心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十一卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别分乘藏录下  就别录中更分为...

开元释教录第十一卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí

juàn
(
(
bié

zhī

)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié
fēn
chéng
cáng

xià

jiù
bié

zhōng
gēng
fēn
wéi

yǒu

yǒu
běn(
(

qiān

bǎi
èr
shíqiān

shí

juàn
)
)
yǒu


běn


èr
(
(

qiān

bǎi

shíqiān
jiǔ
bǎi

shí
juàn
)
)
zhī

bié
xíng


sān
(
(
liù
bǎi

shí
èr


bǎi

shí
èr
juàn
)
)
shān
lüè
fán
zhòng(
(

bǎi

shíbǎi

juàn
)
)

què
shí
(
(
sān
bǎi
liù


qiān

bǎi

shí

juàn
)
)

huò
zài
xiáng


liù
(
(

shíshí
jiǔ
juàn
)
)
wěi
wàng
luàn
zhēn(
(
sān
bǎi
jiǔ
shí
èr


qiān

shí

juàn
)
)

yǒu

yǒu
běnzhī


yǒu
běn

zhōng

yǒu
sānsān
cáng(
(
liù
bǎi

shí
liù

èr
qiān

bǎi

shí

juàn
)
)
shēng
wén
sān
cáng


èr
(
(
sān
bǎi
sān
shí


qiān

bǎi
liù
shí
èr
juàn
)
)
shèng
xián
chuánsān
(
(

bǎibǎi

shí

juàn
)
)

yǒu

yǒu
běn

zhōng


sān
cángzhīcáng
zhě


chéng
suǒ
quán
zhī
jiào


néng
shuō
jiào
zhǔ


shēn
cháng
zài

miè

shēng

suǒ
quán
zhī


fāng
guǎng
广
zhēn

wàng
míng

xiāng

zǒng
nǎi
sān
cáng
chà


bié


shí
èr


shǐ


xīn
zhōng

shí


sān
míng

jiě
zhī
shuō

liù


shè
zhī
wén

ruò
shì

tiáo
míng
wéi

cáng

shǐ

hàn
míng
dīng
mǎo
zhī
suì

zhì

kāi
yuán
gēng

zhī
zǎi

jiàn
liú
xíng
zhě
zǒng
liù
bǎi

shí
liùèr
qiān

bǎi

shí

juàn

èr
bǎi

shí

zhì

jié
wéi

chéng

cáng

zǒng
bié
tiáohòu
lièjīng
cáng
(
(

bǎi
liù
shí
sān

èr
qiān

bǎi

shí
èr
juàn
èr
bǎi
sān
zhì
)
)


diào

cáng
(
(
èr
shí
liù


shí

juàn

zhì
)
)


duì

cáng
(
(
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn

shí
zhì
)
)


chéng
jīng
zhòng
dān


(
(

bǎi
sān
shí
èr


qiān

bǎi

shí
juàn

bǎi

shí
jiǔ
zhì
)
)

(
(
xún
zhū
jiù

jiē

dān

wéi
xiān
jīn


zhōng

zhòng

zhě

shǒu
suǒ

rán
zhě
zhòng

zhū
jīng
wén

bèi

míng
xiāng
kāi
dìng
suǒ

biāo
chū

yòu
jiù

zhōng
zhí
míng
zhòng

jīn
gǎi
míng
zhòng
dān


zhě


bān
ruò
jīng
jiǔ
huì
dān
běn

huì
zhòng


bǎo

jīng
èr
shí
huì
dān
běn
èr
shí
jiǔ
huì
zhòng

zhí
yún
zhòng

shè


zhōu

jīng

rán

míng
zhòng
dānyòu


jīng
jīng
shǒu
jiē


rén
shí
dài
nián
yuè
jìn
yuǎn
xún
tǎo

zhī
shī

zhī
yán
shí
yóu


jīn
xún
zhū
jiù

cān
dìng
shì
fēi
shí
dài

rén

biāo
jīng
shǒu
shī

zhī
zhě
zǎi
zhī


shù
shì
zūn

jiào
zhōng
liù
wàn
zhī
xiū
líng

)
)

bān
ruò

(
(
xīn
jiù

běn

zhī
liú
jīng
bìng
biān


zǒng
èr
shíbǎi
sān
shí
liù
juàn

shí
sān
zhì
)
)

(
(
bān
ruò
jīng
jiàn
chū
zhě
wèi
zhū

zhī


jiù

zhī
zhōng
biānjīn


zhōng

xiǎo
chéng
jīng
jiē


lèi
biān
wéi


xiǎo
chéng
zhū


běn

ér
wéi
lún


chéng
zhū
lùn

shì
jīng
zhě
wéi
xiān

jiě

zhě
liè
zhī

hòu
xiǎo
chéng
zhū
lùn

yǒu
zhì
wéi
chū
liù

shā
děng
zhī
pài
biān

shèng
xián

chuán

wài
liǎng
fēn

xià
shén
zhōu
dōng

西
yǒu


shǐ
使

tiáo

bié
lǎn
zhě

zhī
)
)

bān
ruò

luó

duō
jīng
(
(
liù
bǎi
juàn
liù
shí
zhì

táng
sān
cáng
xuán
zàng


huá
gōng


chū
fān
jīng

)
)

yòu

jīng
zǒng

chù
shí
liù
huì
zhòng
dānliè

zuǒhuì
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(

bǎi
juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn
cóng


juàn
zhì


bǎi


èr
(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(

shí

juàn)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù

pǐn
fàng
guāng
guāng
zàn
bān
ruò
tóng
běncóng

bǎi

juàn
zhì

bǎi

shí
jiù
jīng
què

cháng

děng
pǐn
tóng


sān
(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(

shí
jiǔ
juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn
cóng

bǎi

shí
jiǔ
juàn
zhì

bǎi
sān
shí(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(

shí

juàn)
)

yòu
xīn

zhòng
běn

jiù
dào
xíng
xiǎo
pǐn
míng

cháng
ān
pǐn
děng
tóng
běncóng

bǎi
sān
shí

juàn
zhì

bǎi

shí
jiù
jīng

què
cháng

děng
pǐn
shū(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(
shí
juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

cóng

bǎi

shí
liù
juàn
zhì

bǎi
liù
shí


liù
(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
(
(

juàn

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
shēng
tiān
wáng
bān
ruò
tóng
běn


cóng

bǎi
liù
shí
liù
juàn
zhì

bǎi

shí
sānhuì
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō
màn
shū
shì

fēn
(
(
èr
juàn

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
liǎng

wén
shū
bān
ruò
tóng
běndāng


bǎi

shí


shí

juàn(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō


shì

fēn
(
(

juàn

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù

shǒu


fēn
wèi
jīng
děng
tóng
běndāng


bǎi

shí
liù
juàn


jiǔ
(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō
néng
duàn
jīn
gāng
fēn
(
(

juàn)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


xīn
jiù


jīn
gāng
bān
ruò
tóng
běndāng


bǎi

shí

juàn


shí
huì

huà

zài
tiān
wáng
gōng
shuō
bān
ruò


fēn
(
(

juàn)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


hòu

shí
xiāng
bān
ruò
tóng
běndāng


bǎi

shí

juàn


shí

(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō

shī

luó

duō
fēn
(
(

juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

cóng

bǎi

shí
jiǔ
juàn
zhì

bǎi

shí
sān


shí
èr
(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō
jìng
jiè

luó

duō
fēn
(
(

juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

cóng

bǎi

shí

juàn
zhì

bǎi

shí


shí
sān
(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō
ān
rěn

luó

duō
fēn
(
(

juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn
dāng


bǎi

shí
jiǔ
juàn


shí

(
(
zhòng
huì
)
)
shì
luó

chéng
gěi


yuán
shuō
jīng
jìn

luó

duō
fēn
(
(

juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

dāng


bǎi
jiǔ
shí
juàn


shí

(
(
zhòng
huì
)
)
wáng
shè
chéng
jiù
fēng
shān
shuō
jìng


luó

duō
fēn
(
(
èr
juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

dāng


bǎi
jiǔ
shí

jiǔ
shí
èr
juàn


shí
liù
huì
wáng
shè
chéng
zhú
lín
yuán
zhōng
bái

chí

shuō
bān
ruò

luó

duō
fēn
(
(

juàn
)
)

yòu
xīn

dān
běn

cóng

bǎi
jiǔ
shí
sān
juàn
zhì

liù
bǎi
fàng
guāng
bān
ruò

luó

jīng
sān
shí
juàn
(
(
huò
èr
shí
juàn
sān
zhì
)
)


西
jìn
sān
cáng

luó
chā
gòng
zhú
shū
lán

(
(

èr

)
)


bān
ruò

luó

jīng

shí
juàn
(
(

míng

pǐn
bān
ruò
jīng
huò
sān
shí
juàn

zhì
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí
gòng
sēng
ruì
děng

(
(

èr

)
)
guāng
zàn
bān
ruò

luó

jīng
shí

juàn
(
(
huò
shí
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu
sān
jīngbān
ruò

