心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十三卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  有译有本录中声闻三藏录第二  声闻藏者。小乘所诠之教也。能说教主...

开元释教录第十三卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí
sān
juàn
(
(
bié

zhī
sān
)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

yǒu

yǒu
běn

zhōng
shēng
wén
sān
cáng


èr

shēng
wén
cáng
zhě

xiǎo
chéng
suǒ
quán
zhī
jiào


néng
shuō
jiào
zhǔ


shì
shēng
shì
miè
yīng

suí
yuán

suǒ
quán
zhī
jiào


jiǔ


hán

tán
jiè


shàn
nán
shàn


bǐng
zhī
ér
tuō

chén
láo

yuán
jué
shēng
wén

fèng
zhī
ér
shēng


àn

gài
zhēn
chéng
zhī
xiǎo
jià

nǎi


zhī
huà
chéng

yòu
jìn
chū
xīn


wéi
shēng

shǐ

xiān
yuàn


jīn


suǒ
quán
bàn

zhī
wén

shì
wèi
shēng
wén
zhī
cángbǎi
chuān
tóng
huì
sān
chē
gòng
shì


dēng
miào
jué

zhèng

huán


yǒu
xiǎo

zhī

míng

xìn
wéi

zūn
zhī
jiàn
yòu
zhě


shǐ

hàn
míng
dīng
mǎo
zhī
suì

zhōng

kāi
yuán
gēng

zhī
nián

xiǎo
chéng
sān
cáng
jiàn
liú
xíng
zhě

zǒng
sān
bǎi
sān
shíqiān

bǎi
liù
shí
èr
juàn


bǎi
liù
shí

zhì

jié
wéi
shēng
wén

cáng


tiáo
bié
xiǎn


hòu
liè
shēng
wén

jīng
cáng
èr
bǎi

shí

liù
bǎi

shí

juàn

shí

zhì
shēng
wén
diào

cáng

shíbǎi

shí
liù
juàn

shí

zhì
shēng
wén
duì

cáng
sān
shí
liù

liù
bǎi
jiǔ
shí

juàn

shí
èr
zhì

xiǎo
chéng
jīng
zhòng
dānbǎi

shí
sān

sān
bǎi
jiǔ
shí

juàn
sān
shí

zhì


ā


jīng
xiǎo
chéng

jīng
zhī
běn

biāo
chū
shǒu
hòu
liè

jīng
cháng
ā
hán
jīng
èr
shí
èr
juàn
èr
zhì
yáo
qín

bīn
sān
cáng

tuó

shè
gòng
zhú

niàn

(
(
dān
zhòng


)
)

yòu


jīng
fán
yǒu

fēn
zǒng
sān
shí
jīng
bié
(
(
sēng
zhào

yún
cháng
hán

fēn

sòng

sān
shí
jīng

wéi


)
)
zhōng
ā
hán
jīng
liù
shí
juàn
(
(
huò

shí

juàn
liù
zhì
)
)
dōng
jìn

bīn
sān
cáng

tán
sēng
(
(

èr

liǎng


què
)
)

yòu


jīng
fán
yǒu

sòng

dōu
shí

pǐn

zǒng
èr
bǎi
èr
shí
èr
jīng
bié
(
(
sēng
zhào
cháng
hán

yún
zhōng
hán

fēn

sòng
)
)
zēng

ā
hán
jīng

shí

juàn
(
(
huò

shí
juàn
huò

shí
èr
huò
sān
shí
sān

zhì
)
)

dōng
jìn

bīn
sān
cáng

tán
sēng
(
(

èr

liǎng


què
)
)

yòu


jīng
fán
yǒu

shí
pǐn

zǒng

bǎi

shí
èr
jīng
bié
(
(
sēng
zhào
cháng
hán

yún
zēng

ā
hán

fēn

sòng
)
)

ā
hán
jīng

shí
juàn
(
(

zhì
)
)
sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
dān
zhòng


)
)

yòu


jīng

shuō
shì

pǐn

sòng
děng
chà
bié
(
(
sēng
zhào
cháng
hán

yún

hán

fēn
shí
sòng
)
)
bié


ā
hán
jīng
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)

shī

(
(
jīng
zhōng

zhù
yǒu
qín
yán

suī

de
zhī

rén
xìng
míng

shì
sān
qín
dài

jīn

qín

)
)

yòu


jīng

qián
jīng
wén
suī
xiān
hòu

xún
jīu


chū
qián
jīng

dàn
cuō
yào


wéi
bié

(
(

bān

huán
xià
zhū
jīng
bìng
shì

hán
zhōng
bié
jīng


)
)

bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún

huán
jīng
)
)


西
jìn


shā
mén
bái
bān
niè
pán
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

dōng
jìn
píng
yáng
shā
mén
shì

xiǎn

(
(
jīn
wéi

xiǎn


zǒng

zhōng
shù
)
)
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
huò

bān

)
)

xīn
wéi
shī


dōng
jìn

yòu
sān
jīng

chū
cháng
ā
hán
jīng


èr
zhì


juàn


chū
fēn
yóu
xíng
jīng
tóng
běn


(
(

bān

huán
jīng
qún

jiē
yún
sòng
dài
qiú


tuó
luó

zhě
fēi

xún

wén

duō
shìgōng

xián
suǒ
fān
quán

xiāng
lèi
zhū
cáng
zhī
zhōng
dàn
yǒu
shàng
juàn


xià
juàn
jīn
wéi
shī
yuán
biān
zài
jìn

huò
yǒu
jīng
běn


bān

huán
jīng
shàng
juàn

bān

huán
jīng
shàng
juàn
wén

quán
tóng
zhě
běn
cuò

)
)
rén
běn

shēng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí
juànèr
fēn

fāng
biàn
便
jīng
tóng
běn


(
(

rén
běn

shēng
jīng
shàng
dài
qún

jiē
biān
zài

chéng
jīng
zhōng
zhě


)
)
shī
jiā
luó
yuè
liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shī
jiā
luó
yuè
liù


jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí

juànèr
fēn
shàn
shēng
jīng
tóng
běn


(
(


běn
jīng

shāo
lüè
ěr
zhōng
ā
hán
sān
shí
sān
juàn
zhōng

yǒu

jīng
)
)
fàn
zhì
ā

jīng

juàn
(
(

jiā

kāi
jiě


míng
ājīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí
sān
juànsān
fēn
ā

zhòu
jīng
tóng
běn


fàn
wǎng
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(

míng
fàn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí

juànsān
fēn
fàn
dòng
jīng
tóng
běnzhì
guǒ
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí

juànsān
fēn
shā
mén
guǒ
jīng
tóng
běn


shàng

jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì

shì
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
chū
jīng

shàng)
)

shì
yīn
běn
jīng
shí
juàn
(
(
kǒng
làn
qián
běn

xià
bié
yún

shì
yīn
běn
jīng

zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cángduō

(
(
chū

diǎn


liù

shí

biān

jǐn
àn

táng

diǎn


jìng
mài
jīng

bìng
yún

duō
sān
cáng


nián
zhōng

dōng
dōu
shàng
lín
yuán
fān
jīng
guǎn


shì
jīng
shí
juàn
jīn

jiǎn
xún
zhū
cáng
nǎi
yǒu
liǎng
běn


suī
tóng
wén

shāo

zhì

pǐn

shí
yǒu
chà
shū
qián
jīng
chū
yúnzài
shè


chéng
hòu
jīng
nǎi
yúnzài
shè
luóchéng
ruò

fàn
yán
hòu
jīng
wéi
zhèng
jīn
wèi
jué
duō

duō

fān

běn
yòu
qián
jīng
chū
shǒu

yún
jué
duō

duō
èr
shī
tóng
chū
jīn

qián
wéi
jué
duō
suǒ

hòu
shì

duō
zài
fān
èr
jīng
wén

yǒu
shū
jīn

shuāng
cún
èr


yuán
shēng
jīng

yúnzài
shè
luóchéng

zhī
tóng
shì

duō


kǒng
èr
běn
xiāng
làn

xià
bié
yún

shì
yīn
běn
yān
)
)
lóu
tàn
jīng
liù
juàn
(
(
huò
yún

lóu
tàn
jīng
huò

juàn
huò

juàn
)
)


