心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十五卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别录中有译无本录之二  小乘经重译阙本  一百二十五部 二百六十五卷 中阿鋡经五十九卷  符秦天竺三藏昙摩难提译(第一译)...

开元释教录第十五卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí

juàn
(
(
bié

zhī

)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié

zhōng
yǒu


běn

zhī
èr

xiǎo
chéng
jīng
zhòng

què
běn


bǎi
èr
shí


èr
bǎi
liù
shí

juàn
zhōng
ā
hán
jīng

shí
jiǔ
juàn


qín
tiān
zhú
sān
cáng
tán

nán


(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎng


běn
zài
cáng

běn
què
zēng

ā
hán
jīng

shí
juàn
(
(
fáng
yún

shí
juàn
yòu
yún
sān
shí
sān
juàn
huò
wéi
èr
shí

juàn
)
)


qín
tiān
zhú
sān
cáng
tán

nán


(
()
)

yòu

jīng
qián
hòu
liǎngběn
zài
cáng

běn
què
jiū

jiā

jīng

juàn
(
(

míng
tóng
jiā

jiě
nán
jīng
)
)

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(

jīng

yún
chū
zhōng
hán

shí
liù
juàn


běn
)
)
tóng
jiā

jiě
nán
jīng

juàn
(
(

míng
tóng
jiā

jīng
yòu
yún
chū
cháng
ā
hán
)
)qín
shā
mén
shèng
jiān

(
(
fáng
yún

luó
shí
jiā

tóng
běn
shí

jiā

jīng
)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnchū
cháng
ā
hán


juàn
宿
jīng
tóng
běn


běn
bìng
què

liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(

míng
shī
jiā
luó
yuè
liù
xiàng
bài
jīng

zhí
yún
liù
xiàng
bài
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu
jiān
cháng
ā
hán

shí

zhōng
shàn
shēng
jīng
qián
hòu
sān


èr
cún

què

kāi
jiě
fàn
zhì
ā

jīng

juàn

dōng
jìn
shā
mén
shì

yǒng

yòu
jiān
cháng
ā
hán

shí
sān
zhōng
ā

zhòu
jīng

qián
hòu
sān


èr
cún

què
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(

yún
fàn
wǎng
liù
shí
èr
jiàn
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu
jiān
cháng
ā
hán

shí

zhōng
fàn
dòng
jīng

qián
hòu
sān


èr
cún

què
lóu
tàn
jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)
lóu
tàn
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(

sān

)
)

yòu
jiān
cháng
ā
hán


fēn
zhōng

shì
jīng

qián
hòu
liùcún
èr
què
dào


xíng
jīng
èr
juàn
(
(
fáng

yún
chū
cháng
hán
huò

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo


shí
èr
mén
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
ān
gōng
zhù
jiě
fáng

yún
chū
cháng
hán
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

xiǎo
shí
èr
mén
jīng

juàn
(
(
fáng

yún
chū
cháng
hán
ān
gōng
zhù
jiě
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāojīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā

tán


xíng
jīng
huò
zhí
yún


xíng
jīng
fáng
yún
chū
cháng
hán
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

duō
zēng
dào
zhāng
jīng

juàn
(
(
jiù


dào


chū
shí
bào

fáng
yún
chū
cháng
hán
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo


jué

jīng

juàn
(
(
huò

jīng


yún

jué


xíng
jīng
fáng
yún
chū
cháng
hán
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāojīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
cháng
hán
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

(
(
jīng


西
jìn

)
)

jiū

jiā

jīng
xià

shí


èr
shí

juàn
bìng
shì
cháng
hán

fēn
què
běn


jīng

juàn

hòu
hàn

西

sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

yòu
jiān
zhōng
hán


juàn
zhōng
fēn
bié
shèng

jīng

qián
hòuèr
cún
èr
què

wáng


jiàn
lán

jīng

juàn
(
(

míng


shì

lián
jīng
jiù

yún

wáng


lián

zhōng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
jīn

hàn

yòu
jiān
zhōng
hán

sān
shí
juàn
zhōng
jiàng

jīng

qián
hòusān
cún
èr
què
lài
zhà

luó
jīng

juàn

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

yòu
jiān
zhōng
hán

sān
shí

zhōng
lài
zhà

luó
jīng
qián
hòuèr
cún
èr
què
wēi

cháng
zhě
liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
wēi
huá
)
)

