心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第九卷(注音)

导读:唐午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之九(大唐传译之余) 师子庄严王菩萨请问经一卷(一名八曼荼罗经龙朔三年于慈恩寺译见大周录) 离垢慧菩萨所问礼佛法经一卷(龙朔三年于慈恩寺译见大周录) 阿咤那智经一卷(龙朔三年于慈恩寺译见续高僧传)...

开元释教录第九卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


jiǔ
juàn

táng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī
jiǔ
(
(

táng
chuán

zhī

)
)
shī

zhuāng
yán
wáng


qǐng
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

màn

luó
jīng
lóng
shuò
sān
nián


ēn


jiàn

zhōu

)
)

gòu
huì


suǒ
wèn



jīng

juàn
(
(
lóng
shuò
sān
nián


ēn


jiàn

zhōu

)
)
ā
zhà

zhì
jīng

juàn
(
(
lóng
shuò
sān
nián


ēn


jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)

yòu
sān

sān
juàn
(
(
qián
èr

èr
juàn
jiàn
zài
hòu



juàn
běn
què
)
)

shā
mén



táng
yuē

shēng



fàn
yán

yún







yán
fán
duō


dàn
é
lüè
ér
yún




běn
zhōng
yìn

rén

shǎo
chū
jiā
míng
shī
kāi


zhì

xíong
yuǎn
hóng
dào
wéi
huái
怀


yóu
zhū
guó

zài
kāi


ér
shàn

shēng
míng
tōng
zhū

xùn


xià
zhào
wéi
wén
shì




lán
tái
zhù
zuò
zhě

xìng
fàn
ài
hǎo

shàng

wén
yǒu
shè


dàn
yuǎn


zēng
wǎng
zhí
shī

guó

yòu
dōng
nán
shàng
léng

shān

nán
hǎi
zhū
guó
suí
yuán
yuǎn
huà

chéng
zhī

dōng
guó
shèng
chuán

chéng


chóng
shèng
shàn
zhōu
chèn
zuì

nǎi
sōu


xiǎo
chéng
jīng

lùn

bǎi

jiǎ


qiān

bǎi




tiān
huáng
yǒng
huī
liù
nián
chuàng

jīng
shī

yǒu
chì
lìng


ēn
ān
zhì
suǒ

gōng
gěi

shí
xuán
zàng

shī
dāng

fān


shēng
huá
téng
wèi

yóu

zhāng
yǎn

xiāo
tiáo
bān
ruò
shì
nán




měng
yǐn
zhì

yóu



xiǎn
qìng
yuán
nián
chì
wǎng
kūn
lún
zhū
guó
cǎi


yào


zhì
nán
hǎi
zhū
wáng
guī
jìng

wéi
bié



rén
shòu


hóng
huà
zhī
guǎng
广
yòu
bèi

qián



bèi
chì
wǎng


fǎn
mìng


ēn
fàn
běn

zhòng
xún
yán

lóng
shuò
sān
nián
huán
fǎn
jiù


suǒ

zhū
jīng
bìng
wéi
zàng
jiāng
běi
chū



fān


yǒu

píng

weí


màn

luó
děng
jīng
sān


yào
yuē
jīng
zuì

cháng
xíng
xué

chán
lín

shā
mén
huì




fēng


shā
mén
dào
xuān
zhuì
wén
bìng
zhì



nián
nán
hǎi
zhēn

guó

wéi



suǒ
huà
zhě

fèng
jìng



jiàn

rén


xiāng
qiān

jiǎ

yuǎn
qǐng

nǎi
yún

guó
yǒu
hǎo
yào
weí

shí
zhī
qǐng

cǎi


xià
chì
tīng
wǎng
fǎn


wèi
yóu
zēng
yǒu


fǎng
访

xià
xíng
rén
yún



sān
cáng
nǎi
lóng
shù
zhī
mén
rén


suǒ
jiě

xiāng

zàng
shuò
fǎn


西
fàn
sēng
yún


shī
yǐn
hòu

rén



shēn
jiě
shí
xiāng
shàn

fāng
biàn
便

xiǎo
chéng




wài
dào

wéi
tuó
lùn



dòng

yuán

tōng
míng
yán



chū
zhū
lián

chàng
xiá


suǒ
zhuó

chéng


lùn

yǒu

shí

juàn

jiāng
shì

zhī
bèi

suì
què



bào
lín
zhī
tàn
dài
yǒu

zōng

zhī
rén
nán
zāi

qiān
líng
hǎn



xié
dào
yuǎn
zhì

tóu

běi
míng


suǒ
dài

nǎi
sān
bèi

zài
chōng
nán




shù
wàn
pín

zhàng
fēn

wěi
mìng
zāo
mìng

rén

zài




zāi

bān
niè
pán
jīng
hòu



fēn
èr
juàn
(
(

yún

wéi
fēn

yún
hòu
fēn
shā
mén
huì

zhì

jiàn

zhōu

)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
ruò


tuó
luó

táng
yún
zhì
xián

nán
hǎi

líng
(
(

yuē

líng
)
)
guó
rén


shàn
sān
cáng
xué

wǎng
zhě
lín

nián
zhōng


chéng
dōu
shā
mén
huì
níng


yóu
tiān
zhú
guān

shèng


fàn


西
shì

jīng

líng
guó

suì
gòng
zhì
xián

niè
pán
hòu
fēn
èr
juàn


jīng


jiāo
zhōu

huì
níng
fāng
zhī
tiān
zhú

hòu
zhì

fèng
nián
chū
jiāo
zhōu
dōu

liáng
nán


qiǎn
shǐ
使

jīng

jīng

sān
nián

yín


ēn

shā
mén
líng
huì


dōng
ān

qǐng
shī
xíng

chéng
xiǎn
shí
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū

bǎo

xián

cháng
zhě
huì
tóng
běn
jiàn

zhōu

yǒng
lóng
yuán
nián

dōng
dōu
dōng
tài
yuán


)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng



jiè
pǐn

juàn
(
(
huò




jiù
huá
yán
jīng
què
wén
jiàn

zhōu

chuí
gǒng
yuán
nián


西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)
fāng
guǎng
广

zhuāng
yán
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
shén
tōng
yóu



chū

zhú



yào
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

zhōu

yǒng
chún
èr
nián
jiǔ
yuè
shí




西
tài
yuán

guī
níng
yuàn


shā
mén



shòu
)
)
zhèng


chéng
jīng
èr
juàn
(
(

míng


qiē

jìng
zhì
péi

zhē

cáng

èr
chū


chéng
tóng
xìng
jīng
tóng
běn
jiàn

zhōu

yǒng
lóng
yuán
nián

dōng
tài
yuán


)
)

chéng

wén


guāng
míng
cáng
jīng

juàn
(
(

sān
chū

yuán
wèi


liú
zhī
suǒ
chū


bǎo
qiè
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

zhōu

yǒng
chún
èr
nián


西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)

chéng
biàn
zhào
guāng
míng
cáng



mén
jīng

juàn
(
(


chū



qián

wén

jīng
tóng
běn

zhào
zhòng
chū
)
)

fāng
guǎng
广
shī

hǒu
jīng

juàn
(
(

èr
chū


lái
shī

hǒu
jīng
tóng
běn
jiàn

zhōu

yǒng
lóng
yuán
nián

dōng
tài
yuán


)
)

chéng
bǎi

xiāng
jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

zhōu

yǒng
chún
èr
nián


西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)

chéng
bǎi

zhuāng
yán
xiāng
jīng

juàn
(
(

èr
chū



qián
bǎi

xiāng
jīng
tóng
běn

zhào
zhòng
chū
)
)

chéng


jīng

juàn
(
(
chū
chū
jiàn

zhōu

yǒng
lóng
yuán
nián

dōng
tài
yuán


)
)


xiū
xíng


jīng

juàn
(
(
yǒng
lóng
èr
nián
zhèng
yuè

jīng
hóng



shā
mén
yàn
cóng
zhì


èr
chū

qián

chéng


tóng
běn

jīng
zài
chū
)
)


zhī


xīn
zhǔn

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
chū
chū

jīn
gāng
zhì
chū
zhě
tóng
běn
jiàn

zhōu

chuí
gǒng
yuán
nián


西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)

dǐng
zuì
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū



děng
chū
zhě
tóng
běn
yǒng
chún
yuán
nián

yuè
èr
shí
èr


jīng
hóng


gòng
shā
mén
yàn
cóng

cóng
jiān
zhì

)
)
zuì
shēng

dǐng
tuó
luó

jìng
chú

zhàng
jīng

juàn
(
(


chū


qián
jīng
tóng
běn

zhào
hòu

guī
guó

dōng
dōu
gòng
shā
mén
huì
zhì
zài

qián
yuán
hòu

èr
wén
bìng
guǎng
广
)
)

chéng

yán
jīng
sān
juàn
(
(
jiàn

zhōu

)
)
zào

gōng

jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu

yǒng
lóng
yuán
nián

dōng
tài
yuán


)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng


zhuó

huài
jiǎ
míng
lùn
èr
juàn
(
(
gōng

shī


zào

yún
gōng

shī
lùn
jiàn

zhōu

yǒng
chún
èr
nián
jiǔ
yuè
shí




西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)

chéng
guǎng
广

yùn
lùn

juàn
(
(
ān
huì


zào
huò

guǎng
广

jiàn

zhōu

chuí
gǒng
yuán
nián
liù
yuè
èr
shí




西
tài
yuán

guī
níng
yuàn

)
)

yòu

shí


sān
shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén



luó

táng
yán

zhào

zhōng
yìn

rén

dòng
míng

cáng

xiǎo

hán

jiè
xíng
qīng
gāo
xué

yōu
shàn

yóu
gōng
zhòu
shù
jiān
dòng

míng

zhì
zài

shēng
lái
yóu

guó


tiān
huáng

fèng
chū
zhì
tiān
hòu
chuí
gǒng



liǎng
jīng
dōng

西
tài
yuán

(
(

西
tài
yuán


jīn

西
chóng


shì

dōng
tài
yuán


jīn


xiān

shì

)
)



