心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十二卷(注音)

导读:午岁西崇福寺沙门智升撰  有译有本录中菩萨三藏录之二(大乘经重单合译下) 月灯三昧经十一卷(或十卷一帙)  高齐天竺三藏那连提耶舍译(全本后出单重合译) 月灯三昧经一卷(一名文殊师利菩萨十事行经)...

开元释教录第十二卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí
èr
juàn
(
(
bié

zhī
èr
)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

yǒu

yǒu
běn

zhōng


sān
cáng

zhī
èr
(
(

chéng
jīng
zhòng
dān


xià
)
)
yuè
dēng
sān
mèi
jīng
shí

juàn
(
(
huò
shí
juàn

zhì
)
)

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(
quán
běn
hòu
chū
dān
zhòng


)
)
yuè
dēng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
wén
shū
shīshí
shì
xíng
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
xiān
gōng

(
(

èr
bié

)
)

yòu

jīng
chū
qián

yuè
dēng
jīng


juàn


(
(


bié

dān
juàn
zhě
běn
què
)
)

suǒ

wàng
jīng

juàn
(
(

míng
xiàng

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)
xiàng

jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu


liǎng

běn
què
)
)

jìng

mén
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

zhuāng
yán

mén
jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānquè
běn
)
)

lái
zhuāng
yán
zhì
néng
guāng
míng


qiē

jìng
jiè
jīng
èr
juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng
tán

liú
zhī

(
()
)


qiē
zhū

jìng
jiè
zhì
yán
jīng

juàn

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


hòu
chū
ā

tuó


jīng

juàn
(
(

hòu
jīng

běn
huò

jīng

)
)

hòu
hàn
shī

(
(

èr

liǎng


què
)
)
guān

liàng
shòu
寿

jīng

juàn
(
(

yún

liàng
shòu
寿
guān
jīng

qián
hòu
jīng

běn
)
)

sòng

西

sān
cáng
jiāng
liáng

shè

(
(èr


què
)
)
ā

tuó
jīng

juàn
(
(

míng

liàng
shòu
寿
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
èr
běn
què
)
)
chèn
zàn
jìng


shè
shòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
chèn
zàn
jìng

jīng
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

qiú


tuó
luó
suǒ

xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng
xún
běn

huò
zhū
cáng
zòng
yǒu
tuó
wén
tóng


)
)

shàng
shí

jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
guān
shàng
shēng
dōu

tiān
jīng

juàn
(
(

yún


shàng
shēng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
dān
běn
)
)

yòu
shàng
shēng
jīng
suī
shì
dān

suí
chéng

jīng


biānchéng

jīng

juàn
(
(

hòu
jīng

běn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

liǎng


què
)
)


lái
shí
jīng

juàn
(
(
shī

chū

shàng

jīn

dōng
jìn


sān

)
)


xià
shēng
jīng

juàn
(
(

míng


shòu
jué
jīng
chū
yún

zhì
shè


)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

(
(
jǐn

cháng
fáng

diǎn
èr


yún


xià
shēng
jīng
chū
yún

zhì
shè


zhě

jīng
xiān
shì
cháng
ān
shā
mén
shì
dào
biāo

xiāo

jiāng
zhōu
shā
mén
dào
zhèng
shān
gǎi
jīn
xiáng

shuō
huò
wèi

rán

shì
dào
biāo
nǎi
shì
shí
gōng
mén
xià
quán

zhī
sēng
yuán
fēi
fān

zhī
zhǔ
zòng
shǐ
使
shì
biāo

chū
wén

yǒu


zhōu
jiàng
zhì

cháo
zhèng
zhòng
shān
gǎi
nián
yuè
xuán
yuǎn

shù
cān
chà

yún
dào
zhèng
suǒ
shān
nán
wéi
zhǔn
yuē
jīng
zhōng

zhù
nǎi
yuē
qín
yán

shì
qín
fān

fán
huò

shí

xiān
zǎi
shì

chū
yān
)
)


xià
shēng
chéng

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(

liù

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
liù

sān


què
)
)
zhū

yǒng
wáng
jīng

juàn

sòng

xián
sān
cáng
tán


duō

(
(

èr

)
)

qiē

gāo
wáng
jīng

juàn
(
(

míng

qiē


wáng
jīng
)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
chūsān

)
)

(
(
yòu
jīng
chū


yún
wèi
xīng


nián
suì

rén


xià
liù
yuè
shuò


wèi
èr
shí
sān

dīng

chuàng


luó
mén


tán
liú
zhī
shā
mén
tán
lín
zài
dòu
tài
wèi
dìng
chāngqiān

bǎi

shí
jiǔ

zhū

jiē
yún


liú
zhī

zhě


jīnwéi
zhèng


qiē

gāo
wáng
jīng
zhōu

wéi
dān
běn
zhě


)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānběn
què
)
)
shēng
jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
chū

)
)

(
(
yòu
jīng
chū


yún
wèi
xīng


nián
suì

rén

jiǔ
yuè


jiǎ

zhái
tán
liú
zhī
shā
mén
tán
lín

shàng
shū
lìng

tóng
gāo
gōngqiān

bǎi

shí
liù

zhū

jiē
yún


liú
zhī

zhě


jīnwéi
zhèng
)
)

wēi
dēng
guāng
xiān
rén
wèn

jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(

míng
zhuǎn

shēn


jīng
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
pǐn
jīng

juàn
(
(

yún
zhuǎn

shēn


wèn

jīng
)
)

yáo
qín

bǎo
sān
cáng
tán


shè

(
(
chū
jīng
hòu


sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


yīng
luò
zhuāng
yán
jīng
jiǎn
xún
qún

huò
yún
yáo
qín
luó
shí
suǒ
fān

yún
sòng
cháo

hǎi
suǒ

jīn
zhǔn
jīng
hòu

yún

qiū
huìbīn
qín

qǐng


shā
tán


shī


wéi
qín


bīn
qín

wèi
xiáng

chù

shī

chū

yīng

miù
qún

xián
yún
tán


shè
shàn


shā
shí
rén
gòng
hào
wéi


shā

sēng
yòu

yún
shètán


shā

zhě


rén

shè
zhī

shī
shēng
xiāng
jìn
ěr
jīn
shí

zhōng
chú


shè
zhī

qián
hòu


liǎng

què
běn
)
)

shàng
shí


jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
liù


jīng

juàn
(
(

míng
liùjīng
huò
jiǔ
juàn
)
)


tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
huì

(
(
zhòng
dān


)
)
tài
jīng

juàn
(
(
huò
yún)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(
zhōu

wéi
dān
jīn
wéi
zhòng

)
)

yòu

jīng
chū
liù

jīng

èr
juàn
shī

zhōng
shǎn

jīng

juàn
(
(

yún
xiào

shǎn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn


èr

)
)
shǎn

jīng

juànqín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
chū
liù

jīng

èr
juàn
shī

zhōng


tàijīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)
tàijīng

juàn
(
(
huò
zuò


)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

sān

shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn

chū
liù

jīng


juàn
jiè

zhōng


jiǔ


鹿
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
chū

shàng

)
)

yòu

jīng
chū
liù

jīng

liù
juàn
jīng
jìn

zhōng


shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
(
(

jiǔ


鹿
jīng
zhōu

wéi
dān
běn


)
)


bǎo
qiè
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
()
)

chéng

wén


guāng
míng
cáng
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó


西
tài
yuán


(
(
chū

zhōu


sān

)
)

chéng
biàn
zhào
guāng
míng
cángmén
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó
zhòng

