心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第四卷(注音)

导读:庚午藏西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之四  秦姚氏都常安(亦云后秦)...

开元释教录第四卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiàojuàn

gēng

cáng

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī

qín
yáo
shì
dōu
cháng
ān
(
(

yún
hòu
qín
)
)


yáo
cháng
(
(
shì
wéi
zhāo

huáng

)
)
bái
què
yuán
nián
jiǎ
shēn

zhì
yáo
hóng
(
(

shì
)
)
yǒng

sān
nián
dīng


fán
jīng
sān
zhǔ
sān
shí

nián
shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng

zǒng
jiǔ
shíliù
bǎi
èr
shí

juàn
(
(

zhōng
liù
shí
liù


bǎi
èr
shí

juàn
jiàn
zài
èr
shí


jiǔ
shí
liù
juàn
què
běn
zhǔn

zhì

lùn
hòu

yún
hóng
shǐ
sān
nián
suì
zài
xīn
chǒu
wáng
dào
guī
yún
gēng


běn

yún
suì
zài
xīn
chǒu
fáng

zhēn
luán
gēng
chà

zǎi
jīn

hòu

wéi
zhèng


pái
zhī
)
)
(
(
yáo
qín
)
)
shā
mén
zhú

niàn
(
(

shí
èr


shí

juàn
jīng


)
)
shā
mén
jiū

luó
shí
(
(

shí


sān
bǎi

shí

juàn
jīng

lùn

)
)
shā
mén

ruò
duō
luó
(
(shí

juàn

)
)
shā
mén

tuó

shè
(
(shí

juàn
jīng

)
)
shā
mén
tán


shè
(
(
sān

èr
shí

juàn
jīng
lùn
)
)
shí
zhù
duàn
jié
jīng
shí
juàn
(
(
chū
yún
zuì
shēng
wèn


shí
zhù
chú
gòu
duàn
jié
jīng

míng
shí
qiān

guāng
sān
mèi
dìng

yún
shí

duàn
jié
huò
shí

juàn
huò
shí

juàn

èr
chū
jiàn
sān
qín

gāo
sēng
chuán
sēng
yòu

)
)


yīng
luò
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
xiàn
zài
bào

èr
chū
huò
shí
sān
juàn
huò
shí

juàn
huò
shí
liù
juàn

qín
jiàn
yuán
shí
èr
nián

yuè
chū
jiàn
èr
qín

gāo
sēng
chuán
sēng
yòu

)
)


chù
tāi
jīng

juàn
(
(
chū
yún


cóng
dōu
shù
tiān
jiàng
shén

tāi
shuō
guǎng
广

jīng

zhí
yún
tāi
jīng
huò

juàn
huò

juàn
jiàn
èr
qín

gāo
sēng
chuán
sēng
yòu

)
)
zhōng
yīn
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
èr
qín

gāo
sēng
chuán
sēng
yòu

)
)


yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
yīng
luò
běn

jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

nài


shí
juàn
(
(

míng
jiè
yīn
yuán
jīng

yún

nài

jīng

yún
jiè
guǒ
yīn
yuán
jīng
shā
mén
tán
jǐng

shòu
jiàn
ān
gōng
jīng


qín
jiàn
yuán
shí

nián
rén

zhèng
yuè
shí
èr

chū
)
)
chū
yào
jīng
èr
shí
juàn
(
(

yún
chū
yào
lùn
huò
shí
jiǔ
juàn

qín
jiàn
yuán
shí
jiǔ
nián
chū
jiàn
èr
qín

gāo
sēng
chuán
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)

shàng
jiàn
zài


xià
què
chí
rén


jīng
sān
juàn
(
(

èr
chūchí
rén
luó
shí
chí
shì
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

fāng
děng

xiāng
jīng

juàn
(
(

míng

yún
jīng
huò

juàn

tán

chèn
fāng
děng

yún
tóng
běn
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)chù
jīng
sān
juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
sòng

qiū

jiè
suǒ
chū
běn


juàn
(
(

sān
chū
sēng
chúnguó

fàn
běn

niàn
wéi

wén
fán
hòu
zhú

tài
shān
gǎi
zhèng
zhī
jiàn
bǎo
chàng

)
)
wánghuài

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
huò
yún
ā

wáng

huài

yīn
yuán
jīng

sān
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòu

shí
èr


shí

juàn
(
(
chū
yào
shàng


liù
shí

juàn
jiàn
zài
chí
rén
xiàshí
sān
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhú

niàn

liáng
zhōu
rén

ruò
nián
chū
jiā
zhì

qīng
jiān

wài


lǎng
yǒu
tōng
mǐn
zhī
jiàn

fěng

zhòng
jīng

shè
wài
diǎn


cāng


xùn
yóu
suǒ
míng
liàn

shǎo
hǎo
yóu
fāng
bèi
guān
fēng


jiā
shì

西

dòng
xiǎo
fāng


huá
róng
yīnjiān
shìxué
zhī

suī
què

qià
wén
zhī
shēng
shèn
zhuó


shì
jiàn
yuán
nián
zhōng
yǒu
tán

chí

jiū

luósēng


chéngnán

děng

lái

cháng
ān

ān
gōng
zhào
zhèng
děng
qǐng
chū
zhòng
jīng

dāng
shí
míng


néng
chuán


zhòng
xián
tuī
niàn

wéi
míng
jiàng


ān
gāo
zhī
qiān
zhī
hòu
niàn

zài

yáo
èr
dài
wéi

rén
zhī
zōng


guān
zhōng
sēng
zhòng
xián
gòng
jiā
yān

niàn


yáo
èr
dàishí
zhù
duàn
jié
děng
jīng

shí
èr

(
(
cháng
fáng

zhōng
bié
cún
shí

duàn
jié
jīng
shí
juàn
zhě
fēi

zhù
zhī


èr


bié
jīn
cún
shí
zhù
shí

shān
zhī
)
)
hòu
gòucháng
ān

yuǎn
jìn
bái
hēi


tànbān
ruò

luó

jīng

shí
juàn
(
(

míng

pǐn
bān
ruò
jīng
yòu
yún
xīn

pǐn
jīng

sān
chū

fàng
guāng
děng
tóng
běn
huò
sān
shí
juàn
huò
èr
shí

huò
èr
shí

hóng
shǐ

nián
guǐ
mǎo

yuè
èr
shí
sān

chū
zhì
liù
nián

yuè
èr
shí
sān


jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
xiǎo
pǐn
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(

yún


bān
ruò

luó


xiǎo
pǐn

yòu
yún
xīn
xiǎo
pǐn
jīng

dào
xíng
míng

děng
tóng
běnhuò

juàn
hóng
shǐ
shí
nián
èr
yuè
liù

chū
zhì

yuè
sān
shí


jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

yún
jīn
gāng
bān
ruò
jīng

zài
shè
wèi
guó
zhě
chū
chū

yuán
wèi
liú
zhī
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
rén
wáng

guó
bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(

yún
rén
wáng
bān
ruò
jīng
huò
yún

juàn

èr
chū

jìn
shìliáng
cháo
zhēn


zhě
tóng
běn

chū
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


bān
ruò

luó


míng
zhòu
jīng

juàn
(
(

yúnmíng
zhòu
jīng
chū
chū

táng

bān
ruò
xīn
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
jīng

shàng
)
)


cáng
jīng
sān
juàn
(
(

míng

lóu

wèn
jīng

míng

bēi
xīn
jīng
jīn
biān

bǎo

dāng

shí

huì
míng

lóu

huì
hóng
shǐ

nián
chū
huò
èr
juàn

èr
chūchū
zhě
tóng
běn
jiàn
èr
qín

sēng
yòu

)
)
shànjīng
èr
juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

dāng

èr
shí
liù
huì
jiàn

shàng

)
)

jīng

juàn
(
(

èr
chū

bǎo

miào
huì
huì
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

zài
wáng


jīng
èr
juàn
(
(
huò
chū
chū

fèn
xùn
wáng
jīng
tóng
běn
hóng
shǐ
jiǔ
nián

shàng
shū
lìng
yáo
xiǎn

chū
sēng
ruì

shòu
bìng
zhì

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
zhuāng
yán


xīn
jīng

juàn
(
(


chū

shí

jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
zhù
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
shì
huá
yán
shí

pǐn


shí


tuó
xié
shè
gòng
chū
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
miào

lián
huá
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
xīn

huá
jīng
chū
wéi

juàn
èr
shí

pǐn
hòu
rén

tiān
shòu
pǐn
chéng
èr
shí

hóng
shǐ

nián
xiàchū
sēng
ruì

shòu
bìng
zhì
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
wéi

jié
suǒ
shuō
jīng
sān
juàn
(
(

míng
jiě
tuō
huò
zhí
yún
wéi

jié
jīng
sēng
yòu

yún
xīn
wéi

jié
jīng
hóng
shǐ

niánchū
sēng
zhào

shòu
ruì
zhì


liù

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)

shù
jǐn

luó
wáng
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yún
shuō
pǐn
huò
zhí
yún

shù
jǐn

luó
jīng

èr
chū

zhī
chèn
dùn
zhēn
tuó
luó
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)


qiē


sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

zhú


děng

zhòng

jīng
děng
tóng
běn

chū

sān

jiàn
zhēn)
)


fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


jīng
sēng
yòu

yúnjīng
hóng
shǐ

nián
shí
èr
yuèxiāo
yáo
yuán
chū

èr
chí
xīn
liú
zhī
shēng

weí
bìng
tóng
běn
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
chí
shì
jīng

juàn
(
(

míng

yìn
jīng
huò
sān
juàn

sān
chūchí
rén
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
zhū


xíng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn

suí
jué
duō
zhū

běn

jīng
děng
tóng
běn
chū
chū
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
ā

tuó
jīng

juàn
(
(

míng

liàng
shòu
寿
jīng
hóng
shǐ

nián
èr
yuèchū
chū

táng

chèn
zàn
jìng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)


chéng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

chéng

jīng
tóng
běn
hóng
shǐ

nián
chū
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)


xià
shēng
jīng

juàn
(
(

míng


shòu
jué
jīng
chū
yún

zhì
shè

lái
shí
jīng
tóng
běn


chū

yún


chéng

jīng

yún
xià
shēng
chéng

huò
yún
dāng
xià
chéng

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
wén
shū
shī

wèn


jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng

míng


shān
dǐng
jīng

míngxíng
jīng
chū
chū


xié
shān
dǐng
jīng
xiàng
tóu
jīng
shè
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

jīng

zhōng
bié
zǎi


jīng

juàn
zhě


)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(


chū

míng

jīn

kǒng
què
wáng
jīng
zài
xiāo
yáo
yuán
chū
bìng
jié
jiè
chǎng


bèi

fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shǒu
léng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn

zhí
yún
shǒu
léng
yán
jīng
sēng
yòu

yún
xīn
shǒu
léng
yán
jīng

jiǔ
chū

fāng
děng
shǒu
léng
yán
yǒng

dìng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)guāng


suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yúnguāng


suǒ
shuō
jīng

yúnguāng
hái
tóng


jīng

èr
chū

zhú

hái
tóng
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
huá
shǒu
jīng
shí
sān
juàn
(
(
huò
wéi
huá
shǒu

míng
shè
zhū
shàn
gēn
jīng

míng
shè
zhū


jīng
huò
shí
juàn
huò
shí

juàn
huò
shí
èr
juàn
hóng
shǐ

nián

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)

chuí
bān
niè
pán
lüè
shuō
jiào
jiè
jīng

juàn
(
(

yún

lín
bān

míng

jiào
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)
qiān

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn

shàng

)
)
fàn
wǎng
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
hóng
shǐ

nián

cǎo
táng

sān
qiān
xué
shì
zuì
hòu
chū


pǐn
fàn
běn
yǒu
liù
shí

pǐn


róng
yǐng
děng
sān
bǎi
rén

shí
gòng
shòu


shí
jiè
sēng
zhào
shòu
jiàn
jīng
qián

)
)

cáng
jīng

juàn
(
(

míng
xuǎn

zhū

jīng
huò
sān
juàn
huò
èr
juàn
hóng
shǐ

nián
liù
yuè
shí
èr

chū
jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
qīng
jìng


fāng
guǎng
广
jīng

juàn
(
(

wén
shū
jìng

jīng
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn

shàng

)
)

zhì

lùn

bǎi
juàn
(
(
huò
yún

zhì

jīng
lùn

yún


bān
ruò
shì
lùn
huò

shí
juàn
huò

bǎi

shí
juàn
hóng
shǐ

nián
xià

xiāo
yáo
yuán
chū

nián
shí
èr
yuè
èr
shíjiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
zhōng
lùn

juàn
(
(

yún
zhōng
guān
lùn
huò

juàn
hóng
shǐ
shí

niánchū
sēng
ruì
zhì

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

jiān
qián
zhì

lùn
bìng
lóng
shù


zào
)
)
shí
èr
mén
lùn

juàn
(
(
lóng
shù


zào
hóng
shǐ
shí
niánchū
sēng
ruì
zhì

jiàn
sēng
yòu


bǎo
chàng

)
)
bǎi
lùn
èr
juàn
(
(
zào
hóng
shǐ
liù
nián
chū
sēng
zhào
zhì

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
shí
zhù


shā
lùn
shí

juàn
(
(
huò

lùn

lóng
shù


zào
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
jiàn
cháng
fáng

)
)