西
jīng
hóng




chéng
xiǎn
shí
jīng
děng

shí



shā
mén
zhàn
tuó
bān
ruò





shā
mén
huì
zhì
zhèng
fàn


chì
zhào
míng

shí
rén
zhù


huà

shā
mén
dào
chéng

chén
jiā
shàng
yuán

líng
biàn
míng
xún
huái
怀

děng
zhèng


shā
mén

xuán


děng
zhuì
wén

shòu

tiān
hòu
qīn

ruì
zǎo
zhì

biāo
shǒu

guāng
shì
xiàng
jiào
chuán
zhī

xiǔ


dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
chū
chū


zhào
děng
chū
zhě
tóng
běn

fèng

nián
zhèng
yuè




)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

qīng
xìn
shì

xíng


jīng
zhào
rén


fèng
zhōng
rén
cháo
sǎn
láng
xíng
hóng
鸿


diǎn

shǔ
lìng


míng
zhū
fán

jiān
yǒu
wén
zǎo

tiān
zhú

shū

qióng

miào


shí
yǒu

bīn
guó
sēng

tuó




fàn
jīng

jiā

què
fèng
xiàn

tiān
huáng
yǒu
zhào
lìng

fān
chū

míng
wéi

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó


níng
yuǎn
jiāng
jūn



zhōng
yìn

sān
cáng

shī



luó
zhèng


shì
shí

fèng

nián
zhèng
yuè





zhě
yǒu
miào
huì
guó
huì
jiē
yǐn
ér

zhī


shì
zūn
wéi
shèng
zūn

shì
jiè
wéi
shēng
jiè


shì
wéi



jiù
zhì
wéi
jiù
chú



fèng
jìn

huáng
shàng



wèi

yuē


shì
shèng
yán



huì


shí
fèng
zhào

zhèng
zhǔ
yǒu

ér
qǐn
yān

rěn
rǎn
zhī
jiān

jūn
cháng
shì

wèi
huáng
gǎi
zhèng

jīng
suì
xíng

hòu

zhào
sān
cáng
fèng
zhào
zài


míng

dǐng
zuì
shēng
tuó
luó



zhōu

yún


dǐng
zūn
shēng
tuó
luó


zhào
sān
cáng

zhě


shí
mén
biàn
huò
lùn
èr
juàn
(
(

tài

wén
xué
quán

èr
shì
diǎn


huò
sān
juàn
)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì



jīng
zhào
rén


xìng
huáng

shì

shǎo
chū
jiā
zhù
xīng
shàn


xìng

jìng
guǎ
shì


yóu
xīn

diǎn
jiān

xuán


yóu
gōng

yǒng
shàn

zhù
shù


liú
míng
shì
jiē

yǎng
zhī

sān
cáng



luó
shí
chā
nán
tuó
děng



zhuāng
yán
huá
yán
děng
jīng

jiē
chì
zhào

lìng
tóng
fān


zhuì
wén
cái

shí
zhǔ

rén

tiān
huáng
yǒng
lóng
èr
nián
xīn


yīn
tài

wén
xué
quán

èr
shù
shì
diǎn


shí
tiáo
yòng

wèn

qǐng
lìng
shì
zhì

suì
wéi

zhī
zhuàn
chéng
èr
juàn

míng
yuē
shí
mén
biàn
huò
lùn

bīn
zhǔ
chóu

pōu




wén
chū

zhì


zài

xīn
wài




duì
fēi

ér
shuí


wèi
lóng
měng
gēng
shēng

míng
zài
chū

quán
wén
xué


lùn


zhòng

dùn
qiǎn
dǐng
dài
zūn
xíng


suī

shí
zhī
chóu


shí
wéi
wàn
dài
zhī
guī
jìng



shī
jiān
yǒu
wén

xíng

dài
yān


táng

ēn

sān
cáng

shī
chuán
shí
juàn

yòu


shí
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huì


běn
míng



tiān
huáng
gǎi
wéi
huì



xìng
zhào
shì

tiān
shuǐ
rén


yuǎn

yīn
guān


xīn
píng


wéi
bīn
(
(
jīn
gǎi
wéi
bīn
)
)
rén
yān

yuán




chí
gāo




suí

shū
láng

zhī

sān



shēng
ér


yǒu


zhī
zhì

nián
shí

zhēn
guān
sān
nián
chū
jiā
zhù
bīn
zhōu
zhāo
rén






xuē

zhī
zhàn
chǎng



shí
mǐn
cái
jùn
shén
qīng
dào
yuǎn


lín
yuǎn
zhī
gāo
fēng
yǒu
zhào
róng
zhī
shí
liàng

shēng

wén
chè
chì
zhào
chōng


ēn

fān
jīng






西
míng

dōu
wéi


hòu
shòu
tài
yuán

zhǔ

jiē
jiàng
lún
zhǐ
lìng
wéi

rén

tiān
huáng
zhī
dài
pín
zhào




huáng
guān
duì
lùn
jiē
qiè

zhǐ

shì
zài
bié
chuán



xuán
zàng

shī
qiú
jīng
yìn


ruò


shù

dài
hǎn
wén

suì
zhuàn

ēn
sān
cáng
xíng
chuán

wèi
chéng
ér


hòu
hóng

shā
mén
yàn
cóng

ér
chéng
zhī

zǒng
chéng
shí
juàn


chū

yún
shā
mén
huì

běn
shì
yàn
cóng
jiān

fēn

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún

fēn
jiè
běn
bìng


西
tài
yuán

shā
mén
huái
怀


)
)

fēn

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

jiā



tóng
qián
)
)

fēn
sēng
jié

sān
juàn
(
(

yún
jié

juàn
shàng
bìng

chū

fēn


西
tài
yuán

shā
mén
huái
怀


)
)

fēn

jié

sān
juàn
(
(

jiā



tóng
qián
)
)

yòu



juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
huái
怀



xìng
fàn
shì

jīng
zhào
rén

shì

guān
miǎn

zhēn
guān
shí
jiǔ
nián
chū
jiā
shī
zàng

shī
wéi



ér

xìng
cōng
mǐn
zhuān
xún
jīng
lùn

jìn

zhī
hòu
piān





dào
chéng

shī
xué

fēn



yān
shí

ér
wéi
shàng
shǒu

xiān

hóng

hòu
zhù
tài
yuán

xué

yún
bēn
jiào
shòu

chuò


xiān

suǒ

duō


wén



jiàn
wàng
shēng
zēng
jiǎn

suì
nǎi
jiǎn
xún

cáng
chāo
chū
jiè
xīn
jié


dàn

chéng
wén
fēi
wàng
chuān
穿
záo


wèi

huī
jiā


guǐ


ér

yān

yòu
bié
zhuàn

fēn

chāo
jiān
jīng
lùn
shū

děng

shí

juàn
xíng

dài

fāng
guǎng
广
yuán
jué
xiū
duō
luó
liǎo

jīng

juàn

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

tuó
duō
luó

táng
yún
jué
jiù

běi
yìn


bīn
rén



dōng
dōu
bái



yuán
jué
liǎo

jīng




jīng
jìn
chū

wěi

nián

qiě
hóng
dào
wéi
huái
怀

zhēn
zhà
wàng

dàn
zhēn
quán

miù

jiǎ

zhī
nián
yuè


dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

sān
chū



děng
chū
zhě
tóng
běn
jiàn

zhōu


jīng
qián

)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

tuó



táng
yán
jué


běi
yìn


bīn
guó
rén

wàng
shēn
xún
dào
biàn
guān
líng


wén
wén
shū
shī

zài
qīng
liáng
shān

yuǎn
shè
liú
shā
gōng
lái




tiān
huáng

fèng
yuán
nián
bǐng


zhàng


tái
qián
chéng

bài

bēi


lèi
wàng

shèng
róng

shū
yān
jiàn

lǎo
wēng
cóng
shān
zhōng
chū
lái

zuò

luó
mén

wèi


yuē

shī
jīng
chéng
kěn


suǒ
qiú





yuē

wén
wén
shū

shì
yǐn


shān

cóng
yìn

lái

qiú
zhān


wēng
yuē

shī
cóng

guó
jiāng

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng
lái




zhòng
shēng
duō
zào
zhū
zuì

chū
jiā
zhī
bèi

duō
suǒ
fàn


dǐng
shén
zhòu
chú
zuì

fāng

ruò

jiāng
jīng

lái



zòng
jiàn
wén
shū


néng
shí

shī

huán

西
guó


jīng
lái
liú
chuán




shì
biàn
fèng
zhòng
shèng
guǎng
广

qún
shēng

zhěng

yōu
míng
bào
zhū

ēn


shī

jīng
lái
zhì




dāng
shì
shī
wén
shū
shī



suǒ
zài



wén




shēng

yuè

suì
cái

bēi
lèi
xiàng
shān
gēng



tóu
zhī
qǐng


jiàn
lǎo
rén



jīng
è
bèi
zēng
qián
jìng

suì
fǎn
guī
běn
guó


jīng
lái




chéng
biàn
便
qiú
jìn
jiàn

yǒu


zhuàng
wén
zòu

tiān
huáng
shǎng

jīng
chéng
chóng


diǎn

suì
zhào
hóng
鸿


diǎn

lìng

xíng



zhào
sān
cáng


gòng




qìn
juān
sān
shí


jīng
liú
zài




yīn
nǎi
chuí

zòu
yuē

wěi

shēn
mìng
zhì
zài

rén

qǐng

liú
xíng
shì
suǒ
chéng
wàng


mǐn

zhuān
zhì

suì
liú
suǒ

zhī
jīng
huán

fàn
běn
rén
jiāng
liú





jīng

shēng

yuè

jiāng
xiàng

西
míng

fǎng
访

shàn
fàn

sēng
shùn
zhēn
zòu
gòng
fān



yǔn

qǐng

suì
duì
zhū


gòng
zhēn
fān
chū

míng

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó



qián

lìng
suǒ
fān
zhī
zhě

zhòu
yùn
jīng
wén

tóng
xiǎo




suǒ
yuàn


chí
jīng
fàn
běn



tái


jīn

chū

zhī
suǒ
zhī


zhū
zhòng


zuì
hóng

(
(
zhǔn
jīng
qián

nǎi
yún

yǒng
chún
èr
nián
huí
zhì

西
jīng


zhuàng
wén
zòu


nián

gòng
shùn
zhēn
zài


míng

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

jīn
xún

shuō
nián
yuè
shāo
guāi


lìng

zhě
nǎi

fèng

nián
zhèng
yuè





zhào
zài

nǎi
yǒng
chún
yuán
nián

yuè
shí
sān




yún
yǒng
chún
èr
nián
fāng

táng
jìng

qián
zhī
èr
běn
cóng

ér


yòu
yǒng
chún
èr
nián
tiān
huáng

xìng
dōng
dōu



nǎi
yún
zài
jīng

chū




shì
yǒng
chāng

hòu
yǒu
rén
shù


què

qián
shì
zhì
yǒu
cān
chà





zhě




dìng

nián
yuè

)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng




jìng
jiè
fēn

juàn
(
(
huò
èr
juàn
shí
èr
zhǐ
yǒng
chāng
yuán
nián

wèi
guó
dōng


jiàn

zhōu

chū
chū

hòu
shí
chā
nán
tuó
suǒ




jìng
jiè
jīng
tóng
běn
)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
xiū

