心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十四卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别录中有译无本录第二之一  有译无本者。谓三藏教文及圣贤集传。名存本阙之类也。自圣教东移殆乎千祀。质文亟改钟鼎屡迁。重以周武陵夷缁徒丧灭。致使法灯藏...

开元释教录第十四卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí

juàn
(
(
bié

zhī

)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié

zhōng
yǒu


běn


èr
zhī

yǒu


běn
zhě

wèi
sān
cáng
jiào
wén

shèng
xián

chuán

míng
cún
běn
què
zhī
lèishèng
jiào
dōng

dài

qiān


zhì
wén

gǎi
zhōng
dǐng

qiān

zhòng

zhōu

língsàng
miè

zhì
shǐ
使

dēng
cáng
yào
耀
huì

tāo
guāng

sān
cáng
yào
wén
duō
cóng
sǎn
quē

huò
dōng
dōu
jìn

wèi


西
jīng

huò
chuàng
chū
běn


xún
qiú
fěi
huò

wén
jīng
ào

kōng
yuè
míng

yǐn
lǐng

láo

yīngjīn
zhě
tǎo
qiú
zhū

bèi
zǎi

wáng


wàng
míng
xián
gòng
chuí
xún
fǎng
访


xiǎo
chéng
jīng

lùn

shèng
xián

chuán
què
běn
zhě
zǒng

qiān

bǎi

shíqiān
jiǔ
bǎi

shí
juàn

chéng
jīng
què
běn

bǎibǎi

juàn

chéng

què
běn
èr
shí
èr

èr
shí

juàn

chéng
lùn
què
běn
èr
shí


shí

juàn
xiǎo
chéng
jīng
què
běn
liù
bǎibǎi

shí

juàn
xiǎo
chéng

què
běn
sān
shíshí
èr
juàn
xiǎo
chéng
lùn
què
běn
jiǔ

liù
shí

juàn
xián
shèng

chuán
què
běn

shíbǎi

shí

juàn


chéng
jīng
zhòng

què
běn

èr
bǎi


bǎi

shí

juàn

pǐn
jīng

juàn
(
(

shì
xiǎo
pǐn
bān
ruò
)
)


tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
huì

(
(

sān

)
)
xīn
dào
xíng
jīng
shí
juàn
(
(

míng
xiǎo
pǐn
huò

juàn
yòu

míng
gēng
chū
xiǎo
pǐn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

(
(
yòu
àn
cháng
fáng
děng


zhúzhōng

gēng
yǒu
xiǎo
pǐn
jīng

juàn
zhě

rán


gōng

yǒu
xīn
dào
xíng
jīngbié
chū
xiǎo
pǐn

yòu
dào
xíng
jiǎo
zhù

míng
xiǎo
pǐn

yòu

shàn


zhōng
yǒu

zhìjīng

juàn


yún

gōng
suǒ
chūdào
xíng
tóng
běn
gēngbié
fān


bìng
fán
zhòng


cún

)
)

zhì

jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
()
)

yòu
sān
jīng


bān
ruò


huì
tóng
běn

qián
hòu
běn
zài
cáng

sān
běn
què
(
(
cháng
fáng
děng

luó
shí
jīng
shù

yǒu
fàng
guāng
bān
ruò
èr
shí
juàn
zhě

rán
shí
gōngpǐn


zhòng
chū
fàng
guāng
yǒu
zhě


)
)

shǒushàng
qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
èr
juàn

(
(

míng
jué
liǎo
zhū


huàn
sān
mèi
jīng
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
lín
huái
shā
mén
yán

diào

(
()
)

yòu

jīng


bān
ruò


huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


liǎng
běn
zài
cáng


běn
què
rén
wáng
bān
ruò
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
rén
wáng
bān
ruò
jīng

juàn

liáng
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sānběn
zài
cáng

èr
běn
què
bān
ruò

luó

duō

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biānsān

)
)

yòu


míng
zhòu
jīng
děng
tóng
běn

qián
hòu
sān


liǎng
běn
zài
cáng


běn
què
dào
xíng
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
shì
bān
ruò
chāo
wài
guó
gāo
míng
zhě
suǒ
zhuàn
ān
wéi
zhī
zhì

)
)

hòu
hàn
tiān
zhú
shā
mén
zhú

shuò

yòu

jīng
suī
míng
dào
xíng
juàn

quán
xiǎo
qián
dào
xíng
děng

wéi
tóng
běn

qiě
bié

zhī


bān
ruò

luó

zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiānbān
ruò
suí
xīn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)

cóng

pǐn
jīng
xià
shí

èr
shí

juàn
bān
ruò

zhōng
què
běn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
èr
juàn

cáo
wèi

西

sān
cáng

yán

(
()
)

yòu
cháng
fáng
děng


yán

zhōng
gēng
yǒu
píng
děng
jué
jīng

juàn

shì
qián
jīng


fán
zhòng
zǎi

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(

yún

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

liù

)
)

liàng
shòu
寿
zhì
zhēn
děng
zhèng
jué
jīng

juàn

(
(

míng
jīng

míng
jīng
)
)
dōng
jìn
wài
guó
shā
mén
zhú(
()
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
(

yún
sòng
yǒng
chū
èr
nián
chū)
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
bǎo
yún

(
(

jiǔ

)
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(
chū
zhēn
shí

)
)

yòu

jīng


bǎo
liàng
shòu
寿
huì
tóng
běn


jīng
qián
hòu
jīng
shí
běn
zài
cáng

běn
què
ā
chù

chà
zhū


xué
chéng
pǐn
jīng
sān
juàn

dōng
jìn
shā
mén
zhī
dào
gēn

(
(

sān

)
)

yòu

jīng


liù

dòng

lái
huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


èr
cún

què

jiè

xìng

fēn
bié
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng
)
)

yòu

jīng
jiè

xìng
huì
tóng
běn

qián
hòu
liǎngcún

què

mén
pǐn
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)

yòu

jīng


shí
wén
shū

mén
huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


liǎng
cún

què
yán
jìng


jīng
èr
juàn
(
(

yún
jìng

jīng
)
)