(
(
shí

biān
)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

zhōu

yún


fāng
guǎng
广
bǎo
qiè
jīng
tóng
běn


zhě


qián
hòu
què
běn
)
)
lǎo

rén
jīng

juàn
(
(

míng
lǎo

jīng
huò
yún
lǎo

jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān
)
)
lǎo

jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng


èr

)
)
lǎo


liù
yīng
jīng

juàn
(
(

yún
lǎo

jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


yuè
guāng
tóng

jīng

juàn
(
(

míng
yuè
míng
tóng

jīng
huò
míng
shēn

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
shēn

ér
běn
jīng

juàn
(
(

zuò
dōu
běn


huò


)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

shí

biān

)
)


cháng
zhě
jīng
èr
juàn
(
(

míng
shī

jué
duō
cháng
zhě
jīng
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(


què
)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
shàng
zhī
sān
jīng
suī
shì
tóng
běn
ér
guǎng
广
lüè
quán


yǒu
zēng
jiǎn
yòu
zhī
qiān

zhōng
yǒu
shēn

jīng

juàn
yún

yuè
guāng
tóng

jīng
tóng
běn


jīn
jiǎn
xún
wén

èr
jīng

shū

míng
shēn


hào
yuè
guāng
yuē


míng

fēn
èr
zhóu
liǎng
běn

tóng


shuāng
chū

shēn

jīng
huò
zài
xiǎo
chéng
cáng
zhōng
yún
chū
ā
hán

zēng

ā
hán
zhōng
suī
yǒu
shī

jué
duō
cháng
zhě
yuán


yuè
guāng
tóng

shì
biān
zài

zhōng

jiāng


)
)
wén
shū
shī

wèn


jīng

juàn
(
(

míngxíng
jīng

zhí
míng


jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)


shān
dǐng
jīng

juàn
(
(

yún


dǐng
jīng
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(

èr

)
)
xiàng
tóu
jīng
shè
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
shā
mén


duō
liú
zhī

(
(

sān

)
)

chéng


shān
dǐng
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu
)
)

yòu

jīng
tóng
běn


(
(

shā
mén
jìng
mài
fān
jīng

zhōng
bié
zǎi


jīng

juàn

zhōu

zhōng
yòu
yǒuxíng
jīng

juàn

zhī
èr
jīng
bìng
shì
shí
gōng
suǒ

wén
shū
wèn


jīng
zhī

míng

fán
zhòng
zǎi
)
)
cháng
zhě

zhì
jīng

juàn
(
(

míng
zhì
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)


shì
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shì
tóng

jīng
huò
zhí
yún
shì
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
bái(
(

sān

)
)
shì
tóng

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
zhī(
(

èr
què
)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
yòu

zhōu

zhōng
bié
zǎi
zhì
jīng

juàn

ān
gāo

zhě

míng


zhòng
zǎi
)
)


jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
chū

shàng
)
)

guāng

jīng

juàn
(
(

yún

guāng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
guǎng
广
lüè
shāo

qián
hòu


liǎng

què
běn
)
)

gòu
xián

jīng

juàn
(
(
huò
míng
tāi
cáng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū
niè
dào
zhēn


èr

)
)

(
(
yòu

jīng
yún

tāi
cáng
jīng
tóng
běn

yún
zhújīn
kān
èr
běn
wén

quán
tóng
dàn
míng
yǒu

jīn
cún

běn
)
)

zhōng

tīng
jīng

juàn
(
(

míng

zhuāng
xiào

jīng
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(

sān

)
)
zhuǎn

shēn
jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
èr
jīng
shāo
lüè
zǒng


èr
què
)
)

shàng
èr
shí

jīng
èr
shí
èr
juàn
tóng
zhì

shàng

jīng
èr
juàn

liáng
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
quán
běn

èr

chū
jīng
hòu

)
)

(
(
yòu


shàng

jīng
jǐn
àn
cháng
fáng
děng

bìng
yún
chén
yǒng
dìng
èr
nián
dīng
chǒu
zhēn

sān
cáng

nán
kāng
jùn
jìng


chū

jīng
hòu

nǎi
yún
liáng
shào
tài
sān
nián
tài
suì
dīng
chǒu
jiǔ
yuè


sān
cáng
zhēn


píng

xiàn
nán
kāng

shǐ
liú
wén
tuó
qǐng
lìng

chū
jīn
xún
zhū
jiā
nián

chà


tóng
cháng
fáng
nián

dàn
zhì
chéng
shèng

nián
bǐng

liáng
guó

jué
zhēn
luán

wáng
dào
guī
nián

zhì
shào
tài
èr
nián
bǐng

gǎi
wéi
tài
píng
yuán
nián
tài
píng
èr
nián
dīng
chǒu
gǎi
wéi
yǒng
dìng
yuán
nián
chén

xiān

hào
wéi
chén
guó
yòu
yǒu
nián


zhī

rén
suǒ
zhuàn

yún
chéng
shèng
sān
nián
jiǎ

gǎi
wéi

dìng
yuán
nián
dài

hòu
liáng
fán
jīng

zǎi
fāng
gǎi
nián
hào
rán

jiā
nián

bìng

shào
tài
sān
nián

běn

bìng

tóng
wèi
xiáng
shú
wéi
zhèng
shuō
huò

liáng
shào
tài
sān
nián
dīng
chǒu

shì
chén
chū
yǒng
dìng
yuán
nián


zhōng
dàn

hòu
hào

zǎi
qián
míng
jīn
zhě
qiě

jīng

wéi
liáng
dài


)
)
wèi
zēng
yǒu
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

(
(
jiù

zài
xiǎo
chéng
dān
běn
zhōng

)
)
shèn

yǒu
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
shì
qián

shàng

jīng
chū
pǐn
chū


juàn
)
)
jué
dìng
zǒng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jué
dìng
zǒng
chí
jīng

yún
jué
zǒng
chí
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
bàng

jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bǎo

sān
mèi
wén
shū
wèn

shēn
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)


jiè

xìng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
shí

biān


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnlái
shī

hǒu
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
()
)

fāng
guǎng
广
shī

hǒu
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchéng
bǎi

xiāng
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu
)
)

chéng
bǎi

zhuāng
yán
xiāng
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó
zài

(
(
shí

biān


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchéng


jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

dōng
tài
yuán


(
(
chū

zhōu
)
)


xiū
xíng


jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

hóng(
(
shí

biān


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnyǒu

yǒu
xiào
liàng
gōng

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

yǒu
xiào
liàng
gōng

jīng
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)
zuì


jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
guǎng
广
lüè
shǎo

)
)
qián
shì
sān
zhuǎn
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
()
)
yín


jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


ā

shì
wáng
shòu
jué
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
()
)
cǎi
lián
wéi
wáng
shàng

shòu
jué
hào
miào
huá
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
cǎi
lián
wéi
wáng
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
cóng

shàng

jīng
xià

shí
jiǔ
jīng

zhōu

zhōng
zài
dān
běn

jīn
kān
wéi
zhòng

)
)
zhèng
gōng
jìng
jīng

juàn
(
(
huò
míng
zhèng

gōng
jìng
jīng
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
()
)
shàn
jìng
jīng

juàn
(
(

míng
shàn
gōng
jìng
jīng

míng
shàn
gōng
jìng
shī
jīng
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
guǎng
广
lüè
shǎo

)
)
chèn
zàn

chéng
gōng

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn
)
)
shuō
miào

jué
dìng

zhàng
jīng

juàn


táng
zhì
xiāng

shā
mén
shì
zhì
yán

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

chèn
zàn

chéng
jīng
jiù
wéi
dān
běn
jīn
wéi
zhòng

)
)

shàng
èr
shí
sān
jīng
èr
shí

juàn
tóng
zhì
jiàn
wáng
jīng

juàn
(
(

yún

xiǎo
jiàn
wáng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
()
)

lái
shì
jiào
shēng
jūn
wáng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shēng
jūn
wáng
jīng
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

wéi
shēng
guāng
tiān

shuō
wáng

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shēng
guāng
tiān

jīng
)
)


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānsān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

jiàn
wáng
jīng
tóng
zài
xiǎo
chéng

shēng
jūn
wáng
jīng
zài

chéng

bìng
yún
dān
běn
zhě


)
)

fāng
děng
xiū
duō
luó
wáng
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
()
)
zhuǎn
yǒu
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


wén
shū
shī

xún
xíng
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
()
)
wén
shū
shī

xíng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

sān

)
)
yuán

shèng
dào
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


liù

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
liùquè
běn

yuán

shèng
dào
jīng
zhōu

zài
dān
běn
zhōng


yòu
yǒu
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn


bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng
wén
tóng


dàn
míng
bié
ěr
jīn
cún

běn
)
)
dào
gān
jīng

juàn

shī

jīn

dōng
jìn

liǎo
běn
shēng

jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
qiān

zhù
jiě
sān


què
)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

biàn
xiān
hòu
)
)

