心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第一卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  夫目录之兴也。盖所以别真伪明是非。记人代之古今。标卷部之多少。摭拾遗漏删夷骈赘。欲使正教纶理金言有绪。提纲举要历然可...

开元释教录第一卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiàojuàn

kāi
yuán
shì
jiào


gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn
zhī
xīng


gài
suǒ

bié
zhēn
wěi
míng
shì
fēi


rén
dài
zhī

jīn

biāo
juàn

zhī
duō
shǎo

zhí
shí

lòu
shān

pián
zhuì


shǐ
使
zhèng
jiào
lún

jīn
yán
yǒugāng

yào

rán

guān


dàn


mén
yōu
suì
huà
wǎng
huī
hóng

qián
hòu
fān
chuán
nián

dài
xiè


jīng
sǎn
miè
juàn
zhóu
cān
chà


yǒu

rén
shí
zēng
wěi
wàng

zhì
lìng
hùn

nán
jīu
zōng
yóu

shì

xiān


xián
zhì

tiáo


jīn

cún
zhě
dài
liù

jiā

rán
yóu
wèi

gēn
yuán
shàng
duō
shū
què

shēng

yōng
qiǎn
jiǔ
shì

xún

cān
liàn

tóng
zhǐ
chén
zāng
fǒu

chéng


zhì

shù
miǎn
guāi
wéi

xìng
zhū
zhé
rén

gòng
xiáng
lǎn


shǒu
shàn
shì
móu

zūn

shàng
zhàng

diào

shìsān
chéng
jìng
miào

bìng


bèi
yīng
zhēn
sēng


zhuàn
jīngchéng
sān
bǎo
chuí

xìng
míng
yòu

weí
yuàn

dēng
cháng

zhào


yīn


huì
míng

zhèng

xiá
jiǔ
zhù
shì
jiān

xué

dēng

shàng


hòu
hàn
xiào
míng
huáng

yǒng
píng
shí
nián
suì

dīng
mǎo

zhì

táng
shén

huáng

kāi
yuán
shí

nián
gēng

zhī
suì

fán
liù
bǎi
liù
shí

zǎi

zhōng
jiān
chuánzǒng

bǎi

shí
liù
rén

suǒ
chū

xiǎo
èr
chéng
sān
cáng
shèng
jiào


shèng
xián

chuán
bìng

shī


zǒng
èr
qiān
èr
bǎi

shídōu


qiān

shí
liù
juàn


jiàn
xíng
què
běn
bìng
gāi
qián
shù

xīn


èr
shí
juàn

kāi
wéi
zǒng
bié

zǒng

kuò

qún
jīng

bié

fēn

chéng
cáng

èr


chéng
shí
juàn

jiù
bié
gēng
yǒu

mén

jīn
xiān


tiáo


biān
zǎi

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng

yòu
cóng
hàn
zhì
táng
suǒ
yǒu
fān
shùwáng
nián
dài
bìng

rén
běn
shì

suǒ
chū
jiào
děng

rén
dài
xiān
hòu
wéi
lúnsān
cáng
zhī


jiānxīn
jiù
tóng

bié
fēn
chéng
cáng

xià

yòu
bié

zhī
zhōng

fēn
wéiyǒu

yǒu
běn

èr
yǒu


běn

sān
zhī
pài
bié
xíng


shān
lüè
fán
zhòng


shí


què

liù

huò
zài
xiáng


wěi
xié
luàn
zhèng

jiù

mén
zhōng
èr
chéng

bié
sān
cáng
shū
wěi
yóu
jiān
míng

ǒu
zǒng

fēn
wéi
shí
juàn
jìn

shí
(
(


xiǎn
gāng
tiáo
ruòmíng
zài

shí
juàn

)
)


juàn
(
(
hàn
wèi
èr
dàirén
suǒ
chū
jīng
jiè
jié

děng

xīn
jiù
shī

bìng

chū

rén
liè
chuán
)
)

èr
juàn
(
(

jìn
èr
dàirén
suǒ
chū
jīng
jiè
děng
bìng
xīn
jiù
shī

zhū
jīng
tóng
qián

chū

rén
liè
chuán
)
)

sān
juàn
(
(
dōng
jìn

qín
èr
dàirén
suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng
xīn
jiù
shī

liè
chuán
tóng
qián
)
)


juàn
(
(
yáo
qín

西
qín
qián
liáng
běi
liáng

dàirén
suǒ
chū
jīng

lùn
bìng
xīn
jiù

shī

jīng
děng
)
)


juàn
(
(
sòng
cháo

dàirén
suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng
xīn

shī

jīng
děng
)
)

liù
juàn
(
(

liáng
yuán
wèi
gāo


dàirén
suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng
xīn

shī

jīng


děng
)
)


juàn
(
(
zhōu
chén
suí
sān
dàirén
suǒ
chū
jīng

lùn

chuán

děng
)
)


juàn

jiǔ
juàn
(
(

jiǔ
èr
juàn
huáng
cháorén
suǒ
chū
jīng

lùn

chuán

děng
)
)

shí
juàn
(
(


jiù
zhū
jiāzhì
duō
shǎo

xiáng
xiǎn
tóng

)
)
bié

fēn
wéi
shí
juànshí

jìn

èr
shí
(
(


xiǎn
gāng
tiáo

shù
zài

shí
juàn

)
)

shí

juàn

shí
èr
juàn
(
(
shí

shí
èr
liǎng
juàn
yǒu

yǒu
běn


cáng
jīng

lùn


jiān
shù

rén
shí
dài
)
)

shí
sān
juàn
(
(
yǒu

yǒu
běn
shēng
wén
cáng
jīng

lùn

xián
shèng

chuánshù

rén
shí
dài
)
)

shí

juàn
(
(
yǒu


běn

chéng
jīng

lùn
què
běn


)
)

shí

juàn
(
(
yǒu


běn
xiǎo
chéng
jīng

lùn

xián
shèng

chuán
què
běn


)
)

shí
liù
juàn
(
(
zhī
pài
bié
xíng

xiǎo
chéng
jīng

lùn

xián
shèng

chuán
bié
shēng


)
)

shí

juàn
(
(
shān
lüè
fán
zhòng
bié
shēng
tóng
běn

míng
jīng
děng
shān
chúquè
shí

jiù


xiǎo
chéng
jīng

lùn

zhōu

cáng

zhōng

lòu

shàngxīn


xiǎo
chéng
jīng

lùn

chuán
děng
xīn
biān

cáng


)
)

shí

juàn
(
(

huò
zài
xiáng


wěi
wàng
luàn
zhēn
xīn
biān
wěi
jīng

qún

zhōng
wěi
jīng
bìng
zhū
jiā

chāo
děng


)
)

shí
jiǔ
juàn
(
(

chéng
jīng

lùn

cáng


)
)

èr
shí
juàn
(
(
xiǎo
chéng
jīng

lùn
xián
shèng

chuán

cáng


)
)

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī

hòu
hàn
liú
shì
dōu
luò
yáng

cóng
míng

yǒng
píng
shí
nián
dīng
mǎo
zhì
xiàn

yán
kāng
yuán
nián
gēng


fán

shíbǎi

shí

nián
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng

bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng
èr
bǎi
jiǔ
shí
èr


sān
bǎi
jiǔ
shí

juàn
(
(

zhōng
jiǔ
shíbǎi
sān
shí

juàn
jiàn
zài

bǎi
jiǔ
shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
què
běn
)
)


wéi
hòu
hàn
jīng

yún


zhōng
zhí
yún

zhě
wéi
zhēn

jiān
chì
míng
zhě
shì
wěi

nián
dài
jiǎ


táng


zhēn
luán
chéng
jūn

shì

wáng
dào
guī
èr
jiā
nián

cān
dìng
(
(
hòu
hàn
)
)
shā
mén
jiā


téng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
zhú

lán
(
(shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
xuán
lóu
jiā
chèn
(
(
èr
shí
èr

liù
shí

juàn
jīng

)
)
shā
mén
ān
shì
gāo
(
(
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn
jīng


)
)
shā
mén
zhú

shuò
(
(
èr

sān
juàn
jīng
)
)
yōu

sāi
ān
xuán
(
(
èr

sān
juàn
jīng

)
)
shā
mén
zhī
yào
(
(

shí


shí

juàn
jīng

)
)
shā
mén
kāng

(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
yán

diào
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
kāng
mèng
xiáng
(
(
liù

jiǔ
juàn
jīng

)
)
shā
mén
zhú


(
(


èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
tán
guǒ
(
(


èr
juàn
jīng
)
)
xīn
jiù
zhū
shī

jīng
(
(

bǎi

shíbǎi

shí


juàn

shí
jiǔ


shí
liù
juàn
jiù


shí
èr


shí
èr
juàn
xīn

)
)

shí
èr
zhāng
jīng

juàn
(
(
yǒng
píng
shí
nián
dīng
mǎo

bái
lán
gòng

chū
chū
jiù

yún
xiào
míng
huáng


shí
èr
zhāng
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
jiā


téng

huò
yún
zhú


téng


yún
shè

téng

qún


cún
wèi
xiáng
shú
shì

xiān
lái


suǒ

bèi
zhāng

zhōng
yìn

rén

luó
mén
zhǒng

yòu
ér
cōng
mǐn

xué
duō
wénjīng


míng
jīng


cháng
yóu

西
yìn

yǒu

xiǎo
guó

qǐng
téng
jiǎng
jīn
guāng
míng
jīng

é
ér
lín
guó
xīng
shī
ér
lái


jiāng
jiàn
jìng

zhé
yǒu
shì
ài
bīng

néng
jìn


guó
bīng
zhòng

yǒu

shù

qiǎn
shǐ
使
chān

dàn
jiàn
qún
chén
ān
rán
gòng
tīng

suǒ
jiǎng

chéng
jīng
míng

shén
wáng

guó
zhīshì

guó
qǐng

qiú


míng


yǒng
píng

nián
jiǎ


mèng
jiàn
jīn
rén
shēn
cháng
zhàng
liù
xiàng
pèi

lún
guāng
míng


fēi
zài
diàn
殿
qián

míng


wèn
qún
chénshén


tōng
rén


jìn
fèng
duì
yuē

chén
wén

西

yǒu

dào
zhě

hào
zhī
yuēxià
suǒ
mèng
jiāng

shì
wéi
rán

zhào
qiǎn
láng
zhōng
cài
yīn
láng
jiāng
qín
jǐng

shì


wáng
zūn
děng

shí

rén

wǎng
shì
tiān
zhú
xún
fǎng
访

yuè
zhī
guó


téng
xiāng


shí
cài
yīn
děng

qǐng

téng

suì

tóng
lái
zhì

luò


míng

shèn
jiā
shǎng
jiē

suǒ
jiāng

jīng

huò
huà
xiàng

tuó

bái

tóng
dào
luò
yáng

yīn


lán
míng
báizhū
zhōu
jìng

bào
bái

ēn

téng

bái


chū

shí
èr
zhāng
jīng

chū
jiān
lán
tái
shí
shì

shí

jiāněr
shì
jiào
xiāng

yún
xīng

shā
mén
xìn
shì
jiē
zhǒng
chuán
ér
biān


shì
hàn

jīng

zhījiù

yún


jīng
běn
shì
wài
guó
jīng
chāo
yuán
chūcuō
yào
yǐnxiào
jīng
shí

zhāng

chū
jiù


zhū
shì
xíng
hàn

sēng
yòu
chū
sān
cáng

děng

dào
ān

zhōng

zǎi

téng


huà
chū
chuán
rén
wèi
shēn
xìn

yùn

miào
jiě


duō
fān

qiě
cuō
jīng
yào

dǎo
shí


téng
hòu
zhōng

luò
yáng

zǎi

yóu
wěi
bèi

zhū
shì
xíng
hàn


gāo
sēng
chuán
děng

shēng
xún

zhī
yuán
shǐ

shù

jīng


jīng
zhī
lái

yǒu
yóu
zhì


bàng
cǎi
zhòng
shuō

guǎng
广

wén

suī

wén
wéi
fán
ér
sēng
shì
bèi

shí

duàn
jié
jīng

juàn
(
(
huò

juàn

yún
shí
zhù
chū
chū

zhú

niàn
shí
zhù
duàn
jié
jīng
tóng
běn
yǒng
píng
shí
sān
nián
chū
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


