心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第五卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之五  宋刘氏都建业...

开元释教录第五卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiàojuàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī

sòng
liú
shì
dōu
jiàn
yǒng
chū
yuán
nián
gēng
shēn

zhì
shùn

shēng
míng
sān
nián

wèi

fán

zhǔ
liù
shí
niángòng
yǒu
èr
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng


shī

zhū
jīng

zǒng

bǎi
liù
shíbǎi

shí

juàn
(
(

zhōng
jiǔ
shí
sān

èr
bǎi

shí
sān
juàn
jiàn
zài
sān
bǎi

shí
èr


bǎi

shí

juàn
què
běn
)
)
sòng
shā
mén

tuó
shí
(
(
sān

sān
shí
èr
juàn

jiè
jié

)
)
shā
mén
jiāng
liáng

shè
(
(
èr

èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
tán


duō
(
(

shí
èr


shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
zhì
yán
(
(

shí

sān
shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
bǎo
yún
(
(shí

juàn
jīng

)
)
shā
ménluó
(
(shí
sān
juàn
lùn
)
)
shā
mén
qiú(
(

shí


shí

juàn


)
)
shā
mén
sēng(
(


èr
shí

juàn

lùn

)
)
shā
mén
qiú


tuó
luó
(
(

shí
èr


bǎi
sān
shí

juàn
jīng
lùn

)
)
shā
mén
shì
tán

jié
(
(juàn
jīng
)
)

shì


jīng
shēng
(
(
èr
shí


èr
shí

juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì
huì
jiǎn
(
(

shí


shí
juàn
jīng

)
)
shā
mén
gōng

zhí
(
(
èr


juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
sēng

(
(juàn
jié

)
)
shā
mén
shì

yǐng
(
(juàn

jiè
)
)
shā
mén
zhú

juàn
(
(
liù

èr
shí
jiǔ
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
xiáng
gōng
(
(


èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
dào
yán
(
(
èr

sān
juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì
yǒng
gōng
(
(
sān

sān
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

hǎi
(
(
èr

èr
juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì
xiān
gōng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
sēng(
(juàn

chāo
)
)
xīn

shī

zhū
jīng
(
(
sān
bǎi


sān
bǎi

shí
juàn
)
)

fēn

sān
shí
juàn
(
(

yún

shā
sāi

huò
sān
shí

juàn
bié

yún
èr
shí

juàn
kǒng
miù
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

fēn

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún

shā
sāi
jiè
běn
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)

shā
sāi
jié


juàn
(
(
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

)
)

yòu
sān

sān
shí
èr
juàn
(
(

jiè
jiàn
zài
jié

běn
què
)
)

shā
mén

tuó
shí

sòng
yán
jué
shòu
寿


bīn
guó
rén

shǎo
shòushā
sāi


zhuān
jīng

pǐn
jiān

chán
yào


fèijǐng
píng
yuán
nián
guǐ
hài

yuè
jiè

yáng
dōu

xiān
shā
mén

xiǎn

shī

guó


shā
sāi

fàn
běn

wèi

fān

ér
xiǎn
qiān
huà

jiàn

zhū
sēng
wén
shí

shàn

xué


shì
qǐng
lìng
chū
yān
nián
dōng
shí

yuè


lóng
guāngchèn
wéi

fēn


shí
zhí
fàn
wén


tián
shā
mén
zhì
shēng
chuán


lóng
guāng
shā
mén
zhú
dào
shēng
dōng
ān
shā
mén
shì
huì
yán
gòng
zhí

cān
zhèng

sòng
shì
zhōng
láng

wáng
liàn
wéi
tán
yuè

zhì
lái
nián
shí
èr
yuè
fāng


réng
chū
jiè
xīn

jié

wén
děng

bìng
xíng

shì

shí
hòu

zhī
suǒ
zhōng
guān

liàng
shòu
寿

jīng

juàn
(
(

yún

liàng
shòu
寿
guān
jīng
chū
chū
jiàn
dào
huì
sònggāo
sēng
chuán
)
)
guān
yào
wáng
yào
shàng
èr


jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
sònggāo
sēng
chuán
)
)

yòu
èr

èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
jiāng
liáng

shè

sòng
yún
shí
chèn


西

rén
xìng
gāng
zhí
guǎ
shì


shàn
sòng
ā

tán

shè

zhū
jīng
duō
suǒ
gāi
zōng

suī
sān
cáng
jiān
míng

ér

chán
mén
zhuān


měi

yóu
guān
huò

cháng

sān
mèi
zhèng
shòu
chuán
huà
zhū
guó


yuán
jiā
yuán
nián
jiǎ


yuǎn
mào
shā

cuì

jiàn


wén


lóng
shēn
jiā
tàn


chì
zhǐ
zhōng
shān
dào
lín
jīng
shè

shā
mén
bǎo
zhì
chóng

chán


shā
mén
sēng
hán
qǐng

guān

liàng
shòu
寿

yào
wáng
yào
shàng

guān
hán


shòuèr
jīng
shì
jìng

zhī
hóng
yīn

zhuǎn
zhàng
zhī

shù


shěn
yín
jiē
wèi
liú
tōng
sòng
guó

píng
chāng
mèng

chéng
fēng
qīn
jìng


gěi
fēng
hòu


chū
shǒu
huì


qǐng

cóng

hòu


jiāng
líng

yuán
jiā
shí
jiǔ
nián

西
yóu
mín
shǔ

chù
chù
hóng
dào
chán
xué
chéng
qún

hòu
huán


jiāng
líng

chūn
qiū
liù
shí


kōng
cáng


shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

èr
chū

yáo
qín

shè

kōng
cáng

suí
jué
duō

kōng
yùn
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò
wèi
shì

)
)
guān

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(

míng

kōng
cáng
guān
jīng

zhí
yún

kōng
cáng


jīng
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)
xiàng

jīng

juàn
(
(


chū


suǒ

wàng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
zhū

yǒng
wáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū


qiē

gāo
wáng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
zhuǎn

shēn
jīng

juàn
(
(


chū


gòu
xián

jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
guān

xián


xíng

jīng

juàn
(
(
xià
zhù
yún
chū
shēn
gōng

jīng
zhōng
huò

xíngyún

xián
guān
jīng

sān
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

mén
chán
jīng
yào
yòng


juàn
(
(

èr
chū

ān
gāo
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
bǎo
chàng


sēng
yòu

)
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(

shí
chū

shì
gāo

liàng
shòu
寿
jīng

bǎo


liàng
shòu
寿
huì
děng
tóng
běn
jiàn
zhēn)
)


cháng
zhě
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

liù
chū

ān
xuán

jìng
jīng

bǎocháng
zhě
huì
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng

juàn
(
(

sān
chū
shēng
dāo

tiān
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
guān

liàng
shòu
寿

jīng

juàn
(
(

èr
chū

jiāng
liáng

shè
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
bǎo
chàng

)
)
chán

yào
jīng

juàn
(
(
huò

jīng


míng
chán

yào
yuán
jiā
shí

nián


huán

chū
huò
sān
juàn
jiàn
sēng
yòu


sān
chū
jīn
yǒu
chán

yào
jīng

juàn
wén

jiāo
cuò


liú
xíng

shān
fán

zhōng
shù
)
)

yòu

shí
èr


shí

juàn
(
(

mén
chán
jīng
shàngjuàn
jiàn
zài

liàng
shòu
寿
jīng
xià


shí
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
tán


duō

sòng
yán

xiù


bīn
rén


nián
liù

suì
shén
míng
chéng
zhèng

měi
jiàn

shì
zhé

rán
xīn
yuè


qīn
ài
ér

zhī
suì
lìng
chū
jiā


bīn
duō
chū
shèngzhí
míng
shī


guàn
qún
jīng

shēn
chán


suǒ

zhī
yào


wēi
ào

wéi
rén
shěn
suì
yǒu
huì
jiě


guǐ
xiáng
zhěng

shēng
ér
lián
méi


shì
chèn
lián
méi
chán
shī
yān

shǎo
hǎo
yóu
fāng
shì
zhì
xuān
huà

yóu

zhū
guó
suì
shì
guī


wèi
zhì


wáng
mèng
shén
gào
yuē

yǒurén
míng
dāng

guó


yīng
gōng
yǎng

míng
dàn

chì
wài


ruò
yǒu

rén

jìng

chí
zòu
wén

é
ér

duō
guǒ
zhì

wáng

chū
jiāo
yíng
yán
qǐng

gōng

suì
cóng
bǐng
jiè

jìn

shì
zhī
gōng


duō
ān
ér
néng
qiān

zhì

yǎng


shù
nián

yǒu

zhì

shén
yòu
jiàng
mèng
yuērén
shè
wángwáng

rán
jīng
jué


ér
jūn
chén

liú

zhī
néng
zhǐ

suì

liú
shā
jìn
dào
dùn
huáng


kuàng

zhī

jiàn

jīng
shè

zhí
nài
qiān
zhū
kāi
yuán
bǎi


fáng

chí
lín

wéi
yán
jìng

qǐng
zhī

shì
liáng
zhōu

réng

gōng

jiù

gēng
yíng
táng


xuéchán

shèn
shèng

cháng

jiāng
zuǒ
duō
mín
zhì

chuányuán
jiā
yuán
nián
zhǎn
zhuǎn
zhì
shǔ

é
ér
chū
xiá
tíng
zhǐ
jīng
zhōu


cháng
shā

zào

chán
guǎn

qiào
chéng
kěn


qǐng
shè


xún
yǒu


suì
gǎn

méi

chōng

chū
shēng
fàng
guāng
mǎn
shì

mén

dàogēng
zēng
yǒng
měng
rén
bǎi

xīn

qǐng
zhī
yán
沿
liú
dōng
xià
zhì

jiàn


chū
zhǐ
zhōng
xīng


wǎn


huán


dào
shēng

zhuó
qīng
dōu

xùn


sòng
wén
yuán
huáng
hòu

huáng

gōng
zhǔ


shè
zhāi

guì
gōng
qǐng
jiè

jiāo

cān
hòu
zhī
shǐ
使
xún

xiāng
zhǔ

cóng
yuán
jiā
yuán
nián
jiǎ

zhì
shí

nián
xīn
kōng
cáng
shén
zhòu
děng
jīng

shí
èr


cháng

chán
dào
jiào
shòu
xué


fán
suǒ
guī
tóu

yuǎn
qiānbèi
yuǎn
jìn
jiē
hào

chán
shī
yān

huì

tài
shǒu
mèng

shēn
xìn
zhēnsān
bǎo
wéi

rén


hǎo
chán
wèi
jìng
xīn
yīn
zhòng


lín
zhè

qǐng

tóng
yóu

nǎi

zàn
xiàn
zhī
shān
jiàn
dōng
jìng
jiù

duō


zhù


miào
huà
suǒguī
zhèng西

dōng

hòu
huán
jiàn


dìng
lín
xià


chán
shī
tiān
xìng
níng
jìng

ài
shān
shuǐ


wéi
zhōng
shān
zhèn
yuè

měi
sōng
huá

cháng
tàn
xià


gòu
wèi
qióng
xíng
shēng


shì
chéng
gāo
xiāng

kuí
bo
shān
shì

zhǎn
shí
kān

yíng
jiàn
shàng


diàn
殿
fáng
chán
shì

rán
shēn
yuǎn

shí


jiù
yán
fǎng
仿


shùshì

xīn
zhī
zhòng
wàn

lái


fěng
sòng

yōng
wàng
fēng
chéng
huà

yuán


西

zhì

nán


fán
suǒ
yóu
xīng
zào
tán
huì

chén
jiào


chū
chán
shī
zhī


bīn


yǒu
jiā

luó
shén
wèi
sòng

suì
zhì
guīzhōng


fǎn

nǎi
xiàn
xíng
gào

chán
shī
yuē


shén

tōng
biàn

zài
yóu
chù

jiāng

xiāng
suí
gòng
wǎng
nán
fāng
shōu
yǐng

jiàn

suì
yuǎn
cóng
zhì

yáng
dōu


réng

shàng


xiàng
zhuózhì

jīn
yóu
yǒu
shēng
yǐng
zhī
yàn

jié
chéng
xiǎng
yuàn


yuán
jiā
shí
jiǔ
nián

yuè
liùshàng


chūn
qiū

shí
yǒu


dàoxíng

xiāng


réng
zàng

zhōng
shān
sòng


qián

jìnjīng
liù
juàn
(
(
chū

yún


jīng
zhōng

jìn

suǒ
shuō


jìn

pǐn

èr
shí
èr

zhí
yún

jìn

jīng

míng
ā
chà

jīng


chūā
chà

děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)

