心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第八卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之八  大唐李氏都长安...

开元释教录第八卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiàojuàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī


táng

shì
dōu
cháng
ān


gāo

shén
yáo
huángyuán
nián
suì


yín

zhì
kāi
yuán
shén

huáng

kāi
yuán
shí

nián
gēng

zhī
suì

jiān
tiān
hòu
dài
fán
jīng

bǎi

shí
sān
zǎi

chuán
yǒu
sān
shí

rén

suǒ
chū
jīng

lùn

chuán

děng

zǒng
sān
bǎi


èr
qiān

bǎi

shí
juàn
(
(

zhōng
èr
bǎi

shí


èr
qiān

bǎi

shí
sān
juàn
jiàn
zài

shí

èr
shí

juàn
fǎng
访
běn
wèi
huò
)
)
(
(

táng
)
)
shā
mén

luó

jiā
luó

duō
luó
sān

sān
shí

juàn
jīng
lùn
shā
mén
shì

línshí
juàn

lùn
shā
mén
shì
xuán
zàng

shí
liù

(
(

qiān
sān
bǎi

shí

juàn
jīng

lùn

chuán
)
)
shā
mén
shì
dào
xuān


(
(

shí

juàn


chuán

)
)
shā
mén
shì
xuán
yīng


èr
shí

juàn
jīng
yīn

shā
mén
shì
jìng
màijuàn


shā
mén
shì
zhì
tōngjuàn
jīng
shā
mén

fàn

juàn
jīng
shā
mén
ā


duōshí
èr
juàn
jīng
shā
mén
shì
xuán
yùn


èr
shí
juàn
jīng

shā
mén
shì
yàn
cóng


liù
juàn


shā
mén


sān

sān
juàn
jīng
shā
mén
ruò


tuó
luó


èr
juàn
jīng
shā
ménluó

shí


sān
shí

juàn
jīng
lùn
qīng
xìn
shì

xíng
juàn
jīng
shā
mén
shì
èr
juàn

lùn
shā
mén
shì
huì
shí

juàn

chuán
shā
mén
shì
huái
怀
juàn
jiè
běn
jié

shā
mén

tuó
duō
luójuàn
jīng
shā
mén

tuó

juàn
jīng
shā
mén

yún
bān
ruò
liù


juàn
jīng
lùn
shā
mén
shì
huì
zhìjuàn
zàn
sòng
shā
mén
shì
míng
quánshí

juàn


shā
mén
shí
chā
nán
tuó

shí
jiǔ


bǎi

juàn
jīng

luó
mén


chǎnjuàn
jīng
shā
mén

tuó
shānjuàn
jīng
shā
mén
shì
xuánsān
juàn

lùn
shā
mén
ā

zhēnjiǔ
juàn
jīng
shā
mén
shì

jìng
liù
shí


(
(
èr
bǎi
sān
shí
jiǔ
juàn
jīng

lùn
chuán
)
)
shā
mén


liú
zhì

shí
sān

(
(

bǎi

shí

juàn
jīng
lùn
)
)
shā
mén
shì
ài
tóngjuàn
jié

shā
mén
shì
huì
yuàn


èr
juàn
jīng
yīn

shā
mén
shì
zhì
yán


liù
juàn
jīng

shā
mén


luó

juàn
jīng
shā
mén
shì
huái
怀
shí
juàn
jīng
shā
mén
shū

jiā
luóshí

juàn
jīng
shā
mén
shì
zhì
shēng


èr
shí

juàn
jīng

chàn

děng
bǎo
xīng
tuó
luó

jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn
jiàn

diǎn

zhēn
guān
sān
nián
sān
yuè

xīng
shàn

chū

nián

yuè

shā
mén

lín
zhì

huì
zhōng
zhòng
shuō

jīngbǎo
zhuàng
fēn
shì
fēi
zhòng


)
)
bān
ruò
dēng
lùn
shì
shí

juàn
(
(
lóng
shù


běn
fēn
bié
míng


shì
jiàn

diǎn

zhēn
guān

nián
liù
yuè

shēng
guāng

chū
zhì
liù
nián
shí
yuè
shíshā
mén
huì

zhì

)
)

chéng
zhuāng
yán
jīng
lùn
shí
sān
juàn
(
(
huò
shí

juàn

zhuó


zào
jiàn

diǎn

zhēn
guān

nián
xià

shēng
guāng


bān
ruò
dēng
lùn
tóng
shí
chū
zhì

nián
chūn

chì
tài

yòu
shù


bǎi
yào
wéi

)
)

yòu
sān

sān
shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

luó

jiā
luó

duō
luó

táng
yán
zuò
míng
zhī
shí

lüè
yún
péng
yǒu

huò

yúntáng
yán
guāng
zhì

zhōng
yìn

rén


běn
chà

wáng
zhǒng

xìng
chàshí
suì
chū
jiā
suí
shī

xué

sòng

luò
chā

chéng
jīng

shí
wàn


shòu


hòu
biàn
便
xué

cáng


tōng
jiè
wǎng
xīn

chán


yòu
suí
shēng

xiū

dìng


yīn
xún

shè
jīng
shí
èr
niánnán
yóu


tuó
guó

lán
tuó


zhí
jiè
xián
lùn
shī
shèng
hóng
shí


lùn

yīn

tīng
cǎilùn
zhōng
jiān
míng
xiǎo
jiào

yòu
sòng

luò
chā

xiǎo
chéng
zhū
lùnshí

tōng
mǐn


chōng
suì


tōng

wài
yán
jīng

xiǎo

chuán
dēng
jiào
shòu
tóng

suǒ
tuī

chéng
huà
mén
rén
bān
ruò
yīn
tuó
luó


děng

xué
gōng
shù

shēn


gāng

xiāng

lǐng

běn
guó
kuāng
huà

wéi

wáng
chén
zhī
suǒ
qīn
zhòng

dàn

chū
jiā
shì


zhì

fāng

liù
yuè


rén
yuán

dìng

chéng
běi

tān
yǒng
wèi
shí

fāng


jiè
rén
hóng
gǎn

chuán
huà

nǎi

dào

shí
rén
zhǎn
zhuǎn
běi
xíng西
miàn

hànsuǒxùn


zēng
wèi
jiā
xún


wéi
róng
zhǔ

shēn
suǒ
xìngěi
èr
shí
rén
liào
dàn

zhī
fèng

tóng

dào

xián
bèi
zhēn


shēng

zēng
jìng

bèi

qiánjiǔ
nián
gāo
píng
wáng
chū
shǐ
使

fán
yīn

xiāng
jiàn

chéng

fēng
huà
jiāng
shì
dōng
guī

ér


jūn
chén
liú
liànwáng

zòu
wén
xià
chì
zhēng


nǎi

gāo
píng
tóng
lái
zhēn
guān
yuán
nián
suì

dīng
hài
shí

yuè
èr
shí


jīng
chì
zhù
xīng
shàn

shì
mén
yīngxiū
zàojiào
chuán

zhǐ
yǒu
suǒ
wèi

zhě

jiē
wěi

zōng

kuò

tóng
wài
zhí
zhǐ
zhǎng
shì
rán

zhēng
wèn
xiāng
chóu

jiě

zhì

nǎi
shàng
jiǎn
wén
měng
yǐn

jiàn

gōng
chuánshuǎng
duì
yáng


cǎi

shí
duàn
bìng
gōng
jìn
xīn


lǐng

suǒ
jiāng

sēng
jiā
liào
gōng
gěi

zhòng
pín
wèi
wèn
láo
jiē
shū
lún

zhì
sān
nián
sān
yuè
shàng

zhū
yǒu
fēijiē
kōng

juàn
yán
zhēn
yào

guò
shì
diǎn

liú
tōng
zhī


shàng
fān
chuán

xià
zhào
suǒ

sōu
[
[
gǎi
-
-

+
+

]
]
shuò

jiān
xián
sān
jiào
bèi

shí

zhě

shí
jiǔ
rénxīng
shàn
chuàng
kāi
chuán


shā
mén
xuán

sēng

děng
sān
cáng
tóng
xué
jué
duō

shī
zhèng


shā
mén

lín
huì
míng
huì

huì
jìng
děng
zhí


chéng
zhǐ
yīn
qín
xiáng


shěn
dìng
míngchéng
wén

shā
mén
huì
chéng

cháng
huì
lǎng
tán
cáng
zhì
jiě
zhì
shǒu
sēng
biàn
sēng
zhēn
dào
yuè
líng
jiā
wén
shùn
děng
zhèng


yòu
chì
shàng
zhù
guó
shàng
shū
zuǒ

shè
xíng
guó
gōng
fáng
xuán
líng
sǎn

cháng
shì
tài

zhān
shì

zhèng
lún


shàng
shū
zhào
jùn
wáng

xiào
gōng
děng
cān
zhù
quán
dìng

yòu
guāngtài

qīng
lán
líng
nán
xiāo
jǐng
zǒng
zhī
jiān


bǎi

gōng
sòng

shì
fēng
huá

zhì

nián

yuè

bǎo
xīng
jīng


hòu

shēng
guāng
yòu

bān
ruò
dēng
lùn

zhuāng
yán
jīng
lùn

zhì

nián
chūn
kān
yuè

zhōu
shàn
xiě
yún


suǒ

xiáng

nǎi
shàng
wén
zòu

xià
chì

xiě
shí

sǎn
liú
hǎi


réngbǎi
duàn


chéng

sēng
yǒu
chà
shù

zài
chuánguà
huái
怀

ér
shí
bèi

xún

huò
shēng


yún


jiǎo
xìng
shí


chí

hòumíng

fèi
jiǎng
jīng
lùn


wèi
shì
hóng
tōng
zhě

shí
yǒu
shā
mén
líng
jiā

zhuó
luò

qún
miào
tōng

huì

duì
jiān

shǐ
使

shù
shì

yún


yuǎn
tóu
dōng
xià
qíng
guāi
míngshǐ
使
dào
liú
qiān
zǎi
shēng
zhèn
shàng
yáo
liǎng
dài
fān
jīng
xué
shì
nǎi
yǒu
sān
qiān

jīn

táng

rén

guò
èr
shí


zài
míng

tóng
zhèng
xìn
fēi

shuō

hòu
dài
zhāo
fèngjīn
ěr

shí
zhě
qiān

yōu
tóng
hòu
suì

xíng

shí
wéi
tài

rǎn
huàn
zhòng
zhì

xiào

xià
chì
yán
bǎiqīn
wèn
chéng
duì

kuī

zhǐjiàn
jiàng

chū
běnlíng

děng
liù
shí
duàn
bìng

shí

shíshì
chuán

huà

dàn
jiān
wēi

yuǎn

[
[

-
-
shí
+
+

]
]

lái
guī
zhèn
dàn

jīng

suǒ
gèn

wàn
yǒu


gōng

fàn
wén
wàng
bìng
fān
jìn


yán
yīng
yàn
yǒu
zhuì
lún
yán


zhì
tuí
rán

huái
怀yīn
ér
gòu


zhī

jiù

fēn
sǎn


zào
zhū
jìng


duān
zuò
guān


biǎo
shī
shēn

xià
chì

tīng

xún
ěr
ér


shēng
guāng


chūn
qiū
liù
shí
yǒu
jiǔ

dōng
gōng
xià
lìng
gěi
èr
shí
rén


shī
zuò
sòng
zhì

shān
suǒ


wéi

liǎo

shā
mén
xuán

shōu
shí

hái
wéi
zhīshēng
guāng


zài
chéng

shī

dōng


zhēn
guān

nián

yuè
liùyǒu
shí
tóng
jiē


lún
chuò
zhěn

qún
shēng

dǎo

liáng

bēi

(
(

diǎn

yún


shífàn
wén
jiāng
shì
guǎng
广
chuán
táo
jīn
hòu
dài
ér
hèn

yóu
táng
huà
hóng
jiàng

xíng
zhì
shǐ
使
fàn
bǎo

yóu
fēn


shí
zǎi
zhī

sān

xiàn
gōng

bēi
shēn

jīn
kǎo


zhōng

shí
nián
yuè
sān
nián
sān
yuè
chuàng


nián
chūn
xiàn
gōng


gāo
sēng
chuán
yún
liù
nián

chuán


shì
xuān
xiū
nián
yuè

máo
dùn

)
)