gāo
sēng
chuán
cháng
fáng

děng
)
)

hǎi
cáng
jīng

juàn
(
(

běn

cáng

chū
chū


hǎi
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

děng
)
)

běn
xíng
jīng

juàn
(
(
yǒng
píng
shí

nián
chū
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

děng
)
)

běn
shēng
jīng

juàn
(
(
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

děng
)
)

yòushí

juàn


běn
bìng
què

shā
mén
zhú

lán

zhōng
yìn

rén


yán
sòng
jīng
lùn
shù
wàn
zhāng

wéi
tiān
zhú
xué
zhě
zhī
shī

shí
cài
yīn

zhì

guó

lán


téng
gòng

yóu
huà

suì
xiāng
suí
ér
lái
huì


xué

liú
ài

lán
nǎi
jiān
xíng
ér
zhìluò
yáng

téng
tóng
zhǐ

shǎo
shí
biàn
便
shàn
hàn
yán

chū
gòng
téng


shí
èr
zhāng
jīng

téng


lán


shí

duàn
jié
jīng
děng
qián
hàn


chuān
穿
kūn
míng
chí


hēi
huī

wèn
dōng
fāng
shuò

shuò
yún

fēi
chén
suǒ
zhī


wèn

西


rén


lán

zhì

zhuī

wèn
zhī
lán
yún


shì
jié
shāo
shí
huī

shuò
yán
yǒu
zhēng

xìn
zhě
shèn
zhòng

yòu
qín
jǐng
shǐ
使
huán

yuè
zhī
guó

shì
jiā

xiàng

shì
yōu
tián
wáng
zhān
tán
xiàng
shī


zuò


lái
zhì
luò
yáng


chì
lìng

xiě

zhì
qīng
liáng
tái

xiǎn
jié
líng
shàng
gōng
yǎng


ěr
dān

liú
yǎn

jīn

lán
hòu
zhōng

luò
yáng

shí
nián
liù
shí


yòu
cháng
fáng
děng

yún

lán

èr
bǎi
liù
shí
jiè


èr
juàn
zhě

rán


xiáng
míng

fēi
lán
suǒ
fān

wěi
qiú
tóng


xià
bié

què
běn
zhōng
shù
dào
xíng
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(

yún


bān
ruò

luó

dào
xíng
jīng

yún
bān
ruò
dào
xíng
pǐn
jīng
huò

juàn
chū
chū

míng

xiǎo
pǐn


bān
ruò


huì
děng
tóng
běn
guāng

èr
nián

yuè


chū
jiàn
mǐn
yòu
èr

)
)

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún

liàng
qīng
jìng
jīng

èr
chū


ā

tuó

bǎo


liàng
shòu
寿
huì
děng
bìng
tóng
běn
jiàn


)
)
ā
chù

guó
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

yuán
nián

huò

juàn
chū
chū

bǎo


dòng

lái
huì
děng
tóng
běn
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu


yún
ā
chù

chà
zhū


xué
chéng
pǐn
jīng
huò

guó

)
)

bǎo
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

chū
chū

bǎo


míng


huì
děng
tóng
běn

míng

pǐn


shuō
bān
ruò
jīng

míng

bǎo

jīng

míng


yǎn
bǎo
yán
jīng
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

míng
shí
fāng
xiàn
zài


zài
qián

dìng
jīng
jiù

yún

bān
zhōu
sān
mèi
jīng
huò
èr
juàn
guāng

èr
nián

chū
chūxián

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn
)
)
dōu
shā
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu
shì
huá
yán
jīng
míng
hào
pǐn


)
)
dùn
zhēn
tuó
luó
suǒ
wèn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
yún
dùn
zhēn
tuó
luó
suǒ
wèn
bǎo

lái
sān
mèi
jīng
jiù

yún
dùn
zhēn
tuó
luó

wáng
jīng
huò
sān
juàn
chū
chū


shù
jǐn

luó
jīng
tóng
běn
ān


jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū


chāo
sān
mèi
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

ān
gōng
yún
chū
cháng
ā
hán
zhě
fēi

)
)

cáng
bǎi
bǎo
jīng

juàn
(
(

yún

cáng
bǎi
pǐn
chū
chū

shì
gāo

zhě
xiǎo

ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

jiàn
sēng
yòu

)
)
wén
shū
shī

wèn


shǔ
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
wèn
shǔ
jīng
jiàn
sēng
yòu
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

)
)jīng

juàn
(
(
fán
shí

shì
yòu
yún
shī

fáng
yún
jiàn
bié


shàng
jiàn
zài

xià
què
)
)

fāng
děng


jīng
èr
shí

juàn
(
(
chū
chū

tán

chèn
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
shì
hòu
shí
pǐn
zhòng
fān
yòu
yǒu


juàn

sān
juàn
zhě
jiàn
jìng
tài

huò
jiāsān
chū
yòu

yún
guāng

èr
nián
shí
yuè


chū
)
)
fàn
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
chū
chū


bān
niè
pán
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

jiù
yún

bān
xīn
gǎi
wéi
fàn
)
)
xiàng

jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng

)
)
zhū

yǒng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng

)
)
guāng
míng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū
chū
yòu
yún
chū
bié

ān


fáng
yún

jiàn


)
)
bèi
běn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
zhōng
píng
sān
nián
èr
yuè


chūyòu
yún
sān
juàn
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu)
)

fāng
biàn
便
bào
ēn
jīng

juàn
(
(
jiàn


)
)
ā

shì
wáng
wèn


jīng

juàn
(
(

yún
ā

shì
wáng
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
chán
jīng

juàn
(
(
chū
chū
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
ā

wáng
tài

huài

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

niè
pán
hòu

bǎi

nián

wáng
fāng
chū

fēi

shuō
huò

jīng

chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
èr
shí
sān

liù
shí

juàn
(
(shàng

shí


èr
shí
liù
juàn
jiàn
zài


jīng
xià

shí
èr


shí

juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhī
lóu
jiā
chèn


zhí
yún
zhī
chèn

yuè
zhī
guó
rén

cāo
xíng
chún
shēn
xìng

kāi
mǐn

bǐng
chí

jiè

jīng
qín
zhù
míng

fěng
sòng
qún
jīng
zhì
zài
xuān


huán
líng
zhī
dài
yóu

luò
yáng

cóng
huán

jiàn

yuán
nián
dīng
hài

zhì
líng

zhōng
píng
sān
nián
jǐng
yín


luò
yáng

dào
xíng
děng
jīng
èr
shí
sān


shěn

běn
zhǐ
zēng

jiā
shì


wèi
shàn
xuān

yào
hóng
dào
zhī
shìnán
qīng
xìn
shì
mèng

zhāng
lián

shòu

ér
jiù

yún

bān

huán
zhě
qiè
suǒ
wèi
wěi

shàng
dài
fān
jīng

lái
xián


shòu

měi
zhì

chèn
yún


wéi
hàn


nǎi

tiān
biān

lèi

zhī
yǒu
shì
qiāng
jīn
nǎi
chènguān
yìn


shēn
wéi
chǔ
yuèxiáng
yān

dàn

suǒ
shuō
jīng
jiē

chèn
wéi
fàn
běn

fàn
zhě

yán
qīng
jìng


jié
chū
shí
fàn
shì
guāng
yīn
tiān
lái
xiàyǒu
shí

féi
zhě

shēn
zhòng

yīn
suì
wéi
réntiān
zhī
běnréng

tiān
hào
ér

chèn
yān

ruò

chènjiāng

chū

dàn

chèn
fàn

suǒ
wèi
hàn
yán

gài
yǒu
suǒ
píng

fēi
wéi
miù
ěr


jiù

sēng

chèn

xìngqín
shì
yǒu
shā
mén
dào
āndāng
shí

rán
chāo

yúnluò
shào

shì
jiā

ér
yuē
chéng


jīn

chū
jiā


chèn
shì


fān

hán

wén
guǒ
yún


xìng
chū
jiā
tóng

shì
zhǒng

zhòng
xián
tàn

(
(

xìng
zhě

chà


èr

luó
mén
sān
fèi
shèluó
)
)
ér
ān
zhèng
dāng
jìn
qín
zhī
shì

kān
dìng


shān
zhù
qún
jīng


hào

tiān
kǎi
yóu
yán


wéi
qín

yǒu

shī
sān
gài
tōng
rén


wèi
jìn
měi


shàng
dài

lái
yǒu

yán
chù
jīn
bìng
gǎi
wéi
fàn


shù


miù
shǐ
使
tán
zhě


zhèng
yān

yòu
cháng
fáng
děng

zhī
chèn

zhōng


yǒu

bǎo

jīng

juàn

jīnbǎo
jīng

shì
tóng
běn


zài
chū

yòu
xún
wén

fēi
chèn
suǒ
fān

bié

zhī
zhōng
jiē
wéi
shī


jīn

bié

wéi
zhèng


chèn

chú
zhī

chéng
fāng
děng
yào
huì
jīng

juàn
(
(
chū
chū

bǎowèn


huì
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
tàijīng

juàn
(
(
chū
chū
chū
liù


zhōng


jiàn
cháng
fáng

)
)
cháng
zhě

zhì
jīng

juàn
(
(

míng
zhì
jīng
chū
chū

shì
tóng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
bǎo

sān
mèi
wén
shū
wèn

shēn
jīng

juàn
(
(

míng


bǎo

sān
mèi
wén
shū
shīwèn

shēn
jīng
chū
chūjiè

xìng
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

xià
zhù
yún

zhèng
pǐn


chū

qiū
jìng
xíng
zhōng
chū
chūchū
zhě

tóng
xiǎo

jiàn
cháng
fáng

)
)
wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
wēn
shì
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
míng


shí
xiào

jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
míng

xiào


zhí
yún

shí
xiào

yuán
jiā
yuán
nián
chū
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)

