心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之十  叙列古今诸家目录 古经录一卷  右寻诸旧录。多称为古录。似是秦始皇时释利防等所赍经录 旧经录一卷...

开元释教录第十卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí
juàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī
shí


liè

jīn
zhū
jiājīng


juàn

yòu
xún
zhū
jiù


duō
chèn
wéi
shì
qín
shǐ
huáng
shí
shì

fáng
děng
suǒ

jīng

jiù
jīng


juàn

yòu

shì
qián
hàn
liú
xiàng
xiào
shū
tiān


wǎng
jiàn
yǒu

jīng


wèi

cáng
jīng


wèi
kǒng

suǒ
cáng

huò
qín
zhèng
fén
shū

rén
zhōng
suǒ
cáng
zhě
hàn
shí

jīngjuàn

yòu

shì
míng

shí
jiā


téng
chuàng


shí
èr
zhāng
jīng
yīn

zhuàn

zhū
shì
xíng
hàn


juàn

yòu
cáo
wèi
shí
yǐng
chuān
shā
mén
zhū
shì
xíng


luò
yáng
jiǎng
dào
xíng
jīng
yīn
zhuóhòu
wǎng

西

qiú
jīngér

zhòng
jīng


juàn

yòu

西
jìn


dài

cháng
ān
qīng
mén
wài西

shā
mén
zhú


fān

zhòng
jīng

yīn
chū


zhòng
jīng


juàn

yòu

西
jìn
huì

dài

yǒng
jiā
zhōng
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn
bǐng
shòu

gōng
zhī

jiàng


hòu

fān
jīng

yīn
chū


zhào


juàn

yòu

shì
èr
zhào
shí

zhū

yáo
zhù

wèi
zhī
xìng
shì
zōng

zhòng
jīngjuàn

yòu

qín
dài
shā
mén
shì
dào
ān
suǒ
zhuàn


qián
zhū

dàn
liè
jīng
míng

zhì

pǐn
lèi
shí
dài
gài
què
érhòu
rén

lǎn


gēn
yóu

ān
nǎi
zǒng

míng

biǎo

shí
dài

quán
pǐn
xīn
jiù
dìng

zhì
zuò

zhòng
jīng
yǒuér
míng

zài
hòu
qún


ér
zēng
guǎng
广

shì
zhī
gāo
huái
怀

chuí
fàn
hòu
kūn

suǒ
zhuàn
zhī
wén

jiàn
sēng
yòu

èr
qín


juàn

yòu
hòu
qín
yáo
xīng
hóng
shǐ
nián

cháng
ān
shā
mén
shì
sēng
ruì
suǒ
zhuàn

ruì

ān
gōng
zhīshén
yòng
tōng
lǎng


biāo


cān

shí
mén
duō
yǒu
zhuàn

zhòng
jīng


juàn
(
(
wèi
shì


shì

jìn
shì
西

)
)

yòu
dōng
jìn

shān
dōng
lín

yuǎn
gōng


shì
dào
liú
chuàng
zhuàn

wèi
jiù
ér


tóng
xué
zhú
dào


ér
chéng
zhī
jīng
lùn
dōu


juàn
(
(
bié


juàn
)
)

yòu
dōng
jìn
chéng


zhāng
shān
shā
mén
zhī
mǐn

zhuàn


rén
zǒng
xiào

jīn
qún
jīng

zhuàn
dōu


mǐn

yòu
zhuàn
biézhòng
jīng


èr
juàn

yòu
xiāoshí

shā
mén
shì
wáng
zōng
zhuàn

jiàn
liáng
sān
cáng

shì
hóng
chōng


juàn
(
(
nán

yáng
dōu
rén
)
)
shì
dào
huì
sòngjuàn
(
(
nán

)
)
shì
dào
píng


juàn
(
(
běi

)
)
shì
zhèngjuàn
wáng
chējuàn
shǐ
xīng


juàn
(
(
wèi
xiáng
zhuàn
zhě

yún
nán

)
)

shān


juàn
(
(
wèi
xiáng
zuò
zhě
)
)
cén
hào


juàn


liú
zhī


juàn
(
(
yuán
wèi
luò
jīng
yǒng
níng

tiān
zhú
shā
mén

)
)
huá
lín

diàn
殿
zhòng
jīngjuàn
(
(
liáng
tiān
jiān
shí

nián
chì
shā
mén
sēng
shào
zhuàn
)
)
suí
shā
mén
shì
líng
[
[
shì
*
*

]
]

jīng


juàn
(
(
cháng
fáng

zhōng

suí

)
)
zhòng
jīng
dōu


juàn
(
(

shì
zǒng

zhū
jiā
wèi
xiáng
zuò
zhě
)
)


qián
zhū

èr
shí

jiā

cháng
fáng

diǎn
èr

yún

shàng
jiàn
zhū

jiǎn
chuán

yǒu
zhī

wèi
jiàn

běn


liè
míng
ér

zhòng
jīng
bié

èr
juàn
(
(
wèi
xiáng
zuò
zhě
yán

sòng
shí
zǒng
fēn
shíhòu
liè
)
)

chéng
jīng(
(
sān
bǎi

shí


bǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)
sān
chéng
tōng
jiào


èr
(
(

shí


jiǔ
shí

juàn
)
)
sān
chéng
zhōng

chéng


sān
(
(

shí


sān
shí

juàn
)
)

yòu
shàng
juàn
sān

(
(
zǒng

bǎi
sān
shí


jiǔ
bǎi

shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng(
(

bǎi
sān
shí
liù

liù
bǎi

shí
juàn
)
)


piān

běn
què
(
(

què
běn


xiǎn

juàn
yīng
sǎn
zài
zhū

zhōng

ěr
)
)

xiǎo
chéng

pàn


liù
(
(

bǎi

shíbǎi

shí

juàn
)
)

jīng(
(

shí


èr
shí
juàn
)
)
(
(

shí
èr


bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)
shù


jiǔ
(
(
liù


bǎi
èr
shí

juàn
)
)
lùn


shí
(
(
liù


bǎi

shí
èr
juàn
)
)

yòu
xià
juàn


(
(
zǒng
liù
bǎi

shíqiān
liù
bǎi

shí
èr
juàn
)
)

shàng
xià
liǎng
juàn

yǒu
shí
piān

dōu

qiān

shí
jiǔ


èr
qiān

bǎi
jiǔ
shí
liù
juàn
(
(

xià
juànshù
kān
tóng
juàn
shù
shǎo

bǎi
wèi
xiáng
suǒ

)
)
yuán
wèi
zhòng
jīng


(
(
yǒng

nián
chì
shè
rén

kuò
zhuàn

juàn
chéng
)
)

chéng
jīng(
(
èr
bǎi

shí


)
)

chéng
lùn


èr
(
(
èr
shí
jiǔ

)
)

chéng
jīng

zhù


sān
(
(

shí
èr

)
)

chéng
wèi

jīng
lùn(
(
èr
shí
sān

)
)
xiǎo
chéng
jīng(
(
liù
shí
jiǔ

)
)
xiǎo
chéng
lùn


liù
(
(
èr

)
)
yǒu

wèi

jīng(
(

shí
liù

)
)
fēi
zhēn
jīng(
(
liù
shí
èr

)
)
fēi
zhēn
lùn


jiǔ
(
(


)
)
quán
fēi
jīng

rén
wàng
zuò


shí
(
(

shí


)
)

dōu
shí
jiàn

jīng

lùn
zhēn
wěi


bǎi
èr
shíèr
qiān

shí
sān
juàn
(
(

shù
kān

dōu
shù

tóng
shèng
shí


wèi
xiáng
suǒ

)
)
liáng
dài
zhòng
jīng


(
(
tiān
jiān
shí

nián
chì
shā
mén
bǎo
chàng
zhuàn
)
)
zhòng
jīng


juàn


(
(

chéng
èr
bǎi
liù
shí
èr

liù
bǎi

shí

juàn
)
)
yǒu

rén
duō
juàn

(
(
liù
shí
jiǔ


bǎi
liù
shí

juàn
)
)


rén
duō
juàn
èr
(
(shí
jiǔ
juàn
)
)
yǒu

rén

juàn
sān
(
(
jiǔ
shí

jiǔ
shí
juàn
)
)


rén

juàn

(
(
jiǔ
shí


jiǔ
shí

juàn
)
)
zhòng
jīng


juàn

èr
(
(
xiǎo
chéng
èr
bǎi

shíbǎi
juàn
)
)
yǒu

rén
duō
juàn

(
(

shíbǎi
èr
shí
juàn
)
)


rén
duō
juàn
èr
(
(shí

juàn
)
)
yǒu

rén

juàn
sān
(
(

shí


shí
juàn
)
)


rén

juàn

(
(
èr
bǎi

shí
sān

èr
bǎi

shí
sān
juàn
)
)
zhòng
jīng


juàn

sān
(
(
sān
bǎi
liù
shí
èr


qiān
liù
bǎi

shí
èr
juàn
)
)
xiān


jīng

(
(

shí


duō
juàn
èr
bǎi

shí
jiǔ
juàn
sān
shíjuàn
sān
shí

juàn
)
)
chán
jīng
èr
(
(
jiǔ

duō
juàn
sān
shí

juàn
sān
shíjuàn
sān
shí

juàn
)
)
jiè

sān
(
(
liù
shí


èr
bǎi

shí
sān
juàn
)
)

jīng

(
(
liù
shí
èr

liù
shí

juàn
)
)
zhù
jīng

(
(

shí

èr
bǎi

shí
liù
juàn
)
)
shù
lùn
liù
(
(
sān
shí


sān
bǎi
liù
shí

juàn
)
)(
(
sān
shí


sān
bǎi

shí

juàn
)
)
zhòng
jīng


juàn


(
(
èr
bǎi
èr
shí
jiǔ

jiǔ
bǎi

shí

juàn
hòu

shù
kān
qiàn


tóng
)
)
suí
shì
bié
míng

(
(

shí
sān


bǎi

shí
sān
juàn
)
)
suí
shì
gòng
míng
èr
(
(
sān
shíbǎi

shí
juàn
)
)


sān
(
(

shí


sān
shí
liù
juàn
)
)

míng

(
(

shí


èr
shí
jiǔ
juàn
)
)
shén
zhòu

(
(

shíshí

juàn
)
)

zǒng

juàn
dōu
èr
shí
jiàn

fán

qiān

bǎi
sān
shí
sān


sān
qiān

bǎi

shí

juàn
(
(

dōu

shù

qián
shù
kān
shàn
sān
bǎi
jiǔ
shí


wèi
xiáng
suǒ

)
)
gāo

zhòng
jīng


(
(

píng
nián
shā
mén
tǒng

shàng
zhuàn
fàn
míngduō
luó

juàn
chéng
)
)

cáng


(
(
èr
bǎi
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn
)
)
xiū
duō
luó