西
jìn


shā
mén
bái(
(

èr

)
)

yòu

jīng


shí

wén
shū
shòu

huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


èr
cún

què


cáng
jīng
sān
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīngshí


lóu

huì
tóng
běn

qián
hòu
liǎngcún

què

jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)

yòu
cháng
fáng
děng


zhī
qiān
suǒ

gēng
yǒu


cháng
zhě
jīng
èr
juànjìng
jīng
shì


fán
zhòng
zǎi


luó
yuè
wèn


jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
bái(
()
)


cháng
zhě
suǒ
wèn
jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

liù

)
)

yòu
sān
jīng


shí
jiǔ


cháng
zhě
huì
tóng
běn

qián
hòu
liù


sān
cún
sān
què
miào
huì
tóng

suǒ
wèn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biānsān

)
)

yòu

jīng


sān
shí
miào
huì
tóng

huì
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
ā

shì
wáng

ā
shùjīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
ā
shù

jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)
ā
shùjīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn

(
()
)

yòu
sān
jīng


sān
shí
èr

wèihuì
tóng
běn

qián
hòuèr
cún
sān
què
(
(
yòu
cháng
fáng
děng

zhú


gēng
yǒu
ā

shì
wáng


yōu
shī
jīng

juàn


nǎi
fàn
jìn
yīnzhòng
shàng

ā
shù

shì
fàn
yán


yōu
shī
shì
jìn


èr
jīng
shuāng
zǎi

jiā


)
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)

yòu
sān
mèi
jīng
èr
juàn

qián
liáng
yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
shī
lún

(
(
chū
shǒu
léng
yán
hòu
xīn
biān

)
)
shèng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō

(
(

liù

)
)

yòu

jīng


sān
shí
liù
shàn
zhù

tiān

huì
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(
huò
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
lín
huái
shā
mén
yán

diào

(
()
)

shàn
quán
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(

míng
huì
shàng


jīng


zhí
míng

shàn
quán
jīng


míng

chéng
fāng
biàn
便
jīng
)
)

běi
liáng

西

sān
cáng
sēng

tuó

(
()
)

yòu
sān
jīng


sān
shí


chéng
fāng
biàn
便
huì
tóng
běn

qián
hòuèr
cún
sān
què


suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)

yòu

jīngshí
èr


suǒ
wèn
huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


èr
cún

què


jìng
xíng
jīng
èr
juàn
(
(

yún
jìng

jīng
)
)


tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
huì

(
(
bié
pǐn
chū

)
)

yòu

jīngshí

bǎohuì
tóng
běn


shì


bǎo

pǐn

chú

běn
jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
shēng
mán
jīng

juàn
(
(

yún
shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
jīng
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
()
)

yòu

jīngshí

shēng
mán

rén
huì
tóng
běn

qián
hòu
sān


èr
cún

què
bǎo

jīng
sān
juàn

zhōu

wén
shì
sān
cáng
chán
shīshè

yòu

jīng
suī
yún
bǎoběn

xiào


zhī


huì
tóng
běn

qiěcóng

liàng
shòu
寿
jīng
xià
sān
shí


shí

juàn

bǎo


zhōng
què
běn

fāng
děng


jīng
èr
shí

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)

fāng
děng


jīng
sān
shí
juàn
(
(
huò
yǒu
xīn

huò
èr
shí

juàn
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn

qián
hòu
sānběn
zài
cáng
liǎng
běn
què

kōng
cáng


jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu

jīng
qián
hòusān
cún

què
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
jiā


huò

juàn
)
)

hòu
hàn
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

shuò

(
(

èr

)
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
shì
hòu
shí
pǐn
zhòng
fān

yòu
yǒu

juàn

sān
juàn
zhě
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(
chū
jìng
tài


sān

)
)
bān
zhōu
sān
mèi
niàn

zhāng
jīng

juàn
(
(
shì
xíng
pǐn
bié
fān
)
)

hòu
hàn
dài
shī

(
()
)
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng

yún
gēng
chū
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

liù

)
)

yòu

jīng
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
(
(

shì
quán
běn
sān
shì
chāo

)
)
ā
chàjīng

juàn


tiān
zhú
shā
mén
wéi

nán

(
()
)
ā
chàjīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)

jìn

jīng
shí
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn

qián
hòuèr
běn
zài
cáng
sān
běn
què
(
(
yòu
cháng
fáng
děng

zhúzhōng

gēng
yǒu

jìn

jīng

juànchū
ā
chà

jīngzài
chū

jìnā
chà

jīng

yún

jìn
yuē

jìnzhōng
jiǎo
zhù
yún

huò

juàn


shì
fàn
jìn
míngshí

jīng

cún
èr
běn


zhī
shèn

)
)
xiǎo
ā
chà

jīng
èr
juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu

jīng

jiā
xiǎoqián
zhū
jīng
yīng
fēi
tóng
běn
fāng
děng
zhǔ

kōng
cáng
jīng

juàn
(
(

yún

kōng
cáng
suǒ
wèn
huò

juàn
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

yòu

jīng
shìkōng
cáng
pǐncáng
zhōng
zòng
yǒu
nǎi
shì
bié
shēng


kōng
cáng
pǐn

chèn
suǒ
fān

fēi


zhě
(
(
huò

shì
jīng
shì

chèn


fēi
shèng
jiān
chū
)
)
dìng

tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
chū


jīn


shàn
zhù

jīng
tóng
běn
)
)

zhōu

wén
shì
sān
cáng
chán
shīshè

cóng


jīng
xià

shí
sān

jiǔ
shí

juànzhōng
què
běn


lái
zhìjīng
sān
juàn

zhōu

wén
shì
sān
cáng
chán
shīshè

(
(
chū
fān
jīng


èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòusān
cún

què


shí

jīng

juàn
(
(

yún

fāng
guǎng
广
jīng

zhí
yún
shí

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

fāng
guǎng
广


shí

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)
shí

jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn

qián
hòuèr
cún
sān
què

fāng
guǎng
广

shēng

miè
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)

fāng
guǎng
广

lái
nán


jìng
jiè
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


dān
běn
)
)

cáng
fāng
děng
jīng

juàn
(
(

míng
wèn
míng
xiǎn
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
dào
yán

yòu

jīng
suí
dài
shā
mén

jīng

yún

shì
huá
yán
jīng
míng
nán
pǐnjīn
què

jīng
(
(
jiù
jīng
zài

liù
juàn
xīn
jīng
zài

shí
sān
)
)


běn

jīng

juàn
(
(
shì
huá
yán
jìng
xíng
pǐn

zhí
yún
běn

jīng
)
)