西
jìn
shā
mén
shì


gòng(
(

èr

)
)

yòu
sān
jīng
chū
cháng
ā
hán
jīng

shí

zhì
èr
shí
èr
juàn
fēn

shì
jīng
tóng
běn


cháng
ā
hán
shí
bào

jīng
èr
juàn
(
(

míng
duō
zēng
dào
zhāng
jīng
huò
zhí
yún
shí
bào
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
cháng
ā
hán
jīng

jiǔ
juàn


èr
fēn
shí
shàng
jīng
tóng
běn


(
(
guǎng
广
lüè
shǎo

)
)
zhōng
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún
tài

zhōng
běn

jīng
jīng
chū

yún
chū
cháng
ā
hán
)
)

hòu
hàn

西

shā
mén
tán
guǒ
gòng
kāng
mèng
xiáng

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(

zhōng
běn

jīng

yún
chū
cháng
ā
hán
jiǎn
xún
cháng
hán

běnjīng
huò
kǒng
fàn
wén

zhī
wèi
jìn

yún
chū

qiě
biānzhōu

yún

guò

xiàn
zài
yīn
guǒ
xiū
xíng
běn

ruì
yīng
běn

jīng
děng
tóng
běn


zhě


yòu

zhōng
běn

jīng
qún

xián
yún
hòu
hàn
dài


jīng
běn
zhōng
yǒu
fān
fàn

chù
nǎi
yuē
jìn
yán
wèi
xiáng


)
)

cóng

bān

huán
xià

shí
sān
jīng
bìng
chū
cháng
ā
hán
zhōng

bié
jīngzhī
jīng

juàn
(
(
huò
yún

zhì
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


juàn


chū
shàn

jīng
tóng
běn


xián
shuǐ

jīng

juàn
(
(
huò
yún
xián
shuǐ


jīn


西
jìn

)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


juàn


shuǐ

jīng
tóng
běnqiē
liú
shè
shǒu
yīn
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
juàn


lòu
jìn
jīng
tóng
běn
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


juàn


fēn
bié
shèng

jīng
tóng
běn


héng
shuǐ
jīng

juàn
(
(

yún
héng


jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shìyòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

jiǔ
juàn


zhān

jīng
tóng
běn


běn
xiāng

zhì
jīng

juàn
(
(

yún

xiāng

zhì
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yuán
běn
zhì
jīng

juàn

shī

jīn

dōng
jìn

yòu
èr
jīng
tóng
běn


chū
zhōng
ā
hán
jīng

shí
juàn


běn

jīng
tóng
běn
dǐng
shēng
wáng

shì
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
dǐng
shēng
wáng
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shìwén
tuó
jié
wáng
jīng

juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


chū
zhōng
ā
hán
jīng

shí

juànzhōu
jīng
tóng
běn
yán
luó
wáng

tiān
shǐ
使
zhě
jīng

juàn
(
(

míng
tiě
chéng


jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

tiě
chéng


jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng

shí
èr
juàn

tiān
shǐ
使
jīng
tóng
běn
(
(


běn
jīng

shāo
lüè
ěr
)
)

lái
shì
shí
jīng

juàn

shī

jīn

dōng
jìn

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

shí
sān
juàn


shuō
běn
jīng
tóng
běn


(
(


běn
jīng

wén
shāo
lüè
)
)
āniàn
jīng

juàn
(
(

míng
chán
xíng
liǎn

jīng
huò
zhí
yún

niàn
jīng
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

shí

juànniàn
jīng
tóng
běnshuì
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí
juàn


cháng
lǎo
shàng
zūn
shuì
mián
jīng
tóng
běn


shì

fēi

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn


zhēn
rén
jīng
tóng
běn


qiú

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìyòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí
èr
juàn


huì
jīng
tóng
běn


shòu
suì
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí
sān
juàn

chū


qiū
qǐng
jīng
tóng
běn


fàn
zhì

shuǐ
jìng
jīng

juàn
(
(
shī

jīn

dōng
jìn

shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí
sān
juàn


shuǐ
jìng
fàn
zhì
jīng
tóng
běnyīn
jīng

juàn

shī

(
(
zài
hòu
hàn

shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn


qián

yīn
jīng
tóng
běn


shì

nán
běn
jīng

juàn
(
(

míng

yīn
yīn
shì
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


yīn
yīn
shì
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn

hòu

yīn
jīng
tóng
běn

xiǎng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí
liù
juàn


xiǎng
jīng
tóng
běn


lòu
fēn

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juànfàn
xíng
jīng
tóng
běn


ā
nòu
fēng
jīng

juàn
(
(
jìn
yán


)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn


ā


jīng
tóng
běn


zhū

běn
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàn

chū

zhū

běn
jīng
tóng
běntán


guǒ
jīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
huì
lán

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

èr
shí

juàntán

jīng
tóng
běn


zhān


qiū
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhān

)
)


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
jiǔ
juàn


zhān

jīng
tóng
běnyín
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
juàn


xíng

jīng
tóng
běnrǎo
luàn
jīng

juàn
(
(

míng


shì

lián
jīng

míng

wáng


lián
lán

jīng
)
)

shī

zài
hòu
hànshì

lián
jīng

juàn
(
(

míng

rǎo
luàn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
juàn

jiàng

jīng
tóng
běn

shàng
sān
shí
jīng
sān
shí
juàn
tóng
zhì
lài
zhà

luó
jīng

juàn
(
(

míng
luó
hàn
lài
zhà

luó
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí

juàn


lài
zhà

luó
jīng
tóng
běn


shàn
shēng

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
zhī(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
sān
juàn


shàn
shēng
jīng
tóng
běn


shù
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí

juàn


suàn
shù

jiān
lián
jīng
tóng
běn


fàn
zhì
è
luó
yán
wèn
zhǒng
zūn
jīng

juàn
dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí

juàn


ā
shè

jīng
tóng
běn


sān
guī

jiè

xīn
yàn

gōng

jīng

juàn
shī

jīn

dōng
jìn

(
(
shí

biān

)
)


jīng

juàn
(
(

míng


cháng
zhě
jīng
)
)

xiāo

tiān
zhú
sān
cáng
qiú
yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng

sān
shí
jiǔ
juàn
duō
jīng
tóng
běn
(
(


xīn
yàn

jīng
wén

shāo
lüè
huò
yǒu

yún
chū
zēng

ā
hán
shí
èr
zhě
fēi

)
)

wéi
huáng
zhú
yuán
lǎo

luó
mén
shuō
xué
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí
juàn


huáng

yuán
jīng
tóng
běn


fàn


jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí
juàn


fàn

jīng
tóng
běn


(
(


běn
jīng

shāo
lüè
ěr
)
)
zūn
shàng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí
sān
juàn


shì
zhōng
chán
shì
zūn
jīng
tóng
běn


yīng

jīng

juàn
(
(

míng
dōu
diào
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

dōu
diào
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng


shí

juàn


yīng

jīng
tóng
běn

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí

juàn


xīn
jīng
tóng
běn


yīng

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí

juàn


hòu
shòu

jīng
tóng
běn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhōng
ā
hán


jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí
sān
juàn


chī
huì

jīng
tóng
běn


yōu


duò
shè
jiā
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
zhāi
jīng

juàn
(
(

míng
chí
zhāi
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zhōng
ā
hán
jīng


shí

juàn


chí
zhāi
jīng
tóng
běnjīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng


shí

juàn

xiū
jīng
tóng
běnluó
mén

mìng
zhōng
ài
niàn


jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

liù
shí
juàn


ài
shēng
jīng
tóng
běn


shí
zhī

shì

chéng
rén
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shí
zhī
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

liù
shí
juànchéng
jīng
tóng
běn


xié
jiàn
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
shí

biān

jīn

sòng

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

liù
shí
juàn

jiàn
jīng
tóng
běn


jiàn

jīng

juàn

shī

(
(
shí

biān

jīn

dōng
jìn

)
)

yòu
chū
zhōng
ā
hán
jīng

liù
shí
juàn


jiàn

jīng
tóng
běn

jīng

juàn
(
(

míng


xíng
jīng

míng


jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)
guǎng
广


mén
jīng

juàn

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(

sān

sān


què
)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

guǎng
广


mén
jīng
chū
shǒu

yún
shì
zhōng
hán
jīng

pǐn
bié

jīn
jiǎn
zhōng
ā
hán

běnjīng
huò
kǒng
fàn
wén

zhī
wèi
jìn

yún
chū

qiě
biān
zhōu

cáng

zhōng
biān
wéi

chéng
dān
běn
zhě


yòujīng
zuò
shè
xíng
jīng
zuò
shè


dànbié

wén
bìng


)
)

yòu

zhī
jīng
xià

shí
sān
jīng

bìng
chū
zhōng
ā
hán
zhōng

bié
jīng


jiè

xiāng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jiè

jīng
)
)
dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

shí
sān
juàn


zhǔ
pǐnrén
chū
xiàn
shì
jiān
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

shí

juànduàn
pǐn

wáng
tài
hòu
bēng
chén

bèn
shēn
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìyòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

shí

juàn


duàn
pǐn


jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

èr
shí
èr
juàn


tuó
pǐn


(
(


běn
jīng

shāo
wén
lüè
)
)

luó
mén


jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

èr
shí
sān
juàn
zēng
shàng
pǐn


shí
shī
huò


bào
jīng

juàn
(
(

míng
shī


jīng

míng


jīng
)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

èr
shí

juàn

shàn

pǐn


pín

suō
luó
wáng


gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(

yún


)
)