èr
(
(

bǎi

shí
jiǔ

sān
bǎi
èr
shí
juàn
)
)sān
(
(

shí
jiǔ

èr
bǎi

shí
liù
juàn
)
)
ā

tán


(
(

shí


bǎi
èr
shí

juàn
)
)
bié(
(
sān
shíshí

juàn
)
)
zhòng
jīng
chāo

liù
(
(

bǎi
èr
shíbǎi
sān
shí

juàn
)
)
(
(
sān
shí
sān


bǎi

shí

juàn
)
)
rén
zuò


(
(

shíbǎi
liù
juàn
)
)

dōu

jiàn

jīng

lùn
zhēn
wěi


bǎi

shíèr
qiān
sān
bǎi
sān
shí

juàn
(
(

dōu
shù

qián
shù
kān
qiàn
shí

juàn

tóng
wèi
xiáng
suǒ

)
)

cóng
zhòng
jīng
bié

xià

jiā


cháng
fáng

diǎn
èr


liè
piān


jīn
xún
běn
wèi
huò

dàn

cún


táng
zhòng
jīngjuàn
(
(
zhēn
guān
chū

guāng

shā
mén
xuán
wǎn
zhuàn
chū

diǎn

)
)

yòu

diǎn

zhōng

yǐn
yòng
yún

táng
jiù

wèi
jiàn

běnsuí

juàn
zhòng
jīng

biān
xīn
jīngzhě

tóng
zhòng
jīngjuàn
(
(

suí


jiā
zàng

jīng

jiētáng

jìng
ài

shā
mén
jìng
tài
zhuàn
)
)

yòu
cóngxià
sān
shí

jiā

zhū

zhī
zhōng
suī
jiē
bèi
shù


xún

běn
nán

bèi
yān

qiě
liè
míng

zhī

yǒu

(
(
zhuàn

zhě
yuē
yòu

cháng
fáng

zhōng
yǐn

chéng

cáng

zhōu

zhī
zhōng
yǐn
zhēn
shàn


xuán
lín


shàng
zhī


dàn
yǐn

míng

yán
juàn
shù
yòu
yǒu
chén
cháo

chéng

cáng


juàn
bìng

zhī

rén
zhì
zuò

shì
dāng

cáng
jīng
lüè

yóu
wěi

jiōng

míng
wéi

wèi

tōng
xíng
què
ér

zǎi
)
)
liáng
chū
sān
cángshí

juàn
(
(
jiàn
chū

shā
mén
shì
sēng
yòu
zhuàn
)
)lüè
yún

yòu

yōng
qiǎn

píng

mén

qiào
yǎng
xuán
fēng
shì
hóng

huà

měi
zhì
hūn
xiǎo
fěng
chí
qiū
xià
jiǎng
shuō

wèi
cháng

xīn
chí
ān
yuán
yǐng
yuè
líng
yuè


shì
qiān

léi
zhì
yán
沿

tǎo
yuán

zhuì

suǒ
wén

míng
yuē
chū
sān
cáng
zhuàn
yuán


èr
quán
míng


sān
zǒng
jīngshù
liè
chuán
yuán


zhuàn

yuán
shǐ
zhī
běn

zhāo
míng


quán

nián
dài
zhī


zhuì
jīng


zǒng

shēng

zhī
shí

zhēng
liè
chuán

shù


rén
zhī
fēng

jiàn

bìng
zuān


jīng
yán
jìng
wài

(
(
yún
yún
)
)
chū
sān
cáng


juàn


(
(


juàn
zhuàn
yuán


èr
zhì


quán
míng


liù
zhì

shí
èr
zǒng
jīng


shí
sān
zhì

shí

shù
liè
chuán
)
)


sān
cáng
yuán(
(
chū

zhì

lùn
)
)
shí
sòng


bǎi
luó
hàn
chū
sān
cáng


èr


chù
tāi
jīng
chū

cáng


sān

hàn

jīng
wén

yīn

tóng

yīng
yún
fàn
hàn
qián
hòu
chū
jīng
chū
sān
cáng


juàn

èr
xīn

zhuàn
chū
jīng

lùn(
(

bǎi

shí


qiān

bǎi
liù
shí

juàn
)
)
xīn

tiáo
jiě

chū
jīng


èr
(
(
zhí
yuē

míng

pèi
zhòng


yún
juàn
shù
suàn

nán

)
)
xīn

biǎo


sān
(
(
chū

yǒu
juàn
zhōng
bǎi

shí
juàn
)
)
chū
sān
cáng


juàn

sān
xīn

ān
gōng


jīng(
(
jiǔ
shí
èr

jiǔ
shí
èr
juàn
)
)
xīn

ān
gōng
shī

jīng


èr
(
(

bǎi

shí
èr


bǎi

shí

juàn
)
)
xīn

ān
gōng
liáng


jīng


sān
(
(

shí
jiǔ


shí
jiǔ
juàn
)
)
xīn

ān
gōng
guān
zhōng

jīng(
(
èr
shí


èr
shí

juàn
)
)
xīn


fēn
wéi


(
(
chū


shā
)
)
xīn


fēn
wéi
shí

liù
xīn


lái
hànchū
sān
cáng


juàn


xīn


zhuàn
shī


jīng(
(

qiān
sān
bǎi
liù


qiān

bǎi

shí
juàn
)
)
chū
sān
cáng


juàn


xīn

chāo
jīng(
(

shí
liù

sān
bǎi

shí

juàn
)
)
xīn

ān
gōng

jīng


èr
(
(
èr
shí
liù

sān
shí
juàn
)
)
xīn


jīng
wěi
zhuànsān
(
(
èr
shí

èr
shí
liù
juàn
)
)
xīn

ān
gōng
zhù
jīng


jīng
zhì(
(

shí


sān
bǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)
xiǎo
chéng

xué
zhú


zào

cháng
ān
ruì

shīliù
chū
sān
cáng


juàn

liù
(
(

shí
èr
zhāng
jīng

děng
shí
shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn


(
(
dào
xíng
jīng

děng
èr
shí
shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn


(
(
bān
ruò
chāo
jīng

děng

shí
jiǔ
shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn

jiǔ
(
(
huá
yán
jīng

děng
èr
shí

shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí
(
(
dào

jīng

děng
èr
shí

shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí

(
(
zhōng
lùn

děng

shí
liù
shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí
èr
(
(
shí
shǒu
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí
sān
(
(
ān
shì
gāo
chuán
děng
shí
èr
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí

(
(
jiū

luó
shí
chuán
děng
shí
)
)
chū
sān
cáng


juàn

shí

(
(
bái


chuán
děng
shí
)
)

(
(
zhuàn

zhě
yuē
yòu

suǒ
zhuàn
tiáo


guān
ruò

xún
qiú


guāi
shī
zhījuàn
qián
hòu
chū
jīng


zhōng
jiù
jīng


ā
jié
ā
luó

sān

sān

xīn
jīng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


ruò
xīn
jiù
xiāng
duì
yīng
yún
jiù
jīng


ā
jié
ā
luó

sān

sān

xīn
jīng
duō
tuó
ā


ā
luó

sān
miǎo
sān

tuó
jiù
jīng
ā
nòu
duō
luó
sān

sān

xīn
jīng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


èr

quán
shū


jiāo

yòu

tán

luó
chà

zhú


nǎi
shì

rén
tán

yún

luó
chà
yán

fēn
wéi
èr
rén
èr


chū
jīng
lùn

zhōng
dàn
míng

xiāng


yún
zhòng

ér


liào
jiǎn

xiǎo
hùn

sān

sēng

luó
chà


yún
zhòng

zhuàn
zhě
sēng

yún
zhòng
luó
chà
yán

zhòng

nǎi
shì

jīng
zhī
rén

shì
fān

zhě
zuò

yún
zhòng
zhū
zhòng
zuò
guāi
miù
quán
shèn


fán

zhī

diàn

)
)
suí
zhòng
jīngjuàn
(
(

juàn
zǒng

bié

liù
juàn
kāi
huáng
shí

nián
chì
fān
jīng
suǒ

jīng
děng
èr
shí


zhuàn
)
)

chéng
xiū
duō
luó
cáng


(
(
liù
fēn


bǎi

shíqiān

bǎi

shí

juàn
)
)
zhòng
jīng


fēn
(
(


bǎi
sān
shí
sān


bǎi
èr
shí

juàn
)
)
zhòng
jīng


fēn
(
(


bǎi
jiǔ
shíbǎi
èr
shí
èr
juàn
)
)
zhòng
jīng
shī

fēn
(
(


bǎi
sān
shí


èr
bǎi

shí

juàn
)
)
zhòng
jīng
bié
shēng
fēn
(
(

èr
bǎi
èr
shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
)
)
zhòng
jīng

huò
fēn
(
(

èr
shí


sān
shí
juàn
)
)
zhòng
jīng
wěi
wàng
fēn
(
(


shí


bǎi
jiǔ
shí
liù
juàn
)
)
xiǎo
chéng
xiū
duō
luó
cáng

èr
(
(
liù
fēn


bǎi

shí
èr

suàn


shíqiān
sān
bǎi

juàn
suàn

sān
bǎi

juàn
)
)
zhòng
jīng


fēn
(
(


shí
èr

èr
bǎi
jiǔ
shí
èr
juàn
)
)
zhòng
jīng


fēn
(
(


bǎi

èr
bǎi

shí
juàn
)
)
zhòng
jīng
shī

fēn
(
(


bǎi

shí

èr
bǎi

shí
èr
juàn
)
)
zhòng
jīng
bié
shēng
fēn
(
(

sān
bǎi

shí
èr

sān
bǎi

shí
liù
juàn
)
)
zhòng
jīng

huò
fēn
(
(

èr
shí
jiǔ

sān
shí

juàn
)
)
zhòng
jīng
wěi
wàng
fēn
(
(


shí
sān

jiǔ
shí
sān
juàn
)
)

