心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第六卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之六  齐萧氏都建业(亦云南齐)...

开元释教录第六卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


liù
juàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī
liù


xiāo
shì
dōu
jiàn

(
(

yún
nán

)
)


gāo

jiàn
yuán
yuán
nián

wèi
zhì


zhōng
xīng
èr
nián
rén


fán
jīng

zhǔ
èr
shí

nián

shā
mén

rén

suǒ

jīng

zǒng

shí
èr

sān
shí
sān
juàn
(
(

zhōng


èr
shí

juàn
jiàn
zàijuàn
què
běn
)
)
(
(
xiāo

)
)
shā
mén
tán


tuó

shè
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén


chéng
(
(
èr

èr
juàn
jīng

)
)
shā
mén
sēng


tuó
luó
(
(shí

juàn

)
)
shā
mén
(
(
èr

èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
qiú(
(
sān

liù
juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì
tán
jǐng
(
(
èr

èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

huà
(
(juàn
jīng
)
)

liàng

jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
tán


tuó
xié
shè


yán

shēng
chèn

zhōng
yìn

rén
qíng
dǎo


shè


gāo

dào
chéng
jiàn
yuán
sān
nián
xīn
yǒu


guǎng
广
zhōu
cháo
tíngliàng

jīngxié
shè
shǒu
shàn

shū
kǒu
jiě

yán
chuán
shòu
jīng
rén


dāng
shān
shā
mén
huì
biǎo
yǒng
míng
sān
nián

zhì
yáng
dōu

shàn
xiě
liú


bǎi
běn
shēng
jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

yòu
yún
wèi
xiáng
juàn
shù
fáng
yún

juàn
)
)

juàn
(
(

yán

宿


jiàn
sēng
yòu

yòu
yún
wèi
xiáng
juàn
shù
fáng
yún

juàn
)
)

yòu
èr

èr
juàn

běn
bìng
què

shā
mén


chéng


西

rénxīn
miào
dào
jié
zhì
hóng
tōng

yǒng
míng
nián
zhōng


guǎng
广
zhōu


bǎi
běn
shēng
jīng
děng
èr

shàn
jiànshā
shí

juàn
(
(
huò
yún


shā


zhí
yún
shàn
jiàn

jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

yòushí

juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
sēng


tuó
luó


yán
zhòng
xián


西

rén

huái
怀
dào
fàng
kuàng
huà
huì

qióng

shī

xiāng
chuán
yún


niè
pán
hòu
yōujié


cáng

nián

yuè
shí


shòu


jìng


xiāng
huā
gōng
yǎng

cáng

biàn
便
xià

diǎn
zhì

cáng
qián

nián
nián

shì

yōuniè
pán
chítuó
xiě


tuó
xiě


niè
pán


jiàn
lián

jiàn
lián


zhān
tuó
shì
shī
shī
xiāng

zhì
jīn
sān
cáng

shī
(
(

chū

míng
)
)
sān
cáng

shī
jiāng

cáng
zhì
guǎng
广
zhōu

lín
shàng

fǎn
huán
cángsēng


tuó
luó


tuóyǒng
míng
liù
nián

chén
(
(
fáng
yún


)
)
gòng
shā
mén
sēngguǎng
广
zhōu
zhú
lín


chū

míng
wéi
shàn
jiànshā

yīn
gòng
ānyǒng
míng

nián


suì
(
(
fáng
yún
gēng

)
)

yuè
bàn
shòu


jìng


qián
shī


xiāng
huá
gōng
yǎng

cáng


xià

diǎn

dāng

nián


jiǔ
bǎi

shí

diǎn

diǎn
shì

nián

zhào

xiū
liáng

tóng
jiǔ
nián


shān
zhí

xíng

shī
hóng

niè
pán
hòu
zhòng
shèng
diǎn

nián
yuè


yǒng
míng

nián


xiū
fǎng
访
hóng

yún


yǒng
míng

nián

hòu
yúnjiàn
diǎn

hóng


yún
qián
jiē
shì

dào
shèng
rén
shǒu

xià
diǎn

pín
dào
fán

zhǐ

fèng
chí
dǐng
dài
érgǎn
zhé
diǎn


xiū
yīn

suàn

zhì
liáng

tóng
jiǔ
nián
guǐ
hài
suì
qiān
èr
shí

nián

shēng


xiū
suǒ

tuī

zhì

táng
kāi
yuán
shí

nián
gēng

zhī
suì
qiān
èr
bǎi

shí
liù
nián

ruò
rán

shì

lái
miè

yuǎn
jìn
cān
chà
wèi
kān

xíng
(
(


diǎnxiǎn
suǒ
chuán
shī

guó


jīng
shè
chàng

nián
suì
quán
xuán

yún
yōu
cáng
jìng


liǎo

shǒu

xià
diǎn
nián
nián

shì
zhǎn
zhuǎn
xiāng

liú
chuán
zhì
jīn
zhě

huò

rán
xún

shàn
jiàn

shā
fēi
shì


suǒ

nǎi
shì

fēn

hòu
èr
shí

zhōng
suí

suǒ
zōng
shì

jiā

cuō
yào
ér
jiě
fēi
quán


zhuàn


hòu
nián
xià

diǎn

huò

rán
ruò
yán


shǒu

xià
diǎn
zhě
wèi


wéi
zhǐ
nán

)
)
miào

lián
huá
jīngduō
pǐn

shí
èr

juàn
(
(
jīn
biān

miào

huá
zài


juàn
chū
shā
mén

xiàn


tián
guó

fàn
běn
lái
jiàn
dào
huì
sòng


sēng
yòu

yún

gāo
chāng
jùn
huò
fàn
běn
wèi
xiáng
shú
zhèng
)
)
guān
shì
yīn
chàn
huǐ
chú
zuì
zhòu
jīng

juàn
(
(
yǒng
míng

nián
shí
èr
yuè
shíchū
jiàn
sēng
yòu


bǎo
chàng

)
)

yòu
èr

èr
juàn
(
(duō
pǐn
jiàn
zài
guān
shì
yīn
zhòu
jīng
què
běn
)
)

shā
mén


yán
西

rénqíng
shēn
suí
fāngyǒng
míng

nián
gēng


wéi
shā
mén

xiàn

yáng
dōu

guān

duō
pǐn
děng
èr


xiàn
shí
wéi
sēng
zhèng

chū
xiàn

sòng
yuán
huī
sān
nián
yóu


西
tián
guó

jīng
fàn
běn
bìng
yǒu
jiā

luó
shén
wèi

huán
sòng

jīng
zhì

yǒng
míng
zhōng
gòng
shā
ménchūān
zhì
zhōng
shān
shàng
dìng
lín

(
(cháng
sān
cùn
wéi


zhī

dài
huáng
bái


duān


ruò
jīn
yìn
wén
ér
wēn
rùn
guāng
jié

lèi
zhū

jǐn
àn

jīng

yǒuzài
dāo

tiān

zài
lóng
wáng
gōng

zài
shī

guó

zài

cháng
guócháng
guó


hòu

shī
zhī
nǎi
xiàn

tián
xiàn


tián
qǐng
huán
)
)

dào
liáng

tōng
sān
nián
zhèng
yuè


yǒu
shù
rén
bìng
zhí

zhàng

chū

kòu
mén
chèn
lín
chuān
diàn
殿
xià

pàn

yǒu
rén
gào
yún

zàishàng
qǐng
kāi

jiǎn
shì


sēng
cóng

yán
zhǔ
shuài
zhì


zuò
qián

kāi
hán


zuò
sānjǐn
jīn
shèng

rào
dōng
shān


hòu
xún
què

huán
ān
dìng
lín

suí
wén
bìng
chén
réng
zài
zhōng
yuè

zhì
rén
shòu
寿
sān
nián

shǐ
使
lìng

zhāng
wáng
lán

cóng
yáng
zhōu
jiāng
xiàn
wénnián

yuè
shí


chì
sòng
dōng
chán
dìng

gōng
yǎnglíngsēng
yòuguǎng
广


dōng
chán
dìng


jīn

zhuāng
yán

shìjīng

juàn
(
(

míng


cháng
zhě
jīng
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
jiǔ
juàn
sēng
yòu
yún
jiàn

èr
nián
chū


jiàn
cháng
fáng


gāo
sēng
chuán
)
)
bǎi

jīng

juàn
(
(

yún
bǎijīng
huò

juàn
tiān
zhú
sēngzhuàn
yǒng
míng
shí
nián
jiǔ
yuè
shí


jiàn
sēng
yòu

yòu
děng
bìng
yún

chéng
shí
juàn

zhī

juàn
bǎi
shì


)
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(


chū

bèi
duō
shù
xià
jīng
děng
tóng
běn
yòu
yún
jiàn

èr
nián
chū
jiàn
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

)
)

yòu
sān

liù
juàn
(
(
qián
èr


juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén
qiú

yán

jìn

zhōng
yìn

rén

ruò
líng
cóng
dào
shī
shì
tiān
zhú

chéng

shī
sēngcōng
huì
qiáng

qín

fěng


suǒ
sòng

xiǎo
chéng
jīng
shí

wàn
yán

jiān
xué
shì
diǎn
míng
jiě
yīn
yáng


hòu
shí
féng
zhàn
duō
yǒu
zhēng
yàn


dào
shù
zhī
chèn
yǒu
wén

西


jiàn
yuán
chū
lái
zhì
jiāng
huái
zhǐ

zhí

cóng

wēi

duān


wáng
gōng

xià
jìng
xiāng
qǐng


chū
sēngtiān
zhú
guó

chāo

xiū
duō
luó
cáng
shí
èr

jīng
zhōng
yào
qiēzhuàn
wéi


fán
yǒu
bǎi
shì

jiào
shòu
xīn
xué
jiē
tōng
sòng
jiān
míng

zhǐ
yǒng
míng
shí
nián
rén
shēn
qiū
jiǔ
yuè


wéi

wén

bǎi

jīngchūshí
èr
yīn
yuán


sòng

míng

hòu

jīng
dài
juéxuān
liú

bǎo
shì
xián
měi
zhīwéi
rén
hóng
hòu
yǒu
shí


shàn

jiē
yòu
qín
gōng
xíng
dào


fěi
xiè

shì

wài
guó
sēng
zhòng
wàn

guī


nán
hǎi
shāng
rén

gòng
zōng
shì

gōng
zèng
wǎng
lái
suì
shí

jué

xìng

cái
bǎo

rán
yíng
jiàn

shìyān


jiàn

huái

zào
zhǐ
guān


zhòng

céng
mén
diàn
殿
fáng
zhěng
shì

yǎng

shī
huà


shèn
zhuó


zhōng
xīng
èr
nián
dōng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

míng

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō


yún


jīng
huò
èr
juàn
jiàn
wáng
zōng
bǎo
chàng

shàng
děng
sān

)
)
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(

luó
hóu
luó
shāzhí
yún
wèi
zēng
yǒu
jīng

èr
chū
jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòu
èr

sān
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
tán
jǐng


zhī


réndàijīng
děng
èr


qún

zhí
yún

shì

chūxiǎn
nián
wèi
xiángzhōng

tīng
jīng

juàn
(
(


chū


gòu
xián

jīng
děng
tóng
běn
fáng
yún
jiàn
yòu

)
)