fēn

juàn
(
(
tiān
shòu
èr
nián


zhōu
dōng


jiàn

zhōu

)
)

chéng
zào
xiàng
gōng

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
tiān
shòu
èr
nián


zhōu
dōng


jiàn

zhōu

)
)
zhì

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
tiān
shòu
èr
nián


zhōu
dōng


jiàn

zhōu

)
)
zhū


huì
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
tiān
shòu
èr
nián


zhōu
dōng


jiàn

zhōu

)
)

chéng

jiè

chà
bié
lùn

juàn
(
(
tiān
shòu
èr
nián
shí
yuè
shí




zhōu
dōng


jiàn

zhōu

)
)

yòu
liù


juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

yún
bān
ruò

huò
yún

yún
tuó
ruò


táng
yún
tiān
zhì


tián
guó
rén

xué
tōng

xiǎo
zhì
jiān
zhēn


zhòu
shù
chán
mén

jiē
ān
xiǎo


tiān
hòu
yǒng
chāng
yuán
nián
lái
jiè






nián



luò

chì

wèi
guó
dōng

(
(
hòu
gǎi
wéi

zhōu
dōng

)
)
fān
jīng


yǒng
chāng
yuán
nián

chǒu
zhì
tiān
shòu
èr
nián
xīn
mǎo

zǒng
chū
jīng
lùn
liù


shā
mén
zhàn
tuó
huì
zhì
děng



shā
mén
chù

děng

shòu

shā
mén


děng
zhuì
wén

shā
mén

gǎn
huì
yǎn

míng
hóng
jǐng
děng
zhèng

zàn
guān
shì
yīn


sòng

juàn
(
(
jiàn

zhōu

)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huì
zhì


yìn

rén



luó
mén
zhǒng

yīn
shǐ
使
yóu

ér
shēng

zhì

shǎo
ér
jīng
qín
yǒu
chū

zhī
zhì

tiān
huáng
shí
yīn
cháng
nián

luó
mén
sēng

fèng
chì

wéi



běn

fàn
rén
shàn
xián
tiān
zhú
shū


yòu
shēng
táng
guó

liàn


yán
yīn

sān
cáng



luó

yún
ruò

bǎo

weí
děng

suǒ
yǒu
fān

jiē
zhào
zhì
wéi
zhèng
jiān
lìng



zhì

tiān
hòu
cháng
shòu
寿
èr
nián
guǐ



dōng
dōu

shòu





zàn
guān
shì
yīn
sòng



zhōu
kān
dìng
zhòng
jīng


shí

juàn

yòu


shí

juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
míng
quán

dōng
dōu

shòu


sēng


yóu
jīng

xué
jiān
xián
jīng
lùn

tiān
hòu
tiān

wàn
suì
yuán
nián

wèi
chì
kān
dìng
jīng


quán
shǒu

tiáo

biān





fān
jīng


èr
shí

rén
tóng
gòng
cān
dìng

suī
yún
kān
dìng
fán
huì
yóu
duō

suī
jiàn
liú
xíng
shí
nán
píng
zhǔn

zhōng
yǒu
guāi
chuǎn

bié
suǒ
shù

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng

shí
juàn
(
(

èr
chū

dōng
jìn
jué
xián

zhě
tóng
běn
zhèng
shèng
yuán
nián
sān
yuè
shí



dōng
dōu



biàn
kōng


tiān
hòu
qīn
shòu

xiāo
zhì
shèng

èr
nián
shí
yuè




shòu


gōng

)
)
wén
shū
shī

shòu

jīng
sān
juàn
(
(

qīng
chán



sān
chū

wén
shū


yán
jìng
jīng
děng
tóng
běn
jīn
biān

bǎo

dāng

shí

huì
)
)

fāng
guǎng
广


lái
zhì




jīng

juàn
(
(

dōng
dōu

shòu





chū


zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng
děng
tóng
běn
)
)

fāng
guǎng
广

lái



jìng
jiè
jīng

juàn
(
(

èr
chū


yún
bān
ruò
suǒ
chū
jìng
jiè
fēn
tóng
běn
)
)

fāng
guǎng
广

xián


suǒ
shuō
jīng

juàn

chéng

léng

jīng

juàn
(
(


chū

sòng
gōng

xián
děng
chū
zhě
tóng
běn
jiǔ
shì
yuán
nián

yuè



dōng
dōu
sān
yáng
gōng

chū
chū
zhì
cháng
ān

nián
zhèng
yuè


shàn
xiě
gōng

)
)
guān
shì
yīn




cáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
chū

bǎo

weí
děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
miào

yìn
zhuàng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū

shēng
zhuàng

yìn
tuó
luó

jīng
tóng
běn
)
)
bǎi
qiān
yìn
tuó
luó

jīng

juàn
jiù
miàn
rán
è
饿
guǐ
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
yòu
rào


gōng

jīng

juàn
(
(

yún
rào

gōng

jīng
)
)

chéng


jīng

juàn
(
(

qián

zhào
sān
cáng
chū
zhě
míng

suī
tóng
jīng

quán

)
)
shí
shàn

dào
jīng

juàn

chéng

xìn
lùn
èr
juàn
(
(

èr
chū

zhēn

chū
zhě
tóng
běn
)
)


bān
ruò
suí
xīn
jīng

juàn

fāng
guǎng
广

shēng

miè
jīng

juàn

fāng
guǎng
广

lái
nán


jìng
jiè
jīng

juàn

gòu
jìng
guāng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
chū
chū


tuó
chū

zhě
tóng
běn
)
)