huá
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

huá
zhī
liú
jiàn
cháng
fáng

)
)
guǎng
广

yán
jìng

tuì
退
zhuǎn
lún
jīng

juàn
(
(

sān
chū
huò
liù
juàn
huò
zhí
yún
guǎng
广

yán
jìng
jīng

zhí
yún

tuì
退
zhuǎn

lún
jīngā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
děng
tóng
běn
yuán
jiā

nián
chū
jiàn
sòngsēng
yòu

)
)

tiān
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu


gāo
sēng
chuán
)
)

yào
jīng

juàn
(
(

sān
chū
huò
liù
juàn
huò

juàn

shǔ

yào
zhúyào

táng

fāng
guǎng
广
zhuāng
yán
bìng
tóng
běn
jiàn
sòngsēng
yòu

gāo
sēng
chuán
děng
)
)
jìng

sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)


yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
shēng
jīng

juàn
(
(

èr
chūchū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shàn

yōu

sāi
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)
ā

hán
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu

shí

sān
shí

juàn
(
(

tiān
wáng
jīng
shàngshí
èr
juàn
jiàn
zài

yào
jīng
xià
liù


shí
jiǔ
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
zhì
yán


西
liáng
zhōu
rén
ruò
guān
chū
jiā

biàn
便

jīng
qín
zhù
chènyàn
zuò
shū
shí
yǒng
nián

měi


shì
míng
shī
guǎng
广
qiú
jīng
gào

suì
zhōu
liú

西
guó
jìn
dào

bīntiān
tuó
luó
jīng
shè

cóng

tuó
xiān

qiū

shòu
chán


jiàn
rǎn
sān
nián
gōng

shí
zǎi


tuó
xiān
jiàn

chán

yǒu


shēn
zhū
dào

wén
ér
tàn
yuē

qín

nǎi
yǒu
qiú
dào
shā
mén

shǐ

qīng
qín
lèi
jìng
jiē
yuǎn
rén

shí
yǒu

tuó

tuó
luó

qiū


shì

guó
chán
jiàng

yán
nǎi
yào
qǐng
dōng
guī

chuán

zhōngtuó
jiā

kěn
zhì
suì
gòng
dōng
xíng


yuè
suì
shí


guān


héng
xiāng


gòng
zhǐ
cháng
ān

qǐng
zhī

tuó
héng
wéi
qín
sēng
suǒ
bìn

yán


西
lái

zhòng
bìng
fēn
sǎn
chū
guān

réng

shān
dōng
jīng
shè

zuò
chán
sòng
jīng

jīng
xiū
xué

jìn


shí
sān
nián
sòng


西

yáo
hóng


jié
xuán
pèi

chū
shān
dōng

shí
shǐ
xīng
gōng
wáng
huī
cóng
jià
yóu
guān
shān
chuān
zhì
yán
jīng
shè

jiàn

tóng
zhì
sān
sēng

zuò
shéng
chuáng
chán

zhàn
rán

huī
nǎi
dàn
zhǐ

sān
rén
kāi


é
ér
huán
jiāo
yán

huī
xīn
jìngfǎng
访
zhū

lǎo

jiē
yún

yǐn


suì
wèi
cháng
zhé
chū

huī


sòng

yán
qǐng
huán
dōu


kěn
xíng
zhě


qǐng

zhì

èr
rén
tuī
yán
suí
xíng

huī
dào
huái
怀shì
shèn
bèi

huán
dōu

zhù
shǐ
xīng


yán
xìng

jìng
zhì

xiāo
chén

huī
nǎi

dōng
jiāo
zhī

gēng

jīng
shè


zhǐ
yuányán
qián
huán


西


suǒ

fàn
běn
zhòng
jīng
wèi


xiě

dào
yuán
jiā

nián
dīng
mǎo

nǎi
gòng
shā
mén
bǎo
yún


chū

jìn

děng
jīng
shí


yán
zài


shòu
bié
qǐng
cháng
fēn
wèidào
huà
suǒ
bèi
yōu
xiǎn
xián


yán
qīng

guǎ


suí
shòu
suí
shī

shǎo
ér
yóu
fāng

suǒ
zhì
zhuó

bǐng
xìng
chōng
tuì
退


chénsuī
duō
měi
xíng
shì


ér
jìn
chuán

yán

wèi
chū
jiā
shí

zēng
shòu

jiè
yǒu
suǒ
kuī
fàn

hòu

dào
shòuchángjiè

měi

wéinián
chán
guān
ér

néng

liǎo

suì
gēng
fàn
hǎi
zhòng
dào
tiān
zhú


zhū
míng


zhí
luó
hàn

qiū


shì
wèn

luó
hàn

gǎn
pàn
jué

nǎi
wéi
yán

dìng

wǎng
dōu

gōng
yún

jiè

yán


yuè


shì

guī

xíng
zhì

bīn


ér


shí
nián

shíguó
fán
shèng
shāo
shēn

chù

yán
suī
jiè
cāo
gāo
míng

ér
shí
xíng
wèi
biàn

shǐ

shī
xiàng
fán
sēngér
shī
zhònggǎi
xiàng
shèng


piāo
rán

qīng

yán


zhì

zhì
yuǎn

cóng

西
lái

bào

zhēng
ruì

huán
wài
guótuī
yán
xìn
shì

dào
rén


dàn
wèi
zhī
guǒ
xiàng
zhōng
jiān
ruò
shēn
qiǎn
ěr
diào

zhòng
shēng

jīng
(
(
chū


jīng
)
)

yīn
xiǎn
zhèng

jīng
(
(
huò
yún

yīn
yǎn
zhèng

jīng
chū
bēi
huá
jīng
)
)
shàn


luó
mén
wènduō
jīng
(
(
chū

yún
jīng
)
)

luó
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
yòu
děng
zhū

jiē
zhù
wéi


zhōu

zhōng
kān
zhī
wéi
zhèng
jīn
xún
wén
yán
qiǎnshū

yòng
chú
bài
huì
)
)

diào

zhòng
shēng
děngjuàn

cháng
fáng
děng

jiē
yún
yán


jīn

qián
sān
bié
shēng
hòu


wěi

jīn
wéi
shí


bìng
shān
zhī

běn
xíng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

běn
xíng
zàn
chuán

liù

shān

chū
huò
yún

juàn
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng

diǎn
děng

gāo
sēng
chuán
yún

běn
xíng
zàn
jīng
)
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(
yǒng
chū
èr
nián

dào
chǎng

chū


yún

liù

shān

chū

jiǔ


bǎo


liàng
shòu
寿
huì
děng
tóng
běn
jiàn
dào
huì
sēng
yòu
děng

)
)
jìng

sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
jiàn
zhú
dào)
)


cáng
jīng
liù
juàn
(
(
chū
chū
jiàn

kuò

)
)

yòushí

juàn
(
(
qiánjuàn
jiàn
zài
hòu
sān

shí
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
bǎo
yún

liáng
zhōu
rén


ruò
nián
chū
jiā
jīng
qín
yǒu
xué
xíng

zhì
yùn
gāng
jié

ǒu

shì


shǎo

zhí
fāng
chún

wéi
míng

ér
qiú

kěn

wàng
shēn
xùn
dào

shì

gōng

líng

guǎng
广
xún
jīng
jiào


jìn
lóng
ān
zhī
chū
yuǎn
shì

西
xiǎn
zhì
yán
xiān
hòu
xiāng
suí

shè

liú
shā
dēng

xuě
lǐng

qín

jiān
zhì


wéi
nán

suì


tián
tiān
zhú
zhū
guó

bèi

líng


nǎi
jīng
luó
chà
zhī


wén
tiān

zhī
yīn

shì
jiā
yǐng

duō
suǒ
zhān


yún
zài
wài

biàn
xué
fàn
shū

tiān
zhú
zhū
guó
yīn


xùn

jiē
guàn
liàn

hòu
huán
cháng
ān

suí
chán
shī

tuó

tuó
shòu


xiū
xué
chán
méndài


chán
shī
héng
wéi
qín
sēng
suǒ
bìn

yún

bēn
wáng

huì

shān
yuǎn
gōng
jiě

bìn
shì

gòng
guī
yáng
dōu
ān
zhǐ
dào
chǎng


sēng
zhòng

yún
zhì

jiān
měng
hóng
dào
jué

jīn

wèn
jìng
ér
shòu
yān

chū
gòng
zhì
yán
tóng
chū
zhū
jīng

yán

qiān
huà
yún

xuānyuán
jiā
nián
zhōng


běn
xíng
jīng
děngyún
shǒu
zhí
fàn
běn
kǒu

xuān


huá
róng
jiān
tōng
yīn
xùn
yǔn
zhèng

yún
zhī
suǒ
dìng
zhòng
xián
xìn


chū
guān
zhōng
shā
mén
zhú

niàn
shàn

xuān
yáo
èr
dài
xiǎn
chū
zhòng
jīng

jiāng
zuǒ
liàn
fànyúnjìn
sòng
zhī

hóng
tōng

cáng

shā
mén
huì
guān
děng
xián
yǒu
ér
shàn
zhī

yún
xìng
hǎo
yōubǎo
xián


suì
shì
liù

shān


shān
duō
huāng
mín

hǎo
cǎo
qiè

yún
shuō

jiào
yòu

duō
yǒu
gǎi
è

shì
gōng
yǎng

shí
shì
ér
jiǔ

qǐng
zhī
dào
chǎng
huì
guān
lín


qǐng
yún
huán
dōu
zǒng


rén

yúnér
huán


dào
chǎng
suìhuán
liùyuán
jiā
èr
shí
liù
nián
zhōng

shān


chūn
qiū

shí
yǒuyóu

wài
guó
bié
yǒu

chuán

ā

tán
xīn
shí
sān
juàn
(
(

sān
chū
jiàn
gāo
sēng
chuán

sēng
yòu

huò
shí

juàn
)
)

yòushí
sān
juàn
què
běn

shā
ménluó

sòng
yún

zài


西

rén

miào
tōng
sān
cáng
míng
jiě

hán


yuán
jiā
sān
nián
jǐng
yín
yóu

péng
chéng

wéi
běi

zhōu

shǐ
tài
yuán
wáng
zhòng
ā

tán
xīn


zhì

pǐn

yuán
ài
wèi
jìng
suì
chuò

dàn
chéng
shí
juàn


shǐ
qīn


shòu

zhì

nián
xīn
wèi
gēng
qǐng
qiú


dōu

chéng
shí
sān
juàn


shàn
jiè
jīng
jiǔ
juàn
(
(

mínghuò
shí
juàn


huán

chū
jiàn
zhú
dào

sēng
yòu
èr


gāo
sēng
chuán
cháng
fáng
děng

bìng
yún
shàn
jiè
jīng
èr
shí
juàn
yòu
yún


gēng
chū
èr
pǐn
chéng
sān
shí
juàn
bìng
fēi

)
)


shàn
jiè
jīng

juàn
(
(
yōu


wèn


shòu
jiè

jiàn
bǎo
chàng

ruò
zhǔn
yòu

jiāng

wéi
chū
juàn
jiān
qián
jiǔ
juàn
gòng
chéng
shí
juàn
rán
běi

jīng
běn

zhī

jiǔzhī
qiě

jiù
dìng
)
)jiè
jīng

juàn
(
(
shì

shàng

)
)
yōu

sāi

jiè
wēi

jīng

juàn
(
(
jiàn
bǎo
chàng

)
)
shā

wēi


juàn
(
(
huò
yún
shā

wēi

jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)