xié
lùn
èr
juàn
(
(
huò

juàn
jiàn

diǎn

)
)
biàn
zhèng
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)

yòu
èr

shí
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì

lín

xìng
chén
shì

yǐng
chuān
rén

yuǎn

suí
guān


xiāng
yáng

shǎo
ér
chū
jiā
yóu
liè

shì

zōngjīn
líng
chǔ
yǐng
cóng
dào
wèn
jīn


wén
yuàn
cái
lín


xún
zào

ér

cún
gāng
gěng

yíng


shí

qīng

děng
shān

zhòu

chéng
huì

jīngyín
lǎn

diǎn
wài

zhǐ
jīng
wěi

wén

jīng
huì
suǒ
guī
xián


bào

ér
fēng
yùn
xián

tāo

qián
xíng


yáng
cǎi
fēi
fāng
chén
shén
lüè

suí

chéng
luàn

guān
guān
huà

liú


shuǐ


sān
qín

měi

huái

xiān
zōng

chén
míng
shí


zài
jīng
chǔ
gěng
gài

wén

érzhāng
yóu
wèi
tàn
kuò


fēi
tóng

xíng

chén

běn
qíng

fāngzōng
shī
jìng

fēn
jié

nǎi
quán
shè


cháng

duō
nián

wài
tǒng

mén


dān
shù

suì


níng
chū
suì

jiǎ
bèi
jīn

cóng


guǎn

lín

tōng
zhuāng
lǎo
tán

qīng


dàojīng
huá

bài
ér
cóng
yóu
chù

qíng


èr
gòng

jīn
lánsuǒ
jìn
wén

bìng
yòng

lín

dìng

zhì
lìng

zōng
fèng
shì
zhī
diǎn
bāo


shū

zhāng
wěi

wàng
zhī
yán
quán

pǐn
chū
yùn
huán

shì
zōng

yōng
zhì
yán
guāng

huáng
wèn
dàohuài
tóng
guī
míng
jiào

shì


yán
zhèng
wèi


zhēn
guī

nǎi
zhù
jīng
shī
zhìnián
yǒu
tài
shǐ
lìngxiān
shì
huáng
jīn
shēn
shàng
fèi


shì
shí
yǒu

tiáo
yún

shì
jīng
dàn
wàng
yán
yāo
shì
yǐn

sǔn
guó

jiā
wèi
wén

shì

qǐng


xié
jiào
tuì
退
huán
tiān
zhú

fán
shì
shā
mén
fàng
guī
sāngjiā
guó
chāng


kǒng
zhī
jiào
xíng
yān


huáng
róng

xiǎo
biàn

cháo

wèi
néng
kàng


shí
wèi
zūn

xié
jìng
tōng
fèi
hóng
yān

nǎi
xià
zhào
wèn
yuē
zhī
jūn
chén
zhī
zhāngzài

jiān
zhī
zhōng


zài

qíng
zhī
wài

sǔn

èr

qǐng
dòng
miào
shì

lín
fèn
tīng
míng
chì

chéng
yǒu

wèn
láng
chén
duì
yuē

lín
wén

zhì
dào
jué
yán


jiǔ
liú
néng
biàn


shēn

xiàng

fēi
shí

suǒ
quán

dàn


máng
máng
piāo
lún

hǎi

sān
jiè
chǔn
chǔn
diān
zhuì
xié
shān

zhū
fén

fán


ér

chū


shèng
wéi
zhī
xīng
shì

zhì
rén
suǒ

jiàng
líng

suì
kāi
jiě
tuō
zhī
mén

shì

ān
yǐn
zhīshì
zhōng
tiān
wáng
zhǒng


ēn
ài
ér
chū
jiā

dōng
xià
guì
yóu

yàn
róng
huá
ér

dào

shì
chū
èr
zhǒng
shēng


zhì
qiú

miào
niè
pán

hóng
shàn

bào

ēn

sān
yǒuhuǐ
xíng

chéng

zhì

měi
róng

biàn


huì

dàojūn
chén
huá


suī
xíng
què
fèng
qīn

ér

huái
怀

xiào


guāi
shì
zhǔ

ér
xīn


ēn


bèi
yuàn
qīn

chéng

shùn


zhān
yōu
xiǎn


xiǎo
wéi

shàng
zhì
zhī
rén

wéi


xià
fán
zhī
lèi

kuī
shèng
jiào

wéi
sǔn

chéng
è

làn
zhě

xīn

jìn
shàn

tōng
rén
gǎn
huà
lüè


ér

shì
suǒ
zòu

zài

yóu
wèi
shī
xíng


nǎi
duō
xiě
biǎo
zhuàng

yuǎn
jìn
gōng
rán
liú


jīng
shìxián
chuán

dīng
zhī
qiào


tán
jiǔ


chāng
yán

guǐ
zhī
yáo
ér

míng

sēng


ér

shì


shí

liàng
dào

dòng
háo
chéng
lùn
zhě
fēishūyǐn
fàn
wén

wěi
shì

yuán

chuí
xié
zhèng

dàn
bìng
shì

zhī
suǒ
fèi


yǒu
yǐn
fèi
zhèng
chéng

suī
yuē

xié
zhōng
guī
xié


lín
qíng
xìng
xuán


jué
qiān
zǎitiān
shòu


shēng
zhī


zuò
zhě
zhī

gōng

xìn
chéng
quán
zhī
yǒu


nǎi
zhuó

xié
lùn
èr
juàn

yòngwén

yǒu
sān
shí

zhǐ


lín
zhī
zhuì
biǎn
guàn
jué
qún
piāndùn
xián
cháo


shì

jiā
cáng

běn
xián
sòng
zài
xīn

bìng
liú
lüè
zhī
jīng
huá

wén
zhāng
zhī
guān
miǎn

mào


shì

téng
guǎng
广

hūn
qíng
yóu
zhī
ér
kāi
shàng


lín
yòu

lùn
juàn
chū
chū

zài
hóng
tōng


fēi
guǎng
广


qíng


zào


chén

dào
nǎi
shàng

chǔ
hòu
zhū
wáng

gōng
qīng
hóu

děng

bìng
wén

hóng
bèi
shù

xián
jiāyānzòu
zhuàng
yīn
zhī
zhì
qǐn

suì

shì
mén
zhòng
chǎng

lín
shí

gōng

dōng
gōng
shù


shì
nán

xiáng
lín
zhuó
lùn

nǎi
wéi
zhī

yìn

ér

shì

qiè

qíng

zhòng
shī

[
[
zàn
-
-
bèi
+
+

]
]

gòu
shàn
huáng
jīn
yòng
wéi
dǎng
lèi

dào
shì

zhòng
qīng
shàng
shí

jiǔ

lùn

dào
shì
liú
jìn

shàng
xiǎn
zhèng
lùn

jiē
biǎn
liàng

shèng
chén
diǎn
shì
zōng

hūn
mào
shēng
líng
xuàn
yào
cháo


xūn
yóu


shí
suǒ

yānjiǔ
nián
chūn
xià
zhào
jīng
zhì
sān

weí

qiān
sēng


bìng
fàng
huán
sāng


yán
chì

xià

gǎn
zhìzhòng
āi
hào

gǎo
稿
jiē


mín

tàn

chéng
shì


shí
dào

měng
rán
tóu
hái

cuò

lài
yóu
zhèn
fāng
chū

fēn
jìn
kuò
qīng
wén

jīu
zōng
lǐng

dēng


shè
huán
fǎn
shén

zhòng
lǎng

táng
shì

yòu
yóu
lín


lín
pín
féng
chù
zhì
shì
jié
wéi
chí

dào
cuò
shì
qíng
liáng

guǎ
xué

nǎi
tàn
suǒ
diǎn

yǐn
kuò
xuán
ào

zhuàn
biàn
zhèng
lùn

juàn

yǐng
chuān
chén

liáng
zhù
zhī
bìng
zhì


liáng
wén
xué
xíong

qún

yǎng
dài

yòu
quàn
chéng


cóng

yún

zhēn
guān
chū

wén

shè
zhōng
nán
shān


jiù
gōng

zhì
lóng
tián


lín
xìng
xīn
yōu
jìng
jiù
ér
zhù
zhī

zhòng
suǒ
tuī
měi

zhī

rén

cóng
róng
shān

yǒng

lín


sān
nián
chì


sān
cáng
fān
bǎo
xīng
jīng

bān
ruò
dēng
děng
lùn

zhào
lín
lìng
zhí

chéng
zhǐ
jiān
xiáng

míng


zhì
shí
sān
nián
dōng
yǒu
huáng
jīn
qín
shì
yīng
zhě

xié
fāng
shù

yào
róng

suì
chéng


chǔ
èrshì
zhǒng
yīn
chén
lín
lùn
bàng
shàn
huáng
zōng
zuì
dāng
wǎng
shàngrán
xià
chì
shā
tài
sēng


