心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第二卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之二  吴孙氏。前都武昌。后都建业...

开元释教录第二卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


èr
juàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī
èr


sūn
shì

qián
dōu

chāng

hòu
dōu
jiàn

cóng
sūn
quán
(
(
shì


wén
huáng

)
)
huáng

yuán
nián
rén
yín

zhì
sūn
hào
(
(

shì
)
)
tiān


nián
gēng


fán
jīng

zhǔ

shí
jiǔ
nián
rén

suǒ
chū
jīng
děng
bìng

shī


zǒng

bǎi

shí
jiǔbǎi

shí

juàn
(
(

zhōng
liù
shí


jiǔ
shí
èr
juàn
jiàn
zài

bǎi
èr
shí


sān
bǎi
èr
shí

juàn
què
běn
)
)

shā
mén
wéi

nán
(
(
èr

liù
juàn
jīng

)
)
shā
mén
zhú

yán
(
(


liù
juàn
jīng

)
)
yōu

sāi
zhī
qiān
(
(

shíbǎi

shí

juàn
jīng


)
)
shā
mén
kāng
sēng
huì
(
(


èr
shí
juàn
jīng

)
)
shā
mén
zhī
qiáng
liáng
jiē
(
(


liù
juàn
jīng
)
)
wèi

liǎng
dài
zhū
shī

jīng
(
(

shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
)
)
ā
chàjīng

juàn
(
(
chū
chū


西
jìn


ā
chàjìn

jīng
děng
bìng
tóng
běn
jiàn

bié
èr

)
)


jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

yúnzūn
zhě

jiù
zhuàn


yán
zhī
qiān
gòng
chū
jiàn
sēng
yòuyún
zhú
juàn
wèi
xiáng
)
)

yòu
èr

liù
juàn
(
(


jīng
èr
juàn
jiàn
zài
ā
chà


juàn
què
běn
)
)

shā
mén
wéi

nán

yún
zhàng
ài

běn
yìn

rén

shì
fèng

dào

huǒ

wéi
shàng

shí
yǒu
tiān
zhú
shā
mén


xué
xiǎo
chéng
duō
xíng
dào
shù

jīng
yuǎn
xíng
nán
jiā

宿

nán
jiā

fèng

dào
cāi

shì


nǎi
chù
zhī
mén
wài


ér

宿

shā
mén


jiā
zhòu
shù

lìng
nán
jiā
suǒ
shì
zhī
huǒ

rán
biàn
miè


shì

jiā
gòng
chū

qǐng
shā
mén

shì
gōng
yǎng

shā
mén
huán

zhòu
shù
biàn
huǒ
lìng
shēng

nán


shā
mén
shén

shēngshēng
xìn


nǎi
shè
běn
suǒ
shì
chū
jiā
wéi
dàoshā
mén

wéi

shàng

shòu
xué
sān
cáng
miào
shàn

hán

yóu
huà
zhū
guó


jiē
fèng


tóng
bàn
zhú

yán西

yīn
dào
jiāng
zuǒ


sūn
quán
huáng

sān
nián
jiǎ
chénchāng
jùn
gòng
zhú

yán
chū
ā
chà

děng
jīng
èr


ér

nán

yán

wèi
shàn
fāng
yīn

fān
fàn
zhī


yǒu

jìn

zhì
cún

běn

jìn

zhì

dēng

jīng
sān
juàn
(
(
jiàn

shàng


zhī
qiān
gòng
chū

shè
tóu
jiàn
jīng
děng
tóng
běn
huò
èr
juàn)
)
sān

jié
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
shǐ
xīng


fēn

tán
wáng
jīng
tóng
běn

chū

míng
jīng

míng
nán
guó
wáng
jīng

míng
shù

tán
wáng
jīng
)
)


jīng

juàn
(
(

zhī
yuè
gòng
chū
fēi
shì
quán
diǎn
cóng

jīng
lüè
chū
huò
yún


wáng
jīng
jiàn
bǎo
chàng

)
)
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòu


liù
juàn
(
(
qián
sān


juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhú

yán
yìn

rén


jiě
xíng
qīng


wài

tōng


wéi
zhī
nán
tóng
yóu

jìng

wéi
zhī

hòu


sūn
quán
huáng
lóng
èr
nián
gēngyáng
dōu


dēng

děng
jīng
míng
qún


tóng

huò
yún
jiāng
yán

huò
yún
chí
yán

huò
yún

yán

wèi
xiáng
shú
shì

bèi
liè
zhī

míngjīng

juàn
(
(

èr
chū
huò
liù
juàn

zhí
yún

míng

jīng

dào
xíng
xiǎo
pǐn
děng
tóng
běn
jiàn
zhú
dào

wèisēng
yòu
děng

)
)
ā

tuó
jīng
èr
juàn
(
(


yún

shuō
zhū

ā

tuó
sān
xié
sāntán
guò

rén
dào
jīng

sān
chū

míng

liàng
shòu
寿
jiàn
zhú
dào

sēng
yòu
èr


shì
gāo
děng

xiǎo

)
)


běn

jīng

juàn
(
(

zhí
míng
běn

jīng

míng
jìng
xíng
pǐn
jīng
shì
huá
yán
jìng
xíng
pǐn


jiàn
sēng
yòu

cháng
fáng

zhōng
běn

zhī
wài
bié
zǎi
jìng
xíng
pǐn
zhě


)
)
wéi

jié
jīng
èr
juàn
(
(
wéi

jié
shuō
mén
zhī
chèn

míng
dào
mén
sān
mèi
jīng

èr
chū
huò
sān
juàn
jiàn
zhú
dào

sēng
yòu
èr


hàn

diào
děng

shǎo

)
)
huì
yìn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
huì
yìn
jīng

míng
bǎo
tián
huì
yìn
sān
mèi
jīng
chū
chū


lái
zhì
yìn
jīng
tóng
běn
jiàn
dào

sēng
yòu
èr

)
)
jiǔ


鹿
jīng

juàn
(
(
chū
liù
jiàn

shàng

)
)
lǎo

rén
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
ā

tán


zhí
yún
lǎo

jīng
huò
yún
lǎo

jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn

shàng

chū
chū


guāng

jīng
děng
tóng
běn
)
)
bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng


sān
chū

táng

yuán

shèng
dào
jīng
děng
tóng
běn
)
)
liǎo
běn
shēng

jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
shēng
jīng
yòu
àn

juàn
shēng
jīng


míng
jiàn
sēng
yòu


dào
gān
jīng
tóng
běn

chū
qiān

zhù
bìng
zhì

ān
gōng

yún
hàn

chū
qiān
zhù
)
)
lóng
shī

jīng

juàn
(
(
chū
chū

lóng
shī


běn

jīng
tóng
běn
yòu
yún
bié

suǒ
zǎi
ān


)
)


xiáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò

shén

huò
yún


xiáng
jīng


yáng
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn


)
)

liàng
mén
wēi

chí
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
wēi

chí
jīng

míng
chéng
dào
jiàngqiē
zhì
jīng
chū
chū

chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
ruì
èr
qín


sēng
yòu

)
)
huá

tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
bǎo
chàng

huò

shén


huá

tuó
luó

děng
tóng
běn
)
)
chí

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng


tuó
lín


jīng
děng
tóng
běn

yún
chū
tuó
luó


)
)


mèi
jīng

juàn
(
(

èr
chū
huò
yún
míng


dào
shù

míng
dào
shù
sān
mèi
jiàn
dào
ān
zhī
mǐn

sēng
yòu
děng
sān

yòu
yún

jīng

shì


dào
shù
)
)


shēng

jīng

juàn
(
(

míng
chà

jié
jīng
chū
chū
jiàn
zhú
dào
sēng
yòu

)
)
bèi
jīng

juàn
(
(

yún
bèi
chāo
jīng
yòu
yún
jīn
bèi
jīng

juàn

shì

èr
chū
jiàn
sēng
yòu


bié

)
)
yuè
míng


jīng

juàn
(
(
huò
jiā
sān
mèi


míng
yuè
míng
tóng

jīng

míng
yuè
míng
tóng
nán
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
sān
pǐn


jīng

juàn
(
(

míng


xué
yǒu
sān
bèi
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)


sān
mèi
jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
fàn
zhì
ā

jīng

juàn
(
(

míng
ājīng
ān

zhí
yún
ā

jīng

míng

kāi
jiě
fàn
zhì
ā

jīng
chū
cháng
ā
hán

shí
sān
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
fàn
wǎng
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(

míng
fàn
wǎng
jīng
fáng
yún
jiàn
bié

chū
cháng
ā
hán

shí

juàn


)
)

zhī
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

zhì
jiàn
cháng
fáng

chū
zhōng
ā
hán


juàn


)
)
shì

nán
běn
jīng

juàn
(
(
yòu


běn


míng

yīn
yīn
shì
jīng
ān

yún
chū
zhōng
ā
hán

èr
shíjiàn
zhú
dào
sēng
yòu

)
)
zhū

běn
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shíjiàn
cháng
fáng

)
)


shì

lián
jīng

juàn
(
(

míng

rǎo
luàn
fáng
yún
jiàn
jiù

chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
juàn


)
)
lài
zhà

luó
jīng

juàn
(
(
huò
yún
luó
hàn
lài
zhà

luó
jīng

hòu
hàn
zhī
yào
chū
zhě
shǎo

chū
zhōng
ā
hán

sān
shíyòu
yún
bié

suǒ
zǎi
ān

zhōng

)
)
fàn


jīng

juàn
(
(
huò
zuò


jiàn
dào

sēng
yòu
èr

chū
zhōng
ā
hán


shí)
)
zhāi
jīng

juàn
(
(

míng
chí
zhāi
jīng
jiàn
bié


sēng
yòu

chū
zhōng
ā
hán


shí)
)
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán

èr
shí
èr


jiàn
cháng
fáng

)
)


shǒu

jīng

juàn
(
(
huòhuò
yún

shǒushǒu
jīng
chū

ā
hán

shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

chū
chū

shā

luó
jīng
tóng
běn
)
)
tài

ruì
yīng
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huáng

niánchū

yún
tài

běn

ruì
yīng

zhí
yún
ruì
yīng
běn


mèng
xiáng
chū
zhě
xiǎo

chén
jùn
xiè
qiāng

jùn
zhāng

děng

shòu
wèi

dōng
wáng
huán
xiáng
dìng
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
èr

)
)
lóng
wáng
xiōng

jīng

juàn
(
(

míng
nán
lóng
wáng
jīng
huò

wáng


míng
jiàng
lóng
wáng
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
cháng
zhě
yīn
yuè
jīng

juàn
(
(

yún
cháng
zhě
yīn
yuè

lán
jiā

jīng

zhí
yún
yīn
yuè
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)


jīng

juàn
(
(

yún


běn
jīng
ān
gōng
yún
chū
ā

tán
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

shī
jīng

juàn
(
(
jiàn
zhú
dào
sēng
yòu

chū
chū
)
)
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
píng


míng

shā
jiā
wáng
jīng
jiàn
cháng
fáng

chū
chū
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
jiǎn

)
)


jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
zhú
dào
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

chū
chū
yǒu

shí
liù
jīng
)
)cháng
zhě
jīng

juàn
(
(

míng
huì
zhū

qián

míng

lái
suǒ
shuō
shì
xiàn
zhòng
shēng
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
nán

shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu


bié

)
)
wèi
shēng
yuàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yuàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
zhú
dào
sēng
yòu

)
)

shì
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
zhì
gǒu
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
sūn
duō

zhì
jīng

juàn
(
(
huò
yún
fàn
zhì
sūn
duō

zhì
jīng
jiàn
cháng
fáng

ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
jiǎn

)
)
jiè
xiāo
zāi
jīng

juàn
(
(

yún
jiè
xiāo

zāi
jīng
jiàn
jiù

)
)
zhuàn

bǎi
yuán
jīng
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)


běn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(

yún


běn
yuán

jīng
huò
èr
juàn
huò

juàn
tiān
zhú
shā
mén
sēngzhuàn
jiàn
cháng
fáng

)
)
weí


nán
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

shàng
jiàn
cún

xià
què
)
)


bān
ruò

luó

zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
jiàn
bǎo
chàng

)
)

jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn

èr
chū
yòu
yún
jiàn
bié

ān

zhōng

yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu


cháng
zhě
jīng
èr
juàn

yún
qiān


shì

jīng


zhòng
zǎi
)
)
ā

shì
wáng

ā
shùjīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
chàjīng

juàn
(
(
jiànsān
chū

wéi

nán
suǒ

běn
tóng
wén

)
)
xiǎo
ā
chà

jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
bié


sēng
yòu


jiā
xiǎoqián
jīng
yīng
fēi
tóng
běn
)
)

bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(

sān
chū

lüè

běn

fēn
āi
tàn
pǐn
wéi
èr
juàn
hòu
sān
zhǐ
xiǎo

ěr
jiàn
zhú
dàoān
gōng
yún
chū
cháng
ā
hán
yòu
yún
jīn
cháng
ā
hán)
)


sān
chē
huàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

yún
chū

huá
yīng
chū

èr
juàn


pǐn
)
)

zhuāng
xiào

jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
bǎo
chàng

)
)

lài
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lài


jīng

sān
chū

bái
yán
děng
chū
zhě
tóng
běn
bié

jiàn
zhú
dào
sēng
yòu

)
)