zhuāng
yán
jīng
lùn
shí

juàn
(
(
huò

jīng


míng


zào
huò
shí
juàn
jiàn
cháng
fáng

)
)xīn
lùn
èr
juàn
(
(
huò
yúnxīn
jīng

yún
jīng
lùn
jiàn

kuò

)
)
fàng
niú
jīng

juàn
(
(

yún

niú
jīng
chū
zēng

ā
hán


shí
liù
juàn


fáng
yún
jiàn
bié

)
)
hǎi


jīng

juàn
(
(

sān
chū


hǎi
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

shàng

)
)
chán

yào
jīng
sān
juàn
(
(
huò
yún
chán

yào


jīng

huò

juàn

zhī
qiān
děng
chū
zhě
tóng
běn

èr
chū
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
dēng
zhǐ
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiàn

kuò

)
)
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún
shí
sòng

luó


chā
jiè

sān
chū

tán

chí
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

)
)
chéng
shí
lùn
èr
shí
juàn
(
(
huò
èr
shí

huò
shí
liù
huò
shí

hóng
shǐ
shí
sān
nián
jiǔ
yuè


shàng
shū
lìng
yáo
xiǎn
qǐng
chū
zhì
shí

nián
jiǔ
yuè
shítán
guǐ
děng
shòu

miè
hòu
jiǔ
bǎi
nián
zào
jiàn
sēng
yòu

)
)
zuò
chán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

míng


chán

jīng
chū
chū
huò
zhí
yún
chán
jīng
huò
yún
chán

yào
huò
yún
ā
lán
ruò

chán

sān
míng
tóng
shì

běn
hóng
shǐ

nián
zhèng
yuè


chū
zhì
jiǔ
nián
rùn

yuè
zhòng
xiào
zhèng
jiàn
èr
qín
sēng
yòu
bǎo
chàng
sān

)
)juàn
(
(
huò
yún

jīng
huò
zhí
yún

chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
chán

yào
jiě
èr
juàn
(
(
huò
yún
chán
yào
jīng
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

weí
yào
lüè


juàn
(
(
huò
yún

weí
yào
lüè

jīng
huò
zhí
yún

weí
jīng

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)jīng

juàn
(
(
hóng
shǐ

nián
shí
yuè
chū
dào
lüè

)
)

míng


chuán

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
lóng
shù


chuán

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
chuán

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

jiè

xìng

fēn
bié
jīng
èr
juàn
(
(

bǎo


jiè

xìng
huì
tóng
běn
chū
chū
jiàn

shàng

)
)

cóng

xià
què

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(

bǎo


chéng
fāng
biàn
便
huì
děng
tóng
běn


chū
jiàn

kuò

)
)

fāng
děng


jīng
sān
shí
juàn
(
(
huò
jiā
xīn

huò
èr
shí

juàn

zhī
chèn

chèn
suǒ
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
èr
qínkuò

)
)

fāng
děng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(děng
chū
zhě
tóng
běn

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

shì
jīng
èr
juàn
(
(

zhī
chèn
děng
chū
zhě
tóng
běnfáng
yún
jiàn
bié

)
)
shǎn
běn

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shǎn
jīng
chū
liù

jīngsān
chū
jiàn

kuò

)
)
qǐng
guān
shì
yīn
jīng

juàn
(
(
chū
chū

zhú
nán

chū
zhě
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
bǎo
wǎng
jīng

juàn
(
(

èr
chūchū
zhě
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
sān
juàn
(
(

míng

huá
jīng
chū
chū
hóng
shǐ

nián

jiàn
èr
qín


sēng
yòu

)
)
guān

xián


jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn

kuò

)
)
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū
jiàn

shàng

)
)
xián
jié
jīng

juàn
(
(

èr
chū
hóng
shǐ

nián
sān
yuè


chū
zhě
tóng
běn
tán
gōng

shòu
jiàn
èr
qín


sēng
yòu


míng
xián
jié
sān
mèi
jīng

míng
xián
jié
dìng

jīng
fán
sān
míng
yòu

yún
xīn
xián
jié
jīng
)
)
shàn
xìn


shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

kuò

)
)
chí

jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
guān

sān
mèi
jīng

juàn
(
(
jiàn

kuò

)
)


jiè
běn

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

jīn
jiè
běn

fàn
wǎng
xià
juàn
shì
)
)
wén
shū
huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
shè


huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

sān
chū
jiàn

shàng

)
)
shí
zhù
lùn
shí
juàn
(
(
lóng
shù


zào
hóng
shǐ
nián

wèi

liù


jiàn
èr
qín


sēng
yòu

jīn


shí
zhù
lùn

shí
zhù

shā
shì
)
)
jiǎn
zhū
zuì

jīng
shí
juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
èr
yīn
yuán
guān
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

sǒu
pán
dòu
chuán

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
fān
jīng

)
)

yòu

shí


sān
bǎi

shí

juàn
(
(
chuán
shàng

shí
èr

sān
bǎi
èr
juàn
jiàn
zài

jiè

xìng
jīng
xià
èr
shí
èr


shí
èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
jiū

luó
shí

qín
yán
tóng
shòu
寿
(
(

míng
jiū

luó


wài
guó
zhì
míng
duōwéi
běn
shí

jiū

luó
yán

jiān

wéi
míng

)
)

tiān
zhú
rén


jiā
shì
guó
xiāng

shíduō


tǎng

qún
míng
zhòng

guó


jiū

yán
cōng
míng
yǒu

jié

jiāng

xiāng
wèi
nǎi


chū
jiā

dōng

cōng
lǐng

guī

wáng
wén


róng
shè


shèn
jìng

zhī


chū
jiāo
yíng

qǐng
wéi
guó
shī

wáng
yǒu
mèi
nián
shǐ
èr
shí

cái

míng
mǐn

guò


néng


wén

sòng

qiě

yǒu
chì
yǎn

shēng
zhì


zhū
guó
pìn
zhī
bìng

xíng


jiàn
yán
xīn

dāng
zhī

wáng
wén

yān

suì
shēng

shí

shí
zhī
zài
tāi


huì
jiě
bèi
cháng

wǎng
quètīng
jīngtōng
tiān
zhú


nán
wèn
zhī


qióng
yuān
zhì

zhòng
xián
tàn


yǒu
luó
hànshā
yuēhuái
怀
zhì


wéi
shuō
shè


zài
tāi
zhī
zhèng


ér
shēng
shíruò
shén

shí
shēng
zhī
hòu
huán
wàng
qián


qǐng
zhīchū
jiā
xiū
dào
xué

chū
guǒ

shí
nián

suì


chū
jiā

cóng
shī
shòu
jīng

sòng
qiānyǒu
sān
shí
èr


fán
sān
wàn
èr
qiān
yán

sòng

tán

guò
shī
shòu

tōng
jiě

yōu

chàng

shí
guī

guó
rén
wáng


yǎng
shèn
duō

nǎi
xié
shí

zhī

shí
nián
jiǔ
suì
jìn
dào

bīn


míng


shī
pán
tóu

duōbīn
wáng
zhī
cóngyuān
cuì
yǒu

liàng

sān
cáng
jiǔ
guànsòng
qiān


míng

zhū
guó

shí

zhì
réng
shī
shì
zhī

suì
sòng

cáng
zhōng
cháng
èr
ā
hán

fán

bǎi
wàn
yán


duō
měi

shí
lùn

shēn
tuī

zhī

shēng
chè

wáng

wáng

qǐngwài
dào
lùn
shī

gòng
xiāng
gōng
nán

yán

shǐ
jiāo

wài
dào
qīng

yòu
zhì
yán


shùn

shí
chéng


ér
cuò
zhī

wài
dào
zhé

kuì
wǎn

yán

wáng

jìnggěi
é


shuāng
jīng
miàn

sān
dǒu

liù
shēng


wài
guó
zhī
shàng
gōng


suǒ
zhù

sēng
nǎi
chà

sēng

rén
shā

shí
rén

yíng
shì

sǎo
yǒu
ruò
jiàn
zūn
chóngzhì
nián
shí
èr


xié
huán
guī


zhì
yuè
shì

běi
shān
yǒu

luó
hàn

jiàn
ér

zhī

wèi


yán

cháng
dāng
shǒushā

ruò
zhì
sān
shíjiè
zhě

dāng

xīng
shù
rén


yōu


duōruò
jiè

quán

néng
wéi


zhèng

cái
míng
jùn


shī
ér


shí
jìn
dào
shā

guó
dǐng
dàixīn

niàn
yán


xíng
shènqīngzhòng


shēng

shī
shēng
xià
zhī


wèn
yuē


xīn
yǒu
fēn
bié


yǒu
qīng
zhòng
ěr

shí

shā

guó
sòng
ā

tán

liù

zhū
mén

zēng

ā
hán


huán
guī

míng
gài
zhū
guó

shí
guī

sēng
zhòng

wàn

rén

fēi
fán


xián
tuī
ér
jìng
zhī

gǎn

shàng

yóu
shì


shāo
xiāng
zhī


suì

lǎn

wéi
tuó

míng
zhū
lùn
wài
dào
jīng
shū

yīn
yáng
xīng
suàn


jīu
xiǎo

miào


xiōng
yán
ruòwéi
xìng
xiǎo
jiǎn

xiū
xíng
zhě

fēi
zhī

shíxīn
wèi
cháng
jiè


hòu
cóng
bēi

luó
chā
xué
shí
sòng


yòu
cóng


bǐng

chéng

nǎi
tàn
yuēxué
xiǎo
chéng


rén

shí
jīn

dòu
shí
wéi
miàoshì
guǎng
广
qiú

yào

sòng
zhōng
bǎi
èr
lùn

shí
èr
mén
děng

yǒu
qǐng
shí


wǎng
tiān
zhú

wèi
guī

wáng
bái
chún
yuē


guó
xún
shuāi

xíng
zhì
tiān
zhú
jìn
dēng
sān
guǒ

shí

lín

wèi
shí
yuē

fāng
děng
shēn
jiào
yīng

chán
zhēn
dān

chuán
zhī
dōng

wéi
ěr
zhī


dàn


shēn
shí
yuē


shì
zhī
dào


wáng


ruò

shǐ
使

huà
liú
chuán


měng


suī

shēn
dāng

huò

ér

hèn


shì
liú
zhù
guī


zhǐ
wáng
xīnpǐn
jīng

shǐ
jiùlái

wén

wéi
jiàn
kōng
dié

shí
zhī

suǒ
wéi
shì
xīn


xiǎn
réng
sòng

zhī

hòu

què

chéng
jīng


wén
kōng
zhōng

yuē


shì
zhì
rén

shí
yuē


shì
xiǎo


shí
xīn
zhuǎn


tíng
zhù
èr
nián

guǎng
广
sòng

chéng
jīng
lùn
dòng


ào

guī

wáng
wéi
zào
jīn
shī

zuòqín
jǐn


zhī

lìng
shí
shēng
ér
shuō


hòu
wǎng

bīn

wéi

shī
pán
tóu

duō

shuō

chéng
miào


shī
gǎn

xīn
shí
wéi
shī

yán

shì

shàng
xiǎo
chéng
shī


shàng
shì


chéng
shī西

zhū
guó

shí
shén
jùn
xián
gòng
chóng
yǎng

měi
zhì
jiǎng
shuō

zhū
wáng
cháng
guì
zuò


mìng
shí
jiàn
ér
dēng
yān


jiàn
zhòngshí
dào
zhèn

西

shēng
bèi
dōng
guó


shì
jiàn
yuán
shí
sān
nián
suì

dīng
chǒu
zhèng
yuè

tài
shǐ
zòu
yǒu
xīng
jiàn
wài
guó
fēn


dāng
yǒu


zhì
rén


zhōng
guó

jiān

wén
shí
míng
nǎi

yuē

zhèn
wén

西

yǒu
jiū

luó
shí

jiāng
fēishí
jiǔ
nián
jiān
qiǎn
xiāo

jiāng
jūn

guāng
děng


bīng

wàn

西

guī
zhū
guó

lín

wèi
guāng
yuē

wén

yǒu
jiū

luó
shí

shēn
jiě

xiāng
shàn
xián
yīn
yáng

wéi

xué
zhī
zōng

zhèn
shèn

zhī

ruò

guī


chí

驿
sòng
shí

guāng
jūn
wèi
zhì

shí
wèi

wáng
bái
chún
yuē

guó
yùn
shuāi


dāng
yǒu
qíngxià
rén
cóng
dōng
fāng
lái


gōng
chéng
zhī

kàng

fēng

chún

cóng
ér
zhàn

guāng
suì

guī

shā
chún
huò
shí

xuán
guāng
xìng
shū
màn
wèi

shí
zhì
liàng

jiàn

nián
shàng
shǎo
nǎi
fán
rén

zhī

shí
bèi


zhì

suì
kuī

jié

huò
lìng

niú

chéng
èshǐ
使
duò
luò

shí
cháng
huái
怀
rěn

zēng
guāng
cán
kuì
ér
zhǐ

guāng
huán
zhōng

zhì
jūn

shān
xià

jiāng
shì

xiū

shí
yuēzài


jiàn
láng
bèijūn
lǒng
shàng

guāngzhì

guǒ

hóng
lǎo
bào


shuǐ
shēn
shù
zhàng

zhě
shù
qiān

guāng
shǐ
jiā
jìng


shí
wèi
guāng
yuē


xiōng
wáng
zhīyān
liú

tuī
shù
kuí
yùn
yīng

yán
guī

zhōng


yǒu

guāng
cóng
zhī

zhì
liáng
zhōu
wén

jiānsuì


liáng

zhì
mìng


yān

shí
tíng
liáng

nián

shù
yán
wèi
rán
hòu
jiē

shuō


guāng
hóng
dào


yùn

jīng


suǒ
xuān
huà


jiān

wáng
jìng

xiāng
jiàn

yáo
cháng
wén

gāo
míng

xīn
yào
qǐng

zhū


shí
zhì

duō
jiě

kǒng
wéi
yáo
móu


dōngcháng


xīng
(
(
shì
wéi
wén

huáng

)
)