èr
huì
tóng
běn
guāng
zàn
bān
ruò


xīn
jīng
sān
fēn
jiāng


zhì
sǎn
huā
pǐn
hòu
wén
bìng
què

yòu
àn
yáo
qín
sēng
ruì
xiǎo
pǐn

yún


jīng
zhèng
wén
fán
yǒu

zhǒng

shì


shí
shì
huà
guǎng
广
lüè
zhī
shuōduō
zhě
yún
yǒu
shí
wàn


shǎo
zhě
liù
bǎizhī

pǐn

shì
tiān
zhú
zhī
zhōng
pǐn


zhǔn

zhōng
pǐn


zhī


jīng

èr
huì
tóng
fàn
wén

(
(
lóng
shù


zào
zhì

lùn
shì

pǐn
jīng
)
)


bān
ruò

luó

chāo
jīng

juàn
(
(

míngpǐn

míng
cháng
ān
pǐn
)
)


qín
tiān
zhú
shā
mén
tán


gòng
zhú

niàn

(
(

liù

)
)

yòu

jīng
cháng
fáng

diǎn
èr

yún

shì
wài
guó
jīng
chāo
zhě

xún
zhī
wèi
shěn
wén

nǎi

xiǎo
pǐn
dào
xíng
jīng
děng
tóng
běn
chū

yúnbān
ruò

luó

jīng
dào
xíng
pǐndàn
wén


sān
fēn
guò
èr

zhǔn
dào
xíng
jīng
hòu
què
shí
pǐn

shàng
èr
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì
dào
xíng
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(

míng
bān
ruò
dào
xíng
pǐn
huò

juàn

zhì
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)
xiǎo
pǐn
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn

zhì
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

míngjīng

juàn
(
(

zhí
yún

míng

jīng
huò
liù
juàn
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

sān

)
)

yòu

jīngbān
ruò


huì

tóng
běn


(
(


西
jìn
sān
cáng
zhúxīn
dào
xíng
jīng
dàn
yǒu

míng
ér


běn
zhū
cáng
zòng
yǒu


xiǎo
pǐn
wén
tóng
dàněr


zhòng
chū
qián
hòucún
sān
què
)
)
shēng
tiān
wáng
bān
ruò

luó

jīng

juàn

chén
yōu
chán

guó
wáng

yuè

shǒu


(
()
)

yòu

jīngbān
ruò

liù
huì

tóng
běn


shàng
èr
jīng
shí

juàn
tóng
zhì
wén
shū
shī

suǒ
shuō


bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
èr
shí

zhǐ
)
)

liáng

nán
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān

(
()
)

yòu

jīng


míng
wén
shū
bān
ruò

luó

jīng

chū
wén

shí
zhòng
guāng

hòu
wén
yǒu

xíng
sān
mèi

wén
yán
wén
shū
shī

tóng
zhēn
zhě
shì

yòu
biān

bǎo

zài


shí
liù
huì

wéi

hòu
jīng
míng
tóng

kǒng
yǒu
chà
cuòchū
zhī
wén
shū
shī

suǒ
shuō
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
èr
shí
zhǐ
)
)

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
(
shí

biān


sān

)
)

yòu

jīng

chū
wén
yǒu
shí
zhòng
guāng

hòu
wén


xíng
sān
mèi

wén
yán
wén
shū
shī


wáng

zhě
shì

chū
tàn
liè


míng


běn
shāo
guǎng
广

yòu

èr
jīng


yǒu
guǎng
广
lüè

yòu
èr
jīng


bān
ruò


huì
màn
shū
shì

fēn
tóng
běnshǒushàng
qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng
jué
liǎo
zhū


huàn
huà
sān
mèi
jīng
)
)

sòng
shā
mén
xiáng
gōng

nán
hǎi
jùn

(
(

èr

)
)

yòu

jīngbān
ruò


huì


shì

fēn
tóng
běnxīn
jiù
xiāng

jiù
jīng
shāo
guǎng
广
(
(
qián
hòu
sān

èr
cún

què
)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
shè
wèi
guó
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
()
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(

èr

)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

shù
lín
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(

sān

)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(
shì
luó

)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

chū

diǎn

(
()
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(
míng
chèn
chéng
)
)


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān

)
)

yòu

jīng
tóng
běn


běn
néng
duàn
bān
ruò

zhēn
guān
èr
shí
èr
nián
shā
mén
xuán
zàng
cóng
jià


huá
gōng
hóng

tái


hòu
zhì
xiǎn
qìng

niánhuá

fān

bān
ruò


dāng

jiǔ
néng
duàn
jīn
gāng
fēn

quán
běn
biān

gēng

zhòng
fān

zhǔn
zhū
jīng

zhě

tóng
bié
shēngzhī
zhōng


zhòng
zǎi

wéi

shā
mén

jìng

zhě
míng
tóng

kǒng
yǒu
chà
cuòchū
zhī
(
(
sān
shī
zào
lùn
tóng
shì

jīng
)
)
shí
xiāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu


èr

)
)

yòu

jīng


bān
ruò

shí
huì
bān
ruò


fēn
tóng
běnér

西

fàn
wén
yǒu
guǎng
广
lüè
èr
běn


shí
xiāng


wén

nǎi
tóng
kuàng

xiǎo

rén
wáng

guó
bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

sān

èr
què
)
)


bān
ruò

luó


míng
zhòu
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū
jīng
shí

biān

)
)
bān
ruò

luó

duō
xīn
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sān

èr
cún

què

bān
ruò
xīn
jīng
jiù

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

rén
wáng
bān
ruò
děng
sān
jīng


suī
tōng


quán
běn


zhōng

shì
zhī
pài
shè
fēi
cóng

chū
)
)

shàng
shí
sān
jīng
shí

juàn
tóng
zhì

bǎo


(
(
dàn
zhū
huì
zhòng
běn
bìng


biān
zhī
zǒng

shí
èrzhū


chéng

cún
běn
shù
shàng


bǎi
liù
shí
jiǔ
juàn

shí

zhì
)
)

bǎo

jīng

bǎi
èr
shí
juàn
(
(

shí
èr
zhì
)
)


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì
děng

(
(
xīn
biān


)
)

yòu

jīng
xīn
jiù
zhòng
dān


gòng

shí
jiǔ
huì


(
(


fǎn
)
)
chéng


(
(
xīn
jiù
gòng
èr
shí
huì
dān
běn
xīn
jiù
gòng
èr
shí
jiǔ
huì
zhòng


zhōng
èr
shí
liù
huì

táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

èr
shí
sān
huìtáng
jiùliú
zhì
kān
fàn
běn
tóng
biān

huì


liè

zuǒ
)
)


sān


huì
sān
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù

fāng
guǎng
广
sān
jiè
jīng
tóng
běncóng


juàn
zhì

sān
juàn

èr

biān
zhuāng
yán
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

cóng


juàn
zhì


juàn

sān


jīn
gāng

shì
huì

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

cóng


juàn
zhì

shíjìng

tiān

huì
èr
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū

shàng

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

běn
míng


shuō
mèng
jīng

xīn
gǎi
míng
jìng

tiān

huì

dāng

shí


shí
liù
juàn
(
(

xiáng
wén


zhú


jīng
shāo

xiāng
lèi
cháng
fáng
děng

jiē
yún
shī


shàng

zhōng
yún
zhú

chū
jīn
zhě
qiě


shàng

dìng
)
)liàng
shòu
寿

lái
huì
èr
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

shí


)
)

yòu
xīn

zhòng
běn

jiù

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué

ā

tuó

liàng
shòu
寿
jīng
děng
tóng
běndāng

shí

shí

juàn

liù

dòng

lái
huì
èr
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn

jiù
ā
chù

guó
jīng
děng
tóng
běndāng

shí
jiǔ
juàn

èr
shí
juàn


bèi
jiǎ
zhuāng
yán
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

cóng

èr
shí

juàn
zhì

èr
shí
jiè

xìng

fēn
bié
huì
èr
juàn

liáng
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān

(
(

èr

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn


yáo
qín
tóng
shòu
寿
suǒ


jiè

xìng
jīng
tóng
běndāng

èr
shí
liù
èr
shí

juàn
(
(
qín

běn
què
)
)

jiǔ

chéng
shí

huì

juàn

yuán
wèi
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
(

èr

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn


liáng
zhòng
kǎi
suǒ


chéng
shí

jīng
tóng
běn


(
(
chū
yúnzhě
shì

)
)
dāng

èr
shí

juàn
(
(
jīng
běn

wéi
sēng


luó

zhě


)
)

shí
wén
shū
shī


mén
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù

mén
pǐn
jīng
děng
tóng
běndāng

èr
shí
jiǔ
juàn

shí

chū
xiàn
guāng
míng
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

cóng

sān
shí
juàn
zhì

sān
shí


shí
èr


cáng
huì
èr
shí
juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

kān
tóng
biān

)
)

yòu
táng
jiù

dān
běn

cóng

sān
shí

juàn
zhì


shí

(
(cáng
huì
zhǔn

zhōu


zhòng

zhōng
yún

sān
juàn


cáng
jīng
tóng
běn


zhě

zhī
shèn

míng

suī
tóng
duō
shǎo
quán

jiǎn
xún
wén

gēng

chà
shū

sān
juàn


cáng
jīng

biān


zhōng


lóu

huì
shì
jīn
gǎi
jiù
zhé

wéi
dān

)
)

shí
sān

wéi
ā
nán
shuō
chù
tāi
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
bāo
tāi
jīng
tóng
běndāng


shí

juàn

shí


shuō

tāi
cáng
huì
èr
juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
kān
tóng
biān