西
jìn
shā
mén
shìyòu
chū
zēng

ā
hán
jīng

èr
shí
liù
juàn

děng
jiàn
pǐn


(
(


běn
jīng

shāo
wén
lüè
zhū

biān
zài

chéng
cáng
zhōng


)
)
cháng
zhě

liù
guò
chū
jiā
jīng

juàn
sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng
èr
shí

juàn

pǐn


(
(
běn
jīng
shāo
guǎng
广
)
)
yāng
jué

jīng

juàn
(
(
huò
yǒu
zuòmíng
zhǐ

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

shàng
sān
shí
èr
jīng
sān
shí
èr
juàn
tóng
zhì
yāng
jué

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìyòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zēng

ā
hán
jīng

sān
shí

juàn

pǐn
(
(

wén
shāo
guǎng
广
)
)

shì

shān
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

shān
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
wèi
zēng
yǒu

jīng

juàn
(
(

yún

wèi
yǒu
jīng
huò)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu
èr
jīng
chū
zēng

ā
hán
jīng

sān
shí
liù
juàn

nán
pǐn


(
(
běn
shì

jīng
bié

fēn
èr
běn
jīng
shāo
guǎng
广

chū

jìn
)
)
shè
jiān
lián
yóu


jīng

juàn

hòu
hàn
wài
guó
sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí

juàn


wáng
pǐn


(
(
zhōu

biān
zài

chéng
zhòng

zhōng
zhě


)
)
xìng

jīng

juàn
(
(

míng


xìng

jīng
)
)
cáo
wèi
shī

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí

juàn


shàn
pǐn


fàng
niú
jīng

juàn
(
(

yún

niú
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí
liù
juàn
fàng
niú
pǐn


(
(

wén
shāo
guǎng
广
)
)
yuán

jīng

juàn
(
(

yún
shí
èr
yuán

jīng
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū
fān
jīng

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí
liù
juàn
fàng
niú
pǐn


(
(


běn
jīng

wén
shāo
lüè
zhōu

biān
wéi

chéng
dān
běn
zhě


)
)
shí

xiǎng

niàn

lái
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shí


weí
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí

juàn


sān
bǎo
pǐn
chū


(
(

shí

xiǎng
lián
yǒu
èr
jīng
chū
shí

shì
wén

kān
tóng
hòu
shí

shì
xún
zhī
wèi
jiàn
)
)jīng

juàn
(
(
huò
yún
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí

juàn


sān
bǎo
pǐn


(
(
běn
jīng
shāo
guǎng
广
)
)
ā

bīn

huà


jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí
jiǔ
juàn
fēi
cháng
pǐn


(
(
běn
jīng
wéi
yǒu

tóng
)
)

ài
dào
bān

huán
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
bái

bān

huán
jīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zēng

ā
hán
jīng


shí
juàn


ài
dào
bān
niè
pán
pǐn
guó
wáng


xiān

shí
mèng
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

shè
wèi
guó
wáng
mèng
jiàn
shí
shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
zēng

ā
hán
jīng


shí

juàn


ài
dào
bān
niè
pán
pǐn
ā
nán
tóng
xué
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
yòu
ā
nán
tóng
xué
jīng
jīng
shǒu

yún
chū
zēng

ā
hán
jiǎn


běnjīng

yún
chū

qiě
biān


)
)

cóng
jiè

xiāng
jīng
xià
èr
shí

jīng
bìng
zēng

ā
hán
zhōng
bié
jīngyùn
jiē
kōng
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

yòu
chū

ā
hán
jīng

èr
juàn


(
(


yùn
jiē
kōng
jīng
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

sān
shí
jiǔ
juàn
zhōng
suī
yǒu

jīng
rán


bié
shēng
suǒ

cún
ér

fèi

nǎi

yǐn

jīng
fēi
shì

jīng
cóng

ér
shēng

)
)

chù
sān
guān
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū

ā
hán
jīng
zhōng


(
(

jīng
shǒu

yǒu
sān
shí
jīng
chū
shì

chù
sān
guān
hòu
míngchū
biāo
míngchū

chù
sān
guān
jīng
chū

èr
juàn
hòu


jīng
chū

sān
shí

juàn

zhě
sǎn
zài
zhū
wén
chù
)
)
shèng

yìn
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shèng
yìn
jīng

yún
huì
yìn
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu
chū

ā
hán
jīng

sān
juànā
hán
jīng

juàn

shī

(
(
zài
wèi


)
)

yòu
chū

ā
hán
jīng
zhōng(
(

jīng
shǒu

yǒu
èr
shí

jīng
chū
zhī
sān
jīng
chū


juàn
zhōng
ér
xiān
hòuchù
sān
guān
jīng


juàn

wén


tóng
qián
jīng

zhōng
shāo
guǎng
广jīng

zài

zhōng
wèi
xiáng


èr
jīng
xiāng
shè

zhě
sǎn
zài
guǎng
广
wén


qún

jiē
yún
shī

xún
yuè
wénchù
sān
guān


shāo
tóng

shì
ān
gāo
suǒ
chū
wèi
jiàn
shí

qiě

jiù
wéi
shī

)
)

yīn


jīng

juàn
(
(

míng
shuǐ

suǒ
piāo
jīng

yún

yīn

jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

shuǐ

suǒ
piāo
jīng

juàn
(
(

míng

zhōngjīng

míngjīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
chū

ā
hán
jīng

shí
juàn

shǒu

jīng

juàn
(
(
huò)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu
chū

ā
hán
jīng
shí

juànmǎn
yuàn

jīng

juàn
jìn
dài
shī

(
(
jīn

dōng
jìn

shí

biān

)
)

yòu
chū

ā
hán
jīng

shí
sān
juànzhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lún
zhuǎn
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

sān
zhuǎn

lún
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn

chū

ā
hán
jīng

shí

juàn(
(

sān
zhuǎn

lún
jīng
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí
jiǔ
juàn
zhōng

yǒu

jīng
rán


bié
shēng
suǒ

cún
ér

fèi

nǎi

yǐn

jīng

fēi

jīng
cóng

ér
shēng


zhuǎn

lún
jīng


běn
jīng
hòu
tóng
qián

wèi
xiáng
suǒ

)
)

zhèng
dào
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
chū

ā
hán
jīng

èr
shí

juànnán

shì
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìyòu
chū

ā
hán
jīng

sān
shí
juàn(
(

běn
yǒu
èr
jīng

zhōng

wéi


wén
shāo
guǎng
广
jiù

zài
dān
běn
zhōng
jīn
biān


)
)

yǒu
sān
xiāng
jīng

juàn
(
(

yún
shàn

yǒu
sān
xiāng
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào


yǒu

tài

rén
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

yǒu

tài
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

yòu
èr
jīng
bìng
chū

ā
hán
jīng

sān
shí
sān
juànxiāng
yīng
xiāng

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān

)
)

yòu
chū
qián
dān
juàn

ā
hán
jīng
zhōngzhì
chán
bìng

yào
jīng

juàn
(
(
huò
yún


jīng

huò
èr
juàn
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
yòu

jīng
chū
shǒu

yún
zūn
zhě
shè


suǒ
wèn
chū

ā
hán
jīng
ā
liàn
ruò

shì
zhōng
jīn
xún

hán

běn


děng
wén
huò
kǒng
fàn
jīng

zhī
wèi
jìn

yún
chū

qiě
biān


rán
xún
wénchéng
jīng
wēi
yǒu
xiāng
shè
jiù

biān
zài

chuán
zhōng
kǒng
jiāng
guāi


)
)