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu
jiān
běn
pǐn
qián
hòu
běn
zài
cáng

běn
què
(
(

jiù
huá
yán
jīng

shì
jué
xián
suǒ
bié
chū

běn

jīngzhōu


cáng
zhōng
yǒu
wèi
jiàn

běn

qiě

shù
zhī

yòu
cháng
fáng

zhōng
zhī
qiān
zài
chū
jìng
xíng
pǐn
jīng
zhě
jìng
xíng
jīng
jiǎo
zhù
yún


míng


běn

jīng
)
)


shí

zhù
jīng
èr
juàn
(
(
shì
shí
zhù
pǐn
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

sān

)
)

yòu
jiān
běn
pǐn
qián
hòu
běn
zài
cáng

běn
què
(
(
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu


shí
zhù
jīng

juàn

yún
shì
dōng
jìn

tuó

tuó
luó


xiáng

jué
xiánběnbié
chū

jīng

fáng)
)
shí
zhù
jīng
shí
èr
juàn
(
(
shì
shí

pǐn
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)

yòu
jiān
běn
pǐn
qián
hòu
běn
zài
cáng

běn
què
luó


jīng
sān
juàn
(
(
shì


jiè
pǐn
shǎo
fēn
)
)

cáo
wèi

西

sān
cáng
ān

xián

(
()
)
luó


jīng

juàn
(
(
shì


jiè
pǐn
shǎo
fēn
)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
()
)

yòu
jiān
běn
pǐn
qián
hòusān
běn
zài
cáng
èr
běn
què
cóng


lái
zhìjīng
xià

shí
èr

èr
shí

juàn

huá
yán

zhōng
què
běn
fàn
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
jiù

yún

bān
jīn
gǎi
wéi
fàn

huò

juàn
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)

bān
niè
pán
jīng
èr
juàn

cáo
wèi
wài
guó
sān
cáng
ān

xián
lüè
qián
pǐn
wéi
èr
juàn
(
(

èr

)
)

bān

huán
jīng
èr
juàn


yōu

sāi
zhī
qiān


pǐn
āi
tàn
pǐn
wéi
èr
juàn
(
(

sān

)
)
bān

huán
jīng
èr
shí
juàn

běi
liáng
yōng
zhōu
shā
mén
zhì
měng

liáng
zhōu

(
(

liù

)
)

yòu
jiān
niè
pán

běn

xīn

hòu
fēn
qián
hòusān
běn
zài
cáng

běn
què
(
(
yòu

zhōu

zhōng
zhǐ
zhú
dào


yún

dōng
jìn


shí
sān
nián

tuó

tuó
luó

dào
chǎngbān

huán
jīng

juàn

huò
yún
shí
juàn

shì

běn
qián
fēn
shí
juàn

jìn

zhòng
wèn
pǐn
jīn
xún
zhū


chuán

děngxiǎnbān

huán

shì


shí
sān
nián

dào
chǎng

xiǎn
suǒ
chū
zhū
jīng
bìng

jué
xián
gòng


zhū


zhù
duō
xiāng
cān
shè

shí
chù

tóng

fēi
zài
chū

jīn

wéi

gēng

bié
cún
)
)

cóng
fàn
bān

huán
jīng
xià


èr
shí
liù
juàn
niè
pán

zhōng
què
běn
shǔ

yào
jīng

juàn

shī

(
(

shì
shǔ

suǒ
chū
zài
wèi

)
)

yào
jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn
huò

juàn
)
)

sòng
shā
mén
zhì
yán
gòng
bǎo
yún

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng

fāng
guǎng
广
zhuāng
yán
jīng
tóng
běn

qián
hòuèr
cún
èr
què

liàng

jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què

huá
sān
mèi
jīng
liù
juàn
(
(

běn
jiā
zhèng

)
)


wài
guó
sān
cáng
zhī
qiáng
liáng
jiē

(
(
chū
fān
jīng
)
)

yún
fēn
tuó

jīng
liù
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú


tài
shǐ
nián

(
(

èr


jǐn
àn
cháng
fáng
děngzhèng

huá
shì
zhútài
kāng

nián


jiàn
niè
dào
zhēn


yún
tài
shǐ
yuán
niányún
fēn
tuó

jīng
liù
juàn

chū
zhú
dào


tóng
shì

jīng


zài
chū

míng


shū
běn

cún
méi

wèi
xiáng
suǒ


huò


yún
fēn
tuó

shì
fàn


zhèng

huá
shì
jìn
míng

fàn
jìn

cún


jiā


)
)
fāng
děng

huá
jīng

juàn

dōng
jìn
shā
mén
zhī
dào
gēn

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn

jiān

tiān
pǐn
qián
hòu
liù


sān
cún
sān
què


sān
chē
huàn
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yòu

jīng
chū

huá
jīng
zhōngyīng
shì


pǐn

wéi

jié
jīng
èr
juàn

hòu
hàn
lín
huái
shā
mén
yán

diào

(
()
)luó
jié
jīng
sān
juàn
(
(
yòu
yún

wéi

jié

huò
zuò


huò
èr
juàn
)
)


西
jìn

西

yōu

sāi
zhú
shū
lán

(
(

sān

)
)
wéi

jié
suǒ
shuō

mén
jīng

juàn
(
(
huò
yún
wéi

jié
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(jǐn
àn
sēng
yòu

zhōng
gēng
yǒu
shān
wéi

jié
jīng

juàn


yún
zhú
xià
zhù
yún
yòu

wèi
xiān
chū
wéi

fán
zhòng

shān
chū
jīn


qián
bié
cún

yòu
zhōu

zhōng
gēng
yǒu


luó
jié
jīng
èr
juàn


yún

huáng

nián
zhī
qiān


chū
cháng
fáng

jiǎn
cháng
fángjīng
míng

zhōu)
)
wéi

jié
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
()
)

yòu

jīng
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
(
(


西
jìn
shā
mén
zhī
mǐn
zhī
liǎng
zhú
sān
běn
gòng
wéi

juàn
zhě

fēi
bié
fān
yòu
què

běn


cún
zhī
)
)

fāng
děng
dǐng
wáng
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòusān
cún

què
xián

jīng
shí
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
bēi
huá
jīng
shí
juàn

běi
liáng
shā
mén
shì
dào
gōng

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn

qián
hòuèr
cún
èr
què

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

sān

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què

chéng
bǎo
yún
jīng

juàn

chén

nán
guó
shā
mén
(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
děng

sān
mèi
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
chí
rén


jīng
sān
juàn

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn
(
(

yún
shì
xiàn
bǎo
cáng
huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
ān

sān
cáng
ān

qīn

(
(

èr

)
)
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
èr
juàn


西
jìn
shā
mén
zhī(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòuèr
cún
èr
què
léng

jīng

juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòusān
cún

què

fāng
děng

xiāng
jīng

juàn
(
(

míng

fāng
děng

yún
jīng

yún

yún
jīng
huò

jīng
)
)