yìn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


rén
jué
jīng

juàn
(
(
jiàn
bǎo
chàng

)
)
shè


huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
huǐ
guò
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
rén
běn

shēng
jīng

juàn
(
(
yǒng
jiā
èr
nián
chū
cháng
ā
hán

shí
juàn


dào
ān
zhù
jiě
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)
shī
jiā
luó
yuè
liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shī
jiā
luó
yuè
liù
fāng

jīng
chū
cháng
ā
hán

shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
cháng
ā
hán
shí
bào

jīng
èr
juàn
(
(

míng
duō
zēng
dào
zhāng
jīng
huò
zhí
yún
shí
bào
jīng
chū
cháng
ā
hán

jiǔ
juàn


jiù


yún
chū
cháng
ā
hán
jiàn
sēng
yòu

)
)

qiē
liú
shè
shǒu
yīn
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
juàn


jiù

yún

qiē
liú
shè
jīng


yún
liú
shè
shǒu
yīn
jīng

yún
shòu
yīn

zhí
yún
liú
shè

yún

qiē
liú
shè
shǒu
jiàn
zhū
shì
xíng

sēng
yòu
èr

)
)


jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


juàn


jiàn
sēng
yòu

ān
gōng
yún
chū
cháng
ā
hán
zhě
huò


)
)
běn
xiāng

zhì
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

shí
juàn
yún
běn
xiāng

zhì

yuán
běn
zhì
jīng
tóng
běn
huò
zuò


jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)
shì

fēi

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí

juàn


jiàn
shì
xíng
sēng
yòu
èr

)
)
lòu
fēn

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí

juàn


jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

ān
gōng
yún
chū
cháng
ā
hán
zhě
huò


)
)

luó
mén

mìng
zhōng
ài
niàn


jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

liù
shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
zhī

shì

chéng
rén
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

liù
shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)jīng

juàn
(
(

míng


jīng

míng


xíng
jīngzuò
shè

yuē


xíng
shèbìng
tóng
yún
chū
zhōng
ā
hán
yuán
jiā
èr
nián
chū

guǎng
广


mén
jīng
tóng
běn
jiàn
shì
xíng
sēng
yòu
èr

)
)

luó
mén


jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán

èr
shí
sān
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

bīn

huà


jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán


shí
jiǔ
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
nán
tóng
xué
jīng

juàn
(
(

yún
chū
zēng

ā
hán
jiǎn

jiàn
cháng
fáng

)
)

chù
sān
guān
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
zhōng
shǒu

zǒng
sān
shí
jīng
cóng
chū
biāo
míng


huò
èr
juàn
yuán
jiā
yuán
nián
chū
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)

yīn


jīng

juàn
(
(
huò
míng
shuǐ

suǒ
piāo
jīng
chū

ā
hán

shí
juàn


jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


sēng
yòu

)
)
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lún
zhuǎn
jīng
chū

ā
hán

shí

juàn
běn
jīng
hòu
tóng
qián

jiàn
sēng
yòu

)
)

zhèng
dào
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán

èr
shí

juàn


jiàn
shì
xíng
sēng
yòu
èr

)
)

dèng

jīng

juàn
(
(
huò
yún

zōu


míng
ā
nán
wéi

dào

huò
jīng
jiàn
cháng
fáng

chū
chū


dēng

jīng
děng
tóng
běn
)
)
guǐ
wèn

lián
jīng

juàn
(
(
chū
chū

è
饿
guǐ
bào
yīng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
nán
wèn
shì


xiōng
jīng

juàn
(
(
huò
míng
ā
nán
wèn
shì
jīng

yún
shì


xiōng
jīng
jiàn
cháng
fáng

chū
chū

ā
nán
fēn
bié
jīng
děng
tóng
běn
)
)
nàiyīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò

yīn
yuán


zhí
yún
nài

jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
zuì

yīng
bào
jiào
huà


jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
yún


bào
yīng
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
jiān

jīng

juàn
(
(
chū
chū

míng
jiān
xīn
zhèng

jīng

míng
jiān
xīn
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

ān
bān
shǒu

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
huò

shǒu


huò
zhí
yún
ān
bān
ān
gōng
yún
xiǎo
ān
bān
jiān
zhù
jiě
yòu

bié
zǎi

ān
bān

juàn
fáng

gēng
zǎi
ān
bān

juàn
bìng
zhòng

jiàn
shì
xíng
sēng
yòu

kuò
sān

)
)
yīn
chí

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
yòu
yún
chú
chí
yún
yīn
chí

ān
gōng
zhù
jiě
fáng

yīn
chí

wài
bié
cún
chú
chí

zhě


jiàn
shì
xíng
sēng
yòu
èr

)
)
chù
chù
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
fēn
bié
shàn
è
suǒ

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
chū
jiā
yuán
jīng

juàn
(
(

míng
chū
jiā
yīn
yuán
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
hán
zhèng
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
zhèng

jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
shíjīng

juàn
(
(
huò
yún
shíjīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

shòu
chén
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
chán
xíng

xiǎng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)
cháng
zhě

ào
nǎo
sān
chù
jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě
yāo
nǎo
sān
chù
jīng

zhí
yún
sān
chù
nǎo
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
jiàn
tuó
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

guó

jiàn
cháng
fáng

)
)


ēn
nán
bào
jīng

juàn
(
(

yún
qín
bào
jiàn
cháng
fáng

fáng
yún
chū
zhōng
ā
hán
jiǎn

)
)
jiǔ
héng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
chū

ā
hán
jiǎn

jiàn
cháng
fáng

)
)
chán
xíng
sān
shí

jīng

juàn
(
(
huò
jiā
pǐn

jiàn
bǎo
chàng

)
)
fàn
jiè
bào
yīng
qīng
zhòng
jīng

juàn
(
(
chū

lián
wèn


jīng

yún
fàn
jiè
zuì
bào
qīng
zhòng
huò
yún

lián
wèn
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)


qiū
sān
qiān
wēi

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn

yún

sēng
wēi

jīng
fáng
yún
jiàn
bié

àn
sēng
yòu
shī


zhōng
fēn
wéi
èrèr
juàn
bié

zhōng

jīn
zhī
yǒu
èr
juàn

sān

cún
)
)
dào

jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
jiā


shì
xiū
xíng
jīng
chāo
yuán
wài
guó
lüè
běn
dào
ān
zhù
jiě
jiàn
sēng
yòu

qún

bìng
yún
èr
juàn
zhǔn
ān
gōng

yún
fán
yǒu

zhāng

zhī

juàn
wén

bèi

)
)
jiā

jié
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

tán


xíng
jīng

juàn
(
(
huò

xíng


yún
ā

tán

huì
jīng
jiàn
yòu
sēng

)
)


shàng
jiàn
cún

xià
què
běn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

bǎo


liàng
shòu
寿
huì
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
chū
chū

bǎo

shàn
zhù

huì
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
yuè
dēng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū

yuè
dēng
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)

cáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

míng

cáng
bǎi
pǐn
huò
yún
bǎi
bǎo
yuán
jiā
èr
nián
shí
èr
yuè
chū
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn

)
)
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huòjiàn
cháng
fáng

)
)
yào
wáng
yào
shàng


guān
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
kōng
jìng
tiān
gǎn
yīng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
kōng
jìng
sān
mèi
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

féng
zéi
jié

dài
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhòu
zéi
jīng

juàn
(
(

míng

chú
zéi
hài
zhòu
jiàn
cháng
fáng

sēng
yòu
shī


zhōng
shuāng
zǎi
èr
běn
tóng
míng
zhòu
zéi

dàn
cún

)
)
shí


jīng

juàn
(
(
jiù

yún


shí


jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)


sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng

)
)
dào


xíng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
jiàn
dào
ān

sēng
yòu

fáng
yún
chū
cháng
ā
hán
)
)

shí
èr
mén
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
chū
cháng
ā
hán
ān
gōng
zhù
jiě
jiàn
bǎo
chàng

sēng
yòu

)
)
xiǎo
shí
èr
mén
jīng

juàn
(
(
chū
cháng
ā
hán
ān
gōng
zhù
jiě
jiàn
bǎo
chàng


sēng
yòu

)
)


jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā

tán


xíng
jīng
huò
zhí
yún


xíng
jīng
jiàn
sēng
yòu

fáng
yún
chū
cháng
ā
hán
)
)
duō
zēng
dào
zhāng
jīng

juàn
(
(
jiù


dào

yún

chū
shí
bào

jiàn
cháng
fáng

yún
chū
cháng
ā
hán
)
)

jué

jīng

juàn
(
(
huò

jīng


yún

jué


xíng
jīng
ān
gōng
yún
chū
cháng
ā
hán
jiàn
sēng
yòu

)
)


shí

piān
jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

jīng

shí

piān


xiǎn
míng
wèi
zhī

jīng
ān
gōng
yún
chū
zēng

ā
hán
jiàn
sēng
yòu

)
)
bǎi
liù
shí
pǐn
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
zēng

ā
hán
bǎi
liù
shí
zhāng
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
shè
tóu
jiàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù


èr
chū

yún
shè
tóu
jiàn
tài

míng
èr
shí


宿
jīng

yún
tài

míng
xīng
èr
shí


宿
jīng

yún

ěr
jīng
)
)
liú
li
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
liú

fáng
yún
chū
zēng

jiǎn

jiàn
cháng
fáng

)
)

mén
chán
yào
yòng

jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
tài

mèng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
chán
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
héng
shuǐ
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún
héng
shuǐ

shuō
jiè
jīng
jiàn

shàng

bǎo
chàng

yún
héng
shuǐ
jiè
jīng
)
)
huǐ
guò

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

xíng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiǎo
bān

huán
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

yòu

yún
huò
míng

huán
hòu
zhū

qiū
jīng
huò
yún

huán
hòu
biàn

jīng
huò
yún

huán
hòu

qiū
shì
biàn
jīng
huò
yún

bān

huán
hòu

qiū
shì
biàn
jīng
)
)
zhèng
zhāi
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
fēn
míng
zuì

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
nán

jiā
luó
yuè
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
chán
dìng
fāng
biàn
便jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
chán