shàng
sān
shí

jīng
sān
shí

juàn
tóng
zhì

cóng

yùn
jiē
kōng
jīng
xià

shí
liù
jīng

bìng
chū

ā
hán
zhōng

bié
jīngdèng

jīng

juàn
(
(

míng
ā
nán
wéi

dào

huò
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

dèng

jiě
xíng
zhōng
liù
shì
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn
)
)

dēng

jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)


tiān
zhú
shā
mén
zhú

yán
gòng
zhī
qiān

(
(
chū

shàng


sān

)
)
shè
tóu
jiàn
jīng

juàn
(
(

míng
tài

èr
shí


宿
jīng

míng

ěr
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú


yòu

jīng
tóng
běn


(
(
qián
zhī
èr
jīng
dàn
shì
hòu
jīng

pǐn
qián
hòu
què
běn
)
)
guǐ
wèn

lián
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

cáng
jīng

juàn
(
(

qián
hòu
jīng
wén

shāo
bié
)
)

dōng
jìn
píng
yáng
shā
mén
shì

xiǎn

(
(

èr

)
)
è
饿
guǐ
bào
yīng
jīng

juàn
(
(

míng

lián
shuō


è
饿
guǐ
yīn
yuán
jīng
)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn


sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
què
běn
)
)
ā
nán
wèn
shì


xiōng
jīng

juàn
(
(
huò
míng
ā
nán
wèn
shì
jīng

yún
shì


xiōng
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)
màn

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(

èr

shí

biān

)
)
ā
nán
fēn
bié
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
fēn
bié
jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(

màn

jīng
xīn
wéi
zhòng

qián
hòu
què
běn
)
)jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
shā

luó
jīng

juàn

sēng
yòu

yún

ān
gōng
guān
zhōng

jīng
zài
sān
qín

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(

shā

luó
jīng

zhōu

yún
tán

chèn

chū
cháng
fáng

jīn
jiǎn
fáng

zhōng

zhōu)
)jīng

juàn
(
(
huò
yún


jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

chū
chū
shí

biān

)
)


jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě


shuōjìng
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)
ā


jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


xiū
xíng
běn

jīng
èr
juàn
(
(

míng

宿
xíng
běn

)
)

hòu
hàn

西

shā
mén
zhú


gòng
kāng
mèng
xiáng

(
(

sān

)
)

shàng
shí
liù
jīng
shí
jiǔ
juàn
tóng
zhì
tài

ruì
yīng
běn

jīng
èr
juàn
(
(

míng
běn

ruì
yīng

zhí
yún
ruì
yīng
běn

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
guò

xiàn
zài
yīn
guǒ
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

liù

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn


(
(
qián
zhī
èr
jīng
wén
lüè

bèi
qián
hòu
liù

sān

què
běn
)
)

hǎi
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān


èr

)
)
hǎi


jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng


sān

shí

biān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


(
(
qián
hòu
sānquè
běn
)
)

shí
èr
zhāng
jīng

juàn

hòu
hàn
tiān
zhú
shā
mén
jiā


téng
gòng
zhú

lán

(
(liǎng


què
)
)
nàiyīn
yuán
jīng

juàn
(
(
huò

yīn
yuán

huò
zhí
yún
nài

jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(liǎng


què
)
)
zuì

yīng
bào
jiào
huà


jīng

juàn
(
(
huò
yún


bào
yīng
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(liǎng


què
)
)
lóng
wáng
xiōng

jīng

juàn
(
(

míng
nán
lóng
wáng
jīng

míng
jiàng
lóng
wáng
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(liǎng


què
)
)
cháng
zhě
yīn
yuè
jīng

juàn
(
(
huò
yún
cháng
zhě
yīn
yuè

lán
jiā

jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(liǎng


què
)
)

shàng
jiǔ
jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
(
(

cháng
zhě
yīn
yuè
jīng
zhōu

zhī
zhōng
biān
zài

chéng
cáng

jīn
xún
wén


zhī


)
)
chán

yào
jīng
sān
juàn
(
(
huò
yún
chán

yào

huò

juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

sān

èr
què
)
)

(
(
yòu

chán

yào
jīng

jiù
qún

zhī
zhōng
jiē
biān

chuán
zhī

jīn
jiǎn

jīng
shǒu

sān
fēn


fēn
míng
shàng
xià
jīng
wén
duō
míng
chán
guān

zhōng
guān

guān
děng
míng
chàn
miè
zhòng
zuì
shì
rán


chéng
wēi
yǒu
xiāng
shè

fēi
zhì
zhuàn

duō


yòu
qún

zhōng
gēng
yǒu
chán

yào
jīng

juàn
yún
shì
sòng
dài
sān
cáng
tán


duō
suǒ

wén
shèn
jiāo
cuò


liú
xíng

shān
fán

zhōng
guǎng
广
shù
)
)


jīng

juàn
(
(

míng


běn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(sān

èr
què
)
)

shī
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(liǎng


què
)
)
yuè
nán
jīng

juàn
(
(

míng
yuē
nán
cháng
zhě
jīng

míng
nán
jīng
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
chéng
yuǎn

(
(sān

èr
què
)
)
suǒ

zhì
huàn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)
ā

shì
wáng
wèn


jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
shí

biān


èr

liǎng


què
)
)


zhāng

jīng

juàn
(
(

míng

dào
zhāng

jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
tán

lán

(
(liǎng


què
)
)
jiān

jīng

juàn
(
(

míng
jiān
xīn
zhèng

jīng

míng
jiān
xīn
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(liǎng


què
)
)
jìng
fàn
wáng
niè
pán
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

liǎng


què
)
)
jìn
xué
jīng

juàn
(
(
huò
yún
quàn
jìn
xué
dào
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
shí

biān


èr

sān

èr
què
)
)

dào

chéng

zhàng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

zhàng
jīng
)
)
shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

(
(
yòu


zhàng
jīng

zhōu

yún
chūjīng
jīn

běn


nán
wéi
dìng
zhǔn
qiě
biān


)
)
pín
qióng
lǎo
gōng
jīng

juàn
(
(

míng
pín
lǎo
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

(
(

èr

liǎng


què
)
)
sān

jié
jīng

juàn
(
(

míng
shù

tán
wáng
jīng

míng
nán
guó
wáng
jīng
)
)


tiān
zhú
shā
mén
zhú

yán

(
(liǎng


què
)
)

(
(
yòu

sān

jié
jīng

zhōu

yún
chū
zēng

ā
hán
jiǎn

zhōng

qiě
biān


)
)
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(

míng

shā
jiā
wáng
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(sān

èr
què
)
)

(
(
yòu

píng
wáng

yuàn
jīng

zhōu
děng

jiē
yún
chū
zhōng
ā
hán
jiǎn

wén

qiě
biān


)
)
liú
li
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

liǎng


què
)
)

(
(
yòu

liú
li
wáng
jīng

zhōu
děng

yún
chū
zēng

ā
hán

zēng

èr
shí
liù
zhōng
suī
yǒu
liú
li
wáng
yuán

wén

quán


biān


)
)

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
shēng
jīng

juàn
(
(
yǒu

shí

jīng
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(liǎng


què
)
)


jīng
èr
juàn
(
(
yǒu

shí
liù
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(liǎng


què
)
)

shàng
èr
jīng

juàn
tóng
zhì
(
(

cóng

shí
èr
zhāng
jīng
xià
èr
shí
èr
jīng
suī
shì
zhòng

jīn
jiàn
liú
xíng
dàn
yǒu

běn

bìng
líng
luò
xún
qiú

huò
)
)

xiǎo
chéng
jīng
dān


shíèr
bǎi
èr
shí

juàn


shí

zhì
zhèng

niàn
chù
jīng

shí
juàn
(
(

zhì
)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
yòu

zhèng

niàn
jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún

shàn
shí
é
wáng
jīng
tóng
běn


zhěshàn
shí
é
wáng
jīng
cóng

jīng
chāo
chū

shì
bié
shēng

wéi
dān
běn
)
)

běn
xíng

jīng
liù
shí
juàn
(
(
liù
zhì
)
)