)
)

yòu
táng
jiù

dān
běn

dāng


shí
liù
juàn


shí

(
(


tāi
cáng
huì
běn
míng

wéi
nán
tuó
shuō
chū
jiā

tāi
jīng
zài
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí

shí
èr
juàn
sān
cáng

jìng

chū
bié
xíng
běn


liú
zhì
kān
fàn
běn
tóng
biān

huìzhòng


wéi
dān
běn
yòu


bǎo
cáng
jīng
nán
tuó
wéi


chū
jiā
yuán
chū
suī
shǎo
tóng
hòu
nǎi
quán
wéi
zhòng


huì

qián
huì


wénshēng
wén
cáng

jīn
wéi
biān

bǎo

tōng
zài


cáng
shōu
)
)

shí

wén
shū
shī

shòu

huì
sān
juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(

sān

kān
tóng
biān

)
)

yòu
táng
jiù

zhòng
běn


jiù
wén
shū
shīyán
jìng
jīng
tóng
běncóng


shí

juàn
zhì

liù
shí

shí
liù


jiàn
shí
huì
shí
liù
juàn

gāo

sān
cáng

lián


shè

(
(
kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

cóng

liù
shí

juàn
zhì


shí
liù

shí


lóu

huì
sān
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn

běn
míng


cáng
jīng


míng

bēi
xīn
jīng西
jìn
zhú


suǒcáng
jīng
tóng
běncóng


shí

juàn
zhì


shí
jiǔ
(
(
jìn

běn
què
)
)

shí


guó


huì
èr
juàn

suí
sān
cáng


jué
duō

(
(
chū

diǎn

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

dāng


shí
juàn


shí


shí
jiǔ


cháng
zhě
huì

juàn

cáo
wèi
sān
cáng
kāng
sēng
kǎi

(
(

sān

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běnjìng
jīng


jiā
luó
yuè
wèn


xíng
jīng
děng
tóng
běndāng


shí
èr
juàn
(
(
jīng
běn

wéi
kāng
sēng

zhě


)
)

èr
shí

jìn

cáng
huì
èr
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng


shí
sān
juànshí


èr
shí

shòu
huàn
shī

tuó
luó

huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
huàn
shì
rén
xián
jīng
tóng
běndāng


shí

juàn

èr
shí
èr

shén
biàn
huì
èr
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng


shí
liù
juànshí


èr
shí
sān


jiā

huì
èr
juàn

yuán
wèi
yōu
chán

guó
wáng

yuè

shǒu


(
(
kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

dāng


shí

juànshí
jiǔ

èr
shí

yōu


huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
jué
dìng


jīng
tóng
běndāng

jiǔ
shí
juàn

èr
shí


shēng
zhì

huì
èr
juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù

jué
jìng
xīn
jīng
tóng
běndāng

jiǔ
shí

juàn


jiǔ
shí
èr

èr
shí
liù
shànhuì
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

dāng

jiǔ
shí
sān
juàn


jiǔ
shí

(
(

shàn

huì

zhōu

yún

chí
rén


jīng

chí
shì
jīng
shàn
jiān
pǐn
jīng
děng
tóng
běn


zhě
fēi

xún

wén


chí
rén
jīng
děng

zhǐ
xuán
shū

shàn
jiān
jīng
cóng
shàn

jīng
chāo
chū


huá
jīng

mén
pǐn
tóng
lèi

yǒuwéi
dān

)
)

èr
shí

shàn
shùn


huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng

jiǔ
shí

juàn

èr
shí

qín
shòu
cháng
zhě
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng

jiǔ
shí
liù
juàn

èr
shí
jiǔ
yōu
tuó
yán
wáng
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
yōu
tián
wáng
jīng
tóng
běndāng

jiǔ
shí

juàn
(
(
xīn
jiù
èr
jīng

yǒu
guǎng
广
lüè
)
)

sān
shí
miào
huì
tóng

huì
jiān
hòu

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
()
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
liǎng
jīng

liú
zhì
xiān

miào
huì
tóng

jīng
tóng
běndāng

jiǔ
shí

juàn

cóng
chū
zhì
bàn
(
(

xiān

miào
huì
jīng
běn
zài
dōng
dōu
xún
zhī
wèi
huò
)
)

sān
shí

héng

shàng
yōu


huì
(
(

qián
tóng
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng

jiǔ
shí

juàn

cóng
bàn
zhì


sān
shí
èr

wèihuì

juàn

yuán
wèi
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
(kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn


ā

shì
wáng

ā
shùjīng
děng
tóng
běndāng

jiǔ
shí
jiǔ
juàn

sān
shí
sān

gòu
shī


yīng
biàn
huì

juàn


西
jìn

shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běngòu
shī

jīnggòu

jīng
tóng
běndāng


bǎi
juàn
(
(
jīng
běn

wéi
zhúzhě
gòu
shī

jīng
shì
zhú
hòu
suǒ
xiǎn
)
)

sān
shí

gōng

bǎo
huáhuì
jiān
hòu

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng


bǎi

juàn

cóng
chū
zhì
bàn

sān
shí

shàn

tiān

huì
(
(

qián
tóng
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


liú
zhì
xiān

wén
shū
shī

suǒ
shuō
jìng
jiè
jīng
tóng
běndāng


bǎi

juàn

cóng
bàn
zhì


sān
shí
liù
shàn
zhù

tiān

huì

juàn

suí
sān
cángduō

(
(
chū

diǎn
kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běnhuàn
sān
mèi
jīng

shèng
shàn
zhù

jīng
děng
tóng
běncóng


bǎi
èr
juàn
zhì


bǎi


sān
shí

ā

shì
wáng

huì
(
(
jiān
hòu
sān
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
tài

shuā

tài


xiū
èr
jīng
tóng
běndāng


bǎi
liù
juàn

cóng
chū
zhì
bàn

sān
shí


chéng
fāng
biàn
便
huì
(
(
jiān
qián
sān
juàn
)
)

dōng
jìn
tiān
zhú

shì
zhú
nán


(
(

sān

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn


huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
děng
tóng
běncóng


bǎi
liù
juàn
bàn
zhì

bǎi

juàn
jìn
(
(
jīng
běn

yún

西
jìn
zhě

)
)

sān
shí
jiǔ
xián

cháng
zhě
huì
èr
juàn

suí
sān
cáng


jué
duō

(
(kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn

běn
míng

shí
jīng

xīn
gǎi
míng
xián

cháng
zhě
huì
(
(
běn

shí
jīng

zhèng
xìn

jīn
bǎo

zhōng
zhě
xīn
jiā
zhī
)
)

xiǎn
shí
jīng
tóng
běndāng


bǎi
jiǔ
juàn


bǎi

shí


shí
jìng
xìn
tóng

huì
(
(
jiān
hòu
sān
huì
tóng
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng


bǎi

shí

juàn
chū


shí

wèn


huì

yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī

(
(

sān

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn

běn
míng
suǒ
wèn
jīngchéng
fāng
děng
yào
huì
jīng
tóng
běndāng


bǎi

shí

juàn
zhōng
(
(huì
yǒu
shì
lùn

juàn

yào
huì
jīng
wén
shǎo
lüè
ěr
)
)


shí
èr
suǒ
wèn
huì
(
(
jiān
qián
sān
huì
tóng
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng
děng
tóng
běndāng


bǎi

shí

juàn

(
(
jīng
běn

wéi

西
jìn
zhúzhě
cuò


jiù
běn
yuàn
jīng
shì
zhú
hòu
suǒ
xiǎn
)
)


shí
sān

míng


huì

juàn

shī

(
(
jīn

qín

kān
tóng
biān


sān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn

shì
jiù
dān
juàn

bǎo

jīng

xīn
gǎi
míng

míng


huì
yǎn
bǎo
yán

bǎo
èr
jīng
tóng
běndāng


bǎi

shí
èr
juàn
(
(

jiù
bǎo

jīng
yǒu
shì
lùn

juàn
)
)


shí

bǎo
liáng

huì
èr
juàn

běi
liáng
shā
mén
shì
dào
gōng

(
(
kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

dān
běn

dāng


bǎi

shí
sān
juàn


bǎi

shíshí


jìn
huì


huì
(
(
jiān
hòu
èr
juàn
)
)