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)
wēi

cháng
zhě
liù
xiàng
bài
jīng

juàn

dōng
jìn
tiān
zhú

shì
zhú
nán


(
(

sān

)
)
shàn
shēng

jīng

juàn
(
(

yún

chū
liù
xiàng
bài
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn

(
()
)

yòu
jiān
zhōng
ā
hán

sān
shí
sān
zhōng
shàn
shēng
jīng

qián
hòu
liù


èr
cún

què
duò
lán
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

shì
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
lài
zhà

luó
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

yòu

jīngsān
shí

zhōng
lài
zhà

luó
jīng
tóng
běn
huān

jīng

juàn
(
(

jīng

yún
quàn

yún
chū
zhōng
hán

shí
èr
)
)

yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

yǒu

bǎi

qiū
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
lìng

hàn

)
)
fán
rén
yǒu
sān
shì

chī


jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

jiè
zhū

qiū
yán


tiān
yǎn
shì
tiān
xià
rén
shēng

hǎo
chǒu
zūn
zhě
bēi
zhě
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

sān


què
)
)jīng
xià

shíshí

juàn
bìng
shì
zhōng
hán

fēn
què
běnwáng
sàng

jīng

juàn
(
(
huò
yúnwáng
jīng
yòu
yúnwáng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

yòu
jiān
zēng

běn
jīng
qián
hòuèr
cún
èr
què

chū

shí

juàn
pín

suō
luó
wáng
wèn

gōng
yǎng
jīng

juàn

yuán
wèi
yōu
chán

guó
wáng

yuè

shǒu


yòu
jiān
zēng

běn
jīng
qián
hòu


èr
cún
èr
què

chū

èr
shí
liù
juàn
zhǐ
mán
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
zhǐ

jīng
)
)

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


yòu
jiān
zēng

běn
jīng
qián
hòusān
cún
èr
què

chū

sān
shí

juàn
shèlián
yóu
zhū
guó
jīng

juàn
(
(

yún
yóu
zhū


)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúyòu
jiān
zēng

běn
jīng
qián
hòuèr
cún
èr
què

chū


shí

juàn


bān

huán
jīng

juàn
(
(

míng

ài
dào
bān

huán
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

yòu
jiān
zēng

běn
jīng
qián
hòusān
cún
èr
què

chū


shí
juàn


shí

piān
jīng
èr
juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
zēng

ā
hán
huò
yún

juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu
huò
yún

jīng

shí

piānxiǎn
bié
míng

wèi
xiáng
chū

juàn
zhōng
bǎi
liù
shí
pǐn
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
zēng

ā
hán
bǎi
liù
shí
zhāng
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo
wáng
sàng

jīng
xiàjuàn
bìng
shì
zēng

ā
hán

fēn
què
běn
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
shí
zhǐ
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

yòu

jīng
qún

bìng
yún

chū

ā
hán
zhū
cáng
zhōng
zhě

fēi
shì
běn
jīng
bìng
shì
zhuǎn

lún
lùn


jīng
què
běn

chù

chù
sān
guān
jīng

juàn
(
(
huò
yún

chù

chū

ā
hán
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó


niè
pán
hòu
zhū

qiū
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
)
)