yòujuàn
què
běn

shā
mén
shì

huà


fèi

bǎo
juàn
yǒng
yuán
nián
zhōng

sòng
chū

zhōng

tīng
jīngzhòng

xiāng
chéng
bìng
yún
sòng
chū

wèi
xiáng
sòng


ér
liè
zhī


yǒu
xiān


miǎn

shī

(
(
yòu
cháng
fáng

diǎn
děng

yún

shí
jiāng
zhōu
shā
mén
dào
zhèng
shān
gǎi


chéng

jīng

juàn

huò

rán

hòu

chéng

zhōng
guǎng
广
shù
yòu
fáng
děng

yún

dài
shā
ményáng
dōu
chū
huī

jīng

juàn
juàn
jīn

huī

jīng
chū

ā
hán
suí


yún


wěi
zào

làn

míng
jīn
fèi


fáng
děng
yòu
yún

dài
shā
mén
shì

jīng
èr
juàn
jīn


jīng

shì


liáng
chū
sēng
sòng
chū
zhě
jīn
jiàn
yǒu
běn
wén

chà
chuǎn


liú
xíng
ruò
yán


chū
zhě
yòu
zǎi
jīn
biān


zhèng


cún
fáng
děng
yòu
yún

dài
shā
mén
dào
bèi
chū
jiǔ
shāng
děng
jīngjuàn
qún

bìng

jīn

jiù
wéi
dìng

)
)

liáng
xiāo
shì
dōu
jiàn

(
(

yún
qián
liáng
)
)
tiān
jiān
yuán
nián
rén

zhì
jìng

tài
píng
èr
nián
dīng
chǒu

fán
jīng

zhǔ

shí
liù
niánrén

suǒ
chū
jīng

lùn

zhū
chuán

děng
bìng
xīn

shī

zhū
jīng

zǒng

shí
liù

èr
bǎi

juàn
(
(

zhōng

shí


bǎi
jiǔ
shí

juàn
jiàn
zài
liù

shí
juàn
què
běn
)
)
shā
mén
shì
sēng
yòu
(
(
sān

sān
shí
jiǔ
juàn)
)
shā
mén
màn
tuó
luó
xiān
(
(
sān


shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
sēng


luó
(
(

shí

sān
shí
èr
juàn
jīng
lùn
chuán
)
)
shā
mén
shì
bǎo
chàng
(
(
èr


shí

juàn
jīng


chuán
)
)
shā
mén
shì
míng
huī
(
(juàn

jiè
)
)
wáng

yuè

shǒu

(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén

luó

tuó
(
(

shí


èr
shí

juàn
jīng
lùn
)
)
shā
mén
shì
huì
jiǎo
(
(shí

juàn
sēng
chuán
)
)
xīn

shī

zhū
jīng

shí


èr
shí

juàn
jīng
lùn

shì
jiā

shí
juàn
(
(


dài
zhuàn
bié
yǒu

juàn
běn


guǎng
广
lüè

fáng
yún

juàn
kǒng

jiàn
sēng
yòu


cháng
fáng

diǎn
děng

suí
rén

liáng
)
)
chū
sān
cáng


shí

juàn
(
(
yòu


yún
shí
juàn
jiàn
yǒu
shí

juàn
cháng
fáng

diǎn
èr

yún
shí
liù
juàn
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng

diǎn
děngshí
zhuàn
)
)
hóng
míng

shí

juàn
(
(
yòu
děng
sān

bìng
yún
shí
juàn
jīn
jiàn
shí

juàn
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng

diǎn
děng

)
)

yòu
sān

sān
shí
jiǔ
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
sēng
yòu
yáng
dōu
jiàn
chū

sēng


běn
xìng

shì


xiān
péng
chéng
xià

rén


shì

jiàn


yòu
nián
shù
suì

jiàn
chū


bài

yīn
yǒng
yuè

dào

kěn
huán
jiālián

zhì
qiě


dào

shī
shì
sēng
fàn
dào
rén

nián
shí

jiā
rén

wéi
fǎng
访
hūn

yòu
zhī
ér

zhì
dìng
lín
tóushījiè

jīng
yán
wéi

mén
liáng
dòng

yòu
shī
fèng
jié
chéng


nián
mǎn

jiè
zhí
cāo
jiān
míng

chū
shòu


shā
mén

yǐng

yǐng


shí
míng
jiàng
wéi

xué
suǒ
zōng

yòu
nǎi
jié

zuān
qiú

xiè
hūn
xiǎo

suì

jīng


yǒu

xiān
zhéyǎn
shēn
xiāngfán
sēng
shì


jiē
chì
jiù
shěn
jué

nián
shuāi
jiǎo

chì
tīng
chéng
wéi
liù
gōng
shòu
jiè


jiàn
zhòng

jìng
líng
wén
xuān
wáng

liáng
liáng
lín
chuān
wáng
hóng
nán
píng
wáng
wěi

tóng
chén
jùn
yuán
áng
yǒng
kāng
dìng
gōng
zhǔ
guì
pín
dīng
shì
děng

bìng
chóng

jiè
fàn
jìn
shī

zhī
jìng

fán
bái
hēi
mén

wàn
yǒu

zhòng

yòu
dòng
míng

cáng
jiān
shàn
wén
zǎo

sōuzhuàn
wéi

zhì

shù
xún
lǎn
zhī
zhě
gōng
shěng
érshí

mén
zhī
gāng
yào
shì
shì
zhī
yuán
zōngxiāo


yuán

liáng
dài

zhuàn
shì
jiā

děng
sānwài

yuàn

shì
jiè

shī

chuán
děng


fēi

cáng

què

lùn

bìng

sān
cáng

děng

xiǎn
wén
shū
shī

suǒ
shuō


bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn

zhí
yún
wén
shū
bān
ruò

luó

jīng
chū
chū

sēng


luó
chū
zhě


bān
ruò


huì
màn
shū
shì

fēn
tóng
běn

biān

bǎo

dāng

shí
liù
huì
jiàn

kuògāo
sēng
chuán
)
)

jiè

xìng

fēn
bié
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū
jīn
biān

bǎo

dāng


huì
jiàn

kuò
shí
chàng
èrgāo
sēng
chuán
)
)
bǎo
yún
jīng

juàn
(
(
chū
chū

chén
dài
chéng
bǎo
yún
jīng

táng


liú
zhī
bǎo

jīng
děng
tóng
běn


jiàn
dōnggāo
sēng
chuán
)
)

yòu
sān


shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
màn
tuó
luó
xiān

liáng
yán
ruò
shēng


yún
hóng
ruò


nán
guó
rén

shén
jiě
chāo

yōu
míng

guān


dàn

xiǎn
zhì
cún
kāi
huàfàn
jīng
yuǎn
lái
gòng
xiàn
tiān
jiān
èr
nián
guǐ
wèi
jiè

liáng
dōu

chì
sēng


luó
lìng
gòng
fān


suì
chū
wén
shū
bān
ruò
děng
jīng
sān


suī
shì
chuán

wèi
shàn
liáng
yán


suǒ
chū
jīng
wén
duō
yǐn
zhì
wén
shū
shī

suǒ
shuō
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū

qián
màn
tuó
luó
chū
zhě


bān
ruò
màn
shū
shì

fēn
tóng
běn
fáng
yún
shǎo
shēng
qián
màn
tuó
luó
suǒ
chū
èr
juàn
zhě
)
)

chéng
shí

jīng

juàn
(
(
chū
chū

yuán
wèi
jué
dìng
suǒ
chū
shí

jīng
tóng
běn

tōng
nián


zhí
yún
shí

jīng
)
)


qiē
zhū

jìng
jiè
zhì
yán
jīng

juàn
(
(

èr
chū

yuán
wèi
tán

liú
zhī


jìng
jiè
jīng
tóng
běn
)
)


xiáng
jīng

juàn
(
(
ruò
rén
wénmíng
hào

wéi

qiē
zhū
guǐ
shén
zhòng
nán
suǒ
qīn


chūxiáng
zhòu


yáng
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(

yún
kǒng
què
wáng
tuó
luó

jīng
táng

jìng

kǒng
què
zhòu
wáng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
bǎo
chàng

)
)
shè


tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhòu
yǒu

shén

ruò
néng
chí
zhě
xuě
shān
yǒu


chā
wáng
cháng
lái
yōng

suǒ

suí
xīn

jiǔ


zhī
qiān
suǒ
chū

liàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
)
)
wén
shū
shī

wèn
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
wén
shū
wèn
jīng
tiān
jiān
shí

nián

zhàn
yún
guǎn

yuán
tán
yǔn

shòu
guāng
zhái

shā
mén

yún
xiáng
dìng
)
)


cáng
jīng

juàn
jiě
tuō
dào
lùn
shí
èr
juàn
(
(

yún
shí
sān
juàn
tiān
jiān
shí

nián

zhàn
yún
guǎn

)
)
ā

wáng
jīng
shí
juàn
(
(
huò
jiāèr
chū


西
jìn
ān

qīn

wáng
chuán
tóng
běn


tiān
jiān
shí

nián
liù
yuè
èr
shí


yáng
dōu
shòu
寿
guāng
diàn
殿

jiàn
bǎo
chàng

)
)

yòu

shí

sān
shí
èr
juàn


běn
bìng
zài
(
(
bìng
jiàn
cháng
fáng


gāo
sēng
chuán
zhōng
dōu
yǒu

shù
míng

bèi
liè
)
)

shā
mén
sēng


luó

liáng
yán
zhòng
kǎi


yún
sēng
yǎng


nán
guó
rén


yòu
ér
yǐng

zǎo


jīn

suī
jīng
lùn

tàn
ér
piān

duì


shēng
wén
jiàn

chuí

hǎi
nán
hòu
guǎng
广
jīng

cáng

yǒng

guān
fāng

chóng
kāi
huà

wén

guó
hóng

suí

zhì
dōu
zhù
zhèng
guān


wéi
tiān
zhú
shā
mén
qiú


tuó
cóng

tuó
yán
jīng
fāng
děng

wèi
yíng
yán


shè
duō
tōng

nǎi
jiě
shù
guó
shū


zhí


wáng
zhuì
dào
jiào
língluó
jìng
jié
shēn
xīn
wài
jué
jiāo


yōng
shì

xián
yǎng

liáng


sōu
fǎng
访
shù
néng


tiān
jiān

nián
bèi
chì
zhēng
zhào


liáng
dōu
shòu
寿
guāng
diàn
殿
huá
lín
yuán
zhèng
guān

zhàn
yún
guǎn

nán
guǎn
děng

chù
chuán
tiān
jiān

nián
jǐng

zhì

tōng
yuán
nián
gēngwén
shū
bān
ruò
děng
jīng
shí

(
(

fàn
běn
bìng
shì
màn
tuó
luó
xiàn
zhě
cháng
fáng
děng


yún

luó
gēng
chū

wáng
chuán

juàn
zhě
fēi

qián

wáng
jīng

shì

chuán


zhòng
zǎi
)
)
chū
fān
jīng


shòu
寿
guāng
diàn
殿


gōng
lín

zuò

shòu

wén

rán
hòu
nǎi


rén
jìn

jīng
běn

chì
shā
mén
bǎo
chàng
huì
chāo
sēng
zhì

yún

yuán
tán
yǔn
děng
xiāng
duì
shū
chū

huá
zhì
yǒu


zhuì

zōng

tiān


jiē
shèn
hòu
yǐn
wéi
jiā
sēng

suǒ


gěi
dào

gǎi
guān


luócáichèn
shī
chéng

zhù


tài
wèi
lín
chuān
wáng
hóng
jiē

lóng
zhòng


tōng

nián
yīnzhèng
guān


chūn
qiū
liù
shí
yǒu

jīng


xiāng

shí
juàn
(
(
tiān
jiān
shí

nián
fèng
chì
zhuàn

yún
bìngshí

juàn
jīn
què


dàn

shí
juàn


dàn
zuǎn
piān

yīng

bié
shì
jiàn
bǎo
chàng


cháng
fáng

)
)