wèi

qiǎn
dūn
qǐng

hóng
shǐ
sān
nián
suì

xīn
chǒu
sān
yuè
yǒu
shù
lián

shēng

miào
tíng

xiāo
yáo

yuán
cōng
biàn
wéi
chén


wéi
měi
ruì

wèi
zhì
rén
yīngnián
shí
èr
yuè
èr
shí

shí
zhì
cháng
ān

xīng
dài

guó
shī
zhī


shèn
jiàn
yōu
chǒng


yán
xiāng
duì

yān
liú
zhōng


yán
wēi
zào
jìn

qióng
nián
wàng
juàn
dōng
bèi
shǐ

hàn
míng


shè
wèi
jìn
jīng
lùn
jiàn
duō

ér
zhī
zhú
suǒ
chū
duō
zhì
wénxīng
shǎo
chóng
sān
bǎo
ruì
zhì
jiǎng


shí

zhì
zhǐ

réng
qǐng


西
míng


xiāo
yáo
yuán


chū
zhòng
jīng

shí

duō
àn
sòng


jīu


zhuǎn
jiě
qín
yán
yīn

liúlǎn
jiù
jīng

duō
guāi
miù

jiē
yóu
xiān

shī
zhǐ


fàn
běn
xiāng
yīng

xīng
shǐ
使
shā
mén
sēng
zhào
sēng
[
[

-
-

+
+
shí
]
]
sēng
miǎo
sēng
ruì
děng

bǎi

rén


shòu
shí
zhǐ
gēng
lìng
chū

pǐn

shí
chí
fàn
běn

xīng
zhí
jiù
jīng


xiāng
chóu
xiào


xīn
wén

jiù
zhě

jiē
yuán
tōng

zhòng
jiē
qièxīn
zàn
yān

xīng


dào
chōng
suì

xíng
wéi
shàn
xìn
wéi
chū

zhī
liáng
jīn


shì
zhī
hóngtuō

jiǔ
jīng
yóu
xīn
shí
èr

nǎi
zhuó
tōng
sān
shì
lùnshì
yīn
guǒ

wáng
gōng

xià
bìng
qīn
zàn
jué
fēng

xīng
zōng
shì
cháng
shān
gōng
xiǎn

ān
chéng
hóu
sōng

bìng

xìn
yuánqǐng
shí

cháng
ān


jiǎng
shuō
xīn
jīng

shí

hóng
shǐ

nián
rén
yín

zhì
shí

nián
rén
pǐn
xiǎo
pǐn
jīn
gāng
děng
jīng

shí


sān
bǎi

shí

juàn

bìng
chàng
xiǎn
shén
yuán

huī
yōu
zhì


shí

fāng

xué
shā
mén

yuǎn
wàn


míng

xiù

zhě

cái
chàng
èr
gōng
nǎi
zhì
dào
héng
sēng
biāo
huì
ruì
sēng
dūn
sēng

sēng
zhào
děng
sān
shí

sēng

bǐng
fǎng
访
jīng
yán

qióng
yōu
zhǐ


shān
huì
yuǎn
dào

chōng
cuì

nǎi
qiǎn
shǐ
使
xiū
wèn

lóng
guāng
dào
shēng
huì
jiě
dòng
wēiguān

bǐng

shèng

jiǔ

zhì
jīn
yǎng

yān

chū
shā
mén
huì
ruì
cái
shí
gāo
lǎng

cháng
suí
shí
chuán
xiě

shí
měi
wéi
ruì
lùn

fāngshāng
lüè
tóng

yún

tiān
zhú
guó

shèn
zhòng
wén
zǎo


gōng
shāng

yùn


xián
wéi
shàn

fán
jìn
guó
wáng

yǒu
zàn


jiàn

zhītàn
wéi
zūn

jīng
zhōng

sòng
jiē

shì


dàn
gǎi
fàn
wéi
qín
shī

zǎo
wèi

suīshū

wén


yǒu

jué
fàn

rén
fēi

shī
wèi

nǎi
lìng
rén
ōu
huì


shí
cháng
zuò
sòng
zèng
shā
mén


yún

xīn
shān


xūn

liú
fāng
wàn
yóu
xún

āi
luán
míng

tóng

qīng
xiǎng
chè
jiǔ
tiān

fán
wéi
shíjiē
ěr

shí

hǎo

chéng
zhì
cún

yǎn

cháng
tàn
yuē


ruò
zhuó

zuò

chéng
ā

tán

fēi
jiā
zhān
yán
jīn
zài
qín

shēn
shí
zhě
guǎ

zhéjiāng

suǒ
lùn

nǎi

rán
ér
zhǐ

wéi
wéi
yáo
xīng
zhuó
shí
xiāng
lùn
èr
juàn

chū
yán
chéng
zhāng

suǒ
shān
gǎiwǎn
yuē

fēi
yuān
ào

shí
wéi
rén
shén
qíng
yìng
chè
ào
àn
chū
qún

yīng

lǐng
huì
xiān
yǒuqiě

xìng
rén
hòu
fàn
ài
wéi
xīnshàn
yòu
zhōng


juàn

shí
yǒu
shā
mén
sēng
ruì

xīng
shèn
jiā
yān

shí
suǒ

jīng
ruì
bìng
cān
zhèng


zhú


chū
zhèng

huá
shòu
jué
pǐn
yún

tiān
jiàn
rén
rén
jiàn
tiān

shí

jīng
zhì


nǎi
yán
yuē
fàn
běn

tóng

dàn
zài
yán
guò
zhì

ruì
yīng
shēng
yuē

jiāng
fēi
rén
tiān
jiāo
jiē
liǎng

xiāng
jiàn


shí


yuē

shí
rán

ér
ruì

shí
gòng
xiāng
kāi

jiē

lèi


cháng
tīng
qín
sēng
dào
róng
jiǎng
xīn

huá

shí
nǎi
tàn
yuēzhī
xīng
róng

rén


é
ér
shī

guó
yǒu


luó
mén

cōng
biàn
duō
xué


西


shū
hǎn


sòng

ér
wéi

guó
wài
dào
zhī
zōng

wén
shí
zài
guān

xíngnǎi

kǎi
rán
wèi


yuē

níng

piān
shǐ
使
shì
shì
zhī
fēng

chuán
zhèn
dàn

ér
lìng

děng
zhèng
huà
zhī
diǎn

qià
dōng
guó

yīn
suì
chéng
tuó

shū
yuǎn
shè
lái

cháng
ān

yáo
xīng
jiàn

kǒu
yǎn
biàn
便
huò
zhī

ér

luó
mén
nǎi

xīng
yuē

zhì
dào

fāng

zūn

shì

jīn

yuǎn
lái

qǐng

qín
sēng
jué

biàn


suí
yǒu
yōu
zhě

chuán

huà

xīng


yān


shí
guān
zhōng

fāng
sēng
zhòng
xiāng
shì
quē
rán


gǎn
dāng
zhě

shí
wèi
róng
yuē


zhī
wài
dào
cōng
míng
shū
rén

jué
yán

shēng
shǐ
使

shàng

dào

zàiwéi

ér


liáng

bēi


ruò
shǐ
使
wài
dào

qíng

zhì


shì

děng

lún
cūi
zhóurán
suǒ

zài
jūn

rén

dào
róng


cái


jiǎn

ér


西

wài
dào
jīng
shū
wèi
jìnnǎi

lìng
rén
xiě

luó
mén
suǒ

jīng

sòng


hòu


jiāng
jiù
lùn


yáo
xīng

chū
gōng
qīng
jiē
huì

guān
zhōng
sēng
zhòng

yuǎněr
shí
dào
róng


luó
mén

xiāng
chóu
kàng

fēng
biàn
fēi
xuán

suǒ

dài

shí

luó
mén
suī

jué
zhī

rán

yóu

guǎng
广

wéi
kuā

dào
róng
nǎi
liè

suǒ

shū

bìng
gēng
tōng
lùn
qín

jīng
shǐ
míng


juàn

sān
bèi
duō
zhī

shí
réng
chéng
shì
yīn
cháo
zhī
yuē

jūn


wén

qín
guǎng
广
xuéqīng
ěr
yuǎn
lái


luó
mén
xīn
shēng
kuì

dǐng

róng


xún

zhī
zhōng


ér


xiàng
yùn
zài
xiǎn
jiū

luó
shí
dào
róng

yān

yòu
bēi


qiū
zài
péng
chéng

wén
shí
zài
cháng
ān

nǎi
tàn
yuē


bié
sān
bǎi

nián

yǎo
rán
wèi


chí
yǒu


lái
shēng
ěr

shí
lín
zhōngzhòng
sēng
gào
bié
yuē

yīn

xiāng

shū
wèi
jìn

xīn

fāng


shì

chuàng

yánàn
mèi
miù
chōng
chuán


ruò
suǒ
chuán

miù

shǐ
使
fén
shēn
zhī
hòu
shé

jiāo
làn


qín
hóng
shǐ
zhōng
xiāo
yáo
yuán

wài
guó

fén
shī

xīn
miè
xíng
huà
wéi
shé

biàn

xìn
hóng

zhī
yǒu
zhēng

(
(
shí
gōng

shí
zhū


dìng
gāo
sēng
chuán
yún
hóng
shǐ
shí

nián

yuè
èr
shícháng
ān
huò
yún

nián
huò
yún

nián
chuán

shí

wéi
zhèng


rán

zhǔn
chéng
shí
lùn
hòu

yún

qín
hóng
shǐ
shí
sān
nián
suì

shǐ
wéi
jiǔ
yuè


shàng
shū
lìng
yáo
xiǎn
qǐng
chū

lùn
zhì
lái
nián
jiǔ
yuè
shízhǔn

shí

nián

shí
réng
wèi

yòu
zhǔn
sēng
zhào
shàng
qín
zhǔ
yáo
xīng
niè
pán

míng
lùn
biǎo
yún
zhào
zài
shí
gōng
mén
xià
shí
yǒu

zǎi
ruò
shí

nián
chū
jīng
shí

nián

shǐ
jīng

zǎi
wèi
mǎn
shí
nián
yún

nǎi
yán
shí
yǒu

zǎi

zhī
dàn

hóng
shǐ
nián
zhōng


dìng

nián
yuè

)
)
rán
shí
chū
jīng

juàn

zhòng
shuō
duō
shǎo

tóng

cháng
fáng

zhōng

shù

guǎng
广

jīn

cān
yàn
duō
shì
bié
shēng

huò
yǒu

běn
shù
míng

huò
shì

jiā
cuò
shàng


jiàn

zuǒ

jīn

shān
zhī
shí
sòng

liù
shí

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
shì
shí

chū
jīn

qián

shí

juàn
shì
shí


fēi
shí
zhèng
fān
hòu
zhī
sān
juàn
bēi

luó
chā

chū
zhì
zhī

hòu

bèi
cún
zhī
)
)
fàng
guāng
bān
ruò

luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
fáng
yún

èr
chū
jiàn
bié

jīn

fàng
guāng
fàn
běn


pǐn
tóng


pǐn
shí
xīng
zhí
jiù
jīng
shí
chū
xīn
běn
ruò
yán
fàng
guāng
shí

jiù
jīng

zhě
shì


zhī

pǐn
wéi
xīn
fàng
guāng
wéi
jiù
zhòng
zǎi
èr
běn

zhī
shèn

)
)
bān
ruò
jīng
lùn

èr
shí
juàn
(
(
fáng
yún
jiàn


jīn
wèi


nǎi
shì

shān
yuǎn

shī


zhì

lùn
wén

fán

chū
xué
nán
xún
nǎi
shān
fán
jiǎn
luàn
lìng
zhì
wén
yǒu

zhuàn
wéi
èr
shí
juàn

yún

zhì
lùn
yào
lüè

yún
shì
lùn
yào
chāo

nǎi
yuǎn
gōng
cuō
lüè
qián
lùn
fēi
shí
bié
fān

)
)
chán

yào
sān
juàn
(
(
xià
zhù
yún
xiān

hóng
shǐ
yuán
nián
zhòng
xiào
zhèng
ruì
zhì


yún
xiān

zhòng
xiào


cún

èr
míng
zhǔn
sēng
ruì
jīng


zuò
chán
sān
mèi
jīng
shì

)
)
ā

ruò

chán

jīng
èr
juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

huò

jīng


zuò
chán
sān
mèi
tóng
běn

chū
jīn
wèi

rán


zuò
chán
sān
mèi
zhī
bié
míng

xún

wén

shǒu


tóng
shì
chū
chū
běn
fēi
xiào
zhèng
zhě
)
)

yīng
luò
zhuāng
yán
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn

kuò

lìng
zhǔn
jīng
hòu

nǎi
shì
tán


shè
suǒ

fēi
shí
fān

jīn
)
)
shí
xiāng
lùn

juàn
(
(
gāo
sēng
chuán
yún
èr
juàn
shí
wéi
yáo
xīng
zhuàn
chū
fēi
fàn
běn
chuán

què
zhī

)
)
wǎng

xìng


guó
yuàn
xíng

diǎn
jīng
(
(
huò
zuò
shēng

chū
wén
shū


yán
jìng
jīng
)
)