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

(
(
yòu


běn
xíng
jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi

chéng
zhòng

yún


juàn
běn
xíng
jīng
tóng
běn


zhěshì

zàn


xuán
shū
zhū

huò
zài

chéng
jīng
zhōng
huò
biān

chuán
zhī

kǒng
jiāng
guāi

jīn

biān

)
)
běn
shì
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)
xīng

xíng
jīng
èr
juàn
(
(

míng
yán
jiè

宿
yuán
jīng

yún
chū

cáng
)
)

hòu
hàn
wài
guó
sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

(
(
yòu

xīng

xíng
jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún


qiāng

jiǎo
yīn
yuán
jīng
tóng
běn


zhěxún
jīng
běn
zǒng
yǒu
shí
yuán


qiāng

jiǎo
jīng

shí
yuán
zhī

yuán

chāo
chū
bié
xíng

guān
shì
yīn
jīng
děng
lèi

fēi
zài
fān

wéi
dān
běn
)
)

bào
chà
bié
jīng

juàn

suí
yáng
chuān
jùn
shǒu

tán

zhì

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(


bào
chà
bié
jīng

zhōu

yún

zuì

bào
yīng
jīng
tóng
běn


zhě
fēi

xún

wén


zhǐ
xuán
shū
chà


tóng

wéi
dān
běn
)
)

ān
bān
shǒu

jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún

ān
bān
jīng
ān
gōng
yún
xiǎo
ān
bān
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
yòu

zhōu
děng

gēng
yǒu

ān
bān
jīng

juàn

yún
ān
shì
gāo

kān

wén


shì
ān
bān
shǒu

jīng
shàng
juàn
wén

quán
tóng


zhòng
zǎi
)
)
yīn
chí

jīng
èr
juàn
(
(
huò
zuò
chúhuò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

chù
chù
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāojīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)
fēn
bié
shàn
è
suǒ

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)
chū
jiā
yuán
jīng

juàn
(
(

míng
chū
jiā
yīn
yuán
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

ā
hán
zhèng
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
zhèng

jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

shíjīng

juàn
(
(
huò
yún
shíjīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo


shòu
chén
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

chán
xíng

xiǎng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

cháng
zhě

ào
nǎo
sān
chù
jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě
yāo
nǎo
jīng

yún
sān
chù
nǎo
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

jiàn
tuó
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

guó

)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo
cháng
zhě
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

ā
nán

shì
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

wèi
shēng
yuàn
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


yuàn
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

hēi
shì
fàn
zhì
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān

)
)
zhì
gǒu
jīng

juàn
(
(
yòu
yún

[
[
kuáng
-
-
wáng
+
+

]
]
gǒu
tóng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
shí

biān

)
)
fēn
bié
jīng

juàn
(
(
jiù
yún

ā
nán
fēn
bié
jīng
děng
tóng
běn
zhě
fēi

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

guān
zhāi
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
shí

biān

)
)
ā
jiū
liú
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

jīng
(
(
jīn

hàn

shí

biān

)
)
xiào

jīng

juàn
(
(

yún
xiào

bào
ēn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)

shàng
èr
shí
èr
jīng
èr
shí

juàn
tóng
zhì

bǎishuō
běn

jīng

juàn
(
(
huò


shuō


yún
běn

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
jiā

běn
jīng

juàn
(
(
huò)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú

qīn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúluó
yún
rěn

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
rěn

jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shì
wéi
nián
shǎo

qiū
shuō
zhèng
shì
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìshā


qiū
gōng

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìshí
fēi
shí
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
shí
jīng
)
)

wài
guó

shī
ruò
luó
yán

(
(

zhī

dài
chū
jīng
hòu

)
)

(
(
yòu

shí
fēi
shí
jīng
qún

jiē
yún

西
jìn
shā
mén


suǒ

jīng
hòu

yún
wài
guó

shī
ruò
luó
yán
shǒu
zhí

běn
kǒu

xuān

liáng
zhōu
dào
rén
hàn
tiàn
chéng
zhōng
xiě

jīn

jīng

wéi
zhèng


zhī


dài
qiě


西
jìn

zhōng
)
)

ài
jīng

juàn
(
(
huò
yún

ài


ài
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhōng
xīn
jīng

juàn
(
(

yún
zhōng
xīn
zhèng
xíng
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
shí

biān

)
)
jiàn
zhèng
jīng

juàn
(
(

míng
shēng

biàn
shí
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lánshì
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

ā
nán

mèng
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

mèng
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


diāo
ā

hán
jīng

juàn
(
(

míng

diāo
huò
zuò


)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

dēng
zhǐ
yīn
yuán
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


rén


jīng

juàn
(
(

míng


duì
jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān


tiān
wáng
jīng

juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
zhì
yán
gòng
bǎo
yúnjiā


pín

jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

shí
èr
pǐn
shēng

jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

zuì

bào
yīng
jīng

juàn
(
(

míng
lún
zhuǎn

dào
zuì

bào
yīng
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
yòu

zhōu

zhōng
gēng
yǒu
lún
zhuǎn

dào
zuì

bào
yīng
jīng

juàn
jīn
jiǎn
xún
wén
shū
dàn

míng

guǎng
广
lüè
yǒu

wén


bié
dàn
cún

běn
ěr
)
)


fǎn

jīng

juàn
(
(

míng

fǎnjīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēngsēng

jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēngjīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng


luó
wáng
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēngguó
wáng
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

zhān
tuó
yuè
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

guó
wáng

)
)

sòng

shì


jīng
shēng


kǒng

shì
jīng

juàn
(
(
huò

shì

)
)

sòng

shì


jīng
shēng

shēng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

wáng
gēng
shēng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
shí

biān

)
)
xiè
dài
gēng
zhě
jīng

juàn
(
(
huò
yún
gēng
ér
)
)

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

biàn

cháng
zhě

jīng

juàn
(
(
huò
yún
cháng
zhě
biàn

jīng
huò
jiā
suǒ
wèn

)
)

yuán
wèi
shā
mén
shì

chǎng


gòu
yōu


wèn
jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

shàng
sān
shí
jīng
sān
shí
juàn
tóng
zhì
xián
zhě


jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
báitiān
qǐng
wèn
jīng

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

)
)

(
(
yòu
xián
zhě


tiān
qǐng
wèn
èr
jīng

zhōu
děng

jiē
biān

chéng
jīng
zhōng
jīn
xún
wén


shè
xiǎo
zōng


biān

)
)
sēng

jīng

juàn
(
(
huò
yǒu
yīn

绿

)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

jìng
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

huàn

jīng

juàn
(
(
huò
zuò
huàn

yòu
zuò
xuán
)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

shàng
chù
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

zhì
cháng
zhě
yīn
yuán
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

wáng
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)
chū
jiā
gōng

jīng

juàn

shī

(
(
jīn

sān
qín

shí

biān

)
)

(
(
yòu
chū
jiā
gōng

jīng
yǒu
sān
běn
liú
xíng

èr
suī
yǒu
guǎng
广
lüè
bìng
cóng
xián

chāo
chū
yún

zài
wáng
shè
chéng
jiā
lán
tuó
zhú
yuán
zhōng
shuō
jīn
bìng
zǎi
bié
shēng

zhōng

běn

zài

shè

guó
wéi

chē


luó
xiàn

shuō

zhōng

yún

luó
xiàn

qín
yán
yǒng
jūn
suī

zhī

rén
xìng
míng

shì
qín
cháo


)
)
zhān
tán
shù
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(

shàng

yún
luó
shí

zhě
fēi

jīn

hàn

)
)
è
duō

duō

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)


wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)

miè

hòu
guān
liǎn
zàng
sòng
jīng

juàn
(
(

míng

qiū
shī
jīng

míng
shī

qiū
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

)
)
guǐ


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)
fàn

nán
guó
wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

(
(
jīn


西
jìn

shí

biān

)
)


ēn
nán
bào
jīng

juàn
(
(

yún
qín
bào
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

)
)
sūn
duō

zhì
jīng

juàn
(
(
huò
shàng
jiā
fàn
zhì

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

xīn
suì
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(
yòu


ēn
nán
bào
děng
sān
jīng

zhōu
děng

jiē
yún
chū
zhōng
ā
hán
jīng
jiǎn

zhōng
hán

běn


děng
jīng

zēng

ā
hán

èr
shí

zhōng
suī
yǒu
shòu
suì
yuán

wén

quán


biān


)
)
qún
niú

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
yòu
qún
niú

jīng

zhōu

yún
chū
zēng

ā
hán
jiǎn

zhōng


biān


)
)
jiǔ
héng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

chán
xíng
sān
shí

jīng

juàn
(
(
huò
jiā
pǐn

)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo


qiū


è
míng


shā
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì
qiū
tīng
shī
jīng

juàn
(
(

míng
tīng
shī

qiū
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

shēn
guān
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
shí

biān

)
)