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

yòu
xīn

dān
běn

dāng


bǎi

shí

juàn
chū


shí
liù
wén
shū
shuō
bān
ruò
huì
(
(
jiān
qián
èr
juàn
)
)

liáng
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān

(
(kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běnbān
ruò
màn
shū
shì

fēn

zhòng
kǎi
suǒ

wén
shū
bān
ruò
tóng
běncóng


bǎi

shí

juàn
zhōng
zhì

bǎi

shí
liù
juàn

(
(
jīng
běn

wéi
sēng


luó

zhě


)
)


shí

bǎohuì
èr
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
bié
pǐn

èr

kān
tóng
biān

)
)

yòu
jiù

zhòng
běn


míng


jìng
xíng
jīng
bǎo

pǐn

kāng
sēng
huì
suǒ
chū


jìng
xíng
jīng
tóng
běndāng


bǎi

shí

juàn


bǎi

shí

(
(

bǎo

huì
yǒu
shì
lùn

juàn
)
)


shí

shēng
mán

rén
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

sān

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù
shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
jīng
děng
tóng
běndāng


bǎi

shí
jiǔ
juàn


shí
jiǔ
guǎng
广

xiān
rén
huì

juàn


táng
sān
cáng


liú
zhì
xīn

(
(

èr

)
)

yòu
xīn

zhòng
běn


jiù


suō
wèn
jīng
tóng
běndāng


bǎi
èr
shí
juàn
(
(

xīn

běn


jiù
jīng
hòu
wén


xiàng
shǎo

zhǐ
huò
yǒu
jiāng
jiù
jīng


zhě

shǐ
使

zhū
yuán
mǎn


)
)

fāng
guǎng
广
sān
jiè
jīng
sān
juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(
chū

shàng
)
)

yòu

jīng

bǎosān


huì
tóng
běnliàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún

liàng
qīng
jìng
jīng

èr

)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

ā

tuó
jīng
èr
juàn
(
(


yún
ā

tuó
sān

sān


lóu

tán
guò

rén
dào
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

gōng
míng

(
(

sān

)
)

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn

cáo
wèi
tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
kǎi

(
()
)

yòu
sān
jīng


bǎo
liàng
shòu
寿
huì
tóng
běn


(
(huì
xīn
jiù
shí
què
běn
tiān
qīnjīng

zào
lùn

juàn
)
)

shàng

jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
ā
chù

guó
jīng
èr
juàn
(
(

míng
ā
chù

chà
zhū


xué
chéng
pǐn
jīng
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(sān


què
)
)

yòu

jīng


bǎo


liù

dòng

lái
huì
tóng
běnchéng
shí

jīng

juàn
(
(
chū
yún

zhù
wáng
shè
chéng
)
)

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
(
shí

biān
)
)

yòu

jīng


bǎo


jiǔ

chéng
shí

huì
tóng
běnmén
pǐn
jīng

juàn
(
(

yún

mén
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng


bǎo


shí
wén
shū
shī


mén
huì
tóng
běn


(
(
zhōu

jiāng
wéi

huá
zhī
pài
zhě

zhī
shèn

xīn
jiù
sānquè
běn
)
)
bāo
tāi
jīng

juàn
(
(

míng
bāo
tāi
shòu
shēn
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng


bǎo


shí
sān

wéi
ā
nán
shuō
chù
tāi
huì
tóng
běn


(
(

bāo
tāi
jīng
zhǔn
jiù

zhōng
biān
wéi
xiǎo
chéng
dān
běn
jīn

lèi
xiāng
cóng

zhī


)
)
wén
shū
shīyán
jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
yán
jìng


jīng

zhí
yún


yán
jìng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(sān


què
)
)

yòu

jīng


bǎo


shí

wén
shū
shòu

huì
tóng
běnjìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

yōu

sāi
ān
xuán
gòng
shā
mén
yán

diào

(
()
)

shàng
liù
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì

jiā
luó
yuè
wèn


xíng
jīng

juàn
(
(
huò
yún


cháng
zhě
jīng
huò
èr
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liù

sān
què
)
)

yòu
èr
jīng


bǎo


shí
jiǔ


cháng
zhě
huì
tóng
běn


huàn
shì
rén
xián
jīng

juàn
(
(
huò
yún
rén
xián
huàn
shì
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng


bǎo


èr
shí

shòu
huàn
shī

huì
tóng
běn


jué
dìng


jīng

juàn
(
(

míng

huài

qiē
xīn
shí
)
)

qún

jiē
yún
dùn
huáng

jìng

xiǎn
rén
míng
nián
dài
(
(
jīn

dōng
jìn
)
)

yòu

jīng


bǎo


èr
shí

yōu


huì
tóng
běnjué
jìng
xīn
jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

yòu

jīng


bǎo


èr
shí


shēng
zhì

huì
tóng
běn


yōu
tián
wáng
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān
)
)

yòu

jīng


bǎo


èr
shí
jiǔ
yōu
tuó
yán
wáng
huì
tóng
běn

jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
shí

biān


èr

xīn
jiùquè
)
)

yòu
èr
jīng


bǎo


sān
shí
miào
huì
tóng

huì
tóng
běn


ā

shì
wáng

ā
shùjīng

juàn
(
(

yún
ā

shì

jīng

zhí
yún
ā
shù

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èrèr
què
)
)

yòu

jīng


bǎo


sān
shí
èr

wèi

huì
tóng
běngòu
shī

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

shàng
jiǔ
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


gòu

jīng

juàn
(
(
huò
yún

gòu

jīng

míng
lùn

biàn
cái

mén
)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng


bǎo


sān
shí
sān

gòu
shī
huì
tóng
běn


wén
shū
shī

suǒ
shuō
jìng
jiè
jīng
èr
juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu
)
)

yòu

jīng


bǎo


sān
shí

shàn

tiān

huì
tóng
běnhuàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)
shèng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(


què
)
)

yòu
èr
jīng


bǎo


sān
shí
liù
shàn
zhù

huì
tóng
běn


tài

shuā

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū

shàng
)
)
tài


xiū
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

xiū
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn


sān

)
)

yòu
èr
jīng


bǎo


sān
shí

ā

shì
wáng

huì
tóng
běn


shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èrsān
què
)
)

yòu

jīng


bǎo


sān
shí


chéng
fāng
biàn
便
huì
tóng
běnchéng
xiǎn
shí
jīng
èr
juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu


èr

)
)

yòu

jīng


bǎo


sān
shí
jiǔ
xián

cháng
zhě
huì
tóng
běnchéng
fāng
děng
yào
huì
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu

jīng


bǎoshíwèn


huì

tóng
běn


suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(sān


què
)
)

yòu

jīng


bǎoshí
èr


suǒ
wèn
huì
tóng
běnbǎo
jīng

juàn
(
(

míng

pǐn
yuē


shuō
bān
ruò
jīng
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)


yǎn
bǎo
yán
jīng

juàn
(
(

míng

jiā

pǐn
)
)

jìn
dài

shī
sān
cáng
míng
(
(
jiù
zài
hòu
hàn

jīn
qiě

jiù

èr

)
)

yòu
èr
jīng


bǎoshí
sān

míng


huì
tóng
běn


shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
fāng
guǎng
广
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shēng
mán
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

sān


què
)
)

yòu

jīng

bǎoshí

shēng
mán

rén
huì
tóng
běn
suō
wèn
jīng
èr
juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
chū

)
)

yòu

jīng


bǎoshí
jiǔ
guǎng
广

xiān
rén
huì
tóng
běn


(
(yún
wèi
xīng


nián
suì

rén

yuè
jiàn
zài
shēn
shuò


chǒu

luó
mén


tán
liú
zhī
shā
mén
tán
lín
shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


jiàn
chū
xīn

jiǎ


gōng
fán
yǒu

wàn

qiān

bǎi

shí


zhū

jiē
yún

huò
yún


liú
zhī

zhě
èr
zǒng


jīnwéi
zhèngsuō
jīng
jiù

wéi
xiǎo
chéng
dān
běn
jīn
kān
wéi

chéng
zhòng

)
)

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
(
(
dàn
shì


liú
lèi
jiē
biān


)
)

zǒng
èr
shíbǎi

shí
èr
juàn

shí

zhì

fāng
děng


jīng
sān
shí
juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

(
(

sān

sān

èr
què
)
)

jǐn
àn

liáng
shā
mén
sēng
yòuyún

yǒu
shí
èr
duàn
shuō
gòng
chéng

jīngyīng
luò
pǐn


èr
tuó
luó


zài
wáng
pǐn


sān
bǎo

pǐn
xuàn
pǐnhǎi
huì
pǐn


liù

yán
pǐn
shuō
pǐnkōng
cáng
pǐn

jiǔ
bǎo
zhuàng
fēn

shí

kōng

fēn

shí

bǎo

pǐn

shí
èr

jìn

pǐn

jīn
jiǎn
jīng
běn

yòu


tóngtuó
luó


zài
wáng


pǐn
(
(

yǒu
jīng
běn
fēn
wéi
yīng
luò
pǐn
zhě

rán

shì

duàn


fēn
èr
hòu

āi
jīng

shì

pǐn
)
)