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

xià
zhù
yún

zhèng
pǐn


chū

qiū
jìng
xíng
zhōng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān
)
)

lái

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānquè
běn
)
)
guàn


xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(

yún

yuè


guàn
jīng

zhí
yún
guàn
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān
)
)


chà
tóu
jīng

juàn
(
(

míng
guàn

xíng
xiàng
jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


zào

xíng
xiàng

bào
jīng

juàn

shī

jīn

dōng
jìn

zuò

xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(

yún
yōu
tián
wáng
zuò

xíng
xiàng
jīng
)
)

shī

(
(
jīn
zài
hàn

zhōu

zài
xiǎo
chéng
dān
běn
zhōng

yún

西
jìn
shā
ménzhě


)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

biàn
xiān
hòu
)
)
lóng
shī

jīng

juàn
(
(
huò)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
lóng
shī


běn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
lóng
shī

jīng

yún
lóng
shī
běn
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
guǎng
广
lüè
shǎo

)
)


xiáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

shén

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)

yáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

yáng
jīng
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)


xiáng
jīng

juàn

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
()
)


míng
hào
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

yòu

jīng
tóng
běn


(
(
yuán


tóng

míng
shāo

qián
hòu
què
běn
)
)

lán
pén
jīng

juàn
(
(

yún

lán
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúbào
ēn
fèng
pén
jīng

juàn

shī

jīn

dōng
jìn

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

biàn
xiān
hòu
guǎng
广
lüè
shāo

)
)

xiàng
gōng

jīng

juàn


táng
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biān

)
)

xiàng
gōng

jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
hòu
běn
shāo
guǎng
广
)
)
xiào
liàng
shù
zhū
gōng

jīng

juàn


táng
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biān

)
)
shù
zhū
gōng

jīng

juàn
(
(

yún
màn
shū
shì

zhòu
cáng
zhōng
xiào
liàng
shù
zhū
gōng


)
)


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


shàng
èr
shí
jiǔ
jīng
èr
shí
jiǔ
juàn
tóng
zhì

kōng
juàn
suǒ
shén
biàn
zhēn
yán
jīng
sān
shí
juàn
sān
zhì


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


dāng)
)

kōng
juàn
suǒ
zhòu
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)

kōng
juàn
suǒ
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
shì
qián

jīng

pǐn
sān
cáng
liú
zhì
xiān


juàn
míng

kōng
juàn
suǒ
zhòu
xīn
jīng
xún
běn
wèi
huò
)
)

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó


zài
wáng
zhòu
jīng
sān
juàn
(
(

yún

kōng
juàn
suǒ
xīn
zhòu
wáng
jīng
)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biān

)
)

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng

mén
)
)


táng
tiān
hòu
dài
běi
tiān
zhú

luó
mén


chǎn

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

shì
fàn
běn
jīng
chāo
fēi
shì
quán


qián
sān
jīng
tóng
míng

běn
)
)
qiān
yǎn
qiān

guān
shì
yīn


tuó
luó

shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


táng
zǒng
chí

shā
mén
shì
zhì
tōng

(
(
shí

biān
)
)
qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


lǎo
tuó
luó

shēn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
qiān

qiān
yǎn
)
)


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

chū

běn
bèi

jiāo
cuò
wén
shǎo
shī

)
)
qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


guǎng
广

yuán
mǎn

ài

bēi
xīn
tuó
luó

jīng

juàn


táng

西
tiān
zhú
shā
mén

fàn(
(
shí

biān
dān
běn
)
)

yòu

xīn
jīng
suī
shì
dān
běn
suí
qián
shēn
jīng
biān
zhī


guān
shì
yīn
cáng
shén
zhòu
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān

)
)
guān
shì
yīn


tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biānèr

)
)

shàng
jiǔ
jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
guān

zài
xīn
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānsān

)
)


lún
tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān

)
)

yòu

jīng
tóng
běn


(
(
shàng

běn
jīng
suī
yǒu
guǎng
广
lüè


fàn
běn
bìng

wèi
jìn

jìng
chū
zhě
gòng

zuì
lüè
)
)
wén
shū
shī

gēn
běn


tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng


zhòu
wáng
jīng
)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biān

)
)
màn
shū
shìzhòu
cáng
zhōng


zhòu
wáng
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


shí
èr

míng
shén
zhòu
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
()
)
chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


qiān

bǎi

míng
jīng


juàn
chū
shí
èr

hào

qián
shí
èr

míng
tóng
ér

bié
yòu
shí
èr

míng
jīng
jiù

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(

míng

jīn

kǒng
què
wáng
jīng
bìng
jié
jiè
chǎng


)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

qín

shí

biān
)
)

shuō

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn

shī

(
(


qín

shí

biān


liù

)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng
èr
juàn

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
()
)

kǒng
què
zhòu
wáng
jīng
sān
juàn


táng
sān
cáng

jìng

dōng
dōu

dào
chǎng

(
(
xīn
biān

)
)

yòu

jīng
tóng
běn


(
(
xīn
jiùcún
sān
què
qián
liù
wén
lüè
hòu
èr
shāo
guǎng
广
)
)

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
tuó
luó


jīng
shí
èr
juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cáng
ā


duō

(
(
chū

zhōu

dān
zhòng


)
)

yòu
chū
jīn
gāng

dào
chǎng
jīng

míng
zhòu
cáng
zhī
shǎo
fēn


cuō
yào
ér

(
(


zhī
zhōng

bān
ruò
zhòu
jīng
děng
yǒu
bié
xíng
zhěxiǎn
rén
duō
shēng

kǒng
fēi
zhèng
diǎn
jīn
wéi
chú


bié
tiáo

liè
zhī

hòu
)
)


juàn


juàn
shàng
(
(

shén

tuó
luó

shì
jiā

dǐng
sān
mèi
tuó
luó

pǐn
)
)

èr
juàn


juàn
xià
(
(
chū
huà

qiē

dǐng
xiàng


yǒu
èr
shí
liù
yìn
bìng
zhòu
zhū

zhòu
yìn


sān
ā

tuóweí
jīng

fēn
zhòu
yìn

bìng
shuō
chí
sòng

wǎng
shēng
shì

shù
zhū
jīn
lún
tuó
luó
zhé
luó
gōng
néng

xiāng
pǐn
)
)

sān
juàn
(
(


bān
ruò

luó

duō
xīn
jīng

zài
shè
wèi
guó
shuō

bān
ruò


zhōng
zhòu

bān
ruò
xīn
zhòu
jiē
zài

zhōng

zhōng

shí
èr
yìn
bìng
zhòu
míng
bān
ruò

jìn
cáng
zhù
yún
shì

yìn
zhòu
yìng


shī

juàn


yǒu

lún
jīn
gāng
tuó
luó

ruò
sòng

zhòu

dāng

tán


yòng
yìn

chéng
dào

)
)


juàn
guān
shì
yīn
juàn
shàng
(
(
shí

miàn
guān
shì
yīn
shén
zhòu
jīng
)
)


juàn
guān
shì
yīn
juàn
zhōng
(
(
chū
yǒu
èr
yìn

zhòu
qiān
zhuàn
guān
shì
yīn


zhòu

yǒu
liù
yìn

zhòu
guān
shì
yīn

zhòu
yìn

sān
shí
èr

guān
shì
yīnyìn
bìng
zhòukōng
juàn
suǒ
guān
shì
yīn

yìn
bìng
zhòu


huà
guān
shì
yīn
xiàng


liù
guān
shì
yīn


zhī


sān
mèi

yìn
zhòu
pǐn

)
)

liù
juàn
guān
shì
yīn
děng
zhū


juàn
xià
(
(
chū
ā

jiē


guān
shì
yīnyìn
zhòu
táng
yún

tóu

èr
zhū
huì
yìn
zhòu
pǐn

shì
zhì


wén
shū
shī
cángxiánkōng
cáng


děng
bìng
yǒu
yìn
zhòu

)
)