fēn

qiū

jiéjuàn
(
(
yòu
yún
tán


jié


yún

jié

yuán
jiā

nián


huán

chū
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr


gāo
sēng
chuán
děng

zhí
yún

fēn
jié

)
)
yōu

sāi

jiè
xiāng
jīng

juàn
(
(

míng
yōu

sāi

jiè
lüè
lùn
yuán
jiā

nián


huán

chūjiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr


gāo
sēng
chuán
)
)
lóng
shù


wéi
chán
tuó
jiā
wáng
shuō

yào


juàn
(
(
jiàn
táng
jiù

)
)
shàn
xìn
èr
shí
èr
jiè

juàn
(
(

yún


yōu

sāi
yōuxíng
èr
shí
èr
jiè
wén

yún
sān
guī
yōu

sāi
jiè
yòu
yún
sān
guī

yōu

sāi
èr
shí
èr
jiè
huò
yún
yōu

sāi
jiè
jiàn
gāo
sēng
chuán

sēng
yòu

)
)
jīng

fēnjuàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu

shí


shí

juàn
(
(
lóng
shù
shuō

yào

shàngshí
liù
juàn
jiàn
zài
shàn
xìn
èr
shí
èr
jiè
xià
èr

èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
qiú
sòng
yán
gōng

kǎi

běn
chà

zhǒng

lèi
shì
wéi
wáng
zhì
zài

bīn
guó


tuó
(
(

yún
shī

xián
)
)

gāng
zhí
bèisēng

ā
nán
(
(

yún
zhòng

)
)
yīn
qián
yǐn
shān
nián
shí

biàn
便

jiàn
jùn

shēn
yǒu
yuǎn


rén
ài
fàn

chóng


shàncháng


ròu
lìng


bàn
zhī
yuē

yǒu
mìng
zhī
lèi


tān
shēng

yāo

zhī
mìng
fēi
rén
rén
yuē

shè
lìng

zuì

dāng
dài


zhǔ
yóu

jiāo

zhǐ

yīn
wèi

yuē

dài
ér
rěn
tòng


yuē

tòng
zài

shēn


néng
dàiyuē

yǎn
qián
zhī

shàng

néng
dài
kuàng
sān
nǎi
huǐ

zhōng
shēn
duàn
shā

zhì
nián
shí

xiāng
gōng
jiàn
ér
wèi
yuē

jūn
nián
sān
shí
dāng

lín

guó
nán
miàn
chèn
zūn

ruò


shì
róng
dāng
huò
shèng
guǒ

zhì
nián
èr
shí
chū
jiā
shòu
jiè

dòng
míng
jiǔ


xiǎo

hán

sòng
jīng
bǎi

wàn
yán

shēn


pǐn
miào

chán
yào

shí
hào
yuē
sān
cáng

shī

zhì
nián
sān
shí

bīn
wáng
hōng
jué

shào


zhòng
xián

yuē
shì
zhī
yìn
yòu
cái
míng

zhòng


qǐng
lìng
huán


shào
guó
wèi

qún
chén
shù
bǎi
zài
sān

qǐng

nǎi

shī
wéi
zhòng
lín


yǐn


xíng
shān

dùn

rén
shì

hòu
dào
shī

guó
guān
fēng
hóng
jiào

shí
zhēn
zhī
zhòng
xián
wèi


chū
guǒ


xíng
gǎn

jiàn
zhě

xīn

hòu
zhì


guó

chū
wèi
zhì
wáng

mèng
jiàn

dào
shì
fēi


guó

míng
dàn
guǒ
shì


lái
zhì


jìng

shèng

cóng
shòu

jiè


yīn
quàn
wáng
yuē


宿
shì
yīn
yuán

wéi

shòu
jiè
ér


xìn

kǒng
hòu
shēng
zhī
yīn
yǒng
jué
jīn
guǒ

wángchì

fèng
mìng
shòu
jiè

rǎn


jiǔ
zhuān
jīng
jiàn


qǐng
zhī
lín
bīng
fàn
jìng

wáng
wèi


yuē

wài
zéi
shì


jiàn
qīn


ruò

dǒu
zhàn
shāng
shā

duō

wēi
wáng
jiāng
zhì

jīn
wéi
guī
mìng
shī
zūn

zhī

yuē

bào
kòu
xiāng
gōnghàn

dàn
dāng


bēi
xīn

xīng
hài
niàn
ěr

wáng

lǐng
bīng

zhīshǐ
jiāo
zéi
biàn
便
tuì
退
sǎn

wáng

liú
shǐ
shāng
jiǎowéi
zhòu
shuǐ

zhī
xìn

宿
píng


wáng
gōng
xìn
shāo
yīn
nǎi

chū
jiā
xiū
dào

yīn
gào
qún
chén
yuēgōng


mén

qīng
děng
gēng

míng
zhǔ

qún
chén
jiē
bài

quàn
qǐng
yuē

wáng
ruò
shè
guó


mínqiě

guó
xiōng
qiáng
shì
xiǎn
xiāng
duì


shī
ēn


qián
shǒu

chù


wáng
tiān

níng

mǐn
mìng

wáng

rěn

wéi
nǎi
jiù
qún
chén
qǐng
sān
yuàn

ruò

zhě
dāng
liú
zhì
guó


yuàn
fán
suǒ
wáng
jìng
tóng
fèng

shàng

èr
yuàn
jìn
suǒ
zhì


qiē
duàn
shā

sān
yuàn
suǒ
yǒu
chǔ
cái
zhèn
gěi
pín
bìng

qún
chén
huān

qiān
rán
jìng
nuò


shì

guó
jiē
cóng
shòu
jiè

wáng
hòu
wéijīng
shè

gōng

yǐn
cái
shāng
wáng
jiǎo
zhǐyòu
wéi
zhòu
zhì
yǒu
qǐng
píng


dào
huà
zhī
shēng


xiá
ěr

lín
guó
wén
fēng
jiē
qiǎn
shǐ
使
yào
qǐng

shí
yáng
dōu
míng

shā
mén
huì
guān
huì
cōng
děng

yuǎn

fēng
yóu


cān
bǐng


yuán
jiā
yuán
nián
jiǔ
yuè
miàn

wén

qiú
yíng
qǐngdāng

chì
jiāo
zhōu

shǐ
lìng
fàn

yán
zhì
guān
děng

yòu
qiǎn
shā
mén

cháng
dào
chōng
dào
juàn
děng
wǎng


qǐng

bìng
zhì
shū


wáng

duō

děng
lín
sòng
jìng
liú
xíng
dào
jiào
shèng
huà

guǎng
广

dàn
yóu
fāng

xiān

suí
shāng
rén
zhú
nánxiàng

xiǎo
guó

huì
zhí
biàn
便
fēng
suì
zhì
guǎng
广
zhōu
wén
yún


xíng
fēng
suǒ
chuī
suì
zhī

sòng
jìng


zhī
wèi


wén

zhīzhì
nán
hǎi

shì

chì
zhōu
jùn
lìng


zhì
dōu


yóu
shǐ
xīng
jīng
tíng
suì


shǐ
xīng
yǒu

qiū
shān

shān
xíng
sǒng
qiào
fēng
lǐng
gāo
juéwèi

fǎng
仿jué

nǎi
gǎi
míng
líng
jiù


shān

zhī
wài
bié

chán
shìshù

qìng
yīn

wén

měi
zhì
míng
zhuīzhì

huò
zhì


zhān

huòshī
湿

shí
zhòng
dào
rán
zēng
jìng


yǒu
bǎo
yuè
diàn
殿
diàn
殿
běi

shǒu

huà
zuò
luó
yún
xiàng

dìng
guāng

tóng


zhī
xíng
xiàng

chéng
zhī
hòu
měi

fàng
guāng
jiǔ
zhī
nǎi
xiē

shǐ
xīng
tài
shǒu
cài
mào
zhī
shēn
jiā
jìng
yǎng

hòu
mào
zhī
jiāng
gōng

wǎng
shì
shuō

ān
wèi

hòu
jiā
rén
mèng
jiàn
mào
zhī
zài

zhōng

zhòng
sēng
jiǎng


shí
yóu


huà
dǎo
zhī
shān
běn
duō

zāi

zhī
zhòu
xíng

wǎng

huò
shí
zhí


zhàng
àn
tóu
nòng
zhī
érshì
shān

shuǐ
bīn

lái

gěng

shèng

guī
huà
zhě
shí
yǒu


yāncháng

bié
shì

chán
lèi


chū


sēng
qiǎn
shā

wǎng
hòu
zhī

jiàn

bái
shī

yuán
zhù
ér


gèn
kōng

màn
shēng
qīng
lián
huá

shā

jīng
kǒngwǎng
zhú
shī

huō

suǒ
jiàn


líng


fāng
lèi
duōhòu
wén

zhòng
chì
guān
děng

gēng
dūn
qǐng

nǎi
fàn
zhōu
xià
dōu


yuán
jiā

nián
zhèng
yuè


jiàn


wén

yǐn
jiàn
láo
wèn
yīn
qín
yīn
yòu
yán
yuēcháng

chí
zhāi

shāshēn
xùn


huò
cóng
zhì


shī


yuǎn
wàn

lái
huà

guó

jiāng


jiào
zhīyuē


dào
zài
xīn

zài
shì


yóu

fēi
yóu
rén

qiě

wángsuǒ
xiū

shēn
jiàn
míng
liè
yán
lìng

wēi

ruò
gōng
jiāng

wéi
yòng


wáng


hǎi
wéi
jiā
wàn
mín
wéi


chū

jiā
yán

shì

xián
yuèshàn
zhèng

rén
shénxíng

yāo
mìng


láoshǐ
使
fēng

shì
shí
hán
nuǎn
yīng
jié
bǎi


fán
sāng


màochí
zhāi
zhāi

shā

zhòng


níng
zài
què
bàn

zhī
cān
quán

qín
zhī
mìng
rán
hòu
fāng
wéi
hóng
nǎi


tàn
yuērén


yuǎn


shā
mén
zhì

jìn
jiào


yuǎn

zhě
wèi
zhì
dào

shuō

zhì
jìn
jiào
zhě


liàn
piān
zhāng

zhì
shī
suǒ
yán

zhēn
wèi
kāi

míng
tán

tiān
rén
zhīnǎi
chì
zhù

huán

gōng
gěi
lóng
hòu

gōng
wáng
yīng
yàn


zōng
fèng

é
ér


kāi
jiǎng

huá

shí
zhī

xuān
gài
yíng


guān
zhǔ
wǎng
huán
jiān
suí
zhǒng
jiēshén


rán
miào
biàn
tiān
jué

huò
shí
jiǎ

rén
ér
wǎng

xuánhuán
shàn
jiè
jīng
děng
shí

(
(

shàn
jiè
jīng
cháng
fáng
děng

bìng
yún
shí
juàn

xià
zhù
yún
hòudìng
lín
gēng
chū
èr
pǐn
chéng
sān
shí
juàn
zhě
fēi


jīn
dàn
jiǔ
juàn
huò
yún
shí
juàn

yīng
shì
chuán
xiě
chà

jiā

èr


sēng
yòu

zhōng
zhī
yún
shí
juàn


zhī


chuán
xiěyòu
àn
gāo
sēng
chuán
yún


huán
huì

qǐng
chū


shàn
jiè

shǐ

èr
shí

pǐn

hòu


dài
chū

pǐn
chéng
sān
shí
pǐn

fáng
děng

yún

chéng
sān
shí
juàn
zhě

zhī
shèn


yòu
cháng
fáng
děng


yún
ā

tán
xīn
shí
sān
juàn

jīn
luó

chū
shí
juàn


hòu

chéng

shí
sān

fēi
wèi


gēng
bié
fān
chū

èr
chù

zǎirán

jīn

shān
zhī
zǎi

qián

)
)

bìng
wén

xiáng
yǔn
fàn
sòng

chà

shí
yǐnghuì
guǒ
jìng
yīn
děng
gòng
qǐng


yún


liù
nián
yǒu
shī

guó


zhì
dōu
yún

sòng

xiān
wèi
jīng
yǒuèr
zhòng
shòu
jiè

kǒng
jiè
pǐn

quányún
jiè

běn
zài

sēng
zhòng


shè

běn
shì

fáng

jiè


ài
dào
zhī
yuán

zhū

yòu
kǒng
nián
yuè

mǎn


gēng
shòuchèn
yún
shàn
zāi

gǒu

zēng
míng
shèn
zhù
suí


dàn

西
guó

nián

wèi
dēng
yòu
shí
rén

mǎn

qiě
lìng
xué
sòng

bié
yīn

西


shì
gēng
qǐng
wài
guó

lái

mǎn
shí
shù


nián
xià
zài
dìng
lín
xià

ān


shí
yǒu
xìn
zhě
cǎi
huáwéi


suǒ
zuò
huá
cǎi
gēng
xiān

zhòng
xián
chóng

shèng


xià
jìng
huán

huán


nián
jiǔ
yuè
èr
shí


zhōng
shí
wèi

xiān

huán

hòu
zhì
yǎn
rán

zhōng

chūn
qiū
liù
shí
yǒu


wèi
zhōng
zhī
qián

zào

wén

sòng
sān
shí
liù
xíng


shuō
yīn
yuán
yún


zhèng
èr
guǒ

shǒu

fēng
jiānā
shā
luó
yún


zhōng
hòuwén
huán
shì
tiān
zhú
sēngshì

jìng
sēngzhōng
zhī
hòu


zuò
shéng
chuáng
yán
màoruò

dìng

dào


zhě
qiān
yǒu

rén

bìng
wén
xiāng

fēn
liè

xián
jiàn


zhuàng
ruò
lóng
shé

cháng


shī

zhí
shàng
chōng
tiān

néng
míng
zhěnán
lín
jiè
tán
qián

wài
guózhīlín

xiāng
xīn
chéng
[
[

/
/

]
]