qiū

chuán

juàn
(
(
shù
jìn
sòng

liáng

dài

xíng
xīn
biān


)
)

yòu
èr


shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
bǎo
chàng

liáng
dōu
zhuāng
yán

sēngxìng
cén
shì

jùn
rén

sēng
yòu

shī
zhī
gāo
shí
qià
wén
hǎn
yǒu

shèn
xiāng
chóng
jìng

tiān
jiān
nián
zhōng
pín
chì
zhuàn

jiē
qiè

zhǐ

shí

nián
jǐng
shēn
yòu
chì
zhuàn
jīng


xiāngchàng
yòu
bié
zhuàn

chuán

juàn

fáng

zhī
zhōng

yǒu
míng
sēng
chuán
děngfēi

cáng

què

lùn


bìng
bèi
zài

gāo
sēng
chuán

fēn

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún

shā
sāi

jiè
běn
jiàn
bǎo
chàng

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
míng
huī

liáng
dōu
jiàn
chū

sēng


jiè
xíng
jīngshā
sāi


huī

sòng
dài
jué
shòu
寿


shā
sāi


dàn
chū

qiū
jiè
běn
ér


jiè

suì
tōng
sān
nián
rén
yín

chāo
chū

jiè

juàn


jīn
jiàn
xíng
zhě
shì
(
(
zhuàn

zhě
yuē
jiǎn

jiè
zhōng
zhòng
xué
zhī
hòu


miè
zhèng

běn
suī
lüè
zhǔn


ānsēng
yǒu
zhèng

tiǎn


zhèng
wén

sēng
tóng
yǒu

shí
yún
zhòng
xué

zhōng
wéi
chú

cǎo

shuǐ

miè
zhèng

suí
shùn

bìng
tóng

qiū

shī

ān


tōng

)
)

chéng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(

yún
wéi

ér
jīng


西
jìn


fāng
děng
dǐng
wáng

suí
jué
duō
shàn

tóng

jīng
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn
cháng
fánggāo
sēng
chuán
děng
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

wáng

yuè

shǒu


zhōng
yìn

yōu
chán

guó
wáng
zhī

(
(

yōu
chán

guó
huò
yún
zài
nán
tiān
zhú

yún
zài

西
tiān
zhú
wèi
néng
dìng

huò


guó

zài
zhōng
tiān
zhī
wéi


西
jìn
nán

chuán
shuō
chà


dìng

fāng

)
)

shēng
zhī
jùn
lǎng


yōu
wēi

zhuān
xué

jīng
yóu
gōngdòng
xiǎo
yīn
yùn
jiān
shàn
fāng
yán

xiān

dōng
wèi
xīng

nián
zhōng

jīng
sān


liáng

tóng
zhōng
cóng
wèi
zhī
liáng


liú
zhù

chì
qiǎn
zǒng
zhī
wài
guó
shǐ
使
mìng

yīn

dǐng
wáng
jīng


jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn
èr
shí
èr
pǐn
chéng
shèng
yuán
nián

zhèng
guān


yáng
xíong
zhái
chū
liáng
shì

chèn
chū

juàn
zhě
yǒu
shí

pǐn
zhēn

gēng
chū

pǐn

qián
chéng
èr
shí
èr
fēn
wéi

juàn
jīn
zài
shān
fán

)
)

shàng

jīng
èr
juàn
(
(
liáng
shào
tài
sān
nián
dīng
chǒu
jiǔ
yuèpíng

xiàn
nán
kāng

shǐ
liú
wén
tuó
qǐng
lìng

chū
jiàn
jīng
hòu

fáng
yún
chén
dài
chū
zhě
fēi

zhū
jiā
nián

bìng

shào
tài
sān
nián

bié

zhōng
huì
)
)
niè
pán
jīng
běn
yǒu
jīn


lùn

juàn
(
(
fáng
yún
tài
qīng

nián
chū
jiǎn
zhū
nián

tài
qīng

zhì

nián

xià
bìng
tóng
)
)
jué
dìng
cáng
lùn
sān
juàn
(
(
zhōng
yǒu
liáng
yán

shì
liáng
dài

xún

wén

shì
zhēn

chū

)
)

chéng

xìn
lùn

juàn
(
(
chū
chū

táng
shí
chā
nán
tuó
chū
zhě
tóng
běn
chéng
shèng
èr
nián
guǐ
yǒu
jiǔ
yuè
shí


héng
zhōu
shǐ
xīng
jùn
jiàn
xīng

chū
yuè

shǒu

děng
chuán

shā
mén
zhì
kǎi
děng
zhí

bìng
zhì

jiàn
lùn

)
)

shí
lùn

juàn
(
(
chū

yún

shí
lùn
fǎn
zhì
nán
pǐn
fáng
yún
tài
qīng

nián
chū
)
)
rén
wáng
bān
ruò
jīng

juàn
(
(
chéng
shèng
sān
nián


zhāng
bǎo
tiánsān
chū


西
jìn


děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)


xià
shēng
jīng

juàn
(
(
chéng
shèng
sān
nián


zhāng
bǎo
tián
chū

luó
shí
děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
shí


lùn

juàn
(
(

tángshī

lùn
tóng
běn
fān


juàn

nán
suì
chuò
jiàn

gāo
sēng
chuán
tài
qīng

nián


chūn
lìng

yuán
zhé
zhái
wéi
shā
mén
bǎo
qióng
děng
èr
shí
míng


)
)
zhōng
lùn

juàn
(
(
fáng
yún
tài
qīng

nián
chū
)
)
sān
shì
fēn
bié
lùn

juàn
(
(
fáng
yún
tài
qīng

nián
chū
)
)


shàng
bìng
jiàn
cháng
fáng

diǎn
děng

yòu

shí


èr
shí

juàn
(
(

shí
lùn
shàng
liù


shí

juàn
jiàn
zài
rén
wáng
jīng
xià


jiǔ
juàn
què
běn
)
)

shā
mén

luó

tuó

liáng
yán
zhēn


huò
yún

luó
yuē
qīn


bìng
fàn
wén
zhī
míngběn

西
yìn

yōu
chán

guó
rén


luó
mén
zhǒng
xìng


luó
duò
jǐng
xíng
chéng
míng


qīng


fēng
shén
shuǎng

yōu
rán

yuǎn

qún
cáng
guǎng
广

wǎng

cuò
huái
怀


shù

néng
piān

jīng
liàn

suī
zūn
róng


ér

xìn
dào
zhī
míng

yuǎn
shè
jiān
guān

dàn

xiǎn

yóu

zhū
guó
suì
zhǐ
zhōng
tiān

liáng


tóng
zhōng
chì
zhí
shěng
zhāng
fàn
děng

sòng

nán
xiàn
shǐ
使
fǎn
guó

réng
qiǎn
pìn
zhōng
tiān
zhú


tuó
guó

qǐng
míng

sān
cáng
bìng
qiú

chéng
zhū
lùn

huá
jīng
děng

zhēn

yuǎn
wén
xíng
huà

guǐ
shèng
xián

sōu
xuǎn
míng
jiàng
huì

méng
pǐn


guó
nǎi

zhēn

bìng

jīng
lùn
gōng
yīng

zhǐ
zài
xīn
huàn
rán
wén
mìngtóng
shí
èr
nián

yuè
shí
nán
hǎi

yán
沿

xiǎn
kuò
réng
zhì
liǎng
chūn


tài
qīng
èr
nián
rùn

yuè
shǐ
jiè
dōuhuáng
miàn
shēn

jìng
ān
zhì

bǎo
yún
diàn
殿
jié
chéng
gōng
yǎngchuán
fān
jīng
jiào

xiàn
qín
shí

gēng
chū
xīn
wén
yǒu
zhǔ
dào
xiāo
liáng

kòu
jié
píng
líng

wéi
shí
bēng


guǒ
xuān
shù
nǎi


dōng


yòu
wǎng

chūn
lìng

yuán
zhé
chuàng
fèng
wèn
jīn
jiāng
shì
chuán


zhāo
yán
yīng
xiù
shā
mén
bǎo
qióng
děng
èr
shí

rén

fān
shí


lùn
shì


juàn

ér
guó
nán
wèi
jìng


tōng
chuán

zhì

bǎo
nián
wéi
hóu
jǐng
qǐng
huán
zài
tái
gōng
yǎngshí

bīng

xiāng
jiē


tuí
yān

huì
yuán


zuò
chéng
shèng
qīng


nǎi
zhǐ

jīn
líng
zhèng
guānyuàn
chán
shī
děng
èr
shí

rén
fān
jīn
guāng
míng
jīng

sān
nián
èr
yuè
huán
fǎn

zhāng

yòu
wǎng
xīn

shǐ
xīng


suí
xiāo
tài
bǎo

lǐng
zhì

nán
kāng

bìng
suí
fāng
fān


huáng

tuōliáng
dài
suǒ
chū
jīng
lùn
zǒng
shíliáng


chén

chū
jīng
lùn

hòu
suǒ
shù

cháng
fáng

diǎn
děng

yǒu
shí


lùn

juàn

yúnjīn
xún
wén

fēi
shì

fān
zhí
běn
tóng


zài
chū

jīn

shān
zhī

bié

zhōng
shù


yǒu
jīn
guāng
míng
shū
děng
liù

èr
shí
liù
juàn

bìng
shì
zhēn

suǒ
zhuàn

bìng
shān
zhī
(
(
cháng
fáng

diǎn
děng


yún
tiān
jiān
shí

nián

dào
xián
xiàn
yōu
lóu
pín
jīng

juàn
zhí
yún
xiàn
shàng

biàn
wěi

qiě
biānshān

zǎi
)
)
gāo
sēng
chuán
shí

juàn
(
(juàn
chuán
shí
sān
juàn
gòng
chéng
shí

tiān
jiān
shí

nián
zhuàn
jiàn
cháng
fáng

diǎn
èr

)
)