jiàn
yǒu
zhòng
jiào

réng
fǎng
访
lín
shēn


tuī
kān

lín
è
wǎn
fèn


dài
zhuī
zhēnggōng
tíng
qīng
shēng
xún


nǎi
zhí

léi
xiè

xià
zhào
wèn
yuē

zhōu
zhī
zōng
méng

xìng
wéi
hòu

zūn

zhòng
qīn
shí
yóu
xiānwéi
zhuī
zhú

duǎn
shǒu
wěi
liǎng
duān
guǎng
广
yǐn
xíng

zhī
yán

bèi
chén

xùn
zhīhuǐ
bàng


xiān
rényào
jūn
zuì
yǒu

shù

lín

yuē

wén
wáng

shèng
zhōu
gōng

xián

zhuī
yuǎn
shèn
zhōng
hào
tiānxiào

zhī
zhì
tōng

shén
míng

suī
yǒu
zōng
zhōu


zhēng
cháng


zhě

huáng
tiān

qīn
jìng
yóu
rén
dǎng

ér

dǎng
qīn
xiānhòu

suī
qīn
yǒu
zuìsuī
shū
yǒu
gōng

shǎng

shǎng


dāng

tiān
xià

píng

lǎo


xùn
dào
zōng

jiào
jiā

bǎi
xìng

shù

qiān
guāng
rén
fēng
xíng


hǎi

yòu
yún


shī
míngzhě
jué

qiē
rén


gān
zhú

huáng

西
shēng
shì


tǎo
xún
lǎo
jiào
shǐ


zhuī


shòu
zhōng
jīng
shì
huì


yán


shī
zhě
shàn


huán
mián
mián
cháng
cún

jīn
shì


jīn
liú

suǒ
shù
bàng
miè
lǎo
shì
zhī
shī
shì

néng
zhī

zhuó

biàn
zhèng
lùn
yǒu

juàn

lüè
duì
dào
shì
liù
shí

tiáo

bìng
chén
shǐ

qián
yán
shí
fēi

bàng
huǐ
jiā
guó


hòu
biàn
duì
èr
shí

liè

bìng

lín


zhuàng
wén
zòu

chì
yuē

suǒ
zhuó
biàn
zhèng
lùn
xìn
huǐ
jiāo
bào
piān
yuē

yǒu
niàn
guān
yīn
zhě
lín
rèn

shāng

qiě
shè


lìng
ěr

niàn

shì

xíng
jué
néng

shāng


lín
wài
chán
zhìxíng


shuǐ
huǒ
jiāo
huái
怀

yǎngnǎi
yuán
shēng
lái
suǒ
wén
jīng
jiào

sān
shèng
zūn
míng
míng
sòng
xīn


wéi
xiǎn
yīng

zhì

xiàn
mǎn

shén

piāo
yǒng
héng

xiōng
huái
怀

huān
qìng
xiāng
xún
dùn
wàng

wèi

dài
duì
wènchì
zhì
yún

jīn
shè


mǎn
dāng
zhì
lín
xíng

yǒu

suǒ
niàn

niàn
yǒu
líng


lín
yuán


yuē


suí

rǎo
rǎng

hǎi
fèi
téngliú
xíng
gān

jìng


xīng
shī
xiāng


shàn
bīng
wēi

chén
nìng
jūn
huāng

wéi
zhèng
zhì

è
jué
wáng


zhí
huáng
wáng
diào

zǎi
qīng

hǎi


shí
guān
yīn
zhī


xián

shì
zhì
zhī
ēnlián
zōng
dào

shàng
shèng

jiù
héngtíng

miǎn
yín
xíng

dōu
shì

lín
lái

niàn
guān
yīn
weí
niàn

xià

chì
zhì
shū
shì

wéi
cóng
wèn
lín

yǒu
zhào
lìng
niàn
guān
yīn


yīn

niàn
nǎi
yún
weí
niàn

xià

línchéng
guān
yīn
shèng
jiàn
chén
xíng
liù
dào

shàng
tiān
xià

jiē
wéi
shī
fàn

rán

táng
guāng
zhái

hǎi
jiǔ

fèng
zhí


biǎo
xíng
qīng
jūn
shèng
chén
xián

wéi
wǎng
làn

jīn

xià


héng
pǐn

jīng

shì
guān
yīnlíng
jiàn
xiāng


suǒ

weí
niàn

xià

qiě
lín
suǒ
zhuó
biàn
zhèng
lùn
yuán

shū
shǐ
lún
tóngcān
chà
rén
cóng

yuè


xià
ruò
shùn
zhōng
shùn
zhèng

lín


sǔn

máo


xià
ruò
xíng
lànlín

yǒu

shī
zhī
tòngshì
wén

suì

jiā
zuì

yǒu
chì
sēng


xíng
zhì
bǎi
láo
guān
yīn

ér


shí
nián
liù
shí
jiǔ

shā
mén
huì

jīng

suǒ

qíng
jié
duàn
jīn

xiǎo

tóng
qīn
wèi

chéng
jiē


mìng
jiāng
jìn
zài


shàng


tòng

bēng
cūi
lèi

shǐ


nǎi
zhào
zhū
guān
páng
dào


zàng

dōng
shān
zhī
dǐng

gāo
shù
bái


míng
zhì
zhī

xíng

wàng
zhě
zhī
biàn
便
xià
lèi

lín
suǒ
zhuó
shī


sòng
bēi
biǎo
zhāng
lěi

chéng
jiào

bìng
zhū
lùn

chuán

sān
shí

juàn

bìng
jīn
shí


fēng
yùn


jǐn
huì

wén

liú


biàn
便
téng
yànyòu
shàn
yīng

shuō
dǎo

shì
chěng

yán
huì
gōng
shāng


xuánqín
yīng
jìng

kuáng

bèi
zhū
gōng

guàiwǎn
liú


shì
xiāng
cóng
huà
wǎng
wén
wǎng
xíng


wéi
wàn
dài
guǎn
xiá


bān
ruò

luó

duō
jīng
liù
bǎi
juàn
(
(
jiàn
fān
jīng
chù
shí
liù
huì
shuō
xiǎn
qìng

nián
zhèng
yuè
huá
gōng


huá
diàn
殿

zhì
lóng
shuò
sān
nián
shí
yuè
èr
shí


shā
mén

chéng
guāng

chéng
qīn
jiā
shàng
děng

shòu
)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎnchū

yáo
qín
luó
shí
děng
chū
zhě
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
shí
yuèfāng
zhōu

jūn
xiàn

huá
gōng
hóng

tái

zhí
zhōng
shū

xíng


shòu
)
)
bān
ruò

luó

duō
xīn
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chūbān
ruò

míng
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
èr
shízhōng
nán
shān
cuì
wēi
gōng

shā
mén
zhī
rén

shòu
)
)cáng
jīng
èr
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

jīn
biān

bǎo

dāng

shí
èr
huì
zhēn
guān
shí
jiǔ
nián

yuè
èr西
jīng
hóng


fān
jīng
yuàn

zhì
jiǔ
yuè
èr


shā
mén
zhì
zhèng

shòu
dào
xuān
zhèng
wén
)
)

chéngcáng
shí
lún
jīng
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shìshí
sān
fēn

jiù
fāng
guǎng
广
shí
lún
tóng
běn
yǒng
huī
èr
nián
zhèng
yuè
èr
shí
sān西
jīng


ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
liù
yuè
èr
shí
jiǔ


shā
mén

chéng
guāng
děng

shòu
)
)
xiǎn

biān


gōng

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
huá
yán
jīng
shòu
寿
liàng
pǐn


yǒng
huī

nián
jiǔ
yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
yún

shòu
)
)
shuō

gòu
chèn
jīng
liù
juàn
(
(
jiàn

diǎn

luó
shí
wéi

jīng
děng
tóng
běn
yǒng
huī
yuán
nián
èr
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì

yuèshā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
jiě
shēn

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

quán
běn

èr


shēn

jiě
tuō
jiě
jié
xiāng

jiě
tuō
děng
bìng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí

nián

yuè
shíhóngzhì

yuè
shí
sān


shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
fēn
bié
yuán

chū
shēng

mén
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

suí

duō
yuán
shēng
jīng
tóng
běn
yǒng
huī
yuán
nián
èr
yuè
sān
ēn

fān
jīng
yuàn

zhìshā
mén

chéng
xún

shòu
)
)
yào
shī
liú
li
guāng

lái
běn
yuàn
gōng

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

suí

duō
děng
chū
zhě
tóng
běn
yǒng
huī
yuán
nián

yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén
huì


shòu
)
)
chèn
zàn
jìng


shè
shòu
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


sān
chū

luó
shí
ā

tuó
jīng
děng
tóng
běn
yǒng
huī
yuán
nián
zhèng
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
shèn

yǒu
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


sān
chū

wèi
zēng
yǒu
jīng
děng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
shízhōng
nán
shān
cuì
wēi
gōng

shā
mén

chéng
qīn

shòu
)
)
zuì


jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

suí


yǒu
xiào
liàng
gōng

jīng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
shí
jiǔ
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
chèn
zàn

chéng
gōng

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

chū
chū

jué
dìng

zhàng
jīng
tóng
běn
yǒng
huī

nián
liù
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

lái
shì
jiào
shēng
jūn
wáng
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

jiàn
wáng
jīng
děng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
èr
yuè
liù
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

yuán

shèng
dào
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


liù
chū

bèi
duō
shù
xià
jīng
děng
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
zhèng
yuè
西
jīng
běi
què


wēi
diàn
殿
yòu
hóng

yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

kōng
juàn
suǒ
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

suí
jué
duō
děng
chū
zhě
tóng
běn
xiǎn
qìng

nián

yuè
shí
jiǔ
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
shí

miàn
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


èr
chū

zhōu

shè
jué
duō
děng
chū
zhě
tóng
běn
xiǎn
qìng
yuán
nián
sān
yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán


shòu
)
)
zhòu

shǒu
jīng

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

lín

yuán
nián
zhèng
yuè
huá


huá
diàn
殿

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
shēng
zhuàng

yìn
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

chū
chū

miào

yìn
zhuàng
tuó
luó

tóng
běn
yǒng
huī

nián
jiǔ
yuè
èr
shí
jiǔ
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
yún

shòu
)
)
zhū

xīn
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī
yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
liù
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
yún

shòu
)
)nán
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī

nián
jiǔ
yuè
shí
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

míng


tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī

nián
jiǔ
yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
yún

shòu
)
)
chí
shì
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī

nián
shí
yuè
shí
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén
shén
chá

shòu
)
)
liù
mén
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhēn
guān
shí
jiǔ
nián

yuè
shíhóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
biàn


shòu
)
)


jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhēn
guān
shí
jiǔ
nián

yuè
shíhóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
biàn


shòu
)
)
shòu
chí


míng
hào
suǒ
shēng
gōng

jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī
èr
nián
zhèng
yuè
jiǔ
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

lín
niè
pán


zhù
jīng

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

yǒng
huī
sān
nián

yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

zhào
shén
biàn
sān


jīng

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

lóng
shuò
sān
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
jiǔhuá


huá
diàn
殿

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)


jiè
běn

juàn
(
(
jiàn

diǎn


sān

chū


lùn
běn

fēn
zhōng
tán

chèn
děng
chū
zhě
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn


chéng
guāng

shòu
)
)


jiè
jié

wén

juàn
(
(
jiàn

diǎn

chū


lùn
běn

fēn
zhōngzhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)


jīng
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

qīn
guāng
děng


zào
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
shí
yuè
sān
ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
shí

yuè
èr
shíshā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)


shī

lùn

bǎi
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shuō
zhēn
guān
èr
shí
nián

yuè
shíhóng


fān
jīng
yuàn

zhì
èr
shí
èr
nián

yuè
shíshā
mén
líng
huì
lǎng
jùn
děng

shòu
)
)
xiǎn
yáng
shèng
jiào
lùn
èr
shí
juàn
(
(
jiàn

děng


zhuó


zào
zhēn
guān
shí
jiǔ
nián
shí
yuèhóng


fān
jīng
yuàn

zhì
èr
shí
nián
zhèng
yuè
shíshā
mén
zhì
zhèng
děng

shòu
)
)


shī

lùn
shì

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

zuì
shēng

děng


zào
yǒng
huī
yuán
nián
èr
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
hūi

shòu
)
)
xiǎn
yáng
shèng
jiào
lùn
sòng

juàn
(
(
jiàn

diǎn


zhuó


zào
zhēn
guān
shí
jiǔ
nián
liù
yuè
shí


hóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
biàn


shòu
)
)
wáng

zhèng

lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

zào
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián

yuè
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
lín

shòu
)
)

chéng
ā
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn


zhuó


zào
yǒng
huī
sān
nián
zhèng
yuè
shí
liù
ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
sān
yuè
èr
shíshā
mén

chéng
guāng

chéng
yún
děng

shòu
)
)

chéng
ā

lùn
shí
liù
juàn
(
(
jiàn

diǎn

ān
huì


róu
zhēn
guān
èr
shí
nián
zhèng
yuè
shíhóng


fān
jīng
yuàn

zhì
rùn
sān
yuè
èr
shí
jiǔ


shā
mén
xuán

děng

shòu
)
)
guǎng
广
bǎi
lùn
běn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shèng
tiān


zào
yǒng
huī
yuán
nián
liù
yuè
shí
ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
chén

shòu
)
)

chéng
guǎng
广
bǎi
lùn
shì
lùn
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
yǒng
huī
yuán
nián
liù
yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
shí
èr
yuè
èr
shí
sān


shā
mén
jìng
míng
děng

shòu
)
)
shè

chéng
lùn
běn
sān
juàn
(
(
jiàn

diǎn


zhuó


zào

sān
chū
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
rùn
shí
èr
yuè
èr
shí
liù


běi
què

wēi
diàn
殿

西
hóng

yuàn

zhì
èr
shí
sān
nián
liù
yuè
shíēnchéng
wēi

shòu
)
)
shè

chéng
lùn
shì
qīn
shì
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn


sān
chū

chén
zhēn

suí

duō
chū
zhě
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
shí
èr
yuèběi
què
hóng

yuàn

zhì
èr
shí
sān
nián
liù
yuè
shíēnchéng
wēi
děng

shòu
)
)
shè

chéng
lùn

xìng
shì
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhēn
guān
èr
shí

nián
sān
yuèhóng


fān
jīng
yuàn

zhì
èr
shí
sān
nián
liù
yuè
shí

ēn

fān
jīng
yuàn


shā
mén

chéng
wēi

chéng
lín
děng

shòu
)
)
biàn
zhōng
biān
lùn
sòng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

zào
lóng
shuò
yuán
nián

yuè
huá

jiā
shòu
寿
diàn
殿

shā
mén

chéng


shòu
)
)
biàn
zhōng
biān
lùn
sān
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn


zào

èr
chū

zhōng
biān
fēn
bié
lùn
tóng
běn
lóng
shuò
yuán
nián

yuè
shíhuá

jiā
shòu
寿
diàn
殿

zhì
sān
shí


shā
mén

chéng


shòu
)
)

chéng
chéng

lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn


zào

èr
chū


chéng
jiù
lùn
tóng
běn
yǒng
huī
èr
nián
rùn
jiǔ
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
yīn
míng
zhèng

mén
lùn
běn

juàn
(
(
jiàn

diǎnlóng


zào
chū
chū


jìng
chū
zhě
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
shí
èr
yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén
zhī
rén

shòu
)
)
yīn
míng

zhèng

lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shāng
jié
luó
zhǔ


zào
zhēn
guān
èr
shí

nián

yuè
liù


hóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
zhī
rén

shòu
)
)
wéi
shí
èr
shí
lùn

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

shì
qīn


zào

sān
chū

yuán
wèi
zhì

chén
zhēn

chū
zhě
tóng
běn
lóng
shuò
yuán
nián
liù
yuè
huá

qìng

diàn
殿

shā
mén

chéng


shòu
)
)
wéi
shí
sān
shí
lùn

juàn

(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn


zào
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián

yuè
èr
shí
jiǔ


hóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
chéng
wéi
shí
lùn
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎnděng


zào
xiǎn
qìng

nián
rùn
shí
yuè


huá

yún
guāng
diàn
殿

shā
mén

chéng


shòu
)
)

chéng
zhǎng
zhēn
lùn
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn

qīng
biàn


zào
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
jiǔ
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
shí
sān


shā
mén

chéng
hūi

shòu
)
)

chéng

yùn
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn


zào

èr
chū


yīn
lùn
tóng
běn
zhēn
guān
èr
shí

nián
èr
yuè
èr
shíhóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng
děng

shòu
)
)
guān
suǒ
yuán
yuán
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

chénzào

èr
chū


xiāng

chén
lùn
tóng
běn
xiǎn
qìng
èr
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
jiǔ


dōng
dōu
diàn
殿

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)

chéng
bǎi

míng
mén
lùn

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn


zào
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
shí

yuè
shíběi
què
hóng

yuàn

shā
mén
xuán
zhōng

shòu
)
)
yuán

jīng

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

chū
zēng

ā
hán


shí
liù
juàn


lóng
shuò
yuán
nián

yuè
jiǔhuá


guì
tíng

shā
mén
shén
jiǎo

shòu
)
)
běn
shì
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī
yuán
nián
nián
jiǔ
yuè
shí
ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
shí

yuèshā
mén
jìng
mài
shén
fǎng
děng

shòu
)
)
tiān
qǐng
wèn
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
sān
yuè
èr
shí


hóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
biàn


shòu
)
)
ā
zhì
lùn
èr
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

jiā
duō
yǎn


zào

èr
chū

jiù

jiàn

lùn
tóng
běn
xiǎn
qìng
èr
nián
zhèng
yuè
èr
shí
liù西
jīng


shùn
xián


zhì

nián

yuè
huá


shā
mén
xuán

děng

shòu
)
)
ā
yùn

lùn
shí
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn


cǎi
shū
shì
zào
xiǎn
qìng

nián

yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
jiǔ
yuè
shíshā
mén

chéng
guāng
děng

shòu
)
)
ā

mén

lùn
èr
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shè


shuō
xiǎn
qìng

nián
shí

yuè
èr
shí
liùhuá

míng
yuè
diàn
殿

zhì
lóng
shuò
sān
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
jiǔ


shā
mén
hóng
yàn

quán
děng

shòu
)
)
āshí
shēn

lùn
shí
liù
juàn
(
(
jiàn

diǎnshè

zào
zhēn
guān
èr
shí
sān
nián
zhèng
yuè
shíběi
què
hóng

yuàn

zhì

yuè
ēn


shā
mén

chéng
guāng
děng

shòu
)
)
āpǐn
lèi

lùn
shí

juàn
(
(
jiàn

diǎn
duō
luó
zào

èr
chū

zhòng
shì
fēn
ā
ā
tán
tóng
běn
xiǎn
qìng

nián
jiǔ
yuè
huá

yún
guāng
diàn
殿

zhì
shí
yuè
èr
shí
sānchéng
guāng
děng

shòu
)
)
ājiè
shēn

lùn
sān
juàn
(
(
jiàn
fān
jīng
duō
luó
zào
lóng
shuò
sān
nián
liù
yuè
huá


guì
tíng


shā
mén

chéng


shòu
)
)
ā


shā
lùn
èr
bǎi
juàn
(
(
jiàn

diǎn


bǎi

ā
luó
hàn
děng
zào
xiǎn
qìng
yuán
nián

yuè
èr
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì

nián

yuè
sānshā
mén
jiā
shàng

chéng
guāng
děng

shòu
)
)
ā
shè
lùn
běn
sòng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn
zào

èr
chū

zhēn

chū
zhě
tóng
běn
yǒng
huī
èr
niánēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén
yuán

děng

shòu
)
)
ā
shè
lùn
sān
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

shì
qīn
zào

èr
chū

zhēn

chū
zhě
tóng
běn
yǒng
huī
èr
nián

yuè
shí
ēn

fān
jīng
yuàn

zhì

nián

yuè
èr
shíshā
mén
yuán


shòu
)
)
āshùn
zhèng

lùn

shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhòng
xián
zào
yǒng
huī

nián
zhèng
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì

nián

yuè
shí


shā
mén
yuán


shòu
)
)
āxiǎn
zōng
lùn

shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhòng
xián
zào
yǒng
huī
èr
nián

yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
sān
nián
shí
yuè
èr
shí


shā
mén
huì
lǎng
jiā
shàng
děng

shòu
)
)

ālùn
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn

sāi
jiàn

luó
zào
xiǎn
qìng
sān
nián
shí
yuè

ēn

fān
jīng
yuàn

zhì
shí
sān


shā
mén
shì
quán
jiā
shàng

shòu
)
)

shì


shā
lùn
èr
juàn
(
(
jiàn
fān
jīng


jiù
zào
lóng
shuò
sān
nián
shí
èr
yuè
sānhuá


huá
diàn
殿

zhìshā
mén
shì
quán
děng

shòu
)
)


zōng
lún
lùn

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

shì
yǒu
zào

sān
chū

shí


lùn


zhí
lùn
bìng
tóng
běn
lóng
shuò
èr
nián

yuè
shí
huá

qìng

diàn
殿

shā
mén

chéng


shòu
)
)

ā
luó
hàn
nán


duō
luó
suǒ
shuō

zhù


juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī

nián
rùn

yuè
shí

ēn

fān
jīng
yuàn

shā
mén

chéng
guāng

shòu
)
)
shēng
zōng
shí


lùn

juàn
(
(
jiàn
fān
jīng

huì
yuè
zào
zhēn
guān
èr
shí
èr
nián

yuè
shíhóng


fān
jīng
yuàn

shā
mén
líng
juàn

shòu
)
)

táng

西


shí
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn

zhēn
guān
èr
shí
nián
fèng
chì

hóng


fān
jīng
yuàn
zhuàn
shā
mén
biàn

chéng
zhǐ
zhuì

qiū

yuè
jué

)
)

yòu

shí
liù


qiān
sān
bǎi

shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
xuán
zàng

běn
míngxìng
chén
shì

chén
liú
rén


hàn
tài
qiū
cháng
zhòng
gōng
zhī
hòu

zēng

qīn
hòu
wèi
shàng
dǎng
tài
shǒu


kāng
běi

guó


shì
shí

zhōu
nán

sūn
yīn
jiā

yòu
wéi
gōu
shì
rénhuì
yīng
jié
yǒu

cāo
zǎo
tōng
jīng
shù

xíng
cháng

chǐ
měi
méi
míng


bài
jiāng
líng
lìng
jiě
yīng
ér
fǎn
nián

shí
zhě

wéi

zhōng

yǐn
lún
zhī
hòuyǒu

nán
zàng
zuì
xiǎo

yòu
ér
guī
zhāng


cōng


qún

nián

suì

zuòkǒu
shòu
xiào
jīng

zhì
zēng
zhěng
jīn
ér

wènduì
yuē

zēng

wén
shī
mìng
shàng
yóumǒu
jīn
fèng

xùn


ān
zuò


shèn
yuè
zhī


chéng

zhào
zōng
rén

zhī

jiē

zhī
yuē


gōng
zhī
yáng
zǎo
huì
hòu
bèi
tōng
jīng
ào


xiōng
cháng
jié
xiān
chū
jiā
zhù
dōng
dōu
jìng
zàng
shǎo

qióng

xié

jiǎng
zhī


shòu
jīng

páng
jiān
qiǎo
lùn

nián
shí

sòng
wéi


huá

dōng
dōu
héng

biàn
便

ěr
zhuó
rán
gěng
zhèng

ǒu
péng
liú

kǒu
sòng

yuán
lüè

xián
quē


zhū
shā


tán
diào


zàng
wèi
zhī
yuē

jīng

yúnchū
jiā
zhě
wéi

wéi
héng
wéi
érwèi

sàng
bǎi
nián

shí

yǒu
jǐng

shī
jiǎng
niè
pán
jīng

zhí
juàn

yīng
suì
wàng
qǐn
shí

yòu
xué
yán

shī
shè

chéng
lùn


wén
jiāng
jìn
zài
lǎnshí
nián
shí
sānhòu
suí
shì
shī

tiān
xià
fèi
téng

kūn

xiāng
xié
jiè

jīng

zhù
zhuāng
yán


shì
shí


yuán
nián


guó

cǎo
chuàng
bīng
jiǎ
shàng
xīng

suǒ

jīng
chéng
wèi
yǒu
jiǎng


rán
mián
shǔ
zhī
zhōng

shì
shèn
shèng

suì

xiōng
cóng
zhī
jīng
hàn
chuān

suì
féng
kōng
jǐng
èr

shī

tíng
yuè


cóng
zhī
shòu
xué

réng
xiāng

jìn
xiàng
chéng
dōu

zhū


cuì

jiàn

yán


shì
gēng
tīng

xiān
shè
lùn

tán
dào
zhèn
jiā
zhān
yán
lùn

jìng

cùn
yīn

jīng

dài

èr
sān
nián
jiān
jīu
tōng
zhū


nián
mǎn
èr
shí


nián

chéng
dōu
shòu


xià
zuò
xué


piān


zhī
zōng


biànzàng

weí
yuē

xué
guì
jīng
yuǎn

zhòng
shū
tōng

zuān
yǎng

fāng
wèi
chéng
tàn
[
[
(
(

-
-
shí
+
+
zhǐ
)
)
*
*

]
]