guàn
zhī
xiāng
yóu

shāo

yīnyàn

fēn
yūn

kōng

shì
shí
tiān
jǐng
chéng
lǎng
dào

āi
tàn

réng


chù


báizhòng
shòu
jiè
zhū

bēi

wàng
duàn

néng

shēng

chū


zhì
sòng

wén


cóng
shòu


jiè

wèi


bǐng

yǎn
ér
qiān
huà


běn


suì

shāng
hèn

shēn

nǎi
lìng
zhòng
sēng

chū


wén
yún
(
(

wén
zài
chuán
kǒng
fán

zhǐ
)
)


shí
juàn
(
(
chū
juàn
yún


duōyuán
jiā
shí
èr
nián

hài
zhèng
yuè


líng
píng


chū
zhì
jiǔ
yuè
èr
shí
èr


jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

ā

tán
xīn
lùn
shí

juàn
(
(
huò

lùn


yún

ā

tán
jīng
fáng
yún

ā

tán


shā
huò
shí

juànyuán
jiā
shí

nián
jiǎ

jiǔ
yuè

cháng
gān

chū
zhōu
nián
nǎi

jiàn
sēng
yòu


jīng

)
)
quàn

zhū
wáng
yào


juàn
(
(
lóng
shù


zhuàn

èr
chū
jiàn
sēng
yòu


gāo
sēng
chuán
)
)
fēn
bié

bào
lüè

juàn
(
(

yǒng


zhuàn
huò
yún

yǒng


fēn
bié

bào
lüè

jiàn
sēng
yòu


gāo
sēng
chuán
)
)
qǐng
shèng
sēng

wén

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu


gāo
sēng
chuán
)
)

yòu


èr
shí

juàn
(
(
qián


èr
shí
sān
juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén
sēng
sòng
yán
zhòng
kǎi

yìn

rén


shǎo
érqīng
jùn
yǒu
jiè


míng
jiě

cáng
yóu
jīng

xīn


yuán
jiā
shí
nián
guǐ
yǒuliú
shā
jiè

jiàn


fēng

hóng

dào

jìng


xián
zōng
ér
shì
zhī

hào
yuē
sān
cáng

shī

chū
jǐng
píng
yuán
nián
píng

lìng

sāng
shè
zhái
jiàn
chà

yīn
míng
pínghòu
dào
chǎng
huì
guāndào
xíng
chún
bèi
qǐng
zhùchóng

gōng
yǎng

biǎo
jué
gòng
guān


sān
céng

xíng
dào
fěng
sòngchuò

sēng
zhòng
guī

dào
huà
liú


chū
sān
cáng

shī
shēn
míng
jiè
pǐn

jiāng
wéi
yǐnghuì
guǒ
děng
zhòng
shòu

jiè

shì
shí
èr
zhòng
wèi
bèi

ér
sān
cáng
qiān
huà

é
ér
shī

guó

qiū

tiě

luó
děng
zhì

zhòng
nǎi
gòng
qǐng


wéi
shī

guǐ
sān
cáng


huán
huì

shàn

yáng
dōu
wèi
wéi
jiǎo


zhí
zhì

tóng

qīn
lùn
fān
biāo
zōng
xiǎn


zhèng
míng
yǔn

huì

suì
huí

gāng
biǎn

rán
tuī


nǎi

yīng
bǐng
jiè

sēng

shòu
zhě
shù
bǎi

rén

sòng
péng
chéng
wáng

kāng
chóng

jiè
fàn

guǎng
广
shè
zhāi
gōng

zhòng

yīn
shèng
qīng

dōu


qǐng
zhī
míng


sēng
huì
guān
děng
miào
jiě

xīn
fěng
sòng
tōng


xiān
sān
cáng
suī

wèi

shàn
xiě


shí

nián
jiǔ
yuè


cháng
gān


zhāo

xué
shì
gēng
qǐng
chū
yān

bǎo
yún


guān


shòu

yán
xiào
jīng

zhōu
nián
fāng
jiù


chū
děng
fán

yóu
huà
wéi
zhì

zhì

fāng


chuán
jīng
shì

jiāng
huán
běn


zhòng
xián

qǐng


zhī
néng
liú


yuán
jiā
shí
jiǔ
nián
suí

西

jiǎ
rén

huán
wài
guó


xiáng

zhōng
shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
fāng
guǎng
广
jīng

juàn
(
(

èr
chū

bǎo

shēng
mán

rén
huì
děng
tóng
běn
yuán
jiā
shí
sān
nián

yuè
shídān
yáng
jùn
chū
bǎo
yún
chuán

huì
guān

shòu
jiàn
dào
huì
sēng
yòu

kuò
děng

)
)

fāng
guǎng
广
bǎo
qiè
jīng
sān
juàn
(
(


chū
huò
èr
juàn

wén
shū
xiàn
bǎo
cáng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
xiāng

jiě
tuō


luó

liǎo

jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn

míng
jiě
tuō
liǎo

jīng

zhí
yún
xiāng

jiě
tuō
jīng

dōng
ān

chū
shì
jiě
shēn

jīng
hòu
èr
pǐn
jiàn
dào
huì
sēng
yòu

kuò

shàng
děng
sēng


gāo
chuán
yún

jīng
zhōu
chū
)
)
léng

ā

duō
luó
bǎo
jīng

juàn
(
(

èr
chū
yuán
jiā
èr
shí
nián

dào
chǎng


huì
guān

shòu


léngchéng

léng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
dào
huì
sēng
yòu

shàng
děng

gāo
sēng
chuán
yún
dān
yáng
jùn
chū
)
)


xíng
fāng
biàn
便
jìng
jiè
shén
tōng
biàn
huà
jīng
sān
juàn
(
(
chū
chūzhē

gān

jīng
tóng
běn
huò

jìng
jiè

jiàn

kuò

)
)
lǎo


liù
yīng
jīng

juàn
(
(

yún
lǎo

jīng

sān
chū

lǎo

rén
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shēn

ér
běn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shēn
ér
běn

sān
chū

yuè
guāng
tóng

jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié


yún
shēn
dōu
běn


)
)
ā
nán
tuó

qiātuó
jīng

juàn
(
(
huò
yún
chū

liàng
mén
chí
jīng

liùliàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

fáng

bié
zǎi
chū

liàng
mén
chí
jīng
zhě


)
)
yāng
jué

luó
jīng

juàn
(
(
dào
chǎng

chū
jiàn
dào
huì
sēng
yòu

shàng
děng

gāo
sēng
chuán
yún

jīng
zhōu
xīn

chū
)
)jīng
èr
juàn
(
(
dōng
ān

chū
jiàn
dào
huì
sēng
yòu

kuò

shàng
děng


)
)


jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shù


jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

ā
hán
jīng

shí
juàn
(
(


guān


fàn
běn

xiǎn

lái
gāo
sēng
chuán
yún

huán

chū
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)
yīng

jīng

juàn
(
(

míng
dōu
diào
jīng
chū
zhōng
ā
hán


shífáng
yún
jiàn
bié

)
)jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shí)
)

rén
chū
xiàn
shì
jiān
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán


juàn


fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí

xiǎng

niàn

lái
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shí


weí
niàn

lái
jīng
chū
zēng

ā
hán


shí

chū


fáng
yún
jiàn
bié

)
)
ā


jīng

juàn
(
(

sān
chūjīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
guò

xiàn
zài
yīn
guǒ
jīng

juàn
(
(

jīng
zhōu
xīn

chū

liù


xiū
xíng
běn

ruì
yīng
běn

děng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng


kuò
sēng
yòu
děng

)
)


jiā


pín

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
èr
pǐn
shēng

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
zuì

bào
yīng
jīng

juàn
(
(

míng
lún
zhuǎn

dào
zuì

bào
yīng
jīng

yún
lún
zhuǎn

dào
jīng

yún

dào
lún
jīng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
zhòng
shì
fēn
ā

tán
lùn
shí
èr
juàn
(
(
huò

lùn

gòng

shè

chū
chū

táng

pǐn
lèi

lùn
tóng
běn
fángsuǒ
chū
)
)

pǐn
xué

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

fáng
yún
jiàn
bié

)
)
bīn
tóu


luó

wéi
yōu
tuó
yán
wáng
shuō

jīng

juàn
(
(

yún
bīn
tóu

wéi
wáng
shuō

jīng
fáng
yún
jiàn
bié

shàng
jiàn
cún

hòu
què
)
)

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(

èr
chū

yáo
qín

tuó

shè
suǒ
chū

kōng
cáng
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

liàng

jīng

juàn
(
(
chū
chū

xiāo

tán


tuó

shè
chū
zhě
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
zhū


xíng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

luó
shí
suǒ
chū
èr
juàn
zhě

zhū

běn

jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng

juàn
(
(
huò

xiǎo


èr
chū

luó
shí
ā

tuó

táng

chèn
zàn
jìng

tóng
běn
xiào
jiàn
nián
chū

míng
ā

tuó
jiàn
dào
huì
sēng
yòu
èr

gāo
sēng
chuán
yún

jīng
zhōu
chū
fáng

bié
cún
ā

tuó
jīng
zhě


)
)


xiáng
jīng

juàn
(
(

sān
chū

zhī
qiān


xiáng
zhòuyáng
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
yuán
jiā
èr
shí
jiǔ
nián
zhèng
yuè
sān


jīng
zhōu
chéng

wéi

kōng
jīng
zhōu

shǐ
nán
qiáo
wáng
liú

xuān
chū
liù


jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)chí

mén
jīng

juàn
(
(

èr
chū

shèng
jiān
chū
zhě

zūn
shēng


suǒ
wèn
jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
pín


lài
jīng

juàn
(
(


chū

bái
yán
zhī
qiān
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
xiàn
zài

míng
jīng
sān
juàn
(
(

míng
huá

xiàn
zài

míng

èr
chū

chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
děng
tóng
běn
yuán
jiā
èr
shí
jiǔ
nián
zhèng
yuèjīng
zhōu
wéi
nán
qiáo
wáng
chū
jiàn
shǐ
xīng


gāo
sēng
chuán
)
)
jìng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

sān
chū
jiàn

kuò

)
)

yōu
wáng
jīng

juàn
(
(

jīng
zhōu
xīn


jiànsēng
yòu

)
)
běn
xíng
liù

luó

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

chù

chù
sān
guān
jīng

juàn
(
(
huò


chù

chū

ā
hán


fáng
yún
jiàn
bié

)
)

cáng
jīng

juàn
(
(


chū

guǐ
wèn

lián
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

lián
jiàng
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

wáng

huò
yún
jiàng
lóng
jīng
huò
yún
jiàng
lóng
wáng
jīng

èr
chū

lóng
wáng
xiōng

jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
yuē
nán
jīng

juàn
(
(

yún
yuè
nán
jīng

sān
chū

niè
chéng
yuǎn
yuè
nán
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shì
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

yòu

yún

juàn
)
)
qǐng
bān


qiū
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
bān


yún
bān
shí
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
āniàn
zhāng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
bào

sān
tǒng
lüè
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
liù
zhāi

jiè
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
ā
lán
ruò

chán
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū

luó
shí
zuò
chán
sān
mèi
jīng
tóng
běn
jiàn

kuò

)
)
jīng

juàn
(
(

èr
chū

luó
shí
chū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

xiān
jīng

juàn
(
(

èr
chū

èr
juàn
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shí
èr
yóu
jīng

juàn
(
(

èr
chū
fáng
yún
jiàn
jiù

)
)
xiāng
lüè


juàn
(
(

dōng
ān

chū
jiàn
sēng
yòu

gāo
sēng
chuán
yún

jīng
zhōu
xīn

chū
)
)