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
bǎo
chàng

)
)
yǎn
dào


jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
jiù

huò)
)
fāng
děng
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
huáng

nián


èr
chū

hòu
hàn
zhī
xiān
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
zhú
dàoān

zhōng

yòu

fāng
děng

yún
jiàn
bié

)
)
weí
míng
èr
shí

jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò

jīng

jiàn
sēng
yòu

)
)

miè
jìn
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
yún

méi
jìn
huò
yún
kōngsuǒ
wèn
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)


shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

běn

jīng

jiàn
cháng
fáng

)
)


jīng
jìn
jīng

juàn
(
(

yún

jīng
jìn
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
èr
mén

fāng
děng
jīng

juàn
(
(
ān


yòu
yún
jiàn
bié

)
)

cóng
shàng
suǒ
xíng
sān
shí

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

jiàn
sēng
yòu

)
)

shí
èr
zhāng
jīng

juàn
(
(

èr
chū


téng

zhě
xiǎo

wén

yǔn
zhèngguān
jiàn
bié

)
)
chán

yào
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

chū
chū
jiàn

bié
èr

)
)
jiān

jīng

juàn
(
(
huò
yún
jiān
xīn
jīng

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
quàn
jìn
xué
dào
jīng

juàn
(
(

běn

quàn

chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
héng
shuǐ
jiè
jīng

juàn
(
(
huò

jiè


èr
chū
jiàn
jiù

)
)

lòu
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
huǐ
guò

jīng

juàn
(
(
huò
míng

shí
fāng

bài
huǐ
guò
wén
jiàn
sēng
yòu

)
)
xián
zhě

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
fàn
zhì
jié
jìng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā
zhì
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
weí
lóu
wáng
shī

tóng


jīng

juàn
(
(

běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
lán

wáng
jīng

juàn
(
(

yún

lián
gōng

jīng

yún

lián
yīn
yuán
gōng

jīng
jiàn


)
)
bǎi

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yīn
shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

huà
zuò

qiū
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
yōu
duō
luó

jīng

juàn
(
(

běnjiàn
sēng
yòu

)
)
rén
mín
qiú
yuàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiū
xíng
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(

yún
xiū
xíng
fāng
biàn
便
chán
jīng
jiàn


)
)


jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
jiàn
bié


sēng
yòu

)
)

yòu

shíbǎi

shí

juàn
(
(
weí


nán
jīng
shàng

shí


liù
shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài


bān
ruò
zhòu
xià
sān
shíshí
jiǔ
juàn
què
běn
)
)

yōu

sāi
zhī
qiān

gōng
míng


míng
yuè


yuè
zhī
rénhàn
líng

shì

guó
rén
shù
bǎi
guī
huà

bài

shàn
zhōng
láng
jiāng

yuè
nián

suì

zhúlín
jiā

wéi
gǒu
suǒ
niè
jìng

shāng
suì

lín
rén

shā
gǒu

gān

chuāng

yuè
yuē

tiān
shēng


wéi
rén
shǒu
fèi

ruò

wǎng
jūn
shè
gǒu
zhōng

jiàn
nièshī
zàiguān

gǒu

ruò
shā
zhī

chà
shàng


wéi

kuàng
ér
kōng
zhāo

zuì

qiě

shēng

zhī

yóu
shì
lín
rén
gǎn

yán
zhì
suì


shā

shí
suì
xué
hàn
shū

shí
sān
xué

luó
mén
shū

bìng

jīng
miào
jiān
tōng
liù
guó

yīn

chū
huán
líng
shì
zhī
chèn

chū

diǎn

yǒu
zhī
liàng


míng


xué

chèn

qiān
yòu
shòu


liàng


lǎn
jīngmíng
liàn

shì
jiān

shù
duō
suǒ
zōngwéi
rén

cháng
hēi
shòu

yǎn
duō
bái
ér
jīng
huáng

shí
rén
wéi
zhī

yuē

zhī
láng
yǎn
zhōng
huáng
xíng

suī

shì
zhì
nāng


běn
fèng


jīng
liàn
jīng
zhǐ

xiàn

zhī

hàn
shì

luàn


xiāng
rén
shù
shí
gòng
bēnchū


wéi
yǒu

bèi

yǒu


suí
zhī

hán

bèi

yuè


gòng
mián


jiāng
bàn

duó

bèi
ér


míng
dàn
tóng

wèn
bèi
suǒ
zài

yuè
yuē

zuó

wéi

suǒ
duó

tóng

xián
yuēxiāng
gào


yuē


ruò
gào

qīng
děng


jié
zuì
zuì
zhī

bèi
ér
shā

rén


yuǎn
jìn
wén
zhě


tàn


hòu

zhǔ
sūn
quán
wén


xué
yǒu
cái
huì

zhào
jiàn
zhī

yīn
wèn
jīng
zhōng
shēn
yǐn
zhī


yuè
yīng

shì
nánzhé

quán

yuè
bài
wéi

shì

shǐ
使

dǎo
dōng
gōng
shèn
jiā
chǒng
zhì

yuè


jiào
suī
xíng
ér
jīng
duō
fàn
wén

yǒu
jiě
zhě


shàn
huá
róng
zhī


nǎi
shōu

zhòng
běn

wéi

yán

cóng
quán
huáng

èr
nián
guǐ
mǎo
zhì
liàng
jiàn
xīng
èr
nián
guǐ
yǒu
sān
shí

zǎimíng

děng
jīng

shí

shèng


zhǐ
wén


yòu


liàng
shòu
寿
zhōng
běn

jīng
zhì
zàn


lián

fàn
bài
sān


zhù
liǎo
běn
shēng

jīng

jiē
xíng

shì

hòu
tài

dēng
wèi

suì
yǐn

qióng
ài
shān

jiāo
shì


cóng
zhú

lán
dào
rén
gēng
liàn

jiè

fán
suǒ
yóu
cóng
jiē
shā
mén
ér


hòu


shān
zhōng

chūn
qiū
liù
shí


zhǔ
sūn
liàng

zhòng
sēng
shū
yuē
zhī
gōng
míng

jiù
suǒ

chōng

shǐ
zhōng

gāo

wéi
zhī

chuàng

néng
wéi
shí
suǒqiān
suǒ
chū
jīng

juàn
duō
shǎo
zhū
shuō

dìng


sēng
yòu
sān
cáng

wéi
zǎi
sān
shí
liù


yòu

qiān
chuán
yún
chū
èr
shí

jīng

huì
jiǎo
gāo
sēng
chuán
nǎi
yǒu

shí
jiǔ
jīng

cháng
fáng

zhōng
biàn
便
zǎi

bǎi
èr
shí
jiǔ


jīn

fáng

suǒ
zǎi
duō
shì
bié
shēng
huò

míng
zhòng
zǎi

jīn
suí

shān
zhī

hòu
suǒ
shù

鹿

jīng
(
(


西
jìn
zhú


suǒ
chū

鹿

jīng
wén
tóng
)
)
shēn

jīng
(
(
suǒ
chū
yuè
guāng
tóng

jīng
tóng
)
)
chū
jiā
gōng

jīng
(
(
jīn
yǒu
liǎng
běn

shì
qínqín


cóng
xián

chāo
chū
jīn

bié
shēng

zhōng
)
)
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
(
(

yún
jīn
gāng
sān
mèi
běn
xìng
qīng
jìng

miè

huài
jīng
hòu
hàn
shī


zhōng

zǎi
xiáng
wén
fēi
shì
zhī
qiān
suǒ
chū
jīn


qín

)
)jiǎn
jīng
bǎo

wèn
sān
shí
èr
xiāng
jīng


wén

shuō


nán
shēn
jīng
(
(jiǎn
děng
sān
jīng
bìng
chū


jīng
)
)
bǎo
hǎi

zhì
chéng
jiù

bēi
jīng
(
(
chū
bēi
huá
jīng
)
)

guǎng
广


jīng
(
(

bié
xíng
suí
yuàn
wǎng
shēng
jīng
shì
chū
guàn
dǐng
jīng
)
)

diào
wáng
jīng
(
(
chū
liù

jīng
)
)

wéi


kuàng

guǐ
shuō

jīng
(
(
huò
yún


chū
zhōng
ā
hán
)
)

shù
jīng
(
(
huò
shàng
jiā


)
)
yīng
yào
liè
jīng
chī
niǎo
shì
jīng
(
(

shù
děng
sān
jīng
bìng
chū
zēng

ā
hán
)
)


cháng
jīng
zhū
lòu
jìn
jīng
(
(
huò

lòu

)
)
xuě
shān


hóu
jīng
(
(
huò
zuò
yuán
hóu
huò)
)jīng

jìng
guān
jīng
sān
zhǒng
liáng

jīng

zhǒng
liáng

jīng
shòu
寿
mìng

jīng

zhōng
cǎo
guī
jīng
guó
wáng
chéng
jiù


jiǔ
cún

shì
jīng

wéi
wài
dào

shēn
shuō


jīng
(
(


cháng
děng
shí

jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)
shì

suǒ
jīng
fàn
zhì
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)
jié
tān
wáng
jīng
(
(
chū


jīng
)
)
wài
dào
xiān

shuō

jīng

fàn
zhì
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
xiǎo
chéng
chāo
)
)
xiā
biē
jīng
fàn
zhì
wèn

shì
jiān
zēng
jiǎn
jīng
sān

shī
shuǐ
jīng
gān

dào
jīng
jiàng
qiān
fàn
zhì
jīng
fàn
zhì


dào
bài
jīng

kǒu

jīng
fàn
zhì
wèn

shī
jīng

shī
shēng
jīng
shuǐ
shàng
pào
jīng
(
(
xiā
biē
děng
shí
jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)
xiū
xíng

jīng
(
(
chū
xiū
xíng
dào

jīng
)
)

tuō
gǒu

jīng
(
(
chū)
)

yòujiǎn
jīng
děng
sān
shí


sān
shí

juàn

cháng
fáng
děng

bìng
yún
qiān


jīn
àn
suí
dài
èr
běn
zhòng
jīng


xīn
kuò
chū
bié
shēng
chāo
jīng
děng


děng
bìng
cóng
zhū
jīng
chāo
chū
wéi
fān

zhī
shù

jīn
cún
shí


bìng
shān
zhī
liù


jīng

juàn
(
(
huò
jiǔ
juàn
huò
yún
liù
jīng
huò
yún
huò
yúnjīng
jiàn
zhú
dào
sēng
yòu

)
)
jiùjīng
èr
juàn
(
(

diǎn
yǒu
jiù

fáng

zhōng


yúnjīng
huòjiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

)
)

pǐn
jīng

juàn
(
(
yòu


jīng

yún
fán
yǒu
shí
pǐn

sān
chū
fáng
yún

shì
xiǎo
pǐn
bān
ruò
jiàn
sēng
yòu

)
)


jìng
xíng
jīng
èr
juàn
(
(
shì


bǎo

pǐn


huò
zhí
yún
jìng

jīng
yún
chì

nián
chū
jiàn
zhú
dào)
)
quán
fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(

shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
děng
tóng
běn
chū
chū
jiànbié

)
)