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
dāng
lái
biàn
miè
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiū
xíng
dào

jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn
chū
chū
huò
yún
shùn
dào
xíng
jīng
hàn
yǒng
kāng
yuán
nián

zhī
mǐn

zhì

jiàn
bǎo
chàng


bié

)
)

mén
chán
yào
yòng

jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

weí
yào
lüè
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

weí
jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)


jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
qǐng
bīn
tóujuàn
(
(
chū
chū
jiàn

diǎn

)
)
ā

tán
jiǔ
shí

jié
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòu
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn
(
(
fāng
děng
yào
huì
xià

shíshí
jiǔ
juàn
jiàn
cún

liàng
shòu
寿
jīng
xià

shíshí
liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
ān
qīng

shì
gāo

ān

guó
wáng
zhèng
hòu
zhī
tàiyòu
huái
怀
chún
xiào
jìng
yǎng
jié
chéng


yǐn
zhī
rén
yuán

chǔn
lèi


dòng
yán

xíng
ruò
jiàn
guī

yān

jiā

zhì

cōng
mǐn


hǎo
xué

wài
guó
diǎngāi
guàn


yào

xíng
zhī
xiàng

fēng
jiǎo
yún

zhī
zhàn

tuī

yíng
suō

qióng

biàn

jiān
dòng
xiǎo

shù
miào
shàn
zhēn
[
[
xuè
*
*
shǐ
]
]zhī
bìng
tóu
yàonǎi
zhì
niǎo
shòu
míng

wén
shēng
zhī
xīn

cháng
xíng
jiàn
qún
[
[
yàn
/
/
niǎo
]
]

wèi
bàn
yuē

[
[
yàn
/
/
niǎo
]
]
yún
yīng
yǒu
sòng
shí
zhě

qǐng
zhī
guǒ
yǒu
zhì
yān

zhòng
xián

zhī

shì
juàn

zhī
míng
bèi


西


yuǎn
jìn
lín
guó
xián
jìng
ér
wěi
zhī

gāo
suī
zài

jiā
ér
fèng
jiè
jīng
jùn

jiǎng


shī

shí
xiāng


hòu
wáng
hōng
jiāng

guó
wèi

nǎi
shēn
weí

kōng
yàn

míng


xíngsuì
ràng
guó

shū
chū
jiā
xiū
dào


zōng
jīng
cáng
yóu
jīng
ā

tán
xué

fěng
chí
chán
jīng
lüè
jìn

miào


ér
yóu
fāng
hóng
huà
biàn

zhū
guó


hàn
huán
zhī
chū
shǐ
dào
dōng
xià

gāo
cái


mǐn

wén
néng


zhì
zhǐ
wèi
jiǔ

tōng
huá
yán

kǎi
zhèng

wēi
guǎng
广
shì
xuān


gāo
qióng

jìn
xìng

shí

宿
yuán

duō
yǒu
shén

shì

néng
liàng

chū
gāo

chèn
xiān
shēn

jīng
wéi
ān

wáng
guó
zhōng
cháng
zhě


gòng
chū
jiā

fēn
wèi
zhī
shí

zhí
shī
zhǔ

chèn

měi
zhé
duì
hèn

gāo

jiā

jiàn

zhōng

quān
gǎièr
shí

nián

nǎi

tóng
xué

jué
yún


dāng
wǎng
guǎng
广
zhōu


宿
shì
zhī
duì

qīng
míng
jīng
jīng
qín

zài

hòu

ér
xìng
duō
huì


mìng
guò
dāng
shòu
è
xíng


ruò

dào

dāng
xiāngér
suì
shì

guǎng
广
zhōu
zhí
kòu
zéi

luàn

xíng

féng

nián
shǎo

tuò
shǒu

dāo
yuē
zhēn
gāo
xiào
yuē宿
mìng

qīng

yuǎn
xiāng
cháng

qīng
zhī
fèn
忿shì
qián
shì
shísuì
shēn
jǐng
shòu
rèn
róng
zéi
suì
shā
zhī

guān
zhě
tián
hài
ér

shén
shí
huán
wéi
ān

wáng
tàijīn
shí
shì
gāo
shēn
shì

gāo
yóu
huà
zhōng
guó
xuān
jīng
shì


zhí
líng

zhī

guān
luò
rǎo
luàn

nǎi
zhèn

jiāng
nán
yún


dāng
guò

shān


tóng
xué

xíng

[
[
qiū
-
-
qiū
+
+
gòng
]
]
tíng

miào


miào
jiù
yǒu
líng
wēi
dǎo
nǎi
fēn
fēng
shàng
xià


liú
zhì

cháng
yǒu

shén
zhú
zhě

wèi

zhé


fǎng


méi

zhú
huán
běn
chù


shì
zhōu
rén
jìng
dàn


shè
yǐng

gāo
tóng

sān
shí

chuán
fèng
shēng
qǐng


shén
nǎi
jiàng
zhù
yuē

chuán
yǒu
shā
mén

gēng

shàng


xián
jīng
è
qǐng
gāo

miào

shén
gào
gāo
yuēwài
guóchū
jiā
xué
dào

hǎo
xíng

shī
ér
xìng
duō
tián

jīn
wéi
[
[
qiū
-
-
qiū
+
+
gòng
]
]
tíng
miào
shén

zhōu
huí
qiān

bìng

suǒ
zhìshī

zhēn
wán
shèn
fēng


tián
huì

duò

shén
bào

jīn
jiàn
tóng
xué
bēi
xīn

yán

shòu
寿
jìn
dàn


ér
chǒu
xíng
cháng


ruò


shè
mìng
huì

jiāng


dāng

shān

西

zhōng


shēn
miè
hòu
kǒng
duò
yǒu
juān
qiān

bìng

bǎowéi


yíng

shǐ
使
shēng
shàn
chù


gāo
yuē


lái
xiāngchū
xíng

shén
yuē

xíng
shèn
chǒu

zhòng
réngāo
yuē

dàn
chū
zhòng

guài


shén
cóng
chuáng
hòu
chū
tóu

nǎi
shì

mǎng


zhī
wěi
zhī
cháng
duǎn

zhì
gāo

biān

gāo
xiàng
zhī
fàn

shù
fān
zàn
bài
shù


mǎng
bēi
lèi
huán
yǐn

gāo


juān


bié
ér


zhōu

yáng
fān

mǎng

chū
shēn
dēng
shān
ér
wàng
zhòng
rén


shǒu
rán
hòu
nǎi
miè

shū

zhī
qǐng
biàn
便


zhāngmiào

zào
dōng


gāo

hòu
shén

mìng
guò


yǒu

shǎo
nián

shàng
chuán
cháng
guì
gāo
qián

shòu

zhòu
yuàn

rán

jiàn

gāo
wèi
chuán
rén
yuē

xiàng
zhī
shǎo
nián

[
[
qiū
-
-
qiū
+
+
gòng
]
]
tíng
miào
shén


è
xíngshì
miào
shén
xiē
miè


líng
yàn

hòu
rén

shān

西

zhōng

jiàn


mǎng
tóu
wěi
shù


jīn
xún
yáng
jùn
shé
cūn
shì


gāo
hòu

dào
guǎng
广
zhōu

xún

qián
shì
hài

shǎo
nián
shàng
zài

gāo
jìng
tóu

jiā
shuō


cháng
duì
zhī
shì

bìng


宿
yuán
huān

xiāng
xiàng
yún


yóu
yǒu

bào

jīn
dāng
wǎng
huì


duì

guǎng
广
zhōu


gāo
fēi
fán

huō
rán

jiě
zhuī
hèn
qián
qiān

hòu
xiāng

gōng
suí
gāo
dōng
yóu
suì

huì


zhì
biàn
便

shì
zhèng
zhí
shì
zhōng
yǒu
luàn
xiāng


zhě

zhuó
gāo
tóu

yīng
shí
yǔn
mìng

guǎng
广
zhōu

pín
yàn
èr
bào

suì
jīng
qínshuō
shì
yuán

yuǎn
jìn
wén
zhī


bēi
tàn

míng
sān
shì
zhī
yǒu
zhēng


gāo

huán

jiàn

èr
nián


zhì
líng

jiàn
níng
sān
nián
gēng

èr
shí

zǎichéng
yào
huì
děng
jīng
jiǔ
shíbìng


míng
tuò
wén

yǔn
zhèng

biàn
ér

huá
zhì
érfán
zài

zhě
děng
wěi
wěi
rán
ér

juàn
yān

shì
gāo
běn

wáng
zhǒng
míng
gāo
wài
guó

suǒ


西
fāng
bīn

yóu

ān
hóu
zhì
jīn
wéi
hào
yān

tiān
zhú

chèn
shū
wéi
tiān
shū

wéi
tiān


yīn
xùn
guǐ
jiǎn

hàn
shū


xiān
hòu
chuán

duō
zhì
miù
làn

wéi
gāo
suǒ
chū
wéi
qún

zhī
shǒu

ān
gōng

wéi
ruò

miàn
bǐng


jiàn
shèng

liè
dài
míng

xián
zàn
ér

yān


shì
dào
ān


sēng
yòu
chū
sān
cáng


huì
jiǎo
gāo
sēng
chuán
děng

zhǐ
yún
gāo

sān
shí
jiǔ


fèi
cháng
fáng

biàn
便
zǎi

bǎi

shí
liù


jīn

fáng

suǒ
zǎi
duō
shì
bié
shēng
cóng


chū

wèi


wéi
fān

zhèng
shù

jīn
suí

shān
zhī


hòu
suǒ
shù
qíng

yǒu
zuì
jīng
(
(
fáng
yún
shì
zhù
wěi

jīn

zài

wěi

)
)

guāng
jīng
shè


wèn
bǎo

jīng
shè


tàn
bǎo

shuōjīng
(
(

zhí
yún
tàn
bǎo

jīng
)
)
shēn
yuè
cháng
zhě
huǐ
guò
gōng

jīng
(
(

yún
shēn

cháng
zhě
huǐ
guò
jīng
shēn
yuè
shēn


xiáng

zhèng

guāng
děng

jīng
bìng
chū


)
)

bǎi
sān
mèi
míng
jīng
(
(
chū

yún
jīng
)
)


yǎn
jīng
jìn

zhōng
zuì
bào
pǐn
jīng
(
(
chū
zhì

lùn
)
)

jiāgān

jīng
(
(
chū
cháng
ā
hán
)
)
ā
nán
huò
jīng
(
(
chū
rén
běn

shēng
jīng
)
)mén
jīng

èr

mén
jīng

sān

mén
jīng
gān

zhèng

jīng
(
(

yún


gān

diào

jīngmén
děng

jīng
chū
sēng
yòu
shīchū
bǎo
chàng

bìng
shì

shí
èr
mén
jīng


hòu
rén
fēn
pǐn
xiě
chū
suì
chéng

jīng
)
)
zūn
zhě


luó
jīng
(
(
huò
zhí
yún


luó
jīng

yún


luó


xué
wèn
jīng
)
)

luó
mén
xíng
jīng
cháng
zhě
xiōngjīng
(
(

yún
cháng
zhě

shī

duō
xiōng

èr
rén
wǎng

suǒ
jīng


luó
děng
sān
jīng
chū
zhōng
ā
hán
)
)

zhàn
dǒu
rén
jīng
shì
jiān
qiáng
dào

shī
jīng
fàn
tiān


luó
mén
jiǎng
táng
jīngshì
jiàn

wén

xǐng

jīng
(
(

yún
xiū

tuó

shì

wéi
shuō


xìng

jīng
)
)
shuǐ

jīng
(
(

zhàn
dǒu
děng

jīng
bìng
chū
zēng

ā
hán
)
)

wéi

luó
mén
shuō


jīng

wéi
shì
huǒ

luó
mén
shuō

dào
jīng

wéi

luó
mén
shuō
gēng
tián
jīng
(
(
huò

tián

)
)