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn


jiàn

zhī
wéi
néng
jìn
jié
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu

qiú
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

běn
xíng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

zhōngjīng

juàn
(
(
huò
yún
shuǐ

suǒ
piāo
jīng
huò
yúnjīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
biàn
便
xián
zhě
kēng
jīng

juàn
(
(
kēng

huò
zuò
zhān
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
suǒ
fēi

suǒ
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
liǎng

qiū


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
dào

shè


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shè


zài
wáng
shè
guó
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)weí

niàn
zhǐ
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
wèn
suǒ
míng
zhǒng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

cóng
běn
xiāng
yǒu
jīng

juàn
(
(
huò
yún

cóng
běn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

zuò

weí

zhōng
shēng
niàn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

shuō

shì
yǒu
zhū

qiū
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

qiū
suǒ
qiú

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
dào
yǒu

qiū
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

wéi
fēi
cháng
niàn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

(
(
ān
gōng
běn

cóng

jiàn

zhī
xià
yǒu
èr
shí
èr
jīng

yún
shì
ā
hán

juàn

zhōng

jīng

bèi

zhòng
zǎi

ān
gōng
yún

shì
ā
hán

juàn
zhě


zhǒng
ā
hán
zhī
zhōng
ér

de
zhǐjīn
qiěhán
zhī

)
)


qiū
niàn
běn

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shàn
è

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

qiū


xiāng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu
èr

běn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu
sān

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
rén
yǒu


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

wén
zhě
lèi
xiāng

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
lèi
xiāng

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
tiān
shàng
shì
wéi

shì
zài
rén
zhōng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

shàng
shì
cuò

)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
zhuǎ
tóu

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shēn
wéi

yǒu
fǎn

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shī


shēng
wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
ā

lún


luó
mén
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

luó
mén

míng

qīn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shēng
wén

luó
mén
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shēng
wén
fàn
zhì
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu
[
[
ā
-
-

+
+
sāng
]
]
jié
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shǔ

chéng

luó
mén
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

zài


guó
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

zài
yōu
duò
guó
jīng

juàn
(
(
jīng
zuò
yōu
suí
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shì
shí

fàn
shǒu
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu
sān
fāng
biàn
便
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
sān
fāng
biàn
便
jīng

jīng

yún
chū

chù
sān
guān
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

luó
mén

xìn
zhòng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

gào
hán

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


zhǐ
jīng

juàn
(
(
jiù

yún


zhǐ
běn
xíng
jīng

jīng

yún
chū
zhōng
ā
hán
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shuō
rén

shuō
rén


zhī

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)qiū
niàn
běn

jīng
xià
èr
shí

jīng

ān
gōng
yún
bìng
chū

ā
hán

ā
hán
sān
shí
zhāng
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū

ā
hán

běn
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


chù
sān
guān
jīng
xià

shíshí

juàn

bìng
shì

ā
hán

fēn
què
běn
shè
tóu
jiàn
jīng

juàn
(
(

yún
shè
tóu
jiàn
tài

míng
èr
shí


宿
jīng

yún
tài

míng
xīng
èr
shí


宿
jīng

yún

ěr
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu
qián
hòu
cún

què
(
(
cáng
zhōng

dèng

jīng
shì
shì
gāo


jīn

yǒu
shè
tóu
jiàn
jīngdèng


shè
tóu
jiàn

shì
tóng
běn


shuāng
chū

jīn
èr
běn

zǎi
wèi
xiáng
suǒ


huò


jīng

shì
cáng
zhōng
hán
tóu
jiàn
jīng
zhě

jiā
cuò
shàng
)
)

cáng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

yòu
qián
hòu


sān
cún

què


màn
wéi


shù
jīng

juàn
(
(

yún


wéi


shù
màn
huò
dàn
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
()
)

yòu

ā
nán
wèn
shì

jīng
děng
tóng
běn

qián
hòusān
cún

què
xiǎo
běn

jīng
èr
juàn
(
(
jìn
jiā
xiǎo

huò
yún
xiū
xíng
běn

huò
yún

宿
xíng
běn

)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

(
()
)
tài

běn

ruì
yīng
jīng
èr
juàn
(
(

yún
ruì
yīng
běn

)
)