suì
cóng
shǔ
zhì
jīng
xún
qiú
xiān


jiàn
zhì
xiāng
zhōu
zào
huì
xiū

shī
zhì
wèn

ài


dào
zhào
zhōu

dào
shēn

shī
xué
chéng
shí
lùn

yòu

cháng
ān
zhǐ

jué


jiù
yuè

shī
xué

shè
lùn

jiē

biàn
ér
jìn

zhǐ
jīng

ér


xīn

suī

宿
xué

nián

néng
chū


zhì

gōu
shēn
zhì
yuǎn
kāi
wēi


zhòng
suǒ

zhì
yōu
ào
zhě

fēi


yān

shí
cháng
ān
yǒu
cháng
biàn
èr

shī

wéi
shàng
jīng

jiàng

zàng
yòu

bǐng

rán

suǒ
yǒu
shēn
zhì


shí

jìn

èr

bìng
shēn
jiē
shǎng

nǎi
wèi
zàng
yuēwèi
shì
mén
qiān

zhīzài
míng
huì

dāng
zài
ěr
gōng

hèn

bèi
lǎo
xiǔ
kǒng

jiànshì
xué

gǎi
guān

mǎn
jīngshè
sòng
gōng
xiāo

jìng

tuō
yǐng
zòu
zhù
zhuāng
yán

rán
fēi
běn
zhì
qíng


biǎo

nǎi
yòu
weí
yuē


zhōu
liú

shǔ
yuán
dài
zhào
wèi


zhōu
qín


yǒu
jiǎng
yán

jiē
dēng
jiàn


zhī
yán

jīn
suī
yùn
xiōng
jīn
wèi

zhī

zōng
jiě
qiānruò

qīng
shēng
xùn
mìng
shì
wǎng
huánéng


chéng
yán
yòng
tōng
shén
jiěmíng

liǎo

zhēn
wén

yào
fǎn
dōng
huá
chuán
yáng
shèng
huà


xiān
xián
gāo
shēng

jué

hòu
jìn
fēng
yǐng
níng
chuò
xiǎng

suì

ránquè
chén
biǎo

yǒu


wéi
tōng
yǐn

dùn

jīng
gāo
guǎng
广
jiù
zhū
fán
biàn
xué
shū


xíng
zuò
xún
shòu
shù

biàn
便
tōngmiàn

西

wén

hòu

huì
zhēn
guān
sān
nián
shí
zāo
shuāng
jiǎn

xià
chì
dào

suí
fēng

chū

xìng
yīn


jìng
wǎng

zāng
jiàn
zhì
dùn
huáng


yóu
tiān
sāi
guǒ
liáng
diào
yǐng

qián
wàng
yōu
rán
dàn
jiàn
píng
shā
jué

rén
jìng

huí
huáng
wěi
mìng
rén

ér
qián

zhǎn
zhuǎn
yīn
xún


gāo
chāng
jìng

wáng

wén
tài

xìn


shū

gōng
dài
qǐng
liú
hóng


zàng
gào
chéng
yīn
zhì
suì
rén

西
xíng

hòu
xiāng
zèng


chōng

shí

réng
chì
diàn
殿
zhōng
shì
láng
shǐ

huān

líng


bǎi

guǒ
wèi
liǎng
chē

xiànhàn
shū
èr
shí

fēng

tōng

zhī
děng
èr
shí

guó

měi

fēng
shū


líng


wéi
xìn

gěi

sān
shí

shǒu

èr
shí

rén

sòng
zhì

juésuǒxuě
shān
běi
liù
shí

guó
jiē


tǒng


zhòng


wéi
zàng
kāi
qián
hàn
suì
chì
suǒ

zhū
guó

lìng
gōng
gěi
chuán
sòng

zhǎn
zhuǎn
suì

jiā
shī
湿

luó
guó


bìng
gāo
chāng

wáng
hàn
zhīzàng
zhōu
yóu

yìn
biàn
shī
míng
jiàng

zhì


míng

hán
zhī
diǎn

sān
cáng
shí
èr
zhī
quán
zhuǎn
zhī
yīn

sān
shēng
liù
shì
zhī


jiē
jìn

wēi

jīu

miào

chū

làn
tuóshī

guāng
děng


zhōng
bǎi
lùn
zōngděng


zàng
yuē

shèng
rén
zuò
lùn
zhōng

xiāng
wéi

dàn
xué
zhě
yǒu
xiàng
bèi
ěr

yīn
zào
huì
zōng
lùn
sān
qiān
sòng

róng
huì


zhōng
bǎi
zhī
zhǐ

xiān
yǒu
nán
yìn

wáng
guàn
dǐng
shī

míng
bān
ruò

duō

míng
zhèng
liàng


zào


chéng
lùn

bǎi
sòng

zàng
shēn

chéng


zhī

míng
zhì
è
jiàn
lùn
qiān
liù
bǎi
sòng

zhū
shī
xián
yuē


lùn
qióng
tiān
xià
zhī
qíng
kòudāng
zhī

yòu
dōng
yìnluó
wáng
yīn
zàng
tōng
huà

chū
kāi
xìn
mén
qǐng
wèn
zhū


suǒ
gōng


zàng
zàn

lái
sān
shēnyīn
zào
sān
shēn
lùn
sān
bǎi
sòng

zèng
zhī

wáng
yuē

wèi
zēng
yǒu


dǐng
dài
guīzhī
sān
lùn


yōu
ào


yìn

jìng
shèng
chuán
liú


shì
zhī
dào
fēng
zhāo
zhù

xíng
gāo
míng

xué
yùn
sān
dōng
shēng
chí
wàn


yìn

xué
rén
xián
yǎng
shèngyuē
jīngchèn

jiāng

xiǎo
chéng
xué

hào
zàng
wéi

chātáng
yán
jiě
tuō
tiān


chéng

zhòng
hàotáng
yán

chéng
tiān


nǎi
gāo


ér
chuán
huī
hào

jìng

rén
ér

jiā
míng

yòu
jiè


wáng

yìn
chénwén
zàng
míng
qiǎn
rén
yào
qǐng

zàng
chū
zhì
zhǐ

wáng

wèn
yún

wén

zhī

guó
yǒu
qín
wáng

zhènzhī


qín
wáng

rén
zhì


yǒng

zàng
yuē


jīn
zhèng
guó
zhī
tiānwèi
dēng
huáng

zhī
qián
fēng
wéi
qín
wáng

shì

shèng
rén


luàn
fǎn
zhèng
ēn
zhān
liùyǒu

yǒng

wáng
yuēzhī
rén

tiān
zòng
zhī
wéi

zhǔ


wáng

zàng
suǒ
jìn
xīn
shī
jìng


shǐ
使
fāng
yīn


xiá
ěr

chéng
shī

lùn
chǎngyìn

shā
mén

luó
mén
néng
yán
zhī
shì
lìng
zàng

lùn

jìng
shígǎn
wèn
zhě

wáng

jiē
shǎng
shī
jīn
qián

wàn
yín
qián
sān
wàn
shàng
zhān


bǎijiē

shòu


yìn

jìng
jiè

wáng
děng
yīn
zhòng
qǐng
liú
yòng
guāng
xuán
huà

zàng
zhì
cún
hóng

chuán

wèi
wén

què

dōng
xuán

ér

shòu

wáng
zhòng
qǐng
zàn
zhù
guān

shíshī
chǎng
xiāng

shì


huán

wáng
chì
suǒ


sòng
chū
jìng

bìng
shī
xiàng

tóu
jīn
yín
qián

shù
wàn

jièluó
děng
shí


guó
wáng
liú
lèi
zhí
bié

zàng
biàn
便

ér

shòu

zhū
sēng
quàn
shòu
xiàng
shī

jiē
yuē

shēng
xiāngmiè

lái
wáng
suī
chóng
jìng
zhǒng
zhǒng

shī

wèi
wén

xiàng
yòng

shì
mén

xiàng
wéi
guó
bǎo
jīn

jiàn
huì
xìn
zhīyīn


xiàng
ér
fǎn
qián
bǎo

rán

xiàng


xíng
yuán

gāo

zhàng
sān
cháng
èr
zhàng


shàng
róng

rén
bìng
zhū
shí


yuán
guó
běi
xuán
chū
yìn

jìng
zàng

yóu
zhū
guó
guān

shèng


gǎn
líng
yīngtáng

西
gāo
sēng
chuán
jiān
zàng

shī
chuán
děng
bèi
xiǎn

zàng


西

qǐng


lái
ròu
shè


bǎi

shí


jīn

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
chǐ
yǒu
liù
cùnjiē
tuó
guó
qián
zhèng
jué
shān
lóng