chū
shēng


jīng

juàn

yòu

shí
jiǔ


bǎi

juàn
(
(

xìn
lùn
shàng

shí



bǎi
èr
juàn
jiàn
zài


bān
ruò
suí
xīn
jīng
xià



juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shí
chā
nán
tuó

táng
yún

xué


tián
guó
rén

zhì

hóng
kuàng


wéi
xīn

shàn

xiǎo
chéng
jiān

xué
lùn

tiān
hòu
míng
yáng


jìng
zhòng

chéng


huá
yán
jiù
jīng
chù
huì
wèi
bèi

yuǎn
wén

tián
yǒu

fàn
běn

shǐ
使
qiú
fǎng
访

bìng
qǐng

rén
shí
chā

jīng
tóng
zhēn

què


tiān
hòu
zhèng
shèng
yuán
nián

wèi


dōng
dōu



biàn
kōng


huá
yán
jīng

tiān
hòu
qīn
lín

zuò
huàn


wén


yùn
xiān
háo
shǒu

míng
pǐn

nán
yìn

shā
mén


liú
zhì
shā
mén

jìng
tóng
xuān
fàn
běn

hòu

shā
mén



cáng
děng



shòu




zhì
shèng

èr
nián

hài
gōng


yòu
zhì
jiǔ
shì
yuán
nián
gēng



sān
yáng
gōng



chéng

léng

jīng




西
jīng
qīng
chán

dōng
dōu
shòu



wén
shū
shòu

děng
jīng

qián
hòu
zǒng


shí
jiǔ


shā
mén

lún
xuán
guǐ
děng

shòu

shā
mén


děng
zhuì
wén

shā
mén

bǎo
hóng
jǐng
děng
zhèng


tài

zhōng
shè
jiǎ
yīng

jiān


zhì
cháng
ān

nián
shí
chā
yuán

nián
lǎo
qǐng
guī
jìn
shěng

biǎo
shū
zài
shàng
fāng
měng
yǔn


chì

shǐ
huò

guāng
sòng
zhì

tián

hòu


lóng
xīng
zhòng
hūi



chì
zài
zhēng
zhào
fāng
jiè

chéng


jǐng
lóng
èr
nián







wàn
chéng
zhī
zūn
qīn
yíng

kāi
yuǎn
mén
wài

jīng
chéng


bèi
zhū
zhuàng
fān


dǎo
yǐn

réng
zhuāng
shì
qīng
xiàng
lìng
chéng

chéng

chì


jiàn


ān
zhì

wèi
huáng
fān

gòu


liú


jǐng
yún
yuán
nián
shí
yuè
shí
èr


yòu
xié
lèi

zhōng


jiàn



chūn
qiū

shí
yǒu
jiǔ



bēi

tàn

dòng
zhī

cūi



āi
hào
hèn
qún
shēng
zhī
shī
dǎo

yǒu
zhào
tīng

wài
guó

zàng


shí

yuè
shí
èr



kāi
yuǎn
mén
wài

rán
dēng
tái
fén
zhī

xīn
jìn
huǒ
miè

shé
yóu
cún


shì
hóng

zhī
jiā
ruì


zhì
shí
èr
yuè
èr
shí
sān


běn
guó
mén
rén
bēi
zhì
chì
shǐ
使

shū
dào
yuán

sòng


hái


líng
shé
huán
guī

tián


gōng
yǎng

hòu
rén


fén
shī
zhī
suǒ


céng

yān

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng

mén

yǒu

shí
liù
pǐn
shì
fàn
běn
jīng
shā
mén

lún
zhì


èr
chū

bǎo

weí

sān
juàn
zhě
tóng
běn
)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài


luó
mén


chǎn

běi
yìn

lán

guó
rén

shí
liàng
cōng
mǐn

wài
gāi
tōng

táng
fàn
èr
yán
dòng
xiǎo

zhì

sān
cáng
ā

zhēn



liú
zhì
děng

fān

zhòng
jīng
bìng

chǎn




tiān
hòu
dài
shèng

sān
nián
gēng

sān
yuè

yǒu
xīn
luó
guó
sēng
míng
xiǎo

yuǎn
guān
táng
huà
jiāng

xuán



zǒng
chí
mén
xiān
suǒ
liú


suì
yīn
qín

qǐng


zhēn
yán

shǐ
使

biān
wéi
tóng
wén

jiào

suì


shòu


fān
jīng
yuàn

wéi


kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng



shā
mén

lún

shòu

zhì
jiǔ
shì
yuán
nián

yuè

jiāng
suǒ

jīng
gēng


bīn
zhòng
kān
fàn
běn
fāng
xiě
liú


gòu
jìng
guāng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū

shí
chā
nán
tuó

gòu
jìng
guāng
tuó
luó

tóng
běn
)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén

tuó
shān

táng
yán

yǒu


huò
luó
guó
rén


yòu
xiǎo
chū
jiā
yóu
zhū
yìn

biàn
xué
jīng
lùn


léng


shè
zuì
wéi
jīng
miào

zhì
hóng
xiàng


lìn
xiāng
bāng

zhàng

ér
yóu
lái
zhēn
huáng
què


tiān
hòu
dài
gòng
shí
chā
nán
tuó



chéng

léng

jīng

hòu

tiān
hòu

nián
gòng
shā
mén

cáng
děng



gòu
jìng
guāng
tuó
luó

jīng





jìn



guī
bāng

tiān
hòu
hòu

rén
guī
běn
guó
zhēn
zhèng
lùn
sān
juàn

yòu


sān
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
xuán



xìng


míng
yòu

xiān
shì
huáng
guān
wéi
dōng
dōu

hóng
dào
guān
zhǔ

yóu
xīn

jiè
miào
shàn
sān
xuán

huáng
zōng
zhī
zhōng

wéi
gāng
lǐng

tiān
hòu
xīn
chóng


hóng
chán
shì
zōng

rén
suì
guī
xīn
qǐng
qiú

luò

zhào


zhī
zhù

shòu



hòu
wéi

dōu
jiān

fān




zōng
zhī

dàn
zhī
zhèng
jiào
zhī

píng

suì
zào
zhēn
zhèng
lùn


zhǐ
chén

wěi

zhǔ

wèn


wéi
shěng
yào

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó


zài
wáng
zhòu
jīng
sān
juàn
(
(

míng

kōng
juàn
suǒ
xīn
zhòu
wáng
jīng
cháng
shòu
寿
èr
nián

yuè

dōng
dōu

shòu



shā
mén

gǎn

shòu
chū
chū



chǎn
chū

juàn
zhě
tóng
běn
)
)

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(
shén
lóng
yuán
nián
zhèng
yuè
èr
shí
èr


dōng
dōu


xiān



luó
mén


chǎn


chū
chū

hòu

jìng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
xiào
liàng
shù
zhū
gōng

jīng

juàn
(
(
shén
lóng
yuán
nián
zhèng
yuè
èr
shí
sān




xiān




chǎn


chū
chū

hòu

jìng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
guān
shì
yīn






tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū

shí
chā
nán
tuó
děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
wén
shū
shī

gēn
běn


tuó
luó

jīng

juàn
(
(
cháng
ān
èr
nián

tiān
gōng


shā
mén
huì
zhì
děng
zhèng
fàn
wén

luó
mén


chǎn


zhí
zhōng
shū


ài

shòu
chū
chū

hòu

jìng
chū
zhě
tóng
běn
)
)

tuó
luó



zhōng


xīn
zhòu
jīng

juàn
(
(
shén
lóng
yuán
nián



xiān




chǎn


)
)
suí
qiú




zài
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
suǒ

jiàn

zhōu

cháng
shòu
寿
èr
nián

dōng
dōu
tiān
gōng



bīn
shā
mén
shī

nán
tuó
shè
děng
zhèng
fàn
wén


chǎn




ài

shòu
)
)

yòu


jiǔ
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
ā

zhēn


táng
yún
bǎo

weí

běi
yìn

jiā
shī
湿

luó
guó
rén

chà


zhǒng


wáng
zhī
huá
zhòu

yòu
ér
shè
jiā
chán
sòng
wéi


jìn

zhī
hòu
zhuān
jīng

pǐn


huì
jiě
chāo
qún
xué
jiān
zhēn


gān
wén
zhòu
shù
yóu
gōng

miào

jiā

huà
dǎo
wéi
xīn

liàn
xiāng
guó


tiān
hòu
cháng
shòu
寿
èr
nián
guǐ

jiè

luò
dōu

chì

tiān
gōng

ān
zhì



tiān
hòu
cháng
shòu
寿
èr
nián
guǐ


zhì
zhōng
zōng
shén
lóng
èr
nián
bǐng



shòu

tiān
gōng

xiān
děng




kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng
děng



hòu
zhì
ruì
zōng
tài

yuán
nián
rén


yuè

tài



zhāng

xián
děng
shàn
xiě
jìn


zhì
yán

yuán
nián
liù
yuè

chì
lìng


shàng
shū
jìn
guó
gōng
xuē

yòu
cháng
shì
gāo
píng
hóu

yàn

děng
xiáng
dìng


shī
xíng

sān
cáng

shén
lóng
èr
nián

hòu
gēng


jīng

wéi
jīng
qín

sòng
xiū
zhū



měi

chén
cháo

xiāng
wéi
shuǐ



xiàng
hòu
fāng
yǐn
shí

cóng
shǐ
zhì
zhōng

wéi
héng




zhī
wài
suí

suí
shī

hòu

lóng
mén
shān
qǐng
zhì




wài
guó

shì
zhì
zào

wéi
tiān
zhú



mén
rén
tóng




jīng
chéng
suǒ
gǎn

shù
shí
duō

shòu
寿
nián
bǎi



kāi
yuán
jiǔ
nián
zhōng



jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng
jīng
shí
juàn
(
(


chū

běi
liáng
tán

chèn

juàn
jīn
guāng
míng
děng
tóng
běn
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng



shā
mén

lún
huì
biǎo

shòu
)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(


chū

yáo
qín
luó
shí
yuán
wèi
liú
zhī
chén
zhēn

děng
chū
zhě
tóng
běn
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


)
)

wéi
nán
tuó
shuō
chū
jiā

tāi
jīng
èr
juàn
(
(
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí

shí
èr
juàn
jǐng
lóng

nián


yān



jīn
biān

bǎo

dāng

shí

huì
gǎi
míng

tāi
cáng
huì
)
)

dìng

dìng
yìn
jīng

juàn
(
(

èr
chū

yuán
wèi

tán
liú
zhī
suǒ
chū


dìng

dìng

yìn
jīng
tóng
běn
jiǔ
shì
yuán
nián

yuè




)
)
yào
shī
liú
li
guāng


běn
yuàn
gōng

jīng
èr
juàn
(
(


chū

suí

duō
děng
chū
zhě
tóng
běn
dàn
guǎng
广
lüè
yǒu

shén
lóng
sān
nián
xià




guāng
diàn
殿

shí

qīn


yán
shǒu


shòu
)
)


xià
shēng
chéng

jīng

juàn
(
(

liù
chū

luó
shí


xià
jīng
děng
tóng
běn


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)

wéi
shēng
guāng
tiān

shuō
wáng

jīng

juàn
(
(

sān
chū

jiù
jiàn
wáng
jīng

táng

shēng
jūn
wáng
jīng
bìng
tóng
běn
shén
lóng
yuán
nián

yuè
shí



dōng
dōu


xiān


shā
mén
xuán
sǎn

shòu
)
)

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

bǎo

weí
chū
zhě
tóng
běn
jǐng
lóng

nián

yuè
shí




jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
shù
zhū
gōng

jīng

juàn
(
(

èr
chū

bǎo

weí
chū
zhě
tóng
běn
jǐng
lóng

nián

yuè
shí




jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
guān

zài




xīn
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(

sān
chū

shí
chā
nán
tuó
bǎo

weí
děng
chū
zhě
tóng
běn
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
màn
shū
shì



zhòu
cáng
zhōng


zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

bǎo

weí
chū
zhě
tóng
běn
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


)
)
chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

èr
chū

suí

shí
èr

míng
shén
zhòu
jīng
tóng
běn
jǐng
yún
èr
nián
rùn
liù
yuè
èr
shí
sān



jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)

kǒng
què
zhòu
wáng
jīng
sān
juàn
(
(


chū

liáng
sēng
jiā

luó
děng
chū
zhě
tóng
běn
shén
lóng
yuán
nián

dōng
dōu

dào
chǎng

)
)

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(


chū


xíng


zhào


děng
chū
zhě
tóng
běn
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
zhuāng
yán
wáng
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)
xiāng
wáng


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(
shén
lóng
yuán
nián

dōng
dōu


xiān


)
)

qiē
gōng

zhuāng
yán
wáng
jīng

juàn
(
(
shén
lóng
yuán
nián

yuè
shí



dōng
dōu


xiān


shā
mén
xuán
sǎn

shòu
)
)

chú
zuì
zhàng
zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
shàn

jīng

juàn
(
(


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)

chéng
liú
zhuǎn
zhū
yǒu
jīng

juàn
(
(


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)

miào

wáng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)

wéi
hǎi
lóng
wáng
shuō

yìn
jīng

juàn
(
(
jǐng
yún
èr
nián
rùn
liù
yuè
èr
shí
sān



jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
sòng

juàn
(
(

zhuó


zào
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
shì
sān
juàn
(
(

zhuó


sòng
shì
qīn


shì
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
yīn
míng
zhèng

mén
lùn

juàn
(
(


lóng


zào

èr
chū

zàng

shī

zhě
tóng
běn
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
chéng
wéi
shí
bǎo
shēng
lùn

juàn
(
(

míng
èr
shí
wéi
shí
sòng
shì
lùn




zào
jǐng
lóng

nián

yuè
shí




jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
guān
suǒ
yuán
lùn
shì

juàn
(
(




zào
jǐng
lóng

nián

yuè
shí




jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu
)
)
zhǎng
zhōng
lùn

juàn
(
(
chén



zào

èr
chū

jiě
juàn
lùn
tóng
běn
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè
shí




西
míng


)
)

yīn
jiǎ
shè
lùn

juàn
(
(
chén



zào
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


shā
mén
huì
biǎo

shòu
)
)
guān
zǒng
xiāng
lùn
sòng

juàn
(
(
chén



zào
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
zhì

děng

shòu
)
)
zhǐ
guān
mén
lùn
sòng

juàn
(
(
shì
qīn


zào
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
děng

shòu
)
)
shǒu
zhàng
lùn

juàn
(
(
zūn
zhě
shì
jiā
chèn
zào
jǐng
yún
èr
nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
děng

shòu
)
)
liù
mén
jiào
shòu

dìng
lùn

juàn
(
(

zhuó


běn
shì
qīn


shì
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


)
)

yùn
jiē
kōng
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng

èr
juàn


jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
zhì

děng

shòu
)
)
sān
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng

shí

juàn


jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
děng

shòu
)
)