yòushí

juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huì
jiǎo

wèi
xiáng
shì


huì

shàng

rén

xué
tōng

wài

xùn
jīng


zhù
jiā
xiáng

chūn
xià
hóng

qiū
dōng
zhù
shù

zhuàn
niè
pán
fàn
wǎng

shū

yòu

chàng
gōng
suǒ
zhuàn
míng
sēng

duō

rǒng

yīn
suì
kāi

chéng
guǎng
广
zhuó
gāo
sēng
chuánshǐ

hàn
míng

yǒng
píng
shí
nián
zhōng
zhì
liáng
tiān
jiān
shí

nián

fán

bǎi

shí
sān
zǎi

èr
bǎi

shí

rén

yòu
bàng
chū

jiàn
zhě
èr
bǎi
sān
shí
jiǔ
rén

dōu


bǎi
jiǔ
shí
liù
rén

kāi
wéi
shí
lüè
yún

qián
zhī
zuò
zhě
huò
xián

fán
guǎng
广
shān
jiǎn

shì

ér
kàng

zhī

duō
suǒ

xiāo

wèi
chū
jiā
zhī
shì
chù
guó
bīn
wáng


yīng
ào
rán

yuǎn
gāo
dǎo

jué

xún

róng

ài
běnwéi
xián

ruò

ér

lùn
jìng

suǒ


yòu
yún

qián
dài
suǒ
zhuàn
duō
yuē
míng
sēng

qiè
wèi
míng
zhī

gāo

yǒu
yōu
liè

zhì
ruò
shí
xíng
qián
guāng

gāo
ér

míng

guǎ

shì
shí

míng
ér

gāo

míng
ér

gāo
běn
fēi
suǒ


gāo
ér

míng

bèi
zhī
jīnshěng

míng
yīn
dài

gāo


jǐn
xiáng
lǎn

chuán


zhēn
zhuó
wén

wǎn
yuē

shí


chuán
zhī

xiǔ
yǒng
wéi
guī
jìng

xīn

shī

zhū
jīng


zhī
tiān
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiǎo


zhī
tiān
jīng
shì
tuó
luó


jīng

shí
juàn
chū


zhī
tiān
jīng
shǎo
fēn


)
)
liù

shén
zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

liù

zhòu
wáng
jīng
tóng
běn
)
)

kōng
cáng


wèn

jīng

juàn
(
(

yún

kōng
cáng


wèn


tuó
luó

zhòu
jīng

yún


shén
zhòu
jīng
chū
chū

suí


lái
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhòu
jīng
tóng
běn
)
)
sān
jié
sān
qiān

míng
jīng
sān
juàn
(
(
guò

zhuāng
yán
jié
qiān

míng
jīng
juàn
shàng
xiàn
zài
xián
jié
qiān

míng
jīng
juàn
zhōng
wèi
lái
xīng

宿
jié
qiān

míng
jīng
juàn
xià
jiàn
cháng
fáng

cáng


wéi
sān
běn
jīng
jīn

wéi


)
)
móu

màn
tuó
luó
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
ā
zhà


guǐ
shén

jiāng
shàng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
ā
zhà


zhòu
jīng
)
)
ā

tuó

yīn
shēng
wáng
tuó
luó

jīng

juàn


xián
tuó
luó

jīng

juàn


bǎo
tuó
luó

jīng

juàn
liù


tuó
luó

jīng

juàn
cháng
zhě

ān

zhē
shī

hǒu
liǎo

jīng

juàn
chàn
huǐ
wén

juàn
(
(

míng
chàn
huǐ
jīng
)
)
tuó
luóshí
juàn

chéng

yīn
lùn

juàn
(
(

sǒu
pán
dòu


zào
jiàn
chén
cháo

chéng

cáng

chū
chū

táng


chéng

yùn
lùn
tóng
běn
)
)

lùn
què

yòu

shí


èr
shí

juàn
chú

yīn
lùn

bìng

cáng
jīng
fáng
děng
shī


zhōng
què
ér

zǎi

xún

wén

fēi
shì
yuǎn
dài


biān
liáng


wéi
liáng
dài
shī
yuán
yún

wèi
yuán
shì
chū
dōu
héng
ān

nán
qiān
luò
yáng
hòu
qiān

(
(

yún
hòu
wèi
)
)

shǐ
cóng
dào


huáng
shǐ
yuán
nián
bǐng
shēn
(
(

dōng
jìn
tài
yuán
èr
shí

nián

)
)
zhōng
dōng
wèi
xiào
jìng


dìng

nián
gēng


fán

shí
sān


bǎi

shí

nián
(
(


dōu
héng
ān
zhì
xiào
wén

tài

shí

nián
nán
qiān


dōu
luò
yáng

zhǔ
dōu

)
)shí
èr
rén

suǒ

jīng
lùn
chuán
děng

zǒng

shí
sān

èr
bǎi

shí

juàn
(
(

zhōng

shí
sān

èr
bǎi

shí

juàn
jiàn
zài

shí


shí
jiǔ
juàn
què
běn
)
)
(
(
yuán
wèi
)
)
shā
mén
shì
huì
jué
(
(shí
sān
juàn

jīng
)
)
shā
mén
shì
tán
yào
(
(
sān


juàn
jīng
chuán
)
)
shā
mén

jiā

(
(shí
jiǔ
juàn
jīng
lùn
chuán

)
)
shā
mén
tán

liú
zhī
(
(
sān


juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

chǎng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
(
(
sān

jiǔ
juàn
jīng
)
)
shā
mén


liú
zhī
(
(
sān
shí


bǎi

juàn
jīng
lùn
)
)
shā
mén

tuó
shàn
duō
(
(

shí


shí

juàn
jīng
lùn
)
)

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī
(
(

shí


jiǔ
shí
èr
juàn
jīng
jiè
lùn
)
)
wáng

yuè

shǒu

(
(
sān


juàn
jīng
)
)
shā
mén


zhì
xiān
(
(juàn
lùn
)
)
shā
mén
(
(juàn
lùn
)
)
xián

jīng
shí
sān
juàn
(
(
huò
shí

juàn
huò
shí
liù
juàn
huò
shí

juàn

yún
xián

yīn
yuán
jīng
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

yòushí
sān
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huì
jué


yún
tán
jué

yòu
yún
tán
jué
liáng
zhōu
rén

qiáng
rèn
lián
xiāo
fēng
shén
shuǎng


jiè

qīng

huì
jiàn
tōng
wēi


tián
guó

jīng
fàn
běn


tài

huáng

tài
píng
zhēn
jūn
liù
nián

yǒu

cóng

tián
huán
dào
gāo
chāng
guó

gòng
shā
mén
wēi


xián

jīngjiàn
jìng
mài
jīng

(
(
àn
liáng
shā
mén
sēng
yòu
xián

jīng

yún


西
shā
mén
shì
tán
jué
wēi

děng
fán
yǒu

sēng
jié
zhì
yóu
fāng
yuǎn
xún
jīng
diǎn


tiánbān
zhē


zhī
huì
bān
zhē


zhě
hàn
yán

nián

qiē

zhòng


sān
cáng
zhū
xué

hóng

bǎo
shuō
jīng
jiǎngér
jiào
jué
děng

sēng
suí
yuán
fēn
tīng

shì
jìng


yīn


hàn

jīng

tōng


shū
suǒ
wén
huán
zhì
gāo
chāng
nǎi

wéiér

yuè
liú
shā

dào
liáng
zhōu

shí
shā
mén
shì
huì
lǎng


西
zōng
jiàng
dào

yuān

zǒng
chí
fāng
děng

wéi

jīng
suǒ

yuán
zài
suǒ
míng
jiān
zǎi
shàn
è
shàn
è
xiāng
fān

xián

zhī
fēn

qián
dài
chuán
jīng

duōyīn
shì
gǎi
míng
hào
yuē
xián

yān
)
)shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
jiàn

shàng

)
)
jìng

sān
mèi
jīng

juàn
(
(


chū
jiàn
zhú
dào
gāo
sēng
chuán
)
)


cáng
chuán

juàn
(
(

èr
chū
jiàn


liú
zhīgāo
sēng
chuán
)
)

yòu
sān


juàn
(
(


zhòu
jīng


èr
juàn
jiàn
zài
jìng

jīng
děng
èr


juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì
tán
yào

wèi
xiáng


rén


shǎo
chū
jiā
shè
xíng
jiān
zhēn
fēng
jiàn
xián
yuē


wèi

píng
nián
zhōng
zhù
běi
tái

zhāo
xuán
tǒng

suí

sēng
zhòng
miào


xīn

zhù
héng
ān
shí

tōng
wèi

zhī
suǒ
zàohéng
ān

西
běi
sān
shí


zhōu
shān
běi
miàn
shí

jiù
ér
juān
zhī
jiàn
míng
yuē
líng
yán

kān
zhī

zhě

gāo
èr
shí

zhàng

shòu
sān
qiān

rén

miàn
bié
juān
xiàng
qióng
zhū
qiǎo


kān
bié

zhuàng
hài
dòng
rén
shén

zhì

xiāng
lián
sān
shídōng
tóu
sēng

héng
gōng
qiān
rén

bēi
jié
jiàn
cún
wèi

chén
wěi

xiān
shì
tài

huáng

tài
píng
zhēn
jūn

niáncuī
hào
xié
nìng
xiǎo


lìng

chóng
zhòng
dào
shì
kòu
qiān
zhī
bài
wéi
tiān
shī

zhēn
jìng
lǎo
shì
cán
hài
shì
zhǒng
fén
huǐzhì
gēng
yín
nián
tài

gǎn
zhì


fāng
shǐ
kāi


jiān
yǒu
bái

chán
shī
lái
xiāngshēng
kuì
huǐ
xīn

zhū
cuī
hào

mái
zhī
dōu
shì

kǒu
wéi

lìng
zhòng
huì
zhī

zhì
rén
chén
nián
tài

yún
bēng

sūn
wén
chéng


sōu
fǎng
访
jīng
diǎn

huǐ


zǎi
sān
bǎo
huán
xīng

yào
kǎi
qián
líng
fèi
xīn
jīn
zhòng
píng
sān
nián
rén
yín


běi
tái
shí


zhū

sēng

duì
tiān
zhú
shā
ménděng
jīng
sān


liú
tōng
hòu
xián

cún

jué

fāng
guǎng
广


shí

jīng

juàn
(
(


chū

luó
shí
zhuāng
yán


xīn
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng


dào
huì
sòng


)
)
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
sān
juàn
(
(

míng

zhū

huá
jīng

zhí
míng

huá
jīng

míng
xiàn
zài

míng
jīng
huò

juàn

sān
chū

luó
shí
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
dào
huì
sòng


)
)
fāng
biàn
便
xīn
lùn

juàn
(
(
huò
èr
juàn
fán

pǐn

èr
chū

dōng
jìn
jué
xián
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)


cáng
yīn
yuán
chuán
liù
juàn
(
(
huò

yīn
yuán


yún


cáng
jīng
huò

juàn
huò
yún
èr
juàn
jiàn
dào
huì
sòngsān
chū

sòng
zhì
yán
wèi
tán
yào
chū
zhě
tóng
běn

jiàn
sēng
yòu

)
)

bǎo
cáng
jīng

juàn
(
(

yún
shí
sān
juàn
wèi
xiáng
jīn
zhī
yǒu

juàn
jiàn
dào
huì
sòngsēng
yòu

)
)

yòushí
jiǔ
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

jiā


wèi
yún

shì


西

rén


yóu
huà
zài

dǎo

wéi
xīn


xiào
wén

yán
xīng
èr
nián
rén


wéi
zhāo
xuán
tǒng
shā
mén
tán
yào


fāng
guǎng
广
shí

děng
jīngliú
xiào
biāo

shòu
xìn


yìn

mén
jīng

juàn
(
(
zhèng
shǐ
yuán
nián
chū
huá
yán
juàn
zhǔ
jīng
)
)