wéi
jiāo
màn

luó
mén
shuō

jīng

wéi
pín
tóu

luó
mén
shuō
xiàng
lèi
jīng

wéi
ā
zhī
luó
jiā

shuō


zuò

jīng

lián
jiàn
zhòng
shēng
shēn
máo

jiàn
jīng
āweí

lián
shén

jīng

wèi

chē
bái
ā
nán
jīng
shāng
rén
tuō
zéi
nán
jīng
shì
jiān
yán
měi

jīng
chún
tuó
shā

jīng
(
(
huò
zuò
shā
mén
huò
wéi
chún

)
)
shāng
rén

zuò

shì
jīng

luó
mén
tōng

jīng
lùn
wài
dào
chū
jiā
jīng

luó
mén

bái
jīng
jīng
qín

niàn
chù
jīng

luó
mén

wěi
jīng

wéi
diào


luò
zhǔ
shuō

jīng

qiē
xíng

héng
ān
zhù
jīng

luó
mén
wèn
shì
zūn
jiāng
lái
yǒu


jīng

luó
mén
wèn


shī


jīng
dòu
zhē

luó
mén
lùn

chū
jiā
jīng

huà
huǒ

(
(
huò
zuò


)
)

luó
mén
chū
jiā
jīng

shuǐ


jīng
(
(

míng
héng
shuǐ
liú
shù
jīng
huò
zuò
liú
shù
)
)

zhà

luó
mén
chū
jiā

dào
jīng
guò

dàn
qín
rén
jīng

luó
mén
jiě
zhī
zhòng
shù
jīng


cháng
zhě
jīng
(
(

yún


cháng
zhě
cáijīng

yún
cháng
zhě
mìng
zhōngzhǔ
jīng
)
)

wéi
nián
shǎo

luó
mén
shuō
zhī
shàn

shàn
jīng

wéi


luó
cháng
zhě
shuō
gēn
shú
jīng
(
(
huò

luó
gēn
shú
sān

)
)
chán

mǎn

jīng
(
(
shuō


děng
sān
shí
èr
jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)
chán

yào
jīng
(
(
chū
zhì
chán
bìng

yào

)
)
qián
shì
zhèng

jīng

mìng
guò
jīng
jiā
zhān
yán

cháng
jīng
shěn
luǒ
xíng

jīng
(
(

míng


luǒ
xíng

jīng
)
)
biē

jīng
(
(
qián
shì
zhèng
děng

jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)
jìng
miàn
wáng
jīng
(
(
chū


jīng
)
)
sān

jīng
shù

shì
jīng
(
(
shàng
èr
xiǎo
chéng

chāo
)
)

lǎo

luó
mén
qǐng
wéi


jīng


sàng


jīng
zhuó

shù

shēng
jīng
qiú

láo

jīng
liáng
shí
nán

jīng

yǒu
èr
rén
xiāng
ài
jìng
jīng

rén

shā
jīng
rén
bàng

shēng
shēnjīng
zuì
shēng
cháng
zhě
shòu
zhòu
yuàn
jīng
(
(

zhí
yún
shòu
zhòu
yuàn
jīng
)
)

shén

jiù
cháng
zhě

jīng


zhān
tuó
luó
ér
chū
jiā
jīng
chéng
shì
shēng

jīng
diào

shēng
shēnjīng
duō
dǎo
jiàn
zhòng
shēng
jīng
cháng
zhě

shū

fēi
cháng
guān
jīng
(
(

zhí
yún

fēi
cháng
guān
jīng

lǎo

luó
mén
děng

shí

jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)
rén
shòu
shēn

yīn
jīng
rén
shēn

bǎi

bìng
jīng

yīn
chéng
bài
jīng


zuì
rén
zhòng

jīng
rén
bìng


néng
zhì
jīng
(
(
rén
shòu
shēn
děng

jīng
bìng
chū
xiū
xíng
dào

jīng
)
)
ā
liàn
ruò

chán

jīng
(
(
chū
zuò
chán
sān
mèi
jīng
)
)
lián
huá

jīng
(
(
chū
jīng
)
)
jiā

jié
ā
nán
jīng
(
(

míng
jiā


ā
nán
shuāng

luó
hàn

jīng
)
)
jīn


jīng
(
(
jiā

jié
ā
nán
děng
èr
jīng
chū)
)

yòu

guāng
jīng
děng

shíshí

juàn

cháng
fáng
děng

jiē
yún
ān
gāo
suǒ
chū

jīn
àn
suí
kāi
huáng
rén
shòu
寿
èr
běn
zhòng
jīng


xīn
kuò
chū
bié
shēng
chāo
jīng
děng


děng
bìng
cóng
zhū
jīng
bié
shēng

huò
fēi
ān
gāo
suǒ
chū
wéi
fān

zhī
shù

jīn
wéi
shí


zǒng
shān
zhī
dào
xíng
jīng

juàn
(
(
guāng

èr
nián
shí
yuè


chū
jiàn
jīng
hòu

zhū
shì
xíng
hàn

sēng
yòu

děng
ān
gōng
yún
dào
xíng
pǐn
zhě
bān
ruò
chāo

wài
guó
gāo
míng
zhě
suǒ
zhuàn
ān
wéi
zhī

bìng
zhù
)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
guāng

èr
nián
shí
yuè


chū
jiàn
jīng
hòu

gāo
sēng
chuán
děng
èr
jīng
tóng
shí

jiā

chū

tóng

jiù

yún

bān
zhōu
sān
mèi
jīng
huò

juàn

èr
chūxián

jīng
děng
tóng
běn
)
)

yòu
èr

sān
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
zhú

shuò

jīng
hòu

yún

zhú

shuò
yìn

rén


shí
xìng
míng
mǐn

zōng
duō
néng


líng

guāng

zhī
chū


dào
xíng
děng
jīng
lái
shì
luò
yáng

zhuǎn
fàn
wéi
hàn


rén
shí
zhì
suī
yǒu
shī
zhǐ

rán

wén
cún
zhì
shēn

jīng


yuè
zhī
shā
mén
zhī
chèn
chuánnán
mèngshì
zhāng
lián

shǎo
ān

shòu

bìng
jiàn
jīng
hòu


jìng
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

chū
chū

bǎocháng
zhě
huì
děng
tóng
běn
huò

juàn
shā
mén
yán

diào

shòu
kāng
sēng
huì
zhù
jiàn
sēng
yòu

)
)
ā
hán
kǒu
jiě
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

yún
duàn
shí
èr
yīn
yuán
jīng

zhí
yún
ā
hán
kǒu
jiě
jiù

yún
ān
hóu
kǒu
jiě
fán
yǒu

míng
tóng
shì

běn

diǎn
zhōng
ān
gāo
ān
xuán

chū
kǒu
jiě
zhě


)
)

yòu
èr

sān
juàn

běn
bìng
zài

yōu

sāi
ān
xuán

ān

guó
rén


zhì
xìng
zhēn
bái
shēn
xián

zhì

bǐng
chí

jiè
háo


kuī


sòng
qún
jīng
duō
suǒ
tōng


hàn
líng

shí
yóu
jiǎ
luò
yáng

yǒu
gōng
hào

dōu
wèi

xìng

jìng
wēn
gōng

cháng


shì
wéijiàn
liàn
hàn
yán
zhì
xuān
jīng
diǎn

cháng

shā
mén
jiǎng
lùn
dào


shì
suǒ
wèi
dōu
wèi
zhě


xuán

guāng


nián
xīn

西


shā
mén
yán

diào
gòng
chū

jìng
děng
jīng

xuán
kǒu

fàn
wén

diào

shòuyīn
zhèng
jìn
jīng
wēi
zhǐ

yǐng
jiàng
zhī
měi
jiàn
shù
hòu
dài

yòu
yún

jìng

diào
chū
zhěgòng


shuō

yòu
chèn
ā
hán
kǒu
jiě
shì
gāo

zhě


nǎi
xìng
tóng
xiāng
làn

(
(
jiù


míng
ān
hóu
kǒu
jiěshì
shì
gāo
chū

)
)
chéng

guāng
míng
dìng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
chéng

guāng
míng
sān
mèi
jīng
huò
zhí
yún
chéng

guāng
míng
jīng

èr
chū
jiàn
zhū
shì
xíng
zhī
mǐn

sēng
yòu
děng
sān


gāo
sēng
chuán
)
)
āniàn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

niàn
jīng

míng
chán
xíng
liǎn

jīng
jiù

yún
chán
xíng
jiǎn

chū
zhōng
ā
hán
jīng

shí

juàn


jiàn
jiù

)
)

yǒu
sān
xiāng
jīng

juàn
(
(

yún
shàn

yǒu
sān
xiāng
jīng
chū

ā
hán
jīng

sān
shí
sān
juàn


fáng
yún
jiàn


)
)

yǒu

tài

rén
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

yǒu

tài
jīng

míng

yǒu


è
tài
jīng
chū

ā
hán
jīng

sān
shí
sān
juàn


fáng
yún
jiàn


)
)
xiǎo
dào

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiànqián
jiàn
cún

hòu
què
)
)
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

èr
chū

shì
gāo

shí
èr
yīn
yuán
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn


)
)jīng

juàn
(
(
huòhuò
èr
juàn
chū
chū

jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn


)
)
lài
zhà

luó
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí

juàn


fáng
yún
jiàn


ān
yún
chū
fāng
děng

zhě
huò
kǒng


)
)
xiǎo
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún
xiū
xíng
běn

huò
yún

宿
xíng
běn

jìn
jiā
xiǎo

ěr
chū
chū

ruì
yīng
běn

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
jiù


gāo
sēng
chuán
)
)
duò
luò
yōu

sāi
jīng

juàn
(
(
huò
yún
yōu

sāi
fáng
yún
jiàn


)
)

yòu

shí


shí

juàn
(
(
xiǎo
dào

shàngjuàn
jiàn
zài
wén
chéng
xià


liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhī
yào

西

rénqún
diǎn
miào
jiě
yōu
wēi


líng

zhōng
píng
èr
nián

chǒu


luò
yáng

chéng

guāng
míng
děng
jīng
shí


cháng
fáng
děng

yòu
yǒu
shǒu
zhì
wèn

shí

shì
jīng
(
(
huò)
)

qīn
jiàn

běn
nǎi
shì
jīng
chāo

biān
bié
shēng
shān

zǎi
wèn


shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
zhū
shì
xíng
hàn


gāo
sēng
chuán
)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
kāng
chén
(
(
huò
zuò
chén

wèi
xiáng
shú
shì
)
)