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
zhū


xíng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn


西
jìn
ān

sān
cáng
ān

qīn

(
(

sān

)
)
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú


zhòng

(
()
)

yòu
zhú


tài
kāng

nián

jìn
chāo
jīng


hòu
zài
fān


gēng
chū
(
(
ruò
zhǔn
ān


dàn
yǒu
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīngchāo
sān
mèi

duì

zhī
chèn

xiānyún
gēng
chū
yòu

zhī
zhōng
èr
běn

zǎi
)
)
ā

shì
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn

jiān
fàng

jīng
qián
hòu
liù


sān
cún
sān
què
yuè
dēng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū

yuè
dēng
jīng


)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(


bié

)
)

yòu
jiān

běn
qián
hòu
sān


èr
cún

què
xiàng

jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(
chū

shàng
)
)

suǒ

wàng
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòuèr
cún
èr
què
shàng
jīn
guāng
shǒu
jīng

juàn

qián
liáng
yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
shī
lún

(
(
chū
shǒu
léng
yán
hòu


èr

xīn
biān

)
)

yòu

jīng


jìng

mén
jīng
děng
tóng
běn
qián
hòu
sān


èr
cún

què
ā

tuójuàn

shī

(
(
zài
hòu
hàn
)
)

yòu

hòu
chū
ā

tuó

tóng
běn
qián
hòu
liǎngcún

què
guān

liàng
shòu
寿

jīng

juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(
chū
bǎo
chàng


èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng

juàn
(
(

míng
ā

tuó
jīng
huò

xiǎo

)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu

ā

tuó
jīng
děng
tóng
běn

qián
hòu
sān


èr
cún

què
(
(

zhōu

cáng

zhōng
yǒu
xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng

wén
nǎi

ā

tuówéi
què
běn
)
)


chéng

jīng

juàn
(
(

míng


dāng
lái
xià
shēng
jīng
shí

zhǐ
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎng


cún

què


dāng
lái
shēng
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
ān
gōng

zhōng
shī

jīng
jīn


西
jìn
)
)


zuò

shí
shì
jīng

juàn
(
(
yòu


shì

)
)

shī

(
(
chū
bǎo
chàng

nǎi
zhǐ
jīn

dōng
jìn


èr

)
)


xià
shēng
jīng

juàn

liáng
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn
qián
hòu
liù


sān
cún
sān
què
zhū

yǒng
wáng
jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(
chū

shàng
)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
quán
fāng
biàn
便
jīng

juàn


tiān
zhú
sān
cáng
kāng
sēng
huì

(
()
)

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(

míng

chéng
yīng
luò
zhuāng
yán
jīng


míng
zhuǎn

shēn


jīng
)
)

sòng
shā
mén

hǎi

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòuèr
cún
èr
què
(
(
cháng
fáng
děng

zhōng
zhúshùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn

yòu

suí
quán

jīng
èr
juàn


shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
xià
yòu
zhù
yún


míng
shùn
quán

jīng

jīn

suí
quán
shùn
quán
èr

xiāngsēng
yòu

yún
suí
quán

jīng

bié

suǒ
zǎi
ān

zhōngzhī

shì
shùn
quán
jīng
shì

duō
shì
zhū
jiā
zào

míng
chà

ěr

suí
quán

jīng
jīn
shān


)
)
shǎn
běn

jīng

juàn
(
(

míng
shǎn
jīng

chū
liù

jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

sān

)
)

yòu
jiān
liù

běn
jīng
qián
hòusān
cún

què


bǎo
qiè
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng

tuó
shàn
duō

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòusān
cún

què
shī

yuè
jīng

juàn
sēng
yòu

yún

ān
gōng

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn


西
jìn


èr

)
)

yòu

jīng

yuè
guāng
zhāng

jīng
děng
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
cháng
zhě

shì
jīng

juàn

cáo
wèi
shī

(
(

èr

)
)


shì
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòusān
cún
èr
què

niú
jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

sān

)
)

guāng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

guāng
)
)

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòuèr
cún
èr
què

zhuāng
jiāo

jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)

zhōng

tīng
jīng

juàn

xiāo

shā
mén
shì

huà
sòng
chū
(
()
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòusān
cún
èr
què
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

yún
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

(
(

èr

)
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

yún
bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn

xiāo

tiān
zhú
sān
cáng
qiú
(
()
)

yòu

jīng
tóng
běn
qián
hòu
liù


èr
cún

què
(
(

wén
chéng
jīng

cáng
zhōng
suī
yǒu

wén


bèi
duō
shù
xià
jīng
tóng

yòu
yǒu
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn

nǎi
chū
zēng

ā
hán


shí
liù
juànèr
jīng

xiě

cáng

bié
qiú

běn
)
)

liǎo
běn
shēng

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu
yuán
yún

ān
gōng

zhōng
shī

jīng

jīn


西
jìn

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què

lái

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què


xiáng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
cún

què

kōng
juàn
suǒ
zhòu
xīn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
chū

zhōu


sān

)
)

yòu

jīng
xīn
jiù
guǎng
广
lüè
zǒng
jīngsān
cún

què

kǒng
què
wáng
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

shī


duō
luó

(
()
)
kǒng
què
wáng

shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

shī


duō
luó

(
(

èr

)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

sān

)
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn
qián
hòu
cún
sān
què
(
(
qián
liù
běn
lüè
hòu
èr
běn
guǎng
广


shī


zài
chū


shén
zhòu
jīng
yīng
shì

běn


wèi


jīng

nán
wéi
kāi
dìng
)
)

duān

chí
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
zǒng
chí
)
)

wèi

shī

(
(

èr

)
)
ā
nán

qiā
jīng

juàn


西
jìn
ān

sān
cáng
ān

qīn

(
(

sān

)
)

liàng


tuó
luó

jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
bái(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn
qián
hòu
shí
cún
sān
quèchí

mén
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què
tuó
luó

zhāng

jīng

juàn
(
(
yòu

zhāng

)
)

dōng
jìn
shī

(
(

sān

)
)

yòu

jīng

chí

shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què

gòu
jìng
guāng
tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
qǐng
guān
shì
yīn
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què

cáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

cáng
bǎi
pǐn
jīng
huò
yún

cáng
bǎi
bǎo
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
wēn
shì
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
chā

lài
jīng

juàn
(
(
huò

chā

)
)

cáo
wèi

西

sān
cáng
bái
yán

(
()
)

lài
jīng

juàn
(
(
huò
míng

lài


jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)
pín


lài
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

yòu
sān
jīng
tóng
běn
qián
hòu
cún
sān
què
dào
shù
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
ān