hòu
hàn
wài
guó
sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

(
(

sān

)
)
guò

yīn
guǒ
jīng

juàn

dōng
jìn
tiān
zhú
sān
cáng

tuó

tuó
luó

(
()
)

yòu
qián
hòu
liù


sān
cún
sān
què

hǎi
cáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

hǎi
jīng
)
)

hòu
hàn
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

lán

(
()
)

yòu
qián
hòu
sān

èr
cún

què

shí
èr
zhāng
jīng

juàn
(
(
fáng

yún


téng

zhě
shǎo

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què
nàijīng

juàn
(
(
huò
yún
nài

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
zuì

bào
yīng
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què

lián
jiàng
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

wáng

huò
yún
jiàng
lóng
jīng
huò
yún
jiàng
lóng
wáng
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
cháng
zhě
yīn
yuè
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
chán

yào
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
chán

yào
jīng

juàn
(
(

míng
chán

yào
huò
sān
juàn
huò

jīng

)
)

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què
(
(
jīn
yǒu
chán

yào
jīng

juàn
wén

jiāo
cuò


liú
xíng

shān
fán

zhōng

shù
)
)


běn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)


běn
jīng

juàn
(
(

míng

běn
xīn
míng
jīng

míng


jīng
)
)qín
shā
mén
shì
shèng
jiān

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què

shī
jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què

nán
jīng

juàn
(
(

míng
yuè
nán
jīng
)
)

dōng
jìn
shā
mén
shì
sōng
gōng

(
(

èr

)
)

nán
jīng

juàn
(
(

míng
yuè
nán
jīng
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què
suǒ

zhì
huàn
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què
ā

shì
wáng
wèn


jīng

juàn
(
(

míng
ā

shì
wáng
jīng
)
)

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què


zhāng

jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
jiān

jīng

juàn
(
(

yún
jiān
xīn
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
jìng
fàn
wáng
bān

huán
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
quàn
jìn
xué
dào
jīng

juàn
(
(

běn

quàn

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
()
)
quàn
jìn
xué
dào
jīng

juàn
(
(

míng
quàn
jìn
jīng
)
)

sòng
shā
mén
shì
yǒng
gōng

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què
pín
qióng
lǎo
gōng
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì(
(
chū

shàng
)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
fēn

tán
wáng
jīng

juàn

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

)
)

yòu

sān

jié
jīng
tóng
běn

qián
hòu
liǎngcún

què
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(

míng

shā
jiā
wáng
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(

míng

shā
wáng
jīng
)
)

dōng
jìn
shā
mén
shì
sōng
gōng

(
(

sān

)
)

yòu
qián
hòu
sāncún
èr
què
liú
li
wáng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què
shēng
jīng

juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
zhì
yán

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què


jīng
èr
juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què

mén
chán
yào
yòng

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

mén
chán
jīng
yào
yòng


juàn

sòng

bīn
sān
cáng
tán


duō

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnèr
běn

què

gài

jié
shī
xíng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

gài

jié
shī
xíng
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnèr
běn

què
tài

mèng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

wéimèng
jīng

juàn
(
(

míng


mèng
jīng

míng
tài


mèng
jīng

míng
xiān
rén

mèng
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnèr
běn

què
shí
shàn
shí
è
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
zhī(
()
)
shí
shàn
shí
è
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
ā

tán
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnèr
běn

què
chán
jīng

juàn

hòu
hàn
yuè
zhī
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

(
()
)
chán
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnèr
běn

què
héng
shuǐ
jīng

juàn
(
(
bǎo
chàng

yún
héng
shuǐ
jiè
jīng

yún
héng
shuǐ

shuō
jiè
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
(
chū

shàng
)
)
héng
shuǐ
jiè
jīng

juàn
(
(
huò
yún
héng
shuǐ
jīng
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

