心经注音版全文

guān zì zài pú sà 。

观 自 在 菩 萨 。

xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí 。

行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。

zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 。

照 见 五 蕴 皆 空。

dù yī qiē kǔ è 。

度 一 切 苦 厄 。

shě lì zǐ 。

舍 利 子。

sè bù yì kōng 。

色 不 异 空。

sè bù yì kōng 。

色 不 异 空。

sè jí shì kōng。

色 即 是 空。

kōng jí shì sè 。

空 即 是 色。

shòu xiǎng xíng shí 。

受 想 行 识。

yì fù rú shì 。

亦 复 如 是。

shě lì zǐ

舍 利 子。

shì zhū fǎ kōng xiāng

是 诸 法 空 相。

bù shēng bù miè

不 生 不 灭。

bù gòu bù jìng

不 垢 不 净。

bù zēng bù jiǎn

不 增 不 减。

shì gù kōng zhōng wú sè

是 故 空 中 无 色。

wú shòu xiǎng xíng shí

无 受 想 行 识。

wú yǎn ěr bí shé shēn yì

无 眼 耳 鼻 舌 身 意。

wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ

无 色 声 香 味 触 法。

wú yǎn jiè

无 眼 界。

nǎi zhì wú yì shi jie

乃 至 无 意 识 界。

wú wú míng

无 无 明。

yì wú wú míng jìn

亦 无 无 明 尽。

nǎi zhì wú lǎo sǐ

乃 至 无 老 死。

yì wú lǎo sǐ jìn

亦 无 老 死 尽。

wú kǔ jí miè dào

无 苦 集 灭 道。

wú zhì yì wú dé

无 智 亦 无 得。

yǐ wú suǒ dé gù

以 无 所 得 故。

pú tí sà duǒ

菩 提 萨 埵。

yī bō rě bō luó mì duō gù

依 般 若 波 罗 蜜 多 故。

xīn wú guà ài

心 无 挂 碍。

wú guà ài gù

无 挂 碍 故。

wú yǒu kǒng bù

无 有 恐 怖。

yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng

远 离 颠 倒 梦 想。

jiū jìng niè pán

究 竟 涅 盘。

sān shì zhū fó

三 世 诸 佛。

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。

gù zhī bō rě bō luó mì duō

故 知 般 若 波 罗 蜜 多。

shì dà shén zhòu

是 大 神 咒 。

shì dà míng zhòu

是 大 明 咒。

shì wú shàng zhòu

是 无 上 咒。

shì wú děng děng zhòu

是 无 等 等 咒。

néng chú yī qiē kǔ

能 除 一 切 苦。

zhēn shí bù xū

真 实 不 虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu

故 说 波 若 波 罗 蜜 多 咒。

jí shuō zhòu yuē

即 说 咒 曰。

jiē dì jiē dì

揭 谛 揭 谛。

bō luó jiē dì

波 罗 揭 谛。

bō luó sēng jiē dì

波 罗 僧 揭 谛。

pú tí sà pó hē

菩 提 萨 婆 诃。

心经注音全文念诵就可以按照上面的读,在念诵心经的时候,大家可以念诵三遍、七遍、九遍,甚至是更多,是没有固定的念诵次数,大家念诵越多,对心经的体会更深。

本文链接:心经注音版全文

上一篇:心经全文繁体

下一篇:心经原文多少字