西
chéng
rén

xīn
cún
yóu
huà
zhì
zài
hóng
xuān


líng

zhōng
píng

nián
dīng
mǎo


luò
yáng

wèn


jīng

yán
zhíjiā
rùn
shì

shǒushàng
qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng
jué
liǎo
zhū


huàn
huà
sān
mèi
jīng
chū
chū


bān
ruò


shì

fēn
děng
tóng
běn
huò

juàn
jiàn
cháng
fáng

)
)
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

bǎo


chéng
fāng
biàn
便
huì
děng
tóng
běn
huò
huò

juàn
jiàn
cháng
fáng

)
)

wéi

jié
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū
jiànzhū
shì
xíng
hàn


táng


gòu
chèn
jīng
děng
tóng
běn
)
)


jīng

juàn
(
(

yún


jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
liù

luó

jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

huò
yún

liù

luó

jīng

yún

wài
zhě
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòujuàn
(
(
qiánjuàn
běn
què
hòujuàn
jiàn
zài
)
)

shā
mén
yán

diào
(
(

yún

diào

sēng
yòu


gāo
sēng
chuán

shì
shā
mén
cháng
fáng
děng

yún
qīng
xìn
shì
zhě
fēi

)
)
lín
huái
jùn
rén


nián
yǐng

mǐn
ér
hǎo
xué
xìn
huì

rán

suì
chū
jiā
xiū
dào
tōng

jīng
diǎn
jiàn
zhòng

shí

diào

líng

zhōng
píng

nián

chén


luò
yáng


shǒu


děng
jīngshì
chèn
ān
hóu
dōu
wèi

diào
sān
rén
chuán

hào
wéi
nán


ān
gōng
chèn

diào
chū
jīng
shěng
ér

fán
quán
běn
qiǎo
miào
yān

yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu
jiā

jié
ā
nán
jīng


yún

diào
suǒqīn
jiàn

běn
nǎi
shì
zhū
jīng
zhī
chāo

yǒu
shù
tiáo
shì

suí
zhòng
jīng

yún
chū
ān
shì
gāo
niè
chéng
yuǎn


bìng
yǒu

jīng


jiā
shì
bié
shēng
chāo
jīngwéi
fān

zhèng
shù

yòu
yǒu
shā

shí
huì
jīng
yún


diào

zhuàn
bìng
zhùfēi
shèng
yán

yòu
què

běn

jīn
bìng
shān
zhī
shè
jiàn
lián
yóu


jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán


shí

juàn


jiàn
bié

)
)
xīng

xíng
jīng
èr
juàn
(
(

míng
yán
jiè

宿
yuán
jīng
jiàn


jiàn

yún
chū

cáng
)
)
fàn
wǎng
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū
jiàn


huò
sān
juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
xīng
píng
yuán
nián
chū

èr

chū
zhōng
ā
hán


juànshì
gāo
chū
zhě
xiǎo

jiàn
zhú
dào

hàn

zhōng
)
)
tài

běn

ruì
yīng
jīng
èr
juàn
(
(

yún
ruì
yīng
běn


èr
chū

guò
xiàn
yīn
guǒ
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
sān
cáng

rán
yòu
sān
cáng

zhōng
mèng
xiáng
chū
zhōng
běn

fēi
ruì
yīng
běn


)
)
bào

jīng

juàn
(
(
huò
yún

bào
jiàn


)
)

yòu
liù

jiǔ
juàn
(
(
xīng

xíng
jīng
shàng
èr

sān
juàn
jiàn
zài
fàn
wǎng
jīng
xià


liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
kāng
mèng
xiáng


xiān
kāng

guó
rén

yǒu
huì
xué
zhīxiàn

xīng
píng
yuán
nián
jiǎ

zhì
jiàn
ān

nián

mǎo


luò
yáng

yóu


děng
jīng
liù


ān
gōng
yún

mèng
xiáng
suǒ
fān


liú

biàn
便

téng
xuán


xiū
xíng
běn

jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
shǐ
xīng


sān
chū

ruì
yīng
běn

jīng
děng
tóng
běn

míng

宿
xíng
běn

)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
zhú西

rén

qíng
hǎo
yuǎn
yóu

dàn
jiān
xiǎn


xiàn

jiàn
ān
èr
nián
dīng
chǒu
sān
yuè


luò
yáng

xiū
xíng
běn

jīng


jīng
fàn
běn

shì
tán
guǒ

kāng
mèng
xiáng


jiā
wéi
luó
wèi
guó

lái

kāng
mèng
xiáng


zhōng
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún
tài

zhōng
běn

jīng
jiàn
shǐ
xīng

jīng
chū

yún
chū
cháng
ā
hán
)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
tán
guǒ

西

rén

xué
gāi

wài
jiě
tōng
zhēnjiā
wéi
luó
wèi
guó

jīng
fàn
běn
jiè

luò
yáng


xiàn

jiàn
ān
shí
èr
nián
dīng
hài

zhōng
běn

jīng

kāng
mèng
xiáng
diǎn

zhōng

tán
guǒ

mèng
xiáng
gòng
chū

suì

mèng
xiáng
tài

běn

ruì
yīng

wéi

běn
zhě
fēi


èr
jīng
quán
zhī

yòu
yún

zhōng
běn

kāng
mèng
xiáng
chū
zhěgòng
jīng

ěr

fāng
biàn
便

bào
ēn
jīng

juàn


yǎn
bǎo
yán
jīng

juàn
(
(

míng

jiā

pǐn

èr
chū

bǎo


míng


huì
děng
tóng
běn
zhōng
yún
jìn
yán

biān
jìn

jīn
qiě

jiù
yòu
yún


chéng
bǎo
yán
jīng
)
)
hòu
chū
ā

tuó


jīng

juàn
(
(
huò

jīng


èr
chū
)
)
wèi
zēng
yǒu
jīng

juàn
(
(
chū
chū

táng

shèn

yǒu
jīng
děng
tóng
běn
)
)
zuò

xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(

míng
yōu
tián
wáng
zuò

xíng
xiàng
jīng

míng
zuò
xiàng
yīn
yuán
jīng

zào

xíng
xiàng

bào
jīng
tóng
běn
)
)
ān
zhái
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
ān
zhái
zhòu

jīng
yòu
yún
ān
zhái
zhòu
)
)
shòu
shí
shàn
jiè
jīng

juàn

yīn
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn


)
)

rǎo
luàn
jīng

juàn
(
(

míng


shì

lián
jīng

míng

wáng


lián
lán

jīng
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
juàn


)
)
shā


jiè
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
yōu


wèn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
yōu)
)
fēn
bié
gōng

lùn

juàn
(
(
huò
yún
fēn
bié
gōng

jīng
huò
sān
juàn
huò

juàn
)
)
chán
yào


jīng

juàn
(
(

yún
chán
yào
jīng


pǐn
)
)

shēn
guān
zhāng

jīng

juàn
(
(
huò)
)jīng
èr
juàn
(
(

míngrén
jīng
)
)
liù


míng
jīng

juàn
(
(
fáng

cáng
yún
liù


míng

dāng
sòng
chí
)
)


shàng
cún

xià
què
bān
zhōu
sān
mèi
niàn

zhāng
jīng

juàn
(
(
shì
xíng
pǐn
bié
fān


chū
)
)
ā

tuójuàn
(
(
chū
chū
)
)
fàn
běn
jīng

juàn
(
(
jiù
yún

běn
xīn
gǎi
wéi
fàn

cháng
ān
zhōng
chū
)
)

huán
hòu
qiān
suì
biàn
jīng

juàn
(
(

míng
qiān
suì
biàn
jīng
yòu
yún

huán
hòu
qiān
suì
zhōng
biàn


juàn
)
)
zhū
jīng

míng
èr
juàn
(
(
jīn

shìgōng

jīng
)
)
sān
qiān

míng
jīng

juàn
chèn
yáng
bǎi

shí

míng
jīng

juàn
(
(

zhí
míng
bǎi

shí

míng
jīn

chū
chèn
yáng
gōng

jīng
)
)
nán
fāng

míng
jīng

juàn
(
(
jiù
yún

míng
zhì
chéng

jīng
zhě
fēi


nǎi


wéi

fēi
shì
jīng
zhī

míng
)
)
miè
zuìmíng
jīng

juàn
guān
shì
yīn
suǒ
shuō
xíng

jīng

juàn
(
(
shì
zhòu
jīng
)
)

tuó

lún


qiú
shēn
bān
ruò

xiàng
jīng

juàn
shòu
chí

míng

duò
è
dào
jīng

juàn

lóng
zhòu

jīng

juàn

xuè

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
xuè
zhòu
)
)
zhòu
zéi
zhòu

jīng

juàn
(
(
fáng
yún

chū
běn
yòu
zhí
yún
zhòu
zéi
)
)


ān
zhái
shén
zhòu
jīng

juàn


shòu
jiè

jīng

juàn
(
(
yòu


jīng

fáng
yún

chū
běn
)
)
shòu


jiè


shí


juàn


chàn
huǐ


juàn
chū
cháng
zhòu

liù
shí
xíng

shì
jīng

juàn
dǐng
shēng
wáng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
dǐng
shēng
wáng
jīng
)
)
cháng
zhě
xián
shǒu
jīng

juàn
fàn
zhì
sàng

jīng

juàn
[
[
kuáng
-
-
wáng
+
+

]
]
gǒu
niè
wáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
[
[
kuáng
-
-
wáng
+
+

]
]
gǒu
jīng
)
)
qínjīng

juàn


jīng

juàn
shí

yīn
yuán
zhāng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shí

yīn
yuán
jīng
huò
zuò
shí
èr
)
)
shā
mén
wéi
shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn
sēng
míng
shù
shì
xíng
jīng

juàn

qiū
zhū
jìn

jīng

juàn


sēngqiū
yào


juàn
(
(

míng


sēngqiū
suí
yòng
yào


)
)
shā

shí
jiè
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shā

jiè
)
)

qiū

shí
jiè
jīng

juàn
xián
zhě

jiè
jīng

juàn
yōu

sāi
wēi

jīng

juàn


sān


jīng

juàn
(
(

yán
xiū
xíng
lüè

míng


duō
luó
chán

huò
yún


duō
luó


zhuàn
chán
jīng
yào

)
)
fàn
yīn

běn

juàn
(
(
jiù
yún

yīn
)
)
zàn
juànbǎi


juàn

yán
yǒng
sòng
běn


juàn
(
(

bǎi

shí
èr
shǒu
)
)
dào
xíng
pǐn
zhū
jīng
fàn
yīn
jiě

juàn
(
(
jiù
yún

yīn
)
)
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
fán
shí

shì
huòshàng

shí
jiǔ

bìng
jiàn
sēng
yòu
shī


)
)

yòu

shí
jiǔ


shí
liù
juàn
(
(
zhǔn
fáng

běn
shù

yǒu

shí

juàn

fēn
bié
gōng

lùn

yún

juàn
jīn
yǒu

juàn


shí
liù


míng
shàng

shí
liù

èr
shí
liù
juàn
jiàn
zài
bān
zhōu
xià

shí
sān


shí
juàn
què
běn
)
)

cháng
fáng
děng

hàn
hòu
shī


zǒng
yǒu

bǎi
èr
shíbǎi

shí

juàn

jīn


liù
shí
liù


shí

juàn


chóu
xiào
fēi
shì
shī
yuán


shù
wěi
yóu
liè
zhī

zuǒ

bǎo
jīng
(
(
hàn
zhī
chèn

)
)


shēng

jīng
weí


nán
jīng
(
(

shàng
èr
jīng

zhī
qiān

)
)
jīn
gāng
sān
mèi
běn
xìng
qīng
jìng

huài

miè
jīng
(
(
huò
yún
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
cháng
fáng
děng