[
[
kǒu
*
*
qìng
]
]

chè
shí
fāng
jīng


huà
chū


jīng


jīng
guò


biān
guāng
jìng


jīng

kōng
cáng


wèn
chí
jīng


gōng

jīng
(
(

yúnjīng
)
)
guò


jiè
jīng
tài
bái

wáng
jiān
xìn
jīnghuàsòng
jīng
kāi
huà

jīng

wáng
biàn
shēn
jīng
(
(

[
[
kǒu
*
*
qìng
]
]

xià
shí
jīng
bìng
chū


)
)
guān
shì
yīn
jīng
(
(
chū

huá
jīng
)
)
tuó
luó


mén
liù
zhǒng
dòng
jīng
běn
yuàn
dài
shí
chéng

jīng

biàn
shí
huì
shēn
jīng
dōng
fāng
shàn
huá
shì
jiè

zuò
zhèn
dòng
jīng
(
(
tuó
luó

děng

jīng
bìng
chū
bēi
huá
jīng
)
)
què
wáng
jīng


wéi

鹿
wáng
jīng


shēn
wéi

wáng
jīng
(
(
què
wáng
děng
sān
jīng
bìng
chū
liù


)
)

liàngjīng
(
(

yún
guó

chū
yāng
jué
jīng
)
)

wèn
ā

lún

hǎi
yǒu
jiǎn
jīng
(
(
chū
zhōng
ā
hán
)
)


jiàn
qiān

lún
xiāng
jīng
(
(
chū

ā
hán
)
)

xīn
zǒng
chí
jīng
shuǐ
niú
wáng
jīng

wáng
jīng
(
(

xīn
děng
sān
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)

hóu


gòng

zhì
biàn
jīng
wáng
hòu
wéi
qiāng
láng
jīng
(
(

hóu
děng
èr
jīng
bìng
chū)
)

qiū
yīng
gōng

xíng
jīng
(
(
yòu
zhù


jīng
jīn

zài


)
)


shàng
dōu
yǒu
sān
shíbǎi
sān
shí
liù
juàn
shí
sòng


shí

juàn
(
(
hóng
shǐ
liù
nián
shí
yuè
shízhōng

chū
jiàn
èr
qín

)
)

yòushí

juàn
běn
zài

shā
mén

ruò
duō
luó

qín
yán
gōng

huá


bīn
guó
rén

shǎo
chū
jiā

jiè
jié
jiàn
chèn

bèi
tōng
sān
cáng

ér
zhuān
jīng
shí
sòngwéi
wài
guó
shī
zōng

shí
rén
xián
wèi

jiē
shèng
guǒ


hóng
shǐ
shí
nián
zhèn


guān

qín
zhǔ
xīng
dài

shàng
bīn
zhī


luó
shíjiè
fàn
hòu
xiāng
chóng
jìng

xiān
shì
jīng

suī
chuán

cáng
wèi
chán

wén
duō
luó

shànxián
gòng
hóng
shǐ
liù
nián
jiǎ
chén
shí
yuè
shí

xué
shā
mén
liù
bǎi

rén


cháng
ān
zhōng


yán
qǐng
duō
luó

sòng
chū
shí
sòng
fàn
běn

luó
shí

wéi
qín
wén

sān
fēn
huò
èr

duō
luó
gòu

yǎn
rán

shì

zhòngwèi

ér
jiàng
rén

wǎng

bēi
hèn
zhī
shēn
yǒu
yáo
cháng
tòng


yǒu

西

shā
mén
tán

liú
zhī
(
(
qín
yún


)
)

jiā

dào

piān


cáng
chí
míng


hóng
shǐ

nián
qiū


guān
zhōng


shān
shì
huì
yuǎn
wén
zhī

shàn

jīu
jìngnǎi
qiǎn
shū
tōng
hǎo
yuē


jiào
zhī
xīng
xiān
xíng
shàng
guó


fēn
liú

lái

bǎi

nián

zhì

shā
mén

shì
suǒ
què
yóu
duō

qǐng

西

dào
shì

ruò
duō
luó
shì

bīn
rén


fěng
shí
sòng
fàn
běn

yǒu
luó
shí

shī

tōng
cái

jiàn
wéi
zhī
chuán


shí
sòng
zhī
zhōng
wén
shǐ
guò
bàn

duō
luó
zǎo
sàng
zhōng

ér
qǐnjīu
jìng


kǎi
hèn
liáng
shēn

chuán
wén
rén
zhě


jīng

suí

shèn
xīn
suǒ


míng
yùn
zhī
lái

rén
shì
érxiǎng
hóng
dào
wéi

gǎn
shí
ér
dòng

kòu
zhī
yǒu
rén

qíng

suǒ
lìn

ruò
néng
wéi

xué
zhī
jīng
běn

kāi
shì
fàn
xíngěr


shǐ
使
shǐ
shè
zhī
liú

shī

shàng
zhī
jīn

cān
huái
怀
shēng

zhě

yuè

lǎnghuì
shēn

hòu

rén
shén
tóng
gǎn


xìng
yuàn
chuí
huái
怀

guāi
wǎng


liú
zhī


yuǎn
shū

yáo
xīng
dūn
qǐng

nǎi

shí
gòng

shí
sòng
dōu


yán
xiáng
kǎo

tiáo
zhì
shěn
dìng

ér
shí
yóu
hèn
wén
fán
wèi
shàn


ér
shí
huà

huò
shān
zhì

liú
zhī
zhù
cháng
ānhuì
guān

qǐng
wǎng
yáng
dōu

zhī
yuēyǒu
rén
yǒu

shì


dāng
gēng
xíng


jiào
chù


shì
yóu
huà

fāng


zhī
suǒ
zhī

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(
chū
chū
huò


kōng
yùn
jīng
děng
tóng
běn
shì


bié
fēn
sān
cáng
hòu
huán
wài
guó


bīn


jīng

shāng
rén
sòng
zhì
liáng
zhōu
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)
cháng
ā
hán
jīng
èr
shí
èr
juàn
(
(
hóng
shǐ
shí

nián
chū
zhì
shí

nián

liáng
zhōu
shā
mén

niàn
chuán

qín
guó
shā
mén
dào
hán

shòu
jiàn
sēng
ruì
èr
qín


sēng
yòu

gāo
sēng
chuán
děng
)
)

fēn

liù
shí
juàn
(
(

yún
tánběn


shí

juàn
huò
yún

shí
juàn
huò
yún

shí

juàn
jīn

yǒu

shí
juàn
zhě
hóng
shǐ
shí
nián


zhōng
chū
huì
biàn
chuán

jiàn
jìn
shìyòu

sēng
chuán
děng
)
)

fēn
sēng
jiè
běn

juàn
(
(
huò

sēng


yún
tán


jiè
běn
jiàn
jìn
shìsēng
yòu

)
)

yòushí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

tuó

shè

qín
yán
jué
míng

huò
yún
jué
chèn
(
(

shè
shì
míng
chèn

gāo
sēng
chuán
zhōng
fān
wéi
jué
míng

shāo
guāi

)
)


bīn
guó
rén


luó
mén
zhǒng
shì
shì
wài
dào

yǒu

shā
mén
cóng

jiā
tián

lìng
rén
ōu
zhī


suì
shǒu
jiǎo
luán


néng
xíng
zhǐ

nǎi
wèn

shì
shī

duì
yuē

zuò
fàn
xián
rén
guǐ
shén
shǐ
使
ránqǐng

shā
mén
jié
chéng
huǐ
guò

shù

biàn
便
chōu

yīn
lìng

shè
chū
jiā
wéi
shí
nián
shí
sān

cháng
cóng
shī
yuǎn
xíng

kuàng

féng


shī

zǒushè
yuē
bǎo


qīn
rén

é
érqián
xíng
guǒ
jiàn

ròu

shī


zhī

zhì
nián
shí


sòng
jīngliù
wàn
yán

suǒ
zhù

cháng

wài
fēn
wèi
fèi

sòng


yǒu

luó
hàn

zhòng

cōng
mǐn

héng

shí
gōng
zhī

shí
jiǔ
sòng

xiǎo
chéng
jīng
shù
bǎi
wàn
yán

rán
xìng
jiǎn
ào


zhī
jiàn

chù

wèi
shǎo
kān

shīwéi
zhū
sēng
suǒ
zhòng

dàn
měi

zhǐ
shàn
tán
xiào

jiàn
zhě
wàng

shēn
hèn

nián

shòu
jiè

wéi
lín
tán

suǒ

xiàng

zhī
suì
yóu
wéi
shā


nǎi
cóng

jiù
xué

míng
zhū
lùn

shì
jiān

shù
duō
suǒ
tōng


èr
shí
yǒu

fāng
shòu

jiè

héng


sòng
wéi

shǒu

shì
dié

měi
duān
zuò
jué

zhōng
ér
guò


zhuān
jīnghòu
zhì
shā

guó

shí
tài
duō
(
(
qín
yán


)
)
jiàn

róng
mào
duān


wèn
suǒ
cóng
lái


shè
chóu
duì
qīng
biàn

tài

yuè
zhī

réng
qǐng
gōng

gōng
yǎng

dài

lóng
hòu

luó
shí
hòu
zhì
cóng

shòu
xué

shèn
xiāng
zūn
jìng
shí
suí

dōng
guī


shè
liú
zhǐ

qǐng
zhī
wáng
hōng
tài


wèi

shí

jiān
qiǎn

guāng
gōng
guī


guī

wáng

qiú
jiù

shā


wáng


bīng
jiù
zhī

shǐ
使

shè
liú

tài


wěi

hòu
rén

jiù
jūn
wèi
zhì
ér
guī


bài

wáng
guī

shuō
luó
shí
wéi
guāng
suǒ
zhí

nǎi
tàn
yuēluó
shí
xiāng

suī
jiǔ

wèi
jìn
huái
怀
bào

xiāng
jiàntíng
shí

nián
wáng
hōng

yīn
zhì
guī


huà
shèn
shèng

shí
shí
zài

zāng
qiǎn
xìn
yào
zhī

guǒ
liángguó
rén
qǐng
liú

tíng
suì


hòuyúnxún
luó
shízhuāngshǐ
使
rén
zhīyuē

kǒng
míng
dàn
zhuī
zhì

miǎn

huán
ěr


shè
nǎi

qīng
shuǐ
yào
tóu
zhōng
zhòu
shù
shí
yánbiàn
便
zhì
dàn
xíng
shù
bǎi


wèn


yuē


suǒ
juéyuē

wéi
wén

fēng
zhī
xiǎng

yǎn
zhōng
lèi
chū
ěr


shè
yòu

zhòu
shuǐ


zhù


míng
dàn
guó
rén
zhuī
zhī


chà
shù
bǎi
xíng


zāng

ér
shí


cháng
ān

shí
wén

zhì

zāng

quàn
xīng
yíng
zhī

xīng
wèi


qǐng
zhī
mìng
shí

chū
jīng
cáng

shí
yuē


hóng
xuān

jiào

lìng
wén

yuán
tōng

pín
dào
suī
sòng

wén

wèi
shànwéi

tuó

shè
shēn

jīng
zhì

jīn
zài

zāng

yuàn
xià
zhào
zhēng
zhī


yán
sān
xiáng
rán
hòu
zhuó


shǐ
使
wēi
yán

zhuì

xìn
qiān
zǎi


xīng
cóng
zhī

qiǎn
shǐ
使
zhāo
yíng

hòu
jiā
zèngshòu

zhòng
xìn
dūn

fāng
zhì
cháng
ān

xīng

chū
hòu
wèn

bié

xīn
shěng

xiāo
yáo
yuán


shì
gōng
yǎng

bìng

shòu

zhì
shí
fēn
wèi

shí
érshí
luó
shí
chū
shí
zhù
jīng


yuènán
yóu


shàng
wèi
cāoshè

zhì

gòng
xiāng
zhēng
jué


fāng
dìng

dào

sān
qiān

rén
jiē
tàn

shǎng
yào

shè
wéi
rén

chì

shàn
jiě


shā


shí
rén
hào
yuē
chìshā


wéi
luó
shí
zhī
shī


chènshā


bèi
gōng
yǎng
mǎn
sān
jiān
guān
xīn

xīng
wéi
huò
zhī

chéng
nán
zàoshè
xiān
sòng
tán


xiào
wèi
yáo
shuǎng
(
(
huò
yún
yáo
shì
)
)
qǐng
lìng
chū
zhī

xīngmiù

nǎi
shì

shè

lìng
sòng
qiāng

yào
fāng


shí

zhǐ

sān

nǎi
zhí
wén

zhī


zhòng


qiáng
hóng
shǐ
shí
nián

shēnfēn

bìng
cháng
ā
hán
děng
jīng

zhì
shí

nián
guǐ
chǒu
fāng


liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

wéi
qín
yán

dào
hán

shòujiě
zuò

xīng
chèn

shè

juān
wànjiē

shòu


niàn
dào
hán

juān

qiān


míng

shā
mén

bǎi
rén
jiē
zhòng
chèn
shī


shè
hòu
huán

bīn


zhī
suǒ
zhōng
(
(

fēn

yún

rén
chén
zhī
nián
yǒu
jìn
guó
shā
mén
zhī

lǐng


西
yuè
liú
shā
yuǎn

tiān
zhú

jīng

tián

huì

tán

chéng
sān
cáng
shā
mén

tuó
xié
shè

cái
yàn

wén
míng
liàn
jīng


sān
cáng
fāng
děng
jiē
fěng
sòng
tōng
guó
guǎng
广

zhū
jīng

jīng
shè

huán

suì
zài

shēn
shǐ

qín
guó
qín
zhǔ
yáo
xīn
ránnián
qǐng
chū

cáng

shí

chí

shā
mén
sān
bǎi

rén

cháng
ān
zhōng

chū


lǐng


huì
biàn
wéirén
chén
nián

qín
jiàn
chū

nián


shēn
suì

hóng
shǐ
shí
nián


yòu
yǒu
shuō
yún


shè


niàn
děng
gòng
kān

lǐng
suǒ
jiāng
fàn
běn
rán
hòu
fān
chū

zhòng
shuō
shǎo
shū
wèi
xiáng
shú
wáng

yòu
zhǔn
sēng
zhào
cháng
ā
hán


gāo
sēng
chuán
bìng
yún


fēn
hóng
shǐ
shí
èr
nián
chū
zhě


huò


zhōng
shí
shuō

)
)
chà

jīng

juàn
(
(
dōng
jìn
lóng
ān
nián

guǎng
广
zhōu
zài
bái
shā

wéi
qīng
xìn

zhāng

míng


yīng

jìn

suí
rén

qín
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

)
)