chéng


cáng

sān
(
(
liù
fēn


shí


shí
èr
juàn
)
)
zhòngfēn
(
(


shí
èr

sān
shí
èr
juàn
)
)
zhòngfēn
(
(
juàn
)
)
zhòng

shī

fēn
(
(


shíshí

juàn
)
)
zhòng

bié
shēng
fēn
(
(


shí
liù


shí
liù
juàn
)
)
zhòng


huò
fēn
(
(èr
juàn
)
)
zhòng

wěi
wàng
fēn
(
(

èr


shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng


cáng


(
(
liù
fēn

liù
shí
sān

sān
bǎi

shí

juàn
)
)
zhòngfēn
(
(


shíbǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)
zhòngfēn
(
(
bǎi
èr
shí
liù
juàn
)
)
zhòng

shī

fēn
(
(

èr
shí
jiǔ


shí

juàn
)
)
zhòng

bié
shēng
fēn
(
(

liù

liù
juàn
)
)
zhòng


huò
fēn
(
(

èr

èr
juàn
)
)
zhòng

wěi
wàng
fēn
(
(

sān

èr
juàn
)
)

chéng
ā

tán
cáng

(
(
liù
fēn

liù
shí


sān
bǎi

shí

juàn
)
)
zhòng
lùn


fēn
(
(


shí
èr

èr
bǎi
liù
juàn
)
)
zhòng
lùn


fēn
(
(
shí
èr
juàn
)
)
zhòng
lùn
shī

fēn
(
(èr
juàn
)
)
zhòng
lùn
bié
shēng
fēn
(
(


shíshí
jiǔ
juàn
)
)
zhòng
lùn

huò
fēn
(
(
juàn
)
)
zhòng
lùn
wěi
wàng
fēn
(
(
juàn
)
)
xiǎo
chéng
ā

tán
cáng
liù
(
(
liù
fēn


bǎi

shí
liù


bǎi

shí
èr
juàn
)
)
zhòng
lùn


fēn
(
(


shí


èr
bǎi

shí
liù
juàn
)
)
zhòng
lùn


fēn
(
(liù
shí
liù
juàn
)
)
zhòng
lùn
shī

fēn
(
(èr
shí
èr
juàn
)
)
zhòng
lùn
bié
shēng
fēn
(
(


shí
liù


bǎi

juàn
)
)
zhòng
lùn

huò
fēn
(
(
juàn
)
)
zhòng
lùn
wěi
wàng
fēn
(
(

èr


shí
juàn
)
)

miè

hòu
chāo(
(
èr
fēn


bǎi

shí


liù
bǎi
èr
shí

juàn
)
)

西

xián
shèng
chāo

fēn
(
(


shíbǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)

fāng
zhū

chāo

fēn
(
(

jiǔ
shí
liù


bǎi

juàn
)
)

miè

hòu
chuán(
(
èr
fēn

liù
shíbǎi

shí

juàn
)
)

西

xián
shèng
chuán

fēn
(
(


shí
sān

sān
shí
juàn
)
)

fāng
zhū

chuán

fēn
(
(


shíbǎi

shí

juàn
)
)

miè

hòu
zhù
shù

jiǔ
(
(
èr
fēn


bǎi

shí
jiǔ


bǎi
èr
shí
juàn
)
)

西

xián
shèng
zhù
shù
fēn
(
(


shíshí
jiǔ
juàn
)
)

fāng
zhū

zhù
shù
fēn
(
(


bǎibǎi

shí

juàn
)
)

yòu
jiǔèr
qiān
èr
bǎi

shí
qiān
sān
bǎi

shí
juàn
(
(
suàn

èr
qiān
èr
bǎi

shíqiān

bǎi
jiǔ
shí

juàn

kān
bié


juàn


zǒng


tóng
)
)
fēn
wéi
liù
juàn

zǒng

fēn
wéi

juàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē

jiǎn
xún


fēi

chà
cuò


tán

luó
chà
jìn
yán


zǒng
shì

rén

zhōng
fēn
èr
yún

chū

zhēn
tiān

jīng
èr
juàn
biān
wéi
zhòng


shí
fàn
jìn
zhī
yán

èr
shí
èr
míng
liǎo
lùn
zǒng
shì

jīng

zhōng
fēn
wéi
èr


èr
shí
èr
juàn
biān
zài

zhōng
míng
liǎo
lùn

juàn
zài

shì
lùn


jīng
zhī

fēn
èr
shàng

èr
èr
shí
èr
nǎi
shì
míng
liǎo
lùn
bàn

jīn
yún
èr
shí
èr
juàn

zhī
shèn

zhēn

shè
lùn
shí
èr
juàn

shí

juàn
zhě
èr
běn

shū
cún

èr

ér
yán
zhòng

sānrén
wáng
jīng

xìn
lùn
děng
biān
zài


néng
bèi
chén
lüè
shù


)
)
suí
kāi
huáng
sān
bǎo


shí

juàn
(
(


yún

dài
sān
bǎo

kāi
huáng
shí

nián
xīng
shàn

fān
jīng
xué
shì
chéng
dōu
fèi
cháng
fáng
zhuàn
)
)

dài
sān
bǎo(
(

nián
shàng
zhōu
qín
)
)

cóng
zhōu
zhuāng
wáng

shí
nián
jiǎ


zhì
qín
shǐ
huángyīng
jiǎ

nián
fán
èr
shí
liù
zhǔ

bǎi

shí

zǎi

dài
sān
bǎo


èr
(
(

nián

qián
hàn
xīn
wáng
hòu
hàn
)
)

cóng
qián
hàn
gāo

yuán
nián

wèi

zhì
hòu
hàn
xiàn

jiàn
ān
èr
shí

nián

hài

fán
èr
shí
liù
jūn

bǎi
èr
shí

zǎi

dài
sān
bǎo


sān
(
(

nián
xià
wèi
jìn
sòng

liáng
zhōu
suí
)
)

cóng
wèi
wén

huáng
chū
yuán
nián
gēng


zhì
suí
kāi
huáng
shí

nián
dīng


fán

shí

zhǔ
sān
bǎi

shí

zǎi

dài
sān
bǎo(
(

jīng
hòu
hàn
)
)

yòu
cóng
míng

yǒng
píng
shí
nián
dīng
mǎo

zhì
xiàn


nián


shí

zhǔ

bǎi

shí
èr
nián

huá
róng
dào

shí
yǒu
èr
rén

bìng

shī


chū
jīng

sān
bǎi
sān
shíbǎi

shí
liù
juàn

dài
sān
bǎo(
(
shì
jīng
wèi
hàn
)
)

yòu
wèi

liǎng
dài

dào

shí
rén

suǒ
chū
jīng

jié

bìng
jiù
shīsān
bǎi

shí
èr


bǎi

shí
èr
juàn

dài
sān
bǎo


liù
(
(
shì
jīng

西
jìn
)
)

yòu

西
jìn
dài

huá
róng
dào

shí
yǒu
sān
rén

bìng
qián
shī

zhū
jīng
jiè
děngbǎi

shíbǎi

shí

juàn

dài
sān
bǎo(
(

jīng
dōng
jìn
)
)

yòu
dōng
jìn
dài

huá
róng
dào

èr
shí

rén

ér
suǒ
chū
jīng
bìng
jiù
shīèr
bǎi
liù
shí
sān


bǎi

shí

juàn

dài
sān
bǎo(
(

jīng

qín
yáo
qín
)
)

yòu
èr
qín
zhī
dài

huá
róng
shì
zhǒng

shí
liù
rén


chū
jīng
lùn
chuán
děng

bǎi
liù
shí


jiǔ
bǎi

juàn

dài
sān
bǎo


jiǔ
(
(

jīng

西
qín
běi
liáng
yuán
wèi
gāo

chén
shì
)
)

yòu

dàigòng
èr
shí

rén

suǒ
chū
sān
cángděng
bìng

shīèr
bǎi
sān


bǎi

shí

juàn

dài
sān
bǎo


shí
(
(

jīng
sòng
)
)

yòu
sòng
dài

huá
róng
dào

èr
shí
sān
rén

chū
jīng

lùn

chuán

děng

fán
èr
bǎi

shí


bǎi
jiǔ
shí
juàn

dài
sān
bǎo


shí

(
(

jīng

liáng
zhōu
)
)

yòu
sān
dàigòng

shí

rén

chū
jīng

lùn

chuán

děng


bǎi
liù
shí
èr


qiān
sān
bǎi
èr
shí
liù
juàn

dài
sān
bǎo


shí
èr
(
(

jīng

suí
)
)

yòu
suí
dài

huá
róng


shí
yǒu
jiǔ
rén

suǒ
fān
xīn
wén


jiù
běn
lùn
chuán

shìshíbǎi
liù
shí
èr
juàn

dài
sān
bǎo


shí
sān
(
(

chéng


cáng


bǎi

shíqiān

bǎi

shí
liù
juàn
)
)

chéng
xiū
duō
luó
yǒu


(
(
sān
bǎi
sān
shíbǎi

shí

juàn
)
)
xiū
duō
luó
shī

èr
(
(
sān
bǎi
sān
shíbǎi
èr
juàn
)
)


yǒu

sān
(
(

shí
jiǔ


shí
juàn
)
)


shī


(
(

shí
èr


shí

juàn
)
)
ā

tán
yǒu


(
(

shí
jiǔ

èr
bǎi
sān
shí

juàn
)
)
ā

tán
shī

liù
(
(
èr


juàn
)
)

dài
sān
bǎo


shí

(
(
xiǎo
chéng


cáng


bǎi
èr
shíqiān

bǎi
sān
shí
jiǔ
juàn

yún

bǎi

shí
èr
juàn
zhě

)
)
xiǎo
chéng
xiū
duō
luó
yǒu


(
(

bǎibǎi
èr
shí

juàn
)
)
xiū
duō
luó
shī

èr
(
(
sān
bǎi

shí
liù


bǎi

shí
èr
juàn
)
)


yǒu

sān
(
(
sān
shí
jiǔ


bǎi

shí

juàn
)
)


shī


(
(
sān
shí


liù
shí

juàn
)
)
ā

tán
yǒu


(
(
èr
shí


sān
bǎi

shí

juàn
)
)
ā

tán
shī

liù
(
(

shí

èr
shí

juàn
)
)
kāi
huáng
sān
bǎo

zǒng


juàn
(
(

diǎn

yún
fáng

suǒ
chū
jīng

lùn
chuán
zǒng
èr
qiān

bǎi

shí
liù

liù
qiān
èr
bǎi
sān
shí

juàn
fēi

cáng
shù
suàn


shí


sān
shí

juàn


diǎn

tóng
)
)