cháng
jīng

juàn
(
(

míng
sān

jīng


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)


xiá
yǒu
xiá
jīng

juàn
(
(


yuán
nián
jiǔ
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)
cháng
zhuǎ
fàn
zhì
qǐng
wèn
jīng

juàn
(
(
jiǔ
shì
yuán
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)


jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
děng

shòu
)
)
lüè
jiào
jiè
jīng

juàn
(
(
jǐng
yún
èr
nián
rùn
liù
yuè
èr
shí
sān



jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
zhì

děng

shòu
)
)
liáo
zhì
bìng
jīng

juàn
(
(

yún
zhì
lòu
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

shā
mén
xuán
sǎn
děng

shòu
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shí
juàn
(
(
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


shā
mén

lún
huì
biǎo
děng

shòu
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú


nài

èr
shí
juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí
juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


tuó



jiā
shí
juàn
(
(
huò

juàn
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

jiè
jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú

jiè
jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

bǎi

jié

shí
juàn
(
(
cháng
ān
sān
nián
shí
yuè




西
míng


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài

sòng

juàn
(
(
zūn
zhě

shè
qiā
zào
jǐng
lóng

nián

zhì


fān
jīng
yuàn

xiān
zài

西


làn
tuó


chū
huán
dōu
shān
zhèng
jǐng
lóng
zòu
xíng
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì
shè
sòng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


tuó



jiā
shè
sòng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


jiàn


fān
jīng
yuàn

)
)
gēn
běn


duō


shè
èr
shí
juàn
(
(
zūn
zhě
shēng
zhī

huò
shí

juàn
jiǔ
shì
yuán
nián
shí
èr
yuè
èr
shí
sān


dōng
dōu


xiān


)
)

bǎi

shí
zàn

sòng

juàn
(
(
zūn
zhě



zhì
zhà
zào

zhōng
yìn


làn
tuó


zhì
jǐng
yún
èr
nián

jiàn


zhòng
gēng
huí
zhuì
)
)
lóng
shù


quàn
jiè
wáng
sòng

juàn
(
(

sān
chū

jiù
quàn

zhū
wáng
yào

děng
tóng
běn

dōng
yìn

dān



guó

zhì
dōu
zhòng
zhuì
)
)

táng

西

qiú

gāo
sēng
chuán
èr
juàn
(
(
cóng

西
guó
huán
zài
nán
hǎi
shì


shì
zhuàn

guī
)
)

táng
nán
hǎi

guī


chuán

juàn
(
(
cóng

西
guó
huán
zài
nán
hǎi
shì


shì
zhuàn

guī
)
)
bié
shuō
zuì
yào
xíng


juàn
(
(
huò

bié

)
)
shòu
yòng
sān
shuǐ
yào


juàn
(
(
huò
yún
yào
xíng

)
)

mìng
fàng
shēng
guǐ


juàn
(
(
huò
yún
guǐ


)
)

huá
lùn

juàn
(
(

zhī
zào
zhě
dān
zhòng
wèi

jǐng
yún
èr
nián

)
)

liàng
lùn

juàn
(
(
jǐng
yún
èr
nián


shàng
duō

zòu
xíng
nián
yuè
suǒ

chū

míng
tóng
)
)

yòu
liù
shí


èr
bǎi
sān
shí
jiǔ
juàn
(
(

huá
lùn
xià
èr

jiǔ
juàn
shī
běn
)
)

shā
mén
shì

jìng


zhōu
rén


xìng
zhāng

wén
míng

tiáo
chèn
zhī
nián

róng
luò
cǎi


shì
biàn
xún
míng
jiàng
guǎng
广
tàn
qún
jiè


wài
xián
xiǎo
jīn

biàn
zhī

nián
shí
yǒu

zhì
yóu

西


yǎng

xiǎn
zhī

cāo


xuán
zàng
zhī
gāo
fēng

jiā

qín


shí
shǒu

shì
juàn

ruò
guān
dēng



jiān
zhēn

xián
hēng
èr
nián
sān
shí
yǒu

fāng
xié

huái
怀

suì
zhī
guǎng
广

chū
jié
shì
tóng
zhì
shù
mǎn
shí
rén



fàn


jiē
tuì
退


wéi
jìng
jiān
xīn
zhuǎn
chì
suì


xíng

bèi

jiān
nán
jiàn

yìn


suǒ
zhì
zhī
jìng
jiē
dòng
yán
yīn

fán

wáng
chén
xián
měng

zhòng

jiù
fēng


bìng
qīn
dēng
zhì


yuán

鹿
yuàn
xián

zhōu
yóu



làn
tuó



shù

biàn
shī
míng
jiàng
xué

xiǎo
chéng

suǒ
wéi
shì
zhōu
huán
guī



fán
suǒ

yóu
sān
shí

guó

wǎng
lái
wèn
dào
chū
èr
shí
nián


tiān
hòu
zhèng
shèng
zhī
yuán

wèi
zhòng
xià
huán
zhì

luò

jiāng
fàn
běn
jīng

lùn
jìn

bǎi



shí
wàn
sòng

jīn
gāng
zuò
zhēn
róng



shè

sān
bǎi


tiān
hòu
jìng

zhòng
rén
qīn
yíng

shàng
dōng
mén
wài

luò
yáng


bèi
shè
zhuàng
fān
jiān
chén


zài
qián
dǎo
yǐn

chì


shòu


ān
zhì

suǒ
jiāng
fàn
běn
bìng
lìng
fān


chū
gòng

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó
fān
huá
yán
jīng

jiǔ
shì

hòu
fāng

fān




jiǔ
shì
yuán
nián
gēng

zhì
cháng
ān
sān
nián
guǐ
mǎo


dōng
dōu

xiān



西
jīng

西
míng



jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng

néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò


dìng

dìng
yìn



chéng




zhòu
wáng

zhuāng
yán
wáng
tuó
luó


shàn


liú
zhuǎn
zhū
yǒu

miào

wáng
yīn
yuán


cháng



xiá
yǒu
xiá

cháng
guā
fàn
zhì
děng
jīng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài



tuó



jiā

bǎi

jié




shè
děng

zhǎng
zhōng


yīn
jiǎ
shè

liù
mén
jiào
shòu
děng
lùn


lóng
shù
quàn
jiè
sòng


shàng
èr
shí


bǎi

shí

juàn

běi
yìn

shā
mén
ā

zhēn

zhèng
fàn
wén


shā
mén

lún


huì
biǎo
zhì

děng

shòu
zhèng
wén

shā
mén

bǎo

cáng

gǎn
chéng
zhuāng
shén
yīng
rén
liàng



xùn
děng
zhèng


chéng
jūn
tài
xué
zhù
jiào

guān
jiān

shàn
xiě
jìn


tiān
hòu
zhì
xīn
fān
shèng
jiào

lìng
biāo
jīng
shǒu




lóng
xīng
shén
lóng
yuán
nián




dōng
dōu

dào
chǎng

kǒng
què
wáng
jīng

yòu



xiān


shēng
guāng
tiān

xiāng
wáng


zhòu

qiē
gōng

zhuāng
yán
wáng
děng
jīng
shàng


liù
juàn

shā
mén
pán


fàn
wén

shā
mén
xuán
sǎn

shòu

shā
mén


zhèng
wén

shā
mén
shēng
zhuāng

zhēn
děng
zhèng


bīng

shì
láng
cuī
shí
gěi
shì

càn
děng
rùn
wén
zhèng



shū

jiān


dōu
wèi
guān
guó
gōng
yáng
shèn
jiāo
jiān




xīn
chóng
shì
diǎn
zhì

bāo
yáng

hào
wéi

táng
lóng
xīng
sān
cáng
shèng
jiào




luò
chéng

西
mén

xuān
shì
qún

jìng
suǒ
xīn
fān
bìng
lìng
biāo
yǐn

èr
nián
bǐng

suí
jià
guī
jīng

chì


jiàn


bié
zhì
fān
jīng
yuàn
chù
zhī

sān
nián
dīng
wèi

zhào



bìng
tóng
fān
jīng
shā
mén
jiǔ
xún
zuò
xià





fáng

yōu
è

guī


niàn
yào
shī
suì
měng
jiàng
zhǐ



wǎng

zhòng
chán
hóng
yóu

yīn
mìng


gēng
lìng
fān





guāng
diàn
殿

chéng
èr
juàn

míng
yào
shī
liú
li
guāng


běn
yuàn
gōng

jīng




yán
shǒu


shòu

yòu
zhì
jǐng
lóng

nián
gēng




jiàn





xiàng
gōng


shù
zhū
gōng




xīn

zūn
shēng


chú
zuì
zhàng

chū
jiā

tāi


yùn
jiē
kōng

sān
zhuǎn

lún




liáo
zhì
bìng
děng
jīng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú


nài



nài


shì

èr
zhòng
jiè
jīng


nài

sòng


shì
shè
sòng


tuó



jiā
shè
sòng

wéi
shí
bǎo
shēng

guān
suǒ
yuán
shì
děng


shàng
èr
shí


shí

juàn


huǒ
luó
shā
mén




zhōng
yìn

shā
mén


zhèng
fàn



bīn
shā
mén


nán
tuó
zhèng
fàn
wén


shì
dōng
yìn

shǒu
lǐng

shè
luó
zhèng
fàn
běn

shā
mén
huì


shì
zhōng
yìn


shì
jiā


duō
děng

fàn
běn

shā
mén
wén
gāng
huì
zhǎo

zhēn
shēng
zhuāng
ài
tóng

héng
děng
zhèng


shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu


shì
dōng
yìn


tán
jīn
gāng
jiā
shī
湿

luó
guó
wáng

ā
shùn
děng
zhèng


xiū
wén
guǎn

xué
shì

jìn
zhào
guó
gōng

jiào
bīng

shàng
shū
xiāo
yáo
gōng
wéi


zhōng
shū
shì
láng
zhào
yàn
zhāo


shì
láng

cáng
yòng
bīng

shì
láng
zhāng
shuō
zhōng
shū
shè
rén

yòu

tǐng
děng
èr
shí

rén

wén
rùn


zuǒ

shè
shū
guó
gōng
wéi

yuán
yòu

shè

guó
gōng

guī
děng
jiān



shū

jiān

hào
wáng
yōng
jiān


yòu
zhì
ruì
zōng
jǐng
yún
èr
nián
xīn
hài



jiàn




chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu


wéi
lóng
wáng
shuō

yìn

lüè
jiào
jiè
děng
jīng

néng
duàn
bān
ruò
lùn
sòng


shì
yīn
míng

mén

guān
zǒng
xiāng
sòng

zhǐ
guān
mén
sòng

shǒu
zhàng
děng
lùn



huá


liàng
bǎi

shí
zàn



shí
èr

èr
shí

juàn

shā
mén








děng

fàn
běn

shā
mén
xuán
sǎn
zhì

děng

shòu

shā
mén
huì
zhǎo
děng
zhèng


tài
cháng
qīng
wèi
guó
gōng
xuē
chóng
yìn
jiān



cóng
tiān
hòu
jiǔ
shì
yuán
nián
gēng

zhì
ruì
zōng
jǐng
yún
èr
nián
xīn
hài

dōu


shí
liù

èr
bǎi
sān
shí
juàn

yòu
bié
zhuàn

táng

西

qiú

gāo
sēng
chuán

nán
hǎi

guī


chuán

bié
shuō
zuì
yào
xíng


shòu
yòng
sān
shuǐ
yào



mìng
fàng
shēng
guǐ


fán



jiǔ
juàn

yòu
chū
shuō

qiē
yǒu




(
(

zhū

zhōng
jiàn



zhī
lèi

fàn
yīn
yǒu
chǔ
xià
ěr
)
)
yuē


shí
juàn

dàn
chū

běn
wèi
huáng
shān
zhuì




huán

wén
suì
qǐn

jìng
yòu


qiē
yǒu


zhōng

chāo
zhū
yuán

bié

liú
xíng



jié

yīn
yuán
děng

shí
èr
jīng

shí
jiǔ
juàn


shì
bié
shēng
chāo
jīng



wéi
fān

zhèng
shù

jīn
zǎi
bié
shēng

zhōng


shān
fán

zhōng

liè
míng


jìng
suī
biàn
fān
sān
cáng
ér
piān
gōng




zhuì
zhī
xiá

shòu
xué


fán
suǒ
xíng
shì
jiē
shàng






huì


cháng
lún

xué

chuán
xíng
biàn

jīng
luò

měi
zāi



zhī
shèng
shì



xiān
tiān
èr
nián


chūn
qiū

shí
jiǔ


bǎo

jīng

bǎi
èr
shí
juàn
(
(
dān
zhòng


shén
lóng
èr
nián
chuàng
shǒu
xiān
tiān
èr
nián
gōng

)
)

yòu


jīng
xīn

jiù


shí
jiǔ
jīng

(
(


fǎn
)
)
chéng




zhōng


èr
shí
liù
huì
sān
shí
jiǔ
juàn

wéi


liú
zhì
xīn



èr
shí
sān
huì

shí

juàn

bìng
shì
jiù

kān
tóng
biān



bèi




zhòng
cún


xīn

huì
míng


bié


chū

shí

juàn
bǎo


zhōng


biān
liè
shí
xiāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu


èr
chū


bān
ruò

shí
huì


fēn
tóng
běn
guǎng
广
lüè
shǎo

cháng
shòu
寿
èr
nián

dōng
dōu

zhōu
dōng


)
)
wén
shū
shī

suǒ
shuō




jìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

zhōu

huò

juàn
chū
chū

bǎo


sān
shí

shàn

tiān

huì
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)

chéng
jīn
gāng

zhū


xiū
xíng
fēn

juàn
(
(
jiàn

zhōu


míng
jīn
gāng
mán


jiā
xíng
pǐn
shì
huá
yán
juàn
zhǔ
jīng
cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)
bǎo

jīng
shí
juàn
(
(
jiàn

zhōu


sān
chū

liáng
màn
tuó
luó
suǒ
chū
bǎo
yún
jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



shā
mén
chù

děng

shòu
)
)

chéng


shān
dǐng
jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu



chū

luó
shí
wén
shū
wèn


jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)

kōng
juàn
suǒ
shén
biàn
zhēn
yán
jīng
sān
shí
juàn
(
(
dāng


chū
jiù

dān
juàn
zhě

shì

jīng
chū
pǐn
shén
lóng
sān
nián
xià


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn
zhì
jǐng
lóng
sān
nián
chūn
gōng

)
)
qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


lǎo
tuó
luó

shēn
jīng

juàn
(
(

èr
chū

táng
zhì
tōng

èr
juàn
zhě
tóng
běn
jǐng
lóng
sān
nián
xià


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn
)
)



lún
tuó
luó

jīng

juàn
(
(


chū

shí
chā
nán
tuó
děng
chū
zhě
tóng
běn


shāo

jǐng
lóng
sān
nián
xià


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn
)
)
liù

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
yún
liù

zhòu

jīng


chū
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)

mìng

mén
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu


sān
chū

shàn

fāng
biàn
便
tuó
luó

jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)
guǎng
广

bǎo
lóu

shàn
zhù


tuó
luó

jīng
sān
juàn
(
(
shén
lóng
èr
nián
jiǔ
yuè
shí




西
chóng




dōng
tiān
zhú

shè
luó
děng


shā
mén
yún
guān

shòu
)
)



dǐng
lún
wáng
jīng

juàn
(
(

yún


dǐng
huò

juàn
jǐng
lóng
sān
nián
xià


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn

nián
dōng


)
)
wén
shū
shī

bǎo
cáng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn
)
)
jīn
gāng
guāng
yàn
zhǐ
fēng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
jǐng
lóng

nián


西
chóng





bān
ruò
qiū
duō
zhù
xuān
fàn
běn
)
)
yǒu


suǒ
wèn

chéng
jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu

cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)
bān
ruò

luó

duō

jīng

juàn
(
(

sān
chū




míng
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)
miào
huì
tóng

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

sān
chū




jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)

kōng
juàn
suǒ
zhòu
xīn
jīng

juàn
(
(
jiàn

zhōu


sān
chū


kōng
juàn
suǒ
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)
miào


luó
mén

wèn

zhuǎn


lún
jīng

juàn
(
(
jīn


yǒu


suǒ
wèn

chéng
jīng
shì
cháng
shòu
寿
èr
nián


zhōu
dōng


)
)
zhì
měng
cháng
zhě
wèn
jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)





chú

qiē
guǐ
bìng
jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)

xié
jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)
wén
shū
shī

zhòu

cáng
jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)


zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn


qián
zhòu
cáng
gòng
shì

jīng
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)

jiā
lüè



zào
guǎng
广





shàn
zhù
jīng

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)
shì
bān
ruò
liù

sān

lùn

juàn
(
(
cháng
shòu
寿
èr
nián


shòu



)
)

yòu

shí
sān

(
(
bǎo

èr
shí
liù
huì

wéi
èr
shí
liù

)
)


bǎi

shí

juàn
(
(
bān
ruò

luó

duō

xià

shí
èr


shí
èr
juàn
xún
běn
wèi
huò
)
)