(
(

èr

)
)

yòu
èr
jīng
tóng
běnběn
bìng
què

cóng
shè
tóu
jiàn
jīng
xià

shí
sān

liù
shí

juàn

chú

ā
hán
wài
zhū
zhòng

jīng
què
běn

xiǎo
chéng
jīng
dān

què
běn


bǎi

shí


bǎi

shí
juàn

běn
xíng
jīng

juàn

hòu
hàn
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

lán


běn
shēng
jīng

juàn

hòu
hàn
tiān
zhú
sān
cáng
zhú

lán

fēn
bié
shàn
è
suǒ

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

huǐ
guò

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāojīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo


xíng
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

xiǎo
bān

huán
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
huò
míng

huán
hòu
zhū

qiū
jīng
huò
yún

huán
hòu
biàn

jīng
huò
yún

huán
hòu

qiū
shì
biàn
jīng
huò
yún

bān

huán
hòu

qiū
shì
biàn
jīng
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

zhèng

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

fēn
míng
zuì

jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

nán

jiā
luó
yuè
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

chán
dìng
fāng
biàn
便jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

chán

jīng

juàn
(
(
yòu


jīng

)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

dāng
lái
biàn
miè
jīng

juàn

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

duò
luò
yōu

sāi
jīng

juàn
(
(
huò

yōu

sāi
)
)

hòu
hàn

西

sān
cáng
zhī
yào

wèn


shì
jīng

juàn

hòu
hàn
wài
guó
shā
mén
kāng


bào

jīng

juàn
(
(
huò
yún

bào
jīng
)
)

hòu
hàn
wài
guó
sān
cáng
kāng
mèng
xiáng

fàn
zhì
jīng

juàn


tiān
zhú
shā
mén
zhú

yán


lòu
jīng

juàn
(
(
ān
gōng

diǎn
zhōng
yǒu

míng

lòu
chāo
yún
chū
ā
hán
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

huǐ
guò

jīng

juàn
(
(

míng

shí
fāng

bài
huǐ
guò
wén
huò)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

xián
zhě

jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

fàn
zhì
jié
jìng
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

ā
zhì
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
yòu


guó

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

weí
lóu
wáng
shī

dǒng


jīng

juàn
(
(

běn
)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

lán

wáng
jīng

juàn
(
(

yún

lián
yīn
yuán
gōng


yún

lián
gōng

)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

bǎi

jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


yīn
shì
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān


huà
zuò

qiū
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

yōu
duō
luó

jīng

juàn
(
(
huò)
)


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

rén
mín
qiú
yuàn
jīng

juàn


yuè
zhī
yōu

sāi
zhī
qiān

zuò
chán
jīng

juàn西

sān
cáng
kāng
sēng
huìjiàn
lián
běn
jīng

juàn
(
(

běn
yǒujiàn

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú

shī
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúguān
xíngshì
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú


jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú

gèn
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúè
luó
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhútán
ruò
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúlóng
shī
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
lóng
shī


běn

jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúgěi


míng

jīng

juàn
(
(

yún
gěi


shì
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúlóng
wáng
xiōng

tuó

jiè
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúquàn
huà
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúyàn
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúyàn
wáng

bǎi
yàn

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiě

cháng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúchéng

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiàng
lóng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúxié

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúfàn
zuì
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhú
yīng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúsān
pǐn
xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

míng
sān
pǐn
huǐ
guò
jīng
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú

luó
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiǎ

jīng
èr
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúshā
mén
guǒ
zhèng
jīng

juàn
(
(
jīnzhì
guǒ
jīng
tóng
běn
)
)


西
jìn
sān
cáng
zhúpín

wéi
guó
wáng

rén
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiè
wáng
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiè

jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhújiè
luó
yún
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúwēi
cuì
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shì
shé


jīng

juàn
(
(

míng

shé
jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shìluó
hàn
jiā
liú
tuó

jīng

juàn
(
(
huò

luó
hàn

)
)


西
jìn
shā
mén
shìzhuǎ
jiǎ
qíng


jīng

juàn
(
(

míng
zhuǎ
jiǎ


jīng
)
)