yòu
jiān
zǒng

gòng
chéng

shí

juàn
(
(


shí
sān
shí


xiǎo
chéng

cáng
qiān

shí
liù

èr
qiān
sān
bǎi
èr
shí

juàn
fáng

běn
shù
sān
qiān
sān
bǎi
jiǔ
shí
èr
juàn
zhě

shù
cuò

)
)

diǎn

yún

fáng
suǒ
zhuàn
zhě


cáng
zhī
zhōng


xiāng
miù


zài
fán

wèi


tōng

fēi

píng
zhǔn
wèi

piān
xiāo
(
(
zhuàn

zhě
yuē

jiǎn
cháng
fáng

cáng

zhōng
shì
shí

miù

què
běn

wěi
jiē
biān

cáng
qiè
wéi


yòu


chéng

zhōng
xián
jié
jīng
xián
jié
sān
mèi
jīng

shì

jīng
liǎng
míng
jīn
cún
èr


pǐn

cháng
ān
pǐn

bìng
bān
ruò
chāo
zhī

míng
jīn
bié
cún
liǎng

èr


zhēn
tiān

jīng

zhēn
tiān

wèn

shì
jīng


jīng
liǎng
míng
zhòng
zǎi
èr

sān

xiàng

jīng


suǒ

wàng
jīng

míng
èr
míng

cún

xíng
jīng

wén
shū
wèn


jīng

míng
cún

èr
běnsēng
qiā
wài
dào
lùn


chéng
zhōng
liù

xiǎo
chéng

zhōng


duō
luó
chán
jīng


jìng
guān
jīng
zǒng
shì

jīng


jìng
guān
yuē

wéi
míng


duō
luó
jiù
rén

chèn
èr


cún


shí
sòng

liù
shí

juàn
shí
sòng


shí
jiǔ
juàn
èr
běn

shū

liù
shí

juàn
zhě
bēi

luó
chā
zhì
zhī

hòu

bìng


jīn
yún
zhòng

èr
běn

cúnèr
shí
èr
zài


zhōng
míng
liǎo
lùn
zài

lùnfēn
èr
jiǔèr
shí
èr
nǎi
shì
míng
liǎo
lùn
zhī
bàn

jīn
cún

èr
shí
èr
juàn

zhōng
zhòng


zhòng
shì
fēn
ā

tán
lùn
dài

zhī
zhōng

yán
sòng
cháo
qiú


tuó
luó
gòngshè


cáng
zhī


yán
shī
yuán
qián
hòu
chà
wéi
shí


zhě
zài


néng
fán

)
)
suí
zhòng
jīngjuàn
(
(
rén
shòu
寿
èr
nián
chì
qǐng
xīng
shàn
fān
jīng
shā
mén

xué
shì
děng
zhuàn
)
)

dōu

èr
qiān

bǎi
jiǔ


qiān

shí
jiǔ
juàn

dān
běn
(
(
yuán
lái

běn
gēng

bié
fān

sān
bǎi

shí


qiān

bǎi

shí
liù
juàn
)
)

yòu


juàn

zhòng
fān
(
(
běn
shì

jīng
huò
yǒu
èr
zhòng
fān
zhě
nǎi
zhì
liù
zhòng
fān
zhě

èr
bǎi

shíbǎi

shí
sān
juàn
)
)

xián
shèng

chuán
(
(
xián
shèng
suǒ
zhuàn
fān

yǒu
yuán


shíbǎi
liù
shí

juàn
)
)

yòu

èr
juàn
(
(

qián
èr
juàn
sān
fēn

liù
bǎi

shí


èr
qiān

bǎi
sān
shí
sān
juàn

cáng
jiàn

)
)

bié
shēng
(
(

běn


chāo
chū
bié
xíng


bǎi

shí


qiān
èr
bǎi

shí

juàn
)
)

yòu

sān
juàn


wěi
(
(
míng
suī

zhèng

shè
rén
zào

èr
bǎi
jiǔ


bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)

yòu


juàn
(
(

qián
èr
juàn
èr
fēn


qiān

shí
jiǔ


qiān

bǎi

shí
jiǔ
juàn


chāo
xiě
)
)

què
běn
(
(
jiù

yǒu

ér

jīng
běn


bǎi
èr


bǎi

shí

juàn
qǐng
fǎng
访
)
)

yòu


juànlüè
yún

bié
shēng

wěi


chāo
xiě


wài
sān
fēn

cáng
suǒ
shōu

zhì


bǎo

zhī

liú
jìng
zhù

zhī
lèi

huán
tóng
lüè
chāo


bié
shēng


yǒu
sēng
chuán
děng


cān
wén
shǐ

fēi
chún
zhèng

shì
suī

xún


zàidiǎn

yún


jīn
jīng
niǎn
tōng
xiě
shèng
xíng

zhí
liè
jīng
míng
réng
quán
chuán


suǒ
lüè
guò
bàn
wèi

jiǎn
xún
(
(
zhuàn

zhě
yuē

jiǎn
xún


fēi

chà
miù
zhī

hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

ā
nòu

lóng
wáng
jīng

shì

jīng
liǎng
míng

yún
zhúcún

liǎng
běn


yòu


yào
jīng

juàn
yún

西
jìn
zhúquè
běn

zhōng

yún

yào
jīng

juàn

yún
zhújiàn
què

zǎi
èr

yòu

cáng

zhōng

yào
jīng

juàn

yún
dān
běn
què
běn

zhōng

yún
zhòng

què
běn
qián
hòu
chà
chuǎn
sān

zhēn

suǒ

shè

chéng
lùn
shí
èr
juàn
zhě

shí

juàn
zhě
juàn
suī
zēng
jiǎn
wén


shū
jīn
èr
běn

cúnshā
sāi
jié

què
běn

zhōng
qián
hòu
zhòng
zǎisuí
yuàn
wǎng
shēng
jīng

jiào
lùn
děng
biān
wéi

wěi
liù


zài

zhōng

néng
bèi

)
)

táng

diǎn

shí
juàn
(
(
lín

yuán
nián
jiǎ


西
míng

shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn
)
)

dài
zhòng
jīng
chuán

suǒ
cóng(
(
wèi
dài
bié
chū
jīng

rén
shù
zuò

fēi
tōng

bìng

jīng
shōu

suí
jīng
chū
)
)
hòu
hàn
cháo
chuán

dào


shí
èr
rén
suǒ
chū
jīng

děng
(
(
sān
bǎi
sān
shíbǎi

shí
liù
juàn
shī

jīng

bǎi
èr
shíbǎi

shí

juàn
)
)
qián
wèi
cháo
chuán

sēng
liù
rén
suǒ
chū
jīng

děng
(
(

shí
sān

èr
shí

juàn
)
)
nán

sūn
shì
chuán

dào


rén
suǒ
chū
jīng
chuán
děng
(
(

bǎi

shíbǎi
jiǔ
shí

juàn
shī

jīng

bǎi

shí

èr
bǎi
jiǔ
shí
èr
juàn
)
)

西
jìn
cháo
chuán

dào


shí
sān
rén
suǒ
chū
jīng
jiè
děng
(
(

bǎi

shí
liù


bǎi

shí
sān
juàn
shī

jīngshí

juàn
)
)
dōng
jìn
cháo
chuán

dào

èr
shí

rén
suǒ
chū
jīng
chuán
děng
(
(
èr
bǎi
liù
shíbǎi

shí

juàn
shī

jīng

shí


shí

juàn
)
)
qián
qín

shì
chuán

sēng

rén
suǒ
chū
jīng
chuán
děng
(
(

shí

èr
bǎi
sān
shí
jiǔ
juàn
)
)

西
qín


shì
chuán

sēng

rén
suǒ
chū
jīng
děng
(
(

shí


èr
shí
èr
juàn
shī

jīngshí

juàn
)
)
hòu
qín
yáo
shì
chuán

sēng

rén
suǒ
chū
jīng
chuán
děng
(
(

bǎi
èr
shí


liù
bǎi

shí
liù
juàn
)
)
běi
liáng


shì
chuán

dào

jiǔ
rén
suǒ
chū
jīng
chuán
(
(
sān
shí


èr
bǎi

shí
juàn
shī

jīngshí

juàn
)
)
sòng
cháo
chuán

dào

èr
shí

rén
suǒ
chū
jīng
chuán
(
(
èr
bǎi

shíbǎi
sān
juàn
)
)
qián

cháo
chuán

dào

èr
shí
rén
suǒ
chū
jīng
chuán
(
(

shí
èr

sān
bǎi
jiǔ
shí
liù
juàn
)
)
liáng
cháo
chuán

dào

èr
shí

rén
suǒ
chū
jīng

chuán
děng
(
(

shí
jiǔ

jiǔ
bǎi
èr
juàn
)
)
hòu
wèi
yuán
shì
chuán

dào


shí

rén
suǒ
chū
jīng
lùn
chuán

(
(

shí


èr
bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)
hòu

gāo
shì
chuán

dào

èr
rén
suǒ
chū
jīng
lùn
(
(shí
èr
juàn
)
)
hòu
zhōu

wén
shì
chuán

dào


shí

rén
suǒ
chū
jīng
lùn
tiān
wén
děng
(
(
sān
shí
èr


bǎi

juàn
)
)
chén
cháo
chuán

dào

sān
rén
suǒ
chū
jīng
lùn
chuán
shū
děng
(
(

shí


èr
bǎi

shí

juàn
)
)
suí
cháo
chuán

dào

èr
shí

rén
suǒ
chū
jīng
lùn
děng
(
(

bǎi
liù

liù
bǎi
sān
shí
sān
juàn
)
)
huáng
cháo
chuán

sēng
děng
shí
yǒu
èr
rén
suǒ
chū
jīng
lùn
děng
(
(

bǎi

shíqiān
liù
bǎi
liù
shí

juàn
)
)

dōu


shí

dài

suǒ
chū
zhòng
jīng

zǒng
yǒu
èr
qiān

bǎi

shí
qiān

bǎi

shí
liù
juàn
(
(juàn
chū
dōu
shù


shí
juàn
zhōng
dōu
shù
duō
shǎo

tóng
yòu

zhū
běn
duì
kān
shù

shǎo
duō
chà
bié
wèi
xiáng

zhě
wéi
zhèng
)
)