yún

juàn


yīng


mèi
jīng
shì
)
)

shī

(
(
chū
zhī
mǐnjīn

dōng
jìn


èr

)
)

yòu

jīngmèi
jīng
tóng
běn

qián
hòu
liǎngcún

què
(
(
yòu
cháng
fáng
děng


dài
kāng
sēng
huì
zhù
dào
shù
jīng

juàn

jīn

sēng
huì
zhù
zhě

shì
zhī
qiān
suǒ
fān


zhī
zhù
jīng


wéi
fān

zhī
shù
)
)


suǒ
shēng

jīng

juàn
(
(

míng

jié

wèn
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
(
(

zhōu

cáng

yǒu
jīn
xún
qiú
wèi
huò
)
)
jīng

juàn
(
(
huò)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
fàn

shǒu

jīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
yǒng
gōng

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
guāng
míng
sān
mèi
jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
(
chū
sēng
yòu
)
)

yòu

jīng

chéng

guāng
míng
dìng

jīng
tóng
běn

qián
hòu
liǎngcún

què
bǎo
wǎng
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

sān

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què


yuán
shēn

shí
shì
jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què


xiū
xíng
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě
wēi
shī
suǒ
wèn


xiū
xíng
jīng

míng
cháng
zhě
xiū
xíng
jīng
)
)

cáo
wèi

西

sān
cáng
bái
yán

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què

tián
jīng

juàn
(
(

yún
zhū


tián
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shì(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn
(
(

míng

cáng
fāng
děng
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén


gòng(
()
)

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què


jīng

juàn

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
jīn

wáng
jīng

juàn

yuán
wèi
tiān
zhú
sān
cáng
tán

liú
zhī

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
yǎn
dào


jīng

juàn
(
(

yún)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
bǎi

míng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
sān
juàn
(
(

míng

huá
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)
xiàn
zài

míng
jīng
sān
juàn
(
(

míng
huá

xiàn
zài

míng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què
(
(
cáng
zhōng

běn


shì
yuán
wèi
dài


zhōng
yǒu
jìn
yán
zhī


wèi
xiáng
suǒ

)
)

zhēn
tiān

jīng

juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

quèjīng

juàn
(
(
huòhuò
èr
juàn
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
chú
zāi
huàn
jīng

juàn

cáo
wèi

西

sān
cáng

yán

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
bèi
běn
jīng
sān
juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)
bèi
jīng

juànqín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

sān

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què
guāng
shì
yīn

shì
zhì
shòu
jué
jīng

juàn
(
(

yún
guān
shì
yīn
shòu

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
guān
shì
yīn
shòu

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
xīn

)
)

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)
fāng
děng
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)
shǔ
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn
(
(

shǔ

chū
)
)

cáo
wèi
shī

(
(

sān

)
)
hòu
chū
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn

cáo
wèi
shī

(
()
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn

cáo
wèi

西

sān
cáng
bái
yán

(
()
)
yǒng

dìng
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng
yún

gēng
chū
shǒu
léng
yán
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

liù

)
)

(
(
yòu
sēng
yòu
cháng
fáng
děng

zhú


gēng
yǒu
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn

jīn

shǒu
léng
yán

yǒng

dìng
fàn
jìn
míng

èr
jīng

shū


yǒng

dìng
jīng
hòu

yún

yuán
kāng
yuán
nián

yuè
jiǔ

dùn
huáng


zhīshǒu
zhí

jīng

kǒu
chū
shǒu
léng
yán
sān
mèi
jīng

yōu

sāi
niè
chéng
yuǎn

shòu


zhèng
zhī

shǒu
léng
yán
jīng

yǒng

dìng


fēn
èr

xián
jié
jīng

rán

shǒu
léng
yán
jīng
jīn
fèi


jīng
hòu

yán
zhī


zhěběn
xìng
ěr
)
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn


西
jìn

西

yōu

sāi
zhú
shū
lán

(
()
)
shǒu
léng
yán
jīng
èr
juàn

qián
liáng
yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
shī
lún

(
(
chū
shǒu
léng
yán
hòu


xīn
biān


)
)

yòu

jīng
tóng
běn
qián
hòu
jiǔjiǔ
běn
cún
qián

bìng
què
(
(
yòu
jiǎn
yòu
fáng
děng西
jìn
huì

dài
shā
mén
zhī
mǐn


liǎng
zhī
liǎng
zhú

běn
jīng

gòng
wéijuàn
zhě


fēi
fàn
běn
bié
fān
chuán

zhèng
shùbié
cún

)
)

xián
guān
jīng

juàn
(
(

míng
guān

xián


jīng
)
)

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
()
)
guān

xián


jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn
qián
hòu
sāncún
èr
què
yào
wáng
yào
shàng


guān
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

quèguāng
hái
tóng


jīng

juàn
(
(

mínghái
tóng
jīng


míngér
jīng

jiù

zhí
yún
hái
tóng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
shí

duàn
jié
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shí
zhù
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

lán

bái(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
(
(
yòu
cháng
fáng
děng

zhú

niàn


shí

duàn
jié
jīng
shí
juàn
zhě
shí
zhù
duàn
jié
jīng
shì


zhī

zhùtóng

sēng
yòu

zhōng
dàn
yǒu

běn

jīn

yòu

wéi
zhèng
)
)
zhū

yào

jīng
èr
juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng
)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
yīng
luò
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
xiàn
qián
bào
huò
shí

juàn
)
)

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
chāo

míng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
chāo

míng
jīng

huò
sān
juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
xián
jié
jīng

juàn
(
(

míng
xián
jié
dìngmíng
xián
jié
sān
mèi

yòu

yún
xīn
xián
jié
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngcún

què
(
(
yòu
cháng
fáng
děng

zhújīng
zhōng
gēng
yǒu

tuó
jié
sān
mèi
jīng

juàn

jīn
xiáng

míng

jiā
tuó

xián
fàn
jìn

ěr


xián
jié
jīng
chū
yún

tuó
jié
sān
mèi
jīng

jìn
yuē
xián
jié
dìng


yòu

zhī
zhōng
dàn
yǒu

běn

cún
wéi
èr
jīng

zhī
shèn


jīn

wéi


)
)
xián
jié
qiān

míng
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

(
(
fáng
yún

wéi
yǒu

míng


tán

lán
suǒ
chū


jīng
qiān

míng

)
)