yòu

shí
èr


bǎi
sān
shí

juàn
(
(
bīn
tóu

shàng
èr
shí
liù


bǎi
juàn
jiàn
zài

kōng
cáng
xià
èr
shí
liù

sān
shí

juàn
què
běn
)
)

shā
mén
qiú


tuó
luó

sòng
yán
gōng

xián

zhōng
yìn

rén
chéng
xué

shì
hào


yǎn

běn

luó
mén
zhǒng

yòu
xué

míng
zhū
lùn

tiān
wén
shū
suàn

fāng
zhòu
shùguàn

hòu

jiàn

xīn
xún

jīng


nǎi
shēn
chóng


yān


jiā
shì
wài
dào
jìn
jué
shā
mén

nǎi
shè
jiā
qián
dùn
yuǎn
qiú
shī
jiàng


luò

gǎi

zhuān
zhì
xuéshòu

jiè

tōng
sān
cáng

wéi
rén


gōng
shùn
shì
shī
jìn
qín

qǐng
zhī

xiǎo
chéng
shī
jìn
xué

chéng


chéng
shī
shì
lìng
tàn

jīng
xiá
pǐn
huá
yán

shī

ér
tàn
yuē
chéng
yǒu
zhòng
yuánshì

sòng
jiǎng


néng
chóu
kàng

jìn
shòu


jiè


nǎi
fèng
shū


quàn
guī
zhèng

yuē

ruò
zhuān
shǒu
wài
dào

suī
huánruò
guī

sān
bǎo

cháng

xiāng
jiàngǎn

zhì
yán
suì

xié
cóng
zhèng


tuó
qián
dào
shī

zhū
guó
jiē
chuán
sòng

gōng


yǒu
yuán
dōng
fāng

nǎi
suí

fàn
hǎi

zhōng

fēng
zhǐ

dàn
shuǐ

jiéyōu
huáng


tuó
yuē


tóng
xīn
bìng

niàn
shí
fāng

chèn
guān
shì
yīn

wǎng

gǎn

nǎi

sòng
zhòu
jīng
kěn
dào

chàn

é
ér
xìn
fēng
bào
zhì

yún
jiàngměngchéng
gǎnyuán
jiā
shí
èr
nián

hài
zhì
guǎng
广
zhōu

shí

shǐ
chē
lǎng
biǎo
wén
wén


qiǎn
shǐ
使
yán
jiē


zhì
yáng
dōu

chì
míng
sēng
huì
yán
huì
guān

xīn
tíng
jiāo
láo
jiàn


shén
qíng
lǎng
chè


qián
jìng

suī
yīn

jiāo
yán

ér
xīn
ruò
qīng
gài

chū
zhù

huán


é
ér
wén

yán
qǐng
shēn
jiā
chóng
jìng

láng

yán
yán
zhī
tōng
cái
shuò
xué
shù
dài
zào
mén


shì
sòng
dōu
yuǎn
jìn
guān
gài
xiāng
wàng


jiāng
jūn
péng
chéng
wáng

kāng

chéng
xiāng
nán
qiáo
wáng

xuān

bìng
shī
shì
yān

qǐng
zhī
zhòng
sēng
gòng
qǐng
chū
jīnghuánxué
zhū
sēng


chū

ā
hán
jīng

dōng
ān

chū


jīng

hòu

dān
yáng
jùn

chū
shēng
mán
léng

jīng


zhòng

bǎi

rén

bǎo
yún
chuán


huì
guān
zhí


wǎng


zhé
miào

běn
zhǐ

hòu
qiáo
wáng
zhèn
jīng
zhōu

qǐng


xíng
ān
zhǐ
xīn


gēng
chuàng
diàn
殿
fángxīn

chū

yōu
wáng
guò
xiàn
yīn
guǒ
xiǎo

liàng
shòu
寿
yāng
jué

luó
xiāng

jiě
tuō

luó

liǎo

xiàn
zài

míng
xiāng
lüè


xiáng
děng
zhū
jīng

bìng
qián
suǒ
chū
fán

shí
èr


duō
shìyǒng
chuán


qiáo
wáng

qǐng
jiǎng
huá
yán
děng
jīng

ér

tuó

cǔn
wèi
shàn
sòng

kuì
tàn

xún


dàn


chàn
qǐng

míng
yīng

mèng
yǒu
rén
bái

chí
jiàn
qíng

rén
shǒu
lái
zhì

qián
yuēyōutuó


shì
duì


yuē


suǒ
duō
yōujiàn

shǒu
gēng
ān
xīn
tóu


lìng
huí
zhuǎn
yuētòngyuē


tòng

huō
rán
biàn
便
jué
xīn
shén

yuè

dàn

yán

jiē
bèi
lǐng
sòngshì
jiù
jiǎng
yǒng
chuán


sēng
niàn
wéi
dōu
jiǎng

suī
yīn

rén
ér
xuán
jiě
wǎng


yuán
jiā
jiāng


qiáo
wáng

yǒu
guài
mèng


tuó
yuē

dōu
zhōng
jiāng
yǒu
huò
luàn

wèi


nián
ér
èr
xiōng
gòuxiào
jiàn
zhī
chū

qiáo
wáng
yīn
móu

jié


tuó
yán
róng
yōu
cǎn
ér
wèi


yán

qiáo
wáng
wèn
tuó
jiàn
zhēng
kěn
qiē
nǎi
liú

ér
chū
yuēsuǒ


pín
dào

róng

cóng

qiáo
wángqíng
suǒ
xìn

nǎixià

liáng
shān
zhī
bài
huǒ
jiàn
zhuǎnàn
xuán
yuǎn
pàn
wéi

xīn
chèn
guān
shì
yīn

shǒu
zhuō
qióng
zhú
zhàng
tóu
shēn
jiāng
zhōng

shuǐ

zhì


zhàng

shuǐ
shuǐ
shēn
liú
shǐ

jiàn

tóng

xún
hòu
ér
zhì

shǒu
qiān
zhī


wèi
tóngxiǎo
ér

nénghuǎng

zhī
jiān
jué
xíng
shíréng

shàng
àn


tuōshǎng
tóng
jiàn


shēn
máo
shù
fāng
zhī
shén

yān
shí
wáng
xuán


jūn
liáng
shān

xiào


jùn
chì
jūn
zhōng
yǎn
shàn
jiā
liào驿
xìn
sòng
tái

é
ér
xúnsòng
dōu

xiào

shí
shí
yǐn
jiàn

wèn
wěi


yuē

wàng

jiǔ
jīn
shǐ
xiāngtuó
duì
yuē


rǎn
wěi

fēn
wéi
huī
fěn

jīn

jiē
jiàn
zhòng

shēng
zào
chì
wèn

bìng
qiáo
wéi
zéi


yuē

chū
jiā
zhī
rén


róng
shì

rán
zhāng
chàng
zōng
líng
xiù
děng
bìng
shìpín
dào
suǒ
míng
dàn宿
yuán
nǎi
féng

shì

xiào

yuē


suǒshì

chì
zhù
hòu
táng
gōng
shī


gěi

rén
chéng

chū

tuó
zài
jīng
zhōu
shí
zǎi

měi

qiáo
wáng
shū
shū


jūn
bài
jiǎn
jiǎn

piān
yán

jūn
shì
zhě

xiào

míng

chún
jǐn

jiāhòu
yīn
xián
tán
liáo

wèn
yuē

niàn
chéng
xiāngyuē

shòu
gōng
shí
nián


wàng


jīn
cóng

xià


yuàn
wéi
chéng
xiāng
sān
nián
shāo
xiāngrán
dòng
róng


ér

yān


zhōng
xīng

chéng
chì
lìng

zhù

wéi
kāi
sān
jiān
fáng

hòu

dōng

yàn
huì
wáng
gōngchì
jiàn

tuó

shí
wèi

jìng

bái
shǒu
hào
rán

xiào

yáo
wàng

wèi
shàng
shū
xiè
zhuāng
yuēyǎn
cōng
míng

jiě

dàn
niàn
lǎo


zhì

zhèn
shì
wèn
zhī
rén
tuó
shàng
jiē
yīn
yíng
wèi
zhī
yuēyǎn


yuǎn
lái
zhī

dàn
yǒu

zài


yīng
shēng

yuē

pín
dào
yuǎn
guī

jīng
chuí
sān
shí
zǎi

tiān

ēn

xián
kuì
wǎng


dàn

shí
lǎo
bìng
wéi


zài


jiā


biàn

chì
jìn

ér
zuò


cháo
zhǔ


hòu


líng
jiè
fèng
huáng
lóu

西měi
zhì

bàn
zhé
yǒu
tuī

ér
huàn

shì

jiàn
rén
zhòng

yǎn
mèng


tuó
shāo
xiāng
zhòu
yuàn
yuē宿
yuán
jīn


xíng
dào

chàn
cháng
wéi

děng

ruò
zhù
zhě
wéi


shàn
shén

ruò

néng


suí
suǒ
ān


ér
dào

shí

rén
tóng

mèng
jiàn
guǐ
shén
qiān
shù
jiē

dānzhòng
suì
ān


míng

nián
tiān
xià
kàng
hàn


dǎo
shān
chuān
lèi
yuè

yàn


suì
qǐng
lìngshǐ
使
yǒu
gǎn
xiào


xiāng
jiàn


tuó

yuē

yǎng
píng
sān
bǎo

xià
tiān
wēi


jiàng

huò


zhòng
jiàn


wǎng
běi

diào
tái

shāo
xiāng

qǐng


yǐn
shí


ér
sòng
jīng

jiā

zhòu

míng


shí

西
běi
jiǎo
yún


chū

chē
gài


zài
sāng


fēng
zhèn
yún


lián

jiàng


míng
dàn
gōng
qīngchì
jiàn
wèi
láo
chèn
shī
xiāngtuó

yòu

lái
shū
shí
zhōng
shēn

cháng
zhí
chí
xiāng

wèi
cháng
chuò
shǒu

měi
shí
zhé
fēn
shí
fēi
niǎo
nǎi

shǒu

shí

zhì
míng

zhī
shì

gōng

shèng

dào
tài
shǐ

nián
zhèng
yuè
jué


píng

biàn
便


míng


gōng
qīng
děng
gào


lín
zhōng
zhī

yán
zhù
ér
wàng
yún

jiàn
tiān
huá
shèng
xiàng


zhōng
suì


chūn
qiū

shí
yǒu

míng

tòng


sòng
yīn
hòu

gōng
qīng
huì
zàng
róng
āi
bèi
yān
bān

huán
jīng

juàn
(
(
huò

bān

xiào
jiàn
yuán
nián

xīn


jiàn
dào
huì
sòng


jīn
xún

dān
juàn

huán
shàng
xià
wén

fēi
shì

tuó
suǒ
fān

shì
qiān

děng

jīn
xún

èr
juàn
qiě

dōng
jìn

zhōng
)
)
shì

nán
běn
jīng

juàn
(
(

zhī
qiān

)
)
sān
cáng

shī

shù


juàn
(
(
fēi
fàn
běn
chū


shān
zhī
)
)
dāng
lái
xuǎn

zhū
è
shì
jiè
jīng
guò

xíng
tán

luó

jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
bēi
huá
jīng
)
)
shā
lóng


guó
jīng
(
(
chū
liù

jīng
)
)
sān
yīn
yuán
jīng
(
(
chū
cháng
ā
hán
)
)
sān
xiǎo
jié
jīng
(
(
chū
lóu
tàn
jīng
)
)


gān

mén
zhèng

jīng
(
(
chū

shí
èr
mén
jīng
)
)
ā
lán

jīng
(
(
chū
zhōng
ā
hán
)
)
shè


děng

qiū

shēn
zuò
zhèng
jīng
(
(
chū

ā
hán
)
)

lài
jīng
duò
zhū
zhuó
hǎi
zhōng
jīng
jiù
shēng
jīng
shè


bān

huán
jīng

zhài
wéi
niú
jīng
jūn
chén
jīng
(
(
shàng
liù
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
)
)

shí
jīng
(
(
xiǎo
chéng

chāo
)
)
ā
nán
jiàn

cháng
jīng

wǎng
wèi
jiā

bìng
jīng

mìng
ā
nán

zuì
shēng
cháng
zhě
jīng
èr
qiáo
shì
jīng

lián


shī
wàng

bào
jīng
(
(
shàng

jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)