juàn
jīn
gāng

juàn
shàng
(
(
chū
jīn
gāng
cáng

wēi
shén

sān
mèi

yìn
zhòu
pǐn

èr
jīn
gāng
cáng
juàn
zhǔ

yìn
zhòu
pǐn
zhū
juàn
zhǔ
jīn
gāng
shuō
zhòu
bìng
yìn
)
)


juàn
jīn
gāng

juàn
zhōng
(
(
chū
jīn
gāng
ā


duō
jūn
chá
zài
shén

zhòu
yìn
pǐn

èr

zhé
luó
zhà

suō
yìn
zhòu

táng
yún

xiào
jīn
gāng
)
)

jiǔ
juàn
jīn
gāng

juàn
xià
(
(
chū
jīn
gāng

shū
shā


yìn
zhòu
pǐn
táng
yún

jìng
jié
jīn
gāng

huǒ
tóu
jīn
gāng
shì

èr
tiān
qīng
miàn
jīn
gāng
zhòu

)
)

shí
juàn
zhū
tiān
juàn
shàng
(
(
chū


zhī
tiān
jīng

èr
gōng

tiān

zhōng
tiān
zhú
guósēng
ā
nán


chā
shī
jiā

shī
děng


xíng

fān
liú
xíng

táng
guó
)
)

shí

juàn
zhū
tiān
juàn
xià
(
(
zhū
tiān
děng
xiàn

zhù
chéng
sān
mèi

yìn
zhòu
pǐn

fàn

tiān

shì


shǒu
luó

tiān
wáng

tiān
yuè
tiān
xīng

宿
tiān

tiān
huǒ
tiān
yán
luó
tiān

qiē
lóng
wáng
zhòu
yìn
bìng
luó
yán
tiān
gān


jǐn

luó

[
[
kǒu
*
*

]
]
luó

kǒng
què
wáng
shī

wáng
biàn
tiān
shén
wáng
yàn

tán
tuó
shuǐ
tiān
fēng
tiān
ā
xiū
luó
wáng
zhē
wén
chá
tiān


qiējiā


qiē
yào
chā


qiē
luó
chà

yòu

fàn

tiān
děng
jiē
xiàn
zhòu
yìn
)
)

shí
èr
juàn
(
(
zhū


tuó
luó

dōu
huì
dào
chǎng
yìn
zhòu
pǐn
shì
guàn
dǐng


huì
tán

)
)
shí

miàn
guān
shì
yīn
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cáng

shè
jué
duō
děng
)
)
shí

miàn
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
jīng


qián
tuó
luó


jīng


juàn

shí

miàn
shén
zhòu
jīng

tóng
běn


(
(
ér

jīng
zhōng
yìn

shāo
guǎng
广
)
)


zhī
tiān
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
xiǎo

)
)

shī

(
(
jīn

liáng

shí

biān

)
)

yòu

jīng
shì

jīng

shí
juàn
chū


zhī
tiān
jīng
shǎo
fēn


zhòu

shǒu
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū
fān
jīng

dān
zhòng


)
)

zhòu

shǒu
zhě
(
(
néng
miè
zhū
zuì
qiān
zhuàn
tuó
luó

zhòu

liù

tuó
luó

zhòu
èr


zhī

suǒ
shuō
shén
zhòu
sān
suí

qiē

lái

shén
zhòu

guān

zài


suí
xīn
zhòu


qiān
zhuàn
zhòu

yǒu
bié
xiě

wéi

jīng

zài

zhōng


bié
chū

zhōu

zhōng
fēn
wéi

jīng
zhě
fēi

)
)
qiān
zhuàn
tuó
luó

guān
shì
yīn


zhòu
jīng

juàn


táng
zǒng
chí

shā
mén
shì
zhì
tōng

(
(
shí

biān


èr

)
)

yòu
qiān
zhuàn
zhòu
èr
shǒu


shàng

jīng


juàn
chū
qiān
zhuàn
guān
shì
yīn
zhòuzhòu
zhōng
qiān
zhuàn
tuó
luó


tóng
běn


liù

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
yún
liù

zhòu

)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān

)
)

yòu

jīng


shàng

jīng

liù
juàn
zhōng
wén
shū
shīzhòuzhòu

shǒu
jīng
liù

tuó
luó


bìng

zhòu
zhōng
liù

tuó
luó

zhòu

tóng
běn
zhī


xīn
zhǔn

tuó
luó

jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu
)
)


zhī


zhǔn


míng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


jiù
jīng
xīn
zhě
shāo
guǎng
广
rán

fàn
wén

réng
wèi
jìn
zhòu

shǒu
zhōng


zhòu

weí


zhòu
gēng)
)

shàng
jiǔ
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì
(
(
shàng
zhì

juàn
xià
zhì
shí
sān
)
)
guān

zài


suí
xīn
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
duō

xīn
jīng
)
)


táng
zǒng
chí

shā
mén
shì
zhì
tōng

(
(
xīn
biān


)
)

yòu

guān

zài
suí
xīn
zhòu

qián
zhòu

shǒu
jīngzhòu
jīng
zhōng
guān
shì
yīn
chū
suí
xīn
zhòu

bìng

jīngbìng
xiān

chū

biān


zhǒng
zhǒng

zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō

(
(
shí

biān

dān
zhòng


)
)


zhòu
zǒng
èr
shí
sān
shǒu
(
(

huá
jīng

zhòu
liù
shǒu
xuán

miè
zuì
tuó
luóbài
miè
zuì
mìng
zhōng
zhū

lái
yíng
zhòu

gōng
yǎng
sān
bǎo
zhòu

guān
shì
yīn
chàn
huǐ
zhòu

jīn
gāng
zhòu
shé
zhòu

shēng
chán
ān
yǐn
zhòu

zhòu
zhǒng
zhòu

jīn
gāng
zhòu
zhì
è
guǐ
bìng

qiān
zhuàn
tuó
luó


guān
shì
yīn
suí
xīn
zhòu

shǒu


zhī

shén
zhòu

suí

qiē

lái

shén
zhòu


zhòu

shǒu
zhōng
zhě
tóng
běn
liù

tuó
luó

zhòu

guī

sān
bǎo
zhòu

)
)

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
cháo
sǎn
láng

xíng

fèng
zhì

(
(
chū

zhōu
)
)

dǐng
zuì
shēng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
shí

biān


èr

)
)

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn


táng

bīn
shā
mén

tuó(
(
chū

zhōu


sān

)
)
zuì
shēng

dǐng
tuó
luó

jìng
chú

zhàng
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

dōng
dōu
zài

(
(
shí

biān
)
)

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
jiā
zhòu

)
)


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān

)
)

yòu

jīng
tóng
běnliàng
mén
wēi

chí
jīng

juàn
(
(

míng
chéng
dào
jiàngqiē
zhì
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xīn
wēi

chí
jīng
)
)

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
()
)
ā
nán
tuó

qiātuó
jīng

juàn
(
(
huò
yún
chū

liàng
mén
chí
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
shí

biān


liù

)
)

liàng
mén


tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


tuó
luó

jīng
)
)

sòng

西

shā
mén
gōng

zhí
gòng
xuán
chàng

(
()
)
ā
nán
tuó

qiātuó
lín

jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
()
)
shè


tuó
luó

jīng

juàn

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
(

jiǔ

)
)

xiàng
chū
shēng


jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

shí

)
)
chū
shēng

biān
mén
tuó
luó

jīng

juàn


táng
zhì
xiāng

shā
mén
shì
zhì
yán

(
(
xīn
biānshí


)
)

yòu

jīng
tóng
běn


(
(
cháng
fáng
děng

zhōng
jué
xián
jīng
shù
gēng
yǒu
xīn
wēi

chí
jīng

juàn

shì
chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng
shì
gōng

xián
jīng
shù

yǒu
chū

liàng
mén
chí
jīng

juàn

shì
ā
nán
tuó

qiātuó
jīng
shì

shì
zhòng
zǎi


bié
cún
xīn
jiù
shí


sān

què
běn
)
)
shēng
zhuàng

yìn
tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn
)
)
miào

yìn
zhuàng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biānèr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