yún

dài
zhī
qiān

hàn
hòu
shī


zhōng

zǎi
jīn
xiáng

jīng
fēi
shì
hàn
dài
shī
yuán

fēi
zhī
qiān
suǒ
chū

shì
yáo
qín

lái
shí
gōng
děng

jīn
qiě
wéi
shī
yuán
biān

qín

)
)
jiùjīng
èr
juàn
(
(

dài
kāng
sēng
huì

)
)
shí
fāng

míng
jīng
sān
shí
èr
xiāng
yīn
yuán
jīng
(
(

shàng
èr
jīng

西
jìn
zhú)
)


xiū
xíng
jīng
(
(

míng
cháng
zhě
wēi
shī
suǒ
wèn


xiū
xíng
jīng
huò
yún
cháng
zhě
xiū
xíng
jīng

zēng
sān


cún
èr
què
bèi
xiǎn

zhōng
)
)
jiā
huán
jīng
(
(

míng

bān

huán
shí
jiājīng
)
)
tiě
chéng


jīng
(
(

míng
zhōng
ā
hán


jīng
)
)

zhì
guǒ
jīng
sān
shí

pǐn
jīng
(
(
chāo
zhū
jīng
zhuàn
zài
bié
shēng

)
)


suǒ
jié

yóu
shù
zhòu
huàn
shī
bēi
tuó
shén
zhòu
zhòu

chǐ
齿
zhòu
(
(

míng
zhòu
chóng
chǐ
齿

zhí
míng
zhòu
chǐ
齿
)
)
zhòu

tòng
zhòu
zhòu
yǎn
tòng
zhòu
(
(
jiā


xià
shí
jīng
dōng
jìn
zhú
tán

lán

)
)
qiān

yīn
yuán
jīng
hǎi


jīng
(
(

shàng
èr
jīng

shàng

yún
yáo
qín
luó
shí

)
)


suǒ
shēng

jīng


chà
tóu
jīng
(
(

shàng
èr
jīng


qín
shèng
jiān

)
)

diào

(
(

zuò
yīn


zhě


)
)
suǒ
wèn
jīng
(
(

míng

lái
suǒ
shuō
qīng
jìng
diào

jīng
)
)
zhuǎn

shēn


jīng
(
(

míng

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
jīng

míng

yīng
luò
zhuāng
yán

jīng

shàng
èr
jīng
sòng
dài

hǎi

)
)
shā

wēi

jīng
(
(
huò

jīng

sòng
qiú
)
)

tiān
wáng
jīng
(
(
sòng
zhì
yán

)
)
yán
wáng

shǐ
使
zhě
jīng
(
(

míng

tiān
shǐ
使
jīng
)
)


jīng
(
(

shàng
èr
jīng
sòng
huì
jiǎn

)
)míng
jīng
(
(
yuán
wèi

tán
liú
zhī

)
)
guān

liàng
shòu
寿

jīng
(
(

jīng

zēng
liǎng


cún

què
bèi
xiǎn

zhōng
)
)
bān
ruò

luó

shén
zhòu
jīng
(
(
chū

pǐn
jīng
)
)
gōng

zhuāng
yán
wáng

wàn

qiān
suì
qǐng

jīng
(
(
chū


jīng
)
)

fāng
guǎng
广

lái
xìng

wēi

cáng
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún

lái
xìng

jīng
shì
jiù
huá
yán
jīng

lái
xìng

pǐn
)
)

dào
shén

jīng

juàn
(
(

míng
dào
shénbiàn
huà
jīng

dào
shén

jīng
zhī

míng
èr
běn

bié
)
)
chí
zhāi
jīng
(
(
zhāi
jīng
bié
míng
)
)
guò

xiāng
lián
huá

shì
jiè
jīng
(
(
chū
bēi
huá
jīng
)
)
shàn


luó
mén
qiú
shè

jīng
rén
hóng

jīng
(
(

shàng
èr
jīng
chū

yún
jīng
)
)

shí
sān

míng
jīng
(
(
chū
yào
wáng
yào
shàng
jīng
)
)


wéi

shēn
jīng

qiē
shī
wáng
suǒ
xíng
tán

luó

jīng
(
(

zhí
yún
xíng
tán

luó

jīng

míng


tán
wáng
jīng
)
)

diào
wáng
jīng
xiǎo
ér
wén


jiě
jīng
(
(

shàng

jīng
chū
liù


)
)
jìng
chú

zhàng
jīng
(
(
chāo
jìng

zhàng
jīng
)
)
shí
zhù


shā
jīng
(
(
chāo
shí
zhù
lùn
)
)

bǎo
jīng
(
(
chū
zēng

ā
hán
jīng
)
)
zhì
duō
cháng
zhě
qǐng

qiū
jīng
wài
dào
yòu
zhì
duō
cháng
zhě
jīng

jiàn

niú
zhě
qǐng

qiū
shì
dǎo
jīng
cháng
zhě
mìng
zhōngzhǔ
jīng
(
(


cháng
zhě
jīng

míng
zhì
duō
děng

jīng
chū

ā
hán
)
)


jīng
(
(
chū

chù
sān
guān
jīng
)
)
huì

jīng
(
(
chū
shēng
jīng
)
)
fàn
zhì
guān

cháng

jiě
tuō
jīng
(
(
chū


jīng
)
)
fàn
zhì


jīng
pín


cái

kuáng
jīng

hài
fàn
zhì
zhí
zhì
jīng
shàn
bài

qiū
jīng
(
(
fàn
zhì

děng

jīng
chū
chū
yào
jīng
)
)


jīng

shì


wéi


zhōng
chóng
jīngjīng
jiào

jīng
(
(

míng


jiào

jīng

yún


xùn

jīng


děng

jīng
chū)
)
lóng
zhǒng
zūn
guó
biàn
huà
jīng
guān
shì
lóu
tàn
jīng
(
(
yún
yǒu
sān
pǐn
)
)
qīng
jìng

xíng
jīng
(
(

shàng
sān
jīng
xiān
zài
wěi

)
)
huá
yán
yīng
luò
jīng
bān
ruò

jīng
(
(

shàng
èr
jīng
sēng


sòng
chū

zài
wěi

)
)
xián
jié
qiān

míng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
wéi
yǒu

míng

tán

lán
suǒ
chū


jīng
qiān

míng

chū
xián
jié
jīng
zhōng


)
)

yòuxià
liù
shí
liù


shí
èr
juàn

huò
fān

yǒu
píng

huò
bié
shēng

wěi

jīn

xún
zhī
suǒ


fēi
hàn
dài
shī
yuán

tóng
jiù
zhòng
biān
kǒng
chéng
fán


jīn
bìng
gāng


cháng
fáng

yún


shàng

bǎi
èr
shíbǎi

shí

juàn

bìng
shì
sēng
yòu

shī
chū
sān
cáng

zhuàn


jiù
èr


ān

shī
yuán

bìng
xīn

suǒ

shī

zhū
jīng
juàn

shèn
guǎng
广

chóu
xiào
qún


huì
zhě
zhòng

chū

xiāng
jiāo
shí
nán
quán
dìng

wèi

jīng
juàn
kōng
yuè
míng


yǒu

yǒu
yuán

xiáng

chū
shǐ
fēi

yǒu
yóu


shè
yuǎn
nián


hòu

shí
tuō

běn
liú


huán
zhèng
shōu

wéi
yǒu


yíng
chéng

hǎi
shǐ
使
jìng

tāo
yān

jīn
xún
cháng
fáng

yán
wèi
wěi
qiú
tóng


qián
suǒ
shù


xià
xīn
bēi


jīng

juàn
(
(
huò
wéi


ān

yún


tuó


jīng
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

shì
bān
zhōu
jīng
chū

pǐn
chū
)
)
zhān
tán
shù
jīng

juàn
ā
jiū
liú
jīng

juàn


dào

jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

)
)

wáng


jiàn
lán

jīng

juàn
(
(

míng


shì

lián
jīng
jiù

yún

wáng


lián

zhōng
jīng
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
juàn

hòu
shí
jīng
zhī


)
)

yǒu

bǎi

qiū
jīng

juàn
fán
rén
yǒu
sān
shì

chī


jīng

juàn

jiè
zhū

qiū
yán


tiān
yǎn
shì
tiān
xià
rén
shēng

hǎo
chǒu
zūn
zhě
bēi
zhě
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
shàng
sān
jīng
chū
zhōng
ā
hán
)
)

jiàn

zhī
wéi
néng
jìn
jié
jīng

juàn
yǒu

qiú
jīng

juàn

běn
xíng
jīng

juàn

zhōngjīng

juàn
(
(
huò
yún
shuǐ

suǒ
piāo
jīng
huò
yúnjīng
zhòng
jīng

yún
chū

ā
hán
jīn

ān

xiān


hán
hòu

shì
bié

běn
fēi
cóng

chū
)
)
biàn
便
xián
zhě
kēng
jīng

juàn
(
(
kēng

huò
zuò
zhān
)
)
suǒ
fēi

suǒ
jīng

juàn
liǎng

qiū


jīng

juàn
dào

shè


jīng

juàn
shè


zài
wáng
shè
guó
jīng

juànweí

niàn
zhǐ
jīng

juàn
wèn
suǒ
míng
zhǒng
jīng

juàn

cóng
běn
xiāng
yǒu
jīng

juàn
(
(
huò
yún

cóng
běn
jīng
)
)

zuò

weí

zhōng
shēng
niàn
jīng

juàn

shuō

shì
yǒu
zhū

qiū
jīng

juàn

qiū
suǒ
qiú

jīng

juàn
dào
yǒu

qiū
jīng

juàn

wéi
fēi
cháng
niàn
jīng

juàn
(
(
cóng

jiàn

zhī
xià
běn
yǒu
èr
shí
èr
jīng
ān
gōng
yún
shì
ā
hán

juàn

zhōng

jīng

bèi


jīn
dàn
yǒu
shí

zǎi

hán
fēn
zhōng
)
)


qiū
niàn
běn

jīng

juàn
shàn
è

jīng

juàn

qiū


xiāng
jīng

juàn
yǒu
èr

běn
jīng

juàn
yǒu
sān

jīng

juàn
yǒu


jīng

juàn
rén
yǒu


jīng

juàn

wén
zhě
lèi
xiāng

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
lèi
xiāng

jīng

xiāng
yīng
xiāng

jīng
tóng
běn
)
)
tiān
shàng
shì
wéi

shì
zài
rén
zhōng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

shàng


)
)
zhuǎ
tóu

jīng

juàn
shēn
wéi

yǒu
fǎn

jīng

juàn
shī


shēng
wáng
jīng

juàn
ā

lún


luó
mén
jīng

juàn

luó
mén

míng

qīn
jīng

juàn
shēng
wén

luó
mén
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shēng
wén
fàn
zhì
jīng
)
)
yǒu
[
[
ā
-
-