yòu


míng
chū
xián
jié
jīng
zhōng


què
běn
jìng

sān
mèi
jīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
zhì
yán

(
()
)
jìng

sān
mèi
jīng
èr
juàn

sòng
shā
mén
shì
bǎo
yún

(
(

èr

)
)
jìng

sān
mèi
jīng
sān
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)
jìng

sān
mèi
jīng

juàn

yuán
wèi
zhāo
xuán
tǒng
shì
tán
yào

(
()
)

yòu

jīng
tóng
běn


bìng
què
(
(

zhōu

cáng

zhōng
yǒu
jìng

sān
mèi
jīng
sān
juàn

xún

wén

shū
qiǎn


chà
wéi

shì
shè
rén
móu
nán
wéi
shèng
diǎn


biānbié
fǎng
访
zhēn
jīng
)
)


jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)

hòu
hàn
lín
huái
shā
mén
yán

diào

(
()
)


jīng
sān
juàn

dōng
jìn
sān
cáng
kāng
dào


(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bìng
què
(
(
cháng
fáng
děng

bìng
yún

xiāo

sēng

jīng
èr
juàn
zhě

duō
shì

jiā
xiāng
chuán
nán


nián

xué

shì
jiāng


xiǎo
ér
chū
jiā
míng
wéi
sēngsòng
chū
èr
shífán
sān
shí

juàn


zhōng
yǒu


jīng
èr
juàn

cháng
fáng

wéi
xūn

yǒu
yóu
biān
zài
zhèng


zhū


fēi
fàn
běn
chuán


zhì
zài
wěi
zhōng
cún


jīng

kǒng
jiāng
guāimíng
huò
yún

sēnghuò
yún

sēngzhī


huò
shàng
huò
xià


shǐ
使
rán


yòu
shì

rén

zhōng

zǎi


zhī


bìng


zhōu

cáng
zhōng
yǒu


jīng
liǎng
juàn

xún

wén


shè
rén

xià
juàn
chū
yǒu

zhǐ
bàn

wén

qián
juàn

wén

quán
tóng


liǎng
zhòng
shòu


míng

guó
tóng

zhū
jīng
zhī
zhōng
jiē


lèi


biān

pǐn
gēng
fǎng
访
zhēn
jīng
)
)
zhào
míng
sān
mèi
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
zhào
míng
sān
mèi
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bìng
què
weí
míng
èr
shí

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
weí
míng
èr
shí

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bìng
què
kōng
jìng
tiān
gǎn
yīng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

yún
kōng
jìng
sān
mèi
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)
kōng
jìng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

yún
kōng
jìng
tiān
gǎn
yīng
sān
mèi
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
yǒng
gōng

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bìng
què

miè
jìn
jīng

juàn
(
(

yún
kōngsuǒ
wèn


yún

méi
jìn
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)

méi
jìn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
kōngsuǒ
wèn

huò
yún

miè
jìn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běn


bìng
què

cóng
shǔ

yào
jīng
xià

bǎi
sān
shí


èr
bǎi

shí
sān
juàn

chúwài
zhū
zhòng

jīng
què
běn


chéng
jīng
dān

què
běn

èr
bǎi


sān
bǎi

shí

juàn

fāng
biàn
便
bào
ēn
jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn


féng
zéi
jié

dài
zhòu
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

zhòu
zéi
jīng

juàn
(
(

yún
chú

zéi
hài
zhòu

yòu

gēng
yǒu

běn
zhòu
zéi
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

shí


jīng

juàn
(
(

míng


shí


jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāoshén
zhòu
jīng

juàn
(
(
yún

jié

zhě

běn

huò

jīng


yòu

gēng
yǒu

běn
míng


tóng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiānjīng
jìn
jīng

juàn
(
(

míng

jīng
jìn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

shí
èr
mén

fāng
děng
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


cóng
shàng
suǒ
xíng
sān
shí

jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiānèr
bǎi

shí

jīng

juàn
(
(


sēng
jiè
shì
sūn
hào
zhě
huò
èr
juàn
)
)西

sān
cáng
kāng
sēng
huì

zhū
shén
zhòu
jīng
sān
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúwén
shū
shījīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúxiǎo


jīng

juàn
(
(
jīng

tóng
huò
zuò
jiā

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúzhū
fāng

míng
gōng

jīng

juàn
(
(
yòu

gōng


)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúshí
fāng

míng
jīng

juàn
(
(
yòu

jīng

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
rén
wèn

shí
zhǒng
hǎo
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

shí
zhǒng
hǎo
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúsān
shí
èr
xiāng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
huò
yún


sān
shí
èr
xiāng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyán
jìng
dìng
jīng

juàn
(
(

míng

shì
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúbǎo
shī

jīng

juàn
(
(

míng

sān
mèi
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhújīn

cháng
zhě

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú
gòu
gài
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúhuì
míng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúzhòng
yòu
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúsān
zhuǎn

míng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúshí
děng
cáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújué
dào

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúzhí
zhòng

běn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúxiǎo

méi
jìn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúměng
shī
jīng

juàn
(
(

míng
měng
shī
dào

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú
lián
shàng
jìng

tiān
jīng

juàn
(
(

yún
chū

běn
xíng


běn

tiān

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúweí
dài


jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
tán
chí
tuó
luó

jīng

juàn


西
jìn


shā
mén

lái
xīng
xiǎn
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
shàn
quán
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
chí
xīn
fàn
zhì
jīng

juàn


西
jìn


shā
mén
zhū
jīng


míng
jīng
èr
juàn


西
jìn
shā
mén
shìzhèng

jīng

juàn
(
(
fáng

zhù
yún

èr
chū
wèi
xiáng
chū
běn

zhě
shì
)
)


西
jìn
shā
mén
shìmíng

shì
shī
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì
yīn


yuàn
jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēnqiú

míng

jīng

juàn
(
(
yòu

jīng


huò
yún

yǎn
wén
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēndào
xíng
liù

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēnchū

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēnshí
dào

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

wén
shū
shī

lùn
(
(wéi

jīng

juàn
)
)