lái
zhuāng
yán
zhì
néng
guāng
míng


qiē

jìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(

míng

lái


qiē

jìng
jiè
jīng
jǐng
míng
èr
nián

bái


chū
liáng
sēng


luó


qiē
zhū

jìng
jiè
zhì
yán
jīng
tóng
běn
)
)
jīn

wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū


tán
liú
zhī

zhě
tóng
běn
zhèng
shǐ

nián
chū

shàng

yún


liú
zhī
hòu
gēng
zhòng
kān
)
)

yòu
sān


juàn
(
(
qián
èr


juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén
tán

liú
zhī

wèi
yún
yúnnán
yìn

rén


jiā

dào
piān


cáng
chuán
míng

hóng
dào
wéi

gǎn

ér
dòng

xuān


shì
yóu
huà
luò
yáng


jǐng
míng
èr
nián
xīn

zhì
zhèng
shǐ

nián
dīng
hài

wéi
xuānxìn

děng
jīng
sān


shā
mén
dào
bǎo

shòu

jiàn
cháng
fáng
děng

biàn

cháng
zhě

jīng

juàn
(
(
huò
yún
biàn

cháng
zhě

suǒ
wèn
jīng

míng
cháng
zhě
biàn

jīng
jiàn

shàng

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

chǎng
wèi
xiáng


rén
xuān


shí

luò
yáng

biàn

jīng


(
(
zhuàn

zhě
yuē
jǐn
àn
gāo
sēng
děng
chuán
bìng
yún
jìn
shí
dào
ān
chū
jiā
shù
zǎi
fāng

shī
qiú
jīng
shī
chuàng

biàn

jīng

juàn


qiān
yán

lǎn
biàn
便
sòng
yòu
ān
gōng
shī


zǎi

míng
zhǔn

dōng
jìn
zhī
shí
biàn


xíng

shì


zhì
wèi
xuān

shǐ
yún

chǎng
chū

)
)
miào

lián
huá
jīng
lùn

juàn
(
(

sǒu
pán
dòu


zào

yún

huá
jīng
lùn
shì
zhōng
cuī
guāng
sēng
lǎng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

chū
chūliú
zhī

zhě

tóng
xiǎo


yún
miào

lián
huá
jīng
yōu


shè
)
)
jīu
jìng

chéng
bǎo
xìng
lùn

juàn
(
(

yún
bǎo
xìng
fēn
bié

chéng
zēng
shàng
lùn
huò
sān
juàn
huò

juàn

zhào
xīn
zhái
chū
jiàn
bǎo
chàng


èr
liú
zhī
chū
zhě
tóng
běn
)
)
bǎo

jīng
lùn

juàn
(
(

èr
chūliú
zhī

chéng
bǎo

jīng
lùn
tóng
běn
jiàn
bǎo
chàng

)
)

yòu
sān

jiǔ
juàn
(
(
qián
èr


juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén

huò
yúnwèi
yán
bǎo


zhōng
yìn

rén

xué
shí
yōu
shàn

shì
jiān
tōng

sān
cáng
jiào
wén
fán
sòng


亿sān
shí
èr


yóu
míng
chán
guān

cún
yóu
huà


xuān


zhèng
shǐ

nián


chū
jiè
luò


suì


huá
lùn
děng
sān


shā
mén
sēng
lǎng
jué

shì
zhōng
cuī
guāng
děng

shòu

dāng
fān
jīng


luò
yáng

diàn
殿liú
zhī
chuán
běnshàn
duō
cān
zhù


hòu
sān

nǎi
xún
liú
yán


chuán
shī


xiāng
fǎng
访
wènhóng

zhī
shèng
lüè


fán
chì
sān
chù


fān

nǎi
cān
xiào


jiān
yǐn
méi

yǒu

tóng

zhì
yǒu
wén
zhǐ
shí
jiān

zhuì
hòu
rén

zhī
gòng
chéng
tōng


jiàn
bǎo
chàng
děng

(
(
suǒ


huá
bǎo

bǎo
xìng
děng
lùn

yǒu
liǎng
běn
ěr
)
)

chū
bǎo

shā
mén
shén

biāo


lǐng
dié
wèi

piān
jìn
měi
lìng
jiǎng
huá
yán
jīng


shì
kāi

jīng

měi
zhèng
chù
gāo
zuò


yǒu
chí

zhí
míng
zhě
xíng


guān

yún
fèng
tiān

mìng
lái
qǐng

shī
jiǎng
huá
yán
jīng


yuē

jīnshàng
wèi
tíng
zhǐ

dài

jīng
wén
dāng
cóng
lái
mìng

suī
rán

shì
suǒnéng
jiàn

dōu
jiǎng
xiāng
huǒ
wéi

fàn
bài
xián


zhī

qǐng
lìng
dìng

shǐ
使
zhě


suǒ
qǐng

jiàn
jiǎng
zhū
sēng

ér

shì
jiāng
liǎo

yòu
jiàn
qián
shǐ
使
yún
fèng
tiān

mìng

lái
xià
yíng


nǎi
hán
xiào


gào
zhòng

jué

yǎn
ránzuò

dōu
jiǎng
děng

sēng

tóng
shí

shì

fán
suǒ
wén
jiàn
tàn
wèi
zēng
yǒu


suō
wèn
jīng
èr
juàn
(
(
cháng
fáng
děng

bìng
yún
bǎo


luò
yáng

jīn
àn
jīng

nǎi
yúnnián

tán
liú
zhī


dōu

jīn

zài

tán

zhōng
)
)
shí

jīng
lùn
shí
èr
juàn
(
(
zhù
yún
chū

lùn
shí
wèi
shàn
wèi
yán
míng

shì
jiān
wéi
zhǎn

shì
jiān
hòu
yīn

diàn
殿
zhāi
jiàn
zhū

宿

cóng


suǒ

nǎi
zǒng
shòu


yīn


shì
zǒng
míng
suì
gǎi
wéi

shì
jiān

shí

lùn
cháng
fáng
děng

èr
chù

zǎi
jīn
àn
cuī
guāng
lùn

nǎi
yún


liú
zhī
zài
luò
yáng
diàn
殿

èr
rén
tóng


tuó
shàn
duō
chuán


qīn

shòu
èr


cún

jiāng
wèi

jīn

wéi

běn
zài
liú
zhī

zhōng
)
)
lóng
shùxiāng
fāng

juàn
(
(
fán

shí

jīn

fēi
sān
cáng
jiàozhī
)
)

shàng
zhī
sān

jīn
bìng
shān

jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
yǒng
píng
èr
nián


xiāng
guó


shì

èr
chū
sēng
lǎng

shòu

qín
shì
luó
shí


bān
ruò

jiǔ
huì
néng
duàn
jīn
gāng
fēn
děng
tóng
běn
jiàn

shàng

)
)
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

èr
chū


chéng
fāng
děng
yào
huì
jīng
tóng
běn

zhào
xīn
zhái

jué


shòu
jīn
biān

bǎo

dāng


shí

huì
gǎi
míng
wèn


huì
)
)
shēng

weí
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng
liù
juàn
(
(
shén
guī
yuán
nián

luò
yáng

shì

sān
chūchí
xīn
luó
shí


bìng
tóng
běn

chū
jiàn

shànggāo
sēng
chuán
)
)
shēn

jiě
tuō
jīng

juàn
(
(
quán
běn
chū

yán
chāng
sān
nián

luò
yáng
chū
sēng
biàn

shòu

táng

jiě
shēn

jīng

xiāng

jiě
tuō
jié
jīng
děng
bìng
tóng
běn
jiàn

shànggāo
sēng
chuán
)
)

léng

jīng
shí
juàn
(
(
yán
chāng
èr
nián

shì

sān
chū

sòng
gōng

xián

juàn
léng


táng


chéng

léng

jīng
děng
bìng
tóng
běn
sēng
lǎng
dào
zhàn

shòu
jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)


zhē

gān

suǒ
shuō
jīng
shí
juàn
(
(
huò
jiā
shòu


suǒ
shuō

huò

juàn
huò

juàn

míng


jìng
jiè
fèn
xùn

mén
jīng
zhèng
guāng
yuán
nián

luò
yáng
wéi

zhōu


nán
wáng


chū

èr


shén
tōng
biàn
huà
jīng
tóng
běn
)
)


bǎo
qiè
jīng

juàn
(
(
chū
chū
sēng
lǎng

shòu

táng


chéng

wén

jīng
děng
tóng
běn
)
)


shān
dǐng
jīng

juàn
(
(

yún


dǐng
jīng

èr
chū

luó
shí
wén
shū
wèn


jīng
děng
tóng
běn
)
)
bàng

jīng

juàn
(
(

èr
chū


西
jìn


jué
dìng
zǒng
chí
jīng
tóng
běn
)
)

fāng
děng
xiū
duō
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

jué
dìng
zhuǎn
yǒu
jīng
tóng
běn
)
)
wén
shū
shī

xún
xíng
jīng

juàn
(
(
chū
chū

suí
jué
duō
wén
shū
shī

xíng
jīng
tóng
běn
jué


shòu
)
)


jīng

juàn
(
(
chū
chū

zhōu
shì
jué
duō
chū
zhě
tóng
běn
sēng
lǎng

shòu
)
)

míng
jīng
shí
èr
juàn
(
(
huò
yún
shí
sān
juàn
huò
fēn
wéi
èr
shí
juàn
zhèng
guāng
nián


xiāng
guó


jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)


jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
yán
chāng

nián

luò
yáng
chū
sēng
lǎng

shòu
jiàn

shànggāo
sēng
chuán
)
)

zhū
tóng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

yún

zhū
tóng

qǐng
qiú
nán

tuó
luó

jīng
)
)
chàshòu

jīng

juàn
(
(
zhèng
guāng
nián

luò
yáng
chū
)
)

zēng

jiǎn
jīng

juàn
(
(
zhèng
guāng
nián

luò
yáng
chū

zhǐ

yún
èr
juàn
zhě

)
)
shí

jīng
lùn
shí
èr
juàn
(
(
huò
shí

juàn
tiān
qīn


zào
shì
shí

jīng
yǒng
píng
yuán
nián

yuè

tài


tíng


qīn

shòu
hòu

shā
mén
sēng
biàn
děng

jìn
lùn
wén
zhì

nián
xià
shǒu

jiàn
cuī
guāng

)
)
suǒ
wèn
jīng
lùn

juàn
(
(
huò
liù
juàn
huò

juàn
huò
shí
juàn
shì


suǒ
wèn
jīng

bǎoshí

huì
shì
zài
luò
yáng
zhào
xīn
zhái
chū
)
)

chéng
bǎo

jīng
lùn

juàn
(
(
bǎo

chū
zhě
tóng
běn
shì
dān
juàn
bǎo

jīng


bǎoshí
sān
huì

míng


huì
shì
)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng
lùn
sān
juàn
(
(
tiān
qīn


zào
yǒng
píng
èr
nián


xiāng
guó
zhái
chū
sēng
lǎng

shòu
táng

jìng
suǒ
chū
néng
duàn
jīn
gāng
lùn
shì
děng
tóng
běn
)
)
wén
shū
shīwèn


jīng
lùn
èr
juàn
(
(

yún


shān
dǐng
jīng
lùn

sǒu
pán
dòu


zào
tiān
píng
èr
nián
zài

chéng
yīn
zhōu

chū
sēng
biàn
dào
zhàn

shòu
)
)