shā
mén


liú
zhì

běn
míng


liú
zhī

táng
yán



tiān
hòu
gǎi
wéi


liú
zhì

táng
yún
jué
ài

nán
yìn

rén


luó
mén
zhǒng

xìng
jiā

shì

cōng
ruì
jué
lún
fēng
shén
shuǎng


shēng
nián
shí
èr
wài
dào
chū
jiā

shī
bǐng

luó
shē
luó
xué

jīng
shù

suì
dòng
xiǎo
shēng
míng
yóu
xián
shù
lùn

yīn
yáng

shù


tiān
wén
zhòu
shù

fāng
jiē

zhǐ
zhǎng

nián
dēng
ěr
shùn

wèi

xíng
liáo
sēng
lùn

huò

shēn
shì

shí
yǒu

chéng
shàng
zuò

sān
cáng

jué
hào

shè

shā

zhī

gēn
shú
suì

jiāo
lùn

wèi
yuè

guān





shǐ
zhī


gāo
míng
fěi
yíng
dēng
bìng
zhào


hǎi
shēn
guǎng
广

juān

děng
rùn


shì
méi
shēn
jìng
shì
zhuān
xué

chéng

fèng
jiè

kuī
zhì
jié
gāo
jùn

chóng
huì
yǒu
zài
jiě
xué
kuān
shēn

wèi
yuè

nián
tōng

sān
cáng

tiān
huáng
yuǎn
wén


qiǎn
shǐ
使
wǎng
yāo

wèi

shǐ
使
huán
bái
yún

jià


tiān
hòu


fāng


jīng


cháng
shòu
寿
èr
nián
guǐ

chuàng

dōu





nián


shòu



bǎo

jīng

zhōng
yìn

wáng
shǐ
使
shā
mén
fàn

tóng
xuān
fàn
běn

shā
mén
zhàn
tuó

shì

luó
mén


chǎn



shā
mén
huì
zhì
zhèng



shā
mén
chù

děng

shòu

shā
mén

xuán
děng
zhuì
wén

shā
mén
yuán

shén
yīng
děng
zhèng



bīn

chéng
sūn

jiān


hòu


zhōu
dōng


shí
xiāng
bān
ruò

jīn
gāng



chéng


dǐng

yǒu

miào
huì

wén
shū



jìng
jiè

miào


wèn

děng
jīng

yòu


shòu





mìng

mén

liù

shén
zhòu

bān
ruò

duō



kōng
juàn
suǒ
zhòu
xīn

zhì
měng
cháng
zhě
wèn

chú
guǐ
bìng



tuó
luó


wén
shū
zhòu

cáng



zhòu
wáng






shàn
zhù
děng
jīng


bān
ruò
liù

sān

lùn


shàng

shí
jiǔ


èr
shí
juàn

shā
mén
xíng
gǎn
děng
tóng


hòu
zhì


lóng
xīng
shén
lóng
èr
nián
bǐng

suí
jià
guī
jīng

chì


西
chóng


ān
zhì

suì

guǎng
广

bǎo
lóu


kōng
juàn
suǒ
shén
biàn




dǐng

qiān
shǒu
qiān
yǎn
lǎo
tuó
luó




lún

wén
shū
bǎo
cáng

jīn
gāng
guāng
yàn
děng
jīng



bǎo



jīng
dōu
yǒu

shí
jiǔ
huì

shàng
dài

zhě
zhāi
huì
bié
fān
ér

zhōng

zhì

wǎng
zhě
zhēn
guān
zhōng
xuán
zàng

shī
wǎng
yóu
yìn

jiāng
fàn
běn
huán


hóng






cáng
jīng


shì
bǎo


shí
èr
zhī

huì

hòu


huá
gōng

fān

bān
ruò
jìng
zhū

yīn
qín
qǐng
fān
bǎo


zàng

shī
yún


bǎo

zhī
gōng

xiè

bān
ruò


shēng


qióng
kǒng

zhōng

shì


qǐng


suì

jiā

zhī



shù
xíng
nǎi
jiē
tàn
yuē


jīng



qún
shēng
wèi
yǒu
yuán





shuāi
jié

néng
bàn


yīn
ér
suì
chuò

liú
zhì
lái




fàn
běn



mìng
zhì

zàng

gōng

suì
guǎng
广
jiū
shuò

bìng
zhào
míng


xún

jiù
fān
zhī
jīng

kǎo
xiào
xīn
lái
zhī
jiā

shàng
dài

zhě
kān
tóng




lái
wèi
chū
àn
běn

fān

jiān

jiù

yōng

xiáng
wén
zhòng


shǐ

shén
lóng
èr
nián
bǐng

chuàng
yán



ruì
zōng
xiān
tiān
èr
nián
guǐ
chǒu




zhōng
èr
shí
liù
huì
sān
shí
jiǔ
juàn

liú
zhì
xīn


wèi
sān


huì


biān
zhuāng
yán
huì


liàng
shòu
寿

lái
huì


dòng

lái
huì

bèi
jiǎ
zhuāng
yán
huì

wén
shū
shī


mén
huì

chū
xiàn
guāng
míng
huì


wéi
ā
nán
shuō
chù
tāi
huì


jìn

cáng
huì

shòu
huàn
shī

tuó
luó

huì


shén
biàn
huì

yōu


huì


shēng
zhì

huì

shàn
shùn


huì

qín
shòu
cháng
zhě
huì

yōu
tuó
yán
wáng
huì

miào
huì
tóng

huì

héng

shàng
yōu


huì

gōng

bǎo
huā



huì

shàn

tiān

huì

ā

shì
wáng

huì

jìng
xìn
tóng

huì





suǒ
wèn
huì


jìn
huì


huì

shēng
mán

rén
huì

guǎng
广

xiān
rén
huì

chuàng







guāng
diàn
殿


qīn


yán

shòu
jīng
zhǐ

bǎi
liáo
shì
zuò
fēi
hòu
tóng
guān

qiú
zhī

rén


jiā


dài
ruì
zōng




běi
yuàn
bái
lián
huá
tíng



gān

děng
diàn
殿

bié
kāi
huì
shǒu

qīn

shòu

bìng
shā
mén

zhōng

dōng
yìn


shǒu
lǐng

shè
luó
zhí
zhōng
shū



děng

fàn
wén

běi
yìn

shā
mén



nán
yìn

shā
mén

ruò
qiū
duō
děng
zhèng
fàn


shā
mén
huì
jué
zōng


jìng

fāng
děng

shòu

shā
mén
shēng
zhuāng

cáng
chén
wài

zhuó
shēn
liàng
huái
怀

děng
zhèng


shā
mén
chéng

shén
lán
yún
guān
děng

wén

tài

zhān
shì
dōng
hǎi
jùn
gōng

jiān
bīn
wáng


ān


càn
shàng
shū
yòu
chéng
dōng
hǎi
nán

cáng
yòng
zhōng
shū
shè
rén

wáng
nán

jìn


láng
zhōng
péng
jǐng
zhí
zuǒ

què

xiàn
nán
wáng
jìn
tài

chéng
yán
wēn
zhī
tài
cháng

shì

zhī
zhāng
děng
rùn


zhōng
shū
shì
láng
píng

hóu

xiàng
xiān
shì
zhōng


鹿
gōng
wèi
zhī

děng
jiān


qián
tài
cháng
qīng
xuē
chóng
yìn
tōng
shì
shè
rén
hóng
nóng
nán
yáng
zhòng

jiān


shàn
xiě

liǎo
jiāng
běn
jìn


ruì
zōng
wài
zǒng
wàn
fāng

chóng
sān
bǎo



zhì

biāo

jīng
shǒu

qián
hòu
zǒng


shí
sān



bǎi

shí

juàn

sān
cáng
liú
zhì

fān
bǎo

jīng
liǎo
gēng


jīng

chán
guān

shén
jīn
dān
yǎng
zhì

shòu
寿
suī
guò
bǎi
dào


kuī

chí
sòng
jīng
xíng
chén
hūn



zhì
kāi
yuán
shí
èr
nián
suí
jià

luò

chì

cháng
shòu
寿

ān
zhì


liú
zhì
suǒ
zhù
jiā
hào
kāi
yuán

zhì
shí

nián
jiǔ
yuè


wèi
mén
rén
yuē

pào
huàn
zhī
shēn

jiù
shuāi
xiǔ

zòng
rán
jiǔ
zhù
zhōng
guī

miè


shēng
nián
shè
yǎng

miǎn
shuāi


jīn
jiàn
chí


gēng
yán
shí

suì
cóng
èr
shí


yǐn

shí
yào
ěr

jué

suī
xiàng

xún
shén




zhì
shí

yuè
sān

suì
suǒ
xiāng
shuǐ


huàn
xīn
jié


zhì


chén
cháo


fàn
běn
zhòng
jīng
shǒu
qíng
dǐng
dài


zàn
tàn

zhì


zhāi
shí

gào
zhū
shì
rén
jiē
lìng

sǎn


zàn
jiù
jìng


xuān
shēng

suì

jìng
shì
zhī
zhōng
yòu
xié
ér

yǎn
rán
ér


chūn
qiū

bǎi

shí
yǒu
liù


fēi

xiū
shēng

tuō

chén
láo

yān
néng
bǎo

xiá
líng


liú
zhuān

zhě



wén
tiān
tīng
huáng
zhōng
gǎn

tòng
tàn
jiǔ
zhī

zhuī
zèng
hóng
鸿


qīng

shì
yuē
kāi
yuán

qiē
biàn
zhī
sān
cáng

zhào
qiǎn

shì

huái
怀
jìng
wǎng
dōng
dōu
jiān
zàng

chì


chū

gōng
zàng
suǒ



lìng
yōu
shàn

xiàn

shù


shì




fān
zhuàng
huá
gài

tián
sāi

xiàng
ér


shù

suì
qiān
biǎn

lóng
mén


gōng
yǎng
yān

fēn
jié


juàn
(
(

yún

shā
sāi
jié

běn
)
)

yòu



juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
ài
tóng


xìng
zhào
shì

běn
tiān
shuǐ
rén

dài

guān
yuān

tóng
ruò
líng
chū
jiā
hòu


xué
chí


jiǎng

shā
sāi

yuǎn
jìn
shī
bǐng


sòng
cháo

bīn
sān
cáng
jué
shòu
寿


shā
sāi


yīn
chū
jié


juàn

shí
yùn
qiān


běn
líng
luò

xún
qiú

huò
xué
zhě



tóng
suì



zhī

chāo
chū
jié


juàn


zōng
xué
zhě
shèng
chuán
liú

xīn

huá
yán
yīn

èr
juàn

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huì
yuàn

jīng
zhào
rén

huá
yán
cáng

shī
shàng
shǒu
mén
rén


qín
xué

duò

wài
jiān
tōng

huá
yán

zōng
yóu
suǒ
jīng


yuàn

xīn

zhī
jīng
wèi
yǒu
yīn




zhī
zhě

jué

cóng

suì

lǎn

shū
zhuàn
chéng
èr
juàn

shǐ
使
xún

zhī
zhě

yuǎn
qiú
shī
ér
jué




shuō
miào

jué
dìng

zhàng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

zàng

shī
chèn
zàn

chéng
gōng

jīng
tóng
běn
kāi
yuán
jiǔ
nián
liù
yuè

zhōng
nán
shān
shí
biē

lǎo
yǐn
lán
ruò

)
)
chū
shēng

biān
mén
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

shí




liàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
kāi
yuán
jiǔ
nián

fèng
ēn


)
)
shī


tuó
suō
wáng
duàn
ròu
jīng

juàn
(
(
kāi
yuán
jiǔ
nián

fèng
ēn


)
)

chéng
xiū
xíng


xíng
mén
zhū
jīng
yào

sān
juàn
(
(
kāi
yuán
jiǔ
nián
liù
yuè
èr
shí


zhōng
nán
shān
shí
biē

lǎo
yǐn
lán
ruò

)
)

yòu


liù
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì
zhì
yán


tián
guó
wáng
zhī
zhì


xìng

chí
míng

(
(


fǎn
)
)
yòu
zhì

táng
zǎo

róng


shòu
zuǒ
lǐng
jūn
wèi

jiāng
jūn
shàng
zhù
guó
fēng
jīn
mǎn
jùn
gōng

ér

xìng
chún
zhì
zhēn
xìn

huái
怀

qǐng
shè
zhái
zhì

fèng
wéi
guó
jiā

shén
lóng
èr
nián

yuè
shí


chì
yǔn

suǒ
qǐng

yòu

weí
shēng



cháng

zhōng
huá

xìng

shì
fèng

cháo
bān
róng
chǒng


yóu
kǒng
dāo
chéng
hòu

làn

shū
ēn


shì

qǐng
chū
jiā

chóu
xuán


shén
lóng
èr
nián
shí

yuè
èr
shí



zhì
yún

rén
zhī
qíng



tān


wèi

qīng
zhī
yuàn

nǎi



chū
jiā


lán
ruò
zhī
zōng

chán

zhī
xíng


shěng
lái
zòu
jiē
shǎng
jiān
huái
怀


suì
suǒ

shì
chéng
gāo
zhì


jǐng
lóng
yuán
nián
shí

yuè




shēng


shè
jiā

luò

hào
zhì
yán

réng
qǐng
zhù

zhōng
nán
shān
zhì
xiāng

lán
ruò
xiū
dào

yóu
shì

xīn
jìng

yàn
zuò
jīng
xíng

jīng


huái
怀
yōu


niàn

jiā

jīng
míng
táng
fàn
zhì
zhào
yōu
wēi

bǎo

zhēn
quán

lái





chéng

lún
zhǐ
jiǔ

fān
xiáng

pín
fèng

yán
jiān
lìng
zhèng


cháng

shí
biē


ā
liàn
ruò

tóu
tuó
xíng

kāi
yuán
jiǔ
nián

shí
biē
liàn
ruò

fèng
ēn



jué
dìng

zhàng
jīng
děng



bìng
wén
zhì
xiāng
jiān


shēn


yòu

zūn
shēng
tuó
luó

zhòu

shǒu


huá
jīng
yào
wáng


děng
zhòu
liù
shǒu

shí
yǒu
jīng
běn
xiě
xīn
zhòu


xìng

guài
zhī


zhī


zhǔn


míng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū


zhào
sān
cáng

zhě
tóng
běn
)
)
jīn
gāng
dǐng


zhōng
lüè
chū
niàn
sòng


juàn
(
(

yún
jīng
)
)
jīn
gāng
dǐng
jīng
màn
shū
shì





xīn
tuó
luó

pǐn

juàn
guān

zài


lún





yào

juàn
(
(
shàng
sān
jīng
bìng
chū
fàn
běn
jīn
gāng
dǐng
jīng
cuō
yào
chāo

fēi
quán


)
)

yòu



juàn

běn
bìng
zài

shā
mén


luó

(
(
shàng
shēng
)
)