shēng
zhuàng

yìn
jīng
jiù

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhìchí

mén
jīng

juàn
(
(

míng


jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
()
)
zūn
shēng


suǒ
wèn

qiē
zhūliàng
mén
tuó
luó

jīng

juàn

gāo


shì
wàn
tiān


(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānquè
běn
)
)
jīn
gāng
shàng
wèi
tuó
luó

jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
()
)
jīn
gāng
chǎng
tuó
luó

jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


shī

fèn
xùn


suǒ
wèn
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)
huá

tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)
huá

tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
zhōu

zài
dān
běn
zhōng


)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

biàn
xiān
hòu
)
)
liù

zhòu
wáng
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn
)
)
liù

shén
zhòu
wáng
jīng

juàn

shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng


èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnkōng
cáng


wèn

jīng

juàn
(
(

yún

kōng
cáng


wèn


tuó
luó

zhòu
jīng
)
)

shī

(
(
jīn

liáng
shí

biān

)
)

lái
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhòu
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(


lái
fāng
biàn
便
jīng
jiù

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)
chí

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
tuó
luó


)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān
)
)
tuó
lín


jīng

juàn
(
(

yún
tuó
lín

zhòu
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān


sān

)
)
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
chū

diǎn
)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
èr
běn
lüè
hòu
jīng
shāo
guǎng
广
qián
hòu


sān
cún

què

zuì
shēng
dēng
wáng
jīng
jiù

wéi
dān
běn
xīn
kān
wéi
zhòng

)
)
shàn

fāng
biàn
便
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)
jīn
gāng


shàn
mén
tuó
luó

jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

mìng

mén
shén
zhòu
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu


sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
zhī
èr
jīng

biàn
xiān
hòu


mìng

mén
jīng
zhōu

zài
dān
běn
zhōng


)
)

gòu
jìng
guāng

tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

西

shā
mén

tuó
shān
děng

(
(
xīn
biānèr

yòu

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó
chū

míng

gòu
jìng
guāng
tuó
luó

jīng
xún
běn
wèi
huò

què
zhī
ěr
)
)
qǐng
guān
shì
yīn


xiāo


hài
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
qǐng
guān
shì
yīn
jīng
)
)

dōng
jìn
wài
guó

shì
zhú
nán


(
(

èr

liǎng


què
)
)

shàng
shí
jiǔ
jīng
shí
jiǔ
juàn
tóng
zhì

cáng
bǎi
bǎo
jīng

juàn
(
(

yún

cáng
bǎi
pǐn
jīng
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(liǎng


què
)
)
wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
wēn
shì
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān
qián
hòu
liǎng


běn
què
)
)

lài
jīng

juàn

qián
liáng
yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
shī
lún

(
(
chū
jīng
hòu


sān

qián
hòu


sān
běn
què
)
)


mèi
jīng

juàn
(
(

míng


dào
shù
jīng

míng
dào
shù
sān
mèi
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(liǎng


què
)
)


shēng

jīng

juàn
(
(

míng
chà

jié
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
zhōu
wéi
dān
běn
qián
hòu
liǎng


běn
què
)
)
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

liǎng


què
)
)
fàn

shǒu

jīng

juàn
(
(

míng
shǒu


jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)
chéng

guāng
míng
dìng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
chéng

guāng
míng
sān
mèi
huò
zhí
yún
chéng

guāng
míng
jīng
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

(
(

èr

liǎng


què
)
)
bǎo
wǎng
jīng

juàn
(
(

yún
bǎo
wǎng
tóng

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)


xíng

shí
yuán
shēn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
wēi
shī
cháng
zhě
wèn
guān
shēn
xíng
jīng
)
)


西
jìn


shā
mén
(
(liǎng


què
)
)
zhū


tián
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhū

tián
jīng
huò
zhí
yún

tián
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
gòng

(
(liǎng


què
)
)

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
(

sān

sān

èr
què
)
)


jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

(
(liǎng


què
)
)
jīn

wáng
jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(

èr

liǎng


què
)
)
yǎn
dào


jīng

juànqín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

èr

liǎng


què
)
)
bǎi

míng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

(
(

èr

liǎng


què
)
)

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
sān
juàn
(
(

míng

zhū

huá
huò

juàn
)
)

yuán
wèi

西

sān
cáng

jiā

gòng
tán
yào

(
(

sān

sān

èr
què
)
)

zhēn
tiān

jīng
sān
juàn
(
(

yún
wèn

shì
jīng
huò
èr
juàn
)
)


西
jìn
shā
mén
zhú(
(liǎng


què
)
)
jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng
huò
èr
juàn
)
)

xiāo

shā
mén
shì
tán
jǐng

(
(

èr

liǎng


què
)
)
chú
kǒng
zāi
huàn
jīng

juànqín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

èr

liǎng


què
)
)
bèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún
bèi
jīng
chāo
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān


èr

qián
hòu
sān

liǎng
běn
què
)
)
guān
shì
yīn


shòu

jīng

juàn
(
(

míng
guān
shì
yīn
shòu
jué
jīng
)
)

sòng
huáng
lóng
shā
mén
shì
tán

jié

(
(

sān

sān

èr
què
)
)

shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)
shǒu
léng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

zhí
yún
shǒu
léng
yán
jīng
huò
èr
juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

jiǔ

jiǔ


què
)
)
guān

xián


xíng

jīng

juàn
(
(
yún
chū
shēn
gōng

jīng
zhōng

yún

xián
guān
jīng
)
)

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

sān

sān

èr
què
)
)
guān
yào
wáng
yào
shàng
èr


jīng

juàn

sòng

西

sān
cáng
jiāng
liáng

shè

(
(liǎng


què
)
)guāng


suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yún
suǒ
shuō
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

liǎng


què
)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shí
zhù
duàn
jié
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
shí

duàn
jié
jīng
huò
shí

juàn
huò
shí

)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
(

èr

liǎng


què
)
)
zhū

yào

jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
yào

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
wèi
zēng
yǒu
jīng
)
)

xiāo

shā
mén
shì
tán
jǐng

(
(

èr

liǎng


què
)
)

shàng
sān
jīng
shí

juàn
èr
zhì


yīng
luò
jīng
shí
èr
juàn
(
(
huò
shí

juàn
huò
shí
liù
juàn
)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
(

èr

liǎng


què
)
)
chāo

míng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

sān
mèi

huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
chéng
yuǎn

(
(

èr

liǎng


què
)
)

shàng
èr
jīng
shí

juàn
èr
zhì
xián
jié
jīng
shí
sān
juàn
(
(

míng

tuó
jié
sān
mèi
jīng
huò

huò
shí

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)

(
(
cóng

gòu
jìng
guāng
tuó
luó

jīng
xià
sān
shí
liù
jīng
suī
yún
zhòng

dàn

běn
cún

jiē

shī
xún
qiú

huò
)
)


chéng
jīng
dān

(
(

bǎi
sān
shí


èr
bǎi
jiǔ
shí
sān
juàn
èr
shí

zhì
)
)tuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng


wēi

tuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng


míng
jīng
shí
èr
juàn
(
(
huò
shí
sān
juàn
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

sān
jié
sān
qiān

míng
jīng
sān
juàn
(
(
guò

zhuāng
yán
jié
qiān

míng
jīng
juàn
shàng
xiàn
zài
xián
jié
qiān

míng
jīng
juàn
zhōng
wèi
lái
xīng

宿
jié
qiān

míng
jīng
juàn
xià
shī

shí

biān

jīn

liáng

)
)

shàng
èr
jīng
shí

juàn
èr
zhì
(
(

sān
jié

míng
chū
cháng
fáng

cáng

zhōng
jīn

chéngzhōng
xián
jié

míng
chū
xián
jié
jīng
zhōng

wéi
zhòng

jīn

shàng
xià

míng
shì

dān
běn

lèi
xiāng
cóng
biān
zhī


)
)

qiān

bǎi

míng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng
gōng

zhū

suǒ

niàn
jīng
èr
juàn
(
(
yún
chū
zhòng
jīng
huò

juàn
)
)

cáo
wèi
dài

shī
sān
cáng
míng
(
(
shí

biān

)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
gōng

jīng

zhōu

yún
guāng


suǒ
wèn
jīng
děng
tóng
běn
zhě


)
)
huá
shǒu
jīng
shí
sān
juàn
(
(

míng
shè
zhū
shàn
gēn
jīng
huò
shí
huò
shí

huò
shí
èr

zhì
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


fāng
děng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng
fāng
děng
tán
chí
tuó
luó

jīng
)
)

běi
liáng
shā
mén

zhòng

gāo
chāng
jùn

(
(
chū
bǎo
chàng

)
)
sēng

zhà
jīng

juàn

yuán
wèi
cáng
chán

guó
wáng

yuè

shǒuzhuāng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè


fāng
guǎng
广
yuán
jué
xiū
duō
luó
liǎo

jīng

juàn


táng

bīn
shā
mén

tuó
duō
luó

(
(
shí

biān

)
)

shàng

jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
guān

sān
mèi
hǎi
jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn

zhì
huò

hǎi

)
)