(
(
yòu
jiǔ
héng
děng

jīng

zhōu

yún
chū

ā
hán
shì


běn

shēn
guān
jīng
yún
shì
bié
shēng
jiǎn
wén
bìng


biān


)
)

cháng
jīng

juàn
(
(

míng
sān

jīng
)
)


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)


xiá
yǒu
xiá
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
cháng
zhuǎ
fàn
zhì
qǐng
wèn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)


jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
lüè
jiào
jiè
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

(
(
yòu

lüè
jiào
jiè
jīng
yǒu
yún
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí
jiǔ
juàn
zhězhōng
suī
yǒu
lüè
jiào
wénxuán
shū

fēi
bié
shēng

biān


)
)
liáo
zhì
bìng
jīng

juàn
(
(

yún
zhì
lòu
)
)


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

(
(
yòu

liáo
zhì
bìng
jīng
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


tuó


èr
juàn
zhōng

yǒu

zhòu
huò
yǒu
biān
wéi
zhòng

jīn
wèi

rán

yún
gào
zhū

chú

zhì
bìng
jīngchù

zēng
xuān
shuō
ér
suǒ
wéi

bié
chù


tóng

shì
zhòng
shuō
fēi
zhòng


)
)

shàng
sān
shí
jīng
sān
shí
juàn
tóng
zhì

shēng
wén
diào

cáng

shíbǎi

shí
liù
juàn

shí

zhì

diào

cáng
zhě

jīng
yún

shēngzhì
jīng
zhōng

zhū


shuō


huò
zhū
tiān
shuō

ěr


qiē

shuōqún

jiē
jiāng
shàn
jiàn
lùn
děng

biān
wéi
zhèng

nài

cáng

jīn
zhě
xún

kǒng
jiāng
fēi
dāng


děng
bìng
shì
fēn


hòu
zhū
shèng
xián
děng

zōng
zàn
shù

fēi

jīn
kǒu
suǒ
xuān

yòu
fēi
qiān
shèng
jié


jīn
zhī
zhuàn

fēn
wéi
èr


chū
míng


zhèng
diào

cáng


míng
zhū
lùn
nài

juàn
zhǔ

shù
gēn
tiáo


běn


fēn

xìng
zhū

rén
zhòng
chuí
kān
zhèng


sēngshí
juàn
(
(
huò
yún
sān
shí
juàn

zhì
)
)
dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó
gòng

xiǎn

(
(
dān
běn
)
)

yòu

jīng

shì
gēn
běn
diào

cángzhòng


nài
yuán

hòu
zūn
zhě
jiā


qiān
yīng
zhēn


wáng
shè
chéng
zhú
lín
shí
shì
zhī
suǒ
jié

shí
sòng

liù
shí

juàn
liù
zhì

(
(
qián

shí

juàn
yáo
qín
sān
cáng

ruò
duō
luó
děng
gòng
luó
shí

hòusān
juàn
dōng
jìn
sān
cáng
bēi

luó
chā


)
)

yòu

jīng


shuō

qiē
yǒu


nài

cáng


yuán

hòu
sān
bǎi
nián

chū
cóng
shàng
zuò

zhī
suǒ
chū

(
(

shí
sòng

zhōngsān
juàn
huò
yǒu
jīng
běn
biān
zài

jiǔ
sòng
hòu

shí
sòng
qián
cóng


shí

juàn
zhì

shí

juàn
zhě
cuò

jīn
jiǎn

běn
jiē
zài


jīn
zhě


wéi
zhèng
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

(
(

nài


shí
juàn
)
)

zhì

táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú


nài

èr
shí
juàn
èr
zhì

táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí
juàn

zhì

táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


tuójiā

(
(
shí
juàn
huò

juàn
)
)

zhì

táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

yòu

jīng

shí
sòng


shì
shuō

qiē
yǒu

rán

wén


shí
sòng

fēi

yǒu


wèi
xiáng
suǒ


fēn

sān
shí
juàn
(
(

yún

shā
sāi

huò
sān
shí

juàn
)
)
sān
zhì

sòng

bīn
sān
cáng

tuó
shí
gòng
zhú
dào
shēng
děng

(
(
dān
běn
)
)

yòu

jīng


huànài

cáng


yuán

hòu
sān
bǎi
nián
zhōng

cóng
shuō

qiē
yǒu

zhī
suǒ
chū


fēn

liù
shí
juàn
(
(
huò

shí

huò

shí
juàn
liù
zhì
)
)

yáo
qín

bīn
sān
cáng

tuó

shè
gòng
zhú

niàn
děng

(
(
dān
běn
)
)

yòu

jīng


nài

cáng


yuán

hòu
sān
bǎi
nián
zhōng

cóng
huà


zhī
suǒ
chū

(
(

yǐn
guāng

dàn
yǒu
jiè
běn

cáng
wèi
fān
)
)
sēng


qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún


sēng

jiè
běn
)
)

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
(

èr

liǎng


què
)
)
sēng


qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún


sēng

jiè
běn
)
)

dōng
jìn
píng
yáng
shā
mén

xiǎn
gòng
jué
xián

(
(
dān
běn
)
)
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún
shí
sòng

luó


chā
jiè
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

sān

sān

èr
què
)
)
shí
sòng

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún
shí
sòng

qiū


luó


chā
jiè
běn
)
)

sòng
cháng
gān

shā
mén
shì

yǐng

chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

jiè
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú

jiè
jīng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

fēn

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún

shā
sāi
jiè
běn
)
)

sòng

bīn
sān
cáng

tuó
shí
děng

(
(
dān
běn
)
)

shàng

jīng

juàn
tóng
zhì

fēn

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún

shā
sāi

jiè
)
)

liáng
shā
mén
shì
míng
huī

jiàn
chū


(
(
chū
bǎo
chàng

shí

biān

)
)

fēn

qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún

fēn
jiè
běn
)
)


táng

西
tài
yuán

shā
mén
huái
怀
chū
(
(
xīn
biān


)
)

fēn

qiū

jiè
běn

juàn
(
(

yún

fēn

jiè
běn
)
)


táng

西
tài
yuán

shā
mén
huái
怀
chū
(
(
xīn
biān


)
)


fēn
sēng
jiè
běn

juàn
(
(
huò
yún
tán


jiè
běn
huò

sēng

)
)

yáo
qín

bīn
sān
cáng

tuó

shè

(
(
dān
běn
)
)

yòu

jiè
běn
chū


shǒu
sòng

yǒu

táng
děng

zhě
shì

(
(


fēn
sēng

jiè
nǎi
yǒu
shù
běn
liú
xíng
ér
jiē


zhèng
wén
wàng
shēng
zēng
jiǎn
jīn
liú
yáo
qín

shè

běn

tài
yuán

shī

wén
zuǎn
zhě

jiē
jiǎn


zǎi

zhōng
)
)
jiě
tuō
jiè
běn

juàn
(
(
chū
jiā)
)

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
dān
běn
)
)
shā

shí
jiè

bìng
wēi


juàn
(
(

yún
shā

wēi

jiè
běn
)
)

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)

shā

wēi


juàn
(
(
huò
yǒu
jīng


qián
wēi


tóng
xiǎo

)
)

sòng

bīn
sān
cáng
qiú
shājiè
wén

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

)
)
shā


jiè
jīng

juàn

shī

(
(
zài
hòu
hàn

shí

biān

)
)
shè


wèn
jīng

juàn

shī

(
(
jīn

dōng
jìn

dān
běn
)
)

shàng
shí
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

(
(
bǎi

jié

shí
juàn
)
)

zhì


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


)
)

shā
mén
bǎi

jiéjuàn
(
(
chū
shí
sòng

)
)