huá
jīng
lùn
èr
juàn
(
(

yún
miào

lián
huá
jīng
yōu


shè
huò

juàn
tán
lín

shòu
bìng
zhì


èr
chū

qián
bǎo

chū
zhě
tóng
běn
chū
yǒu
guī
jìng
sòng
zhě
shì
jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)
shēng

weí
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng
lùn

juàn
(
(
huò
sān
juàn

tài
yuán
nián

luò
yáng
yuán
tiāo
tāng
zhái
chū
sēng
biàn
sēng
lǎng

shòu

yún
shí
juàn
yīng

jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)

liàng
shòu
寿
jīng
lùn

juàn
(
(

yún

liàng
shòu
寿
jīng
yōu


shè
yuàn
shēng


sǒu
pán
dòu


zào
yǒng
ān
èr
nián

luò
yáng
yǒng
níng

chū
sēng
biàn

shòu
)
)
shí
èr
yīn
yuán
lùn

juàn
(
(
jìngzào
)
)
bǎi

lùn

juàn
(
(
zào
)
)

wài
dào
xiǎo
chéng

zōng
lùn

juàn
(
(
zào
)
)

wài
dào
xiǎo
chéng
niè
pán
lùn

juàn
(
(
zào
)
)
bǎo
xìng
lùn

juàn
(
(
huò

juàn
chū
chū

bǎo

chū
zhě
tóng
běn

shàng
bìng
jiàn
cháng
fángdiǎn

)
)

yòu
sān
shí


bǎi

juàn
(
(
qián
èr
shí
jiǔ

jiàn
zài
hòu
bǎo
xìng
lùn


què
běn
)
)

shā
mén


liú
zhī

wèi
yán
dào


běi
yìn

rén


biàn
tōng
sān
cáng
miào

zǒng
chí

zhì
zài
hóng

guǎng
广
liú
shì
tīng

suì
xié
dào
xiāo
zhēng
yuǎn

cōng
zuǒ


wèi
yǒng
píng
zhī
suì
zhì
zhǐ
dōng
huá

xuān

xià
chì
yīn
qín
jìng
láo

hòu
chù
zhī
yǒng
níng


gōng
dài
shèn
fēng


bǎi
fàn
sēng
bìng
jiē
zhōu
gěi

chì

liú
zhī
wéi

jīng
zhī
yuán
jiàng
běn
xiào
míng


píng
yuán
nián
líng
tài
hòu

shì
suǒ


zài
gōng
qián
chāng

mén
nán

dào
zhī
dōng

zhōng
yǒu
jiǔ
céng


jià

wéi
zhī


gāo
jiǔ
shí

zhàng

shàng
yǒu
jīn
chà

gāo
shí
zhàng

chū

qiān
chǐ

tái
bǎi


yáo
jiàn
zhī

chū
yíng


jué
zhì
huáng
quán
huò
jīn
xiàng
sān
shí
èr


tài
hòu

wéi
jiā
ruì
fèng
xìn

zhī
zhēng


shì

shì
zhì
xiāng

qióng
shì
huá
měi

chà
biǎo
zhì
jīn
bǎo
píng
róng
èr
shíchéng

jīn
pán

shí

zhòng

tiě
suǒ
jiǎo
zhāng

pán

suǒ
shàng
jiē
yǒu
jīn
duó


shí
wèng

jiǔ

zhū
jiǎo
jiē
xuán

duó

shàng
xià
fán
yǒu

bǎi
sān
shí
méi
miàn
jiǔ
jiān
liù
chuāng
sān


jiē
zhū

fēi
shàn
chuí
zhū
jīn
líng

céng
yǒu

qiān

bǎi
méi


shī
jīn
duó

shǒu


shì
jīng
miào
dān


zhī
gōng

xiù
zhuāng
jīn

jīng
hài
xīn


gāo
fēng
yǒng

líng
duó

míng

kēng
qiāng
zhī
yīn
wén
shíběi
yǒu
zhèng
diàn
殿
xíng

tài


zhōng
zhū
xiàng
shè
jīn

zhū
xiù

zuò
gōng
qiǎo

guān
jué
dāng
shì

sēng
fáng
zhōu
jiē
qiān
yǒu

jiān

tái
guān
xīng
luó
cān
chà
jiān
chū

diāo
shì
zhū

huì

dān
qīng

tiǎn
bǎi
zhēn
sōng

cǎo
cóng


yuàn
qiáng
zhōu

jiē
shī
[
[

*
*
shǐ
]
]


zhèng
nán
sān
mén
lóu
kāi
sān
dào
sān
zhòngèr
bǎi

chǐ

zhuàng
ruò
tiān
mén


huá


jiā
mén
liè


shì

shī


shì

jīn

zhuāng
yán
huàn
làn

dōng

西
liǎng
mén

jiēsuǒ


zhě
wéi
lóu
liǎng
zhòng
běi
mén
xìn
dào
dàn

ér
zhìmén
wài
shù

qīng
huái
gèn


shuǐ

jīng
shī
xíng

duō


xià


duàn
fēi
chén


yóu
bēn
yún
zhī
rùn

qīng
fēng
sòng
liáng


jiè

huān
zhī


nǎi
zhào
zhōng
shū
shè
rén
cháng
jǐng
zhì

bēi
wén


yún


bǎo
diàn
殿
dōu

jìng
gōng

shàng


shì


wài
guó
suǒ
xiàn
jīng
xiàng
jiē
zài

chū
chéng

míng


tài
hòu
gòng
dēng


shì
gōng
zhōng

zhǎng


xià
lín
yún

shàng
tiān
qīng
lǎng


jiàn
gōng
zhōng
shì

jìn
rén

tīng
dēng
zhī

shí
yǒu

西

shā
mén
zhěguó
rén


yuè


西

lái
yóu
luò
jīng

jiàn
jīn
pán
xuàn

guāng
zhào
yún
biǎo
bǎo
duó
hán
fēng
xiǎng
chū
tiān
wài


yǒng
zàn
tàn

shì
shén
gōng


yún
nián

bǎi

shí
suì


shè
zhū
guó


zhōu
biàn
jīng

yán

suǒ

jìng
jiè


yǒu


kǒu
chàng
nán


zhǎng
lián


xiào
chāng
èr
nián

fēngshù

chà
shàng
bǎo
píng
suí
fēng
ér
duò


zhàngmìng
gōng
rén
gēng
ān
xīn
zhě

zhì
yǒng

sān
nián
èr
yuè
wéi
tiān
suǒ
zhèn


dēng
líng
yún
tái
wàng
huǒ

qiǎn
nán
yáng
wáng
bǎo


shàng
shū
cháng
sūn
zhì
jiāng

lín

qiān
lái
jiùshí

léi

huì
míng
xiàn
xuě
jiāo
zhù
zhōng
píng
dàn
huǒ


yǒu
èr
dào
rén

rěn
fén
jìn
tóu
huǒ
éryàn
xiāng

jīng

sān
yuèchà
zhù
nǎi
zhì
zhōu
nián
yóu
yǒu
yānnián

yuè
yǒu
rén
cóng
dōng
lái
jùn
zhì
yún

jiàn


zài

hǎi
zhōng
guāng
míng
yǎn
rán

tóng

fēi


é
ér
yún

luàn

shī

suǒ
zài

zhì

yuè
píng
yáng
wáng
wéi
shì
zhōng
[
[
bǎi
*
*
shēng
]
]

chūn
椿
suǒ
xié

西
bēn
cháng
ān

zhì
shí
yuè
ér
luò
jīng
qiān

zhāng


xiān
shí
liú
zhī
fèng
chì
chuàng
fān
shí

jīng
lùn

jué
chū
mìng
zhāng
xuān

huáng

qīn


shòu

rán
hòu
fāng

shā
mén
sēng
biàn
děng

jìn
lùn
wénlóng
shèng
yīng
jùn
wèi
rán

xiāng
cóng
chuán
shòu

sān
cáng
liú
zhī
cóng
luò
yáng
xuān


yǒng
píng
yuán
niánzhì

dōu
xiào
jìng

tiān
píng
èr
nián

mǎo

jiāng
sān
shí
nián
xiāng

fān


chū
jīn
gāng
bān
ruò
děng
jīng
shí

děng
lùn
gòng
sān
shíyòu
chì
qīng
xìn
shì

kuò
zhuàn
zhòng
jīng


kuò
xué
tōng
xuán

tiáo
guàn
jīng
lùn

yǒu
biāo

yún

sān
cáng

shī
liú
zhī
fáng


jīng
lùn
fàn
běn

yǒu
wàn
jiǎ

suǒ
fān
xīn
wén

shòu
[
[
tíng
-
-
dīng
+
+
dāi
]
]
běn
mǎn

jiān


rán

huì
jiěxiāng


ér
shén

cōng
mǐn
dòng
shàn
fāng
yán
jiān
gōng
zhòu
shù


kàng
héng


cháng
zuò
jǐng
kǒu
zǎo
guàn

kōngwèi
lái

rén

shuǐ

liú
zhī
nǎi
cāo
liǔ
zhàng
liáo
wéi
jǐng
zhōng


jiā
sòng
zhòu
shān
shǐ
shù
biàn

quán
shuǐ
shàng
yǒng
píng

jǐng
lán
zhuó
yòng
zhī
guàn


bàng
sēng

jiànshén

xián
gòng
jiā
tàn

shèng
rén


liú
zhī
yuē


wàng
bāo
shǎng


nǎi
shù

wài
guó
gòng
xíng


fāng


wèi
wéi
shèng
ěr


huò
shì
jiān
suì


héng
fèn
xùn
wáng
wèn
jīng
èr
juàn


dìng

yìn
jīng

juàn

qiē

gāo
wáng
jīng

juàn
shēng
jīng

juàn
shùn
zhōng
lùn
èr
juàn
(
(

shàngjuàn
cháng
fáng
děng

bìng
yún


liú
zhī
suǒ

jīn
àn
jīng
chū
běnbìng
yún

tán
liú
zhī
fēijīn

zài

tán

zhōng
)
)
bǎo

jīng
lùn

juàn
sān


jīng
lùn

juàn
zhuǎn

lún
jīng
lùn

juàn
(
(

shàng
sān

sān
juàn
fáng
děng

yún


liú
zhī
suǒ

jīn
àn


nǎi
shì


zhì
xiān


sān

)
)
zhòng
jīng
lùnjuàn
(
(

shì
liú
zhī
suǒ
zhuàn
fēi
shì
fàn
běn
bié
fān
jīn


zhōng
cún

)
)


jìng
jiè
fèn
xùn

mén
jīng
shí
juàn
(
(
bǎo
chàng

yún


liú
zhī

jīn


shì

zhē

gān

jīng

míng


bié
cún

)
)
shí

jīng

juàn
(
(
yuán
xiàng
èr
nián


dōu
chū

èr


liáng
sēng


luó
chū
zhě
tóng
běn
jīn
biān

bǎo

dāng

jiǔ
huì
míng

chéng
shí

huì
)
)

wèijīng

juàn
(
(

yún

wèi


jīng
yuán
xiàng
èr
nián


dōuchū

ā
shù

jīng
děng
tóng
běn
jīn
biān

bǎo

dāng

sān
shí
èr
huì
tán
lín

shòu
)
)