bān

huán
děng
èr
shí
sān


èr
shí
sān
juàn

huò
shì
bié
shēng
chāo
jīng

huò
fēi

tuó
suǒ
chū

jīn
wéi
shí


zǒng
shān
zhī
guān
shì
yīn


shòu

jīng

juàn
(
(

míng
guān
shì
yīn
shòu
jué
jīng

sān
chū


西
jìn


dào
zhēn
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
wáng
zōng
sēng
yòu

kuò

shàng
děng


gāo
sēng
chuán
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

yǒng

fàn
míng
tán

jié

běn
xìng

shì

yōu
zhōu
huáng
lóng
guó
rén


yòu
wéi
shā

biàn
便
xiū

xíng

chí
jiè
fěng
jīng
wéi
shī
suǒ


cháng
wén

xiǎn
bǎo
yún
zhū
sēng
gōng
jiàn

guó

kǎi
rán
yǒu
wàng
shēn
zhī
shì

suì

sòng
yǒng
chū
zhī
yuán

zhāo

tóng
zhì
shā
mén
sēng
měng
tán
lǎng
zhī

èr
shí

rén

gòng

fān
gài
gōng
yǎng
zhī
běi

yuǎn
shì

西
fāng

chū
zhì

nán
guó
réng
chū
hǎi

西
jùn

jìn

liú
shā
dào
gāo
chāng
jùn

jīng

guī

shā

zhū
guó

qián
dēng
cōng
lǐng
xuě
shān

zhàn

xiǎn
ètōng

zēng
bīng
é
é
jué

cǎo

shān
duō
zhàng


xià
yǒu

jiāng
jùn


jiàn


dōng

西
liǎng
shān
zhī
xié

suǒ
wéi
qiáo

xiāng


yuǎn
shí
rén

guò

dào

àn


yān
wéi
shí

hòu
rén
jiàn
yān
zhī
qián


fāng

gēng
jìn

ruò
jiǔ

jiàn
yān

zhī
bào
fēng
chuī
suǒ

rén
duò
jiāng
zhōng

xíng
cōng
lǐng
sān

fāng
guò

shàng
xuě
shān

xuán
ān

chù

shí

jiē
yǒu


kǒng

chù
chù
xiāng
duì

rén

zhíxiān

xià

shǒu
pān
shàng


zhǎn
zhuǎn
xiāng
dài
sān

fāng
guò
nǎi
dào
píng


xiāng
dài
liào
jiǎn
tóng

shī
shí
èr
rén

jìn
zhì

bīn
guó

bài


tíng
suì


xué
fàn
shū
jìng
biàn
便
jiě
fàn


qiú

guān
shì
yīn
shòu

jīng
fàn
wén
jié
tóng
xíng
shā
mén

shí
sān
rén


西
xíng
dào
xīn
tóu(
(

yún
shī

kǒu
)
)
yuán


西

yuè
shì
guó


bài

ròu
bái


chuán

hòu
zhì
tán

shān
nán
shí
liú


zhù
sēng
sān
bǎi

rén

sān
chéng
xué


jié
biàn
便
tíng


shòu


jiè
tiān
zhú
shā
mén

tuó
duō
luó
(
(

yún
jué
jiù
)
)

fāng
zhòng
sēng
yún
dào
guǒ


jié
qǐng
wéi

shàng

hàn
shā
mén
zhì
dìng
wéi
ā

xià
zuò
sān
yuèběi
xíng
zhì
zhōng
tiān
zhú

kuàng
yuǎn
zhī
chù
cháng

shí

wéi
liáng


tóng


rén

wáng

rén

xíng

jīng
wēijié
suǒ

guān
shì
yīn
jīng
cháng
zhuān
xīn

niàn

jìn
shè
shè
wèi
guó
zhōng

féng
shān
xiàng

qún


jié
chèn
míng
guī
mìng


yǒu
shī

cóng
lín
zhōng
chū
xiàng
jīng

bēn
zǒu

hòu

héng


zhí

niú

qún

míng
hǒu
ér
lái
jiāng

hài
rén


jié
guī
mìng

chū

xún
yǒu

jiù
fēi
lái

niú
jīng
sǎn
suì

miǎn
hài


chéng
xīn
suǒ
gǎn
zài
xiǎn


jiē

lèi


hòu

nán
tiān
zhú
suí

fàn
hǎi

guǎng
广
zhōu

suǒ

shì

bié
yǒu

chuán

yuán
jiā

nián


yáng
dōu

shǒu

xuān

guān
shì
yīn
shòu

jīngjīn
jiàn
chuán

shì

hòu

zhī
suǒ
zhōng
guān
shàng
shēng
dōu

tiān
jīng

juàn
(
(

yún


shàng
shēng
jīng
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

sēng
yòu

yún
xiān
zài
gāo
chāng
jùn

chū

hòu

huán
)
)
jiàn
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

yún

xiǎo
jiàn
wáng
jīng

táng

shēng
jūn
wáng
jīng

shēng
guāng
tiān

jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
zhì
chán
bìng

yào
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhì
chán
bìng

yào


jīng

huò
yún
chán
yào


zhì
bìng
jīng
huò
èr
juàn
yún
chū

ā
hán
xiào
jiàn
èr
nián
jiǔ
yuèzhú
yuán

chū

yuè
èr
shíjiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)
jìng
fàn
wáng
niè
pán
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
bān


èr
chūchū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
jìn
xué
jīng

juàn
(
(
huò
yún
quàn
jìn
xué
dào
jīng

èr
chū

zhī
qiān
děng
chū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

guān
zhāi
jīng

juàn
(
(

chū
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


fǎn

jīng

juàn
(
(

míng

fǎnjīng
huò
zuò


fáng
yún
jiàn
bié

)
)


sēng

jīng

juàn
(
(
èr
ér
míng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)

luó
wáng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


guó
wáng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

huò

guó
wáng

)
)
zhān
tuó
yuè
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

guó
wáng

fáng
yún
jiàn
bié

)
)

kǒng

shì
jīng

juàn
(
(
huò
yún

kǒng

jīng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shēng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

wáng
gēng
shēng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
jiā

jìn
jiè
jīng

juàn
(
(

míngqiū
jīng

míng
zhēn
wěi
shā
mén
jīng

èr
chū
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


shì
jīng

juàn
(
(


chū

cháng
zhě

zhì
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
zhōng
yīn
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
guān
shì
yīn
guān
jīng

juàn
(
(
xiān
zài
gāo
chāng
jùn

chūhuán
jiàn
sēng
yòu

)
)wáng
sàng

jīng

juàn
(
(
huò
yúnwáng
jīng
yòu
yún

xié

wáng
fáng
yún
jiàn
bié

chū
zēng

ā
hán

shí

juàn


)
)


bān

huán
jīng

juàn
(
(
xiào
jiàn
èr
nián

zhōng
shān
dìng
lín
shàng

chū

míng

ài
dào
bān

huán
jīng
jiàn
sēng
yòu

chū
zēng

ā
hán


shí
juàn


)
)


màn
wéi


shù
jīng

juàn
(
(

yún


wéi


shù
màn
jiè
dàn
jīng


chū

ā
nán
wèn
shì


xiōng
jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
cháng
zhě
yīn
yuè
jīng

juàn
(
(

èr
chū

zhī
qiān
chū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


zhāng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

tán

lán
chū
zhě
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
fēn

tán
wáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

zhú

yán
sān

jié
jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)


shì


xiōng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún


wèn
shì


xiōng
jīng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
shēng

biàn
shí
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
jiàn
zhèng
jīng

míng
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
yōu

sāi

jiè
jīng

juàn
(
(

yún

xiāng
jīng

èr
chū


jiè
xiāng
jīng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
bié

)
)
xián
zhě


jīng

juàn
(
(

yún
wēi

fáng
yún
jiàn
bié

)
)

yòu
èr
shí


èr
shí

juàn
(
(
jiā

jìn
jiè
shàng

shíshí

juàn
jiàn
zài


shì
jīng
xià

shí
sān


shí
sān
juàn
què
běn
)
)


shì


jīng
shēng


běi
liáng


西
wáng
měng
xùn
cóng

ān
yáng
hóu


wèi
bìng
liáng
hòu
nán
bēn

sòng

huì
zhì
bēi
shēn

jiāo
shì


cháng
yóu
zhǐ
shìdān
yáng
yǐn
mèng

jiàn
ér
shàn
zhī
qǐng

xiāng
jiàn


miàn
zhī
hòu

xiāng
chóng
ài


shè
gōng
zhuàn
hòu
xiāng
yōu
shàn

jīng
shēng

xiào


xiào
jiàn
èr
nián

wèi

yáng
dōu
zhú
yuán


zhōng
shān
dìng
lín
shàng

shàng
shēng
jīng
děng
èr
shítōng


jiǔ
lín


zhì

jīng
shēng

jué
róng


cóng
róng


xuān
tōng
jīng
diǎn

shì

jiàn

bái
hēi
xián
jìng
ér
jiā
yānmíng
zhī

gòu

ér


míng
wáng
jīng
fàn

huáng
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
liù


)
)
[
[
(
(

-
-

+
+
lín
)
)
/
/

]
]


qiū
jīng
yōu

sāi


jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
zhōng
ā
hán
)
)
shì
zhǒng
wèn
yōu

sāi
jīng
(
(
chū

ā
hán
)
)
qīng
xìn
shì
ā

shàn
jīng
(
(

yún
ā

shàn
chí


jīng
chū
shēng
jīng
)
)

bǎi
fàn
zhì
jīng
(
(
qún

zhù

)
)


míng
wáng
děng

jīng
liù
shì
bié
shēng


yún

wěi

jīn
wéi
shí


bìng
shān
zhī
yán
luó
wáng

tiān
shǐ
使
zhě
jīng

juàn
(
(

míng
tiě
chéng


jīng
jiàn
cháng
fáng

chū
zhōng
hán

shí
èr


)
)

tán


guǒ
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shíjiàn
cháng
fáng

)
)
cháng
zhě

liù
guò
chū
jiā
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán

èr
shí

juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)


bān

huán
jīng

juàn
(
(
chū
zēng

ā
hán


shí
juàn


jiàn
cháng
fáng

)
)
pín
gōng
lǎo
gōng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
pín
lǎo
jīng

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiè
dài
gēng
zhě
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
xiè
dài
gēng
ér
jīng
jiàn
cháng
fáng

)
)
qǐng
bīn
tóujuàn
(
(
huò
jiā
jīng

jiàn
cháng
fáng

)
)
shàn
shēng

jīng

juàn
(
(

yún

chū
liù
xiàng
bài
jīng
jiàn
cháng
fáng

chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
sān
juàn


)
)

niè
pán
hòu
zhū

qiū
jīng

juàn
(
(

yún

shì

tuó
jīng
yún
chū

ā
hán
jiàn
cháng
fáng

)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu

shí


shí
juàn
(
(
qǐng
bīn
tóu

shàngjuàn
jiàn
zài
shàn
shēng

jīng
xià
sān

sān
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
huì
jiǎn

wèi
xiáng


rénxiàomíng
yuán
nián
dīng
yǒu鹿
tiān
shǐ
使
zhě
děng
jīng
shí

zhēn
wěi
shā
mén
jīng
(
(

jīng
shēng
suǒ
chū
jiā

jìn
jiè
jīng
wén

quán
tóng
nǎi
shì

jīng

míng

jiā
cuò
shàng
)
)
yào
shī
liú
li
guāng
jīng
(
(

yún
guàn
dǐng

chú
guò
zuì
shēngjīng
chū

guàn
dǐng
jīng
yòu

zhù
wéi

jīng
zhě
fēi
)
)
shì
jiā

zuì
jīng
shā
shēn

jiǎ
rén
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
liù


)
)
ā
nán
jiàn
shuǐ
guāng
ruì
jīng
(
(

yún
shuǐ
guāng
jīng

chéng
chāo
jīng
)
)
shāng
rén
qiú
cái
jīng

tán

jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
zhōng
ā
hán
)
)
shè
wèi
chéng
zhōng
rén
sàng


kuáng
jīng
xué
rén
luàn

jīng
(
(

yún


zuò

qiū

qiū

luàn

jīng
shàng
èr
jīng
bìng
chū
zēng

ā
hán
)
)


shì
chū
jiā

dào
jīng
(
(

yún

shì

tuó
jīng
)
)
èr
lǎo
nán

jiàn

chū
jiā

dào
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)
zhān


bào
zhì
bàng

jīng
(
(
chū
shēng
jīng
)
)
qiè
wéi
shā
mén
jīng
liè
shī
shè
jiā
xué
dào
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)
zhòu
yuàn
jīng
(
(
yòu
zǎi
wěi