shàng


fēn
wéi

juàn
(
(
cóng


zhì


)
)

dài
fān
běn
dān
zhòng
rén
dài
cún
wáng


èr
(
(
wèi
qián
hòu

chū
rén
dài

tóng
yòu
zāo

luàn
dào


bèng
jīn
zǒng

huì

yǒu
dān
zhòng
yuán


zhī
zhì
chuán
shī

)
)

chéng
jīng
dān
zhòng

běn
bìng

yǒu


(
(

sān
bǎi

shí
liù


qiān

bǎi

shí
èr
juàn

wàn

qiān

bǎi
èr
shí
èr
zhǐ
)
)

chéng

dān
zhòng

běn
bìng

yǒu


(
(

èr
shí
èr

sān
shí

juàn
)
)

chéng
lùn
dān
zhòng

běn
bìng

yǒu


(
(


shí
èr


bǎi
juàn
jiǔ
qiān
èr
bǎi
èr
shí
zhǐ
)
)
xiǎo
chéng
jīng
dān
zhòng

běn
bìng

yǒu


(
(

èr
bǎibǎi

shí

juàn

qiān
liù
bǎi

shí

zhǐ
)
)
xiǎo
chéng

běn

yǒu


(
(

sān
shí


èr
bǎi

shí

juàn

qiān

bǎi

shí
sān
zhǐ
)
)
xiǎo
chéng
lùn
dān
zhòng

běn
bìng

yǒu


(
(

sān
shí
sān

liù
bǎi

shí
liù
juàn

wàn
èr
qiān

bǎi

shí

zhǐ
)
)
xián
shèng


tōng

xiǎo
chéng
(
(


shíbǎi

shí

juàn
èr
qiān

bǎi
liù
shí
zhǐ
)
)

yòu


fēn
wéi

liù


èr
juàn

dài
zhòng
jīng
fēn
chéng

cáng


sān
(
(
wèi
jīng

fán
duō
gāng
yào
bèi
liè
cóng
zhì

cáng

lèi
xiāng
cóng

fēn

xiǎo
èr
chéng
xiǎn
dān
zhòng
liǎng

)
)
zhòng
jīng

lùn
chuán
(
(


bǎi


sān
qiān
sān
bǎi
liù
shí

juàn

wàn
liù
qiān

bǎi

shí
zhǐ
sān
bǎi
èr
shí
liù
zhì
)
)

chéng
jīng


(
(
èr
bǎi


liù
bǎi

shí

juàn

wàn

qiān

shí
sān
zhǐ
liù
shí
liù
zhì
)
)

chéng
jīng
zhòng
fān
(
(
èr
bǎi
èr


bǎi
jiǔ
shí

juàn

qiān
èr
bǎi
jiǔ
shí
zhǐ

shí
jiǔ
zhì
)
)
xiǎo
chéng
jīng


(
(

bǎibǎi
sān
shí

juàn
liù
qiān
liù
bǎi
jiǔ
shí
zhǐ
sān
shí
jiǔ
zhì
)
)
xiǎo
chéng
jīng
zhòng
fān
(
(
jiǔ
shí
liù


bǎi

shí

juàn
jiǔ
bǎi

shí

zhǐ
liù
zhì
)
)
xiǎo
chéng

(
(
sān
shí


èr
bǎi

shí

juàn

qiān

bǎi

shí
sān
zhǐ
èr
shí

zhì
)
)

chéng
lùn
(
(

shíbǎi
èr
juàn
jiǔ
qiān

bǎi
sān
shí
zhǐ

shí
èr
zhì
)
)
xiǎo
chéng
lùn
(
(
sān
shí
sān

liù
bǎi

shí
liù
juàn

wàn
èr
qiān

bǎi

shí

zhǐ
liù
shí

zhì
)
)
xián
shèng

chuán
(
(

shí
jiǔ


bǎi

shí

juàn
èr
qiān

shí

zhǐ

shí

zhì
)
)

yòu


wéi


juàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē
xún


shù


qián


juàn
yǒu
tóng
zhě
yǒu

tóng
zhě
qián

chū

chéng
jīng
zhōng
yòu
dān
zhòng
jiāo

qián
hòu
chà
chuǎn
píng

zhǔn
dìng
)
)

dài
zhòng
jīng

yào
zhuǎn
(
(
wèi
zhuǎn

xún
wán

zài
yào

fán
wén
zhòng

fēi
yuē
bèi
shí

suí

cuō

jiǎn

xìn
dào


zhòng
běn
cún
ér
wèi
xiá
)
)

chéng
jīng
zhèng
běn
(
(
èr
bǎi

shíbǎi
jiǔ
shí

juàn

wàn
sān
qiān

shí
jiǔ
zhǐ
)
)

chéng

běn
(
(
èr
shí

sān
shí
èr
juàn

bǎi
sān
shí
zhǐ
)
)

chéng
lùn
běn
(
(
liù
shí
sān


bǎi

shí

juàn

qiān

bǎi

shí

zhǐ
)
)
dōu


chéng
jīng

lùn

sān
bǎi
sān
shí
qiān
èr
bǎi
liù
shí

juàn
(
(
èr
wàn

qiān
liù
bǎi
èr
shí

zhǐ
)
)
xiǎo
chéng
jīng
(
(


bǎi

shíbǎi
sān
shí
sān
juàn
liù
qiān

bǎi

shí
sān
zhǐ
)
)
xiǎo
chéng

(
(

sān
shí


èr
bǎi

shí

juàn

qiān

bǎi

shí

zhǐ
)
)
xiǎo
chéng
lùn
(
(

èr
shí
jiǔ


bǎi
liù
shí

juàn
jiǔ
qiān
jiǔ
bǎi
jiǔ
shí

zhǐ
)
)
dōu

xiǎo
chéng
jīng

lùnbǎi

shí
èrqiān
èr
bǎi

shí
èr
juàn
(
(
èr
wàn
èr
qiān

bǎi
èr
shí

zhǐ
)
)
xián
shèng

chuán
(
(


shí
sān


bǎi

shí

juàn
èr
qiān
jiǔ
bǎi
jiǔ
shí

zhǐ
)
)

yòu


wéi

jiǔ
juàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē
xún

zhōng

shàng
suǒ
liè
zhě
shì
zhuǎn

shù
zhū
zhòng

jīng
dàn
cún

běn

bìng
shān
ér

cún
)
)

dài
zhòng
jīng
yǒu

què
běn(
(
wèi
tǒng
jiǎn
qún

xiào
běn


suí
fāng
bié
chū
wèi
néng
tōng
biàn

bié
xiǎn

fǎng
访
zhī
)
)

dài
dào

shù
zuò
zhù
jiě


liù
(
(
wèi
zhù
shù
shèng
yán
yòng
tōng
wèi

qián


xiǎn
wèi

shēn
míng
jīn
bié


shǐ
使
xún
lǎn

xiǎo
)
)

dài
zhū
jīng
zhī

chén
huà(
(
wèi
bié
shēng
zhū
jīng
diǎn
shùn
shí

wèi
tōng
guǎng
广
běn
qiě
jiē
chū
xīnsòng
wèi

qīng
xiāo


)
)

dài
suǒ
chū

wěi
jīng
lùn(
(
wèi
zhèng

shēn
yuǎn
fán

wèi

suí

xià
huà
yǒu

zhēn
zōng
ruò

biāo
xiǎn

shí

làn
)
)

dài
zhòng
jīng


shǐ
zhōng


jiǔ
(
(
wèi
jīng

dài
chū

shí

yuán
)
)

dài
zhòng
jīng
yīng
gǎn
xīng
jìng


shí
(
(
wèi
jīng
fān
dōng
xià
yīng
gǎn
zhēng
xiáng
ér
yǒu
měng
yòu
zēng
xìn

shǐ
使
chuán
chí
weí
yuǎn
)
)

yòu
liù


wéi

shí
juàn
(
(


wěi
zhī
kǒng
fán

lüè
)
)


diǎn

zhōng

xuān

shī
yún


shǎo


liú

shí

zǎi

zōng
jiàng
chéng
jiào
guǐ
fàn
xián
míng

měi
zhí
jīng
gào

néngyuè
qīn


zhì

jīngxīn

liáng
duō


lùn
zhēn
wěi

wén


(
(
yún
yún
)
)