lái
shī

hǒu
jīng

juàn
(
(
zhèng
guāng
liù
nián

luò
yáng
chū
táng

zhào
fāng
guǎng
广
shī

hǒu
jīng
tóng
běn
)
)
yín


jīng

juàn
(
(
yuán
xiàng
èr
nián


dōu


èr
chū


西
jìn


qián
shì
sān
zhuǎn
jīng
tóng
běn
)
)
zhèng
gōng
jìng
jīng

juàn
(
(

míng
wēi

tuó
luó

zhōng
shuō
jīng
huò
míng
zhèng

gōng
jìng
jīng
yuán
xiàng
èr
nián


dōu
chū
suí


jué
duō
shàn
jìng
jīng
tóng
běn
)
)
zhuǎn
yǒu
jīng

juàn
(
(
yuán
xiàng
èr
nián


dōu


èr
chūliú
zhī
fāng
děng
xiū
duō
luó
jīng
tóng
běn
)
)
ā
nán
tuó

qiātuó
lín

jīng

juàn
(
(
zhī
qiān

liàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
)
)
jīn
gāng
shàng
wèi
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
zhèng
guāng
liù
nián

luò
yáng
chū
suí
jué
duō
jīn
gāng
chǎng
jīng
tóng
běn
)
)
shè

chéng
lùn
èr
juàn
(
(

tài
yuán
nián

luò
yáng
chū

chén
zhēn

táng
xuán
zàng
suǒ
chū
shè
lùn
tóng
běn
ā
sēng
qiā
zuò
)
)


bǎo
qiè
jīng

juàn
(
(
yuán
xiàng
èr
nián


dōu
chū

èr


liú
zhī
děng
chū
zhě
tóng
běn
shàng
shí

bìng
jiàn
suí
fèi
cháng
fáng


táng

diǎn

děng
)
)

yòu

shí


shí

juàn
(
(
qián
jiǔ

shí
juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

shā
mén

tuó
shàn
duō

wèi
yán
jué
dìng

běi
yìn

rén

shén

cōng
mǐn

wài

tōng


shàn
fāng
yán
yóu
gōng

shù


xiào
míng

zhèng
guāng
liù
nián


zhì
xiào
jìng

yuán
xiàng
èr
nián

wèi


luò
yáng
bái
dōu
jīn
huáshí

děng
jīng
shí


shā
mén
tán
lín
děng

shòu


gòu

jīng

juàn
(
(
huò
míng
lùn

biàn
cái

mén
xīng

sān
nián


dōu
chū

sān


bǎo


gòu
shī
huì
gòu
shī
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
shèng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(
xīng

sān
nián


chéng
jīn
huá

chū
tán
lín

shòuhuò

juàn

bǎo

shàn
zhù

huì
huàn
sān
mèi
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)


suō
wèn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

bǎo

guǎng
广

xiān
rén
huì
tóng
běn
xīng


nián

yuèshàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


sān
shí


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
fèn
xùn
wáng
wèn
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū

luó
shí

zài
wáng
jīng
tóng
běn
xīng


nián

yuè
sān
shí


shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōngxié
chuàng

shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)


dìng

dìng

yìn
jīng

juàn
(
(
chū
chū

táng

jìng

dìng

dìng
yìn
jīng
tóng
běn
xīng


nián
jiǔ
yuè
shí
jiǔ


shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)

qiē

gāo
wáng
jīng

juàn
(
(

míng

qiē


wáng
jīng

sān
chū

zhū

yǒng
wáng
jīng
děng
tóng
běn
xīng


nián
liù
yuè
èr
shí
sān

zài
dòu
tài
wèi
dìng
chāng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
shēng
jīng

juàn
(
(
chū
chū


wēi
dēng
guāng
xiān
rén
jīng
tóng
běn
xīng


nián
jiǔ
yuèshàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián

)
)
jīn

wáng
jīng

juàn
(
(
xīng


nián

jīn
huá

chū
shā
mén
tán
lín

shòu

èr
chū

tán

liú
zhī
chū
zhě
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)míng
jīng

juàn
(
(

yún


míng
jīng
xīng


nián

jīn
huá

chū
shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
shùn
zhōng
lùn
èr
juàn
(
(

zhuó


zào

dìng
yuán
nián

yuè
shí


shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
wéi
shí
lùn

juàn
(
(

míng


xīn
huò
yún
wéi
shí

jìng
jiè
lùn
zài
jīn
huá

chū
tiān
qīn


zào
chén
zhēn

wéi
shí
lùn

táng

èr
shí
wéi
shí
lùn
bìng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

shū

jiā
lùn

juàn
(
(
lóng
shù


zào
zài
jīn
huá

chū
jiàn
cháng
fáng


yún

jiā
shū

jiā
lùn
)
)
zhèng

niàn
chù
jīng

shí
juàn
(
(
xīng

yuán
nián


chéng

chéng
xiāng
gāo
chéng


tán
lín
sēng
fǎng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

gòu
yōu


wèn
jīng

juàn
(
(
xīng


nián
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
jiě
tuō
jiè
běn

juàn
(
(
chū
jiā
dìng
yuán
nián
zài

dōu
shì
zhōng
shàng
shū
lìng
gāo
chéng
qǐng
chū
jiàn
jīng
qián

sēng
fǎng

shòu
bìng
zhì


jiàn
cháng
fáng

)
)
jīng

juàn
(
(
jīn
huá

chū
tán
línděng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
bǎo

māo
ér
jīng

juàn
(
(

jīn
huá

wéi
gāo
zhòng

chū
jiàn
cháng
fáng

)
)


dào
rén
wèn
lùn

juàn
(
(

jīn
huá

wéi
gāo
zhòng

chū
shòu
)
)

yòu

shí


jiǔ
shí
èr
juàn
(
(
jiě
tuō
jiè
shàng

shíshí
jiǔ
juàn
jiàn
zài
jīng
xià
sān

sān
juàn
què
běn
)
)


luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

wèi
yún
zhì


zhōng
yìn


luó
nài
chéng
jìng
zhì
zhī
zhǒng

shǎo
xué


miào
xián
jīng
zhǐ

shén

biāo

lǐng

fāng
yán


xiào
míng


píng
yuán
nián
yóu

luò
yáng

hòu
jīng
shī
qiānshíxiào
jìng

yuán
xiàng
yuán
nián


zhì

dìng
yuán
nián
guǐ
hàichéng

zài
jīn
huá
chāng
dìng
èr


shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


gòu

děng
jīng

shíshā
mén
sēng
fǎng
tán
lín

shìděng

shòu
huí
zhèng
lùn

juàn


chéng
jiù
lùn

juàn
(
(

shàng
èr
lùn
cháng
fáng
děng

jiē
yún

tán
liú
zhī

jīn
àn
jīng
chū
běnnǎi
yún


zhì
xiān
jīn

jīng

wéi
zhèng
)
)

yòu

gāo
sēng
chuán
yún

dāng
wèi
shí
yǒu
shā
mén


liú
zhī


bān
ruò
liú
zhī
qián
hòu
chū
jīng

ér
zhòng

chuán
xiě

duō
qīng
lüèshàng

dàn
yún
liú
zhī

ér

zhī
shì

liú
zhī


jīn
qúnxiāng
shè
nán

xiáng
dìng

jīn
sōu
fǎng
访
shí

jiàn
zhù

qián


suǒ
wèi
jiàn
zhě

zhū
hòu
jìn
ěr


jiā

jīng
èr
juàn
(
(

yún

jiā

jīng
huòxīng

sān
nián

biāo


jiāng
jūn
zuǒ

shè

shì
zhōng


gōng
sūn
téng


jiàn
jīng
qián

jīn
biān

bǎo

dāng

èr
shí
sān
huì
)
)
sēng

zhà
jīng

juàn
(
(
yuán
xiàng
yuán
niángōng
sūn
téng


jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)
pín

suō
luó
wáng
wèn

gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(
xīng

sān
nián
chū
zēng

ā
hán

èr
shí
liù
juàn


)
)

yòu
sān


juàn
(
(
qián
èr

liù
juàn
jiàn
zài
hòujuàn
què
běn
)
)

wáng

yuè

shǒu


wèi
yán
gāo
kōng

zhōng
yìn

yōu
chán

guó
wángxiào
jìng

yuán
xiàng
yuán
niánxīng

sān
nián
xīn
yǒudōu


gōng
sūn
téng
zhījiā

děng
jīng
sān


shā
mén
sēng
fǎng

shòu

shǒu

cóng
wèi
zhī
liángchén
dài
gēng

zhū
jīng


bié
suǒ
shù
bǎo

jīng
lùn

juàn
(
(

yún
bǎo

jīng


yōu


shè
tiān
qīn


zào
xīng

sān
nián
jiǔ
yuè


zài
jīn
huá

wéi

shǐ
zhōng
wèi
gāo
zhòng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
sān


jīng
lùn

juàn
(
(

yún
sān


jīng
yōu


shè
tiān
qīn


zào
xīng

sān
nián
jiǔ
yuè
shí
sān

zài
jīn
huá

wéi
biāo


jiāng
jūn
gāo
zhòng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
zhuǎn

lún
jīng
lùn

juàn
(
(

yún
zhuǎn

lún
jīng
yōu


shè
tiān
qīn


zào
xīng

sān
nián

yuè
shí


zài
jīn
huá

wéi
kāi


tóng
sān


hǎi
gāo
zhòng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)

chéng
jiù
lùn

juàn
(
(
tiān
qīn


zào
chū
chū

táng


chéng
chéng

lùn
tóng
běn
xīng

sān
nián

yuè
èr
shí


wéi
gāo
zhòng


jīn
huá


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)
huí
zhèng
lùn

juàn
(
(
lóng
shù


zào
xīng

sān
nián
sān
yuè
èr
shí


jīn
huá

wéi
biāo


jiāng
jūn
kāi


tóng
sān


shǐ
zhōng
wèi

hǎi
gāo
zhòng


shā
mén
tán
lín

shòu
jiàn
jīng
qián


)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén


zhì
xiān

běi
yìn


cháng
guó
rén

chà

wáng
zhǒng
shì
jiā
zhī
miáo


nǎng
zhě

liú

wáng
huài
jiā

luó
chéng
zhū
cán
shì
zhǒng

dāng

shí

yǒu

shì


fèn
忿

jiànfàn
jiè
chū
wài

jūn
liú

suì
tuì
退
guī
huán
běn
guó
chéng
zhōng

shòu

gào
yuē


wéi

zhǒng
shì

xíng
shī


tuì
退

jūn
fēi

bèi
fàng
chì
yuǎn
tóu
zhū
guó

běn
shì
shèng
yìn
jìng
zōng
shù
zhī


shì
zhī

jiē
wáng

guó

jīn

cháng
fàn
yǎn
wáng
děng
bìng

hòuyìn
xiāng
chéng

jīn

jué

zhì
xiān

shī


wáng
zhǒng

miào
xián
sān
cáng
zuì
shàn

tántán
liú
zhī
tóng
yóu
wèi
jìng

ér

tán
liú
zhī
zūn
shì
wéi
shī


xiào
jìng

xīng

sān
nián
xīn
yǒuchéng

zài
jīn
huá


gòng

tán
liú
zhī

bǎo

lùn
děng


shā
mén
tán
lín

shòu

biāo


jiāng
jūn
kāi


tóng
sān


shǐ
zhōng
wèi

hǎi
gāo
zhòng

wéi
tán
yuè

qǐng
gōng
yǎng

bìng
jiàn
jīng
qiánér
zhì
xiān

shī
yóu
fāng
hóng
huà


yuè
shā
xiǎn
zhì
zài

shēngfàn
wén
yīng
duō

juàn

dàn

jiàn
qiǎn
xiá
xún
lǎn
wèi
zhōu

suǒ


jīng
jiàn
shù

yòu

hòu
jìn
tǎng

xìng
shǐ
使

mén

miù


shànwèi

táng
chuán

fēi


zhì
xiān

shī
wèi
měng
biān
zǎi

hóng

zhī
míng

zhuó

gāo
xíng
zhī


zhāng

shāng
zāi
bēi
zāi
shēn

jiē

niè
pán
lùn

juàn
(
(
huò
yún

bān
niè
pán
jīng
lùn

sǒu
pán
dòu


zào
lüè
shì

jīng
jiàn

diǎn

chū
chū
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

yún

jué


diǎn

yún


niè
pán
lùn


xiǎn

dài
ér
biān
wèi


jīn

tóng
zhōng
(
(

yǒu
niè
pán
lùn
sān
juànxún
wén
nǎi
shì
qián
lùn
huò

shì
rén
zào

)
)