)
)

zhēn
wéi
shā
mén
děng

shícháng
fáng
děng

bìng
yún
huì
jiǎn
suǒ
chū

jīn

duō
shì
bié
shēng
děng
jīng


shān
zhī

cúnniàn

sān
mèi
jīng
liù
juàn
(
(
huò
zhí
yún
niàn

sān
mèi
jīng
huò

juàn
suí

duō
chū
zhě
tóng
běn
shì


bié
fēn
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

liàng
mén


tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


tuó
luó

jīngjiàn
sēng
yòu


zhī
qiān

liàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
)
)

yòu
èr


juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
gōng

zhí


西

rén


dào


guǎng
广
shàn
yòu

xīn


xiàomíng
liù
nián
rén
yín

yóu
zhì
jīng
zhōu

chán
fáng


shā
mén
xuán
chàng
qǐng
chū
niàn

sān
mèi
děng
jīng
èr


chàng
kān
zhèng
wén


zhǐ
wǎn


ér
chàng
shū
shǒu
chū
xiāng
zhǎng
zhōng
liú
shuǐ

zhīhòu
shì
chéng
dōu
zhǐ

shíshì
ā

wáng


nǎi
shǒu

zuò
jīn
gāng


děng
shí
liù
shén
xiàng
chuán
zhì

jīn

zhí
liú
jīng
shù
nián
hòu

zhī
suǒ
zhōng

shí
sòng
jié


qiū
yào
yòng

juàn
(
(
huò
yún
lüè
yào
jié


fáng
yún
èr
juàn
yòu
yún

juàn
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
sēng


xìng
zhū

guó
rén

chū
jiā
wéi
sēng
zǒng
yuè
zhòng
jīng
yóu
míng
shí
sòng

jiān
shàn
shǐ


zhì
wén
zǎo

shǐ
zhù


qiū
shān

xiào

qīn

fēng
wén
chì
chū
yáng
dōu
wéi
sēng
zhèng
yuè
zhòng

zhǐ

zhōng
xīng

míng

nián
guǐ
mǎo
zhuàn
shí
sòng
jié
qìng


shí
sòng

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún
shí
sòng

qiū


luó


chā
jiè
běn
huò
yún
shí
sòng

qiū


jiè
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

yǐng


xìng
suǒ
shì
dùn
huáng
rén

shí
sān
chū
jiā
wéi

xiāngzhù
liáng
zhōu
gōng
tóng
xué

cáng
zhī
míng

yǐng

yīng

hòu
xué

zài
qǐng

zài

wén

yán
jīngshè
jīng
lùn

yuán
jiā

zhì
jiàn

zhǐ
xīn
tíng


xiào


yǐng
xué

jiān
míng
chì
wéi
dōu

sēng
zhèng

hòu

rén
huán
duō
bǎo


cháng

dìng
xián
fáng

shí
kāihòu

zhù
cháng
gānmíng


tài
shǐ
nián
zhōng


chū
shí
sòng

jièjiān
chū
jié

liú
xíng

dài

jìn

jīng
shí
juàn
(
(


chū

ā
chà

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)
ā
shùjīng

juàn
(
(


chū
xīng
bǎo


wèi

huì
děng
tóng
běn
tài
shǐ
nián

guǎng
广
zhōu
chū
jiàn
shǐ
xīng
bǎo
chàng
děng

)
)
hǎi

jīng

juàn
(
(
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)

lái
ēn
zhìjīng

juàn
(
(
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)
bǎo
dǐng
jīng

juàn
(
(
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)
sānjīng

juàn
(
(
sòng
yán
xián
rén
yòng

jīng
jiàn
shǐ
xīng
sēng
yòu
bǎo
chàng
děng

)
)

yòu
liù

èr
shí
jiǔ
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
zhú

juàn

yìn

rén


zhì
xìng
hóng
jiǎn
kāi

wéimíng


tài
shǐ
nián
zhōng


guǎng
广
zhōu


jìn

děng
jīng
liù


shǒushàng
qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng
jué
liǎo
zhū


huàn
huà
sān
mèi
jīng

èr
chū

hàn
yán

diào

zhě


bān
ruò


shì

fēn
bìng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
xiáng
gōng


yún
shuò
gōng

zài
nán
hǎi
jùn


shǒu


jīngqún

zhí
yún
sòng
shì

xiǎn
nián
míng

wèi
xiángcáng

fāng
děng
jīng

juàn
(
(

míng
wèn
míng
xiǎn
jīng
shì
huá
yán
jīng
míng
nán
pǐn


jiàn
shǐ
xīngshàng

)
)
yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(

míng


yīng
luò
jīng

sān
chū
jiàn
shǐ
xīng


shàng

)
)

yòu
èr

sān
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
shì
dào
yán


sòng
shì


cáng
fāng
děng
jīng
děng
èr


qún

zhí
yún
sòng
shì
chū

xiǎn

nián
fàn

shǒu

jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
shǐ
xīng


zhào


shàng

)
)
kōng
jìng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

yún
kōng
jìng
tiān
gǎn
yīng
sān
mèi
jīng

èr
chū
jiàn
shǐ
xīng


zhào


shàng

)
)
quàn
jìn
xué
dào
jīng

juàn
(
(

míng
quàn
jìn
jīng

liáng
shǐ
gòng
chū

sān

)
)

yòu
sān

sān
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
shì
yǒng
gōng


sòng
shì

fàn

shǒu

děng
jīng
sān


qún

suī
yún
sòng
shì

xiǎn

nián
chē

jīng
(
(

míng
chē

běn

jīng
chū
liù


zhōng
shì
shī

biàn
wáng
jīng

míng
qún

suī
yún
yǒng
gōng
suǒ
chū
jīn

shì
bié
shēng
chāo
jīng

shān
zhī

cún

)
)

diào
yīn
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

lái
suǒ
shuō
qīng
jìng
diào

jīng


西
jìn


wén
shū
jìng

jīng
děng
tóng
běn


chū
jiàn
shǐ
xīngshàng

)
)

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(

míng

chéng
yīng
luò
zhuāng
yán
jīng

míng
zhuǎn

shēn


jīng


chū


西
jìn


shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng


sēng
yòu

shàng

)
)

yòu
èr

èr
juàn
(
(
qián

diào
yīn
jīng
jiàn
zài
hòu

yīng
luò
jīng
què
běn
)
)

shā
mén
shì

hǎi


sòng
shì


diào
yīn
děng
jīng
èr


qún

zhù
yún
sòng
shì

chūxiǎn
nián
wèi
xiáng


yuè
dēng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
wén
shū
shīshí
shì
xíng
jīng

míng
dài
huì
sān
mèi
jīng
chū

yuè
dēng
jīng


juàn


jiàn
zhàoshàng

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
xiān
gōng


sòng
shì

yuè
dēng
jīngqún

zhù
yún
sòng
shì

xiǎn

nián

wèi
xiángshā
sāi

chāo

juàn
(
(
jiàn
bǎo
chàng

)
)

yòujuàn
què
běn

shā
mén
sēng
shī

guó
rén
shā
sāi

chāo
zhōu

zhōng
zhǐ
bǎo
chàng


yán

dài


bǎo
chàng

xún
běn
wèi
huò

qiě


sòng


zhāng
yǒu

ěr
xīn

shī

zhū
jīng

lái
zhì
yìn
jīng

juàn
(
(

míng
zhū


shēn

èr
chū

huì
yìn
sān
mèi
jīng
tóng
běn
)
)
lǎo

jīng

juàn
(
(

èr
chū

lǎo

rén
jīng
děng
tóng
běn
)
)

miè
jìn
jīng

juàn
shèn
shēn

huí
xiàng
jīng

juàn

wéi
huáng
zhú
yuán
lǎo

luó
mén
shuō
xué
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shí
juàn


)
)
yōu


duò
shè
jiā
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán


shíhuò

jiā

)
)
xié
jiàn
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

liù
shí
juàn


)
)

shā
mén
bǎi

jiéjuàn
(
(
huò
yún

shā
mén
jié


chū
shí
sòng

)
)
jiā
dīng

qiū
shuō
dāng
lái
biàn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
jiā
dīng

qiū
jīng
)
)


hòu
què
běn
shí
fāng

míng
jīng

juàn
(
(
běn
zuò
shí
wàn

cuò
)
)
huá
yán
jìng
jīng

juàn
sān
shí

pǐn
jīng

juàn
(
(
yòu
zǎi
liǎng
běn
bìng
yún

chū
jīn
qiě
cún

)
)shuō


juàn

wáng

lái
jīng

juàn
(
(
huò


wáng
jīng
jīnguāng

jīng
tóng
běn
)
)
xiàn
zài
shí
fāng

míng
jīng

juàn
guò

zhū

míng
jīng

juàn
qiān

bǎi

míng
jīng

juàn

bǎi

bǎi

míng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

bǎi

shí
)
)
guān
shì
yīn
chéng

jīng

juàn
wén
shū
yīn
yuán
jīng

juàn
wén
shū
běn
yuàn
jīng

juàn
wén
shū
guān
jīng

juàn
jīng

juàn
dǎo
shī
wèn

jīng

juàn

tuó


bǎi
èr
qiān
nán
jīng

juàn
chí
shēn


jīng

juàn
(
(
huò
yún
chí
shēn
jīng
)
)
xián
shǒu


èr
bǎi
wèn
jīng

juàn
jīn
gāngjīng

juàn
shànjīng

juàn


cóng
dōu

tiān
jiàng
zhōng
yīn
jīng

juàn


xíng

jīng

juàn


jìng
běn

jīng

juàn


chū

jīng

juànshì
jīng

juàn


shí
liù
yuàn
jīng

juànshí

xíng
jīng

juàn


jiào

jīng

juàn


zhèng
xíng
jīng

juàn


chū

zhū

jīng

juànxìng

jīng

juàn


jiā
xìng
jīng

juànqiū
jīng

juàn


jīng

juàn
(
(
jīn

běn
shàng
tuō

)
)


zuò
liù

xiàng
běn
shì
jīng

juàn


shī

wáng
jīng

juàn

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(

xīn

zhě
fàn
běn
tóng
wèi
xiáng
tóng
bié
)
)

sēng
gōng

jīng

juàn
tuó
lín


qiā
jīng

juàn
(
(
jīn


shì
ā
nán
tuó

qiā

jīng
)
)

jìng
zhū

jīng

juàn
bān
ruò

luó


jīng

juàn

qīng
jìng

jīng

juàn
tài

chū
guó
èr
shí


juàn

shíjuàn
shí
fāng

shén
zhòu

juàn

tiān
wáng
shén
zhòu

juàn
shí
èr
yīn
yuán
jié

shén
zhòu

juàn


shén
zhòu

juàn

shān
shén
zhòu

juàn
jiàng

shén
zhòu

juàn
wēi

tuó
luó
shén
zhòu

juàn
(
(
běn
zuò
chéng

cuò

)
)


jié
shén
zhòu

juàn
jiū

jiā

jīng

juàn
(
(

tóng
jiā

jiě
nán
jīng
tóng
běn
chū
cháng
ā
hán


juànjīng

yún
chū
zhōng
ā
hán

shí
liù
juàn


)
)
chū
yào
jīng
èr
shí
juàn
xíng
dào
jīng

juàn
cháng
ā
hán
jīng
sān
juàn
(
(
yòu
yún

shì
cán
quē
cháng
ā
hán
jīng
)
)
hóng
dào
jīng
èr
juàn

tiān
wáng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún

yǒu
zhòu

rén
suǒ

)
)
zhū
tiān
ā

lún
dǒu
jīng

juàn
jīn


jīng

juàn
(
(zhōng
yǒu
yòu
yún

chū
běn
)
)
zhì
chán
guǐ
mèi

ān
jīng

juàn
zhān

guó

shuō
jiè
jīng

juàn

zài
shì
zhī
shān
shuō

jīng

juàn

sān

shì
jīng

juàn


shì
jīng

juàn

wèn


jīng

juàn


xíng
jīng

juàn
yīn

shēng
sān
xīn
jīng

juàn


jīng

juàn


běn
yuán
jīng

juàn
shì
jiā
wén
zhī

jīng

juàn

jiā
shā
jīng

juànjīng

juàn
jiā

jiě
jīng

juàn
jiā

yīn
yuán
jīng

juàn
shè


wèn
shǔ
jīng

juàn
jiā


zhèng

shì
jīng

juàn
shè


tàn


rén
jīng

juàn
shè


shēng

西
fāng
jīng

juàn
shèlián

huán
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
shēng
jīng
zhōng
shè


bān

huán
jīng
)
)