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
(
yòu

guān

sān
mèi
jīng

zhōu

yún
sòng
yǒng
chū
nián
qiú


tuó
luó

chū

diǎn

zhě
jǐn
àn

diǎn

yún
shì
dōng
jìn
jué
xián
suǒ

fēi
sòng
dài
gōng

xián
zhōuyòu
yún

hòu
qín
luó
shí
suǒ

dān
juàn
guān

sān
mèi
jīng
tóng
běn
biān
wéi
zhòng

jīn

shí
gōng

zhě
jiǔ
què

běn
juàn
shù
quán
shū


xuán
pèi
jīn

zhū
jiù

biān
dān
běn

)
)

fāng
biàn
便

bào
ēn
jīng
shí
juàn

shī

zài
hòu
hànběn
xíng
jīng
sān
juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

shí

biān

)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
àn

zhōu

zhōng


juàn
bào
ēn
jīng
yún

hàn
dài
zhī
chèn
suǒ

dān
juàn

fāng
biàn
便
bào
ēn
jīng
tóng
běn

sān
juàn


běn
xíng
jīng
yún


西
jìn
niè
dào
zhēn
suǒ

dān
juàn


běn
xíng
jīng
tóng
běn
jīn

dān
juàn
bào
ēn

běn
xíng
èr
jīng
xiān
shì
què
běn
juàn
shù
quán
shū


xuán
pèi
lìng

zhū
jiù

biān
dān
běn

)
)


jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

guān
chá
zhū

xíng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


chù
tāi
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
tāi
jīng
huò

juàn
)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
huò

sān
mèi


míng
ā
nòu

lóng
wáng
jīng

míng

jīn
gāng
wèn
dìng

jīng
fán
shí
èr
pǐn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
yòu

jīng
rén
shòu
寿

zhōu
děng

jiē
yún

ā
nòu

lóng
wáng
jīng
tóng
běn


èr
jīng

yún
zhú


chū
biān
wéi
zhòng

àn
sēng
yòu

zhú

suǒ
chū
dàn
yǒu
ā
nòu

jīng
èr
juàn
xià
zhù
yún

míng
hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng
cháng
fáng

zhōng
zhú

suǒ

yǒu
hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
xià
zhù
yún

míng
ā
nòu

qǐng

jīng
táng

diǎn


gōng
suǒ

shuāng
zǎi
èr
jīng
yòu
cháng
fáng

diǎn
èr


西
jìn
shī


yǒu
ā
nòu

lóng
wáng
jīng
èr
juàn
jīn
duì
kān
èr
jīng
wén
bìng


dàn


míng
duō
zhǒng
zhì
shǐ
使
qún

chà
shū
huò
yǒu
shuāng
zǎi
èr
jīng
huò
yǒu


míng

shí


zhě
liú
làn

shēn
jīn

fèi

cún
shù

miù
shī
dàn
liú

běn
biān

dān
zhōng
)
)
shī
dēng
gōng

jīng

juàn
(
(

míng
rán
dēng
jīng
)
)

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
yāng
jué

luó
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
yòu

yāng
jué

luó
jīng

zhōu

yún

zhúzhǐ

děng

jīng
tóng
běn


zhě

míng


tóng
xuán

pèi
wéi
zhòng

jǐn
àn
suí


zhǐ

jīng
chū
zēng

ā
hán
zhōng
yāng
jué
huǐ
guò
děng
liù
jīng
cóng
qián

jīng
chāo
chū

fēi
tóng
běnjiù
biān
zài
dān
zhōng
)
)

suǒ
yǒu


jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
chū

diǎn

)
)
míng


shí
xiào

jīng
èr
juàn
(
(
huò

míng


huò


shí

)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
zhōng
yīn
jīng
èr
juàn

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn
jīng
èr
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

wén
shū
shī

wèn
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
wén
shū
wèn
jīng
)
)

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

yuè
shàng

jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng


fāng
guǎng
广

lái


cáng
jīng
èr
juàn
(
(
shī

jīn

qín

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(


fāng
guǎng
广

lái


cáng
jīng

zhōu

yún


fāng
děng

lái
cáng
jīng
tóng
běn


jīn
xún
wén


zhǐ
xuán
shū

wéi
dān
běn
)
)

chéng

yán
jīng
sān
juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu

)
)
zhàn
chá
shàn
è

bào
jīng
èr
juàn
(
(

míng

chéng
shí

jīng
yún
chū
liù
gēn

jīng
)
)

wài
guó
shā
mén


dēng

(
(

zhī
nián
dài
chū

zhōu

jīn

suí

)
)
lián
huá
miàn
jīng
èr
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

wén
shū
shī

wèn


shǔ
jīng

juàn
(
(

míng
wèn
shǔ
jīng
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(
shí

biān

)
)

chéng
zào
xiàng
gōng

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng

yún
bān
ruò

(
(
chū

zhōu

)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(


chéng
zào
xiàng
gōng

jīng

zhōu

yún

zào

xíng
xiàng

bào
jīng
tóng
běn


zhě


wén


shū

wéi
dān

)
)
guǎng
广

bǎo
lóu

shàn
zhù


tuó
luó

jīng
sān
juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)dǐng
lún
wáng
jīng

juàn
(
(

yún


dǐng
jīng
huò

juàn
)
)


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

tuó
luózhōng


xīn
zhòu
jīng

juàn


táng
běi
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí

(
(
xīn
biān


)
)

shàng
sān
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì


dǐng

lái

yīn
xiū
zhèng
liǎo

zhū


wàn
xíng
shǒu
léng
yán
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)


táng
xún
zhōu
shā
mén
huái
怀

gòng
fàn
sēng

guǎng
广
zhōu

(
(
xīn
biān


)
)zhē

chéng

shén
biàn
jiā
chí
jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cáng
shū

jiā
luó
gòng
shā
mén

xíng

(
(
xīn
biān


)
)tóng

jīng
sān
juàn
(
(
huò
yún
huò
èr
juàn
)
)


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cáng
shū

jiā
luó

(
(
xīn
biān


)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhìjié
luó
jīng
sān
juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cáng
shū

jiā
luó

(
(
xīn
biān


)
)
móu

màn
tuó
luó
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

shī

)
)

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)
jīn
gāng
dǐng


zhōng
lüè
chū
niàn
sòng


juàn
(
(

yún
jīng
)
)


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

shàng
sān
jīng

juàn
tóng
zhì


suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

suǒ
shuō

)
)

jìn
dài

shī
sān
cáng
míng
(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

(
(
yòushén
zhòu
jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún


dài
wài
guó
yōu

sāi
zhī
qiān
suǒ

dān
juàn


shén
zhòu
jīng
tóng
běn
jīn


dān
juàn
jīng
jiǔ
què

běn
juàn
shù

shū


xuán
pèi
jīn

jiù

biān
dān
běn

)
)shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

yuán
wèi
zhāo
xuán
tǒng
shā
mén
shì
tán
yào

(
(
chū

shàng

)
)
wén
shū
shī

bǎo
cáng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)
jīn
gāng
guāng
yàn
tuó
luó

jīng

juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)
ā
zhà


guǐ
shén

jiāng
shàng

tuó
luó

jīng

juàn

shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)
ā

tuó

yīn
shēng
wáng
tuó
luó

jīng

juàn

shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)


xián
tuó
luó

jīng

juàn
shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)


bǎo
tuó
luó

jīng

juàn
shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)
liù


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
shī

(
(
shí

biān

jīn

liáng

)
)
ān
zhái
shén
zhòu
jīng

juàn
hòu
hàn
shīluó
dǎn
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)
xuán
shī

tuó
suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
huàn
shī

suǒ
shuō

)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

zhū
tóng

tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

zhū

xīn
tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)nán
tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)

míng


tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)
chí
shì
tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)
liù
mén
tuó
luó