èr
bǎi

shí

jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
sēng
èr
bǎi

shí
jiè
shì
hào
zhě
shì
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

)
)
zuò
chán
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu


èr
shí
juàn
(
(
liù

děng
èr

shí
juàn
jiàn
zài

pǐn
děng


shí
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
kāng
sēng
huì

xiān
kāng

guó
rén

shì

yìn
yīn
shāng
jiǎ


jiāo
zhǐ

huì
nián
shí

suì
èr
qīn
bìng
wáng


zhì
xìng
fèng
xiào


chū
jiā

xíng
shèn
jùn

wéi
rén
hóng

yǒu
shí
liàng

zhì
hǎo
xué

míng
jiě
sān
cáng
chuán
lǎn
liù
jīng

tiān
wén

wěi
duō
suǒ
zōng
shè

biàn

shū

shàn
zhǔ
wén
hàn

shí
sūn
quán
chèn
zhì
jiāng
zuǒ
ér

jiào
wèi
xíng

xiān
yǒu
yōu

sāi
zhī
qiān
xuān

jīng
diǎn


chū
rǎn


fēng
huà
wèi
quán

sēng
huì

shǐ
使
dào
zhèn
jiāng
zuǒ

xīng
nǎi
zhàng

dōng
yóuchì

shí
nián
chū

jiàn


yíng

máo

shè
xiàng
xíng
dào

shí

guó

chū
jiàn
shā
mén


xíng
wèi


dào

wéi
jiǎo


yǒu

zòu
yuē

yǒu

rén

jìng

chèn
shā
mén

róng

fēi
héng
shì
yīng
jiǎn
chá

quán
yuē


wén
hàn
míng
mèng
shén
hào
chèn
wéizhī
suǒ
shìfēngzhào
huì
jié
wèn

yǒu

líng
yàn

huì
yuē


lái
qiānqiān
zǎishè

shén
yào

fāng


ā

wáng


nǎi

wàn

qiān
zhī
xīng
suǒ

biǎo

huà


quán

wéi
kuā
dàn

nǎi
wèi
huì
yuē

ruò
néng

shè

dāng
wéi
zào

wàng
guó
yǒu
cháng
xíng

huì
qǐng
nǎi
wèi

zhǔ
yuē


zhī
xīng
fèi
zài
jīn

zhì
chéng
hòu
jiāngnǎi
gòng
jié
zhāi
jìng
shì

tóng
píng
jiā
chí
shāo
xiāng

qǐng


rán

yīng

qiú
shēn
èr
zhī

quán
yuē


shí

kuáng
jiāng

jiā
zuì

gēng
qǐng
sān


quán
yòu

tīng

huì
wèi

zhǔ
yuē

xuān

yǒu
yán
wén
wáng

méi
wén

zài
yún
yīng
jiàng
ér

děng

gǎn

jiǎ
wáng
xiàn
dāng

shì

wéi

ěr

sānyóu

suǒ
jiàn


zhèn

gēng

wén
píng
zhōng
qiāng
rán
yǒu
shēng

huì

wǎng
shì
guǒ
huò
shè


míng
dàn
chéng
quán


cháo

guān


guāng
yàn
zhào
yào
píng
shàng

quán

shǒu
zhí
píng
xiě

tóng
pán

shè

suǒ
chōng
pán


suì

quán

rán
jīng

yuē


yǒu
zhī
ruì


huì
jìn
ér
yán
yuē

shè

wēi
shén

zhí
guāng
xiāng
ér


nǎi
jié
shāo
zhī
huǒ

néng
fén

jīn
gāng
zhī
chǔ

néng
suì

quán
mìng
lìng
shì
zhī

huì
gēng
shì
yuē


yún
fāng
bèi
cāng
shēng
yǎng


yuàn
gēng
chuí
shén


guǎng
广
shì
wēi
líng

nǎi
zhì
shè


tiě
zuān
shàng
shǐ
使

zhě

zhī


shì
zhēn
chuí

xiàn
shè


sǔn

quán

jiē


wéi
jiànshǐ
yǒuhào
jiàn
chū


yīn
míng


wéi

tuó


yóu
shì
jiāng
zuǒ


suì
xīng

zhì
sūn
hào

zhèng

lìng

nüè
fèi

yín


nǎibìng

huǐ
huài

hào
yuē


yóu

ér
xīng

ruò


jiào
zhēn
zhèng


shèng
diǎn
xiāng
yīng
zhě

dāng
cún
fèng

dào
shí
jiē

fén
zhī

zhū
chén
qiān
yuē


zhī
wēi


tóng

shén

kāng
huì
gǎn
ruì

huáng
chuàng


jīn
ruò
qīng
huǐ
kǒng

hòu
huǐ

hào
qiǎn
zhānggào
huì


yǒu
cái
biàn
nán
wèn
cóng
héng

huì
yīng

chěng

wén

fēng
chū


dàn
zhìnéng


tuì
退

huì
sòng

mén
shíyǒu
yín

zhě


yuē

xuán
huàbèi


jìn
érhuì
yuē

zhèn
tíng

shān
lóng
zhě

wén
fēi
yīn
zhī


gǒu
zài

tōng

wàn

xuán
yīng
sāi

gān
dǎn
chǔ
yuè


huán
tàn
huì
cái
míng

fēi
chén
suǒ


yuàn
tiān
jiàn
chá
zhī

hào


cháo
xián


chē
yíng
huì

huì
jiù
zuò

hào
wèn
yuē


jiào
suǒ
míng
shàn
è
bào
yīng

zhě
shì


huì
duì
yuē


míng
zhǔ

xiào

xùn
shì


chì

xiáng
ér
lǎo
rén
jiàn

rén


quán
yǒng
ér
jiā

shēng

shàn

yǒu
ruì
è


zhī


wéi
è

yǐn
guǐ

ér
shā
zhī

wéi
è

xiǎn
rén

ér
zhū
zhī


chèn

shàn

qìng

shī
yǒng
qiú


huí

suī

diǎn
zhī

yán


jiào
zhī
míng
xùn

hào
yuē

ruò
rán

zhōu
kǒng

míng

yòng

jiào

huì
yuē
zhōu
kǒng
suǒ
yán
lüè
shì
jìn


zhì

shì
jiào

bèi

yōu
wēi


xíng
è

yǒu


cháng


xiū
shàn

yǒu
tiān
gōng
yǒng

míng
quàn
zhùzāi

hào
dāng
shí


zhé

yán

hào
suī
wén
zhèng

ér
hūn
bào
zhī
xìng

shēng

nüè

hòu
shǐ
使

宿
wèi
bīng

hòu
gōng
zhì
yuán

jīn
xiàng
gāo
shù
chǐ
chéng
hào

hào
shǐ
使
zhuó

jìng
chù
zhì

yuèhuì
zhī
guàn
zhī

gòng
zhū
qún
chén
xiào

wéi


é
ěr
zhī
jiān

shēn

zhǒng
yīn
chù
yóu
tòng
jiào

chè
tiān

tài
shǐ
zhàn
yán

fàn

shén
suǒ
wéi
zhū
miào
ér

tòngcǎi

xiān
yǒu
fèng

zhě

yīn
wèn
xùn
yún


xià
jiù


zhōng
qiúhào

tóu
wèn
yuē


shéncǎi

yún


wéi

shèng
tiān
shén
suǒ
zūn

hào
wéi
xīn


cǎi


yíng
xiàng
zhì
diàn
殿
shàng

xiāng
tāng

shù
shí
guò
shāo
xiāng
chàn
huǐ

hào
kòu
tóu

zhěn

chén
zuì
zhuàng

yǒu
qǐng
tòng
jiān
qiǎn
shǐ
使
zhì

wèn
xùn

zhū
dào
rén
qǐng
huì
shuō


huì

suí


hào

wèn
zuì

zhī
yóu

huì
wéishèn
jīng
yào

hào
xiān
yǒu
cái
jiě
xīn
rán

yuè

yīn
qiú
kàn
shā
mén
jiè

huì

jiè
wén

jìn


qīng
xuān

nǎi

běn

bǎi
èr
shí

yuàn
fēn
wéi
èr
bǎi

shí
shì

xíng
zhù
zuò

jiē
yuàn
zhòng
shēng

hào
jiàn

yuàn
guǎng
广


zēng
shànjiù
huì
shòu

jiè
xún


chōu

nǎi

huì
suǒ
zhù
gēng
jiā
xiū
shì

hào
wéi
tiānxuān
shì
zōng
shìfèng

huì
zài

cháo

shuō
zhènghào
xìng
xiōngmiào


wéi

bào
yīng
jìn
shì

kāi

xīn

zhì

tiān


nián

yuè
hào
jiàng
jìn

jiǔ
yuè
huì
gòu

ér
zhōng

shì
suì
jìn

tài
kāng
yuán
nián


zhì
jìn
chéng
xián

zhōng

jùn
zuò
luàn
fén
huì
suǒ
jiànkōng

chōng

gēng
xiū
zào

píng

西
jiāng
jūn
xiāo
yòu
shì

fèng

ào
miè
sān
bǎo
wèi
zhū
dào
rén
yuē

jiǔ
wénfàng
guāng
míng


dàn

jīng
suǒ
wèi
néng
xìn

ruòsuǒ

lùn
ěr

yán
jìng


chū


guāng
zhào
yào
táng
chà

yòu

rán
máo
shù
yóu

xìn
jìngdōng
gēng

xiǎo


yuǎn
yóu

shèng
shén
gǎn
jìn

kāng
huì
zhī
xiě
jué
xiàng
chuán
zhī

jīn

sūn
chuò
wéi
zhī
zàn
yuē

huì
gōng
xiāo

shí
weí
lìng
zhì

xīn

jìn
lèi
qíng
yǒu

yōu

zhèn

yóu
chù

chāo
rán
yuǎn

zhuó

gāo
chū

huì

quán
tài
yuán
yuán
nián
xīn
wèi


suǒ
chuàng
jiàn
chū


liù

děng
jīngbìng
miào

jīng

wén

yǔn
zhèng

yòu
chuán

huán
bài
shēng
qīng

āi
liàng

dài

shì

yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu
ā
nán
niàn

jīng
jìng
miàn
wáng
jīng

chá
wēi
wáng
jīng
fàn
huáng
wáng
jīng
shàng
zhī

jīng
suī
yún
huì


rán
bìng
chū
liù


zhōngwéi
zhèng

zhī
shù

jīn
zǎi
bié
shēng

zhōng


yǒu

jìng
jīng
zhù
jiě
èr
juàn
dào
shù
jīng
zhù
jiě

juàn
ān
bān
jīng
zhù
jiě

juàn


shàng
sān
jīng
huì
jiān
zhì


sān
jīng
huì
suī
zhù
jiě
běn
fēi
sēng
huì
suǒ
fān
wéi
huì

zhī
shù

jiān
qián


jīn
bìng
shān
zhī

huá
sān
mèi
jīng
liù
juàn
(
(

běn
yǒu
zhèng

chū
chūzhèng

huá
děng
tóng
běn
jiàn
zhú
dào

wèi


jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòu


liù
juàn
běn
què

shā
mén
zhī
qiáng
liáng
jiē


yún
zhèng

wèi


西

rén


sūn
liàng

fèng
èr
nián

hài


jiāo
zhōu


huá
sān
mèi
jīng

shā
mén
zhú
dào
xīn

shòu

cháng
fáng

diǎn
èr

biān

cáo
wèi
zhī
dài

jīn

jiāo
zhōu

shǐ
xīng
gōng

zhū

suǒ

niàn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chóng
jīng
huò
yúngōng

huò
zhí
yún
gōng

jīng
)
)
xìng

jīng

juàn
(
(
jiù

yún


xìng

jīng
chū
zēng

ā
hán


shí)
)

ā
hán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

chū

ā
hán
zhōng


)
)
ā

tán
gān

wèi
lùn
èr
juàn
(
(
huò

lùn


yún
gān

wèi
ā

tán
huò
yún
gān

wèi
jīng
zūn
zhě

shā
zào
)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què
shǔ

yào
jīng

juàn
(
(

shì
shǔ

suǒ
chū)
)
cháng
zhě

shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù


èr
chū
)
)

duān

chí
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

duān

zǒng
chí
jīng

èr
chū
)
)
shǔ
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
jiù


shǔ

suǒ
chū

sān

)
)
hòu
chū
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
jiù

yún
yǒu
shí
)
)
ā
weí
yuè
zhì
zhuǎn
jīng

shí

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


chéng
jīng
shí

juàn
(
(
huò
yún


yǎn
)
)


yǎn
yōu


shè
jīng

juàn
(
(
yòu
yún


chéng
)
)
sān
mèi
wáng
jīng

juàn
fàn
wáng
qǐng
wèn
jīng

juàn

cóng
dōu

jiàng
zhōng
yīn
jīng

juàn
(
(
chū
wáng
zōng

)
)

tiān
wáng
jīng

juàn
(
(
běn
)
)

wáng
qǐng
wèn
jīng

juàn
shì

huán
yīn
suǒ
wèn
jīng
sān
juàn

fàn
tiān
wáng
qǐng
zhuǎn

lún
jīng
sān
juàn

huá
guāng
ruì


xiàn
shòu
寿
jīng
sān
juàn
(
(
jīn

chāo
zhèng

huá
)
)

xiánnán
èr
qiān
jīng
sān
juàn
fàn
tiān
wáng
qǐng

qiān
shǒu
jīng
èr
juàn
(
(
yòu

fàn
tiān
wáng
jīng
èr
juàn


)
)


cháng
xíng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
yíng
huǒ
liù

jīng

juàn
(
(
jiù

yǒu
míng

jīng

juàn
yún

míng
yíng
huǒ
míng

jīng
)
)

chán

luó

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
liù

luó

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

zǒng
chí
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù


yún
zǒng
chí
zhòu
jīng
)
)
ā
weí
yuè
zhì


jiè
jīng

juàn
(
(
jiù

)
)

shù
jīng
èr
shí
juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

xiān


jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
tài

shì

běn

jīng
èr
juàn
shēn
duàn
lián
jīng
èr
juànjiàn
lián


jué
néng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
ā
nán

dào
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
ā
nán
bān

huán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
ā


niàn

shēng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
shā
mén
fēn
wèi
jiàn
guài

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


běn
xíng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

gāo
sēng
chuán
yún
bái)
)
wéi
shòu
寿
jìn
tiān

shuō

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
mìng
jìn
tiān

jīng
)
)

shì

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
ā

lún
wèn

shì
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā

lún
suǒ
wèn

shì
jīng
)
)

jié
wáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

jié
guó
wáng
jīng
)
)wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

yòu

yúnwáng
jīng
)
)
nián
shǎo
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
shì
guāng


jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
cháng
zhě
nán

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


xíng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

duō
luó
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

duō
luó

tāi
jīng
)
)
duò
jiā
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

jìn
yán
jiān
qiáng

yuē
jìn
yán

biān
jìn

huò
zuò
suí

)
)
pán

lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
niú


gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(
jiù


yǎng

)
)
xíng

shí
niú
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

huò
zuò
fàng

)
)
duò
shì
jiā

niú
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

huò
zuò
suí

)
)

yán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiùshì
děng


yán
jīng
)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
zhǐ

zhōng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
ān
bān
xíng
dào
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
jiě
huì
wēi
miào
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
shī
dào

dào
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
xīn
qíng
xīn
shí
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

yún
yǒu
zhù
)
)
jiǎn

xiàng
zhèng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
dào

guǒ
zhèng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
xiǎo
guān
shì
lóu
tàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

weí
yuè
luó
míng
jiě
shuō
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

yīn
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
zhōng

zhuó
shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


chē
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

zhèng
xié
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

yòu
yún

zhèng

xié
jīng
)
)

zǒng
chí
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

niǎn
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
shí

nán
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

shí
èr
zhāng
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

bié
yǒu
xiào
míng

shí
èr
zhāng
jīng
)
)
bǎi

ài
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù


chāo

gài

jié
jīng
)
)
xiǎo
ān
bān
zhōu
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
chán
shù
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
qún
shēng

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)

jiè
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


zhì
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
shā


wēi

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
dào
běn

jiè
jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)
wēi

jīng

juàn
(
(
jiàn
jiù


jīng

zhōng

jīng

)
)jīng

shí
juàn
(
(
jiàn
jiù

)
)


shàng

shí


sēng
yòu
shī


bìng
zǎi

yòu

shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
(
(děng


liù
juàn
jiàn
zài
shǔ

yào
děng

shí
sān

èr
bǎi

shí

juàn
què
běn
)
)

cháng
fáng
děng

wèi

shī


zǒng
yǒu

bǎi

shí


bǎi
jiǔ
shí

juàn

yún
bìng
shì

jiù
èr

shī

zhū
jīng

jīn
jīngzhāng
yuǎn
nián

suǒjīn


èr
shí
sān

sān
shí
juàn

huò
fān

yǒu
yuán

huò
bié
míng

hào

huò


liú
chū

huò

wěi
fēi
zhēn

jīn
bìng
shān
chú
shù
miǎn
fán


bèi
shù

zuǒ

tuì
退
zhuǎn
lún
jīng

juàn
(
(
běi
liáng
shī

zhōng
yǒu

zhōng

zǎi

zhī
shì
zhòng
sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
jīn
cún
liáng


zhōng
chú
zhī
)
)
xiǎo
běn

jīng
èr
juàn
(
(
hòu
hàn
zhī
yào

)
)

bèi
jīng
(
(
huò
yún

bèi


jīng

yún

bèi
xué
jīng

shàng

yún

西
jìn
zhú)
)
dài
huì
sān
mèi
jīng
(
(

míng
wén
shū
shī

wèn


shí
shì
xíng
jīng
dān
juàn
yuè
dēng
jīng

míng
)
)
chán
xíng
liǎn

jīng
(
(

yún
chán
xíng
jiǎn

jīng
āniàn
jīng

míng
)
)

shǒu


jīng
èr
juàn
(
(


shǒu


qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
shì

míng
dàn
lüè
ěr
)
)
jīng
sān
juàn
(
(
huò

juàn
chū

pǐn
jīng
)
)
shī

biàn
wáng
jīng
(
(
huò
zuò


)
)
tài


huì
jīng
(
(
huò
zuò
huì

shī

děng
èr
jīng
chū
liù


jīng
)
)
yín
rén

zhǒng
xíng
jīng
(
(
chū


jīng
)
)
rén
zhà
míng
wéi
dào
jīng
pín

tīng
jīng
shé
niè
mìng
zhōng
jīng
(
(

yún
pín

tīng
jīng
shé
niè
mìng
zhōng
shēng
tiān
jīng
)
)
guó
wáng
chī

rén
jīng
mài
zhì
néng
jīng
chū
shòu
dào
jīng
xué
jīng

jīng
(
(
xué

gòng
shì

jīng
)
)


sēng
xíng
míng
jīng
huà

jīng
(
(

yún
huà

jīng
rén
zhà
míng
děng

jīng
bìng
chū)
)

bǎi

luó
mén
wèn
yǒu

jīng
(
(

bǎi
fàn
zhì
jīng

míng
)
)
jīng
(
(

yún
guó
wángjīng
)
)
huì
dìng

biàn
shén
tōng


jīng
(
(

yún
huì
dìng

biàn
guó

shén
tōng


jīng
)
)
pín

rén
jīng
(
(

yún
pín

nán
tuó
jīng
)
)
ā
qiū

jīng
(
(

yún
ā
qiū

sān
mèi
jīng

bǎi

luó
mén
děng

jīng
bìng
zài

wěi

)
)


西
jìn


shì
dōu
luò
yáng
(
(

yún
běi
jìn
)
)
tài
shǐ
yuán
nián

yǒu
zhì
mǐn

jiàn
xīng

nián
jǐng


fán
jīngshí
èr
nián
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng
jiè

děng

xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng
sān
bǎi
sān
shíbǎi
jiǔ
shí
juàn
(
(

zhōng

bǎi

shí
liù

sān
bǎi
èr
shí

juàn
jiàn
zài

bǎi

shí


èr
bǎi
liù
shí
jiǔ
juàn
què
běn
)
)