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn
xíng


juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēnsuǒ
xíngjuàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn
宿
mìng
jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēnsuǒ
jié

yóu
shù
zhòu
jīng

juàn
(
(
yòu
shī


zhòng
zǎi
liǎng
běn

yún

běn
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


shén

jié
shì
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


huán

yuàn
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

jiě

è
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

liù
shén
míng
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

tán
chí
luó

yóu
shù
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


yóu
shù
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lánluó
dǎn
shén
zhòu
àn

jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


wáng
weí
lóu
yán
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

míng
ā
nán
suǒ
wèn

wáng
weí
lóu
yán
shén
zhòu
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

lóng
wáng
zhòu
shuǐ

jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

shí

lóng
wáng
shén
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

qǐng

zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhǐ

zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

chèn
shuǐ
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

huàn
shī
ā

zōu
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

zhōu

cáng

yǒu
jīn
què
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu
shuǐ
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

yào
zhòu
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu

jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu
shí

bìng
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu
xiǎo
ér
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu
chǐ
齿
jīng

juàn
(
(
gēng
yǒu

běn
míng


tóng
yún

chū
běn

yún
chóng
chǐ
齿
èr
yún

chǐ
齿
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu

tòng
jīng

juàn
(
(
gēng
yǒu

běn
míng


tóng
yún

chū
běn
huò
zuò
chǐ
齿
tòng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhòu
yǎn
tòng
jīng

juàn
dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán


yǎn
wén
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
niè
dào
zhēn
suǒ
chū


qiú

yǎn


míng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

jìng
liù

luó

jīng

juàn

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

chán
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duōméi
jìn
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō

chù
jīng

juàn

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

shàn
xìn


shén
zhòu
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

chí

jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

guān

sān
mèi
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

chà

jīng

juàn
(
(
jīn


chàshòu

jīng
tóng
běn
)
)

yáo
qín

bīn
sān
cáng
tán


shè

jìn
dài

gōng

bǎo
guāng


jīng

juàn

běi
liáng
tiān
zhú
sān
cáng
tán

chèn


yōu
wáng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

běn
xíng
liù

luó

jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

zhōng
yīn
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

guān
shì
yīn
guān
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

hǎi

jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn


lái
ēn
zhìjīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn

bǎo
dǐng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn

sānjīng

juàn
(
(
sòng
míng
xián
rén
yòng

jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

juàn

guān
shì
yīn
chàn
huǐ
chú
zuì
zhòu
jīng

juàn

xiāo


西

sān
cáng

jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

bǎo

māo
ér
jīng

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī


dǐng
zhòu
jīng
bìng
gōng
néng

juàn

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cángshè
děng

(
(
yòu

jīng

zhōu

zhōng
biān
wéi
zhòng

yún


dǐng
zūn
shēng
jīng
tóng
běn
jīn


dǐng

zhōng
zhòu


guǎng
广
wèi


jīng


xuán
pèi

wéi
dān
běn
)
)
jīn

xiān
rén
wèn
jīng
èr
juàn

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō

zhū


niàn
jīng
shí
juàn

suí
tiān
zhú
sān
cáng


jué
duō
děng

qīng
jìng
guān
shì
yīn

xián
tuó
luó

jīng

juàn


táng
zǒng
chí

shā
mén
zhì
tōng

(
(

zhōu

cáng
zhōng
yǒu
jīn
què

西
jīng
zòng
yǒu
fēi
shì
běn
jīng
)
)
ā
zhà

zhì
jīng

juàn
(
(


jīng
míng
chū

gāo
sēng
chuán
)
)


táng
tiān
zhú
sān
cáng


lóng
shuò
nián

ēn


(
(
zhōu

zhōng

jīn
xīn
biān

)
)

chéng


jīng

juàn


táng
yǒng
lóng
yuán
nián
sān
cángluó

(
(

zhōu

cáng
zhōng
yǒu
jīn
què
)
)
wén
shū
shī

suǒ
shuō
jìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)


táng
tiān
hòu
dài
sān
cáng


liú
zhì

(
(

zhōu

cáng
zhōng
yǒu
jīn
què

西
jīng
zòng
yǒu
fēi
shì
běn
jīng
)
)

miào


luó
mén

wèn

zhuǎn


lún
jīng

juàn
(
(
jīn

yǒu


suǒ
wèn

chéng
jīng

shì
xīn
biān


)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)
zhì
měng
cháng
zhě
wèn
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

chú

qiē
guǐ
bìng
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)


jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

tuó
luó

jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)
wén
shū
shī

zhòu

cáng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
zhòng

)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)


zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn


qián
zhòu

cáng
jīng
gòng
shì

jīng
)
)


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)

jiā
lüèzào
guǎng
广

shàn
zhù
jīng

juàn


táng
tiān
hòu
dài
tiān
zhú
sān
cáng


liú
zhì

(
(
xīn
biān


)
)chū
shēng


jīng

juàn

(
(
jīn
yǒu

běn
wài

chū
shēngshì
xiū
xíng


)
)


táng
tiān
hòu
dài

tián
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

(
(
xīn
biān


)
)
fàn
běn
jīng

juàn
(
(

cháng
ān
zhōng
chū
jiù
yún

běn
)
)

hòu
hàn
shī


huán
hòu
qiān
suì
biàn

jīng

juàn
(
(

míng
qiān
suì
biàn
jīng
yòu

yún

juàn
)
)

hòu
hàn
shī

zhū
jīng

míng
èr
juàn
(
(
jīn
gōng

jīng
shì
)
)

hòu
hàn
shī

sān
qiān

míng
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

chèn
yáng
bǎi

shí

míng
jīng

juàn
(
(

zhí
míng
bǎi

shí

míng
jīn

chū
chèn
yáng
gōng

jīng
)
)

hòu
hàn
shī

nán
fāng

míng
jīng

juàn
(
(
jiù
yún

míng
zhì
chéng

jīng
zhě


)
)

hòu
hàn
shī

miè
zuìmíng
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

guān
shì
yīn
suǒ
shuō
xíng

jīng

juàn
(
(
shì
zhòu
jīng
)
)

hòu
hàn
shī


tuó

lún


qiú
shēn
bān
ruò

xiàng
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

shòu
chí

míng

duò
è
dào
jīng

juàn

hòu
hàn
shī


lóng
zhòu

jīng

juàn

hòu
hàn
shī


xuè

shén
zhòu

juàn
(
(
jiù

yún
xuè
zhòu
)
)

hòu
hàn
shī

zhòu
zéi
zhòu


juàn
(
(

běn
)
)

hòu
hàn
shīān
zhái
shén
zhòu
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