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)
qīng
jìng
guān
shì
yīn

xián
tuó
luó

jīng

juàn


táng
zǒng
chí

shā
mén
shì
zhì
tōng

(
(
chū

zhōu

)
)

shàng
shí
jiǔ
jīng
èr
shí
sān
juàn
tóng
zhì
zhì

tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng

yún
bān
ruò

(
(
chū

zhōu

)
)
zhū


huì
tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng

yún
bān
ruò

(
(
chū

zhōu

)
)
suí
qiú
zài
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
běi
tiān
zhú
sān
cáng
bǎo

weí


yún
suǒ

(
(
chū

zhōu

)
)
bǎi
qiān
yìn
tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)
jiù
miàn
rán
è
饿
guǐ
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
shī
è
饿
guǐ
shí
zhòu
jīng
hòu
jiān
yǒu
shī
shuǐ
zhòu
)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)
zhuāng
yán
wáng
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
xiāng
wáng


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

qiē
gōng

zhuāng
yán
wáng
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

chú
zuì
zhàng
zhòu
wáng
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
shàn

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

kōng
cáng


néng
mǎn
zhū
yuàn
zuì
shēng
xīn
tuó
luó

qiú
wén
chí


juàn
(
(
chū
chéng
jiù

qiē

pǐn
)
)

táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cáng
shū

jiā
luó

(
(
xīn
biān


)
)
jīn
gāng
dǐng
jīng
màn
shū
shì

xīn
tuó
luó

pǐn

juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

(
(
xīn
biān


)
)
guān

zài


lún

yào

juàn


táng
nán
tiān
zhú
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

(
(
yòu

kōng
cáng
děng
sān
jīng

qián

juàn


bìng
chū
jīn
gāng
dǐng
jīng

jīng
fàn
běn
yǒu
shí
wàn
sòng

zhī

jīng
lüè
yào
chāo

fēi
quán


)
)


jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

yǒu
lùn

juàn
shì
)
)

chuí
bān
niè
pán
lüè
shuō
jiào
jiè
jīng

juàn
(
(

yún

lín
bān

míng

jiào
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
yǒu
shì
lùn

juàn
)
)

(
(
yòu


jiào
jīng
jiù

suǒ
zǎi
duō
zài
xiǎo
chéng

zhōng
huò
biān
xiǎo
chéng
jīng

jīn

zhēn


shī


jiào
lùn

zhōng
jiě
shì
duō
yuē

chéng
xiǎo
zōng

xiǎn


biān

)
)
chū
shēng


xīn
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng


yìn
sān
mèi
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)
wén
shū
shī

bān
niè
pán
jīng

juàn


西
jìn

shì
niè
dào
zhēn

(
(
shí

biān

)
)

chū


běn

jīng

juàn
(
(
huò)
)


西
jìn

shì
niè
dào
zhēn

(
(
shí

biān

)
)
qiān

yīn
yuán
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng

)
)
xián
shǒu
jīng

juàn
(
(

míng
xián
shǒu

rén
jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

yuè
míng


jīng

juàn
(
(
huò
yún
yuè
míng
tóng

huò
yún
yuè
tóng

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
yòu

yuè
míng


jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún

yuè
guāng
tóng

jīng
děng
tóng
běn
zhě


wén

quán

gǎi
wéi
dān

)
)
xīn
míng
jīng

juàn
(
(

míng
xīn
míng

fàn
zhì

fàn
zhī
shī
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúmiè
shí
fāng
míng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shí
fāng
miè
míng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
鹿

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
yòu
qún

zhōng
gēng
yǒu

鹿

jīng

juàn
yún
shì

dài
wài
guó
yōu

sāi
zhī
qiān
suǒqián

鹿

jīng
wén

quán
tóng
dàn

míng
shū


shuāng
chū
)
)


jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúshàng
èr
shí
liù
jīng
èr
shí
liù
juàn
tóng
zhì

guāng
tài

jīng

juàn
(
(

míng
lài
zhà

luó
suǒ
wèn
guāng

tài

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
yòu

guāng
tài

jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún


lài
jīng
děng
tóng
běn


zhě


wén
wéi
dān
běn
)
)


jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

jiān


jīng

juàn
(
(

míng
láo


jīng
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè

shāng
zhǔ
tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò

suǒ
wèn

)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

zhū

zuì
shàng
wáng
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

shī

zhuāng
yán
wáng


qǐng
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

màn
chá
luó
jīng
)
)


táng
tiān
zhú
sān
cáng(
(
chū

zhōu

)
)

gòu
huì


suǒ
wènjīng

juàn


táng
tiān
zhú
sān
cáng(
(
chū

zhōu

shí

biān

)
)
shòu
chí


míng
hào
suǒ
shēng
gōng

jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)

lín
niè
pán


zhù
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
bān

)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū
fān
jīng

)
)

zhào
shén
biàn
sān


jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū
fān
jīng

)
)
chàshòu

jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī


zēng

jiǎn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
èr
juàn
zhě


)
)

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhī

zào

gōng

jīng

juàn


táng
zhōng
tiān
zhú
sān
cángluó

(
(
chū

zhōu

shí

biān

)
)
yòu
rào


gōng

jīng

juàn
(
(

yún
rào

gōng

jīng
)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)

chéng


jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)
yǒu


suǒ
wèn

chéng
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu

)
)

chéng
liú
zhuǎn
zhū
yǒu
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
miào

wáng
yīn
yuán
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

wéi
hǎi
lóng
wáng
shuō

yìn
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
shī


tuó
suō
wáng
duàn
ròu
jīng

juàn


táng
zhì
xiāng

shā
mén
shì
zhì
yán

(
(
xīn
biān


)
)
bān

huán
hòu
guàn

jīng

juàn
(
(

míng

bèi
guàn

jīng

zhí
yún
guàn

jīng
)
)


西
tiān
sān
cáng
zhú(
(
yòu

guàn

jīng

zhōu
děng

jiē
wéi
zhòng

yún


lán
pén
jīng
děng
tóng
běn


zhě


jīn
xún
wén


wéi
dān
běn
)
)míng
jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

shàng
èr
shí
èr
jīng
èr
shí
èr
juàn
tóng
zhì
(
(
míng
jīng

zhōu

yúnxiáng
zhòu
jīng
děng
tóng
běn


zhěshù
suī
tóng
shuō
chù
quán

suǒ
wéi

bié

wéi
dān
běn
)
)
liù

luó

jīng

juàn
(
(
huò
yún

liù

luó

jīng
ān
gōng
chū
fāng
děng

)
)

hòu
hàn
lín
huái
shā
mén
yán

diào

(
(
shí

biān

)
)


tóu
shēn
è
饿yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún

shēn
shī
è
饿

jīng
)
)

běi
liáng
gāo
chāng
shā
mén
shì

shèng

(
(
chū
jīng
hòu

)
)
jīn
gāng
sān
mèi
běn
xìng
qīng
jìng

huài

miè
jīng

juàn
(
(
xīn
wéi
gòng


sān
qín


míng
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
)
)
shī

yuè

běn
shēng
jīng

juàn

xīn
wéi
shī

(
(

sān
qín

)
)