西
jìn
shā
mén
shìshuāi

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìzhòng
shēng
wèi
rán
sān
jiè
jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìqiú

shuō

jīng

juàn


西
jìn
shā
mén
shìluó
xún

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
bié
shēng
zhōng
luó

shòu
寿
jīng

míng
)
)


西
jìn
shā
mén
shìzhì
chán

jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

fàn
tiān

shù
jīng

juàn
(
(

míng
zhū
tiān
shì
jīng
)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhū
tiān

jīng

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

fēn
wèi
jīng

juàn

dōng
jìn

西

sān
cáng

duō


jiǎn
zhū
zuì

jīng
shí
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

shí
èr
yīn
yuán
guān
jīng

juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

shàn

yōu

sāi
jīng

juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
zhì
yán

ā

hán
jīng
èr
juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
zhì
yán

shì
liù
shí
èr
jiàn
jīng

juàn
(
(
yòu

yún

juàn
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

qǐng
bān


qiū
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
bān
chí

yún
bān
shí
)
)

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

āniàn
zhāng
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

shí
bào

sān
tǒng
lüè
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luóshì


xiōng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún


wèn
shì


xiōng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

shēng

biàn
shí
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
jiàn
zhèng
jīng

míng
)
)

sòng

shì


jīng
shēngjīng

juàn

sòng
shā
mén
shì
huì
jiǎn


bǎi
běn
shēng
jīng

juàn

xiāo


西

sān
cáng


chéng

dǐng
shēng
wáng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
dǐng
shēng
wáng
jīng
)
)

hòu
hàn
shī

cháng
zhě
xián
shǒu
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

fàn
zhì
sàng

jīng

hòu
hàn
shī

[
[
kuáng
-
-
wáng
+
+

]
]
gǒu
niè
wáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
[
[
kuáng
-
-
wáng
+
+

]
]
gǒu
jīng
)
)

hòu
hàn
shī

qínjīng

juàn

hòu
hàn
shījīng

juàn

hòu
hàn
shī

shí

yīn
yuán
zhāng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shí

yīn
yuán
huò
zuò
shí
èr
)
)

hòu
hàn
shī

shā
mén
wéi
shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn

hòu
hàn
shī


shí


jiè
jīng

juàn
(
(
huò
yún

shí


xíng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

qiē

yào
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shuō
shàn
è
dào
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
ài

shēng
jīng

juàn
(
(

běn
yún
ài


shēng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


zhē

cóng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
tiān
wáng
xià
zuò
zhū
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shǐ
zào


shí
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shí
èr
xián
zhě
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shí
èr
xián
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

bìng


diào

jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
shàng
shí
jīng
chū
ā

tán
jīn


běn

zhòng

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yōu
duò
luó
jiā

jīng

juàn
sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


běn
wén
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
shàng
èr
jīng
chū
cháng
ā
hán

běn
yún
chū
ā

tán
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
ràng

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yǒu
xián
zhě

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


jué

nán
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
yún

jué

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

běn
cáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
shuō
ā
nán
chí
jiè
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
ā
nán
wèn

yīn
yuán
chí
jiè
jiàn
shì
jiān
pín

xiàn
dào
pín
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
gěixìng
jiā
wèn
yīng
shòu
shī
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
xiǎo
suǒ
zhèng

jiě
jīng
zhě
jīng

juàn
(
(
jīn

shàng
jīng

cuò
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


dào
jiā
nán
wèn
zhù
chù
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


dào
jiā
nán
wèn

běn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
xián
zhě
shǒu

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)


xíng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
yōu
duō
luó
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
xià