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
pǐn
jīng

juàn
(
(

míng
zhuǎn

shēn


wèn

jīng

sān
chūshùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
děng
tóng
běn

kuò

yún
luó
shí

zhǔn
jīng
hòu

yún

shè
chū


biān

)
)
shè


ā

tán
lùn
èr
shí
èr
juàn
(
(
huò

lùn

huò
èr
shí
juàn
huò
sān
shí
juàn
gòng
tán

jué
duō

shí
yáng

chū
shì
dào
biāo
zhì

jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr


gāo
sēng
chuán
)
)

yòu
sān

èr
shí

juàn
(
(
chūjuàn
què
běn
hòu
èr

èr
shí
sān
juàn
jiàn
zài
)
)

shā
mén
tán


shè

qín
yán

chèn
(
(
gāo
sēng
chuán
fān
wéi

míng

guāi

)
)

bīn
guó
rén

shǎo
ér
hǎo
xué

nián
shí

wéi

ruò
duō
luó
suǒ
zhī

cháng
ér

gān
gāo
shuǎng

yǒu
shén
huì

gāi
lǎn
jīng

míng

chū
qún

táo


chán

yóu
xīn

jué

shí
rén
fāng
zhī

tóu

tuó


xíng
shānchù

niàn
dòng

xiāo


cháng

shù
xià
měi
nián
jiāng
sān
shí
shàng
wèi

guǒxiè
zāi


shì
lèi


qǐn

shí

zhuān
jīng

dào

huǐ
xiān
zuì

nǎi
mèng
jiàn

chā
tiān
wáng


zhī
yuē

shā
mén

dāng
guān
fāng
hóng
huà
kuàng

wéi
huái
怀


shǒu
xiǎo
jié

shàn
ér


dào
jiǎ
zhòng
yuán


shí
shú

fēi
fēn
qiáng
qiú

ér

zhèng

jué


weí


yóu
fāng
shòu
dào


ér


zhū
guó
mào
shè
jiān
wēi


jìn
lóng
ān
zhōng

chū

guǎng
广
zhōu
zhù
bái
shāshè
shàn
sòng


shā


rén
xián
hào
wéishā

shí
yǒu
qīng
xìn

zhāng

míng


shòu
shè
wéi
shuō

shēng
yuán


bìng
wéi

chū
chà

jīng

juàn

zhì


zhōng
lái

cháng
ān

shí
yáo
xīng
jiàn
hào

shèn
zōng
shè

zhì
shēn
jiāhuì
yǒu
tiān
zhú
shā
mén
tán

jué
duō
(
(
qín
yán

cáng
)
)
lái

guān
zhōng

tóng

xiāng
qiú
wǎn
rán
ruò
jiù

yīn
gòng
chū
shè


ā

tán


qín
hóng
shǐ
jiǔ
nián
dīng
wèi
shū
chū
fàn
wén

tíng
zhì
shí
liù
nián
jiǎ
yín

jīng
shī
jiàn
xián
qín

lìng

xuān


zhì
shí

nián

mǎo
fāng


fán
èr
shí
èr
juàn

qín
tài

hóng
qīn
guǎn

wèi

shā
mén
dào
biāo
wéi
zhī
zuò


yòu
chū

yīng
luò
jīng

juàn


shè
hòu
nán
yóu
jiāng
líng

zhǐ

xīn


hóng
chányǒu
wèi
jìng
zhī
bīn

zhēn
ér
zhì
zhě
sān
bǎi

rén

fán
shì
shù
zào
zhě
suī
xiān

xìn
xīn

jiàn
jiē
jìng
yuè


shuō
yǒu

shī
xiū

bìng

luó
hàn

chuán
zhě
shī

míng

yòu
cháng

wài
mén


zuò
chán


yǒu

shā
mén
lái


shì

yòu
shí
jiàn
shā
mén
fēi
lái
shù
duān
zhě

wǎng
wǎng
fēi


cháng
jiāo
jiē
shén
míng
ér

tóng
měng


suī
dào

wèi
zhāng

shí
rén
xián
wèi

jiē
shèng
guǒ

zhì
sòng
yuán
jiā
zhōng

huán

西


ér

zhī
suǒ
zhōng

qín


shì
dōu
yuàn
chuān
(
(

yún

西
qín
)
)

cóng


guó
rén
(
(
shì
xuān
liè
wáng
)
)
jiàn

yuán
nián

yǒu

zhì
(
(

shì
)
)
yǒng
hóng

nián
xīn
wèi

fán
jīng

zhǔ

shí

nián

shā
mén

rén
suǒ

jīng


sān
qín
dài
xīn
jiù
shī

jīng

lùn
děng

zǒng

shí
liù


bǎi

shí
juàn
(
(

zhōng
sān
shí
èr


shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài
èr
shí


sān
shí

juàn
què
běn
)
)
(
(


qín
)
)
shā
mén
shì
shèng
jiān
(
(

shí


èr
shí

juàn
jīng
)
)
sān
qín
dài
xīn
jiù
zhū
shī

jīng
(
(

shíshí
liù
juànjuàn
jiù

sān
shíshí
jiǔ
juàn
xīn

)
)
luó


jīng
sān
juàn
(
(
shì
huá
yán


jiè
pǐn
shǎo
fēn


jiàn

diǎn

)
)
tài
jīng

juàn
(
(
chū
liùèr
juànjiāng
líng
xīn

chū

shuǎng

shòu
huò
yúnjiàn
shǐ
xīng


bǎo
chàng

yīng

jìn
shì
suí
rén

qín
)
)
shǎn

jīng

juàn
(
(

míng
xiào

shǎn
jīng

míng


shǎn
jīng

míng

shuō
shǎn
jīng

míng
shǎn
běn
jīng

míng
xiào

yǐn
jīng
fán
liù
míng


chū
chū
liùèr
juàn


jiàn
shǐ
xīngshàng

)
)


chà
tóu
jīng

juàn
(
(

míng
guàn

xíng
xiàng
jīng

zhí
yún
guàn

jīng

èr
chū

guàn


xíng
xiàng
jīng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng

)
)chí

mén
jīng

juàn
(
(

míng


jīng

zūn
shēng


suǒ
wèn
jīng
děng
tóng
běn
chū
chū
jiàn
shǐ
xīngshàng

)
)
yǎn
dào


jīng

juàn
(
(

èr
chū

zhī
qiān

zhě
tóng
běn
jiàn

shàng

)
)
chú
kǒng
zāi
huàn
jīng

juàn
(
(

èr
chū


yán

zhě
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng
bǎo
chàng

shàng
sān

)
)
xián
shǒu
jīng

juàn
(
(

míng
xián
shǒu

rén
jīng
jiàn
shǐ
xīng

)
)
ā
nán
fēn
bié
jīng

juàn
(
(

míng
ā
nán
wèn
shì


xiōng
jīng

sān
chū
jiàn
shǐ
xīngshàng

)
)

rén


jīng

juàn
(
(

míng


duì
jīng
jiàn
shǐ
xīng

shàng
èr

shàng
jiàn
cún

xià
què
)
)
fāng
děng
zhǔ

kōng
cáng
jīng

juàn
(
(

yún

kōng
cáng
suǒ
wèn
jīng

míng
quànzhuāng
yán


jīng
huò

juàn
shìkōng
cáng
pǐn


jiàn
jìn
shì
shàng

yún

luó


jīng
tóng
běn
fēi

)
)


suǒ
shēng

jīng

juàn
(
(

míng

jié
suǒ
wèn
jīng

èr
chū
jiàn
zhào

wèi
zhī
qián
hòu
zhào
zhú
rén


西
qín
jiàn
shǐ
xīng

)
)
bèi
jīng

juàn
(
(

sān
chū
jiàn

shàng

)
)
tóng
jiā

jiě
nán
jīng

juàn
(
(

yún
tóng
jiā

jīng

jiū

jiā

jīng
tóng
běn
yòu
yún
chū
cháng
ā
hán

shuǎng

shòu
jiàn
shǐ
xīng
wáng
zōng
bǎo
chàng
zhī
mǐn

děng


)
)


běn
jīng

juàn
(
(

míng

běn
xīn
míng
jīng

míng


jīng

sān
chū
jiàn
zhī
mǐn

dōu

)
)

yòu

shí


èr
shí

juàn
(
(

rén


shàng
shí


shí
èr
juàn
jiàn
zài
fāng
děng
zhǔ
xiàshí
èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
shèng
jiān

huò
yún

jiān


wèi
jiān
gōng

wèi
xiáng
shú
shì

bèi
liè
zhī


liàng
hóngwéi
xīn
qín
tài
chū
nián
jiānnán
guó
wéi
gān
guī
(
(
shì

yuán
wáng
)
)

luó


děng
jīng

shíxún

shèng
jiān
yóu
huà

suí
chù
chū
jīng


shì

tíng
suǒ


zhī

jiàn

dài
shì

wéi
zhèng

jīn


shàng
zǒng
zhù
qín
shì

yún
shā

luó
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jīng
tóng
běn
)
)wáng
jīng

juàn
ā
duō
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
ā
tuó
)
)
tuó
xián
wáng
jīng

juàn

tuó
huǐ
guò
jīng

juàn
fāng
děng
jué
jīng

juàn

qiū
èr
shì
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
sān
shì
shàng


sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
)
)

yòujuàn
(
(
chū
shā

luó
jīng
yǒu
běn

zhě
bìng
què
)
)

cháng
fáng

yún

bìng
shì
shā
mén
sēng
yòu
chū

sān
cáng


shì
dào
ān
suǒ

guān
zhōng

jīng

jīn
huán


sān
qín
shì


zǒng
wéi
shī

shí
dài
chù

yún
fáng


yǒu
fàn
běn
jīng

juàn
(
(
jiǎo
xià
zhù
yún

shì
cháng
ān
zhōng
chū
)
)
hòu
hàn
shī


zhōng

yǒu


zhōng

zǎi


shì
zhòng
shàng
shān
zhī

cún


xià
xīntiān
wáng
tài


luó
jīng

juàn
(
(
huò

tiān
wáng


yún
tài


luó
jīng
)
)


běn
xíng
jīng

juàn

zhēn
bǎo

weí

jīng

juàn
duò
jiā
luó
wèn


jīng

juàn
ā
nán
wéi

dào
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
wéi

dào
suǒ
zhòu
jīng
jīn

shì
cáng
zhōng

dèng

jīng
)
)
wáng
shè
chéng
líng
jiù
shān
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
wáng
shè
chéng
líng
jiù
shān
yào
zhēn
jīng
)
)

dào
jīng

juàn

zài
zhú
yuán
jīng

juàn

wéi
rén
jīng

juàn
dào

jīng

juàn
ā


qiū
jīng

juàn


jīng

juàn
(
(
jīn

shì
hǎi


jīng
)
)
shàn

jīng

juàn


jiàn
tuó
weí
wèi
luó
jìn
xìn

qiū
děng

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
jìn
xìn

qiū
jīng
)
)

yòu

shíshí

juàn
(
(
chū
tài


luó
jīng
yǒu
běn

xiào
bìng
què
)
)

sēng
yòu

yún

ān
gōng
guān
zhōng

jīng

cháng
fáng
děng


bìng
què

zǎi

yòu
zǎi
ān
gōng
guān
zhōng

jīng

zǒng
èr
shí


èr
shí

juàn

zhōngfáng

zhōng
liè

jīn
gēng
chū

shí

jīng
tōng
yǒu
èr
shí
zhī
sān


cháng
fáng
děng

jiē
biāo

zhǔquè
zhī

bǎo

jīng

juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

dāng


shí
sān
huì
gǎi
míng

míng


huì

sān
chūyǎn
bǎo
yán

bǎo
èr
jīng
tóng
běn


)
)

zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng

juàn
(
(
chū
chū


huá
yán


lái

zhìjìng
jiè
jīng
děng
tóng
běn
jiù
yún


lái
zhuāng
yán
zhì
néng
guāng
míng


qiē

jìng
jiè
jīng
děng
tóng
běn
zhě
quán
guāi

)
)

bēi
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(

yún

chéng
bēi
fēn
tuó

jīng

èr
chū

tán

chèn
bēi
huá
jīng
děng
tóng
běn
)
)