(
(
yòu
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
qún

bìng
yún

dài
wài
guó
yōu

sāi
zhī
qiān

hàn
hòu
shī


yǒu

míng
shī

yuè

jīng
qún

bìng
yún

西
jìn
sān
cáng
zhújīn
xiáng
èr
jīng
wén

bìng
fēi
qiān

suǒ
fān

shì
qín
liáng

lái
shí
gōng
děng

jīn
wéi
shī
yuán


qín

)
)
cháng
zhě

zhì

jīng

juàn

shī

(
(
ān
gōng
liáng


jīng

zhōng
yǒu
míng
jīn


liáng

)
)

luó
guó
jīng

juàn
(
(
huò
yún

luó
guó
wáng
jīng
)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

yòu
èr
jīng


shàng

zhōng
bìng
yún
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


jīn
xiáng
èr
jīng
wén

bìng
fēi
shí
gōng
suǒ
fān


shì
jìn
wèi
dàizhì

jīng
ān
gōng
liáng


jīng

zhōng
xiān
yǒu

míng
jīn


liángluó
guó
jīng


jìn

shí

xiáng
jīng

juàn

shī

jīn

qín

cháng
zhě

ān

zhē
shī

hǒu
liǎo

jīng

juàn

shī

(
(
jīn

liáng

shí

biān

)
)

qiē
zhì
guāng
míng
xiān
rén

xīn
yīn
yuán

shí
ròu
jīng

juàn
(
(
shī

jīn

qín

)
)
jīn
gāng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

běi
liáng
shī

(
(
shí

biān

)
)

miè
jìn
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
shèn
shēn

huí
xiàng
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
tiān
wáng
tài


luó
jīng

juàn
(
(
huò

tiān
wáng


yún

luó
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
què
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

shí

biān

)
)
yōu


jìng
xíng

mén
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
jìng
xíng
jīng
huò

jīng

)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


rén
jué
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
chū
bǎo
chàng

)
)
sān
pǐn


jīng

juàn
(
(

yún


xué
yǒu
sān
bèi
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


bèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún

bèi


jīng

yún

bèi
xué
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū

shàng

)
)
dāng
lái
biàn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
dāng
lái
biàn
shí
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúguò


fēn
wèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún
guò
shì
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúshí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn
(
(

míng
shā
mén
tóu
tuó
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

shù


jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

cháng
shòu
寿
wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)

yòu

cháng
shòu
寿
wáng
jīng


zhōu

děng
yún
chū
ā
hán

jǐn
àn

ā
hán

bìng


jīng

suī
zēng


shí
liù
zhōng
yǒu
cháng
shòu
寿
wáng
yuán

wén

quánnǎi

chéng

biāncháng
zhù
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)

shàng
èr
shí
sān
jīng
èr
shí

juàn
tóng
zhì
(
(
cóng
yōu


jìng
xíng
jīng
xià
shí
jīng
jiù

zhī
zhōng
jiē
biān
xiǎo
chéng


jīn
jiǎn
xún
wén

duō
shè

chéng
biān
zài
xiǎo
zhōng
kǒng
chéng
zhì

)
)diào

cáng

èr
shí
liù


shí

juàn

zhì


jiè
zhě
fáng
huàn
zhī
zǒng
míng
jìng
jiè
wéi
jìn

xīn

shēng
wénfáng
shēnyǒu
tuō
yuán
xīng
guòjié
rén
dōu


shì


zhí
wéi
shuō
lìng
shǐ
使
zūn
xíngfàn
zhì
zhī
yóu

què

jié
zhī
shì

zhū

chéng
jīng
míng
xué
chù
zhě
zhí
zhīwéi


diào

cáng
yúnchí
jīng
shí
juàn
(
(
huò
míng

chí
lùn
huò

juàn

zhì
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

(
(
yòu

jīng
chū
yǒu
guī
jìng
sòng
chū


lùn
běn

fēn
zhōng
gāo

zhāo
xuán
tǒng
shā
mén

shàng

gāo


wèn
yún

chí
shì
ā
sēng
qiā

qiū
cóng


shòu

ā
sēng
qiā
zhě


zhuó


shì

yòu
àn
liáng
shā
mén
sēng
yòu

chí

yúnchí
jīng

juàn
yǒu
èr
shí

pǐn
fēn
wéi
sān
duàn


duàn
shí

pǐn

èr
duàn

pǐn

sān
duàn

pǐn
wén
zhōng

chū
yǒu

míng
ér
jīn

běn
huò

yún


jiè
jīng
huò

yúnjīng
jīn
jiǎn
xún
jīng
wèi

yǒu
duō
míng
wén
yún
míng
wéimíng
wéi


cáng
míng


yǎn
shè
míng

huài
xiǎn
shì
míng

zhàng
ài
qīng
jìng
zhì
gēn
běn
yòu
yún

chū

míng
zhě

rán
yòu
jiǎn
qún

tán

chèn
suǒ

bié
cún


jiè
jīng
huò
yúnjīng
zhě


)
)


shàn
jiè
jīng
jiǔ
juàn
(
(

yúnhuò
shí
juàn
)
)

sòng

bīn
sān
cáng
qiúděng

(
(
yòu

jīng
qún

jiē
yún


chí
jīng
tóng
běn


jīn
xiáng
wén

fēi

chà
shū

shàn
jiè
jīng
qián
yǒu

pǐn
hòu
yǒu
fèng
xíng

chí
jīng
bìngchí
jiè
pǐn
zhōng
yǒu
shòu


jiè
wénjiè
běn
shàn
jiè
jīng
zhī
wài
wén


tóng

chí

chū


zhū

chéng
biān

lùn

yǒu
chà
shū
wèi
gǎn
wéi
dìng
yòu
àn
liáng
shā
mén
sēng
yòu


shàn
jiè
jīng

yún

míng
shàn
jiè
míngmíng

jiè
míng

lái
cáng
míng

qiē
shàn

gēn
běn
míng
ān

guó
míng
zhū

luó


fán
yǒu

míng


juàn
xiān
chū
yōu


wèn
shòu
jiè


èr
juàn
shǐ
fāng
yǒu

shì

wén


bié
pǐn
nǎi
yǒu
sān
shí
ér

yǒu
bié
běn

wéijīng
jīn
àn
xún
jīng
běn

yòu


tóng
jīng
chū

yǒu

shì

wén
ér

yōu


wèn
shòu
jiè

dàn
yǒu
jiǔ
juàn

yōu


wèn
shòu
jiè


hòu
dān
juàn


shàn
jiè
jīng
shì
ruò
jiāng

wéi
chū
juàn


yòu


tóng
rán


jīng
běn

zhī

jiǔ
zhà

chéng
shí
huò
kǒng
shēng


shàn
jiè
jīng

tóng

chí
zuò

sān
duàn


duàn
míngyǒu
sān
shí
pǐn

èr
duàn
míng


zhù
yǒu

pǐn

sān
duàn
míng

jìng

yǒu
liù
pǐn
yòu
yún


liè
pǐn
zhě
huò
kǒng
xún
zhī
wèi
shěn

)
)
jìng

zhàng
jīng

juàn
(
(
shī

jīn

qín

dān
běn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(

jìng

zhàng
jīng

shàng

yún
zhúxiáng

wéngōng

jīng
wén
shì
quán


wéi
shī

)
)
yōu

sāi
jiè
jīng

juàn
(
(
shì
zài
jiā


jiè
huò

huò
liù
huò
shí
juàn
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

dān
běn
fàn
wǎng
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

qián
běn
què
)
)
shòu
shí
shàn
jiè
jīng

juàn

hàn
hòu
shī

(
(
shí

biān

dān
běn
)
)

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
xīn
biān
wéi

)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
(sān

èr
què
)
)

cáng
jīng

juàn
(
(

míng
xuǎn

zhū

jīng
huò
èr
juàn
huò
sān
juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

dān
běn


jiè
běn

juàn
(
(
chū

chí
jiè
pǐn
zhōng

shì


shuō
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


zāng

(
(
shí

biān


èr

)
)


jiè
běn

juàn
(
(
chū


lùn
běn

fēn
zhōngshuō
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānquè
běn
)
)


jiè
jié

wén

juàn
(
(
chū


lùn
běn

fēn
zhōngshuō
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)


shàn
jiè
jīng

juàn
(
(
yōu


wèn


shòu
jiè

)
)