èr
bǎo

pǐn


sān

xuàn


pǐnhǎi
huì


pǐn
kōng
cáng


pǐn


liù

yán


pǐn

shuō


pǐnbǎo
zhuàng
fēn


jiǔ

kōng

fēn


shí
bǎopǐn


shífēn
(
(
xún
jiǎn
qún
jīng
juàn

dìng
zhǔn
huò
yún
èr
shí
jiǔ
huò
yún
sān
shí
huò
sān
shí

huò
sān
shí
èr
huò

shí
juàn
jīn
shí


duō
fēn
sān
shífēn
wén
shǎo

juàn

sān
shí

juàn
zhě
wén
yīng
bèi

jīn
xún
qiú
wèi
huò
)
)
rán
sēng
yòu

zhōng
fēn
yǒu

jìn

pǐn
zhě

rán

jīn


jìn

jīng
suī
shì


bié
fēn
fēi

chèn


yòu
fēi

zhōngkōng
cáng
pǐn
yòu
zài


shuō
hòu
wèi
xiáng
suǒ


jīn
cóng
tuó
luó


zài
wáng
pǐn
zhì


fēn
zǒng
shí

fēncáng
jīngfēn
tóng
běn
shì

shí

fēn
(
(cáng
chū

yún
shuō

kōng

ān

bān

gān

mén


shuō

jīng
yòu


fēnkōng

hòu
shuō
zhǔn
bǎo

pǐn
jīn
jīng
běn
zhōng
yǒu

pǐn

wèi
xiáng
suǒ

yòucáng
suī
shì
tóng
běnfēn
wén

cuō
lüè
hòu
wén

què

shǎo
juàn

)
)
yuè
cáng
jīng
shì

shí
èr
fēn
(
(
huò
yǒu
jīng
běn

yún

chéng


jīng
yuè
cáng
fēn

shí
èr
jīng
chū
yòu
yún
huà
zhū
lóng
zhòng
shuō

cáng
jīng


shuō

jīng
)
)
shí
lún
jīng
shì

shí
sān
fēn
(
(
chū
yún
shuō
yuè
cáng
jīng


shuō

jīng

shí
lún
hòu

shí

fēn
běn
zài

西
fāng
wèi
liú


)
)


cáng
jīng
shì

shí

fēn
(
(
jīng
chū

yún

chéng


jīng


cáng
fēn

shí

)
)

shí
liù
fēn

shì

kōng
duǒ
jīng
(
(
chū
yún
shòu
gōng

tiān

biéshuō

jīng
rán


cáng
jīng
yīn
gōng

tiān
wèn

lái
fāng
shuō

zhī

jīng
)
)


cáng
jīng
chū
zài
jiā
lán
tuó
zhú
yuán
shuō


shēng


dǐng

hòu
yīn
lóng
qǐng
wǎng
qiā
luó


shān

yuè
cáng
děng

jīng
bìng
zài
qiā
luó


shān
shuō
shì


niàn

sān
mèi
xiánwáng

jìn

jīng
děng

suī
shì


bié
fēnzhī


nán

biān


rán
suí
cháo
sēng
jiùjīng

nǎi
jiāng
míng


shí
xiào

jīng

wéi
shí
fāng


pǐn

biān
yuè
cáng
hòujìn

jīng
chéng

shí

juàn
zhě
fēi
píng
zhǔn
(
(
jīng

yǒu
liù
shí
juàn
chéng
zhě
sān
shí

èr
liǎng
juàn
zhòng
yǒu
bǎo

pǐn

chéng
liù
shí

bǎo

pǐn
zài


qián
èr
shí
liù

juàn
shì


zhòng
biān
wèi
xiáng


yòucáng
fàn
běn

shū
zhòng
zhòng
biān
zǎi

zhī
shèn

)
)
ruò


zhě

qián


zhōng
chú


fēn
yǒu
èr
shí

juàncáng
fēn

chù


(
(cáng
fàn
běn
suī
tóng


fēn
zhōng
wén
lüè
què
shǎocáng

zhī
)
)

yuè
cángcáng
shí
lún
(
(
táng

shí
juàn
chéng
zhě
)
)cángkōng
yùn

hòu
zhī

jīng
suī

zhī
shuō

zhī

jiāng

shī


kōng
yùn
hòu

niàn

sān
mèi
(
(

sòng
cháo

liù
juàn
zhě
chōng

suí

shí
juàn
zhě
hòu
què
èr
pǐn
)
)

xián

wángjìn

zǒng
chéng

shí
juàn


jiāng


(
(


jìn

jīng
chū
shǒu

yún


jīng
zhōng

jìnshuō


jìn

pǐn

sān
shí
èr
pǐn

fēn

shì

sān
shí
èr
fēn
rán
sēng
yòu

zhōng
zài
bǎo

pǐn
hòu

sēng
jiù
suǒbiān
zhī


zhě
shì
fēi
míng

yòu
yǒu
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng
xiáng

wén


shì


bié
fēn
jīn

biān


bǎo

zhōng


shuāng
zǎi


què

)
)

fāng
děngcáng
jīng
shí
juàn
(
(
huò
shí

juàn

zhì

shí

fēn
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(tóng
dāng)
)

yòu

jīng

qián


jīngfēn
tóng
běn


(
(


wén
lüè

zhōng
shāo
guǎng
广
)
)


yuè
cáng
jīng
shí
juàn
(
(
huò
shí

juàn

zhì

shí
èr
fēn
)
)

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(
dān
běn
)
)

chéngcáng
shí
lún
jīng
shí
juàn
(
(

shí
sān
fēn

zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

fāng
guǎng
广
shí
lún
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

běi
liáng
)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

jiù
shí
lún
jīng

zhōu

yún
tán

chèn

chū
cháng
fáng

jiǎn
cháng
fáng

cáng

zhōng
nǎi
yún
shī

zhōu)
)
cáng
jīng
èr
juàn
(
(

shí

fēn
)
)

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè
gòng

zhì

(
(
dān
běn
)
)
shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(
huò
)
)

yáo
qín

bīn
sān
cáng

tuó

shè
(
(
guī

bīn


lái
qín
guó)
)

kōng
cáng


shén
zhòu
jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

sān

)
)

kōng
yùn


jīng
èr
juàn
(
(

shì

shí
liù
fēn
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
què
běn
)
)
guān

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(

míng

kōng
cáng
guān
jīng
huò

guān

)
)

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(
dān
běn
)
)


niàn

sān
mèi
jīng
liù
juàn
(
(
huò
)
)

sòng
tiān
zhú
shā
mén
gōng

zhí
gòng
xuán
chàng

(
()
)

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì

fāng
děng
niàn

sān
mèi
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cángduō

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

suí

běn


qián
jīng
hòu
què

pǐn
wén)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
jiā


huò
èr
juàn
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)

bēi


jīng

juàn
(
(

míng


)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
shì
bān
zhōu
jīng
chū

pǐn
chū
jīn

hàn

)
)

fāng
děng


xián

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
xián

jīng
huò
liù
juàn
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
běn
què
)
)

shàng
sān
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
ā
chà

jīng

juàn
(
(
jìn
yuē

jìn

huò

juàn
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

sān

)
)

jìnjīng
liù
juàn
(
(

yún
ā
chà

jīng
chū


jīng
)
)

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
zhì
yán
gòng
bǎo
yún

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu


sān

què
běn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
wáng
jīng
èr
juàn
(
(


bié
pǐn
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
shí

biān

dān
běn
)
)

āi
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lái

āi
jīng
huò
liù
juàn
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì


jīng
chū
tuó
luó


zài
wáng


pǐn


(
(
chū


juàn
chū
zhì


juàn
bàn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bǎo

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(

yún
bǎo

wèn
huì
jīng
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì


jīng
bǎo

pǐn


(
(
chū


juàn
bàn
hòu
zhì


juàn
bàn
qián
)
)

yán
tóng

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

yán


jīng
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì


jīng

yán
pǐn


(
(
chū

shí

juàn
bàn
zhì
shí

juàn
guò
bàn
)
)

zài
wáng


jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

xiāo
yáo
yuán

(
()
)
fèn
xùn
wáng
wèn
jīng
èr
juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī
děng

(
(
chūèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

fèn
xùn
wáng
jīng


yún
wèi
xīng


nián
suì

rén

yuè
jiàn
zài
shēn
shuò


chǒu
jiǎ

zhī


jiā
chuàng

shā
mén
tán
lín

tán
liú
zhī

shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


fán
yǒu

wàn

qiān
sān
bǎi

shí


zhū

jiē
yún


liú
zhī

zhě


jīnwéi
zhèng
yòu
shàng
èr
jīng

diǎn

yún
chāo


jīng
tuó
luó


zài
wáng


pǐn


zhě

rán
xún

wén

xuán
jué

tóng
dàn

wéi


bié
fēn
ěr
huò


zhī
èr
jīng
fēi


fēn
dàn

shàng
dài
qún

jiē
yún


chāo
tuó
luó


zài
wáng
pǐn
kān
jiǎn
suī


tóng
qiě
zhī

)
)

shàng

jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
bǎo
xīng
tuó
luó

jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn

zhì
)
)


táng
tiān
zhú
sān
cáng

luó


duō
luó

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)

yòu

jīng

diǎn

yún

shì


jīng
bié
fēn
(
(
jǐn
jiǎn
qián


jīng
zhōng
bǎo
zhuàng
fēn
èr
jiè
zhōng
jiān

bǎo
fāng
zhōng
zhòng
shuō

bǎo
xīng
tuó
luó

jīng

bǎo
zhuàng
fēn
chū
yún

zài


èr
jiè
zhōng
jiān

bǎo
fāng
zhōng
gào

zhòng
yán


chū
zhù
wáng
shè
chéng
jiā
lán
tuó
zhú
lín
ěr
shí
chéng
zhōng
yǒu
èr
zhì
rén

míng
yōu


shè
èr
míng


tuó
děng


zhì

wén

bìng
tóng

jīng

wéi
zhòng
shuō


wéi
zhòng


yòu
jiù

zhōng
yǒu
bǎosuǒ
wèn
jīng
shì
bǎo

pǐn


jīn
biān

bǎo

zài


shí

huìzhōng


zhòng
zǎi
yòu
yǒu

kōng
cáng
jīng

juàn
jiǎn


běn

shì

kōng
cáng
pǐn
chāo
chū
bié
xíng
yòu
yǒu

kōng
cáng
wèn
chí
jīngjīng
yún
shì

kōng
cáng
pǐn
bié
wén
chāo
chū

shì
bié
shēng
chú
zhī


yòu

diǎnzhōu

zhōng
gēng
yǒu


jīng

juàn
xún

wén


shì
jīng

liù
zhì

chū
zhī
liǎng
juàn
míng
shí
fāng


pǐn

pǐn
nǎi
shì
míng


shí
xiào

jīng

zhī


biān


zhōng
hòu
zhī
liù
juàn
nǎi
shì

jìn

jīng

shì
fán
zhòng

chú


)
)

huá
yán

(
(
huá
yán
běn


juàn
zhǔ
jīng
jiē
zuǎn


)
)
zǒng
èr
shí
liù


bǎi

shí

juàn

shí

zhì

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
liù
shí
juàn
(
(
huò

shí
juàn
liù
zhì
)
)