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(


chū
)
)

shuō

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(

liù
chū
èr
jīng
tóng
běn
)
)

fāng
guǎng
广

lái


cáng
jīng
èr
juàn
(
(

zhōu

yún


fāng
děng

lái
cáng
jīng
tóng
běn
zhě
fēi

)
)
jīn
gāng
sān
mèi
běn
xìng
qīng
jìng

huài

miè
jīng

juàn
(
(

míng
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
cháng
fáng
děng

yún

zhī
qiān

hòu
hàn
shī

zhōng

zǎi
bìng
fēi

jīn
xún
wén


qín
shíbiān

)
)
shī

yuè

běn
shēng
jīng

juàn
(
(
cháng
fáng
děng

yún

西
jìn
zhújīn
xún
wén

fēi
shì

gōng
suǒ
chū

qín
dàibiān

)
)
shí

xiáng
jīng

juàn

qiē
zhì
guāng
míng
xiān
rén

xīn
yīn
yuán

shí
ròu
jīng

juàn
jìng

zhàng
jīng

juàn
bié


ā
hán
jīng
èr
shí
juàn
chū
jiā
gōng

jīng

juàn
(
(
fēi
shì
xián

chāo
chū
zhě
)
)jīng

juàn
(
(

yúnlùn
)
)


duō
shā
jiǔ
juàn
sānlùn
sān
juàn
(
(
huòhuò
yún

juàn
)
)

zhī

yīn
yuán
lùn
èr
juàn
shí


lùn

juàn
(
(
chū
chūzhí
lùn
děng
tóng
běn
fáng
děng
bìng
yún
zhēn


zhě
fēi

)
)


niè
pán


jīn
gāng

shì
āi
liàn
jīng

juàn

míng
luó
chà


juàn
(
(

yún

míng
luó
chà
jīng
huò
èr
juàn
)
)

yòu
èr
shí

liù
shí

juàn

bìng
shì
jiàn

cáng
jīng


shì
qín
shí

chū
(
(
shù
běn
jīng
zhōng
bìng
yǒu
qín
yán
zhī

)
)
zhū
shī


bìng
wèi
zēng
zǎi

jīn


qín


shù
miǎn

lòu
yān

tōng
qián
jiù
shī

jīngjuàn


xīn

ān
gōng
guān
zhōng

jīng
děng

zǒng

shí

shí
liù
juàn

bìng
wéi
sān
qín
shī

yún

qián
liáng
zhāng
shì
dōu

zāng
(
(
xīn
shàngnián

zhēn
luán

duō
cóng
jìn
nián
hào
)
)

cóng
zhāng
guǐ
(
(
shì
wéi

wáng
)
)
yǒng
níng
yuán
nián
xīn
yǒu
zhì
tiān

(
(
qín
fēng
biāo


jiāng
jūn
liáng
zhōu

)
)
xián
ān
liù
nián
jǐng

fán
jīng

zhǔ

shí
liù
nián

wài
guó
yōu

sāi

rén

jīng
liù
juàn
(
(

zhōngjuàn
jiàn
zài
sān


juàn
què
běn
)
)

(
(
qián
liáng
)
)
yōu

sāi
zhī
shī
lún
(
(


liù
juàn
jīng
)
)

lài
jīng

juàn
(
(

cáo
wèi
bái
yán

zhī
qiān
sòng
gōng

xián
suǒ
chū

lài
jīng
tóng
běn
jiàn
jīng
hòu


sān
chū
xián
ān
sān
nián
chū
)
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(


chū

)
)
(
(
ān
gāohuàn
sān
mèi

bǎo

shàn
zhù

huì
děng
tóng
běn
jiàn
shǒu
léng
yán
jīng
hòu

xián
ān
sān
nián
chū
)
)
shàng
jīn
guāng
shǒu
jīng

juàn
(
(

èr
chū

jìnjìng

mén
jīng
suí

shè

zhuāng
yán

mén
jīng
tóng
běn
xián
ān
sān
nián
chū
jiàn
shǒu
léng
yán
jīng
hòu

)
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(


chū

hàn
zhī
chèn

zhī
qiān
wèi
bái
yán
jìn


děng
suǒ
chū
shǒu
léng
yán
tóng
běn
xián
ān
sān
nián
chū
jiàn
jīng
hòu

)
)

yòu


liù
juàn
(
(

lài
jīngjuàn
jiàn
zài

huàn
děng


sān
juàn
què
běn
)
)

yōu

sāi
zhī
shī
lún

yuè
zhī
rénzōng
zhòng
jīng

shàn
fāng
děng


cún
kāi
huà
chuán

wèi
wén

fèng
jīng
lái
yóu


liáng

zhāng
gōng
jiàn
ér
zhòng
zhī

qǐng
lìng
fānxián
ān
sān
nián
guǐ
yǒu
(
(
cóng
jìn
nián
hào

)
)

liáng
zhōu
zhōu

zhèng
tīng
táng
hòu
zhàn

xuān
xià

chū

lài
děng
jīngguī

wáng
shì


yán
chuán


cháng
shì

西
hǎi
zhào
xiāo
huì
shuǐ
lìngshì
lái
gōng
zhèng
sān
rén

shòu

shā
mén
shì
huì
cháng
shì
jìn
xíng
tóng
zài
huì
zhèng

liáng
zhōu

zhǔ


jiā
wén
shì


chū

lài
jīng
hòu


shǒu
léng
yán
jīng
hòu

(
(
qián
liáng
zhī
dài
yīng
gēng
chū
jīng
hòu
jìn

zhī
xìng

biān

)
)

běi
liáng


shì

chū
dōu
zhāng


hòu


zāng


měng
xùn
(
(
shì

xuān
wáng
)
)
yǒng
ān
yuán
nián
xīn
chǒu

zhì
mào
qián
(
(
wèi
fēng


西
wáng
)
)
chéng


nián

mǎo

fán
jīng
èr
zhǔ
sān
shí
jiǔ
niánjiǔ
rén
suǒ
chū
jīng

lùn
děng

bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng

shí
èrsān
bǎi

shí

juàn
(
(

zhōng
èr
shí


èr
bǎi
jiǔ
juàn
jiàn
zài

shíbǎi
èr
juàn
què
běn
)
)
(
(
běi
liáng
)
)
shā
mén
shì
dào
gōng
(
(
èr


shí
èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

zhòng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
sēng

tuó
(
(


èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
tán

chèn
(
(

shí
jiǔ


bǎi
sān
shí

juàn
jīng


)
)
ān
yáng
hòu


jīng
shēng
(
(


èr
juàn

)
)
shā
mén

tuó


(
(


liù
shí
juàn
lùn
)
)
shā
mén
shì
zhì
měng
(
(


èr
shí
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
dào
tài
(
(
èr


juàn
lùn
)
)
shā
mén
shì

shèng
(
(juàn
jīng
)
)
xīn
jiù
zhū
shī

jīng
(
(

shí
sān


shí

juànshí

juàn
jiù


shíshí

juàn
xīn

)
)
bǎo
liáng
jīng
èr
juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

dāng


shí

huì
jiàn
zhú
dào西


sēng
yòu

)
)
bēi
huá
jīng
shí
juàn
(
(

sān
chūxián

jīng


bēi
fēn
tuó

tán

chèn
bēi
huá
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiànshì
xiān

gōng
gēng
shān
gǎi
jīnchèn
chū
zhě
shì
)
)

yòu
èr


shí
èr
juàn
(
(
qián
bǎo
liáng
jīng


èr
juàn
jiàn
cún
hòu
bēi
huá
jīng


shí
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
dào
gōng


xīn
guǎng
广
yùn
hóng

wéi
dào


běi
liáng


西
wáng
(
(
měng
xùn
jiàn
hào
)
)
yǒng
ān
nián
jiān


zhāng

wéi
měng
xùn

bǎo
liáng
děng
jīng
èr


fāng
děng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
míng
fāng
děng
tán
chí
tuó
luó

jīng
huò
zhí
yún
tán
chí
tuó
luó

jīng
jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

zhòng

gāo
chāng
jùn
rényǒng
ān
nián
zhōng


zhāng

wéi


西
wáng
měng
xùnfāng
děng
tuó
luó

jīngbǎo
chàng

yún

zài
gāo
chāng
jùn


wèi
xiáng
shú
shì
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(

míng

shàn
quán
jīng

míng
huì
shàng


jīng

míng

chéng
fāng
biàn
便
jīng
fán

míng
běn
bìng
tóng


chū

hàn

diào
jìn


suǒ
chū

shàn
quán
jīng

bǎo


chéng
fāng
biàn
便
huì
děng
tóng
běn
)
)

yòu


èr
juàn
běn
què

shā
mén
sēng

tuó

liáng
yán
ráo
shàn


西

rén


cún
jiān

huà
yòu

huái
怀yǒng
ān
nián
zhōng


zhāng

wéi
měng
xùnshàn
quán
jīngjiàn
shǐ
xīngshàng


bān
niè
pán
jīng

shí
juàn
(
(
huò
sān
shí
liù
juànxuán
shǐ
sān
nián
chū
shí
nián
shí
yuè
èr
shí
sān


fàn
běn


yǒu
sān
wàn

qiān

jīn
suǒ

zhě
zhǐ
wàn


sān
fēn
shǐ

ěr
jiàn
zhú
dào

liáng


sēng
yòu

)
)

fāng
děng


jīng
sān
shí
juàn
(
(
huò
zhí
yún


jīng

sān
chū

hàn
shì
zhī
chèn
yáo
qín
luó
shí
chū
zhě
tóng
běn
huò
èr
shí
jiǔ
huò
sān
shí

huò
sān
shí
èr
huò

shí
juàn
liáng
yóu
chū
chū

xiě
fēn
juàn

tóng
jiàn
zhú
dào

liáng


sēng
yòu

)
)

fāng
guǎng
广
sān
jiè
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chū

bǎo

sān


huì
tóng
běn
jiàn

shàng

)
)
bēi
huá
jīng
shí
juàn
(
(


chū


bēi
fēn
tuó

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
zhú
dào西


sēng
yòu

yòu
yún
bié

huò
yún
gōng
shàng
chū
jīn

dào
gōng

chèn
tóng
shì

jīng
èr
chù
bìng
zǎi
kǒng
wèi
rán

)
)
jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

shí

pǐn
jiàn
zhú
dào西


sēng
yòu


xīn

jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng
jīng
děng
tóng
běn
jīn


juàn

jīng
zhōng


juàn
zhě
zài
shān
fán

)
)

fāng
děng

yún
jīng
liù
juàn
(
(

míng

fāng
děng

xiāng

yún
jīng

míng

yún

xiāng
jīng

míng

yún

cáng
jīng
huò
yún
fāng
děng

yún
jīng
huò

juàn
huò

juàn


yuànèr
chū
jiàn
sēng
ruì

kuò
sēng
yòu
sān

)
)

zhōng

tīng
jīng

juàn
(
(

míng

zhuāng
xiào

jīng


gòu
xián

jīng
zhuǎn

shēn
jīng
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)chí
jīng
shí
juàn
(
(
huò

jīng


yún
lùn

míng


jiè
jīng
yòu
míngjīng
huò

juàn
chū


lùn
běn

fēn
zhōngjiàn
zhú
dào西


sēng
yòu

)
)
yōu

sāi
jiè
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

shì
zài
jiā


jiè
huò

juàn
huò
liù
juàn
huò
shí
juàn
xuán
shǐ
shí

nián
bǐng
yín

yuè
èr
shí
sān

chū
zhì

yuè
èr
shí
sān


shā
mén
dào
yǎng

shòu
jiàn
jīng
hòu


sēng
yòu

)
)


jiè
běn

juàn
(
(
chū

chí
jiè
pǐn
zhōng

èr
chū


táng
zàng

shī
suǒ
chū
jiè
běn
děng
tóng
běn
bié

yún
dùn
huáng
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
wén
tuó
jié
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)

suǒ
xíng
zàn
jīng
chuán

juàn
(
(
huò
yún
jīng

chuán

huò
yún
chuán

jīng


míng


zào

yún

běn
xíng
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

shàng
jiàn
zài

xià
què
shēng
mán
jīng

juàn
(
(

yún
shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
jīng
chū
chū
jiàn
cháng
fáng


sòng
gōng

xián
suǒ
chū
shēng
mán
jīng

bǎo

shēng
mán

rén
huì
tóng
běn
)
)
luó


jīng

juàn
(
(


chū

cáo
wèi
ān

xián
děng
suǒ
chū
tóng
běn
dàn
guǎng
广
lüè

shì
huá
yán


jiè
pǐn
shǎo
fēn
jiàn
cháng
fáng

)
)
léng

jīng

juàn
(
(
chū
chū

sòng
gōng

xián
yuán
wèi


liú
zhī
táng
shí
chā
nán
tuó
děng
suǒ
chū
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

zhēn
tiān

jīng

juàn
(
(

èr
chū


西
jìn


chū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn


yòu
yún
luó
shí
chū

zài

)
)
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
xīn


èr
chū

zhú


chū
zhě
tóng
běn
xuán
shǐ

nián
chū
jiàn
zhú
dào西


sēng
yòu

)
)
gōng

bǎo
guāng


jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


jiè
tán
wén

juàn
(
(

yún
yōu

sāi
jiè
tán
wén
yòu
yún


jiè
yōu

sāi
jiè
tán
wén
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)

yòu

shí
jiǔ


bǎi
sān
shí

juàn
(
(
suǒ
xíng
zàn
shàng

shí
èr


bǎi

shí

juàn
jiàn
zài
shēng
mán
jīng
xiàshí
sān
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
tán