yǐng
xiàng

jīn

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
sān
chǐ
sān
cùnluó


guó

鹿

yuàn
chū
zhuǎn

lún
xiàng


tán

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
chǐ
yǒu

cùn


jiāo
shǎng

guó
chū
ài
wánglái

tán
xiě
zhēn
xiàng


tán

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
èr
chǐ
jiǔ
cùn


jié


guó

lái

tiān
gōng
xià
jiàng
bǎo
jiē
xiàng

yín

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo

chǐjiē
tuó
guó
jiù
fēng
shān
shuō

huá
děng
jīng
xiàng

jīn

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
sān
chǐ

cùnjiē
luó

guó


lóng
suǒ
liú
yǐng
xiàng


tán

xiàng


tōng
guāng
zuò
gāo
chǐ
yǒu
sān
cùn


fèi
shè

guó
xún
chéng
xíng
huà
xiàng


chéng
jīng
èr
bǎi
èr
shí
chéng
lùn

bǎi
jiǔ
shí
èr


shàng
zuò

jīng

lùn

shí
zhòng

jīng

lùn

shísānjīng

lùn

shí
shā
sāi

jīng

lùn
èr
shí
èr


jiā
jīng

lùn

shí


jīng

lùn

shí
èr


shuō

qiē
yǒu

jīng

lùn
liù
shíyīn
lùn
sān
shí
liù


shēng
lùn

shí
sān


fán

bǎi
èr
shí
jiā
liù
bǎi

shíbìng
zǎi
zhī

xiàng
huán
fǎn

chéng

chū
zàng


cōng
lǐng

xiān
qiǎn
shì
rén

biǎo
chén

wéi
guó
huà


xià
chì
liú
wèn

lìng
zǎo
xiāng
jiàn

xíng


dùn

xiàng
zhì

suǒ

jīng
xiàng
jiāo

yùn
zhì

yòu
shàng
biǎo
qǐng

xún
xià
bié
chì
lìng

dùn
wáng
gěi

ān
chéng


fèng
yán
chì
tuó

xiāng
yùn
zhì

shā
zhōu

yòu
měng
bié
chì


xíng
chéng
chóu

jià
zhí
bìng

shòu
ér
huán


ěr
chéng
chuán
èr
shí

chéng


zhēn
guān
shí
jiǔ
nián
zhèng
yuè
èr
shí


jiè

jīng
jiāo
zhī

西

dào

xiāng

tún

tián
[
[
mén
@
@

]
]
shù
shí
wàn
zhòng


zhí
xià
shēng

jiāng


dōu
rén

xuān
yōng

jìn

qián
suì
tíng
bié
guǎn

tōng

jìn
wèi
hòu
bèi
zhē
duàn
tíng
zhù
dào
páng

cóng

chéng
zhī

西
nán
zhì
jīng
shī
zhū
què
jiē
zhī
dōu
tíng

驿
èr
shíliè
zhòng


dòng


xuán


shí
jià
xìng
luò
yáng

zàng
nǎi
liú
zhū
jīng
xiàng
sòng
hóngjīng

sēng
zhòng
jìng
liè
zhuàng
zhàng
zhù
yùn
zhuāng
yánxuān
huá
yòu
bèi
chū
zhì

dāng

shí


gǎn
ruì
yún
xiàn


běi
tuán
yuán

gài

hóng
bái
xiāng
yìng
dāng

xiàng
shàng

xiǎn

lún
guāng

fēi
rào


tóng
gòng
jiē
yǎng
cóng

zhì


xiàng

hóng


fāng
shǐ
xiē
miè

zhì
shǐ
使
jīng
dōumín
fèi


zhòng
guī
chéng

dāngyǎng
zhī

gāo
zhōng

hǎn
lèi

luò
yáng
gōng
jiàn


luán
diàn
殿


měng
wèi
wèn
miàn
fèng
tiān
yán

tán

zhēn


shuǎng

zhǐ

cóng
mǎo
zhì
yǒu

jué
shí
yán

shàng

shì
róng
zhān
wèn
zuì
liáo
zuǒ

míng
dàn
jiāng

xià
chì
tóng
xíng


wéi

qǐng

xiān
shì
zhōng
yìn
sēng
sān
rén
sòng
jīng
chū
zhì

xià
chì

qǐng
jīng
chéng
shè
zhāi

réng

hóng
huá
yán
děng
jīng


jiǔ
zhī
jiān
zàng
xìn
yòu
zhì

nǎi
chì
qiě
tíng
dài
dào
fāngjiàn
luò
gōng
shēn


xiǎng


chén
fān

sōu
zhuó
xián
míng

shàng
yuē


shī
táng
fàn

zhān


tōng
mǐn

jiāng
kǒng

yáng

lòu
zhōng
kuī
shèng
diǎn

zàng
yuē


èr
qín
zhī

mén

sān
qiān

suī

fān
chuán
yóu
kǒng
hòu
dài

wén
huái
怀

guāi
xìn

ruò

sōu

tóng
fèng
xuán
guībiǎn
néng
wàng
cān
cháo
wěi

pín
yòu

qǐng
nǎi
měng
jiàngyuē


shī

hòu
zhèn
fèng
wéi

tài
hòu西
jīng
zào
hóng
jiù
fān


suǒ

rénbìng

xuán
líng
shāng
liàng

lìng
yōu
gěi


chéng
míng
mìng
fǎn

jīng
shī

suì
zhào
zhèngān
jiě

xiǎo
chéng
jīng
lùn
wéi
shí
bèi
suǒ
tuī
zhě

shí

rén
zhì


jīng
hóng


shā
mén
líng
rùn

shā
mén
wén
bèi

luó
hàn

shā
mén
huì
guì

shí


shā
mén
míng
yǎn

bǎo
chāng

shā
mén

xiáng

jìng


shā
mén

xián


hǎi

shā
mén
shén
fǎng

kuò
zhōu

jiǎng

shā
mén
dào
shēn

biàn
zhōu
yǎn
jué

shā
mén
xuán
zhōng


zhōu

jiù

shā
mén
shén
tài

mián
zhōu
zhèn
xiǎng

shā
mén
jìng
míng
děng

zhuì
wén


jiǔ
rén
zhì


jīng

guāng

shā
mén

xuán

hóng


shā
mén
míng
jùn

huì
chāng

shā
mén
biàn


zhōng
nán
shān
fēng


shā
mén
dào
xuān

jiǎn
zhōushā
mén
jìng
mài


zhōu

jiù

shā
mén
xíng
yǒu


yán

shā
mén
dào
zhuó

yōu
zhōu
zhāo
rén

shā
mén
huì


luò
zhōu
tiān
gōng

shā
mén
xuán

děng


xuérén
zhì


jīng

zǒng
chí

shā
mén
xuán
yīng

zhèng
fàn

fàn
wénrén
zhì


jīng

xīng
shàn

shā
mén
xuánnián

yuè
fāng
cāo
bèi

kāi
yǎn
fàn
wén

chuàng
cáng
jīng

shā
mén
dào
xuān
zhí

bìng
shān
zhuìyòu

páng
fān


jīng
liù
mén
tuó
luó

jīng
xiǎn
yáng
shèng
jiào
lùn

èr
shí
nián
chūn
zhèng
yuè
yòu


chéng
ā

lùn

shī

lùn


shī

lùn
zhòng
jiā
táo
liàn

wēi
yǒu


yòu
chū

西


shí
èr
juàn

shā
mén
biàn

qīn
shòu
shí
shì
lián

qián
hòu


qián
dài

lái
suǒ

jīng
jiào

chū
cóng
fàn

dǎo
xiě
běn
wén


nǎi
huí
zhī
shùn
tóngrán
hòu

rén
luàn

wén


zhōng
jiān
zēng
sǔn
duō
zhuì
jīn
yán

jīn
suǒ
fān
chuán
dōu
yóu
zàng
zhǐ
duàn
chū

chéng
zhāng


rén
suí
xiěwán


shí
jià
fǎn

西
jīng

zàng
nǎi
jìn
xīn

jīng
lùn
bìng

táng

西biǎo
qǐngshǒu
chì

shū

lüè
yún

zhèn
xué
qiǎn
xīn
zhuō
zài

yóu


kuàng

jiào
yōu
wēi

néng
yǎng


qǐng
wéi
jīng

fēi

suǒ
wén


xīn
zhuàn

西


zhě
dāng


lǎn

yòu
zài
sān
biǎo
qǐng
fāng
měng
yǔn


suì
wèi


dōu
wèi
gāo

xíng
yuē

qīng
qián
qǐng
zhèn
wéi

zuò
bēi

jīn


yuàn
zuò
gōng

wéi

shī
zuònéng
zuò
bēi

qīng
zhī
zhī

zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
chūn
xìng

huá
gōng

liù
yuè
chì
zhuī

shī

gōng
jiàn


huá
diàn
殿


wèn

fān

jīng
lùn


jìn
fān


shī

lùn

fán

bǎi
juàn


yuē


lùn
shèn


shèng
suǒ
shuō

míng
yuē

lùn
shì
shuō
míng
shí
yòu
wèn


míng
shízàng

gāng


chén
liè
shēn
ài
yān
qiǎn
shǐ
使
xiàng
jīnglùnxiáng
lǎn
hóng
yuǎn
fēi
cóng
lái
suǒ
wén

tàn
wèi
shì
chén
yuē

zhèn
guān

jīng

yóu
zhān
tiān
wàng
hǎi


gāo
shēn


shī
néng
shì
shēn


zhèn


jūn
guó

yīn


wěi
xún

jiào

ér
jīn
guān
zhī
zōng
yuán
yǎo
kuàng

zhī

dào
jiǔ
liú

zhī
yóu
tīng
yíng
zhī
chí
fāng
míng
hǎi
ěr

ér
shì
yún
sān
jiào

zhì

wàng
tán


yīn
chì
suǒ

jiǎn

shū
shū
shǒu

xiě
xīn
fān
jīng
lùn
wéi
jiǔ
běn

bān

yōng
luò
yǎn
xiāng
jīng
yáng
liáng

děng
jiǔ

zhōu
zhǎn
zhuǎn
liú
tōng

shǐ
使


zhī
rén
tóng
bǐng
wèi
wén
zhī


xiān

zuò
xīn
jīng
fán

wèi

cuò


zhì


shī
zhòng


fāng
wéi
rǎn
hàn
shǎo
qǐng
ér
chéng

míng

táng
sān
cáng
shèng
jiào


shén


xiě
chì
guàn
zhòng
jīng
zhī
shǒuqìng

diàn
殿
bǎi
liáo
shì
wèi
mìng

shī
zuò

shǐ
使
hóng
wén
guǎn
xué
shì
shàng
guān


suǒ
zhì


duì
qún
liáo
xuān


xiá
huàn
jǐn
shū

yòu
yáng
zhī
měi
zhì

tiān
huáng
zài
chūn
gōng
fèng

shèng
wén

yòu
zhì
shù
sān
cáng
shèng
cháng
cān

jìn
kòu
wèn
chén
yǐn

fān

xiāng


shuǎng
yòu


shī
suǒ
jìn


cáng
jīng

měi
zhī
yīn
chì
chūn
gōng
zuò

hòu


qiū

yuè
xià

chì

yún

jiā
shā

lǐng
miào
jué
jīn


yòu
chì
tiān
xià
zhū
rén

hóng

shí
rén

wéi
chí
shèng
zhǒng
jiē
zàng
zhèng
yán
zhīdōng
shí
yuè
suí
jià
huán
jīng

chì
suǒ


běi
què

wēi
diàn
殿

西

bié
yíng

suǒ
hào
hóng

yuàn

lìng
zàng

zhī

zhòu


liú
tán
shuō


nǎi
huán
yuàn
fān
jīng

gēng


xìng
shè
lùn

shì
qīn
shè
lùn

yuán

shèng
dào
jīng

bǎi

míng
mén
lùn

huáng
tài

fèng
wéi
wén

shèng
huáng
hòu


jìn
chāng

zhì

ēnsān
bǎi
rén

bié
zào
fān
jīng
yuàn
lìng

shī

jiù
fān


réng
gāng
wéi

rén
gěi
xīn
shí

rén

hóng

jiù
chù
réng
gěi
shí
rén

huáng
chǔ
qīn
jiàng
zhì
shī
bāo
shì

èr
shí
sān
nián
xià

yuè
jià
xìng
cuì
wēi
gōng
réng
chì
péi
cóng


zhì
chù
fēn
zhī
wài
wéi
tán
xuán
lùn
dào

wèn
yīn
guǒ
bào
yīng


西

xiān
shèng

fāngjiē
yǐn
jīng
xùn
duì


shēn
xìn

shù
rǎng
mèi
tàn
yuē

zhèn
gòng
shī
xiāng
féng
wǎn


guǎng
广
xīng

shì

dài
gāo
zōngsuǒ
zhēn
jìng

zhuī

yōu
wèn

shū
héng
zhì

yǒng
huī
èr
nián
qǐng
zào
fàn
běn
jīng
tái

měng
chì


xún

chéng
jiù

yòu
zhuīxiū
wén
diàn
殿
fān

zhì
děng
lùn

jiàng
shǒu
zhào
fēi
bái
shū
wèi
wèn
yōu
gěi

xiǎn
qìng
yuán
nián
zhèng
yuè
wéi
huáng
tàiēn

shè

zhāi

cháo
pán
zǒng
zhì

huáng
mén
shì
láng
xuē
yuán
chāo
zhōng
shū
shì
lángyuē


jīng


zhī


wèi
zhī
guāng
yáng


zàng
yuē

gōng
zhī

wèn
cháng
suǒ
huái
怀jīng
suī
wèi
zài
sēng

guāng
jià
zhōng
píng
cháo
guì

zhì


qín
shí
tán

nán


jīng

huáng
mén
shì
láng
zhào
wén

zhí


yáo
qín
shí
jiū

luó
shí

jīng

qín
zhǔ

ān
chéng
hóu
yáo
sōng

shòu

yuán
wèi
shí


liú
zhī

jīng


xuān

huáng


shì
zhōng
cuī
guāng

wén


liáng
zhōu
suí
bìng
jiē

shì


táng
zhēn
guān
chū


fān


chì
zuǒ

shè
fáng
xuán
líng

zhào
jùn
wáng

xiào
gōng

tài

zhān
shì

zhèng
lún

tài

qīng
xiāo
jǐng
děng
jiān
yuè
xiáng
dìng

jīn
bìng

zhī


guāng
yuǎn

gōng
děng
néng
wéi
zhì
yán


měi

zhì
èr
gōng

wéi
chén
zòu

xún
xià
chì
yuē


ēn
fān

wén


jīng


lìng
zuǒ

shè

zhì
níng
zhōng
shū
lìng
láishàng
shū

jìng
zōng
huáng
mén
shì
láng
xuē
yuán
chāo
zhōng
shū
shì
lángděng
shí
wéi
kàn
yuè