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó
děng

(
(

běn
chū

)
)

yòu

jīng
zǒng

chù

huì


sān
shí

pǐn

huì
liè

zuǒmiè
dào
chǎng
huì
(
(

èr
pǐn
sān
juàn
)
)

èr

guāng

táng
huì
(
(

liù
pǐn

juàn
)
)

sān
dāo

tiān
gōng
huì
(
(

liù
pǐn
sān
juàn
)
)
tiān
gōng
huì
(
(


pǐn
èr
juàn
)
)


dōu

tiān
gōng
huì
(
(

sān
pǐn
shí
juàn
)
)

liù

huà
tiān
gōng
huì
(
(

shí

pǐn
shí
sān
juàn
xīn
jīng
kāi
wéi
èr
huì
)
)guāng

táng
zhòng
huì
(
(

pǐn
liù
juàn
)
)


gěi


yuán
huì
(
(

pǐn

shí

juàn
)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng

shí
juàn
(
(

zhì
)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó
děng

(
(
xīn
biānběn
zài

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
xīn

jīng
zǒng

chù
jiǔ
huì


sān
shí
jiǔ
pǐn

huì
liè

zuǒ


huì


chǎng
zhōng
shuō
(
(

liù
pǐn
shí

juàn
)
)

èr
huì

guāng
míng
diàn
殿
shuō
(
(

liù
pǐn

juàn
)
)

sān
huì
dāo

tiān
gōng
shuō
(
(

liù
pǐn
sān
juàn
)
)


huì


tiān
gōng
shuō
(
(


pǐn
sān
juàn
)
)


huì
dōu

tiān
gōng
shuō
(
(

sān
pǐn
shí
èr
juàn
)
)

liù
huì

huà

zài
tiān
gōng
shuō
(
(

pǐn
liù
juàn
)
)


(
(
zhòng
huì
)
)

guāng
míng
diàn
殿
shuō
(
(

shí

pǐn
shí
sān
juàn
)
)


(
(
zhòng
huì
)
)

guāng
míng
diàn
殿
shuō
(
(

pǐn

juàn
)
)

jiǔ
huì
gěi


yuán
shuō
(
(

pǐn
èr
shí

juàn
)
)
xìn


yìn

mén
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng
tán

liú
zhī

(
(
dān
běn
)
)

zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng

juàn
(
(
shī

jīn

qín)
)

yòu

jīng


zhōu

yún

yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī

(
(
chū
cháng
fáng

jīn
àn
cháng
fáng
děng

liú
zhī
suǒjīng
míng
jīn
wéi
shīqín

yòu
yún


lái
zhuāng
yán
zhì
néng
guāng
míng


qiē

jìng
jiè
jīngqiē
zhū

jìng
jiè
zhì
yán
jīng
tóng
běn


zhě


jīn
xún
wén


zhǐ
quán
shū
míng
suī

tóng
suǒ
quán
nǎi

qiú

zhǐ

nǎi


huá
yán


lái

zhìjìng
jiè
jīng
děng
tóng
běn
biān

)
)

huá
yán


lái

zhìjìng
jiè
jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
chū

diǎn


sān

)
)

fāng
guǎng
广


lái
zhì
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
xīn
jiù
běn
què
)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
jìng
jiè
fēn

juàn
(
(
huò
èr
juàn
shí
sān
zhǐ
)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng

yún
bān
ruò

(
(
chū

zhōu
)
)

fāng
guǎng
广

láijìng
jiè
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchéng
jīn
gāng

zhū


xiū
xíng
fēn

juàn
(
(

míng
jīn
gāng
mán


jiā
xíng
pǐn
)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu

dān
běn
)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
xiū

fēn

juàn

táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng

yún
bān
ruò

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)

shàng

jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì

fāng
guǎng
广

xián


suǒ
shuō
jīng

juàn

táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)
zhuāng
yán


xīn
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

fāng
guǎng
广


shí

jīng

juàn

yuán
wèi

西

sān
cáng

jiā

gòng
tán
yào

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu


sān

què
běnshí

jīng

zhōu

yún
shì
huá
yán
shí
zhù
pǐn


zhě
miù

xún
yuè
wén


zhǐ
xuán
shū
dàn

wéi
huá
yán
juàn
zhǔ
ěr
)
)

yòu
xìn


yìn

mén
děng
shí

jīng

bìng

huá
yán
fēn
yǒu
xiāng


shì
juàn
zhǔ
shè
ér
fēi
zhèng
sān
zhǒng
shì
jiān
yán
shì
liè

dōu
shā
jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

yòu

jīng
shì
huá
yán
jīng

lái
míng
hào
pǐn


(
(
jiù
jīng
zài


juàn
xīn
jīng
zài

shí
èrběn

jīng
shāo
lüè
)
)


běn

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
běn

jīng

míng
jìng
xíng
pǐn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

zhū


qiú

běn

jīng

juàn
(
(
huò

zhū

)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

yòu
èr
jīng
shì
huá
yán
jìng
xíng
pǐn


(
(
jiù
jīng
zài

liù
juàn
xīn
jīng
zài

shí


zhī
qiān

zhě
jiān
shí
zhù
pǐn
lüèzhōu

cáng

zhōng
gēng
yǒu


běn

jīng

juàn

shì


jìng
xíng
pǐn
xún
běn

huò

què
zhī
ěr
)
)


shí
zhù
xíng
dào
pǐn

juàn
(
(

zhí
yún


shí
zhù
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū

shàng
jīng

shí

biān

)
)


shí
zhù
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


yòu
èr
jīng
shì
huá
yán


shí
zhù
pǐn


(
(
jiù
jīng
zài

jiǔ
juàn
xīn
jīng
zài

shí
liù
juàn
lüè


)
)
jiàn
bèi

qiē
zhì

jīng

juàn
(
(
huò
shí
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúshàng
jiǔ
jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
shí
zhù
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí
gòng

tuó

shè

yòu
èr
jīng
shì
huá
yán
shí

pǐn


(
(
jiù
jīng
cóng

èr
shí

juàn
zhì

èr
shí
jiǔ
xīn
jīng
cóng

sān
shí

juàn
zhì

sān
shí
jiǔ
tiān
qīn


zào
shí

shì
lùn

shí
èr
juàn
)
)
děngsuǒ
wèn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng

xián


dìng

huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì
xīn
huá
yán
shí
dìng
pǐn


(
(
cóng


shí
juàn
zhì


shí
sān
jiù
huá
yán
jīng

shí
dìng
pǐn

děng

suǒ
wèn
jīng
zhōu

wéi
dān
běn
jīn
kān
wéi
zhòng

)
)
xiǎn

biān


gōng

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)

yòu

jīng
shì
huá
yán
shòu
寿
liàng
pǐn


(
(
jiù
jīng
zài

sān
shí

juàn
xīn
jīng
zài


shí

)
)

lái
xīng
xiǎn
jīng

juàn
(
(

míng
xīng
xiǎn

huàn
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì
jiù
huá
yán
bǎo
wáng

lái
xìng

pǐn

shí
rěn
pǐn


(
(
cóng

sān
shí

juàn
bàn
zhì

sān
shí

juàn
jìn

shí
rěn
pǐn
zài

sān
shí
juàn

lüèzhī


qián
hòu
chà

)
)
xīn
jīng
míng

lái
chū
xiàn
pǐn
(
(
cóng


shí
juàn
zhì


shí
èr

shí
rěn
pǐn
zài


shí

jiù

zhōng
yòu
yǒu

lái
xìng

wēi

cáng
jīng
èr
juàn

shì
jiù
jīng
xìng

pǐn
chāo
chū
bié
xíng

wén


dàn


èr
huì
chū
yuán

biāo

jīng
shǒu
jiā
zhèng
xìn


fēi
bié
fān


zhòng
zǎi
)
)