chèn

huò
yún
tán

chàn


yún
tán

chàn

gài

fàn
yīn

tóngliáng
yún

fēng

zhōng
yìn

rén


luó
mén
zhǒng

chèn
liù
suì

wángyōng
zhī
yǎng
chèn

jiàn
shā
ménshè
(
(

yán

chèn
)
)
dào

zōng
jìng
fēng


yǎngxiàn
zhīchèn
wéishí
suì

tóng
xué
shù
rén

zhòu

cōng
mǐn
chū
qún


jīng


wàn

yán

chū
xué
xiǎo
chéng
jiān
lǎn

míng
zhū
lùn

jiǎng
shuō
jīng
biàn

néng
chóu
kàng

hòu

bái
tóu
chán
shī

gòng
chèn
lùn


jiāo
zhèng
shí
xún

chèn
suī
gōng
nán
fēng


ér
chán
shī
zhōng

kěn


chèn


jīng


nǎi
wèi
chán
shī
yuē


yǒu
jīng
diǎn


jiàn


chán
shī

shòu

shù

niè
pán
jīng
běn

chèn
xún

jīng

fāng

cán
hèn


wéi
kǎn
jǐng
zhī
shí
jiǔ


fāng


shì

zhòng
huǐ
guò

suì
zhuān


chéng

zhì
nián
èr
shí
suǒ
sòng

xiǎo
chéng
jīng
èr
bǎi

wàn
yán

chèn
cóng
xiōng
shàn
néng
diào
xiàng


shā
wáng
suǒ
chéng
bái
ěr

xiàng

wáng

zhū
zhī

lìng
yuē

gǎn
yǒu
shì
zhě

sān


qīn
zhǔ

gǎn
wǎng
chèn

ér
zàng
zhī

wáng


zhū
chèn

chèn
yuē

wángshā
zhīqīn
ér
zàng
zhī

bìng

wéi
wéi
jiàn


bàng
rén
wéi
zhī
hán
xīn


shén


ruò

wáng


zhì

suì
liú
gōng
yǎng

chèn
míng
jiě
zhòu
shù

suǒ
xiàng
jiē
yàn


西

hào
wéi

shén
zhòu
shī

hòu
suí
wáng

shān

wángshuǐ

néng


chèn
nǎi

zhòu
shí
chū
shuǐ

yīn
zàn
yuē


wáng
huì

suǒ
gǎn

suì
shǐ
使

shí
shēng
quán

lín
guó
wén
zhě
jiē
tàn
wángshí


shèn
diào
bǎi
xìng
chèn
yǒng

wáng
yuè

dào
shù
shēn
jiā
yōu
chǒng

qǐng
zhī
wáng

shāo
xiē
dài
zhī
jiàn


chèn

yuē


dāng

yīng
shuǐ

chí
zhòu
lóng

yīng
lìng
tiān
xià

hàn

wáng

qǐng
zhòu

rán
hòu
fàng
lóng
jiàng


jiàn
dàisuì
chí
yīng
zào
lóng

yǒu

gào
zhī
zhě

wáng


chèn

chèn

zhū
nǎi


niè
pán
jīng
běn
qián
fēn

jiā
bìng


jiè
jīng
(
(

chí
jīng

)
)


jiè
běn
bēn
guī


guī

guó
duō
shǎo
chéng
xué

xìn
niè
pán

suì
zhì

zāng
zhǐ

chuán
shè


shī
jīng
běn
zhěn
zhī
ér
qǐn

yǒu
rén
qiān
zhī
zài


chèn
jīng
wèi
shì
dào
zhěsān


wén
kōng
zhōng

yuēlái
jiě
tuō
zhī
cángzhěn
zhī

chèn
nǎi
cán

bié
zhì
gāo
chù


yǒu
dào
zhī
zhě


néng
shēng

nǎi
shù
guò

zhī
suì

néng
dòng

míng
dàn
chèn
chí
jīng
wéi
zhòng

dào
zhě
jiàn
zhī
wèi
shì
shèng
rén


lái
bài
xiè西
wáng


měng
xùn
wén
chèn
míngxiāng
jiàn
jiē
dài
shèn
hòu

měng
xùn

fèngzhì
zài
hóng
tōng

qǐng
lìng
chū

jīng
běn
chèn

wèi
cān

yán
yòu

chuán


kǒng
yán
chuǎn


fān


shì
xué

sān
nián
fāng


chū
fēn
shí
juàn

shì
shí
shā
mén
huì
sōng
dào
lǎng
西

zhí

xuān
chū

cáng

shēn
xiāng
tuī
zhòng
zhuǎn

fàn
wén

sōng
gōng

shòu

dào

shù
bǎi
rén

nán
zòng
héng

chèn
lín

shì
zhì
wèi
cháng
liú
ài

sōng
lǎng
děng
gēng
qǐng
guǎng
广
chū

jīng
wèiyún
bēi
huá

chí
děng
jiān
niè
pán
jīng
zǒng
shí
jiǔ


chèn

niè
pán
jīng
běn
pǐn
shù
wèi


huán
guó
xún
qiú

zhí


wáng
suì
liú
suì


hòu


tián
gēng

jīng
běn


huán

zāng


chéng

zhì
yān

chèn

xuán
shǐ
sān
nián
jiǎ
yín
chuàng
shǒu
fān


zhì
shí

nián
bǐng
yín
dōu

(
(
fáng
yún
xuán
shǐ
shí
nián

zhě

nǎi
niè
pán
jìng
shí
fēi

jīng

zhǔn
yōu

sāi
jiè
jīng
hòu

yún
bǐng
yín
nián
chū


shí

nián
zhōng
yóu
chū
jīng

chèn
zhì


sān
nián
guǐ
yǒu
sān
yuè
fāng

zhōng
jiān
liù
zǎi
yīng
gēng
chū
jīng

zhōng

yán

wèi
xiáng

)
)
chèn
cháng
gào
xùn
yún

yǒu
guǐ


luò

duō
zāi

xùn

xìn

gōng
jiàn
wéi
yàn

chèn


shù
jiā
xùn

xùn
jiàn
ér
hài

chèn
yuē


jié
chéng
zhāi
jiè
shén
zhòu

zhī

nǎi

zhòu
sān


wèi
xùn
yuē

guǐ
běi
ér
běi
jìng
zhī
wài


wàn
shù

xùn

jìng
dànchóng

huì
wèi
tài

huáng

wén

dào
shù
qiǎn
shǐ
使
yíng
qǐng

qiě
gào
xùn
yuē

ruò

qiǎn
chèn
biàn
便

jiā
bīng

xùn

kuí
guó
ruò
nán


mìng

jiān

chèn
duō
shù

huò
wéi
wèi
móu


jìn
tuì
退
huáng
huò

nǎi


chú
zhī

chū
chèn

chū
niè
pán
juàn
shù

dìng

ér
wài
guó
shā
mén
tán


yún


jīng
pǐn
wèi
jìn

chèn
cháng
kǎi
rán
shì

zhòng
xún

měng
xùn
yīn

xíng
zhì

nǎi
wěi


qiǎn
hòu
zèng
bǎo
huò

wèi

shù

nǎi
liú

gào
zhòng
yuē

chèn

duì
jiāng
zhì

zhòng
shèng

néng
jiùběn
yǒu
xīn
shì


róng
tíng

xíng

shí


xùn

qiǎn


hài
zhī

shí
nián

shí
jiǔ

zhòng
xián
tòng

yān


ér
xùn
zuǒ
yòu
cháng
bái

jiàn
guǐ
shén

jiàn


xùn
zhì

yuè
qǐn

ér
zhōng
(
(
xùnsān
nián
sān
yuè
hài
chèn


nián

yuè


ér
zhōng
xìn
zāi
bào
yīngyǐng
zhī
suí
xíng

fáng
yún
chèn
zài
chù
shì
chéng


nián

zhě
fēi
sān
nián

wèi
yán

èr
nián
suì
zài
guǐ
yǒu

)
)
chū
chèn
zài

zāng

yǒu
zhāng

shā
mén
dào
jìn


cóng
chèn
shòu


jiè

chèn
yún

qiě
huǐ
guò

nǎi
jié
chéng

zhìchén

chèn
qiú
shòu

chèn
jìn
gēng

weí

dàn
shì


zhàng
wèi
xiāo
ěr

nǎi


sān
nián
qiě
chán
qiě
chèndìng
zhōng
jiàn
shì
jiā
wén


zhū

shì
shòu

jiè
tóng
zhǐ
shí

rén

jiē
gǎn
mèng

jìn
suǒ
jiàn

jìn


chèn
shuō
zhī

wèi
zhì
shí


chèn
jīng

chàng
yán

shàn
zāi
shàn
zāi

gǎn
jièdāng
gēng
wéi

zuò
zhèng

xiàng
qián
wéi
shuō
jiè
xiāng

shí
shā
mén
dào
lǎng
zhèn

guān

西

dāng
jìn
gǎn
jiè
zhī


lǎng

tōng
mèng

nǎi

bēi
jiè

qiú
wéi
shì
cóng
jìn
shòu
zhě
qiān
yǒu

rén

chuán
shòuzhì

jīn

jiē
chèn
zhīyǒu
bié

yún
chí
jīng

yīng
shì

chuán
láihòu
guǒ
shì
chèn
suǒ
chuánchèn
huò
fēi
fánjiè
jīng

juàn
(
(
yòu
fáng
děng

bìng
yún
chèn

jīn

shì

chí
zhī
bié
míng


shuāng
zǎi

)
)

kōng
cáng
jīng

juàn
(
(
yòu
fáng
děng


yún
chèn

jīn


shìkōng
cáng
pǐn

chū
bié
xíng
jīn
zǎi
bié
shēng

zhōngcún

)
)
yōu

sāi
jiè
běn

juàn
(
(
bǎo
chàng

yún
chèn


yún
chū
yōu

sāi
jiè
jīng
jīn

zǎi
bié
shēng

zhōng

bié
cún

)
)
shàn
xìn

jīng
èr
juàn

wéi
dào
jīng
èr
juàn

shì
qǐng
sēng

tián
jīng

juàn
jué
dìng
zuì

jīng

juàn
(
(
shàng
zhī

jīng
cháng
fáng
děng

jiē
yún
chèn


yún
shì
zhù
wéi

jīn
bìng

jiùzhōng

zǎi
)
)
chán

yào
jiě
èr
juàn
(
(

èr
chū

luó
shí
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu


èr
juàn
běn
què

ān
yáng
hóu


jīng
shēng
西
wáng
měng
xùn
cóng


wéi
rén
qiáng
zhì
shū
tōng
mǐn
lǎng

shǎo
yǒu
zhì
jiàn

shè
liè
shū

shàn

tán
lùn

yòu
bǐng

jiè
ruì


diǎn

suǒ

zhòng
jīng

néng
fěng
sòng

cháng

wéi


xué
duō
wén


shì
zhī
shèngshǎo
shí
cháng

liú
shā
dào

tián
guó

tiān
zhú

shī

tuó


(
(
liáng
yán
jué
jiāng
)
)
ān
yáng
cóng
zhī

wèn
dào
běn
xué

chéng

tiān
cái
xiù
chū

sòng
bàn

亿

míng
liǎo
chán
西
fāng
zhū
guó
hào
wéi
rén
zhōng
shī


ān
yáng
cóng
shòu
chán

zhū

yào
shù

kǒu
sòng
fàn
běn
dōng
guī

liáng


mào
qián
chéng

nián
zhōng


chán

yào
jiě


ā

tán


shā
lùn
liù
shí
juàn
(
(
huò
jiā

jiàn


chū
chū

táng
shā
lùn
tóng
běn
huò
fēn
chéng

shí

juàn
huò

bǎi
jiǔ
juàn

hòu
liù
bǎi

nián

bǎi
yīng
zhēn
zào
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)

yòu


liù
shí
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

tuóhuò
yún

tuóliáng
yán
jué
kǎi


西

rén


yòu
ér

cāo
míng
zhí
cōng

chū
qún


xué
sān
cáng
piān
shàn


shā

cháng
sòng
chí

lùn

wéi
xīn
yào

chéng

nián
zhōngzāng

xiān
yǒu
shā
mén
dào
tài

zhì
yòng
qiáng
guǒ

shǎo
yóu
cōng
yòu
biàn

zhū
guó
shā
fàn
běn
shí
yǒu
wàn


huán
zhì

zāng
jīn

dài
míng
jiàng

wén


yóu
xīn

lùn

qǐng
wéi
fān


shí
měng
xùn

hōng


mào
qián

wèi


qián
chéng


nián
dīng
chǒu

yuè
zhōng
xún


liáng
zhōu
chéng

xián

gōng


qǐngyān

tài


shòu

shā
mén
huì
sōng
dào
lǎng


xué
sēng
sān
bǎi

rén
kǎo
zhèng
wén


zhì

nián

mǎo

yuè
fāng


fán

bǎi
juàn

shā
mén
dào
yán
wéi
zhī
zhì


yǒu
qǐng
wèi
tài西


zāng

liáng

bēng
luàn
jīng
shū
shí

jiē
bèi
fén
dàng

suì
shī

shí
juàn

jīn
wéi
yǒu
liù
shí
cún
yān
luàn

西
fǎn


zhī
suǒ
zhōng
(
(

yún

chǒu
suì
chū

měng
xùn
xuán
shǐ
shí

nián

dīng
mǎo
suì


xuán
shǐ
shí
liù
nián
tóng
wèi
xiáng


)
)
bān

huán
jīng
èr
shí
juàn
(
(
jiàn
dào
huì
sòng


fǎn
sēng
yòu


liùchèn

bān
niè
pán
jīng
děng
tóng
běn
)
)