(
(

zhī
shàng
shēng
)
)
táng
yún
jīn
gāng
zhì

nán
yìn


lài
xié
guó
rén
(
(

yún
guāng
míng
guó

guó
jìn
guān
yīn
gōng
diàn
殿

tuó
luò
shān
)
)

luó
mén
zhǒng

yòu
ér
chū
jiā
yóu
zhū
yìn


suī

wài


ér
piān
shàn
zǒng
chí




mén
hǎn
yǒu



suí
yuán
yóu
huà
suí
chù

shēng

wén

zhī



chóng
shèng

suì
fàn

dōng
yóu


hǎi


kāi
yuán

nián
zhōng
fāng
jiè
jīng



shì
guǎng
广
hóng

jiào
jiàn
màn

luó



zuò
chéng
jiē
gǎn
líng
ruì

shā
mén

xíng
qīn



shù
jiù

xún

zhì


zhǐ
chén

wéi

tán
guàn
dǐng


xíng
jìng
shòu


qǐng

liú
tōng


shí

nián
guǐ
hài



shèng

wéi



niàn
sòng




zhī
tuó
luó


dōng
yìn


luó
mén

shǒu
lǐng
zhí
zhōng
shū

shè
luó



sōng
yuè
shā
mén
wēn


shòu

zhì
shí

nián
gēng




jiàn


chū
màn
shū
shì



xīn

guān

zài


yào

shā
mén
zhì
cáng



yòu

jiù
suí
qiú
zhōng
gēng

xīn
zhòu

zhì
zhí
zǒng
chí

suǒ
zhì
jiē
yàn


jiào
liú
chuán
shí

rén




dǐng

lái

yīn
xiū
zhèng
liǎo

zhū


wàn
xíng
shǒu
léng
yán
jīng
shí
juàn

yòu


shí
juàn


běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
huái
怀


xún
zhōu
rén


zhù
běn
zhōu
luó

shān
nán
lóu



shān
nǎi
xiān
shèng
yóu

zhī
chù


jiǔ

jīng
lùn
duō
suǒ
gāi


jiǔ
liú

lüè


tǎo
xún

dàn


jìn
hǎi


shù
yǒu
fàn
sēng
yóu
zhǐ


jiù
xué
shū


jiē
tōng


wǎng
zhě
sān
cáng


liú
zhì

bǎo

jīng

yuǎn
zhào

lái

chōng
zhèng


suǒ
wéi
shì

huán
guī

xiāng

hòu
yīn
yóu
guǎng
广



fàn
sēng

(
(
wèi


míng
)
)

fàn
jīng

jiā
qǐng
gòng

zhī


chéng
shí
juàn




dǐng
wàn
xíng
shǒu
léng
yán
jīng
shì




shòu
jīng
zhǐ
jiān

zhuì
wén



fàn
sēng
chuán
jīng
shì


zhī
suǒ
zhī

yǒu
yīn
nán
shǐ
使
liú
jīng
zhì




zhē

chéng

shén
biàn
jiā
chí
jīng

juàn
(
(



juàn
shì
niàn
sòng

)
)



tóng

jīng
sān
juàn
(
(
táng
yún
miào

tóng


yún




huò
èr
juàn
)
)



jié
luó
jīng
sān
juàn
(
(
táng
yán
miào
chéng
jiù






bìng
shì
zhòu

nài


zēng


màn

luó


zhé

tóng
wèi
shòu

rén
dào
tīng
jiè

biàn
便
chéng
dào

)
)

kōng
cáng


néng
mǎn
zhū
yuàn
zuì
shēng
xīn
tuó
luó

qiú
wén
chí


juàn
(
(
chū
fàn
běn
jīn
gāng
dǐng
jīng
chéng
jiù

qiē

pǐn
lüè

shǎo
fēn
)
)

yòu



shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shū

jiā
luó

táng
yán
shàn

wèi

zhōng
yìn

rén

shì
jiā
zhī
miáo


fēng

shuǎng
jùn
cōng
ruì
chāo
qún

jiě
jīu

chéng
xíng
gāi
sān
xué

zǒng
chí
chán
guān
miào


yuán


shù

néng


ān
xiǎo

jiā

hóng

wéi


dàn
jiān
wēi

suì


zhōng
tiān
lái
yóu
dōng
xià


zhì
běi
yìn

jìng

shēng




jīng

jīn
shàng
sōu

xián
liáng


shǐ
使
yíng
jiē


kāi
yuán

nián
bǐng
chén



fàn
běn
lái

cháng
ān

chū

xīng


nán
yuàn
ān
zhì


hòu
yǒu
chì
lìng
zhù

西
míng

zhì

nián
dīng




yuàn


kōng
cáng
qiú
wén
chí


juàn

shā
mén





shā
mén

zhuó
zhuì
wén

shòu



wèi
suǒ
jiāng
fàn
běn
yǒu
chì
bìng
lìng
jìn


yuán

wèi

guǎng
广

zhū
jīng

nǎng
shí
shā
mén

xíng

西
yóu
tiān
zhú
xué

yán
guī
huí

zhì
běi
tiān

xìng
ér


suǒ
jiāng
fàn
běn
yǒu
chì
yíng
guī


zài

西
jīng
huá
yán

shōu
zhǎng


wèi

shā
mén

xíng



jiǎn

shù
běn
fàn
jīng
bìng
zǒng
chí
miào
mén

xiān
wèi
zēng


zhì
shí
èr
nián
suí
jià

luò




xiān

ān
zhì

suì
wéi
shā
mén

xíng




zhē

jīng


jīng


fàn
běn
yǒu
shí
wàn
sòng

jīn
suǒ
chū
zhě
cuō

yào
ěr

shā
mén
bǎo
yuè



shā
mén
xíng

shòu
chéng
zhǐ
jiān
shān
zhuì



wén
zhì
xiāng
bàn
miào
xié
shēn


yòu
chū






èr
jīng


wèi
xìng
ài
tián
jiǎn
jìng


shén

shí
kāi
chán
guān
jiǎng
quàn
chū
xué


bēi
zuò
niàn
jiē
yòu

kuī

rén
huò
wèn

pōu


zhì
kāi
yuán
shì
jiào

èr
shí
juàn
(
(
shàng
zhì
zǒng

xià
zhì
bié

shí

nián
gēng



西
chóng


dōng

yuàn
zhuàn
)
)


táng

diǎn


juàn
(
(
tóng
qián
shí

nián
zhuàn
)
)


jīn

jīng



juàn
(
(
tóng
qián
shí

nián
zhuàn
)
)



jīn

dào
lùn
héng

juàn
(
(
tóng
qián
)
)

zhū
jīng

chàn

èr
juàn
(
(
tóng
qián
)
)

yòu
shàng


èr
shí

juàn

zhì
shēng
suǒ
zhuàn

shēng
zǎo

shì
liú
zhì
hóng

jiào

dàn
cái
wēi

guǎ

suì
běn
huái
怀


yǎng
zhī
jiān

jīng
hán
shǔ

zēng
wèi
néng
xuān
chuán
zhèng


dān



ér
jìn
yuè
cáng
jīng
réng
tàn
zhòng




chà
miù
huò
suǒ
wèi
ān

kuáng
jiǎn
fěi
rán
kǎo
chéng



suī
wén



ér
shì
yǒu
suǒ
píng

dàn

jiàn
wèi
hóng

duō
shū
què
ěr




diǎn

děng


běn

zhī


xìng
zhū
lái
zhé


qiào
yān

yòu
cóng
hòu
hàn
dài
zhì
huáng
cháo


shí
jiǔ
dài

suǒ
chū

xiǎo
chéng
jīng

lùn
bìng
xián
shèng

chuán

zǒng
èr
qiān
èr
bǎi

shí



dōu


qiān

shí
liù
juàn


zhōng

qiān

bǎi
èr
shí



qiān

shí

juàn
jiàn
xíng

cáng
(
(

liáng
dài
màn
tuó
luó

wén
shū
bān
ruò
jīng
bān
ruò

zhōng

zǎi
bǎo

jīng
zhōng


biān




jīng

zhōng
zhòng
zǎi
)
)


shí
shù

dàn

qiān

bǎi
èr
shí
sān


qiān

shí

juàn
shì
jiàn
xíng
shù
(
(


chuán
zhōng
yǒu

shí

sān
bǎi
liù
shí

juàn
bìng
shì

fāng
zhuàn

fēi
fàn
běn
fān
chū
)
)

qiān

bǎi

shí



qiān
jiǔ
bǎi

shí
juàn
shì
què
běn
shù

liǎng
jiàn
jiàn
què

yǒu
èr
qiān
èr
bǎi

shí



qiān
èr
shí

juàn
(
(

qián
dōu
shù
qiàn



qiān
jiǔ
juàn

tóng
zhě

dōng
jìn

gòu
yǎn






shí
sòng

xiāo







duō
pǐn

juàn

zhōu


dài
zhì



mén
pǐn
zhòng
sòng


juàn
bìng


miào

huá
zhōng

suí
cháo
jué
duō

yín
zhǔ
pǐn
zhǔ
lèi
pǐn
gòng

juàn


jīn
guāng
míng
zhōng

běi
liáng
tán

chèn


juàn
jīn
guāng
míng
liáng
cháo
zhēn



juàn
jīn
guāng
míng
zhōu
shì
jué
duō


juàn
jīn
guāng
míng
suí
cháo
shā
mén
bǎo
guì

qián
sān
běn

chéng

juàn

shàng
sān
jīng
zài
shān
fán

jiā




shí
jiǔ
juàn
huán

dōu
shù

tóng


qiàn
shǎo
)
)

(
(
zǒng

zhī
jiǔ
)
)