西
jìn
shā
mén
zhú


(
(

bǎi

shí


sān
bǎi

shí

juàn
jīng
jiè

)
)
shā
mén
qiáng
liáng
lóu
zhì
(
(juàn

)
)
shā
mén
ān

qīn
(
(shí
liù
juàn
jīng

)
)
shā
mén

luó
chā
(
(


sān
shí
juàn
jīng
)
)
yōu

sāi
zhú
shū
lán
(
(
èr


juàn
jīng
)
)
shā
mén
bái


(
(

shí
liù


shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì


(
(shí
èr
juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì


(
(

shí


shí
juàn
jīng

)
)
qīng
xìn
shì
niè
chéng
yuǎn
(
(
èr

sān
juàn
jīng
)
)
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn
(
(
èr
shí


sān
shí
liù
juàn
jīng

)
)
shā
mén
zhī


(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
ruò
luó
yán
(
(juàn
jīng
)
)
xīn
jiù
zhū
shī

jīng
(
(

shíshí
jiǔ
juàn

shíshí
liù
juàn
xīn

sān

sān
juàn
jiù

)
)
guāng
zàn
bān
ruò

luó

jīng
shí

juàn
(
(
chū
chū
huò
shí
juàn


bān
ruò

èr
huì

fàng
guāng

pǐn
bìng
tóng
běn

yún
guāng
zàn


bān
ruò
jīng
fán
èr
shí

pǐn
tài
kāng

nián
shí

yuè
èr
shí


chū
jiàn
dào
ān


sēng
yòu

)
)


jīn
gāng

shì
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
huò

juàn
tài
kāng
yuán
nián
shí
yuè


chū

zhí
yún


jīng
jiàn
zhī
mǐn

zhú
dào


sēng
yòu
sān

jīn
biān

bǎo

dāng

sān
huì
)
)


shuō
mèng
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

shàng

jīn
biān

bǎo

dāng


huì
gǎi
míng
jìng

tiān

huì

shàng

yún

gōng
suǒ
chū
xiáng
wén
nǎi
fēi
qiě

shàng

wéi
dìng
)
)
bǎosuǒ
wèn
jīng
èr
juàn
(
(

míng


jìng
xíng
jīng
jiù

zhí
yún
bǎo

jīng
shì
biébǎo

pǐn
tài

yuán
nián

yuè
shí


chū
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

jīn

bǎo

dāng

shí

huì
)
)

mén
pǐn
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún

mén
jīng

bǎo

wén
shū

mén
huì
děng
tóng
běn
tài
kāng

nián
zhèng
yuè
shí


chū
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
bāo
tāi
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
bāo
tāi
shòu
shēn
jīng
tài
ān
èr
nián

yuè


chū

bǎo

chù
tāi
huì
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
wén
shū
shīyán
jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
yán
jìng
jìng

jīng

yún


yán
jìng
jīng
tài

yuán
nián

chū
chū

bǎo

wén
shū
shòu

huì
děng
tóng
běn
jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)

jiā
luó
yuè
wèn


xíng
jīng

juàn
(
(
huò
yún


cháng
zhě
jīng
jīng
huò
èr
juàn


chū

ān
xuán

jìng

bǎocháng
zhě
huì
děng
tóng
běn
jiàn
dào
ān
mǐn

sēng
yòu
sān

)
)
huàn
shì
rén
xián
jīng

juàn
(
(
huò
yún
rén
xián
huàn
shì
jīng
chū
chū

bǎo

shòu
huàn
shī

huì
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)jīng

juàn
(
(
chū
chū

zhí
yún

jīng

bǎo

miào
huì
huì
děng
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn
zhú
dào

sēng
yòu
děng
sān

)
)
ā

shì
wáng

ā
shùjīng

juàn
(
(

èr
chū

yún
ā

shì

jīng

yún
ā
shù


jīng
jiàn

yuán
nián

jiàn
zhēn
mǐn
yòu
děng
sān

yòu
fáng
èr

bié
cún

yōu
shī
jīng
yòu

gēng
zǎi
ā

shì
wáng

jīng
èr)
)

gòu
shī

jīng

juàn
(
(
chū
chū
tài
kāng
shí
nián
shí
èr
yuè
èr

chū

bǎo


gòu
shī
huì
děng
tóng
běn
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr


diǎn


gēng
zǎi

gòu
shī
yīng
biàn
jīng
zhědào
zhēn


hòu
suǒ
xiǎn
)
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
huò
sān
juàn
huò

juàn

bǎo

shàn
zhù

huì
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)
tài

shuā

jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng


bǎo

ā

shì
wáng

huì
děng
tóng
běn
)
)
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
huò

juàn
tài
kāng
liù
nián
liù
yuè
shí


chū
huò
yún

shàn
quán
jīng
huò
yún
huì
shàng


jīng
huò
yún
shàn
quán
fāng
biàn
便
jīng
huò
yún
shàn
quán
fāng
biàn
便
suǒjīng
jiàn
zhēn
yòu
èr

)
)
suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn
(
(
chū
chū
tài
ān
èr
nián

yuè
shíhuò

suǒ
wèn
èr


yún


běn
yuàn
jīng

míng


nán
jīng

bǎosuǒ
wèn
huì
děng
tóng
běn
jiàn
dào
zhēn
dào

sēng
yòu
sān

)
)
ā
chà

jīng

juàn
(
(

yún
jìn
yuē

jìn

huò

juàn
huò

juàn
chūsān

yuán
jiā
yuán
nián
shí

yuè


chū
huò
jiājiàn
zhēn
yòu
èr

yòu
fáng
èr

zhòng
zǎi

jìn

jīng

juàn


)
)

āi
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

lái

āi
jīng
yuán
kāng
yuán
nián

yuè


chū

yuè
èr
shí
sān


yǒu
èr
shí

pǐn
shì


chū
pǐn
bié

huò
liù
juàn
huò

juàn
jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)
bǎo

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(
tài
kāng

nián

yuè
èr
shí


chū
shì


bǎo

pǐn


huò

juàn

zhí
yún
bǎo

wèn
huì
jīng

yún
bǎo

sān
mèi
jīng
jiàn
dào
tǎn
sēng
yòu
èr

)
)

yán
tóng

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

yán


jīng
shìyán
pǐn


huò

juàn
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)


shí
zhù
xíng
dào
pǐn

juàn
(
(
shì
huá
yán
shí
zhù
pǐn


jiàn
suí
shā
mén

jīng

yòu
fáng
èr

zhí
yún


shí
zhù


xíng
dào
pǐn
shì
)
)
jiàn
bèi

qiē
zhì

jīng

juàn
(
(

míng
shí
zhù
yòu
míng

huì
guāng
sān
mèi
huò
shí
juàn
yuán
kāng
yuán
nián
shí

yuè
èr
shí


chū
shì
huá
yán
shí

pǐn


jiàn
niè
dào
zhēn

sēng
yòu
èr

)
)
děngsuǒ
wèn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng

xián


dìng

huò
zhí
yún
děngjīng
huò
sān
juàn
shì
xīn
huá
yán
shí
dìng
pǐn


jiù
jīng


pǐn
jiàn
sēng
yòu

)
)

lái
xīng
xiǎn
jīng

juàn
(
(

míng
xīng
xiǎn

huàn
jīng
yuán
kāng
yuán
nián
shí
èr
yuè
èr
shí


chū
shì
huá
yán
jīng

lái
xìng

pǐn

shí
rěn
pǐn


jiàn
niè
dào
zhēn

sēng
yòu
èr

)
)

shì
pǐn
jīng
liù
juàn
(
(
huò
yún

shì
jīng
huò

juàn
yuán
kāng
yuán
nián

yuè
shí
sān

chū
shì
huá
yán

shì
jiān
pǐn


jiàn
niè
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)
fāng
děng
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

suí


tóng

jīng
tóng
běn
huò

bān

huò
sān
juàn
huò
yún

bān

huán
jīng
tài
shǐ

nián

yuè
èr
shí
sān

chū
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)

yào
jīng

juàn
(
(

míng
fāng
děng
běn

ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

yǒng
jiā
èr
nián

yuè

tiān
shuǐ

chū

èr

shā
mén
kāng
shū
bái


děng

shòu
jiàn

zhēn
yòu
sān

)
)
zhèng

huá
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
fāng
děng
zhèng

huá
huò

juàn
èr
shí

pǐn
tài
kāng

nián

yuè
shí

chū

sān

qīng
xìn
shì
zhāng
shì
míng
zhāng
zhòng
zhèng
niè
chéng
yuǎn
děng

shòu
jiàn
zhēn
yòu
èr

)
)

fāng
děng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng


zhí
yún
dǐng
wáng
jīng

míng
wéi

jié

wèn
jīng

yún
shàn

tóng

jīng
fán

míng
jiàn
zhī
mǐnsēng
yòu

)
)

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū
huò
sān
juàn

yún

shēng
dāo

tiān
pǐn
jīng

dào
shén

jīng
děng
tóng
běn
tài
shǐ
nián
chū
jiàn
niè
dào
zhēn

sēng
yòu

)
)
ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū
huò

juàn
huò
yún
ā
weí
yuè
zhì
jīng
tài
kāng

nián
shí
yuè
shídùn
huáng
chū


tuì
退
zhuǎn
jīng
guǎng
广

yán
jìng
jīng
tóng
běn


jiàn
zhēn
yòu
èr

)
)
děng

zhòng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū
jiù

yún
děng

zhòng

jīng
huò
zhí
yún
děng

jīngqiē


jīng
děng
tóng
běn
huò
èr
juàn
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
chí
xīn
fàn
tiān
jīng

juàn
(
(

míng
zhuāng
yán


yòu
míng
děng

zhū

fán
shí

pǐn
huò
liù
juàn
chū
chū
huò
jiā
suǒ
wèn
èr

huò
zhí
yún
chí
xīn
jīng
tài
kāng

nián
sān
yuè
shí

chū
niè
chéng
yuǎn

shòu
jiàn
jiù
zhēn
yòu
sān

)
)
chí
rén


jīng

juàn
(
(
chū
yún
chí
rén


suǒ
wèn
yīn
zhǒng
zhū


liǎo
dào
huì
jīng
chū
chū
huò
sān
juàn

chí
shì
jīng
tóng
běn

chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

zhū
fāng
děng
xué
jīng

juàn
(
(
tiān
zhú
sēng
jiā
huò

xué

chū
chū

fāng
guǎng
广
zǒng
chí
jīng
tóng
běn
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū
huò

xiàn


fāng
guǎng
广
bǎo
qiè
jīng
děng
tóng
běn
tài
shǐ
liù
nián
shí
yuè
chū
huò
èr
juàn

zhí
yún
bǎo
cáng
jīng
jiàn
sēng
yòu

cháng
fáng

zhōng
bié
zǎi
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn

zhī
shèn

)
)


bǎo
sān
mèi
jīng

juàn

(
(
chū
chū
huò
yún


bǎo
jīng

bǎo

lái
sān
mèi
tóng
běn
yǒng
jiā
yuán
nián
sān
yuè
sān

chū
jiàn
bié


niè
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)

chāo
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

èr
chū
huò

juàn

míng
ā

shì
wáng
pǐn
tài
kāng

nián
shí
èr
yuè
èr
shí


chū
huò

sān
mèi

huò
shàng
jiā
wén
shū
shī

ān

yún
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīng
jiàn

yòu
èr

)
)

suǒ

wàng
jīng

juàn
(
(

èr
chū
huò
zuòmíng
xiàng

jīng

xiàng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)

jìng

mén
jīng

juàn
(
(

yún

jìng

mén
pǐn
shàng
jīn
guāng
shǒu

suǒ
wèn

shǒu
tóng
zhēn
suǒ
kāi
huà
jīng
chū
chū


zhuāng
yán

mén
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
xīng
yuán
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
liù

chū
jiàn
niè
dào
zhēn

sēng
yòu
èr

)
)
shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(

míng
zhuǎn

shēn


jīng
huò
zuò
weí
quán
jiù

yún
shùn
quán

jīng

yún
suí
quán

jīng

èr
chū
huò

juàn
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

yòu
fáng
èr

bié
cún
suí
quán

jīng


)
)
tàijīng

juàn
(
(

sān
chū
liù
juàn


huò
zuò


jiàn
sēng
yòu

)
)
yuè
guāng
tóng

jīng

juàn
(
(
chū
chū

míng
yuè
míng
tóng

jīng
huò
míng
shēn

jīngcháng
zhě
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)

guāng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

yún

guāng
jīngjīng
děng
tóng
běn

chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

gòu
xián

jīng

juàn
(
(

èr
chū
huò
míng
tāi
cáng
jīng

zhuǎn

shēn
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
niè
dào
zhēn

yòu
fáng
èr

zǎi
tāi
cáng
jīnggòu
xián

jīng
shì
)
)
jué
dìng
zǒng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
yún
jué
zǒng
chí
jīng

bàng

jīng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)

lái

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

yún

zhèng

shì
sān
mèi
jīng
huò
yún

lái

shì
sān
mèi
jīng

èr
chū

hàn
ān
shì
gāo

shì
sān
mèi
jīng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)
lóng
shī


běn

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
lóng
shī
běn
jīng
huò
yún
lóng
shī

jīng

èr
chū

lóng
shī

jīng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)

yáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

yáng
jīng

èr
chūxiáng
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

lán
pén
jīng

juàn
(
(

yún

lán
jīng

bào
ēn
fèng
pén
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
niè
dào
zhēn
zhèng

sēng
yòu
děng
sān

)
)
fàn

shǒu

jīng

juàn
(
(
chū
chū

míng
shǒu


jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
bǎo
wǎng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún
bǎo
wǎng
tóng

jīng
jiàn
niè
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)


xíng

shí
yuán
shēn
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiù

yún


yuán
shēn

shí
shì
jīng

yún

shí
yuán
shēn
xíng
jīng
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)

zhēn
tiān

jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū
huò
èr
juàn
huò
jiā
suǒ
wèn
èr


yún
wèn

shì
jīng
tài
shǐ
sān
nián
shí

yuècháng
ān
qīng
mén
wài
bái


chū
ān
wén
huì
děng
chuán
niè
chéng
yuǎn
děng

shòu
zhì
shí
èr
yuè
shí
sān


jiàn
dào

sēng
yòu
èr

)
)
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
sān
juàn
tài
kāng
liù
nián

yuè
shí

chū
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
zhū

yào

jīng
èr
juàn
(
(
tiān
zhú
yuē

tuó
sēngzhí
yún
yào

jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
xián
jié
jīng
shí
sān
juàn
(
(

yún

tuó
jié
sān
mèi
jìn
yuē
xián
jié
dìng

jīng
yǒng
kāng
yuán
nián

yuè
èr
shí


chū
zhào
wén
lóng

shòu
chū
chū
huò

juàn
huò
shí
juàn
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

fáng
děng
bié
cún

tuó
jié
sān
mèi
jīng


)
)
hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
ā
nòu

lóng
wáng
suǒ
wèn
jué
zhū


qīng
jìng
pǐn

míng

jīn
gāng
wèn
dìng

jīng
fán
shí
èr
pǐn
huò
èr
juàn
yǒng
jiā
èr
nián
sān
yuè
chū
jiàn
zhēn
yòu
èr


diǎn
zhōng
bié
zǎi
ā
nòu

jīng


)
)
xīn
míng
jīng

juàn
(
(

míng
xīn
míng

fàn
zhì

fàn
zhī
shī
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
miè
shí
fāng
míng
jīng

juàn
(
(
guāng

yuán
nián

yuè
shí


chū
huò
yún
shí
fāng
miè
míng
jīng
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)