wèi
jìn
zhī
hòu

téng


zhēng
zhì

tǎo
lùn

rán
fēi


huò

shù
liè

huò
yòng
míng
qiú

huò
píng
shí
dài

huò

cāncún
suǒ
jiàn


bìng
dāng
shíshí
liàng
xiū
míng
ér
zhuì
zhuàn

xiāo


zhì
xiáng
shěn
zhě

fēi
wéi
cái


ér
zhì

zhōu

(
(
yún
yún
)
)
shàng

qún


xùn
sēng
chuán
děng
wén
kān
yuè
xiáng
dìng

biàn
便
cān
yòu
fáng
děng

yòu

zhēng

wén


guān

rán

xiǎo
lěi
tóng

sān
cáng
róu


chāo

cān
zhèng

chuán

luàn
jīng

kǎo
kuò
shǐ
zhōng

néng
tōng
jué

fáng

hòu
chū
gāi
shàn
qián
wén

rán
sān
bǎo
gòng

wěi
zhēn
xiáo
luànzhūshēng
yán

jīn

suǒ
zhuàn
wàng

qián

(
(
zhuàn

zhě
yuē
xuān
gōng
suǒ
zhuàn
lèi

míng
shěn
shí
yǒu

guān
zuò
zhě
zhī
fēng
jiànrán
shǎo
yǒu
chà

wèi
néng
jìn
shàn
shù
zuò
zhī
shì
chéng
wèi
nán
zāi
jīn
lüè

shù


xiáng
jué

fēi

zhǐ
chén
zāng
fǒu
shí
weí
zhēn

shì
fēi
zhī

rén
dài
cún
wáng

zhōng
xīn
xiǎo
pǐn
děng
liù
jīng
bìng
yún

pǐn
zhī
tóng
běn
zhě

rán


suī
tōng

huì
quán

ér
yán
tóng
běn
jìng
xíng
jīng

bǎojīng

yún
zhú
shì

jīng
liǎng
míng
cún

èr
běn
èr

hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

ā
nòu

lóng
wáng
jīng

shì

jīng
liǎng
míng
èr
běn

cún
sāncáng
jīng
èr
juàn

shì
gāo


shè
suǒ
fān
qián
hòu
zhòng
shàng


shè

chéng
lùn
zhēn


zhě
yǒu
shí
èr
juàn
běn
yǒu
shí

chéng
zhě
èr
běn

cún


bān
ruò
chāo
jīng

chéng

zhōng


chuán

èr
chù

zǎi
liù

yòu

fēn
chéng

cáng

zhōng
shēn

jiě
tuō
jīng
qián
hòu
zhòng
shàng
qiánchù
tāi
jīng
tóng
zhì
hòu

jiě
shēn

jīng
tóng
zhìjiù
shí
lún
jīng
wéi
dān
běn
xīn
shí
lún
jīng
wéi
zhòng

shì
jīng
wéi
dān
běn
lóu
tàn
jīng
wéi
zhòng

jiǔ


lèi
fēi


néng
bèiyào
zhuǎn


zhōng
xìn


yìn

mén
jīng
suī
shì
huá
yán
zhī
lèi


zhōng

tóng


shì
jiàn
bèi
děng
jīng
shè
guīwéi
zhuǎn

zhī
shù


rán

zhū

bān
ruò
wéi


pǐn

jīng
fàng
guāng
děng
jiǔ

yún
zhòng

hǎn
xún

qián

tǒngjìn

huá
hòu


bān
ruò
zhě
míng


huà
shí
yǒu
liù
huì

cún
gōng
yǎng
nán
yòng
cháng
xíng
jīn
wèi

ránfán

qiǎn
zhì
ér
yàn
jié

hǎi

rén
xìng

tóng
suǒ


qíng
hǎo
lüè
lìng

tóng

jiàn

bān
ruò

jīng
zhuǎn


zhòng


hóng
chán
zài
dōng
běi
fāng
ér
yán
nán
yòng
cháng
xíng
qiè
wéi
wèi

yòu
xiǎo
pǐn

pǐn

běn
quán
shū

fèi

xīng
èr

rán
cáng
jīng
děng
suī
shì


bié
fēn


zhōng

shè
ér

xíng

wéi
wèi
dāng
yòu


cáng
jīng
qián

shè
guī


hòu

bié

liú
xíng
qián
hòu
chà
shū
sān

rán


lóu
tàn
jīng
děng
shè

cháng
hán

shì

jīng
bié
lìng
zhuǎn


shì
zhī

lóu
tàn
fàn
běn

shū

fèi

xīng


rán


ān
bān
shǒuān
bān

shū

nǎi

yuán
èr

zhuǎnrán


shí


lùnzhí
fàn
běn

shūyuán

lìng
zhuǎn

liù

rán

yòu
yún

wài
yǒu
wài
dào
jīn

shí
lùn

wài
dào
niè
pán
lùn

wài
dào

zōng
lùn
wèi
xiá

què
zhě

jīn

shí
lùn
wài
dào
suǒ
zhuàn
fēi
shì


chú
zhī

rán
niè
pán

zōng
tóng

shān
xiāo
jiāng
wéi
wèi


shì

lùn


wài
zōng


shān
chú


rán

yòu

rén
dài
cún
wángyào
zhuǎnchéng

zhōng
sān
cáng
bèi


cáng

zhōng

chéng
qián
hòu

yǒu
zhōng
jiānwéi
máo
dùn


rán


shàng
suǒ
liè
fēi

guāi
chuǎn
ér
yún


huò
suǒ
wèi
rán
chà
cuò

duō

nán
chén
wěi
míng

zhī
bèi
xìng

xiáng
yān
)
)


táng

diǎn


juàn
(
(
kāi
yuán
gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn
)
)


dài
zhòng
jīng
chuán

suǒ
cóng

(
(
cóng
lín

yuán
nián
jiǎ

zhì
kāi
yuán
shí

nián
gēng

qián

wèi
zǎi
jīn


zhī
)
)

táng

jīn

jīngjuàn
(
(


ēn

fān
jīng
shā
mén
jìng
mài
zhuàn
)
)ēn

fān
jīng
tánghuà

jīn
fān


biàn

jìng
mài
yīn
zhuàn

zhīdàn
lüè
fèi
cháng
fáng


fān
jīng
zhī
zhě

zhī


zhuàn

zhědài
zhì
huáng
cháo
zǒng
chéng

juàn

fáng
suǒ
cuò
zhě


tóng
rán

gēng

guǎng
广
chén
kǒng
fán

zhǐ


jīn

jīngjuàn
(
(
kāi
yuán
gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn
)
)

cóng
zàng

shī
hòu
zhì
shū

jiā
luó

qián

wèi
zǎi
jīn


zhī

zhōu
kān
dìng
zhòng
jīng


shí

juàn
(
(
tiān
hòu
tiān

wàn
suì
yuán
nián

wèi
chì
dōng
dōu

shòu


shā
mén
míng
quán
děng
zhuàn
dìng
)
)

xiǎo
chéng
jīng

lùn

xián
shèng

chuán
(
(

sān
qiān
liù
bǎi

shí
liù


qiān
liù
bǎi

shí

juàn

jiàn
dìng

cáng
liú
xíng

juàn

zài

shù
)
)

chéng
dān

jīng

juàn


(
(
èr
bǎi

shí
sān


bǎi
èr
shí

juàn
)
)

chéng
zhòng

jīng

zhī

juàn

èr
(
(

bǎi

shíqiān
sān
bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)

chéng
zhòng

jīng

zhī
èr
juàn

sān
(
(

bǎi
liù
shí


sān
bǎi
sān
shí

juàn
)
)

chéng
zhòng

jīng

zhī
sān
juàn


(
(

bǎi

shí


bǎi
èr
shí

juàn
)
)

chéng
zhòng

jīng

zhī

juàn


(
(

bǎi
liù
shí


sān
bǎi
liù
shí

juàn
)
)

chéng


chéng
lùn

juàn

liù
(
(

bǎi
liù
shí
èr


bǎi

shí
liù
juàn
)
)
xiǎo
chéng
dān

jīng

juàn


(
(

bǎi
èr
shí


sān
bǎi

shí
juàn
)
)
xiǎo
chéng
zhòng

jīng

zhī

juàn


(
(
sān
bǎi

shíbǎi

shí
èr
juàn
)
)
xiǎo
chéng
zhòng

jīng

zhī
èr
juàn

jiǔ
(
(
èr
bǎi

shí
jiǔ

sān
bǎi

shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng

lùn
xián
shèng

chuán

juàn

shí
(
(

bǎi
jiǔ
shíqiān
sān
bǎi

shí

juàn
)
)

xiǎo
chéng
shī

jīng

juàn

shí

(
(
sān
bǎi

shíbǎi

shí
juàn
)
)

xiǎo
chéng
què
běn
jīng

juàn

shí
èr
(
(

bǎi

shí


liù
bǎi
liù
shí

juàn
)
)
jiàn
dìng

cáng
liú
xíng

shàng
juàn

shí
sān
jiàn
dìng

cáng
liú
xíng

xià
juàn

shíxiǎo
chéng
sān
cáng

xián
shèng

chuán
děng


bǎi

shí
qiān
èr
bǎi

shí
sān
juàn
(
(
shàng
juàn

cáng

chéng
jīng

lùn

bǎi
liù
shí
sān

èr
qiān

bǎi
sān
shí
èr
juàn
xià
juàn
xiǎo
chéng
jīng

lùn


chuán
èr
bǎi
jiǔ
shí
jiǔ


qiān
liù
bǎi
èr
shí
juàn
)
)

chéng
jīng
(
(

bǎi
liù
shí
èr


qiān
jiǔ
bǎi
liù
shí
sān
juàn

bǎi
jiǔ
shí
liù
zhì
)
)

chéng

(
(
èr
shí
sān


shí
jiǔ
juàn

zhì
)
)

chéng
lùn
(
(

shíbǎi
èr
shí
juàn

shí

zhì
)
)


shàng
wéi

cáng

shàng
juàn
xiǎo
chéng
jīng
(
(
èr
bǎibǎi

shí
sān
juàn

shí

zhì
)
)
xiǎo
chéng

(
(
sān
shí


èr
bǎi
liù
shí
juàn
èr
shí

zhì
)
)
xiǎo
chéng
lùn
(
(
sān
shí
liù


bǎi

shí

juàn

shí
sān
zhì
)
)
xián
shèng

chuán
(
(
èr
shíshí

juàn

zhì
)
)


shàng
wéi

cáng

xià
juàn
(
(

suàn
dōu

juàn
shù

juàn
zhōng
shù
bìng

chà


tóng
wèi
jiàn
dìng
běn
)
)
wěi
jīngjuàn
(
(
èr
bǎi
èr
shíbǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)

yòu
jiān
wěi

zǒng

shí

juàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē
dāng
kān
dìngjiàng

lín

zhòng
míng
gāo
wèi
néng
qīn
lǎn
dàn
zhǐ
wéi
wèi
xué
lìng

zhuàn
chéng
zhī
zhōng
jiān
guāi
shī

jiāng
tài
bàn

nǎi
wěi


rén
guò
zài

néng
shǐ
使

qiě


shí
èr
juàn
què
běn
jīng
shù
zǒng

bǎi

shí


liù
bǎi

shí

juàn
qián
shí

juàn
zhōng


yǒu

jīn
tōng


shù
zǒng
chéng
sān
qiān
liù
bǎi

shí
liù


qiān
liù
bǎi

shí

juàn
zhě


rán

wàng
zēng

juàn
tuī
shí


zhū

jiāo

nán

bèi

shān
fán

zhōng

shù
duō
shǎo
gēng


wěi
kǒng
fán

zhǐ
)
)

táng
kāi
yuán
shì
jiào

èr
shí
juàn
(
(
gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn
)
)

yòu

zhōng
suǒ
zhuàn
zǒng
fēn
shàng
xià
liǎng


jiàn

zuǒ
zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
(
(
cóng
hàn
zhì
táng
suǒ
chū
jīng
jiào

bié
rén
dài

xiǎn

zhōng


shǐ
zhōng


hòu
liè
)
)
hòu
hàn
chuán
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng

bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng
èr
bǎi
jiǔ
shí
èrsān
bǎi
jiǔ
shí

juàn
(
(
jiǔ
shíbǎi
sān
shí

juàn
jiàn
zài

bǎi
jiǔ
shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
běn
què
)
)
cáo
wèi
chuán

shā
mén

rén
suǒ
chū
jīng
jiè
jié


zǒng

shí
èr
shí

juàn
(
(juàn
jiàn
zàishí
sān
juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi


juàn

dài
chuán
rén

suǒ
chū
jīng
děng
bìng

shī


zǒng

bǎi

shí
jiǔ
bǎi

shí

juàn
(
(
liù
shí


jiǔ
shí
èr
juàn
jiàn
zài

bǎi
èr
shí


sān
bǎi
èr
shí

juàn
běn
què
)
)