)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
zhān
tán
diào

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
è
rén
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
nán


nán
jīng

juàn
(
(
huò
yún
nán


luó
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

xìng
cháng
zhě
nán
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

xìng
cháng
zhě
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)
zhé

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng

diǎn
jīng
(
(
jīn

hàn

)
)

shù
jīng
èr
shí
juàn

wèi

shī


xiān


jīng

juàn

wèi

shī

tài

shì

běn

jīng
èr
juàn

wèi

shī

shēn
duàn
lián
jīng
èr
juàn

wèi

shī
jiàn
lián


jué
néng
jīng

juàn

wèi

shī

ā
nán

dào
jīng

juàn

wèi

shī

ā
nán
bān

huán
jīng

juàn

wèi

shī

ā


niàn

shēng
jīng

juàn

wèi

shī

shā
mén
fēn
wèi
jiàn
guài

jīng

juàn

wèi

shīběn
xíng
jīng

juàn
(
(
gāo
sēng
chuán
yún
bái)
)

wèi

shī

wéi
shòu
寿
jìn
tiān

shuō

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
mìng
jìn
tiān

jīng
)
)

wèi

shī


shì

jīng

juàn

wèi

shī

ā

lún
wèn

shì
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā

lún
suǒ
wèn

shì
jīng
)
)

wèi

shī


jié
wáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

jié
guó
wáng
jīng
)
)

wèi

shī
wáng
jīng

juàn

wèi

shī

nián
shǎo
wáng
jīng

juàn

wèi

shī

shì
guāng
tài

jīng

juàn

wèi

shī

cháng
zhě
nán

jīng

juàn

wèi

shīxíng
jīng

juàn

wèi

shīyīn
yuán
jīng

juàn

wèi

shī


duō
luó
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

duō
luó

tāi
jīng
)
)

wèi

shī

duò
jiā
jīng

juàn
(
(
jìn
yán
jiān
qiáng

zài
jìn

)
)

wèi

shī

pán

lóng
wáng
jīng

juàn

wèi

shī

niú


gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(
jiù


yǎng

)
)

wèi

shī

xíng

shí
niú
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
fàng

)
)

wèi

shī

duò
shì
jiā

niú
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
suí

)
)

wèi

shī


yán
jīng

juàn
(
(


shì
děng


yán
jīng
)
)

wèi

shījīng

juàn

wèi

shī

zhǐ

zhōng
jīng

juàn

wèi

shī

ān
bān
xíng
dào
jīng

juàn

wèi

shī

jiě
huì
wēi
miào
jīng

juàn

wèi

shī

shī
dào

dào
jīng

juàn

wèi

shī

xīn
qíng
xīn
shí
jīng

juàn
(
(
yún
yǒu
zhù
)
)

wèi

shī

jiǎn

xiàng
zhèng
jīng

juàn

wèi

shī

dào

guǒ
zhèng
jīng

juàn

wèi

shīyīn
yuán
jīng

juàn

wèi

shī

xiǎo
guān
shì
lóu
tàn
jīng

juàn

wèi

shī
jīng

juàn

wèi

shī


fāng
biàn
便
jīng

juàn

wèi

shī


weí
yuè
luó
míng
jiě
shuō
jīng

juàn

wèi

shī


yīn
jīng

juàn

wèi

shī

zhōng

zhuó
shì
jīng

juàn

wèi

shīchē
jīng

juàn

wèi

shī


zhèng
xié
jīng

juàn
(
(
yòu
yún

zhèng

xié
)
)

wèi

shī


zǒng
chí
jīng

juàn

wèi

shī


bèi
jīng

juàn

wèi

shī


shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn

wèi

shī

shí

nán
jīng

juàn

wèi

shī


shí
èr
zhāng
jīng

juàn
(
(
bié
yǒu
xiào
míng

shí
èr
zhāng
jīng
)
)

wèi

shī

bǎi

ài
jīng

juàn
(
(

chāo

gài

jié
jīng
)
)

wèi

shī

xiǎo
ān
bān
zhōu
sān
mèi
jīng

juàn

wèi

shī

chán
shù
jīng

juàn

wèi

shī

qún
shēng

jīng

juàn

wèi

shī

shí
èr

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
shí
èr
pǐn
shēng

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
ā
nán
bīn


shí
shī
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
bīn


shí

shī
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

chē
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
zhōng
ā
hán
zhōng

zhòng


jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
hǎi
yǒu

shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
nán
děngjīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
jiā


shuō


jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

(
(


西
jìn

)
)
weí
liú
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
weí
liú
wáng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)

jiā
nán
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
jiā
liú
duō
wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
fàn
zhì

sūn
jīng

juàn
(
(


yún
fàn
zhì

xùn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
bēi
xīn


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


shì
dào
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
cháng
zhě
wēi
shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
chī
zhù
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
diào