鹿

jīng

juàn
(
(
yòu
bié
yǒu

鹿

jīng

juàn


quán
tóng
jiàn
sēng
yòu

)
)


jīng

juàn
(
(
tài
kāng
shí
nián
shí
èr
yuè
èr


luò
yáng
chéng

bái


chū
niè
dào
zhēn

shòu
jiàn
sēng
yòu


jīng
hòu

)
)

guāng
tài

jīng

juàn
(
(
huò
yún
lài
zhà

luó
suǒ
wèn
guāng

tài

jīng
tài
shǐ
liù
nián
jiǔ
yuè
sān
shí

chū
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)
bān

huán
hòu
guàn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
bān

huán
hòu

bèi
guàn

jīng

zhí
yún
guàn
xiàng
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

bèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún

bèi


jīng

yún

bèi
xué
jīng
jiàn

shàng

)
)
dāng
lái
biàn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
dāng
lái
biàn
shí
jīng
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)
guò


fēn
wèi
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
guò
shì

fēn
wèi
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
wén
shū
shī

jìng

jīng

juàn
(
(
chū
chū
yòu
zhí
yún
jìng

jīng
tài
kāng
shí
nián

yuèbái


chū
xiān


西


zhì
sòng
chū
jīng
běn
hòu
shàng
yǒu
shù
pǐn

rén
wàng
dàn
xuān

zhě
dào
zhēn

shòu
jiàn

yòu
èr

)
)
wén
shū
huǐ
guò
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
jiā
shīyún
wén
shū


huǐ
guò
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)

shuì
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
shòu
suì
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
sān
juàn
chū


jiàn
cháng
fáng

)
)

xiǎng
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
liù


jiàn
cháng
fáng

)
)
zūn
shàng
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shí
sān


jiàn
cháng
fáng

)
)

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shíjiàn
cháng
fáng

)
)
yīng

jīng

juàn
(
(

chū
zhōng
ā
hán


shíjiàn
cháng
fáng

)
)
yāng
jué

jīng

juàn
(
(
huò
zuò


huò
yún
zhǐ

jīng
huò
yún
zhǐ
mán
jīng
chū
zēng

ā
hán

sān
shíjiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)

shì

shān
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

shān
jīng
jiàn
sēng
yòu

chū
zēng

ā
hán

sān
shí
liù


)
)

wèi
zēng
yǒu

jīng

juàn
(
(
huò
yún

wèi
yǒu
jīng
jiàn
cháng
fáng


chū
zēng

ā
hán

sān
shí
liù


)
)
shèng

yìn
jīng

juàn
(
(
tiān
zhú
míng
ā
zhē
tán

wén

chū

ā
hán

sān
huò
yún
huì
yìn
jīng
yuán
kāng

nián
shí
èr
yuèjiǔ
quán
jùn
chū
zhú

shǒu

shòu
jiàn
dào
zhēn
bǎo
chàng
sēng
yòu
sān

)
)
shè
tóu
jiàn
jīng

juàn
(
(

yún
shè
tóu
jiàn
jìn
yuē
tài

èr
shí


宿
jīng

míng

ěr
jīng


dēng

jīng
děng
tóng
běn


chū

hàn
shì
gāo
chū
zhě
shǎo

jiàn
dào
ān

yòu
yún

ěr

jīng
)
)
suǒ

zhì
huàn
jīng

juàn
(
(
chū
chū
tài
ān
sān
nián
zhèng
yuè

jiàn
dào
zhēn
wáng
zōng
sēng
yòu
sān

)
)
liú
li
wáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū
huò
zuò
liú

jiàn
sēng
yòu

)
)
shēng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò

juàn
tài
kāng
liù
nián
zhèng
yuè
shí
jiǔ

chū
yǒu

shí

jīng
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
fēn
bié
jīng

juàn
(
(
jiù
yún

ā
nán
fēn
bié
jīng
děng
tóng
běn
zhě
fēi

jiàn
cháng
fáng

)
)

bǎishuō
běn

jīng

juàn
(
(
tài
ān
èr
nián

yuè

huò
yún


bǎishuō
běn

jiù

yún

bǎishuō
běn

jīng

yún

bǎi


běn

jīng
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)

jiā

běn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jiā

běn
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)


qīn
jīng

juàn
(
(
ān
kāng
yún
chū
ā

tán
jiàn
sēng
yòu

)
)
shēn
guān
jīng

juàn
(
(
yún
chū

ā
hán
jiǎn

jiàn
cháng
fáng

)
)
xiū
xíng
dào

jīng
liù
jīng
(
(
chū
juàn

yún

zhējīng
jìn
yuē
xiū
xíng
dào

tài
kāng

nián
èr
yuè
èr
shí
sān

chū
huò

juàn
èr
shí

pǐn

sān
chū

zhí
yún
xiū
xíng
jīng
jiàn
yòu
chàng
èr

)
)

guān
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què
xīn
dào
xíng
jīng
shí
juàn
(
(

míng
xiǎo
pǐn
huò

juàn
yòu
yún
gēng
chū
xiǎo
pǐn
tài
shǐ

niánchū

jiù
dào
xíng
děng
tóng
běn
fáng

gēng
zǎi
xiǎo
pǐn

juàn


jiàn
yòu
fáng
èr

cáng
zhōng
zhě
fēi

běn
xiān
què
)
)
rén
wáng
bān
ruò
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
chū
chū
fáng
yún
jiàn
jìn
shì


)
)

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(

míng

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
yǒng
jiā
èr
nián
zhèng
yuè
èr
shí


chū

liù


hàn
shì
gāo
zhī
chèn
děng
suǒ
chū
běn
tóng
wén

jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)


cáng
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng

yún
gēng
chū
bān
zhōu
sān
mèi
jīng


chū
jiàn
sēng
yòu

)
)


shí

jīng

juàn
(
(

yún

fāng
guǎng
广
jīng

zhí
yún
shí

jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

yún
fēn
tuó

jīng
liù
juàn
(
(
tài
shǐ
yuán
nián

jiàn
zhú
dào

jìn
shìèr
chū
suí

yún

tán
yún
zhě
kǒng

yòu

zhōng

)
)
wéi

jié
suǒ
shuō

mén
jīng

juàn
(
(
tài
ān
èr
nián

yuè

chū
jiàn
niè
dào
zhēn

yòu

zhí
yún
wéi

jié
jīng
yòu

yòu
yǒu
shān
wéi

jié
jīng
yòu
yún

wèi
xiān
chū
wéi

fán
zhòng

shān
chū)
)
xián

jīng

juàn
(
(

bēi
huá
jīng
děng
tóng
běn


chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn
(
(


chū
jiàn
sēng
yòu

ruò
zhǔn
ān

dàn
yǒu
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīng


chāo
sān
mèi
yòu
fáng
èr

shuāng
zǎi
èr
jīng

fàn
běn
tóng


zài
chū
)
)


chéng

jīng

juàn
(
(
chū
chū

míng


dāng
lái
xià
shēng
jīng
tài
ān
èr
nián
chū

shí

zhǐ
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(


chū

yún
bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jiàn
sēng
yòu

)
)
wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

zhí
yún
wēn
shì
jīng
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
bǎi

míng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
yòu

jīng

jiàn
sēng
yòu

)
)
guāng
shì
yīn

shì
zhì
shòu
jué
jīng

juàn
(
(
chū
chū
yuán
kāng
nián
chū

zhí
yún
guān
shì
yīn
shòu

jīng
jiàn
niè
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)
yǒng

dìng
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng
yún
gēng
chū
shǒu
léng
yán

kāng
yuán
nián

yuè
jiǔ

chū
niè
chéng
yuǎn

shòu

liù

jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

yòu
fáng
èr

gēng
zǎi
shǒu
léng
yán
èr
juàn
zhě


)
)guāng
hái
tóng


jīng

juàn
(
(

yúnhái
tóng
jīng

míngguāng
jīng
jiù

zhí
yún
hái
tóng
jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
chāo

míng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
tài
shǐ

nián
zhèng
yuè

chū
chū
huò
sān
juàn
huò
zhí
yún
chāo

míng
jīng
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
zhào
míng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
weí
míng
sān
shí

jīng

juàn
(
(
huò

jīng


èr
chū


dài
zhī
qiān
chū
zhě
běn
tóng
jiàn
cháng
fáng

)
)

méi
jìn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
kōngsuǒ
wèn
jīng

èr
chū

zhī
qiān
chū
zhě
tóng
běn
huò
yún

miè
jìn
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
zhū
shén
zhòu
jīng
sān
juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
wén
shū
shījīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiǎo


jīng

juàn
(
(
jīng

tóng
jiàn
sēng
yòu

huò
zuò
jiā

)
)
zhū
fāng

míng
gōng

jīng

juàn
(
(
yòu

gōng


jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

)
)
shí
fāng

míng
jīng

juàn
(
(
yòu

jīng

jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

)
)

rén
wèn

shí
zhǒng
hǎo
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

shí
zhǒng
hǎo
jīng
jiàn
dào
ān


cháng
fáng

)
)
sān
shí
èr
xiāng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
huò
yún


sān
shí
èr
xiāng
jīng
jiàn
dào
ān


cháng
fáng

)
)
yán
jìng
dìng
jīng

juàn
(
(

míng

shì
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
bǎo
shī

jīng

juàn
(
(

míng

sān
mèi
jiàn
sēng
yòu


dào
zhēn

)
)
jīn

cháng
zhě

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

gòu
gài
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
huì
míng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
zhòng
yòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
sān
zhuǎn

míng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
yuè
míng
jiàn
sēng
yòu

)
)
shí
děng
cáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
jué
dào

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
zhí
zhòng

běn
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
xiǎo

méi
jìn
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
měng
shī
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
měng
shī
dào

jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)

lián
shàng
jìng

tiān
jīng

juàn
(
(

běn

tiān

fáng
yún
chū

běn
xíng

jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)


zhāi

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

huò
míng


zhèng
zhāi
jīng

míng
chí
zhāi
jīng

míng
xián
shǒu


zhāi

jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

bié
zǎi


zhāi
jīng


)
)
shè


huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

èr
chū

zhí
yún
huǐ
guò
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)

huǐ
guò
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
jiù
tài
ān
yuán
nián

huò
yún
shī
jiā
luó
yuè
liù
xiàng
bài
jīng
chū
cháng
ā
hán

shíjiàn
zhī
mǐn

sēng
yòu
bǎo
chàng
sān

)
)
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(

yún
fàn
wǎng
liù
shí
èr
jiàn
jīng
jiàn
dào

sēng
yòu
èr

chū
cháng
ā
hán

shí)
)
lóu
tàn
jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
chū
chū
shì
cháng
ā
hán


fēn

shì
jīng


jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

zhě

rán

)
)jīng

juàn
(
(

yún


jīng

èr
chū

hàn
dài
shì
gāo
chū
zhě

tóng
xiǎo

jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)
shèlián
yóu
zhū
guó
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shè
jiàn
lián
yóu
zhū


jīng
chū
zēng

ā
hán


shíjiàn
sēng
yòu

)
)
jīng

juàn
(
(
huò
yún


jīng
tài
ān
nián


èr
chū
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)


běn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
nài

jīng
tài
ān
nián


èr
chū
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)

gài

jié
shī
xíng
jīng

juàn
(
(
yǒng
níng
èr
nián

yuè
shí
èr

chūān
gōng
yúngōng
chū
jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)

wéimèng
jīng

juàn
(
(
tài
ān
èr
nián

yuè


èr
chū

míng


mèng
jīng

míng
tài


mèng
jīng

míng
xiān
rén

mèng
jīng
jiàn
jiù


dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)


jiàn
lián
běn
jīng

juàn
(
(

míng
yǒujiàn

jiàn
sēng
yòu

)
)


shī
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
guān
xíngshì
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)


gèn
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
è
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
tán
ruò
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
lóng
shī
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
lóng
shī


běn

jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
gěi


míng

jīng

juàn
(
(
jiù

gěi


shì
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
lóng
wáng
xiōng

tuó

jiè
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
quàn
huà
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
yàn
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
yàn
wáng

bǎi
yàn

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiě

cháng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
chéng

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiàng
lóng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
xié

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
fàn
zuì
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yīng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
sān
pǐn
xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

yún
sān
pǐn
huǐ
guò
jīng
ān
gōng
yún
jìn
dài
rén


xiū
xíng
jīng
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

bié
cún
sān
pǐn
huǐ
guò
jīng


)
)


luó
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
jiǎ

jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
shā
mén
guǒ
zhèng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

jīnzhì
guǒ
jīng
tóng
běn
)
)
pín

wéi
guó
wáng

rén
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
jiè
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiè

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiè
luó
yún
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

qiū

jiè

juàn
(
(
yòu
yún

qiū

jiè
jīng
chū
shí
sòng


tán

chí
suǒ
chū
shǎo

chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiā

jié

chuán
jīng

juàn
(
(
huò

chuán

jiù

yún
jiā

jié
jīng
huò
yún
jié

jiè
jīng
yòu
yún
jiā


jié
jīng

èr
chū
jiàn
dào
zhēn
sēng
yòu
èr

)
)


jué
shān
jiě

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)sān
bǎi

shí
shǒu
jīng
èr
shí

juàn
(
(
yòu
yún


sān
bǎi
shǒu
jīng
jiàn
sēng
yòu

fáng
yún
jiàn
bié

)
)

yòu

bǎi

shí


sān
bǎi

shí

juàn
(
(

guān
jīng
shàng
jiǔ
shí


èr
bǎi

juàn
jiàn
zài
xīn
dào
xíng
jīng
xià

shíbǎi

shí
liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhú
tán

luó
chá

jìn
yán
xiān
yuè
shì
guó
rén

běn
xìng
zhī
shì

shì

dùn
huáng
jùn

nián

suì
chū
jiā
shì
wài
guó
shā
mén
zhú
gāo
zuò
wéi
shī

suì
chèn
zhú
xìng
(
(
qín
jìn

qián
shā
mén
duō
suí
shī
chèn
xìng
hòu
yīn

tiān
dào
ān
suì
zǒng
chèn
shì
shì
)
)
sòng
jīng

wàn
yán
guò


néng

ér
tiān
xìng
chún

cāo
xíng
jīngzhì
hǎo
xué
wàn

xún
shī

shì


lǎn
liù
jīng
yóu
xīnsuī
shì

huǐ

wèi
cháng
jiè
bào

shì
shí
jìn

zhī
shì


miào

xiàng
suī
chóng
jīng


ér
fāng
děng
shēn
jīng
yùn
zài
cōng
wài


nǎi
kǎi
rán

fèn
zhì
hóng

dào

suì
suí
shī
zhì

西


yóu
zhū
guó

wài
guó

yán
sān
shí
liù
zhǒng
shū

jiē
biàn
xué

guàn
zōng

xùn
yīn

bèi
xiǎo

suì


fàn
jīng
huán
guī
dōng
xià


dùn
huáng
zhì
cháng
ān

hòu
dào
luò
yáng

wǎng
jiāng
zuǒ

yán
沿

chuán

xiě
wéi
jìn
wén
tài
shǐ
èr
nián
jǐng

zhì
mǐn

jiàn
xīng
yuán
nián
guǐ
yǒu

chū
guāng
zàn
bān
ruò
děng
jīng

bǎi

shíqīng
xìn
shì
niè
chéng
yuǎndào
zhēn
zhú

shǒu

chén
shì
lún
sūnshì

děng

jiē
gòng
chéng

zhǐ
zhí

xiáng
xiào

érsuǒ

wéi

hóng
tōng
wéi


zhōng
shēn
xiě

láo

gào
juàn

jīng

suǒ

guǎng
广
liú
dōng
xià
zhě

zhī
yǐn

shēn
shān

shān
yǒu
qīng
jiàn
héng

zǎo
shù

hòu
yǒu
cǎi
xīn
zhě

huì

shuǐ

é
qǐng
ér
zào


nǎi
pái
huái
tàn
yuē

rén
zhī


suì
shǐ
使
qīng
quán
chuò
liú

shuǐ
ruò
yǒng
jié
zhēngěi

zhèng
dāng


ěr

yán

ér
quán
liú
mǎn
jiàn


yōu
chéng
suǒ
gǎn
jiē

lèizhī
dùn
wéi
zhī
xiàng
zàn
yún


gōng
chéng

dào

yuān
měi
wēi
yín

qióng


quán
shù
shuǐ
miǎogōng
tiān
tǐng
hóng

zhuó

liú
shā
lǐng

xuán
zhì

hòucháng
ān
qīng
mén
wài
jīng
qín
xíng
dào


shì

huà
xiá

shēng
gài

yuǎn

sēng

shù
qiān
xián
gòng
zōng
shì


jìn
huì

西
xìng
cháng
ān

guān
zhōng
xiāo
tiáo
bǎi
xìng
liú
méndōng
xià
zhì
shéng
chí

gòu

ér


chūn
qiū

shí
yǒu

(
(


huái
怀
mǐn
zhī
shì
réng
gēng
chū
jīng
chuán
yún
huì


西
xìng
cháng
ān

gōng

luàn
dōng
chū
zhì
shéng
chí

zhě
huò
wèi
rán


shì

dùn
huáng
ér
huà
dào
zhōu
qià
shí
rén
xián
wèi
zhī
dùn
huángzhòng

huò
yún
yuè
zhīyún
tiān
zhú


zhě

jiē
zhòng


chèn
měi

hào

rán


zhě


fān
míng
tán

luó
chà

西
fāng
fàn
chèn
ér
liáng
sēng
yòu


suí

jīngwéi
èr
rén
yún

bié
chū
jīng
xiǎo
fēi
xiáng
shěn

jīn
xiáng
jiǎn
qún


suǒ
chū
jīng
duō
shǎo

dìng
cháng
fáng

zhōng

shù

zhòng
jīn

xún
kuò
duō
shì
bié
shēng
děng
jīng
yǒu
fēi

gōng
suǒ
chūwéi
zhèng

zhī
shù
jīn
wéi
shí


zǒng
shān
zhī

hòu
suǒ
shù
)
)
shī

yuè

běn
shēng
jīng
(
(
huò

běn

fáng
děng
zhū

yún

gōng

xiáng
wén
nǎi
fēi
jīn
wéi
shī

biān

qín

)
)