西
jìn
chuán
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng
jiè
děng
bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng
sān
bǎi
sān
shí
sān
bǎi
jiǔ
shí
juàn
(
(

bǎi

shí
liù

sān
bǎi
èr
shí

juàn
jiàn
zài

bǎi

shí


èr
bǎi
liù
shí
jiǔ
juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi

èr
juàn
dōng
jìn
chuán
shí
liù
rén

suǒ
chū
jīng

lùn
bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng

bǎi
liù
shí

bǎi
liù
shí

juàn
(
(

shí


sān
bǎi
sān
shí
liù
juàn
jiàn
zài

shí
sān


bǎi
sān
shí
èr
juàn
běn
què
)
)

qín
chuán

shā
mén
liù
rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng

zǒng

shí

bǎi
jiǔ
shí

juàn
(
(


liù
shí

juàn
jiàn
zàibǎi
sān
shí
èr
juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi

sān
juàn
yáo
qín
chuán

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng

zǒng
jiǔ
shí
liù
bǎi
èr
shí

juàn
(
(
liù
shí
liù


bǎi
èr
shí

juàn
jiàn
zài
èr
shí


jiǔ
shí
liù
juàn
běn
què
)
)


qín
chuán

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng
bìng
sān
qín
dài
xīn
jiù
shī

jīng

lùn
děng

zǒng

shí
liù
bǎi

shí
juàn
(
(
sān
shí
èr


shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài
èr
shí


sān
shí

juàn
běn
què
)
)
qián
liáng
chuán

wài
guó
yōu

sāi

rén

suǒ
chū
jīng
zǒng
liù
juàn
(
(juàn
jiàn
zài
sān


juàn
běn
què
)
)
běi
liáng
chuánjiǔ
rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng

shí
èrsān
bǎi

shí

juàn
(
(
èr
shí


èr
bǎi
jiǔ
juàn
jiàn
zài

shíbǎi
èr
juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi


juàn
sòng
dài
chuánèr
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng

lùn
děng
bìng
xīn

shī

zhū
jīng

zǒng

bǎi
liù
shí

bǎi

shí

juàn
(
(
jiǔ
shí
sān

èr
bǎi

shí
sān
juàn
jiàn
zài
sān
bǎi

shí
èr


bǎi

shí

juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi


juàn
xiāo

chuán

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng


zǒng

shí
èrsān
shí
sān
juàn
(
(


èr
shí

juàn
jiàn
zàijuàn
běn
què
)
)
liáng
dài
chuán
rén

suǒ
chū
jīng
lùn

zhū
chuán

bìng
xīn

shī

jīng


děng

zǒng

shí
liùèr
bǎi

juàn
(
(

shí


bǎi
jiǔ
shí

juàn
jiàn
zài
liù

shí
juàn
běn
què
)
)
yuán
wèi
chuán
shí
èr
rén

suǒ
chū
jīng
lùn

zǒng

shí
sānèr
bǎi

shí

juàn
(
(

shí
sān

èr
bǎi

shí

juàn
jiàn
zài

shí


shí
jiǔ
juàn
běn
què
)
)
gāo

chuánèr
rén

suǒ
chū
jīng
lùn
zǒng

shí
èr
juàn
(
(
bìng
zài

què
)
)

yòu
wéi

liù
juàn
zhōu
cháo
chuán

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng
lùn
děng

zǒng

shí
èr
shí
jiǔ
juàn
(
(
liù


shí

juàn
jiàn
zàishí

juàn
běn
què
)
)
chén
dài
chuánsān
rén

suǒ
chū
jīng

lùn


chuán
děng

zǒng

shí
bǎi
sān
shí
sān
juàn
(
(
èr
shí
liù


shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài

shíshí

juàn
běn
què
)
)
suí
cháo
chuánjiǔ
rén

suǒ
chū
jīng
lùn
chuán

děng

zǒng
liù
shí
sān
bǎi

juàn
(
(
liù
shí
èr

èr
bǎi

shí

juàn
jiàn
zài
èr


shí

juàn
běn
què
)
)

yòu
wéi


juàn
huáng
cháo
chuán
yǒu
sān
shí

rén

suǒ
chū
jīng

lùn

chuán

děng

zǒng
sān
bǎi
èr
qiān

bǎi

shí
juàn
(
(
èr
bǎi

shí


èr
qiān

bǎi

shí
sān
juàn
jiàn
zài
èr
shí

èr
shí

juàn
fǎng
访
běn
wèi
huò
)
)
dōu


shí
jiǔ
dài

chuán

dào

zǒng

bǎi

shí
liù
rén

suǒ
chū

xiǎo
chéng
jīng

lùn

xián
shèng

chuán

zǒng
èr
qiān
èr
bǎi

shídōu


qiān

shí
liù
juàn
(
(

qiān

bǎi
sān
shí


qiān
liù
shí
liù
juàn
jiàn
zài

qiān

bǎi

shíqiān
jiǔ
bǎi

shí
juàn
běn
què
)
)

yòu
wéijiǔ
juàn


cóng


zhì
kāi
yuán
shì
jiào

xīn
jiù
què

zǒng
yǒu

shí

jiāqián
liè

yòu
wéi

shí
juàn
bié
fēn
chéng
cáng

xià
(
(
shàng

suǒ
biàn
zǒng
xiǎn
chū
jīng
ér

xiǎo
wèi
fēn
sān
cáng
hùnzhī


jiàn

tiáo
què
běn
děng
jīnghòu
)
)

jiù
bié

zhōng

fēn
wéi

yǒu

yǒu
běn(
(

qiān

bǎi
èr
shíqiān

shí

juàn
)
)


jiù


gēng
kāi
wéi
sān


sān
cáng(
(
liù
bǎi

shí
liù

èr
qiān

bǎi

shí

juàn
)
)jīng
cáng
(
(

bǎi
liù
shí
sān

èr
qiān

bǎi

shí
sān
juàn
)
)

chéng
jīng
dān
zhòng


(
(
zǒng

bǎi
sān
shí
èr


qiān

bǎi

shí
juàn
)
)
bān
ruò
jīng
xīn
jiù

(
(
èr
shíbǎi
sān
shí
liù
juàn
)
)
bǎo

jīng
xīn
jiù

(
(

shí
èr


bǎi
liù
shí
jiǔ
juàn
)
)


jīng
xīn
jiù

(
(
èr
shíbǎi

shí
èr
juàn
)
)
huá
yán
jīng
xīn
jiù

(
(
èr
shí
liù


bǎi

shí

juàn
)
)
niè
pán
jīng
xīn
jiù

(
(
liù


shí

juàn
)
)wài
zhū
zhòng

jīng
(
(
èr
bǎi

shí
èr


bǎi

shí

juàn
)
)

chéng
jīng
dān

(
(
zǒng

bǎi
sān
shí


èr
bǎi
jiǔ
shí
sān
juàn
)
)


diào

cáng
(
(
èr
shí
liù


shí

juàn
)
)


duì

cáng
(
(
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn
)
)

chéng
shì
jīng
lùn
(
(
sān
shíbǎi

shí

juàn
)
)

chéng


lùn
(
(

shí
liù

sān
bǎi
liù
shí
sān
juàn
)
)

yòu
wéi

shí

shí
èr
juàn
shēng
wén
sān
cáng


èr
(
(
èr
bǎi

shí

liù
bǎi

shí

juàn
)
)
shēng
wén

jīng
cáng
(
(
èr
bǎi

shí

liù
bǎi

shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
dān
zhòng


(
(
zǒng

bǎi

shí
sān

sān
bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)
gēn
běn

ā
hán
jīng
(
(


èr
bǎi
sān
juàn
)
)
cháng
ā
hán
zhōng
bié

jīng
(
(

shí
sān


shí
èr
juàn
)
)
zhōng
ā
hán
zhōng
bié

jīng
(
(

shí
sān


shí
sān
juàn
)
)
zēng

ā
hán
zhōng
bié

jīng
(
(
èr
shí


èr
shí

juàn
)
)

ā
hán
zhōng
bié

jīng
(
(

shí
liù


shí
liù
juàn
)
)

hán
wài
zhū
zhòng

jīng
(
(

shí
èr


shí
liù
juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
dān

(
(
zǒng

shí


èr
bǎi
èr
shí

juàn
)
)
shēng
wén
diào

cáng
(
(

shíbǎi

shí
liù
juàn
)
)
zhèng
diào

cáng
(
(

shí


sān
bǎi

shí

juàn
)
)
diào

cáng
juàn
zhǔ
(
(

shí
sān


shí

juàn
)
)
shēng
wén
duì

cáng
(
(
sān
shí
liù

liù
bǎi
jiǔ
shí

juàn
)
)
yǒu

gēn
běn
shēn

lùn
(
(bǎi
sān
shí

juàn
)
)
yǒuzhī

lùn
(
(
èr
shíbǎi
liù
shí

juàn
)
)
shèng
xián
chuánsān
(
(

bǎibǎi

shí

juàn
)
)
fàn
běn
fān


chuán
(
(
liù
shíbǎi

shí
sān
juàn
)
)

fāng
zhuàn
shù

chuán
(
(

shí

sān
bǎi
liù
shí

juàn
)
)

yòu
wéi

shí
sān
juàn
yǒu


běn


èr
(
(

qiān

bǎi

shíqiān
jiǔ
bǎi

shí
juàn
)
)

chéng
jīng
què
běn
(
(

bǎibǎi

juàn
)
)

chéng
jīng
zhòng

què
běn
(
(
zǒng
èr
bǎi


bǎi

shí

juàn
)
)
bān
ruò

zhōng
què
běn
(
(

shí

èr
shí

juàn
)
)
bǎo


zhōng
què
běn
(
(
sān
shí


shí

juàn
)
)zhōng
què
běn
(
(

shí
sān

jiǔ
shí

juàn
)
)
huá
yán

zhōng
què
běn
(
(

shí
èr

èr
shí

juàn
)
)
niè
pán

zhōng
què
běn
(
(


èr
shí
liù
juàn
)
)
zhū
zhòng

jīng
què
běn
(
(

bǎi
sān
shíbǎi

shí
sān
juàn
)
)

chéng
jīng
dān

què
běn
(
(
zǒng
èr
bǎi


sān
bǎi

shí

juàn
)
)

chéng

què
běn
(
(
èr
shí
èr

èr
shí

juàn
)
)

chéng
lùn
què
běn
(
(
èr
shí


shí

juàn
)
)

chéng
shì
jīng
lùn
què
běn
(
(shí

juàn
)
)

chéng


lùn
què
běn
(
(

shí
liù

sān
shí

juàn
)
)

yòu
wéi

shí

juàn
xiǎo
chéng
jīng
què
běn
(
(
liù
bǎibǎi

shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
zhòng

què
běn
(
(
zǒng

bǎi
èr
shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
)
)
gēn
běn

ā
hán
què
běn
(
(
èr


bǎi
jiǔ
juàn
)
)
cháng
ā
hán

fēn
què
běn
(
(

shí


èr
shí

juàn
)
)
zhōng
ā
hán

fēn
què
běn
(
(

shíshí

juàn
)
)
zēng

ā
hán

fēn
què
běn
(
(juàn
)
)