yǒu

wěn
biàn
便
chù

suí
shì
rùn


ruò

xué
shì
rén
liàng
zhuī
liǎng
sān
rén

dōng
shí

yuè
zhōng
gōng
zài
nán

guī

sān
bǎo
qǐng
chuí
jiā
yòu


shī

yuē

shèng


ān
rán
suǒ
huái
怀
zhě
shì
nán

píng
ān
zhī
hòu
yuàn
tīng
chū
jiā

dāng
měng
chìyuè


huáng
hòu
shī

jiā
shā

lǐng
miào
shēng
qián
zhě
bìng
shí

wán
bǎi
yǒu

jiànyǒu
chì
lìng
bào

shī

huáng
hòu
fēn
nánduān
zhèng


shén
guāng
mǎn
yuàn

tíng
zhú
tiān

zhèn
huān
wài

yuèwéi
suǒ

yuàn

shī

niàn

suì
hào
wéi

guāng
wáng

dāng

shòu
sān
guī
bèi
jiā
shā


shí
èr
yuè


mǎn
yuè

chì
wéi

guāng
wáng


rén

réng
qǐng

shī
wéi
wáng

guāng
wáng

zhōng
zōng
xiào

huáng

chū
shēng
zhī
ruì
hào


chuàng
dēng
huáng

chì
wéi

shī


liǎng
jīng

zhì


guāng

bìng

rén

zhī


dōng
dōu

guāngshī
zhī

zhái
chū
huà
yǐng
zhuāng
zhī
bǎo


sòng

ēn

fān

táng
zhōng

zhuī
shì

shī
chèn

biàn
jué

xiǎn
qìng
èr
nián
chūn
èr
yuè
jià
xìng
luò
yáng
gōng


shī


guāng
wáng
jià
qián
ér


bìng
fān
jīng
sēng

rén
péi
cóng
shì
shì
gōng
gěi


dào
ān
zhì

cuì
gōng

zhào

diàn
殿

fān
guān
suǒ
yuán
děng
lùn

xià

yuè
chē
jià

shǔ

míng

gōng


shī

péi
cóng
ān
zhì
fēi
huā
diàn
殿

shā
děng
lùn


yuè
chì

shī
huán


cuì
gōng
fānshī
chū

wén


qǐng

shǎo
lín

fān
jīng

zhì
shì
qiū
jiǔ
yuè

qǐng

shǎo
lín

tiān
huáng
shǒu
zhào

érsān
nián
èr
yuè
suí
jià
huán
jīng

qiū

yuè

西
míng

chéng

chì

shī

zhī

lìng
gěi
shàng
fáng

kǒu
xīn

shā

hǎi
huì
děng
shí
rén
chōngtiān
huáng


shī
xiān
cháo
suǒ
zhòng


wèi
zhī
hòu

jìng

lóng

zhōng
shǐ
使
cháo
chén
wèn
wèi

jué

dōng
guó
zhòng

bān
ruò

qián
dài
suī
fān
wén

zhōu
bèi

zhòng
rén
gēng
qǐng
wěi

zhòng
fān

rán
bān
ruò


jīng
shī
duō


yòu
rén
mìng

cháng
kǒng
nán

liǎo

qǐng
jiù


huá
gōng
fān

nián
dōng
shí
yuèhuá
gōng

bìng
fān
jīngmén

děng
tónggōng
gěi
zhū
shì


jīng
xià

zhì

ān
zhì

chéng
yuàn
yān


nián
chūn
zhèng
yuèshǒu
fān

bān
ruò
jīng

fàn
běn
zǒng
yǒu
èr
shí
wàn
sòng
chù
shí
liù
huì
shuō

wén

guǎng
广

xué

qǐng
shān
lüè


luó
shí
suǒ
fān
chú
fán

zhòng


shī
jiāng
shùn
zhòng
mèng
zhōng

yǒu


wèi
shì

xiāng
jǐng
jiè

jué

jīng

xiàng
zhū
zhòng
shuō

huán

guǎng
广zhōng
nǎi
jiàn
zhūshēng

xiáng
shì

jué
ér

qìng

gǎn
gēng
shān

zhì
lóng
shuò
sān
nián
shí
yuè
èr
shí

gōng

juéchéng
liù
bǎi
juàn


zhǎng
huān

gào

zhòng
yuē


jīngyǒu
yuán

xuán
zàng
lái


huá
zhě
jīng
zhīxiàng
zài
jīng
shī
zhū
yuán
qiān
luàn

yǒu
liǎo
shí

jīn

zhōng

bìng
shì
zhū

míng
jiā
lóng
tiān
yōng
yòu


nǎi
zhèn
guó
zhī
diǎn
rén
tiān

bǎo


zhòng


yǒng
yuè
xīn
qìng

zhōng
jiān
yòu
fān
chéng
wéi
shí
lùn
biàn
zhōng
biān
lùn
wéi
shí
èr
shí
lùn
pǐn
lèi