shè
jīng
(
(
shì
zhù
wéi

zēng
jiàn

běn
shì
rén
suǒ
zào
jīn
biān


)
)
bǎo

wèn
huì
jīng
fàn
wáng
biàn
shēn
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
chū


)
)


zài
shén
tōng
jīng
(
(
chū

zài
wáng
jīng
)
)
jīn
gāng
cáng


xíng
jīng
(
(
chū
zhǎn
bèi
jīng
)
)
guāng
shì
yīn
jīng
(
(
chū
zhèng

huá
jīng
)
)
bǎo

guāng
míng


jīng
(
(

yún
bǎo

guāng
míng


wèn
lián
huá
guó
xiāng
mào
jīng
chū
bēi
huá
jīng
)
)

shǒu
tóng
zhēn
jīng
(
(
huò
zuò


chū

chāo
jīng
)
)
suí
lán
běn
jīng

wáng
jīng


wéi

shēn
jīng

diào
wáng
jīng
(
(
suí
lán
děng

jīng
bìng
chū
liù


)
)


huǐ
guò

jīng
(
(
huò

jīng

chū
lóng
shù
shí
zhù
lùn
)
)
rén
cóng
suǒ
lái
jīng
(
(

yún
rén
suǒ
cóng
lái
chū
rén
běn

shēng
jīng
)
)
pín
qióng
jīng


jīng
(
(
pín
qióng
děng
èr
jīng
bìng
chū
zhōng
ā
hán
)
)

bǎo
jīng
(
(
chū
zēng

ā
hán
jīng
)
)

wáng
jīngtiānshuō

jīng

zhǒng
rén
jīng
(
(

wáng
děng
sān
jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)
xián

jīng
zǒng
chí
jīng
(
(
huò
yún

xīn
zǒng
chí
)
)

shǐ
使
jīng


jīng

zàn
jīng
(
(
xián

děng

jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)

rén

chì
huāng

jīng
duō
wén
jīng


jīng
(
(

shàng
sān
jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)

bǎo

xià
èr
shí

jīng
bìng
shì
bié
shēng
chāo
jīng
cóng


chū

jīn
bìng
shān
zhī
zhòng
jīngjuàn
(
(

gōng

zhuàn
fēi
fàn
běn
fānzhōng
liècún

)
)
shí
èr
yóu
jīng

juàn
(
(
chū
chū
)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
qiáng
liáng
lóu
zhì

jìn
yán
zhēn西

rén

zhì
qíng
kuàng
fàng

hóng
huà
zài
huái
怀
tài
kāng
èr
nián
xīn
chǒu


guǎng
广
zhōu

shí
èr
yóu
jīng


jiàn
shǐ
xīng


bǎo
chàng

dào
shénbiàn
huà
jīng

juàn
(
(

èr
chū

míng

dào
shén

jīng
huò
sān
juàn

zhú


suǒ
chū

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng
tóng
běn


jiàn
zhú
dào


)
)
ā

wáng
chuán

juàn
(
(
huò
jiāyún

ā

wáng
jīng
huò

juàn
chū
chū

liáng


wáng
jīng
tóng
běn
guāng

nián

jiàn
zhú
dào


)
)
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

yún
shì
xiàn
bǎo
cáng
jīng
huò
sān
juàn

bǎo
qiè
jīng
děng
tóng
běn
tài
ān
nián

jiàn
zhú
dào


)
)
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn
(
(
tài
kāng
nián

jiàn
zhú
dàosān
chū


chāo
jīng
děng
tóng
běn
)
)
ā
nán

qiā
jīng

juàn
(
(

sān
chū

wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn


jiàn
zhú
dào


)
)

yòushí
liù
juàn
(
(
qián
èr

shí

juàn
jiàn
zài
hòu
sān


juàn
què
běn
)
)

shā
mén
ān

qīn

ān

guó
rén

xué
shàn
zhòng
jīng
yōu
jiàn

zhì
tài
kāng
èr
nián
xīn
chǒu

huì

guāng

yuán
nián
bǐng
yín


luò
yáng


dào
shén

děng
jīng


fàng
guāng
bān
ruò

luó

jīng
sān
shí
juàn
(
(

èr
chū

guāng
zàn

pǐn
děng
tóng
běn
huò
èr
shí
juàn

yún
fàng
guāng


bān
ruò
jīng

yún


bān
ruò
fàng
guāng
jīng
yuán
kāng
yuán
nián
chū

jīng
hòu

)
)

yòu


sān
shí
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

luó
chā
(
(
jīng
hòu

yún

chā
luó
)
)

tián
guó
rén


huì

yuán
kāng
yuán
nián
xīn
hài

yuè
shíchén
liú
cāng
héng
(
(
jīng

zuò
yuán
)
)
shuǐ
nán


fàng
guāng
jīngzhì
shí
èr
yuè
èr
shí

nán

shì
zhú
shū
lán
kǒu
chuán

zhù
tài
xuán
zhōu
xuán
míng

shòu


jīng
fàn
běn

yuán
shì
yǐng
chuān
shā
mén
zhū
shì
héng

cháng

luò
yáng
jiǎng
dào
xíng
jīng

zhì

shēn

wǎng
wǎng

tōng

měi
tàn

jīng

chéng
zhī
yào
érjìn

shì
zhì
juān
shēn

xīn
xún


suì

cáo
wèi
gān


nián
gēng
chényōng
zhōu

西

liú
shā
zhì

tián
guó

xiě

zhèng
pǐn
fàn
wén
jiǔ
shí
zhāng
liù
shí
wàn

yán


jìn
tài
kāng
sān
nián
rén
yín

qiǎn
tán
(
(
jìn
yán

ráo
)
)
děng
shí
rén
sòng
huán
luò
yáng

wèi

zhī
jiān

tián
xiǎo
chéng
xué
zhòng

suì

bái
wáng
yún

hàn

shā
ménluó
mén
shū
huò
luàn
zhèng
diǎn

wáng
wéi

zhǔ
ruò

jìn
zhī
jiāng
duàn


lóng
máng
hàn

wáng
zhī
jiù


wáng


tīng

jīng

shì
héng
fèn
kǎi
nǎi
qiú
shāo
jīng
wéi
zhèng

wáng

shì
yàn
nǎi

xīn
diàn
殿
tíng

huǒ
shāo
zhī

shì
héng
lín
jiē
ér
shì
yuē

ruò


yīng
liú
hàn

zhě
jīng
dāng

shāo

ruò


yīng
mìng
yán

tóu
jīng

sǔn
dié


gēng
jué
guāng
xiān


zhòng
hài

chèn

shén
gǎn

suì
sòng

dào
luò
yáng
zhù
sān
nián


zhì

chāng
èr
nián

hòu
zhì
chén
liú
shuǐ
nán


zhòng
qǐng

luó
chā
děng

chū

ér
zhú
dào

sēng
yòu
wáng
zōng
bǎo
chàng

kuò

shàng
líng

děng
zhū


bìng
yún
zhū
shì
héng
chū
zhě


gài


yuán
xún
zhī
rén
tuī
gōng
guī
zhī
ěr

jīn

jīng
hòu

zhī
mǐn


zhū


děng

nǎi
shì

chā
luó
zhú
shū
lán
děng
gòngzhū
shì
héng
tíng
zài

tián
nián

shí
ér
西
fāng

wéi

xīn
jìn
huǒ
miè
ér
shī
hái
yóu
quán

zhòng
xián
jīng

nǎi
zhòu
yuē

ruò
zhēn

dào

dāng
huǐ
huài

yīng
shēng
suì
sǎn

suì
liǎnyān


zài

tián
zhōng
wáng


jīng
dìng
fēi


luó
jié
jīng
sān
juàn
(
(
yòu
yún

wéi

jié
jīng
huò
zuò


huò
èr
juàn
yuán
kāng
liù
nián


sān
chū


diào
zhī
qiān
děng
suǒ
chū
běn
tóng
wén

jiàn
dào

sēng
yòu
èr

)
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
yuán
kāng
yuán
nián
chū
zhī
chèn
zhī
qiān
bái
yán


děng
suǒ
chū
běn
tóng
wén

jiàn
niè
dào
zhēn


sēng
yòu

)
)

yòu
èr


juàn

běn
bìng
què

yōu

sāi
zhú
shū
lán
(
(
jīn
zhǔn
sēng
yòu

zhōng
zhū
shì
xíng
chuán
zhú
shū
lán
chuán
fàng
guāng
jīng
hòu

zhī
mǐn


shǒu
léng
yán

jiē
yún
shū
lán
shì
bái


shì
cháng
fáng

diǎn
děng

yún
shì
shā
mén
shǒu


)
)

běn
tiān
zhú
rénlóu
tuó

zhì
hǎo
xué
qīng
jiǎn
yǒu
jié
cāo

shí
guó
wáng

dào
bǎi
xìng

luàn

yǒu
zéi
chén
jiāng
bīng

zuì

zhūguó
háo


gòng
fǎn

lóu
tuó

yuē

jūn
chū

wēi
jiàn
ér
rén

yào
zhí


néng


bào
ēn

ér
fǎn
wéi

móuníng
shǒu
zhōng
ér


fǎn
ér
shēng


fǎn
zhě

móu
xiè

shā
zhī
ér
zuò
luàn

lóu
tuóshī
luó
(
(
jìn
yán

shǒu
)
)
xiān
zài

guóxiōng
èr
rén
bìng
wéi
shā
mén
wén

bèi
hài
guó


luànèr
shā
mén
bēn
jìnnán
shēng
shū
lán

shū
lán
yòu
ér
cōng
biàn

cóng
èr
jiù

shòu
jīng


wén
ér


shàn
fàn
jìn


shū

jiān
zhū
wén
shǐ

rán
xìng

qīng
zào
yóu
liècháng
dān

zhú

鹿
zhí

duò

zhé

yòu


jiǔ
zhī
nǎi
chà
hòu
chí
chěng
shù

jiàn
zhōng

gǎi

wéi
zhī
shū
shí
nǎi
zhǐ

xìng
shì
jiǔ
yǐn
zhì

liù
shēng
fāng
chàng

cháng

zùibàng

réng


nán
jùn
mén
huàn
sòng

nán


shí

nán
yǐn

guǎng
广

bīn

gòng
hān

zùi
wèi
lán
yuē

jūn
qiáoxué
rén
yǐn
jiǔ

shū
lán
yuē


kāng
niàng
jiǔ
tiān
xià
gòng
yǐn

yǒu
qiáo
jiù

guǎng
广
yòu
yuē

yǐn
jiǔ

ěr


kuáng
luànyuē

mín
suī
kuáng
ér

luàn

yóu

jūn
suī
zùi
ér

kuáng

guǎng
广shí
zuò

yuē

wài
guó
rén


miàn
bái

shū
lán
yuē


nán
rén
miàn
hēi
shàng
miàn
bái


guàishì
bīn
zhǔ
tàn


biàn
suì
shì
zhī

qǐng
zhī


bào
wáng
sān

huánshuō


zhū
mén
jīn
yín
wéi
táng

jiàn

rén

yún
shì
wèi
shū
lán
yuē


xiū
shàn
lèi
nián
jīn
shòu

bào


zuì
rén


lái


shí
shǒu
mén
rén

zhàng

zhī

zhú
lín
zhōng

jiàn

liè
bàn
wéi
yīng
quǎn
suǒ
zhuó
niè
liú
xuè
hào
jiào
qiú
jiù

shū
lán

shū
lán
zǒu

shù
shí

zhí
niú
tóu
rén

chā
zhī

shū
lán
yuē


lèi
shìcháng
gōng
èr
shā
mén

zuì
jiàn
zhì

niú
tóu
rénsuī
shòu


guān
liè
zuì

é
ér
jiàn

liǎng
jiù
lái


niú
tóu
yuē


děng
èr
rén
héng
shòu

gōng

è
shǎo
shàn
duō


xiāng
miǎn

suì
suí
dào
rén
guī


ér
huánshì
gǎi
jié
xiū

zhuān
zhì
jīngjìn
huì

yuán
kāng
yuán
niánluó
chā
chū
fàng
guāng
jīng

hòu

luò
yáng

chūjié
děng
jīng
èrxué
jiān
fàn
jìnjīng
yǔn

hòu
zāo

jiān
sān
yuè
biàn
便

zàng

yǒu
lín
rén
gào
yuē

jīn
suì
yuè

biàn
便

dài
lái
nián

shū
lán
yuē


shēng
zhě

yǒu
zhě


zài
shēng

rén
shén
zhī
rán


ruò
shǐ
使
wáng


líng
yǒuniǎo
zhī
xīnruò
dài
lái
nián
kǒng
táo
zǒuxiá
fèng
yíng


suì

zàng


míng
nián
shí

guǒ
zuò
luàn
kòu
zéi
zōng
héng

yīn


bēn
jīng
zhōu

hòugào
zhī
shí
yuē


jiāngshù

biàn
便


shí
zhě

wéi
zhī
mìng


shì
jīng

juàn
(
(

sān
chū

yún
shì
tóng

jīng
huò
zhí
míng
shì
jīng

cháng
zhě

zhì
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

sān
chū

yún
wēi
shī
cháng
zhě
wèn
guān
shēn
xíng
jīng

yún
cháng
zhě
xiū
xíng
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

bān

huán
jīng

juàn
(
(
chū
cháng
ā
hán
shì
chū
fēn
yóu
xíng
jīngzhí
yún

huán
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

ài
dào
bān

huán
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán


shí
juàn


)
)
xián
zhě


jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

shàng
jiàn
zài

xià
què
yán
jìng


jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū

yún
jìng

jīng

wén
shū


yán
jìng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)


luó
yuè
wèn


jīng

juàn
(
(


chū

hàn
ān
gōng
suǒ
chū

jìng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
děng

sān
mèi
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

liàng


tuó
luó

jīng

juàn
(
(


chū

wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn


)
)