yòu


èr
shí
juàn
běn
què

shā
mén
shì
zhì
měng

jīng
zhào
xīn
fēng
rén

bǐng
xìng
duān
míng

xíng
qīng
bái

shǎoxiū

zhuān
zhì
fěng
sòng
zhī
shēngzhòu

měi
jiàn
wài
guó
dào
rén
shuō
shì
jiāyòu
wén
fāng
děng
zhòng
jīng

zài

西


cháng
kǎi
rán
yǒu
gǎn
chí
xīn
xiá
wài


wéi
wàn

zhǐ
chǐ
qiān
zǎi

zhuī


suì

yáo
qín
hóng
shǐ
liù
nián
jiǎ
chén
zhī
suì

zhāo
jié
tóng
zhì
shí
yǒu

réncháng
ānkuà

sān
shí
liù
suǒ

zhì
liáng
zhōu
chéng


ér

西
chū
yáng
guān


liú
shā

èr
qiān

shuǐ
cǎo

jué
xíng
rén

dōng

yán

xià

zhàng
yán

rén
biāo
xíng


tuō
tuó

liáng


xīn


suì

shàn
shàn
guī


tián
zhū
guó

bèi
guān
fēng


cóng

tián

西
nán
xíng
èr
qiān


shǐ
dēng
cōng
lǐng

ér
tóng

jiǔ
rén
tuì
退
huán

měng


bàn
jìn
xíng
qiān

bǎizhì

lún
guó

tóng

zhú
dào
sōng
yòu


cháng

jiāng
shī
shī
suǒ
zài

měng
bēi
tàn
jīngshì


ér
qián
rén
sān

xuě
shān

bīng

hào
rán
bǎi
qiān

rèn

fēi
gēng
wéi
qiáo
chéng

ér
guò

kuī

jiàn

yǎng

jiàn
tiān

hán

cǎn

yǐng
zhàn
húnnán
xíng
qiān

zhì

bīn
guó

zài

xīn
tóu


xuě
shān


zhuǎn
shèn

qián

xià
duō
zhàng

è
guǐ
duàn


xíng
zhě
duō


měng
chéng
xīn
míng
chè

xiǎn
néngzhì

bīn
chéng

héng
yǒu

bǎi
luó
hàn
zhù

guó
zhōng

ér
cháng
wǎng
fǎn
ā
nòu

chí

yǒu


luó
hàn

jiàn
měng
zhì
zhǐ
huān

zàn
tàn

měng

wèn
fāng


wéi
shuō

tiān

shì


zài
měng
chuán

měng
xiān


shā
guó
jiàn

wén
shí
tuò


yòu


guó
jiànguāng


gàn


jìn
rán

měng
xiāng
huá
gōng
yǎng
dǐng
dài

yuàn


ruò
yǒu
yīng

néng
qīng
néng
zhòng


ér
zhuǎn
zhòng

suì

kān


xià
àn
shí


jué
zhòng


dào
xīn
suǒ
yīng

西
nán
xíng
qiān
sān
bǎi


zhì
jiā
wéi
luó
wèi
guó
jiàn

ròu
yǐng


bǐng
rán

cún

yòu


huán
jiān

zhī
lín
jiàngzhī
shù

měng

xīn

chōng
shè
gōngjiān

bǎo
gàijiàng

xiàng


suǒ
yóu
jiàn
jīu
guān
líng
biàn

tiān

lóng
chí
zhī
shì


shēng
shù

hòu
zhì
huá
shì
chéng

shì
ā

wáng
jiù
dōu

yǒu

zhì

luó
mén
míng
luó
yuè
zōng


hóng

wáng
suǒ
qīn
zhòng

zào
chún
yín

gāo
sān
zhàng

shā
mén

xiǎn
xiān


jiāliù
juàn

huán


jiàn
měng
zhì
wèn
yún

qín

yǒu

chéng
xuéyuē


chéng
xué

luó
yuè
jīng
tàn
yuē


yǒu

yǒu

jiāng
fēi


wǎng
huà


měng
jiù

jiā


huán
fàn
běnyòu
xúnsēng


fàn
běn
jīng
fàn
běn

shì
yuàn
liú
tōng


shì
biàn
便
fǎn


jiǎ

suì

tiān
zhú

tóng
xíng

sēngcháng

wéi
měng

tán
zuǎn

huán
liáng
zhōu


qián
chéng

nián
zhōng

chū

huán
chéng
èr
shí
juàn

měng

sòng
yuán
jiāshēng

xún
yóu
fāng
shā
mén

liè
dào

shí
huò

tóngdǐng

chù

guāi
shuǎng

jiāng
zhī
yóu
wǎng
tiān
zhú
fēi
zhǐdǐng

líng
qiān
shí
jiè
chuán
shù
jiàn
wén
nán
zhàng

lùn
èr
juàn
(
(


luó


zào
jiàn
fān
jīng

)
)


chéng
lùn
èr
juàn
(
(
jiānzào
jiàn
táng
jiù


jiàn

diǎn


fān
jīng

)
)

yòu
èr


juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
dào
tài

cái
mǐn

tiān
chōng

shū
lǎng


wén


yuǎn
cān

yán

wǎng

hàn

fāng
děng

bèi

yōu
zōng

chàng


suǒ
wèi
liàn
wéi
sān
cáng
jiǔzhàng

mào
yǎn
yuán
zhì
cōng

西

zōng
lǎn
fàn
wén

chéng
gāo
zhǐ

bìng
huò

shā
fàn
běn
shí
wànzhū
jīng
lùn

dōng
guī

liáng

suì


tuógòng
fān


shā
lùn

tài
hòuzhàng

lùn
děng
èr

(
(
yòu
cháng
fáng

diǎn
èr

yún


liáng
dài

yǒu
shā
mén
tán
jué

gāo
chāng
guó

xián

jīngdāng
sòng
yuán
jiā
èr
shí
èr
nián

jīn
wèi

rán
yuán
jiā
shí
liù
nián

mǎo
liáng
guó

jué


èr
shí
èr
nián

yǒu
réng
yǒu

jīng

zhī
èrjīn

jìng
mài
jīng

biān
zài
yuán
wèi
zhī
dài
wèi
sòng
suī
bìng
sòng

jiàn

wèi
dōu
héng
ān


ér
lùn

zhǔ
wèi

)
)


tóu
shēn
è
饿yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún

shēn
shī
è
饿

jīng
jiàn
jīng
hòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

shèng

gāo
chāng
rén
liáng
dài

tóu
shēn
è
饿

jīng

juàn


qián
gāo
sēng
tán

chèn
chuán

yún


shí
yǒu
gāo
chāng
shā
mén

shèng


jīng
wǎng
wài
guó
yǒu
chuán

juàn


tóu
shēn
è
饿

jīng
hòu

yún

ěr
shí
guó
wáng
wén

shuō
shì
chù

míng
wéi


tóu
shēn
è
饿jīn
jiàn
zài


dōng
miàn
shān
xià
yǒu
sēng
fáng
jiǎng
táng
jīng
shè

cháng
yǒu

qiān
zhòng
sēng

shì
gōng
yǎng


shèng
ěr
shí
jiàn
zhū
guó
zhōng

yǒu
rén
lài
bìng

diān
kuáng
lóng
máng
shǒu
jiǎo
zhǒng
zhǒng

bìng

lái
jiùshāo
xiāng
rán
dēng
xiāng
xiū
zhì
sǎo

bìng
kòu
dǐng
chàn
huǐ

bǎi
bìng
jiē


qián
lái
chà
zhě
biàn
便

hòu
lái

zhé
ěr
cháng
yǒu
bǎi

rén


wèn
guì
jiàn
jiē
ěr

zhōng

jué
shí

jīn
xiáng
sēng
chuán
zhī
wén

yuè
jīng

zhī
shuō


shèng
yóu


西


shì
yún
qīn

líng
kān

yīng
fēi
miù

ruò
fēi
shèng
zhī
zhuó

jīng

zhōng

néng

wǎng

西
fāng


yǒu

chuán
jīng
jiào

kǎo

zhōng
shǐ
shì
nǎi
fēn
míng

jīn
wéi
shèng
fān
biān
zǎituì
退
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(

míng

tuì
退
zhuǎn
jīng

èr
chū

zhú


ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
děng
tóng
běn
)
)
jīn
gāng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

rěn

jīng
shí
juàn
jīn
lún
wáng
jīng

juàn
xián
jié

bǎi

míng

juàn

yòushí

juàn
(
(
qián
èr

liù
juàn
jiàn
zài
hòu
sān


shí
èr
juàn
què
běn
)
)

cháng
fáng
děng

bìng
yún

shì
shā
mén
sēng
yòu
xīn


shì
dào
ān
liáng


jīng

jīn
huán


liáng
shì


wéi
shī

yuán

shù
zhī
shí
dài
xiǎn

yǒu

juàn

duō
shǎo
chū
zhī
chù
suǒ


xià
xīnyōu


jìng
xíng

mén
jīng
èr
juàn
(
(
huò

jīng


zhí
yún
jìng
xíng
jīng
)
)
cháng
zhě

zhì

jīng

juàn

ài
dào

qiū

jīng
èr
juàn
(
(

yún

ài
dào
shòu
jiè
jīng
jiù

yún

ài
dào
jīng
)
)
sān
huì
jīng

juàn


děng
xíng
jīng

juàn
(
(


xià
què
)
)


wèi
jīng

juàn
quán
biàn
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
wén
shū
shī

quán
biàn
sān
mèi
jīng
huò
zhí
yún
quán
biàn
sān
mèi
jīng
)
)
shí
òu

jīng

juàn

yán
chán

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
òu


yán
chán

jīng
)
)


shí
òu

jīng

juàn
(
(
jīn


qián
shí
òu

tóng
)
)
píng
shā
wáng
jīng

juàn
yǒu

jīng

juàn

bǎi

jīng

juàn


yuè
guó
pín
rén
jīng

juàn
(
(
jiù

yún


yuè
guó
pín
rén
lìn

tóu
jīng
)
)


jīng

juàn


jīng

juàn
yāo
guài
jīng

juàn
ā
bān


huán
jīng

juàn
(
(

běn
zuò
táo
shè


huán
jīng
)
)

fēi
cháng
jīng

juàn

shī
gài
jīng

juàn
yào
zhēn
jīng

juàn
běn

jīng

juàn
quàn

jīng

juàn
shí


jīng

juàn


yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jīn
yīn
yuán
jīng
tóng
)
)
huì
xíng
jīng

juàn
wèi
shēng
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
wèi
shēng
yuàn
jīng
)
)

wài

wéi
jīng

juàn
dào
jìng
jīng

juàn

shì
běn

jīng

juàn
(
(
jiù

yún

shì
běn
xíng
jīng
)
)
bǎi
bǎo
sān
mèi
jīng

juàn
sān
chéng
jīng

juàn


shù
jīng

juàn
(
(
jiù

yúnshù
jīng
)
)

gài


jīng

juàn
(
(
jīn

shì

gài

jié
shī
xíng
jīng
)
)
tài

zhì
zhǐ
jīng

juàn
dào

zhāng
jīng

juàn

xiāng
jīng

juàn
jīng

juàn
yóu
jīng

juàn
fēn
rán
huán
guó
jiā
luó
yuè
jīng

juàn

yīn
shì
jīng

juàn

jué

shì
jīng

juàn
shí

weí
jīng

juàn
fēn
bié
liù
qíng
jīng

juàn
sān
shī
gài
jīng

juàn

bǎo
sān
mèi
jīng

juàn

zhì

jīng

juàn

yòu

shíshí
jiǔ
juàn
(
(
wéi
chū


liù
juàn
yǒu
běn

zhě
bìng
què
)
)

sēng
yòu

yún

ān
gōng
liáng


jīng

cháng
fáng
děng

què
ér

zǎi

jīn
huán


liángwéi
shī

yòu
zǎi
ān
gōng
liáng


jīng
zǒng

shí
jiǔzhōng


fáng


zǎi

jīn
gēng
chū

shítōng
qián

shí
èryǒushí

juàn

jǐn
àn
cháng
fáng
děng


jiē
yǒu
suǒ
píng


fēi
shī


shìshān
zhī

cún

jīn

tiáo
jiàn
liè
zhī

zuǒpǐn
jīng

juàn
(
(
bān
ruò
chāo
jīng

míng
qián
qín
tán)
)
wén
shū
shī

shì
xiàn
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn
(
(

西
jìn
zhú)
)

zhī
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

zhì

ān
qiān

)
)
nán
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
nán
lóng
jīng

yún
lóng
wáng
xiōng

jīng

míng

zhī
qiān

)
)
ā
tuó
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

ā
duō
sān
mèi
jīng

míng
ān
gōng
guān
zhōng

jīng

zǎi
)
)


zhuó
jīng

juàn
(
(
jiù

yún


zhuó
shì
jīng
qún

yún
wěi
jīn

biān
zhī
)
)
shǒu
zhì
wèn
shí

zhāng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shǒu
zhì
wèn

shí


jīng
huò
yún
shǒu
zhì
wèn
shí

shì
jīng

yún
hòu
hàn
zhī
yào

jīn
wéi
chāo
jīng
zǎi
bié
shēng

)
)

fāng
guǎng
广
shí
lún
jīng

juàn
(
(
chū
chū

táng


cáng
shí
lún
jīng
tóng
běn
shìshí
sān
fēn

liáng
dài

qún


zǎi
jīn


liáng

shù
miǎn

lòu
ěr
)
)
tōng
xīn

jiù
zǒng

shí
sān
shí

juàn

bìng
wéi
běi
liáng
shī
yuán
yún

(
(
zǒng

zhī

)
)