lùn
děng

zhì
shí

yuè
èr
shí
èr

lìng


kuī

fèng
biǎo
zòu
wén

qǐng

zhì
jīng


zhì
shí
èr
yuè


tōng
shì
shè
rén
féng

xuān
chì
chuí


lín

yuán
nián
zhèng
yuè


fān
jīng
huá

zhòng

yīn
qín

qǐng
fān

bǎo

jīng


shī
jiàn
zhòng
qíng
zhuān
zhì

yǎng
fān
shù
xíng


biàn
便
shè
fàn
běn
tíng
zhù
gào
zhòng
yuē


jīng

zhóu


bān
ruò
tóng

xuán
zàng

liàng
bàn


zàng

zhēn
guān
shí
jiǔ
niánhóng


chuàng

fàn
wén


lín

yuán
nián
jiǎ

zhōng


huá
gōng


fán
èr
shí
zǎi

zǒng
chū

xiǎo
chéng
jīng

lùn
děng


shíqiān
sān
bǎi
sān
shí

juàn

yòu
bié
zhuàn

西


bān
ruò
fān
liǎo
weí


qín
xíng
dào

chàn

gào
fān
jīng
sēng

mén
rén
yuē

yǒu
wéi
zhī


guī

miè

pào
huàn
xíng
zhì


jiǔ
tíng

xíng
nián
liù
shí


huá


jīng
lùn
yǒu

zhě
jīn


wèn

yòu
wèi
mén
rén
yuē


lái

huá
běn
yuán
bān
ruò

jīn
jīng
shì

zhōng

shēng


jìn

ruò

cháng
hòu

děng
qiǎn


cóng
shěng
jiǎnchú
guǒ
sòng

réng

shān
jiàn

chù
ān
zhì

jìn
gōngjìng
zhī
shēn

cóng
píng
yuǎn

mén

děng
wén
zhī


āi
gěng

zàng
shēng
cháng

lái
yuàn
shēngyóu

西


yòu
wén

zhuó
xiōng

jiē
shēng

tiān

yòu
pín

qǐng
xián
yǒu
xiǎn
zhèng

huái
怀

zhuān
zhì

zēng
qiào


suǒ
zào
gōng

jiē
yuàn
wǎng
shēng

zhì
zhèng
yuè
jiǔ

jiǎo
diē
shāng
jìng
yīn

qǐn


kāijiàn

lián
huá
xiān
bái
ér
zhì

yòu
jiàn
wěi
xiāng
zhī
shēng

qián

suì
mìng
sēng
jiā
shàng

suǒ
fān
jīng
lùn
míng


zào
xiàng
xiě
jīng
shī
sēng


rán
dēng
fàng
shēng


lìnghuái
怀
xīn
yuè

zǒng
zhào
mén
rén
yǒu
yuán
bìngshì
qìng
shègēng
lìng
zào
xiàng

zhuǎn

zhāi
chèn

yòu
mìng

gōng
sòng

zhì


jiā
shòu
寿
diàn
殿
shù


xiàng


duì

sēng
mén
rén

jué
bìng
qiǎn
biǎo


biàn
便

niànyòu
lìng
bàng
rén
chèn
yuàn
shēng
sòng

zhì
èr
yuèyòu
xié
lèi


yòu
shǒu
zhī
tóu

zuǒ
shǒu
shēn
zhǔ
kuàng
jìng

huí
zhuǎn


yǐn

shí
zhì


zhōng

guāng
děng
wèn
yún


shàng
jué
dìng

shēngzhòngyuē


shēng

yánjiàn
wēi
shǎo
jiān
shén
shì

shì
rén

jué
zhǔ
kuàng

fāng
wěi
cóng

jiàn
lěng
zuì
hòu
dǐng
nuǎn

yán

chì
bái

yuè
shēng
cháng

guòjìng

gǎi
biàn


fēi
dìng
huì
zhuāng
yán
jiè
xiāng

bèi

shú
néng
zhì


yòu
míng
yīng
zhòng
duō


bié
chuán


lüè

shù

shí
fāng
zhōu

shǐ
dòu
shī
lún
zòu

shī

wáng


wén
zhī
āi
tòng
shāng
gǎn

wéi
zhī

cháo
yuē

zhèn
shī
guó
bǎo


shí
wén

zǎi
liáo


bēi
yān
liúyán


yān
bēi

néng
shēngyòu
wèi
qún
chén
yuē


zāi
zhèn
guó

shī
zàng

shī

rén


wèi
shì
zhòng
liáng
cūishēng

dǎo


hǎi
fāng

zhōu


chén

àn
shì
yóu
hūn
dēng


yǎn


yán

jiē
wǎnxún
xià
chì

shén
jiù
guī
jīng
ān
zhì

ēn


zàng
shì
suǒ

bìng
lìng
guān
gěi

yòu
chì
zàng

tīng
jīng
chéng
sēng

zhuàng
gài
sòng
zhì

suǒ


shī
dào
mào

gāo

wéi
míng
shí
tòng
wáng
hòu
zhòng
dié
jiàng
ēn
qiú
zhī


rén


jiāshì

gài

zhuàng

kōng
yún


āi
jiā
āi
fàn
fēn
è
rén
shén
zhī
bēi
liáng

zhòng


chén
méiyuè
shí


zàng

chǎn
dōng
bái

鹿
yuán

西
shí

zhōng

zào


mǎn

yíng

xiōng
jié
gōng
xiāng
jìn

sháo
rán
bái

jìn
zhú

chéng

jìn
zhōng
duō
jiàn
shí
shāng
shèng


zhì
zǒng
zhāng
yuán
nián

yuèyǒu
chì
gǎi
zàng
[
[
fán
/
/

]
]
chuān
běi
yuán


zhōu
xiàn
xiāng
zhī
gōng
gěi


nǎi
yòu
chū
zhī

zhòng
xián
tàn


jīng
jiǔ
mái


xiāng

chū


fēi
yuàn

suǒ
chí
yān
néng
zhìshī
xíng
cháng

chǐ
bǎn
shēn
chì
bái


méi

shū
lǎng

mào
duān
níng

tán
lùn
qīng
huá
yīn

yuǎn
chàng

shǐ
使
tīng
zhě

juàn
zhān
zhě
wàng


huò
chù

zhòng

huò
duì
jiā
bīn


zuò
bàn

lüè

qīng
dòng


shàng
gān
tuó
cái
wéi

[
[
dié
*
*
máo
]
]
xiū
guǎng
广
shì
zhōng

xíng

yōng
róng
zhí
qián
ér
shì
zhé


miàn

tāo
tāo
yān
ruò

jiāng
zhīzhuó
zhuó
yān
lèi


zhī
zài
shuǐ

jiā

jiè
fàn
duān
níng
shǐ
zhōngài

zhī
zhì
guò


nāng

chí
jìng
zhī
jiān
chāo


cǎo

xìng
ài

jiǎn

hǎo
jiāo
yóudào
chǎng
fēi
cháo
mìng

chū

yòu
wén
shèng
shǔ
zhī
chén


zhānhán
zhī

mào

cǎn


yòu

yāo

shēn

qiàn

dié


gài
wèi
xiáng


wèi

xián
shèng
zhī


zāi

yòu
běi
gōng
xiàn

zhī
shí
zhēng
yīng
fán


jiāng
zhōng
zhī


mào
nán

ér
zhōng
hòu
yuèyǒu
rén

zhān
tán

xiāng
zhì

qǐng


西
guósān
cáng
shēn

zhòng
xián

zhīrén
zuò

yuēbié
fèng
jìn
zhǐ
shī
děng
ruò


qǐng

zhuàng

wén

zhòng
cóng
zhī

kāi
guān

liàn


rén
jué

xiāng
děng
lián
huā
zhīxiāng
jīng
wèn

jiē
yún
ruò


xiàng
rén
chú
bìng
liàn

wéi
liú
chèn


zhòng

sān
cáng
mào

shēng

rén
jiē
hào
jué
gòng
shì

xiàng
rén

xiāng

liàn
gài
guān

é
shī
suǒ
zài

zhòng

tiān
rén
yān

yòu

tīng
yán
guān
xíng
míng
shí
xiāng
shǒu

jīng

chén
hūn

shí
fēn


qián
qián

xiè
zhuān
yán

míng

xíng
jué
shí

yuán
shàn
tōng

xìng
chǎn
xíng
cáng
shì
shí


wèi
yōu
shēn
biàn
kāishí
dāng
dài
zhī
yīng
xián

nǎi
shì
mén
zhī

jiāng


qiě


měng
cháng
lún

tīng
lǎn
jīng
lùn
yòng
wéi
héng
rén


zhōu
xíng
dōng
xià

zhuó
zhū
shīgān
dǎn
jìn

jīng
qīng
dǎo
lín
sǒu
gēng
xīn
xué


suì
néng

yuǎn
shù
wàn

qiú
shēng


shì
shè
xíng
mìng

huì
wéizhǐ
zhānglóng
shā

zhōng

jiān
xiǎn
shēn
xīn
jǐn
juégāo
chāng
bèi
guāng
lái
jià

chuán
guó

sòng
bèi
yuè
língchū
tiě
mén
shí
mén

gōng
chéng
shā
lǐng
xuě
lǐng


tiān
xiǎn
ér
zhì

kāng
kǎi

zāo
xiōng
zéi
ér
shén


yǒng

jiān

guī
bǐng
zhèng
jiào
shī
chéng
jiè
xián


zhú
yán
yáng

fēi
zài
shòu

guǎng
广
wén

lùn
bāo
cáng
xiōng


zhì
shǐ
使
fàn

qīng
xīn

yòu


xìn

lùn
wén
chū

míng

yìn

zhū
sēng

chéng

běn

zàng
nǎi

táng
wéi
fàn
tōng


tiān
huà
zhī
yuán
dōng

西yòu

西
huá

lùn
shēn
shàng
shēng
míng

zàng
nǎi
bēi
xīn
qǐng
jué
suí
shòu
suí
xiǎo

zhì
yǒu

biàn

shì
dòng


zōng
sān
xún
guǎng
广
lùn
huī
zhāng
huái
怀
bàoshī

yàn

sān
qiān
xué
sēng
jiē
hào
zhì
nāng

chí
chéng
qiàn
chún
wěn
tīng
jiē
dàn
zhǐ
zàn
tàn


rén


suí

yóu

sāi
wài
hǎi
dōng
bǎi
sān
shí
guó

dào

xié
zhèng
chéng

míng
zhěyǎng

guī

gēng
chóng
kāi
xìnjiā
guó
zēng
róng

guāng
zhái
tuī
yuǎn
xiàn
fèng
suì
zhì

xián
zàng
zhī
gōng

ruò
fēi
tiān
tǐng
yīng
líng
shēng
zhī
shèng
shòu


néng
zhèn

hóng
鸿

dǎo


zōng

qián
hòu
sēng
chuán
wǎng
tiān
zhú
zhě

shǒu


xiǎn

yǒng
zhōng

dào
suì
dào
shēng

xiāng

zhōng


shí

fǎntōng
yán
huá
fàn
miào

wén
quán
yáng
dǎo
guó
fēng
kāi

xié
zhèng

gāo


shī


hèn

jīng


fān

shù
yóu
zhòng

nián
wèi
chíchū
zhī


cháng
yǎn


zāi

fēn

shān

suí

jié


juàn
(
(


yún
tán
fēn

shān

suí

jié

jiàn

diǎn

)
)
shì
jiā
shì
lüè


juàn
(
(
huò

lüè

jiàn

diǎn

lín

èr
nián
jiǔ
yuè
shí
西
míng

zhuàn

)
)
shì
jiā
fāng
zhì
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn

yǒng
huī
yuán
nián
zhuàn
)
)

táng

diǎn

shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

lín

yuán
nián


西
míng

zhuàn
)
)jīn

dào
lùn
héng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

qián
sān
juàn
lóng
shuò
yuán
nián


西
míng

zhuàn


juàn
lín

yuán
nián
zhuàn
huò
èr
juàn
)
)
dōng
xià
sān
bǎo
gǎn
tōng

sān
juàn
(
(

yún

shén
zhōu
sān
bǎo
gǎn
tōng

jiàn

diǎn

lín

yuán
nián
xià
liù
yuè

qīng
guān
jīng
shè

)
)

gāo
sēng
chuán
sān
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)
guǎng
广
hóng
míng

sān
shí
juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)

yòushí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
dào
xuān


xìng
qián
shì


xīng
rén


péng

zhī
hòu
yìn

xuān
shǎo
xún
jiào
xiāng
cháng

xún
shī

guān
zhī
dōng

西

zhī
nán
běi

zhuī
fǎng
访
xián
yǒu

dàn

xīn

wài

jiǔ
liú

jīng
sān
xué

jiè
xiāng
fēn
jié
dìng
shuǐ
chéng


cún


chéng
zhù
shù

chuò

yóu
gōng

cáng
shān

zhāng

cháng

zhōng
nán
shān

jiān

zhì

fán
suǒ
xiū
zhuàn
bìng
xíng

dàigāng
yào


zǎi
zhī


bié
xíng
mén
zài


diǎn

zhēn
guān

nián
fāng
shì
xiū


zhuàn

fēn
shān

jié

děng
diǎn

zhōng
gēng
yǒu
hòu

gāo
sēng
chuán
shí
juàn

xún
běn
wèi
huò

què

qiē
jīng
yīn

èr
shí

juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)

yòu


èr
shí

juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
xuán
yīngēn

fān
jīng
shā
ménwén
qiáng

jìng
lín
yuàn
zhī
hóng
biāo

qióng
tǎo
běn
zhī
tōng

jīn
zhī
néng
chóu
xiào
yuán
liú
kān
yuè
shí
dài

shān
zhì

zhīxiāo
jiāo

zhī
tōng

ér
xiǎn
jiàolüè
ér
téng
měi

zhēn

wèi
wén

zhī
hóng
鸿

yán
yīn
zhī
guī
jìng
zhězhēn
guān
zhī

chì
zhào
cān
chuán
zōng
jīng
zhèng
wěi

wéi
shí


yīn

xún
yuè
jùn
shí
cáng
jīng
wéi
zhī
yīn


zhù
shì
xùn
jiě
yuán
yǐn
qún


zhèng

zhuó
míng
huàn
rán

lǐng


gāo

shā
mén
shì
dào
huì
wéi

qiē
jīng
yīnzhí
fǎn
zēng

zhuī


zhì
shī
jiào

shí

kuāng


yīng
suǒ
zuò
zhě
quán

héng
lún

zhēng

běn


cún
shíwàn
dài
zhī
shī
zōng


dāng
cháo
zhī
nán
ǒu


hèn

zhuì
shān
liǎo
wèi


shū

suì
cóng
zāi

jīn

jīngjuàn

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
jìng
mài

jiǎn
zhōu
rén
xué
chítáng
sān
cáng
fān

zhòng
jīng

zhào
chōng
zhuì
wénhòu


ēn

fān
jīng
táng
zhōng


huà

lái
chuán
jìng
mài

shì

wéi

shì

zhuàn
chéngzhīdàn
lüè
fèi
cháng
fáng


dài
huáng
cháo

zhí
shù

jīng


suǒ

qiān
yǎn
qiān

guān
shì
yīn


tuó
luó

shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
zhēn
guān
zhōng
zài


chū
chū

táng
liú
zhì
qiān
yǎn
qiān
shǒu
shēn
jīng
tóng
běn
shā
mén

lún
zhì

)
)
qiān
zhuàn
tuó
luó

guān
shì
yīn


zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

yǒng
huī

nián

zǒng
chí


)
)
guān

zài


suí
xīn
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
duō

xīn
jīng
yǒng
huī

nián

zǒng
chí


)
)
qīng
jìng
guān
shì
yīn

xián
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
yǒng
huī

nián

zǒng
chí


jiàn

zhōu

)
)

yòujuàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
zhì
tōng


xíng
qīng

jiān
míng
jīng
lùn


zǒng
chí
mén

suǒ
liú


tōng

suí


nián
zhōng
chū
jiā

zhù
jīng

zǒng
chí


yǒu
yóu
fāng
zhī
zhì

suì

luò
jīng
fān
jīng
guǎn

xué
fàn
shū

zǎo
tōng
jīng
ào

táng
zhēn
guān
zhōng
yǒu
běi
tiān
zhú
sēng


qiān

qiān
yǎn
jīng
fàn
běn
fèng
jìn

wén

chì
tōng
gòng
fàn
sēng
xiāng
duì

chū


chéng
èr
juàn

hòu

tiān
huáng
yǒng
huī

nián
guǐ
chǒu

zǒng
chí

yòu
chū
qiān
zhuàn
děng
jīng
sān

qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


guǎng
广

yuán
mǎn

ài

bēi
xīn
tuó
luó

jīng

juàn

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

fàntáng
yún
zūn西
yìn

rénqiān
shǒu
qiān
yǎn

bēi
xīn
jīng

juàn

rán
jīng

yún

西
tiān
zhú

fàn
biāo
nián
dài

tuī

běn


shì
huáng
cháo
xīn


dàn

chuán

zhī
shì
suí
yuán

jiàn

chū
jīng
liú

gēng
shì

fāng
nián
hào


zhī
jìn
yuǎn

shēng
qīn
wèn
fàn
sēng
yún
yǒu
fàn
běn


fēi
miù
wàng

zǎizhǔn
qiān

jīng


yún
zhì
tōng
gòng
chū
tuó
luó


jīng
shí
èr
juàn
(
(
jiàn

zhōu

yǒng
wēi

nián
sān
yuè
shíhuìzhì

nián

yuè
shíshā
mén
xuán
kāi

shòu
)
)

yòushí
èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
ā


duō

táng
yán


gāo

zhōng
yìn

rén

xué
qióng
mǎn

xíng
jié
yuán
zhū

jīng
liàn

míng
miào
tōng
sān
cáng

jiā


shì

shēng

lìn
xiāng
guó

zhì
hóng
xiàng
jiào
wǎng

jiān
xiǎn

suì

西

xuě
lǐng
dōng
yuè
shā


zǎi

jiān
nán
lái


què


tiān
huáng
yǒng
huī
sān
nián
rén

zhèng
yuè

guǎng
广
jiāng
fàn
běn
lái
jiè
cháng
ān

chì
lìng

ēn

ān
zhì

shā
mén

chéng
cóng
děng

shí
liù
rén

yīng
gōng
è
gōng
děng

shí
èr
rén

qǐng
gāo

huì
yuàn

jiàn
tuó
luóhuì
tán

yuán
tán
suǒ

bìng
jiē
gōng
bàn


chéng
zhī


jiàng
líng


jīng
zhōng
dào

xián
tàn

féng

shā
mén
xuán
kāi
děng
suì

qǐng
fān


běn

hòu


nián
guǐ
chǒu
zhì

nián
jiǎ
yín

huìcóng
jīn
gāng

dào
chǎng
jīng
zhōng
cuō
yào
chāochéng

shí
èr
juàn

shā
mén
xuán
kāi
děng

shòu


shí
yǒu
zhōng
yìn

sēng
ā
nán


chā
shī
jiā

shī
děng


jīng
xíng


gōng

tiān


biān
zài

jīng

shí
juànbié
cún

zhū
jīng
yào

èr
shí
juàn
(
(
xiǎn
qìng
nián

西
míng

zhuàn
)
)

yòu


èr
shí
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
xuán
yùn

běn
míng
shì
dào


xué
gāo


zhòng
qián
liáng

zhuì

wéi

jiān
yǒu
chāo
shū
zhù
jiě
zhòng
jīng


西
míng
chuàng

zhào
wéixiǎn
qìng
nián
zhōng


qiē
jīng

chāo
zhū
yào
shì
zhuàn
chéngmíng
zhū
jīng
yào

diǎn

zǎi

shā
mén

bài


liù
juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)

yòu


liù
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
yàn
cóng

shí
liàng
zǒng
mǐn

xiǎo
qún
jīng

shàn
zhǔ
wén
huá
yóu
gōng
zhù
shù

tiān
huáng
lóng
shuò
èr
nián
rén

yǒu
zhào
lìng
bài
jūn
qīn

kǒng
shāng
guó
huà
lìng
bǎi

biànshí
shā
mén
dào
xuān
děng
gòng
shàng
shū

wén

cháo
tíng

zhòng


duān
suǒ

jìn


shèng
gōng
qīn
lǎn
xià
chì

zhī

cóng
kǒng
hòu
dài

wén


zuǎn

shì
bìng
qián
dài

shì

xiān
xián

duì

míng
wéi

shā
mén

bàichuán
zhī
hòu
dài
yǒng
zuò
kǎi


qiáng
qiàn

chéng
xuán
fēng

zhuì


jiān
zhuàn

táng
jīng
shīxíng

dài

(
(
zǒng

zhī

)
)