ā
weí
yuè
zhì
zhuǎn
jīng
shí

juàn

wèi

shīchéng
jīng
shí

juàn
(
(
huò
yún


yǎn
)
)

wèi

shīyǎn
yōu


shè
jīng

juàn

wèi

shī

sān
mèi
wáng
jīng

juàn

wèi

shī

fàn
wáng
qǐng
wèn
jīng

juàn

wèi

shī


cóng
dōu

jiàng
zhōng
yīn
jīng

juàn

wèi

shī


tiān
wáng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
běn
)
)

wèi

shī


wáng
qǐng
wèn
jīng

juàn

wèi

shī

shì

huán
yīn
suǒ
wèn
jīng
sān
juàn

wèi

shī


fàn
tiān
wáng
qǐng
zhuǎn

lún
jīng
sān
juàn

wèi

shī


huá
guāng
ruì


xiàn
shòu
寿
jīng
sān
juàn
(
(
jīn

chāo
zhèng

huá
)
)

wèi

shī


xiánnán
èr
qiān
jīng
sān
juàn

wèi

shī

fàn
tiān
wáng
qǐng

qiān
shǒu
jīng
èr
juàn
(
(
yòu

fàn
tiān
wáng
jīng
èr
juàn


)
)

wèi

shīcháng
xíng
jīng

juàn

wèi

shī

yíng
huǒ
liù

jīng

juàn
(
(
jiù

yǒu
míng

jīng

juàn

yún

míng
yíng
huǒ
míng

jīng
)
)

wèi

shī


chán

luó

jīng

juàn

wèi

shī

liù

luó

jīng

juàn

wèi

shī


zǒng
chí
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

shén

)
)

wèi

shī

fāng
děng
tuó
luó

jīng

juàn


西
jìn
shī

bǎo
yán
jīng

juàn


西
jìn
shī
jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng
)
)


西
jìn
shī


cáng

fāng
děng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì

cáng

fāng
děng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
xiǎo
ā

shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
xiǎo

lài
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

qiā
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

jīn

shì
ā
nán

qiā
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


dào

jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


běn
xíng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)

zhēn
bǎo

weí

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
duò
jiā
luó
wèn


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)


děng
xíng
jīng

juàn

(
(
sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
jīn

liáng

)
)


wèi
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
jīn

liáng

)
)
quán
biàn
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
wén
shū
shī

quán
biàn
sān
mèi
jīng
huò
zhí
yún
quán
biàn
sān
mèi
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
shí
òu

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

yán
chán

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
òu


yán
chán

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


shí
òu

jīng

juàn
(
(
jīn


qián
shí
òu

tóng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

rěn

jīng

juàn

běi
liáng
shī

jīn
lún
wáng
jīng

juàn

běi
liáng
shī

xián
jié

bǎi

míng

juàn

běi
liáng
shī

shí
fāng

míng
jīng

juàn
(
(

běn
zuò
qiān
fāng

cuò
)
)
huá
yán
jìng
jīng

juàn
sān
shí

pǐn
jīng

juàn
(
(
yòu
zǎi
liǎng
běn
bìng
yún

chū
jīn
qiě
cún

)
)shuō


juàn

wáng

lái
jīng

juàn
(
(
huò
yún

wáng
jīng
jīnguāng

jīng
tóng
běn
)
)
xiàn
zài
shí
fāng

míng
jīng

juàn
guò

zhū

míng

juàn
qiān

bǎi

míng

juàn

bǎi

bǎi

míng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

bǎi

shí
)
)
guān
shì
yīn
chéng

jīng

juàn
wén
shū
yīn
yuán
jīng

juàn
wén
shū
běn
yuàn
jīng

juàn
wén
shū
guān
jīng

juàn
jīng

juàn
dǎo
shī
wèn

jīng

juàn

tuó


bǎi
èr
qiān
nán
jīng

juàn
chí
shēn


jīng

juàn
(
(
huò
yún
chí
shēn
jīng
)
)
xián
shǒu


èr
bǎi
wèn
jīng

juàn
jīn
gāngjīng

juàn
shànjīng

juàn


cóng
dōu

tiān
jiàng
zhōng
yīn
jīng

juàn


xíng

jīng

juàn


jìng
běn

jīng

juàn


chū

jīng

juànshì
jīng

juàn


shí
liù
yuàn
jīng

juànshí

xíng
jīng

juàn


jiào

jīng

juàn


zhèng
xíng
jīng

juàn


chū

zhū

jīng

juànxìng

jīng

juàn


jiā
xìng
jīng

juànqiū
jīng

juàn


jīng

juàn
(
(
jīn

běn
shàng
tuō

)
)


zuò
liù

xiàng
běn
shì
jīng

juàn


shī

wáng
jīng

juàn

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(

xīn

zhě
fàn
běn
wèi
xiáng
tóng
bié
)
)

sēng
gōng

jīng

juàn
tuó
lín


qiā
jīng

juàn
(
(
jīn


shì
ā
nán
tuó

qiā

jīng
)
)

jìng
zhū

jīng

juàn
bān
ruò

luó


jīng

juàn

qīng
jìng

jīng

juàn
tài

chū
guó
èr
shí


juàn

shíjuàn
shí
fāng

shén
zhòu

juàn

tiān
wáng
shén
zhòu

juàn
shí
èr
yīn
yuán
jié

shén
zhòu

juàn


shén
zhòu

juàn

shān
shén
zhòu

juàn
jiàng

shén
zhòu

juàn
wēi

tuó
luó
shén
zhòu

juàn
(
(
běn
zuò
chéng


cuò

)
)


jié
shén
zhòu

juàn

shí
fāng

míng
xià

shí
èr
jīng
bìng
shì
liáng
sēng
yòu

zhōng
xīn

shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
cóng
fàn
běn
jīng
xià
shī

zhū
jīng

qún

zhī
zhōng
dàn

míng

jiǔ
kuī

běn
xún

xiǎo
èr
chéng
shí
nán
quán
dìng

qiě

fēn
pàn
shàng
duō
cān
shè

xìng
zhū
míng
shì
xiáng
ér
dìng
zhī


chéng

què
běn

èr
shí
èr

èr
shí

juàn
fàn
wǎng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎng


běn
zài
cáng

běn
què


yīng
luò
běn

jīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
zhì
yán

(
(

èr

)
)
yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(

míng


yīng
luò
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
dào
yán

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sān


běn
zài
cáng
èr
běn
què


jiè
běn

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
()
)

yòu
qián
hòu
sān

èr
cún

què
wén
shū
shī

jìng

jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu


sān
cún

què


zhāi

jīng

juàn
(
(
huò

jīng


míng
xián
shǒu


zhāi

jīng

míng
zhèng
zhāi

míng
chí
zhāi
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)


zhèng
zhāi
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

sān

)
)

yòushòu
zhāi
jīng
tóng
běn

qián
hòu
sāncún
èr
què
wén
shū
huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

míng
wén
shū
chàn
huǐ
jīng
)
)

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
shè


huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
huǐ
guò
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)
shè


huǐ
guò
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

(
(
chū

shàng


sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què


sān
mèi
jīng

juàn