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
weí
dài


jīng

juàn
(
(
jiàn
gāo
sēng
chuán

sēng
yòu

)
)
tán

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

lái
xīng
xiǎn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
shàn
quán
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
chí
xīn
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu

shí
liù


shí

juàn
(
(
xián
zhě


shàng


liù
juàn
jiàn
zài
yán
jìng


xià
shí


shí
èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
bái
yuǎnběn
xìng
wàn
shìrén

wēi
zhī
míng

zhōu


mìng
jiē

xíng


shǎo

dào
xīn


chū
jiāqiē
zhì


néng
duó

suì
gǎi

cóng
dào


cái

jùn
chè
mǐn
lǎng
jué
lún

sòng
jīng


jiǔ
qiān
yán

yán
wèi
fāng
děng
miào

yōu
wēi

shì

fén
suǒ
duō
suǒ
gāi
guàn

nǎi

cháng
ān
zào
zhú
jīng
shè

jiǎng

wéi


bái
hēi
zōng
bǐng

gèn
qiān
rén

jìn
huì
zhī

tài
zǎi

jiān
wáng

zhèn
guān
zhōng


xīn
jìng
zhòng
dài

shī
yǒu
zhī
jìng

měi
zhì
xián
chén
jìng

zhé
tán
jiǎng
dàoshí

西

chū
jiàn
jùn
yòu
shèn
shèng

néng
yán
zhī
shì
xián


yuǎn

shè
duō
wén
shàn
tōng
fàn
jìn
zhīhuì

dàishì
jīng
děng

shí
liù


hòu

wèizhū
dào
rén
yún


shù

duì
dāng
zhì

biàn
便

bié
zuò

shū
fēn

jīng
xiàng


cái


shí
zhāng

wéi
qín
zhōu

shǐwǎng

míng
chén


gòng


suì
wéi
suǒ
hài

shí
rén

wéi
zhī

宿
mìng


hòu
shǎo
shí
yǒu
rén
xìng

míng
tōng


ér
gēng

yún

jiàn


shī
zài
yán
luó
wáng
chù
wéi
wáng
jiǎng
shǒu
léng
yán
jīng

yún
jiǎng
jìng
yīng
wǎng
dāo

tiān

yòu
jiàn

jiǔ
wáng


dào
shì

gōng


bèi
nǐu
xiè
qiú

chàn
huǐpíng

zhīměi
zhēng
xié
zhèng

tián


rěn

nǎi
zuò
lǎo

huà

jīng


bàngyāng
yǒu
suǒ
guī


fāng

huǐ
ěr

yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu

jīng

yún

chū

jīn

bìng
shì
bié
shēng

shānwèi

wèn

tóng

jīng
diào

wáng

dào
xīn
jīng
(
(

shàng
èr
jīng
bìng
chū


)
)

bǎi
wáng

zuò
jìng

yuàn
jīng
(
(
huò
zuò
yòu
tóng
chū

chāo
jīng
)
)
sān
yòu
tóng
jīng
(
(
huò
zuò
yòu
tóng
chū

chāo
jīng
)
)
èr
tóng

jiàn

shuō

gōng
yǎng
jīng
(
(
chū

ā
hán
)
)

bǎi
yòu
tóng
jīng
(
(

yún
tóng

)
)
shǒu

jīng
(
(

yún
weí
xiān
shǒu

jīng
shàng
èr
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)
zhū


tián
jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò
yún
zhū

tián
jīng
huò
zhí
yún

tián
jīng
gòng
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
lóu
tàn
jīng
liù
juàn
(
(

èr
chū
huò
yún

lóu
tàn
jīng
chū
cháng
ā
hánfēn

shì
jīng
tóng
běn

chūsuǒ
chū

juàn
zhě
shǎo

huò

juàn
huò

juàn
jiàn
sēng
yòu

)
)
jīng

juàn
(
(

èr
chū

míng


běn

jīng

yún


jīng
huò

juàn
huò
liù
juàn
gòng
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

cáng
fāng
děng
jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòushí
èr
juàn
(
(
qián
sān

shí

juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
zhī


rén


zhì
dào
hóng
wéi
xiān


huì

dài

gòng


děng


luò
yáng

zhū


tián
děng
jīng


yōu
tián
wáng
jīng

juàn
(
(

bǎo

yōu
tuó
yán
wáng
huì
tóng
běn
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
qián
shì
sān
zhuǎn
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yín


jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

shì
wáng
shòu
jué
jīng

juàn
(
(
chū
chū

cǎi
lián
wéi
wáng
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
guàn


xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún

yuè


guàn
jīng

zhí
yún
guàn
jīngchà
tóu
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
héng
shuǐ
jīng

juàn
(
(

yún
héng


jīng
chū
zhōng
ā
hán

jiǔ
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
dǐng
shēng
wáng

shì
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
dǐng
shēng
wáng
jīng
chū
zhōng
ā
hán

shíjiàn
cháng
fáng

)
)
qiú

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
èr


jiàn
cháng
fáng

)
)

yīn
yīn
shì
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shíjiàn
cháng
fáng

)
)
zhān


qiū
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
zhān

chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
jiǔ


jiàn
cháng
fáng

)
)

yín
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
shù
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)wáng
tài
hòu
bēng
chén

bèn
shēn
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán

shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

yòu
yǒuwáng
sàng

jīng


chén

bèn
shēn
jīng
shì

fán
zhòng
zǎi
)
)
pín

suō
luó
wáng


gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(

yún
pín

chū
zēng

ā
hán

èr
shí
liù


jiàn
cháng
fáng

)
)
yāng
jué

jīng

juàn
(
(

zhú


zhǐ

jīng

tóng
xiǎo

chū
zēng

ā
hán

sān
shíjiàn
cháng
fáng

)
)
nán

shì
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán

sān
shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
xiāng
yīng
xiāng

jīng

juàn
(
(
chū
dān
juàn

ā
hán
jīng


jiàn
cháng
fáng

)
)
màn

jīng

juàn
(
(

èr
chū

ā
nán
fēn
bié
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

hǎi
jīng

juàn
(
(

èr
chū

hǎi


jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

shì
wáng
wèn


jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
luó
yún
rěn

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
rěn

jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

wéi
nián
shǎo

qiū
shuō
zhèng
shì
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
shā


qiū
gōng

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
jiù

)
)
qún
niú

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

qiū


è
míng


shā
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què

tián
jīng

juàn
(
(

míng
zhū


tián
jīng

èr
chū
zhě
shǎo

jiàn
zhú
dào

jìn

)
)
zhū
jīng


míng
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhèng

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng


zhōng
zhù
yún

èr
chū
wèi
xiáng

zhě
wéi
chū

běn
)
)
míng

shì
shī
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
lóu
tàn
jīng

juàn
(
(

sān
chū
shì
cháng
ā
hán


fēn

shì
jīngsuǒ
chū
zhě

tóng
xiān
gòng


chūwèi


guǎng
广
zhī
jiàn
mǐn

bǎo
chàng
èr

)
)
jìng
fàn
wáng
bān

huán
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
pín
qióng
lǎo
gōng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng

)
)
wēi
cuì
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

shé


jīng

juàn
(
(

zhí
yún

shé
jīng
fáng
yún
jiàn
jiù

)
)
luó
hàn
jiā
liú
tuó

jīng

juàn
(
(
huò

luó
hàn

jiàn
cháng
fáng

)
)
zhuǎ
jiǎ
qíng


jīng

juàn
(
(

yún
zhuǎ
jiǎ


jīng
fáng
yún
jiàn
jiù

)
)
shuāi

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhòng
shēng
wèi
rán
sān
jiè
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
qiú

shuō

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
luó
xún

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
bié
shēng
jīng
zhōng
luó

shòu
寿
jīng

míng
jiàn
cháng
fáng

)
)

jiào


jīng
sān
juàn
(
(

míng

jiào


sān
mèi
jīng

yún

jiào
sān
mèi
jīng
huò
èr
juàn
jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòu

shí


shí
juàn
(
(

qiū


shàng
èr
shí


èr
shí

juàn
jiàn
zài

tián
jīng
xià

shí
liù

èr
shí
liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
wèi
xiáng
shìliàng
gāo
zhì
yóu
huà
zài
huái
怀


huì

dài
chūtóng
gòng
chū
jīngméi
hòu

suì


yōu
tián
wáng
děng
jīng

shí


yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu
zhū
jīng
bìng
yún

chū

jīn

jiē
shì
bié
shēng
zhī
jīng

jiā

shàng

jīn
bìng
shān
zhī

hòu
suǒ
shù
shí
fēi
shí
jīng
(
(

zhí
yún
shí
jīng
zhǔn
jīng
hòu

fēi
hòu
suǒ
shù
)
)


wén

shuō


nán
shēn
jīng
(
(
chū


jīng
)
)

bēi

qiū
běn
yuàn
jīng
(
(
chū
bēi
huá
jīng
)
)
wǎng

zào
xíng
jīng


jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū

chāo
sān
mèi
jīng
)
)

jīn
gòng
tài
shān
shú
zuì
jīng
diào

jiào
rén
wéi
è
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
liù


)
)

jiàng
yāng
jué

rén
mín
huān

jīng
yāng
jué

guī
huà
jīng
(
(
huò
yún


yīng

shàng
èr
jīng
bìng
chū
yāng
jué

luó
jīng
)
)
wéiyuè

wèn

rén
jīng
(
(
huò
zuò
tiān
rén
chū
cháng
ā
hán
)
)

xíng
jīng
è
dào
jīng
(
(

míng
è

jīng
huò
zuò
yào

yīngzhōng
è
dào
è

èr
míng
shuāng
zǎi
zhě
fēi

)
)

huì
jīng
róu
ruǎn
jīng
shòu
chí
jīng
míng
chèn
jīng


jīng
(
(

xíng
xià

jīng
bìng
chū
zhōng
ā
hán
)
)
fēi
niǎo

jīng


shāo
rán
jīng
(
(

míng


shù
jīng
)
)wáng


yǒu

wēi

jīng
zēng

ā
hán
jīng
(
(
fēi
niǎo

děng

jīng
bìng
chū
zēng

ā
hán
)
)

shī
jīng
chà


qiū

zhòng
bìng
jīng

wéi

qiū
shuō
shāo
tóu

jīng
yōu
tuó

zuò
shù
xià

jìng
diào

jīng

wéi

qiū
shuō


jīngshēn
shēng
yàn

jīng

xìn


jīng

wéi

qiū
shuō
sān

jīng


duō
shǎo
jīng

wéi

qiū
shuō

shēn
xiǎn
nán
chù
jīng

wéi
zhū

qiū
shuō


weí
shì
jiān
jīng
(
(
huò
yún


weí
shì
jiān

weí
jīng
)
)
zhòng
shēng
shēn
huì
jīng
yǎn

xiāng

jīng

qiū


yàn

jīng
shè
zhū
shì

jīng
yīng
ér

jīng
zhuǎn
lún
shèng
wáng

bǎo
xiàn
shì
jiān
jīng
xiàng
xié
wéi

jīng
tián


jīng
xìn
rén
zhě
shēng

zhǒng
guò
huàn
jīng
shǎo
duō
zhì
jiè
jīng

shǐ
běn

jīng
luó
hàn

píng
shā
wáng
jīng
zūn
zhě


jiāweí
jīng
rén
mín


shòu
sān
guī
jīng
héng
shuǐ
liú
shù
jīng
(
(
huò
zuò
liú
shù
)
)
huī

jīng
(
(

míng
chén
huījīng

zhōng
èr
míng
bié
zǎi


)
)wáng


mìng
zhōng
jīng
zhù
jīn

jīng

chǔ

jīng
jīn
shī
jīng
shè
zūn
zhě
bìng
jīng
qún
yáng

jīng
chù
zhōng
xíng
dào
jīngwáng

mìng
guò


jīng

qiū
wèn

míng
jīng
yōu

sāi
mìng
zhōng
jīng
(
(

shī
xià
sān
shí

jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)

qiū
fēn
wèi
jīng

nán
jīng
xié


huó
jīng

qiū

yán
zhì
jīng

nán
shì
jīng

qiū

bìng
jīng


jīng

cǎo

jīng


jīng


jīng
(
(

qiū
fēn
wèi
xià
shí
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)


liù
rén
jīng
(
(
chū


jīng
)
)
ā

shì
wáng
wèn
tián
hèn
cóng

shēng
jīngqiū
jīng
diào


jīng
(
(
ā

shì
děng
sān
jīng
xiǎo
chéng
chāo
jīng
)
)
zhān
tán


jīng
(
(
chū
bǎi
yuán
jīng
)
)

cháng
jīng

qiū
qiú
zhèng
rén
jīng
ā
fànqiū

cháng
jīng

qiū
wènshè
shì
xué
dào
jīng

kàn
bìng

qiū

shòu
cháng
zhě
qǐng
jīng
zuò
chán

qiū
mìng
guò
shēng
tiān
jīng
fàng

jīng
shēn
qiǎn
xué

qiū
jīngqiū
jīngqiū
bàng
fàn
xíng
jīng
běi
fāng
shì

jīng
liú

wáng
gōng
shì

jīng
xìn
néng


jīng
yǒu
zhòng
shēng
sān
shì
zuò
è
jīng
cōng
míng

qiū
jīng
shuō

nán
zhí
jīng
diào

wèn

yán

jīng
(
(

cháng
xià

shí

jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)
xiǎo
shí
jīng
(
(
chū
xiū
xíng
dào

jīng
)
)jīng
(
(
chū)
)