ā
hán

fēn
què
běn
(
(

shíshí

juàn
)
)
zhū
zhòng

jīng
què
běn
(
(

shí
èr

liù
shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
dān

què
běn
(
(
zǒng

bǎi

shí


bǎi

shí
juàn
)
)
xiǎo
chéng

què
běn
(
(
sān
shíshí
èr
juàn
)
)
xiǎo
chéng
lùn
què
běn
(
(
jiǔ

liù
shí

juàn
)
)
xián
shèng

chuán
què
běn
(
(

shíbǎi

shí

juàn
)
)

yòu
wéi

shí

juàn
zhī

bié
xíng


sān
(
(
liù
bǎi

shí
èr


bǎi

shí
èr
juàn
)
)

chéng
bié
shēng
jīng
(
(
èr
bǎi
jiǔ

sān
bǎi
èr
shí

juàn
)
)
bān
ruò

zhōng
bié
shēng
(
(

shí


bǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)
bǎo


zhōng
bié
shēng
(
(

shí
sān


shí

juàn
)
)zhōng
bié
shēng
(
(

shíshí

juàn
)
)
huá
yán

zhōng
bié
shēng
(
(

shí


shí

juàn
)
)
zhū

chéng
jīng
bié
shēng
(
(

bǎi
èr
shíbǎi
èr
shí

juàn
)
)

chéng

bié
shēng
(
(juàn
)
)

chéng
lùn
bié
shēng
(
(shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
bié
shēng
jīng
(
(
èr
bǎi

shí
sān

èr
bǎi

shí
sān
juàn
)
)
cháng
ā
hán

fēn
bié
shēng
(
(

shíshí

juàn
)
)
zhōng
ā
hán

fēn
bié
shēng
(
(
èr
shí


èr
shí

juàn
)
)
zēng

ā
hán

fēn
bié
shēng
(
(
èr
shí
liù

èr
shí
liù
juàn
)
)

ā
hán

fēn
bié
shēng
(
(

bǎi
sān
shí
liù


bǎi
sān
shí
liù
juàn
)
)
zhū
xiǎo
chéng
jīng
bié
shēng
(
(

shí
sān


shí
sān
juàn
)
)
xiǎo
chéng

bié
shēng
(
(
xiǎo
chéng
lùn

bié
shēng

shí
èr


shí
jiǔ
juàn
)
)
xián
shèng

chuán
bié
shēng
(
(

bǎi
sān
shíbǎi
sān
shí

juàn
)
)

yòu
wéi

shí
liù
juàn
shān
lüè
fán
zhòng(
(

bǎi

shíbǎi

juàn
)
)
xīn
kuò
chū
bié
shēng
jīng
(
(
liù
shíbǎi

shí

juàn
)
)
xīn
kuò
chū
míng

wén
tóng
jīng
(
(
èr
shí


shí
èr
juàn
)
)
xīn
kuò
chū
zhòng
shàng

jīng
(
(


sān
shí
juàn
)
)
xīn
kuò
chū
jīng
(
(

shí
èr


bǎi

shí

juàn
)
)

què
shí
(
(
sān
bǎi
liù


qiān

bǎi

shí

juàn
)
)

chéng
jīng
jiù

(
(

shí
jiǔ

liù
shí
jiǔ
juàn
)
)

chéng

jiù

(
(
èr

èr
juàn
)
)

chéng
lùn
jiù

(
(
sān


juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
jiù

(
(

shí
jiǔ

liù
shí

juàn
)
)
xiǎo
chéng
jīng
jiù

(
(juàn
)
)
xián
shèng

chuán
jiù

(
(
sān
shí
liù


shí

juàn
)
)

yòu

shàng

bǎi
liù
shíèr
bǎi

juàn

bìng
shì
jiù


jīn
jiàn
yǒu
běn


zhōu

cáng
zhōng


jīn
shí

biān

xīn


chéng
jīng
(
(
liù
shí


sān
bǎi
sān
shí
liù
juàn
)
)
xīn


chéng

(
(juàn
)
)
xīn


chéng
lùn
(
(

shí
sān


shí
jiǔ
juàn
)
)
xīn

xiǎo
chéng
jīng
(
(juàn
)
)
xīn

xiǎo
chéng

(
(

shíbǎi

shí
jiǔ
juàn
)
)
xīn

xián
shèng

chuán
(
(
sān


juàn
)
)

yòu

shàng
jiǔ
shí
liùbǎi
èr
shí

juàn

bìng
shì

zhōu
kān
dìng

hòu
xīn


suǒ

qián

wèi
zǎi

jīn

què
biān

yòu
xiǎo
chéng

jiè
jié

(
(
liù


shí
juàn
rán
bìng
zhuàn
shù
yǒu

shí
dài
shèng
xíng

què
biān

)
)
yòu

fāng
suǒ
zhuàn

chuán
(
(

shí

sān
bǎi
liù
shí

juàn
rán
jiē

zhù
zhèng
jiào

bìng

què
biān

jiàn

)
)

yòu
wéi

shí

juàn

huò
zài
xiáng


liù
(
(

shíshí
jiǔ
juàn
)
)
wěi
wàng
luàn
zhēn(
(
sān
bǎi
jiǔ
shí
èr


qiān

shí

juàn
)
)
kāi
yuán
shì
jiào

xīn
biān
wěi
jīng
(
(
sān
shíshí

juàn
)
)

qín
shì
dào
ān

zhōng
wěi
jīng
(
(

shí


èr
shí

juàn
)
)
liáng
shì
sēng
yòu

zhōng
wěi
jīng
(
(
èr
shí


èr
shí
liù
juàn
)
)
xiāo

shì
dào
bèi
wěi
zhuàn
jīng
(
(juàn
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiāo

sēng


sòng
chū
jīng
(
(
èr
shí


sān
shí

juàn
sēng
yòu
děng

bìng
biān

wěi
)
)
yuán
wèi
sūn
jìng

mèng
shòu
jīng
(
(juàn
jiàn

diǎn

)
)
liáng
shā
mén
miào
guāng
wěi
zào
jīng
(
(juàn
jiàn
sēng
yòu

)
)
suí
kāi
huáng
zhòng
jīng

zhōng
wěi
jīng
(
(

shí
liù


bǎi

shí

juàn
)
)
suí
rén
shòu
寿
zhòng
jīng

zhōng
wěi
jīng
(
(

shíshí

juàn
)
)

táng

diǎn

zhōng
wěi
jīng
(
(
èr
shí
èr


shí

juàn
)
)

zhōu
kān
dìng

zhōng
wěi
jīng
(
(

shí


bǎi

juàn
)
)
suí
shā
mén
xìn
xíng
sān
jiē


(
(
sān
shíshí

juàn
zhōu

suī
zǎi
shōu
zhī

jìn
)
)
zhū

chāo
jīng
zēng
jiǎn
shèng
shuō
(
(

shíbǎi

juàn
)
)

yòu
wéi

shí

juàn

chéng

cáng

shàng
(
(

chéng
jīng

lùn
zǒng
liù
bǎi
sān
shí


èr
qiān

bǎi

shí

juàn
èr
bǎi

shí

zhì

zhí
shù
jīng
míng

biāo
zhǐ
shù


guǎng
广

)
)

chéng
jīng
(
(

bǎi

shí


èr
qiān

bǎi

shí
sān
juàn
èr
bǎi
sān
zhì
)
)

chéng

(
(
èr
shí
liù


shí

juàn

zhì
)
)

chéng
lùn
(
(
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn

shí
zhì
)
)

yòu
wéi

shí
jiǔ
juàn
xiǎo
chéng

cáng

xià
(
(
xiǎo
chéng
jīng

lùn
zǒng
èr
bǎi
sān
shí


qiān

bǎi
liù
shí
èr
juàn

bǎi
liù
shí

zhì

chuán

zhí
shù
jīng
míng

biāo
zhǐ
shù


guǎng
广

)
)
xiǎo
chéng
jīng
(
(
èr
bǎi

shí

liù
bǎi

shí

juàn

shí

zhì
)
)
xiǎo
chéng

(
(

shíbǎi

shí
liù
juàn

shí

zhì
)
)
xiǎo
chéng
lùn
(
(
sān
shí
liù

liù
bǎi
jiǔ
shí

juàn

shí
èr
zhì
)
)
xián
shèng

(
(

bǎibǎi

shí

juàn

shí

zhì
)
)

dōu


xiǎo
chéng
jīng

lùn

xián
shèng
chuán
jiàn

cáng
zhě

zǒng

qiān

shí
liù
qiān

shí

juàn


bǎi

shí
zhì
(
(


cáng
zhōng

chéng
jīng

shù

qián
guǎng
广


shù

tóng
zhě
qián


bǎo

jīng
zhū


chéng

cún
běn
shù
wéi

shí
jiǔ

shàng


zhōng

wéiqiàn

shí


tóng
)
)

yòu
wéi

èr
shí
juàn

(
(
zǒng

zhī
shí
)
)