lián
suǒ
wèn
jīng

juàn

lián
yīn
yuán
jīng

juàn
ā
nán
jiàn
biàn
jīng

juàn
nán
tuó
jīng

juàn
ā

hán

niàn
jīng

juàn
luó
hàn


jīng

juàn
bīn
tóujīng

juàn
ài
xíng

qiū
jīng

juàn
ài
shēn

qiū
jīng

juàn
zhān

qiū
jīng

juàn
shàn
xīng

qiū
jīng

juàn
liù
qún

qiū
jīng

juàn

zài
wáng

qiū
jīng

juàn
luó
xié


qiū
jīng

juàn

qiūjīng

juàn
xuán
jiè
wèi
lái

qiū
jīng

juàn
(
(
jīn

xuán

cuò
)
)

qiū

xiāng
jīng

juàn
shì
zhǒng
tóng

jīng

juàn
zūn
zhě

cuō

jīng

juàn

bīn
èr
shā

jīng

juàn
shā

chí
jiè
jīng

juàn
hǎi
zhōu
yōu

sāi
huì
jīng

juàn
xián
zhě

shì
jīng

juàn


xiū
xué
jīng

juàn


xíng

zhōng

zéi
jié
jīng

juàn


jīng
jìn
jīng

juàn
jiā

luó
yuè
wèn

jiè
jīng

juàn

luó
yán
tiān
wáng
jīng

juàn

shā
mén
tiān
wáng
jīng

juàn


tiān
wáng
jīng

juàn
zhū
tiān
shòu
寿
jīng

juàn

xiàn
chéng

jīng

juàn

wáng
jiè
(
(

shì
shì

)
)
jīng

juàn
jìng
fàn
wáng
jīng

juàn

zàng
yuè
tóu
tán
wáng
jīng

juàn
ā

wáng
zuò
xiǎo
ér
shí
jīng

juàn
(
(
jīn

chū

wáng
chuán
)
)
xiǎo
ā

wáng
jīng

juàn
yōu
tián
wáng
zhào
shì
xīn

jīng

juàn
(
(
jīn

shì

chéng
cáng
zhōng
yōu
tián
wáng
jīng
)
)
jiā

wáng
tóu

shī
jīng

juàn
guǒ
zūn
wáng
jīng

juàn


shì
jīng

juàn
jiàng
kǒng
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

kǒng

cuò
)
)

luó
wáng
jīng

juàn

dēng
wáng
jīng

juàn
shè

guó
jīng

juàn
luó


wáng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
guó
wáng
luó

[
[

*
*
(
(
huà
-
-
shān
+
+
jiǎ
)
)
]
]
jīng
)
)


weí
yuè
wáng
jīng

juàn
liú
shā
wáng
jīng

juàn
shí

wáng
jīng

juàn
wáng

zhú
shī
jīng

juàn
quàn
wáng
chí

jiè
jīng

juàn
tài

zhān
shè
luó
chà
jīng

juàn
cháng
zhě
shèng

jīng

juàn
cháng
zhě

xīn
jīng

juàn
cháng
zhě
rén
xián
jīng

juàn
cháng
zhě
huán
luó
yuè
jīng


juàn

wèn
chún
tuó
cháng
zhě
shòu

jìng
xíng
jīng

juàn

luó
mén
wèn
shì
jīng

juàn

luó
mén
děng
zhēng
shuō
jīng

juàn
liù
shī
wáng
jīng

juàn

jiàn
zhāi
jīng

juàn
míng
xīng
fàn
zhì
jīng

juàn
dōu

fàn
zhì
jīng

juàn
fàn
zhì

tuó
jīng

juàn
fàn
zhì

huǒ
jìng
jīng

juàn
fàn
zhì
wèn

jīng

juàn
fàn
zhì

jīng

juàn
fàn
zhì
hǎo

jīng

juàn
fàn
zhì
yín

jīng

juàn
fàn
zhì
liù
shī
jīng

juàn
tiān
hòu
xián

jīng

juàn


wèn
jīng

juàn
pín

shǎo
shī
huò
hóng
bào
jīng

juàn

jiā

jīng

juàn
èr
rén
zuò
shā
mén

duàn
xiōng
shé
jīng

juàn


shā
zhān
tuó
luó
jīng

juàn
yǎn
néng
shì
shā
rén
jīng

juàn


sān
xiōng

jīng

juàn
ā
jiàn

jīng

juàn

lán

jīng

juàn
xiǎo
shēn

jīng

juàn

luó
nài
huī

xìng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò


)
)

xìng
jiā
zhǔ
kòu
shū

jīng

juàn

wèi
jīng

juàn
qiáng
luó
jīng

juàn
jīn
zhuǎn
lóng
wáng
jīng

juàn


lóng
wáng
jīng

juàn
sān
lóng
wáng
jīng

juàn

wáng
jīng

juàn
xiē
wáng
jīng

juàn

lóng
shé
shī
jīng

juàn
fàng
niú

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
fàng
niú
jīng
)
)
yǎng
niú
jīng

juàn
yán
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
yán
luó
wáng

tiān
shǐ
使
zhě
jīng
)
)
è
饿
guǐ
jīng

juàn
tiě
chǔ


jīng

juàn
yuán
jīng

juàn
yào
jīng

juàn

huì
jīng

juàn
huì

jīng

juàn


jīng

juàn
shēn
shù
jīng

juàn
xuǎn

jīng

juàn

shī
jīng

juàn
zhù
shàn
jīng

juàn

lái
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng

lái
shì
shí
jīng
)
)
xiào
shùn
jīng

juàn
yuán
běn
jīng

juàn
(
(


shì
cáng
zhōng
yuán
běn
zhì
jīng
)
)

shì
jīng

juàn

cáng
jīng

juàn
míng
zhù
jīng

juàn
shàn

jīng

juàn
zhí
zhì
jīng

juàn
míng
xiāng
jīng

juàn
guài

jīng

juàn
miè
guài
jīng

juàn
běn

jīng

juàn
àn

jīng

juàn
zhū

jīng

juàn

tuō
jīng

juàn

yuàn
jīng

juàn
bǎo
jiàn
jīng

juàn
zhēn

jīng

juàn
míng

jīng

juàn
jiàn
zài
jīng

juàn
shì
lùn

juàn
(
(
yòu
yún

shì

zhì

lùn
chāo
zhī

juàn
)
)

shì
jīng

juàn
zhǐ
jiě
jīng

juàn
(
(
yòu
yúnzhǐ

jiě
)
)
shì
xué
jīng

juàn

dào

jīng

juàn
zhū


jīng

juàn
shuō
rén
shēn
jīng

juàn
shī


jīng

juàn


shī
jīng

juàn
jiè


jīng

juàn
wèi
shēng
huǒ
jīng

juàn
wèi
shēng
zāi
jīng

juàn
niàn

pǐn
jīng

juàn


shān
jīng

juàn
chéng
bài
pǐn
jīng

juàn
(
(
jīng

huò
yún
chéng
bài
pǐnshì
lóu
tàn
jīng
zhī

pǐn
jīn
jiǎn
lóu
tàn


pǐn
)
)
shì
jiān
zhēn
bǎo
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shì
jiān
suǒ
wàng
zhēn
bǎo
jīng
)
)
xiàn
dào
shén

jīng
juàn
chéng
xíng

xiǎng
jīng

juàn
huǐ
guò
chú
zuì
jīng

juàn
shēn

jiǎo
xìng
jīng

juàn

shī
chí
jiè
jīng

juàn
shēng

西
fāng
zhāi
jīng

juàn
zào

shì

jīng

juàn
yǒu

wǎng
jiě
jīng

juàn
cháng
ā
hán
fāng

jīng

juàn
lìng
rén
xiào
yǒu

jīng

juàn
rén

chū
jiā
zhě
jīng

juàn
xīn
yīng
shēn
tān

jīng

juàn

shuǐ
huǒ
fēng
kōng
jīng

juàn
qiú

zhě
chú

jīng

juàn
chí
jiè
jiào
rén
shā
shēng
jīng

juàn

yuè
shí
jīng

juàn
gōng
gāo
jiāo
màn
yǒu
èr
bèi
jīng

juàn
huān


shī
yǒu

shì
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
quàn

cuò
)
)
sān
mèng
jīng

juàn
sān
huǐ
chù
jīng

juàn
sān
chéng

dāng
jīng

juàn

shǔ
jīng

juàn

děng

jīng

juàn

zhèng
duàn
jīng

juàn

hòu
jīng

juàn

shǔ
jīng

juàn


shì
jīng

juàn

luàn
jīng

juàn


jīng

juàn
liù
chán
jīng

juàn
liù

liù
shí
xíng
jīng

juàn
liù
bèi
ā
weí
yuè
zhì
jīng

juàn

zhòng
jīng

juàn

liú
jīng

juàn

shǐ
使
jīng

juàn

bèi
rén
héng

jīng

juàn

suì
zuò
shàn
jīng

juàn

fāng
wàn


cháng
jīng

juàn

shuāng
jīng

juàn
jiǔ
jié
jīng

juàn
jiǔ
nǎo
jīng

juàn
jiǔ
dào
guān
shēn
jīng

juàn
shí

sēng
jīng

juàn
shí
èr

jīng

juàn
shí
èr
ā
liàn
ruò
gāo
xíng
jīng

juàn
shí
èr

jīng
míng

juàn
sān
shí
èr
sēng

jīng

juàn
sān
shí


jīng

juàn

shí

xiāng
jīng

juàn
liù
shí
pǐn
jīng

juàn
liù
shí
èr

jīng

juàn

shí
èr
guān
jīng

juàn
bǎi

jīng

juàn
weí

sān
mèi
jīng

juàn
yuè
diàn
sān
mèi
jīng

juàn

yán
sān
mèi
jīng

juàn
ā

sān
mèi
jīng

juàn
chán
xíng

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
chán
xíng

xiǎng
jīng
)
)


shān

jīng

juàn

yuè

jīng

juàn
hǎi
shuǐ

jīng

juàn
yào
cǎo

jīng

juàn
gōng

tiān

jīng

juàn
xián
jié

jīng

juàn
jīn
gāng

jīng

juàn
bǎo
cáng

jīng

juàn
míng
zhū

jīng

juànjīng

juànjīng

juàn


wēi

suǒ

jīng

juàn
(
(
huò
yún


sēng

jīng
gāo
sēng
chuán
yún
bái)
)
jié
jiè
wén
jīng

juàn
shā


jiè
jīng

juàn

jiè
bào
yīng
jīng

juàn
liù

ā

tán

juànjīng
liù
juàn
(
(
huò
yún
zhū)
)


jīng

juàn
(
(
yòu
yún

chū
gēng
yǒu

běn
jīn
qiě
cún

)
)jīng

juàn
(
(
fán
shí

shì
)
)

yòu
sān
bǎi


sān
bǎi

shí
juàn
(
(
wéi
chū
jiǔ

jiǔ
juàn
yǒu
běn

zhě
bìng
què
)
)
bìng
shì
liáng
dài
shā
mén
sēng
yòu

zhōng
xīn

shī

zhū
jīng
rán
sēng
yòu
běn

yòu
suǒ
xīn


zǒng

qiān
sān
bǎi
liù


qiān

bǎi

shí
juàn

jīn

jiǎn
kuò

jiǔ
bǎi
jiǔ
shí
jiǔqiān
èr
bǎi
sān
shí
juàn

duō
shì
zhū
bié
shēng
jīng

huò
cháng
fáng
děng
shī


zhōng

zǎi


yǒu
dài

zhī
zhōng
biāo


zhǔ

chú

zhī
wài
yǒu
sān
bǎi


sān
bǎi

shí
juàn

jiǎn
kuò
cháng
fáng
děng

jiē
wèi
zēng
zǎi

jīn
xīn
wéi
shī
yuán

rán
yòu

zhōng
dàn
yún
shī


biāo
nián
dài

jīn
qiě


sòng

zhī


shù
miǎn

lòu
yān

(
(
zǒng

zhī

)
)