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì

shì
pǐn
jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu

jīng
shì
huá
yán

shì
jiān
pǐn


(
(
jiù
jīng
cóng
sān
shí

juàn
zhì


shí

xīn
jīng
cóng


shí
sān
juàn
zhì


shí
jiǔ
)
)
luó


jīng
sān
juànqín
shā
mén
shì
shèng
jiān

chū

diǎn

yòu

jīng
shì
huá
yán


jiè
pǐn


(
(

luó


jīng


běn
pǐn
wén
què
zhōng
jiān

chū
shǎo
fēn
jiù
jīng
cóng


shí

juàn

shàng
shēng
cháng
zhě
zhì


shí
sān
juàn
chū
miào

jiù

zhòng
shēng

tiān
suǒ

wén

jìn
xīn
jīng
cóng

liù
shí

juàn
bàn
zhì


shí
juàn
chū
)
)

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīngjiè
pǐn

juàn
(
(
huò)
)


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu

)
)

yòu

jīng

jiù
huá
yán
jīng


jiè
pǐn
(
(
huò
yǒu
jīng
běn
zhī
zhōng
zài


shí

juàn
)
)

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
cóng
dōu
shā
xià

shí
sān
jīng
bìng
shì


zhī
zhōng
bié
pǐn


)
)

niè
pán

(
(

zhī
pài
jīng
bìng
zuǎn


)
)
zǒng
liù


shí

juàn
liù
zhì

bān
niè
pán
jīng

shí
juàn
(
(
huò
sān
shí
liù
juàn

zhì
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

(
(


dān
zhòng


)
)

(
(

niè
pán
jīng
sòng
wén

dài
yuán
jiā
nián
zhōng


jiàn

shí
yǒu

zhōu
shā
mén
fàn
huì
yán
qīng

shā
mén
cuī
huì
guān
chén
jùn
chù
shì
xiè
líng
yùn
děng

chèn
qián
jīng
pǐn
shù
shū
jiǎn
nǎi

jiù

huán
jīng
jiā
zhī
pǐn

wén
yǒu
guò
zhì


gǎi
zhì
jié
wéi
sān
shí
liù
juàn
xíng

jiāng
zuǒ


qián
jīng
shí
yǒu
xiǎo

yǒu
lùn

juàn
lüè
shì

jīng
yòu
lùn

juàn
shì
běn
yǒu
jīn)
)

bān
niè
pán
jīng
hòu

chá

fēn
èr
juàn
(
(

yún

wéi
fēn

yún
hòu
fēn
)
)


táng
nán
hǎi

líng
guó
shā
mén
ruò


tuó
luó
gòng
táng
guó
shā
mén
huì
níng


guó
gòng

(
(
chū

zhōu

dān
běn
)
)

yòu

jīng

shì
qián

bān
niè
pán
jīng
zhī


jiāo
chén

pǐn
zhī


jiān
shuō
miè


hòu
fén
shāo
děng
shì
(
(

jìng
sān
cáng
qiú

chuán
yún


chéng
dōu
shā
mén
huì
níng
lín

nián
zhōng
wǎng
yóu
tiān
zhú
dào
nán
hǎi

líng
guó
suì


guó
sān
cáng
shā
mén
ruò


tuó
luó
táng
yún
zhì
xián

ā


jīng
chāo
chū

lái
niè
pán
fén
shāo
zhī
shì
fēi

chéng
niè
pán
jīng


shǐ
使

lái
fāng
zhī
tiān
zhú
jīn
xún

jīng

cháng
ā
hán
chū
fēn
yóu
xíng
jīng
shǎo
fēn
xiāng

ér

quán
tóng
jīng
zhōng

yán

shēn
cháng
cún
cháng


jìngjìng
jiè
fēi
èr
chéng
suǒ
zhī


niè
pán


xiāng
shè
jīng
chū


chén

pǐn

wén
shì
xiāng
jiē
qiě
biān


hòu
zhū

shí
xiáng
ér
dìng
zhī
)
)

bān

huán
jīng
liù
juàn
(
(
huò
shí
juàn
)
)

dōng
jìn
píng
yáng
shā
mén
shì

xiǎn
gòng
jué
xián

(
()
)

yòu

jīng
shì

bān
niè
pán
jīng
zhī
qián
fēn
jìn

zhòng
wèn
pǐn
tóng
běn


(
(
jiān
chá

fēn
qián
hòu
què
běn
)
)

shàng
èr
jīng

juàn
tóng
zhì
fāng
děng
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(

míng

bān

huán
jīng
huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

tóng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
zhí
míng

tóng

jīng
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
àn
qún

zhōng
yòu
yǒu
āi

jīng
èr
juàn
huò
sān
juàn
yún

fāng
děng

huán
tóng
běn
shù

fān

suǒ
yóu
xún

wén


shì
fāng
děng

huán
gēng

yǒu


fāng
děng

huán
chū
pǐn
míng
wéi
āi

dàn


pǐnzuò
jīng
míng


fāng
děng

huán
réng
què
sān
pǐn

bìng

bié

shì
fán
zhòng
shān
zhī)
)

bēi
jīng

juàn

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè
gòng

zhì

(
(
dān
běn
)
)

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
fāng
děng

huán
děng
sān
jīng
niè
pán
zhī
pài
)
)
wài
zhū
zhòng

jīng

èr
bǎi

shí
sān


bǎi

shí

juàn

shí

zhì
fāng
guǎng
广

zhuāng
yán
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
shén
tōng
yóu

)
)


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu
)
)

yào
jīng

juàn
(
(

míng
fāng
děng
běn

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èrèr
què
)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


zhuāng
yán
jīng
zhōu

biān
wéi
dān

huò
yǒu


yào
jīng
zài
xiǎo
chéng
cáng
zhě
èr)
)

shàng
èr
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì

huá
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

huá
zhī
pài
)
)

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
zhì
yán

(
(
dān
běn
)
)

liàng

jīng

juàn
(
(

huá
qián
shuō
)
)

xiāo

tiān
zhú
shā
mén
tán


tuó

shè

(
(

èr

liǎng


què
)
)

tán
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(
shì

chū

huá
bǎo

tiān
shòu
èr
pǐn

shǎo
fēn
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)
miào

lián
huá
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
huò

juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
(
(

miào

lián
huá
jīng


juàn
chūduō
pǐn
xiāoshí
wài
guó
sān
cáng
gòng
yáng
dōu
sēng
zhèng
shā
mén

xiàn


guānjīng
fàn
běn
shì

xiàn


tián
jiāng
láijuàn
chū

mén
pǐn
zhōng
zhòng
sòng

zhōu


shí
běi
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō


zhōu
lóng
yuān


qín
běn
bìng
què
hòu

biān

yòu


juàn
zhōng
yào
wáng


děng
zhòu
liù
shǒu

táng
sān
cáng
xuán
zàng
zhòng

zài
yīn

zhōng


bié
chū
)
)
zhèng

huá
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
fāng
děng
zhèng

huá
huò

juàn

zhì
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

sān

)
)
miào

lián
huá
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
huò

juàn
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng
jué
duō

duō
èr

shī
tiān
pǐn
(
(
chū
jīng
qiándiǎn

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

tiān
pǐn

lüè
yún
zhèng


fān
miào

shí

jiǎn
yàn
èr
běn
wén
jiē
yǒu
què

suǒ
què
zhě

mén
pǐn


shí
suǒ
què
zhě
yào
cǎo

pǐn
zhī
bàn

lóushī
děng
èr
pǐn
zhī
chūduō
pǐn

mén
pǐn


shí

zhǔ
lèi
zài
yào
wáng
zhī
qián
èr
běn
tuó
luó

bìng
zhì

mén
zhī
hòu

jiān

tóng
yán

néng

qiè
jiànduō
pǐn


mén
pǐn

xiān
xián

chū

què
liú
xíng

jǐng
yǎng

fēng
xiàn
zhāng
chéng
fàn

suí
rén
shòu
寿
yuán
nián
xīn
yǒu
zhī
suì
yīn

yào

shā
mén
shàng
xíng
suǒ
qǐng
suì
gòng
jué
duō

duō
èr

shī


xīng
shàn

zhòng
kān
tiān
zhú
duō
luó

běn

lóushī
děng
èr
pǐn
zhī
chū

běn
yóu
què
yào
cǎo

pǐn
gēng


bànduō
tōng


pǐn
tuó
luó


shén

zhī
hòu
zhǔ
lèi
huán
jié

zhōng


chà
shū


gǎi
zhèng
tǎng
yǒu

xún
xìng


huò
jiān

tiān
pǐn
zǒng
chéng
liù

sān
zài
sān
què
)
)
wéi

jié
suǒ
shuō
jīng
sān
juàn
(
(

míng
jiě
tuō
huò
zhí
yún
wéi

jié
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

liù

)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
wéi

jié
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)
shuō

gòu
chèn
jīng
liù
juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn
)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
què
běn
)
)

fāng
děng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(

míng
wéi

jié

wèn
jīng

míng
shàn

tóng

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

chéng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(

míng
wéi

ér
jīng
)
)

liáng
yōu
chán

guó
wáng

yuè

shǒu


(
(

sān

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shàn

tóng

jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
gòng
shàn

tóng

jīng
zhōu

zài
dān
běn
zhōng


qián
hòuèr
běn
què
)
)

bēi
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(

yún

chéng
bēi
)
)

shī

(
(
jīn

qín


èr

)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bēi
huá
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu


liǎng

què
běn
)
)
jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān

)
)
jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
)
)

suí

xīng
shàn

shā
mén
bǎo
guì

chū
dāng


běn

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


lüè
yún
ér
jīn
guāng
míng
jiàn
yǒu
sān
běn
chū
zài
liáng
shì
yǒu
tán

chèn

wéi

juàn
zhǐ
shí

pǐn


zhōu
shì


jué
duō

wéi

juàn
chéng
èr
shí
pǐn
hòu
dài
liáng
shì
zhēn

sān
cáng

jiàn
kāng

sān
shēn
fēn
bié

zhàng
miè
tuó
luó

zuì
jìng


kōng
mǎn
yuàn
děng

pǐn

qián
chū
méi
wéi
èr
shí
sān
pǐn
bǎo
guì
měi
tàn

jīng

ào
hòu
fēn


jìng

zhǔ
lèi
jiù
suī
sān

běn

wèi
zhōu
cháng
xiǎng
fàn
wén
yuàn
yán
féng


suí


xīn
jīng

lái

chì
suǒ

xiāng

fān

zhì
kāi
huáng
shí

nián


xiǎo
jiān
yīn
quàn
qǐng
běi
tiān
zhú
jiàn

guó
sān
cáng

shī

yún
zhì

zhòng
xún
hòu
běn
guǒ
yǒu
zhǔ
lèi
pǐn


yín
zhǔ
tuó
luó

pǐn
zài
jīng

xīng
shàn


wéi
fān

bìng
qián
xiān
chū

èr
shí

pǐn
xiě
wéi

juàn
xué
shì
chéng
dōu
fèi
cháng
fáng

shòu
tōng
fàn
shā
mén

yán

shì
yàn
cóng
xiào
jiàn
zhuàn

zhě
yuējīng
wén

bèichèn

juàn
zhēn


juàn
jué
duō

juàn
bìng
jiē
yǒu
què


sān
jīng

fán
zhòng
zǎi
jǐn
àn
cháng
fáng
děng

zhōu


dài
tiān
zhú
sān
cáng

shè
jué
duō

chū

běn
míng
jīn
guāng
míng
jīng
gēng
guǎng
广
shòu
寿
liàng

biàn
tuó
luó

jīng

juàn
chéng

jīn
xiáng

míng
nǎi
fēi
quán

dàn


chèn

juàn
jīng
zhōng

yǎn
èr
pǐn

shòu
寿
liàng
pǐn
gēng


wén

biàn
pǐn
zhōng
gēng
guǎng
广
zhòu


pǐn
zhī
zhōng

yǒu

zhě

yún
gēng
guǎng
广
shòu
寿
liàng

biàn
tuó
luó

jīng

liù
juàn

jīng

yún
shòu
寿
liàng

biàn
yòu


què


zhèng
zhī
dàn
shì

què
fēi
shì
bié
fān
yòu
jīng

yún


jué
duō

wéi

juàn
fáng
děng
zhū

nǎi
yún

shè
jué
duō
zhě

èr
sān
cáng
nǎi
shì
tóng
shī
dāng
shí
gòng
fān

zǎi
jiē
jīng
yǒu
liù
juàn
běnjuàn
míng
tóng

zhě

liù
juàn
jīng

pǐn
diān
dǎo

xiào
xīn
jīng

juàn
zhě
shì
yòu
èr
jīng
zhǔ
lèi
wén

quán
bié
liù
juàn
zhǔ
lèi
nǎi


huá
zhǔ
lèi

zhòu
xiāng

wèi
xiáng
suǒ

jīn
kān

juàn
zhī
zhě


xīn
jīng

tóng
èr
běn
shǎo
shū


shuāng
zǎi

cún

juàn
wéi
zhèng
biān
zhī

cáng
hòu
xún
lǎn
zhě
xìng

huò
yān
jiān


jīng
zǒng
chéng


liǎng
běn
zài
cáng
sān
běn

shān
fán

)
)
dùn
zhēn
tuó
luó
suǒ
wèn
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

shù
jǐn

luó
wáng
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

míng
shuō
pǐn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnshēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng
èr
juàn
(
(

míng

shēng
dāo

tiān
pǐn
jīng
huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
dào
shénbiàn
huà
jīng

juàn
(
(

míng

dào
shén

jīng
huò
èr
juàn
huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
ān

sān
cáng
ān

qīn

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sān


sān
běn
què
)
)

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bǎo

jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)


táng
tiān
hòu
dài
nán
yìn

sān
cáng


liú
zhī
děng

(
(
chū

zhōu


sān

)
)
bǎo
yún
jīng

juàn

liáng

nán
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān
gòng
sēng


luó

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
xīn
jiù
sān


èr
běn
què
)
)
ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
sān
juàn
(
(
huò

zhē

huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

tuì
退
zhuǎn

lún
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
zài
běi
liáng


èr

)
)
guǎng
广

yán
jìng

tuì
退
zhuǎn
lún
jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn
)
)

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
zhì
yán
gòng
bǎo
yún

(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
zhōu

zài
dān
běn
zhōng


)
)


dìng

dìng

yìn
jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
chū

yòu
jīng
chū


yún
wèi
xīng


nián
suì

jiàng
lóu
yuè
jiàn
zài

shuò

jiǎ

rén

zhī


tán
liú
zhī
shā
mén
tán
lín

shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōng


jiǔ
qiān

bǎi
jiǔ
shí
sān

zhū

jiē
yún


liú
zhī

zhě


jīnwéi
zhèng
)
)

dìng

dìng
yìn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

jiù

jīng
zhōu

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
děng

zhòng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)


qiē


sān
mèi
jīng
sān
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū
zhēn
sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānběn
què
)
)
chí
xīn
fàn
tiān
jīng

juàn
(
(

míng
zhuāng
yán


jīng
yòu
míng
děng

zhū

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
huò
liù
juàn
shí

pǐn)
)

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
àn
yáo
qín
shì
sēng
ruìyún
gōng
míng
qiánzhǐ
jīn
àn
qún


shí
yuè
zhī
guó
yōu

sāi
zhī
qiān

gōng
míng
fān

zhòng
jīng
értóng
běn
zhī
zhě

chí
xīn
jīngtóng
nǎi
shì

西
jìn
zhúruì
yún
gōng
míng
xiān

shī
zhī
zhě

)
)


fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


jīng
yòu
yúnjīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)
shēng

weí
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng
liù
juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(

èr

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

shēng

weí
jīng
yǒu
shì
lùn

juàn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
chí
rén


jīng

juàn
(
(
yǒu
jiā
suǒ
wèn
èr

huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
chí
shì
jīng

juàn
(
(

míng

yìn
jīng
huò
sān
juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sān


èr
běn
què
)
)

zhū
fāng
děng
xué
jīng

juàn
(
(
huò

xué

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

chéng
fāng
guǎng
广
zǒng
chí
jīng

juàn
(
(
huò

chéng

)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


duō
liú
zhī

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
zhōu

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
sān
juàn
(
(
huò
zhí
yún
bǎo
cáng
jīng
huò
èr
juàn)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
fāng
guǎng
广
bǎo
qiè
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu


liǎng

què
běn
)
)

chéng
tóng
xìng
jīng
èr
juàn
(
(

míng

qiē

xíng

zhì


zhē

cáng
shuō
jīng
huò

juàn
)
)

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cángshè
děng

(
()
)
zhèng


chéng
jīng
èr
juàn
(
(

míng


qiē

jìng
zhì
péi

zhē

cáng
)
)


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shēn

jiě
tuō
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(
jīn
běn
chū

)
)
jiě
shēn

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

jīn
běn
zài

)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
jiě
jié
jīng

juàn
chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


yòu

jīng
shì
jiě
shēn

jīng
chū

pǐn


(
(
chū


juàn
)
)
xiāng

jiě
tuō


luó


liǎo

jīng

juàn
(
(

míng
jiě
tuō
liǎo


yún
xiāng

jiě
tuō
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

yòu

jīng
shì
jiě
shēn

jīng
hòu
èr
pǐn


chū


èr
juàn

yòu

jīng
tóng
běn


(
(
èr
shì
quán
běn
èr
shì
chū

)
)
yuán
shēng
chū
shēng
fēn

běn
jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cángduō

(
(
chū

diǎn
)
)
fēn
bié
yuán

chū
shēng

mén
jīng
èr
juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


léng

ā

duō
luó
bǎo
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì

léng

jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(
huò
sān

)
)

chéng

léng

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
xīn
jiù
què
běn
)
)


xíng
fāng
biàn
便
jìng
jiè
shén
tōng
biàn
huà
jīng
sān
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


zhē

gān

suǒ
shuō
jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn

zhì
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnfāng
děng

yún
jīng
liù
juàn
(
(

míng

fāng
děng

xiāng
jīng
huò

juàn
huò

juàn
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(

èr

liǎng


què
)
)

yún
lún
qǐng

jīng

juàn
(
(


yún

yún
jīng
qǐng

pǐn

liù
shí

)
)

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cángshè
děng

(
()
)

yún
lún
qǐng

jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(

èr

)
)

fāng
děng

yún
wèi

jīng

juàn
(
(


yún

fāng
děng

yún
jīng
qǐng

pǐn

liù
shí

)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng