[size=3]庐山东林大佛自1993年果公上人发愿启建以来已历时15年,其中几经周折,东林寺两序大众暨海内外四众弟子为大佛之报批、选址

\

、设计、奠基、筹资等事宜殚精竭虑,惕厉朝夕,终于在2007年正式破土动工,日前各项工作进展顺利。能于庐山东林祖庭建造全球最高最大的阿弥陀佛接引铜像,表证阿弥陀佛与我等末法众生有甚深法缘,净土念佛法门最契我等业力凡夫根机,供养造像能令我等净业行人获殊胜之功德利益!考诸造佛像之最初缘起,乃优陀延王于佛上忉利天为母说法时,常怀悲感,渴仰于佛。便发心造佛形像用作礼拜供养。由此可知,于世间诸苦起厌离心,于福慧圆满之佛陀起如子忆母心,此二种善,乃此世间造像之最初缘起,此二心,亦为净业行人所发菩提心之本质内涵。造佛形像之不可思议功德,世尊于诸大小乘经典中多有详示。兹援引弘一律师敬本诸

\

经所说而概括的十大利益诠次如下:一、从前所作种种罪过,轻者立即消灭,重者亦得转轻。二、常得吉神拥护。一切瘟疫水火寇盗刀兵牢狱之灾,悉皆不受。三、夙生怨对,咸蒙法益,而得解脱,永免寻仇报复之苦。四、夜叉恶鬼,不能侵犯。毒蛇饿虎,不能为害。五、心得安慰,日无险事,夜无恶梦。颜色光泽,气力充盛,所作吉利。六、至心奉法,虽无希求。自然衣食丰足,家庭和睦,福寿绵长。七、所言所行,人天欢喜。任到何方,常为多众倾诚爱戴,恭敬礼拜。八、愚者转智,病者转健,困者转亨。为妇女者,报谢之日,捷转男身。  九、永离恶道,受生善道。相貌端正,天资超越,福禄殊胜。十、能为一切众生,种植善根。以众生心,作大福田,获无量胜果。所生之处,常得见佛闻法。直至三慧宏开,六通亲证,速得成佛。 如上造立佛像十大利益,于铸造阿弥陀佛接引铜像悉能获得,并能为得念佛三昧,增上往生品位作增上缘。庐山东林祖庭,乃净宗初祖慧远大师开创之中国第一净土道场。1600年前远公大师率莲社一百二十三同仁,于般若云台阿弥陀佛像前,庄重立誓,念佛求生安养。现今东林僧团在此政通人和之盛世,于庐山之南麓肇立全球最高最大之阿弥陀佛接引铜像,并建造与之相配套集修行、弘法、研究、慈善、安养与临终关怀为一体之东林净土苑,以彰显净宗精神为本位,承诺免收门票,以实施净化人心,提升道德,信愿念佛,同登极乐之宗旨。请佛住世,光大祖庭。诚为百千万劫稀有难逢之胜事。由是恳祈诸山长老,十方檀信,发菩提心,行方便事,舍本有之家珍,培无上之功德。量力随缘,布金捐助。俾令阿弥陀佛接引铜像,指日可成,经劫常住。使一切有缘众生,观像发心,求生安养。所愿同生净土,同见弥陀,同化众生,同成正觉。则安知未来三十二相,百福庄严,不从今日发心立愿供养造像而始也。愿与大众共勉之。幸甚幸甚![/size]

本文链接:大安法师:发心助建东林大佛的功德

上一篇:大安法师对国学推广志愿者的开示

下一篇:大安法师讲述的几个念佛感应事例