+
+
sāng
]
]
jié
jīng

juàn
shǔ

chéng

luó
mén
jīng

juàn

zài


guó
jīng

juàn

zài
yōu
duò
guó
jīng

juàn
(
(
jīng
zuò
yōu
suí
)
)
shì
shí

fàn
shǒu
jīng

juàn
yǒu
sān
fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
sān
fāng
biàn
便
jīng

jīng

yún
chū

chù
sān
guān
)
)

luó
mén

xìn
zhòng
jīng

juàn

gào
shè

jīng

juàn


zhǐ
jīng

juàn
(
(
jiù

yún


zhǐ
běn
xíng
jīng


yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)
shuō
rén

shuō
rén


zhī

jīng

juàn
(
(


qiū
niàn
xià
èr
shí

jīng
ān
gōng
yún
bìng
chū

ā
hán
jīn
xún
cáng
zhōng
dān
juàn

ā
hán

bìng
yǒu

jīng
duō
shì
hòu
rén

zhī
chéng
juàn
)
)

ā
hán
sān
shí
zhāng
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū

ā
hán

běn
)
)

shí


jiè
jīng

juàn
(
(
huò
yún

shí


xíng
)
)

qiē

yào

juàn
shuō
shàn
è
dào
jīng

juàn
ài

shēng
jīng

juàn
(
(

běn
yún
ài


shēng
jīng
)
)


zhē

xuán
jīng

juàn
tiān
wáng
xià
zuò
zhū
jīng

juàn
shǐ
zào


shí
jīng

juàn
shí
èr
xián
zhě
jīng

juàn

bìng


diào

jīng

juàn
(
(

shí


xià
ān
gōng
yún
shàng
shí
jīng
chū
ā

tán
jīn
dàn
yǒu
jiǔ

běn

zhòng

zhōng


wáng


lián

jīng
shì
)
)
yōu
duò
luó
jiā

jīng

juàn


běn
wén
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
shàng
èr
jīng
chū
cháng
ā
hán

běn
yún
chū
ā

tán
)
)
ràng

jīng

juàn
yǒu
xián
zhě

jīng

juàn


jué

nán
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
yún

jué

jīng
)
)

běn
cáng
jīng

juàn
shuō
ā
nán
chí
jiè
jīng

juàn
ā
nán
wèn

yīn
yuán
chí
jiè
jiàn
shì
jiān
pín

xiàn
dào
pín
jīng

juàn
gěixìng
jiā
wèn
yīng
shòu
shī
jīng

juàn
xiǎo
suǒ
zhèng

jiě
jīng
zhě
jīng

juàn
(
(
jīn

shàng
jīng

cuò
)
)


dào
jiā
nán
wèn
zhù
chù
jīng

juàn


dào
jiā
nán
wèn

běn
jīng

juàn
xián
zhě
shǒu

jīng

juàn


xíng
jīng

juàn
yōu
duō
luó
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
xià

)
)
zhān
tán
diào

jīng

juàn
è
rén
jīng

juàn
nán


nán
jīng

juàn
(
(
huò
yún
nán


luó
jīng
)
)

xìng
cháng
zhě
nán
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

xìng
cháng
zhě
jīng
)
)
zhé

jīng

juàn
dào

jīng
zhōng
yào

zhāng

juàn
(
(
huò
yún
xiǎo
dào

jīng
jīn

zhī
yào
chū
zhě
shì
)
)
shù
liàn

zhāng

juàn
(
(
jiù

yún
shù
liàn
jīng
ān
gōng
yún
shàng
èr
jīng
chū
shēng
jīng
yòu
àn
jīn
shēng
jīng


zhāng
míng
)
)

yòu

shí
èr


shí
èr
juàn
(
(
chū

bēi
děng
sān
jīng
jiàn
zài

zhě
bìng
què
)
)
bìng
shì
sēng
yòu

zhōng

ān
gōng

diǎn
jīng


yún


diǎn
míng
shì
yuǎn
dài

jīn
zhě
biān

hàn


wéi
shī
yuán

ān
gōng
běn


diǎn
zǒng
yǒu
jiǔ
shí
èr
jīng

jīn


zhī
shí
jīng
jiǎn
xún
qún


huò
biāo

zhǔ
huò
shì
bié
shēng


zhōng

zǎi


chú
zhī

tōng
qián
jiù
shī

jīng

shí
jiǔ


shí
liù
juàn

zǒng

bǎi

shí
bǎi

shí

juàn

bìng
wéi
hàn
dài
shī
yuán
yún

wèi
cáo
shì
dōu
luò
yáng


wén

huáng
chū
yuán
nián
gēng


zhì
yuán

xián

èr
nián

yǒu

fán
jīngshí
liù
nián

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng
jiè
jié


zǒng

shí
èr
shí

juàn
(
(

zhōngjuàn
jiàn
zàishí
sān
juàn
què
běn
)
)
(
(
cáo
wèi
)
)
shā
mén
tán

jiā
luó
(
(juàn
jiè
)
)
shā
mén
kāng
sēng
kǎi
(
(
sān


juàn
jīng
jié

)
)
shā
mén
tán


(
(juàn
jié

)
)
shā
mén
bái
tíng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
ān

xián
(
(
èr


juàn
jīng
)
)
sēng

jiè
běn

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
zhú
dào

wèi
shì

)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
tán

jiā
luó

wèi
yún

shí

zhōng
yìn

rén

jiā
shì


cháng
xiū
fàn


jiā
luó
yòu
ér
cái

zhì
xiàng
guò
rén


shū

lǎn
jiē
wén

tōng
chàng

shàn
xué

wéi
tuó
lùn

fēng
yún
xīng

宿

chèn
yùn
biàn


gāi
zōng


yán
tiān
xià
wénxīn


zhì
nián
èr
shísēng
fāng
kàn


jiàn

shēng

tán

liáo

lǎn
zhī
máng
rán

jiě

yīn
qín
zhòng
shěng
gēng
zēng
hūn


nǎi
tàn
yuēxué
duō
nián

làng
zhì
fén
diǎn
yóu
rèn
jīng
zài

wén

zhòng
lǎn

jīn


shū
dùn
chū
qíng
wài

dāng

zhì
gōu
shēn
bié
yǒu
jīng
yào


shì

dié

fáng
qǐng


qiū
lüè
wéi
jiě
shì

suì
shēn

yīn
guǒ
miào

sān
shì

shǐ
zhī

jiào
hóng
kuàng

shū
suǒ

néng


nǎi

shè
shì
róng
chū
jiā
jīng


sòng

xiǎo
chéng
jīng

zhū
cháng
guì
yóu
huà


zhuān
shǒu


wén

huáng
chū
sān
nián
rén
yín
lái
zhì
luò
yáng


shí
wèi
jìng
suī
yǒuér
dào
fēng
éyǒu
zhòng
sēng
wèi
bǐng
guī
jiè

zhǐ


luò
wéi
shū

ěr

shè

zhāi
chàn
shì
tóngjiā
luó

zhì

xíngzhū
sēng
qǐng
chūjiā
luó


cáng

zhì
wén
yán
fán
guǎng
广


jiào
wèi
chāng


chéng
yòng

suì


wáng
fāng
jiā
píng
èr
nián
gēngluò
yáng
bái


chū
sēng

jiè
xīn
qiě
bèi
cháoshì
gēng

fàn
sēng

jié

shòu
jiè

dōng
xià
jiè

shǐ
jiā
luó
hòu

zhī
suǒ
zhōng


cháng
zhě
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn

sān


míng


luó
yuè
wèn


xíng
jīng
jiā
píng

nián
chū
jiàn
zhú
dào

wèi

jīn
biān

bǎoshí
jiǔ
huì
shì
)
)

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(jiàn
zhú
dào
jìn
shìbǎo
chàng


shì
gāo
chū
zhě
xiǎo

yòu

bǎo


liàng
shòu
寿
děng
tóng
běn
)
)

fēn

jié


juàn
(
(

yún
tán

jié


jié
jiè
chǎng
wéi
shǒu
xīn

)
)

yòu
sān


juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
kāng
sēng
kǎi
yìn

rén


guǎng
广
xué
qún
jīng

chàng
yōu
zhǐ


jiā
píng

nián
rén
shēn


luò
yáng
bái

cháng
zhě
jīng
děng
sān


gāo
sēng
chuán
zhōng
yún

xiǎn
míng

zhú
dào

wèi
jìn

sēng
yòu
bǎo
chàng
liáng
dài

děng


cháng
fáng
dào
xuān
jìng
mài
sān

bìng
yún
èrèr


xiǎn
míng

xiào
yuè
wèi
jiàn

jīn
gēng

qiàn

jīng

jiǎn

wèi
huò
tán


jié


juàn
(
(

yún
jié


juàn
chū
tán
jié

jiè
wéi
shǒu
jiàn
zhú
dào

wèi

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
tányún
tán


wèi
yún

shí

ān

guó
rén

shàn
xué

cáng
miào

yōu
wēi


gāo
guì
xiāng
gōng
zhèng
yuán
yuán
nián
jiǎ

jiè

luò
tūn


báitán


jié
liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
èr
juàn
(
(


chū

hàn
shì
zhī
chèn
děng
suǒ
chū

bǎo


liàng
shòu
寿
huì
bìng
běn
tóng
wén

jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)
chā

lài
jīng

juàn
(
(

běn

chā

yòu

zuò
yòu
chū
chū
jiàn
zhú
dào


sēng
yòu

)
)


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě
wēi
shī
suǒ
wèn


xiū
xíng
jīng

míng
cháng
zhě
xiū
xíng
jīng

èr
chū
jiàn
shǐ
xīng
bǎo
chàng
èr

)
)
chú
zāi
huàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

chū
chū

chú
kǒng
zāi
huàn
jīng
tóng
běn
)
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(


chū

hàn
shì
zhī
chèn
děng
suǒ
chū
běn
tóng
wén

jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)

yòujuàn

běn
bìng
què

shā
mén
bái
yán

西

rén


cái
míng
gài
shì
shēn
jiě

lún


gāo
guì
xiāng
gōng
gān

sān
nián

yín

yóu
huà
luò
yáng
zhǐ
báichū

liàng
qīng
jìng
děng
jīngcháng
fáng
děng

yòu
yǒu
píng
děng
jué
jīng

juàn


yún
bái
yán
suǒ
chū

jīn


jīng

shì

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng

dàn
míng
yǒu
guǎng
广
lüècún

luó


jīng
sān
juàn
(
(
jiàn
zhú
dào

bǎo
chàng

shàng
líng
yòu
děng


shì
huá
yán
jīng


jiè
pǐn
shǎo
fēn
chū
chū
)
)

bān
niè
pán
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
lüè

běn
qián
shù
pǐn
wéi

èr
juàn
jiàn
zhú
dào

wèi

)
)

yòu
èr


juàn

běn
bìng
què

shā
mén
ān

xián

西

rén
shēn
huì
jiě
yóu
jùn

zhèn

yóu
bāng

yuǎn
ér
zhì


luó


děng
jīng
èr


qún

bìng
yún
wèi
shì


biàn


zhī
nián

jīn

biānyòu
bié


zǎi
zhū
shī

jīng

zǒnghòu
liè

zǒng

zhī