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
shí
sòng
jié


qiū
yào
yòng

juàn
(
(
chū
shí
sòng

huò
èr
juàn
)
)

sòng
shā
mén
shì
sēng


yáng
dōu
zhōng
xīngzhuàn
chū
yōu


wèn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
yōu)
)

shī

(
(
zài
hòu
hàn

dān
běn
)
)

fēn
jié


juàn
(
(

yún

shā
sāi
jié

běn
)
)


táng

kāi


shā
mén
shì
ài
tóng

(
(
xīn
biān


)
)

fēn

jié


juàn
(
(

yún
tán

jié


jié
jiè
chǎng
wéi
shǒu
)
)

cáo
wèi
tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
kǎi

(
(
shí

biān

)
)
tán


jié


juàn
(
(

jié

jiè
wéi
shǒu
huò
èr
juàn
)
)

cáo
wèi
ān

shā
mén
tánfēn

qiū

jiéjuàn
(
(
yòu
yún
tán


jié

huò
yún

jié

)
)

sòng

bīn
sān
cáng
qiú
shàng

jīng

juàn
tóng
zhì

fēn

shān

suí

jié


juàn


táng
chóng


shā
mén
shì
dào
xuān

(
(
xīn
biān


)
)

fēn
sēng
jié

sān
juàn
(
(

yún
jié

juàn
shàng
chū

fēn

)
)

táng

西
tài
yuán

shā
mén
shì
huái
怀
chū
(
(
xīn
biān


)
)

fēn

jié

sān
juàn
(
(

yún

jié

juàn
shàng
chū

fēn

)
)

táng

西
tài
yuán


shā
mén
shì
huái
怀
chū
(
(
xīn
biān


)
)

shàng
sān
jīng

juàn
tóng
zhì
(
(
shàng
liù
běn
jié

bìng
chū

fēn
rán
wén
yǒu
guǎng
广
lüè
xiān
hòu

ěr
)
)

ài
dào

qiū

jīng
èr
juàn
(
(

yún

ài
dào
shòu
jiè
jīng
huò
zhí
yún

ài
dào
jīng
)
)

shī

(
(
sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
jīn

běi
liáng

dān
běn
)
)
jiā

jìn
jiè
jīng

juàn
(
(

míngqiū
jīng

míng
zhēn
wěi
shā
mén
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

liǎng)
)

(
(
yòu
qún

zhōng
gēng
yǒu
zhēn
wěi
shā
mén
jīng

juàn
yún
shì
sòng
dài
shā
mén
huì
jiǎn
suǒ


jiā

jìn
jiè
jīng
tóng
běn
jiǎn
xún
wén


jìn
jiè
jīng
shǒu

quán
tóngwén


shuāng
chū
)
)
fàn
jiè
bào
yīng
qīng
zhòng
jīng

juàn
(
(
chū

lián
wèn


jīng
huò
yún

lián
wèn
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
shí

biān

dān
běn
)
)
jiè
xiāo
zāi
jīng

juàn
(
(
huò
míng
jiè

xiāo
zāi
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(
dān
běn
)
)
yōu

sāi

jiè
xiāng
jīng

juàn
(
(

míng
yōu

sāi

jiè
lüè
lùn
)
)

sòng

bīn
sān
cáng
qiú
(
(liǎng


què
)
)

yòu

shàng
jīng

zhèng
diào

cáng


xià
lùn
děng
wéi
shùn
qián
zōng

míng
juàn
zhǔ


jiè
xīn
jié

dàn

wén
zuǎn
yào


zēng
jiǎn

liè
zhī

qiánshè
děng


běn
wén


yǒu
zēng
jiǎn
zhé
biān

hòu
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài

sòng

juàn
(
(
zūn
zhě

shè
qiā
zào
)
)


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì
shè
sòng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


tuójiā
shè
sòng

juàn


táng
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)

bǎi
wèn
shì
jīng

juàn
shī

(
(
jīn

dōng
jìn

shí

biān

)
)

shàng
jiǔ
jīng
shí

juàn
tóng
zhì
gēn
běn


duō


shè
èr
shí
juàn
(
(
zūn
zhě
shēng
yǒu

huò
shí

juàn
èr
zhì
)
)


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng

jìng

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)


shí
juàn

zhì

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
sēng
(
(
dān
běn
)
)

nài


shí
juàn
(
(

zhì

míng
jiè
yīn
yuán
jīng
)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn


qín
dài

(
(
dān
běn
)
)
shàn
jiànshā
shí

juàn
(
(
huò
yún


shā


zhí
yún
shàn
jiàn

)
)

xiāo

wài
guó
shā
mén
sēng


tuó
luó

(
(
dān
běn
)
)

ā

tán
jīng
èr
juàn
(
(

yún

ā

tán
lùn
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
dān
běn
)
)

shàng
èr
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì
(
(


ā

tán
lùn
qún

bìng
yún
jiǔ
juàn
wèi
xiáng
suǒ

jīn
zhī
yǒu
èr
juàn
jiù

biān
zài

chéng
lùn
zhōng
jīn
zhě
xún

wén

duō
shuō

rén
shòu
jiè
děng
shì


xiāng
yīng


biān

)
)jīng

juàn
(
(

yúnlùn
)
)

shī

(
(
jīn

qín

dān
běn
)
)


qiū
sān
qiān
wēi

jīng
èr
juàn
(
(

yún

sēng
wēi

jīng
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
dān
běn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(
jīng

zhōu

yún
dōng
jìn
tài
ān
nián

lán

chū

shàng

jǐn
àn

wáng
dài


dōng
jìn
dài

tài
ān
nián

tài
ān
nián
nǎi
zài

西
jìn
huì

dài


shàng

xún
zhī
wèi
huò
nián
dài

cuò
wèi


píng
yòu
jiǎn
wén
zhōng
yǒu
fān
fàn

chù
jiē
yuē
qín
yán

shì
qín
shí


jīn
wéi
shī

biān

qín


sān
qiān
wēi

jīng
sēng
yòu
shī


zhōng
fēn
wéi
liǎngèr
juàn
fáng
děng
zhū

bìng
yún
liǎng
běn

zhī
chéng


juàn
jīn
zhī
yǒu
èr

èr

cún
)
)


duō
shā
jiǔ
juàn

shī

(
(
jīn

qín

dān
běn
)
)

èr
shí
èr
míng
liǎo
lùn

juàn
(
(

zhí
yún
míng
liǎo
lùn
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
dān
běn
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
(
(

míng
liǎo
lùn
chū
zhèng
liàng


luó


chā
lùn
zhōng


lùn
wèi

fán
yǒu
liù
qiān
sòngshī
ā

hán
rén
jué
míng
jué

shā

shì
děng
zào

zhōng


xiāng
yīng
zhě
lüè
chéng

juàn
wèi
míng
liǎo
lùn

lùn
jiě
shì

cáng
zhōng
èr
shí
èr
tiáo
zhēn
shí
yào

néng
chú
zhèng

rén

àn
xīn
tōng
chèn
míng
liǎo
suí
shā
mén

jīng


cháng
fáng

cáng

zhōng
bìng
fēn
wéi
liǎng


èr
shí
èr
juàn
biān
zài

zhōng
míng
liǎo
lùn

juàn
zǎi

lùn

yòu

èr
shí
èr
nǎi
shì
míng
liǎo
lùn
bàn


cún
èr
shí
èr
juàn

zhī
shèn


zhī
shèn

)
)

shēng
wén
duì

cáng
sān
shí
liù

liù
bǎi
jiǔ
shí

juàn

shí
èr
zhì


duì

cáng
zhū


tóng

liú


fāng

zhū
wéi
zhòng

jīn
zhě


yǒu

gēn
běn

shēn
lùn
wéi
chū


lùn

shā
děng
zhī
pài
biān

zhòng

nán


tiáojiāng
láixiān
hòu
ā

tán

jiàn

lùn
sān
shí
juàn
(
(
jiā
zhān
yán

zào
huò
èr
shí
juàn
sān
zhì
)
)

qín

bīn
sān
cáng
sēnggòng
zhú

niàn

(
()
)
ā
zhì
lùn
èr
shí
juàn
(
(
jiā
duō
yǎn


zào
)
)
èr
zhì


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
shàng
èr
lùn
tóng
běn
shì
shuō

qiē
yǒu

duì

cáng
zhī
gēn
běn


yuán

hòu
sān
bǎi
nián
zhōng

lùn
shī
jiā
duō
yǎn


zhī
suǒ
zào


hòu
dài
chuán
rén
běn
yǒu
guǎng
广
lüèzhì
lùn
wén
chuán

zhī
zhě
hào
wéi
shēn
lùnliù
lùn

biàn

zhī

yǒu


shēn

míng
wéibiān

hòu
zhū


yān

ā
yùn

lùn
shí
èr
juàn
(
(
zūn
zhě

cǎi
shū
shì
zào

zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)
èr
ā

mén

lùn
èr
shí
juàn
(
(
zūn
zhě
shè


shuō
èr
zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)
sān
shī
shè

lùn

yǒu

wàn

qiān
sòng

zūn
zhě

jiā
duō
yǎn

zào
(
(
jiā
duō

yún
jiǎn

yǎn

yún
zhǒng

shì
nán
shēng

luó
mén
zhōng

xìng
)
)

lùn
wèi

(
(
shàng
sān

lùn
bìng

zài
shì
shí
zào
)
)