gāo
shì
dōu

(
(

yún
běi

)
)

cóng
wén
xuān

tiān
bǎo
yuán
nián
gēng

zhì
gāo
héng
(
(

shì
)
)
chéng
guāng
yuán
nián
dīng
yǒu

fán
jīng
liù
zhǔ
èr
shí

niánèr
rén

suǒ
chū
jīng
lùnshí
èr
juàn
(
(
gāo

)
)
shā
mén

liánshè
(
(shí

juàn
jīng
lùn
)
)

shì
wàn
tiān

(
(juàn
jīng
)
)


jiàn
bǎo
sān
mèi
jīng
shí
liù
juàn
(
(
huò
shí

juàn
tiān
tǒng

nián

tiān
píng

chū
jīn
biān

bǎo

dāng

shí
liù
huì
)
)


yuè
cáng
jīng
shí
juàn
(
(

yún


jīng
yuè
cáng
fēn
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
huò
zhí
yún
yuè
cáng
jīng
tiān
tǒng
èr
nián

tiān
píng

chū
)
)
cáng
jīng
èr
juàn
(
(


yún

chéng


jīng


cáng
fēn

shí

huò
zhí
yún


cáng
jīng
tiān
bǎo
jiǔ
nián

tiān
píng

chū
)
)

bēi
jīng

juàn
(
(
tiān
bǎo
jiǔ
nián

tiān
píng

chū

zhōu

yún
niè
pán
zhī
pài
)
)
yuè
dēng
sān
mèi
jīng
shí

juàn
(
(
huò
shí
juàn
tiān
bǎo

nián

tiān
píng

chū
)
)
shī
dēng
gōng

jīng

juàn
(
(

míng
rán
dēng
jīng
tiān
bǎo
jiǔ
nián

tiān
píng

chū
)
)

shēng
ā

tán
xīn
lùn
jīng
liù
juàn
(
(


yōu

shàn
duō
zào
huò

juàn
huò

jīng

huò


shēng

huò
jiā
bié


huò
yún

shēng
ā

tán
lùn

qīng
èr
nián

tiān
píng

chū
bìng
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòushí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

liánshè


yán
zūn
chèn

běi
yìn


chǎng
guó
rén

zhèng
yīn
yīng
yún


(
(
chá
yīn
chí

fǎn
zàng

shī
yún

zhàng

táng
fān
yún
yuàn
wèi

lún
wáng
zhī
yuàn
yòu

)
)


wáng


tóng
shì


xìng
shì
jiā

chà


zhǒng
(
(

yún

tián
zhǔ

yóu
jié
chū
zhī
shí
xiān
wéi
fēn

zhǔ
yīn

hào
yān
jīn
suǒ
wèi
guó
wáng
zhě
shì

)
)
shè
nián
shíchū
jiā

xún
zhí
míng
shī
bèi
wén
zhèng
jiào

èr
shí
yǒu


shòu

piān

wén
zhū

宿
lǎo
tàn

jǐng


huò
yán
mǒu
guó
yǒu

mǒu
guó
yǒu

dǐng


chǐ
齿
shén
biàn
fēi


suì


xīn
yuàn

zhān
fèng


jiè
chū
shòu

zhī

xiāng


mǎn

xià


yóu
fāng

suǒ

tiān

shí
tái
zhī


lóng
miào
bǎo

zhī
fāng

guǎng
广
zhōu
zhū
guó
bìng
qīn
dǐng

jǐn
zēng
zhú
yuán


zhù
shí
nián

tōng

sēng
fāng
duō
zhí
míng


yǒu

zūn
zhě
shēn
shí
rén

jiàn


shè
yún

ruò
néng
jìng
xiū
yīng
huò
shèng
guǒ

kǒng

yóu
shè
zhōng

suǒ
chéng

ěr

suī
wén
qíng

lǐng


wǎn
lái
què
xiǎng
huǐ
jiāng
shè
běi
bèi
xuě
shān
nán
qióng
shīlǎn
shèng

réng
xuán
jiù
huài

nǎi


chǎng
guó
zhǔ
zhēn

shì
yān


suǒ
jīng
jiàn
hǎn
chóu

lèi

shì
lüè
shù
zhī

ān
mín


mín
ài
ruò
qīn

hòu


gēng
xiān

sān
bǎo

xiāng
huá


jié
chéng
gōng
yǎng


chū
shēng
diàn
殿
fāng
lǎn
wàndào
chén
shí
xiāng
shuǐ

xiàng

gōng
zhōng
cháng
shè

bǎi
sēng
zhāi

wáng


rén
shǒu

xíng
shí

zhāi
hòu
xiāo
shí

zhū
jǐng
jiāng

xiě
shí
xíng
jīng


zhū

sēng
gòng
tán

qún
chén
liàng

zhì
zhèng

míng


táng

fèng
dēng
zhú


bài

sòng

yǒu
héng
tiáo

liǎo

cháng

nǎi
huán
tuì
退
jìng

sān
shí

nián

gōngwáng
yǒu
bǎi

chéng
xiào

huái
怀

shì
zhǒng

fēng
yìn
liú

guó

dàn


jiē
shān


huǒ
suǒ
fén


xiāng
chà
qiǎn

yuǎn
tóu
gào

liù
rén
wéi
bàn
xíng
huà
xuě
shān
zhī
běi

zhì

jùn
dǐng
jiàn
yǒu
rén
guǐ
èr


rén
dào
huāng
xiǎn
guǐ
dào

tōng

xíng

xīn

duō
xún
guǐ
dào

jiàn


jìng
biàn
便
zāo
shā
hài


yǒu
shèng
wáng
shǒu
zuò

shā
mén
tiān
wáng
shí
xiàng
shǒu
zhǐ
rén


tóng
bàn

sēng
cuò

guǐ
dào


shè
jué

kǒu
sòng
guān
yīn
shén
zhòu

zhì
bǎi

zhuī


bèi
guǐ
hàizhòu


miǎn

è
yīn

qián
xíng

yòu
féng
shān
zéi
zhuān
niàn
qián
zhòu
biàn
便
měng
líng
wèi

zéi
lái
xiāng

duì


jiàn

xún

dōng
zhǐ
dào
ruì
ruì
guó

zhí

jué
luàn

西


tōng
fǎn
xiāng

jué

nǎi
suí
liú
zhuǎn
běi
zhì

hǎi
zhī
páng

nán


jué

qiān


ān
yuǎn
tóu

jìng

tiān
bǎo

nián
jiè


dōu

wén
xuān

yáng

jiàn
shū

piān

héng
lún


shè
shí
nián

shí


gěng
xíongdàn
zhī

yuán
shì
wén
xuān


lóng
zhòng

ān
zhì
tiān
píng

zhōng
qǐng
wéi
fān
jīng
sān
cáng

diàn
殿

fàn
běn
qiān
yǒu

jiǎ

chì
sòng


chù

shàng
fáng

wéi
jiàn
dào
chǎng
gōng
qióng
zhēn
miào

bié

chú


biǎo
zūn
chóng

shè
cóng
wén
xuān

tiān
bǎo

nián
dīng
chǒu
zhì
wěi
(
(

shì
)
)
tiān
tǒng

nián

chéng
tiān
píng
jiàn
shí
děng
jīngchì
zhāo
xuán

tǒng
shā
mén

shàng
děng
èr
shí

rén
jiān
zhǎng
fān


zhāo
xuán
dōu

tán
bān
ruò
liú
zhī
cháng

shā
mén
(
(

yán

zhì
)
)


shì
wàn
tiān

chuán


shè


shí

xīng
zhèng

hóng
chàng
zhòng
xīn

wén
xuān
zhòng

shū

gōng

fàn
běn


wèi
qún
chén
yuē


nǎi
sān
bǎo
hóngpiān
jìng


fèng
xìn
tuī
chéng
wéi

shè
měi

xuān

zhī
xiá
shí
chén
shén
zhòu

míng
jiù
xiǎn
zhù

gōng
duō


wèi

shòu
zhāo
xuán
dōu
é
zhuǎn
wéi
tǒng

suǒ
huò
gōng


zhuānhǎo


huì

xīngshè
gōng
fàn
sēng
shī
zhū
pínqiú


xián
jiāng

zhī

shì
[
[
mén
@
@

]
]
nào
suǒ
duō
zào

jǐng

qīn


shuǐ
jīn
gěi
zhòng
shēng

yòu


jùn

西
shān
jiàn

sānquán
páng

zhì

shān
měi

yòu
shōu
yǎng


nán

bié
fāng


shì
gōng
chéng

lìng
zhōu
gěi

yòu
wǎng

jué

guǎn
quàn
chí
liù
zhāi
yáng
duàn
fàng
shēng
shòu
xíng

shí

yòu
zēng

bìng
bǎi
tiān

huáng
hòu
gōng
wèn
shè
tàn
yuē


běn
wài


xíng
wèi
lóng

chéng

jīn
jiàng
zhòng


ěr
xīn
kuì

jiāoshè
hòu
zhì
suí
dài
gēng
chū
zhū
jīng

bèi
zài
suí
shù
zūn
shēng


suǒ
wèn

qiē
zhūliàng
mén
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

sān
chū
chí

mén
jīng
děng
tóng
běn
huò
zhí
yún
zūn
shēng


suǒ
wèn
jīng

zhí
yún


liàng
mén
tuó
luó

jīng
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài


shì
wàn
tiān


běn
xìng
tuò


běi
dài
yún
zhōng
rén


wèi
fēn
shí
xìng
yīn
wéi
wàn

shì

shì

luò
yáng


wéi

nán
rén


hòu
dān
chèn
wàn
shì

shǎo
zēng
chū
jiā
shī

luó
mén

ér
cōng
huì
yǒu
zhì


shàn
fàn
shū
fàn

jiān
gōng
zhòu
shù

yóu
shì
yīng
zhào


fān
chuán
zhī
shù
chéng

zhàn

qīng
nián
zhōngdōu


zūn
shēng


suǒ
wèn
jīngjiàn
cháng
fáng