xià

shí
jiǔ
jīng
bìng
cóng

jīng
chāo
chū
bié
shēng

zǎi

zhōng
chú
zhī
chāo

míng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
huò
zhí
yún
chāo

míng
jīng
huò
sān
juàn

jīng

gōng
xiān
chū
fàn
wén
ér


fán
zhòng
chéng
yuǎn
xiáng
zhěng
wén

shān
gǎi
shēng
qián
jiàn
gāo
sēng
chuán

sēng
yòu

)
)
yuè
nán
jīng

juàn
(
(

míng
yuē
nán
cháng
zhě
jīng

míng
nán
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
èr

sān
juàn

běn
bìng
zài

qīng
xìn
shì
niè
chéng
yuǎn

míng
jiě
yǒu
cái

zhì
gōng
chū
jīng
duō
cān
zhèng
wén

jiān
zhí

chéng
zhǐ

hòu

huì

dài


chāo

míng
děng
jīng
èr


yòu
cháng
fáng
děng

yún

chéng
yuǎn
gēng

jiā

jié
ā
nán
jīng


nǎichāo
fēi
shì
bié
fān

yòu
hàn
shì

diào
shì
gāo


chéng
yuǎn
sān


zǎi

zhī
shèn


gòu
shī


fēn
bié
yīng
biàn
jīng

juàn
(
(

èr
chū
gòu
shī
jīng
děng
tóng
běn

yún
fēn
bié
yīng
bào
jīn
biān

bǎo

dāng

sān
shí
sān
huì


yǒu
yún
zhú


chū
zhě


jiàn
cháng
fáng

)
)
zhū


qiú

běn

jīng

juàn
(
(
huò

zhū

shì
huá
yán
jìng
xíng
pǐn


jiàn
cháng
fáng

)
)
wén
shū
shī

bān
niè
pán
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

chū


běn

jīng

juàn
(
(
huòjiàn
cháng
fáng

)
)
sān
màn
tuó

tuó
luó


jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


shòu
zhāi
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què

fāng
guǎng
广


shí

jīng

juàn
(
(

èr
chū
zhě

tóng
xiǎo

jiàn
cháng
fáng

)
)


shí

zhù
jīng

juàn
(
(
shì
huá
yán
shí
zhù
pǐnsān
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
zhù
jīng
shí
èr
juàn
(
(
shì
huá
yán
shí

pǐnèr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)


yuán
shēn

shí
shì
jīng

juàn
(
(

èr
chū


shí
yuán
shēn
jīng

tóng
xiǎo

jiàn
cháng
fáng

)
)
guān
shì
yīn
shòu

jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhū

yào

jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

yīn


yuàn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


qiú

yǎn

jīng

juàn
(
(
yòu

jīng

huò
yún

yǎn
wén
jiàn
cháng
fáng

)
)


dào
xíng
liù

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


chū

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


shí
dào

jīng

juàn
(
(
yǒu
yún
shì
qiánshí

jiàn
cháng
fáng

)
)
wén
shū
shī

lùnwéi

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)xíng


juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


suǒ
xíngjuàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)宿
mìng
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
wén
shū
shī

jìng

jīng

juàn
(
(

èr
chū
xiǎo

jiàn
cháng
fáng

)
)


jiè

shòu
tán
wén

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


chàn
huǐ


juàn
(
(
yún

chū
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
èr
shí


sān
shí
liù
juàn
(
(


shòu
zhāi
shàng
liù

liù
juàn
jiàn
zài

fāng
guǎng
广
xià

shí


sān
shí
juàn
què
běn
)
)

qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

chéng
yuǎn
qīng

jiēwéi


cóng


tài
kāng
chū
zhì
huái
怀

yǒng
jiājiān
xún
bǐng

chéngshòu
zhī
wài
hòu
zhēn
suìgòu
shī
yīng
biàn
děng
jīng
èr
shíchéng
shī

gōng
zhēn
dāng

chèn


shàn
wénfēn
bǐng


yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu
èr
shí
jiǔ
jīng

yún
dào
zhēn
suǒ
chū

jīn

bìng
shì
bié
shēng
chāo
jīng


shān
zhī

cúnfèng
shī


zuò
yuàn
niàn
jīng
shī


léi
yīn


wèn

xīn
jīng


sān

jīng
(
(


fèng
shī
děng
sān
jīng
bìng
chū
wén
shū


yán
jìng
jīng
)
)shī
chàn
huǐ

(
(
chū
jué
dìng


jīng
)
)

zài
wáng


wèn

lái
jǐng
jiè
jīng
(
(
huò
yún


jiè
shēn

zài
jīng
)
)


dǎo
shì
xíng
jīng


chū

xīn
shí
jīng

yán


liú
tōng

jīng

yán


jīng


chū
yào
xíng

ài

mén
jīng
guāng
wèi


zào

bǎo

jīng
(
(

zài
wáng


děng

jīng
bìng
chū


)
)
shén
tōng
jīng


jiè

zài
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
chū

zài
wáng
jīng
)
)

yīn


wèn

zhuó
jīng
(
(
huò
yún


)
)
zhuǎn
lún
shèng
wáng

xīn
qiú
jìng

jīng
(
(
shàng
èr
jīng
chū
bēi
huá
)
)

yún

cáng


wèn

hǎi
sān
mèi
jīng
(
(
chū

yún
jīng
)
)

shǒu
tóng
zhēn
jīng
(
(
chū

chāo
jīng
)
)

tóng


jīng
(
(
huò
chū
liù


jīng
)
)wáng


yāng
jué

luó
jīng
(
(
chū
yāng
jué

luó
jīng
)
)

guāng
míng


bǎi

shí

yuàn
jīng


liù

xíng
jīng


běn
yuàn
xíng
pǐn
jīngxíng
jīngshuì
mián
jīngjiā
guò
jīng
(
(

guāng
míng
děng
liù
jīng
yòu

yún
chāo
jīn
bìng
wéi

chéng
chāo
jīng
)
)


jiè
yào

jīng
(
(
chū

chí
jīng
)
)
xíng
jīng
chū
xíng

xíng

jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
shí
zhù
lùn
)
)
zhuǎn
lún
shèng
wáng

bǎo


jīng
(
(
chū

ā
hán
)
)
zhòng
jīngjuàn
(
(
dào
zhēn

zhuàn
fēi
fàn
běn
fān
chuán


zhōng
liècún

)
)

yòu
cháng
fáng
děng

yún

yōu

sāi
wèi
shìhuì

dài

chū


bān
ruò

luó

dào
xíng
jīng
èr
juàn
yún

cóng
jiù
dào
xíng
zhōng
shān
gǎi
lüè
chū
(
(
sēng
yòu

yún
zhòng

bìng
yún
dào
xíng
jīng
èr
juàn
wèi
shì

lüè
chū
)
)


jiù
jīng
shān
lüè

fēi
fàn
běn
bié
fān

jīn
zǎi
bié
shēng

zhōng
cún

shì
tóng

jīng

juàn
(
(


chū

míng
cháng
zhě
zhì
jīng

zhí
yún
zhì
jīng

míng


shì
jīng

zhí
yún
shì
jīng

běn

tóng
bié

wéi

míng
shū
ěr
jiàn
bǎo
chàng

)
)
shàn
shēng

jīng

juàn
(
(
chū
chū


duō

zhú
nán

děng
suǒ
chū
tóng
běn
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
sān


jiàn
zhī
mǐn

zhú
dào

bǎo
chàng
děng
sān

)
)
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn
(
(

sān
chū

zhú


suǒ
chū
xiàn
bǎo
cáng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
zhú
dàobǎo
chàng

)
)
shí
shàn
shí
è
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
zhú
dào

jìn


bǎo
chàng

)
)

yòujuàn
(
(
shì
tóng

děng
èr

èr
juàn
jiàn
zài
wén
shū
xiàn
bǎo
cáng
děng
èr

sān
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhīwèi
xiáng


rén


huì

dài
yǒng
níng
yuán
nián
xīn
yǒu

shì
tóng

jīng
děng


yòu
sēng
yòu
cháng
fáng
děnghuì

shí
shā
mén
zhī
mǐn


liǎng
zhī
(
(
zhī
chèn
zhī
qiān
)
)
liǎng
zhú
(
(
zhú


zhú
shū
lán
)
)

běn
(
(
fáng

gēng
jiā

bái
wéi

běn
jīn
zhǔn
yòujīng

dàn

běn

chéng

bái
yán

)
)
shǒu
léng
yán
wéi

juàn
(
(
yòu
yún
huò
wéi

juàn
)
)


zhī
(
(
zhī
qiān
)
)
liǎng
zhú
(
(
zhú


zhú
shū
lán
)
)
sān
běn
wéi

wéi

juàn


fēi
fàn
běn
bié
fān


què

běnzhōng
shān
ér

zǎi
shí
fēi
shí
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
shí
jīng
jiàn
jīng
hòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
ruò
luó
yán

wài
guó
rénshí
fēi
shí
jīng


jīng

hòu

yún

wài
guó

shī
ruò
luó
yán

shǒu
zhí

běn
kǒu

xuān


liáng
zhōu
dào
rén


(
(
huò
zuò
hàn
[
[
wáng
*
*
bǎo
]
]
)
)
chéng
zhōng
xiě


fáng
děng
jiē
yúnzhě
miù
zhī


dài

qiě


西
jìn

zhōng
fāng
děng
tuó
luó

jīng

juàn
bǎo
yán
jīng

juànjīng

juàn

yòu
sān

sān
juàn
(
(

běn
bìng
què
)
)
cháng
fáng
děng


西
jìn
shī

zǒngshí

juàn
yún


bié
èr

bìng
dān
zhù
yuán
kāng
nián
zhōng
chū

xiǎn

rén

xiáng
lǎn
qún

wèi
jiàn
zhǐ
de

suǒ

bié
jiàn
yóu
shū
shī


jīn


zhīshí
èr
juàn
jiǎn
xún
qún

jiān
yuè
jīng
wén

jiē
yǒu
suǒ
píng

fēi
shīshù
yóu
wěi

liè
zhī

zuǒ

shì
pǐn
jīng
liù
juàn
ā
nòu

lóng
wáng
jīng
èr
juàn
(
(
shì
hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

míng

shàng
èr
jīng
zhú)
)

lái


cáng
jīng
èr
juàn
(
(

míng

fāng
guǎng
广

lái
xìng

wēi

cáng
jīng

zhí
yún

lái
xìng

jīng
shì
jiù
huá
yán
jīng

lái
xìng

pǐn
hòu
hàn
shī


yǒu


zhòng
zǎi

zhī
shèn

jīn

bié
shēng

zhōng
)
)
míng
xiāng

jiě
tuō


luó

jīng

juàn
(
(
sòng
qiú

[
[
shū
-
-
(
(
shū
-
-

)
)
+
+

]
]
tuó
luó

)
)


xué
yǒu
sān
bèi
jīng

juàn
(
(
sān
pǐn


jīng

míng

zhī
qiān

)
)


hòu
xīntài


xiū
jīng

juàn
(
(

èr
chū

tài

shuā

jīng
děng
tóng
běn
)
)

tán
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(
jiù

yún

yún
fēn
tuó

jīng

zhí
yún
fēn
tuó

jīng
shì

huá
jīng
bǎo

tiān
shòu
èr
pǐn

shǎo
fēn


)
)
fàng

jīng

juàn
(
(
shì

chāo
jīng


pǐn


chū


juàn
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

)
)


shǎn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiào

shǎn
jīng

zhí
yún
shǎn
jīng

èr
chū
chū
liùèr
juàn


)
)
cháng
shòu
寿
wáng
jīng

juàn

cháng
zhù
jīng

juàn
xián
shuǐ

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
xián
shuǐ


jīng
chū
zhōng
ā
hán


juàn


)
)
dōu
diào
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shí

juàn


)
)
shè
wèi
guó
wáng
mèng
jiàn
shí
shì
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
shí
mèng
jīng
jiù

yún
shè
wèi
guó
wáng
shí
mèng
jīng
huò
yúnwáng
shí
mèng
jīng
chū
zēng

ā
hán


shí

juàn


ān
gōng
yún
chū
ā

tán
)
)jīng

juàn
(
(
huò
yún


jīng
chū
chū

ā


jīng
děng
tóng
běn
)
)
xiào

jīng

juàn
(
(

míng
xiào

bào
ēn
jīng
)
)
è
duō

duō

jīng

juàn


wáng
jīng

juàn

miè

hòu
guān
[
[
qiān
*
*
shū
]
]
zàng
sòng
jīng

juàn
(
(

míng

qiū
shī
jīng

míng
shī

qiū
jīng
)
)
guǐ


jīng

juàn
fàn

nán
guó
wáng
jīng

juàn
jiā
zhān
yán
shuō

méi
jìn

jīng

juàn
(
(

yún

shǐ
使

qiū
jiā
zhān
yán
shuō

méi
jìn

bǎi
èr
shí
zhāng
zhí
yún
jiā
zhān
yán

)
)

zhì
shēn
jīng

juàn
(
(
huòjiù

yún

zhì
shēn
jīng


bìng
tóng
)
)
zhì

jīng

juàn
(
(
jiù

yún

zhì

jīng


bìng
tóng
)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què


dāng
lái
shēng
jīng

juàn
(
(
chū
chūlái
shí
jīng
děng
tóng
běn
)
)
shī

yuè
jīng

juàn
(
(

èr
chū

yuè
guāng
tóng

jīng
děng
tóng
běn
)
)

liǎo
běn
shēng

jīng

juàn
(
(

dào
gān
jīng
děng
tóng
běn
)
)

cáng

fāng
děng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì

cáng

fāng
děng
jīng
)
)
xiǎo
ā

shì
jīng

juàn
xiǎo

lài
jīng

juàn

qiā
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

jīn

shì
ā
nán

qiā
jīng
)
)


jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)
duò
lán
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

shì
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)
lài
zhà

luó
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)
huān

jīng

juàn
(
(

jīng

yún
quàn

yún
chū
zhōng
ā
hán

shí
èr
)
)
shí
èr

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
shí
èr
pǐn
shēng

jīng
)
)


jīng

juàn
ā
nán
bīn


shí
shī
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
bīn


shí

shī
jīng
)
)

chē
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
zhōng
ā
hán

chē


jīng
)
)
hǎi
yǒu

shì
jīng

juàn
nán
děngjīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
jiā


shuō


jīng
)
)
weí
liú
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
weí
liú
wáng
jīng
)
)

jiā
nán
jīng

juàn
jiā
liú
duō
wáng
jīng

juàn
fàn
zhì

sūn
jīng

juàn
(
(


yún
fàn
zhì
àn
xùn
jīng
)
)


wáng
jīng

juàn
bēi
xīn


jīng

juàn


shì
dào
jīng

juàn
cháng
zhě
wēi
shì
jīng

juàn
chī
zhù
jīng

juàn
diào

jīng

juàn


jīng

juàn


shā
jīng

juàn
fēn

shè

jīng

juàn
(
(
huò
zuò
fēn
shēn
)
)
yīng
xíng


juàn

tán

èr
juàn


yàn

juàn
kǒu
chuán
jié

jìn

juàn

jiàn
zhī


juàn

yòu

shíshí
liù
juàn
(
(
zhì

jīng
shàng

shí
jiǔ


shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài


dāng
lái
xià
sān
shí
liù

sān
shí

juàn
què
běn
)
)

liáng
sēng
yòu

yún

ān
gōng

zhōng
shī

jīng
wéi
yòu

zǎi
fáng
děng
bìng
què

yòu
zǎi
ān
gōng
shī

zǒng

bǎi

shí
èr
jīng

jīnshí


jiǎn
xún
zhū

duō


zhǔ

huò
shì
bié
shēng
chāo
jīng

rén
zhuàn
chuányǒu
suǒ
píng

shān

zǎi

ān


biāo
shí
dài

jīn
qiě


jìn

tōng
qián
jiù
shī

jīng
sān

sān
juàn

zǒng

shíshí
jiǔ
juàn

bìng
wéi

西
jìn
shī
yuán
yún

(
(
zǒng

zhī
èr
)
)