āshí
shēn

lùn
shí
liù


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)

yòu

lùn

yuán

hòu

bǎi
nián
zhōng

zūn
zhě


shè

(
(
táng
yún
tiān

)
)
ā
luó
hàn
zào

āpǐn
lèi

lùn
shí

juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu

lùn

yuán

hòu
sān
bǎi
nián
zhōng
zūn
zhěduō
luó
(
(
táng
yún
shì
yǒu
)
)
zào
zhòng
shì
fēn
ā

tán
lùn
shí
èr
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó
gòngshè

(
()
)

yòu
èr
lùn
tóng
běn


shàng
èr
lùn
sān
shí
juàn
sān
zhì
liù
ājiè
shēn

lùn
sān
juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū
fān
jīng

dān
běn
)
)

yòu

lùn

yuán

hòu
sān
bǎi
nián
zhōng

zūn
zhě
shì
yǒu
zào


shàng
shí
shēn

lùn
gòng
shí
jiǔ
juàn
èr
zhì
ā

tán


shā
lùn
liù
shí
juàn
liù
zhì
(
(
huò

shí

juàn
huò

bǎi
jiǔ
juàn
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
shā
mén

tuó


gòng
dào
tài
děng

(
()
)

yòu

lùn
chuàng

bǎi
juàn
chéng


shā
mén
dào
tǐng
zhì


zhǔ
wèi
bìng
liáng
shī

shí
juàn

jīn
wéi
liù
shí
juàn
zài

dàn


sān
jiàn

xià

jiàn

shí
què

běn

xīn

zhī
zhě

yùn
bìng
shí

juàn
běn


bǎi
jiǔ
juàn
zhě

hòu
rén
fēn

liù
shí
juàn
chéng

fēi
shì
yuán
lái

què

yòu
àn
liáng
sēng
yòu

yuàn
yún

tiān
jiān
shí

nián
èr
yuè
chì
sēng


luó
gēng
chū

shā


jiàn


suī
yǒu

shuō
běn
réng
wèi


ā


shā
lùn
èr
bǎi
juàn
èr
shí
zhì


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
shàng
èr
lùn
tóng
běn
shì
shàng

zhì
lùn


yuán

hòu

bǎi
nián
zhōng


bǎi

ā
luó
hàn
děng


jiā
shī
湿

luó
guó
zào
ā
shè
shì
lùn
èr
shí
èr
juàn
(
(

sǒu
pán
dòu
zào
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
()
)
ā
shè
lùn
běn
sòng

juàn
(
(
zūn
zhě
shì
qīn
zào
huò
èr
juàn
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

zhēn


zhě
què
běn
)
)

shàng
èr
lùn
èr
shí
sān
juàn
sān
zhì
ā
shè
lùn
sān
shí
juàn
(
(
zūn
zhě
shì
qīn
zào
sān
zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn


èr

)
)

yòu
èr
lùn

sòng
tóng
běn


āshùn
zhèng

lùn

shí
juàn
(
(
zūn
zhě
zhòng
xián
zào

zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)
āxiǎn
zōng
lùn

shí
juàn
(
(
zūn
zhě
zhòng
xián
zào

zhì
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)

yòu
èr

lùn


shè
lùn
sòng
tóng
shì

bìng
zhòng
xián
zào
(
(
zhòng
xián
zūn
zhě
xiān
shù
zhèng

wén
guǎng
广
nán
xún
hòu
zào
xiǎn
zōng
lüè
ér

xiǎo
suǒ

zhòng
shì
)
)
ā

tán
xīn
lùn

juàn
(
(
zūn
zhě

shēng
zào
huò

lùn

)
)

dōng
jìn

bīn
sān
cáng

tán
sēng
(
(
dān
běn
)
)

shēng
ā

tán
xīn
lùn
jīng
liù
juàn
(
(


yōu

shàn
duō
zào
huò

juàn
)
)

gāo

tiān
zhú
sān
cáng

lián


shè
gòng

zhì

(
(
dān
běn
)
)

shàng
èr
lùn
shí
juàn
tóng
zhì

ā

tán
xīn
lùn
shí

juàn
(
(

yún

ā

tán


shā
zūn
zhě

jiù
zào
huò
shí

juàn
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
sēngděng

(
(

sān
què
)
)

yòu
shàng
sān
lùn

míng
ā

tán
xīn

rán

suǒ
shì
guǎng
广
lüè
yǒu

(
(

ā

tán
xīn
lùn


juàn
chū
zhù
yún
zhū
shī
shì

shēng
ā

tán
xīn

guǎng
广
lüè

tóng

shēng
suǒ
shì
zuì
wéi
lüè

yōu

shàn
duō
yǒu

qiān

shì
yòu
yǒu

shī
wàn
èr
qiān

shì

èr
lùn
míng
wéi
guǎng
广


xiū
pán
tóu

liù
qiān

shì
yòu
lùn
chū
sòng
yún
jìng

zūn

shēng
suǒ
shuō

dǐng
shòuduō
luó
shuō

wèi
zēng
shuō

shàng
sān
lùn
chū

juàn
zhě
shì

shēng
běn
lùn

liù
juàn
zhě
shì
yōu

shàn
duō
shì


lùn

yún


yōu

shàn
duō
wéi

zào

ā

tán
xīn
lùn

zhī


shì

shēng
lùn
fēi

shēng
zào
ér
lùn
wài

yǒu

shēng

zhě
huò
kǒng

rán
lùn
juàn
zhōngèr

qún

jiē
yún

shēng
ā

tán
huò
yún
bié


shēng
ā

tán
hòu

xīn
lùn
shì

jiù
zào

qián
èr
lùn
wén

shāo
guǎng
广
)
)
ā

tán
gān

wèi
lùn
èr
juàn
(
(
huò
yún
gān

wèi
ā

tán
zūn
zhě

shā
zào
)
)

cáo
wèi
dài

shī
sān
cáng
míng
(
(
dān
běn
)
)
suí
xiāng
lùn

juàn
(
(
huò
yún
qiúsuí
xiāng
lùn

huì

shī
zào
huò
èr
juàn
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
dān
běn
)
)

shàng
sān
lùn
shí

juàn
èr
zhì
zūn

suǒ

lùn
shí
juàn
(
(
zūn
zhězào
huò
shí

juàn
huò
shí
èr
juàn
)
)


qín

bīn
sān
cáng
sēng


chéng
děng

(
(
dān
běn
)
)
sān


lùn
èr
juàn
(
(
huò

lùn

huò
yún
jīng
huò
sān
juàn
huò
yún

juàn
)
)

dōng
jìn

bīn
sān
cáng

tán
sēng
(
(

èr

liǎng


què
)
)

(
(
yòu

sān


lùn
yǒu
běn
yǒu
shì
běn
yǒu
sān
zhāng
jiǔ
zhēn

shì

yǒu
jiǔ
pǐn

shān
yuǎn

shī

yún
běn
shì
zūn
zhě
shān
xián
zào
shì
shì
tiān
zhú

chéng

shì
sēng

xiān
zhuàn
jīng
hòu

yún

chéng

qiū
shì
sēng

xiān
zhuàn
èr
shuō
shǎo
shū
wèi
xiáng
shú
zhèng
)
)

ālùn
èr
juàn
(
(
sāi
jiàn

luó
ā
luó
hàn
zào
)
)


táng
sān
cáng
xuán
zàng

(
(
chū

diǎn

dān
běn
)
)

shàng
sān
lùn
shí

juàn
èr
zhì
chéng
shí
lùn
èr
shí
juàn
(
(
āzào
fán
èr
bǎi
èr
pǐn
huò
èr
shí

juàn
èr
zhì
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
dān
běn
)
)

shì
ā

tán
lùn
shí
juàn
(
(
huò

lùn


zhì
huò
yún
shí

juàn
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
dān
běn
)
)
jiě
tuō
dào
lùn
shí
èr
juàn
(
(
huò
shí
sān
juàn
)
)

zhì

liáng

nán
sān
cáng
sēng


luó

(
(
dān
běn
)
)
shè