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


shā
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)
fēn

shè

jīng

juàn
(
(
huò
zuò
fēn
shēn
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)wáng
jīng

juàn

sān
qín
shī

ā
duō
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
ā
tuó
)
)

sān
qín
shī

tuó
xián
wáng
jīng

juàn

sān
qín
shī


tuó
huǐ
guò
jīng

juàn

sān
qín
shī

fāng
děng
jué
jīng

juàn

sān
qín
shī


qiū
èr
shì
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
sān
shì
)
)

sān
qín
shī

ā
nán
wéi

dào
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
nán
wéi

dào
suǒ
zhòu
jīng
jīn

shì
cáng
zhōng

dèng

jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
wáng
shè
chéng
líng
jiù
shān
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
wáng
shè
chéng
líng
jiù
shān
yào
zhí
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)

dào
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)

zài
zhú
yuán
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)

wéi
rén
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
dào

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
ā


qiū
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)


jīng

juàn
(
(
jīn

shì
hǎi


jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
shàn

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)


jiàn
tuó
weí
wèi
luó
jìn
xìn

qiū
děng

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
jìn
xìn

qiū
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

qín

)
)
píng
shā
wáng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
guān
zhōng

jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
yǒu

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

bǎi

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


yuè
guó
pín
rén
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

xié
yuè
guó
pín
rén
lìn

tóu
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


jīng

jīng

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
huài

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
yāo
guài
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
ā
bān


huán
jīng

juàn
(
(

běn
zuò
táo
shè


huán
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

fēi
cháng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

shī
gài
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
yào
zhēn
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
běn

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
quàn

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
shí


jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
jīn
yīn
yuán
tóng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
huì
xíng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
wèi
shēng
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
wèi
shēng
yuàn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

wài

wéi
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
dào
jìng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

shì
běn

jīng

juàn
(
(
jiù

yún

shì
xíng
běn
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
bǎi
bǎo
sān
mèi
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
sān
chéng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)


shù
jīng

juàn
(
(
jiù

yúnshù
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

gài


jīng

juàn
(
(
jīn

shì

gài

jié
shī
xíng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
tài

zhì
zhǐ
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
dào

zhāng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

xiāng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
yóu
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
fēn
rán
huán
guó
jiā
luó
yuè
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

yīn
shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

jué

shì
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
shí

weí
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
fēn
bié
liù
qíng
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
sān
shī
gài
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

bǎo
sān
mèi
jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)

zhì

jīng

juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
liáng


jīng
(
(
jīn

liáng

)
)
chū
yào
jīng
èr
shí
juàn
xíng
dào
jīng

juàn
cháng
ā
hán
jīng
sān
juàn
(
(
yòu
yún

shì
cán
quē
cháng
ā
hán
jīng
)
)
hóng
dào
jīng
èr
juàn

tiān
wáng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
hòu
yǒu
zhòu

rén
suǒ

)
)
zhū
tiān
ā

lún
dǒu
jīng

juàn
jīn


jīng

juàn
(
(zhōng
yǒu
yòu
yún

chū
běn
)
)
zhì
chán
guǐ
mèi

ān
jīng

juàn
zhān

guó

shuō
jiè
jīng

juàn

zài
shì
zhī
shān
shuō

jīng

juàn

sān

shì
jīng

juàn


shì
jīng

juàn

kāi


jīng

juàn


xíng
jīng

juàn
yīn

shēng
sān
xīn
jīng

juàn


jīng

juàn


běn
yuán
jīng

juàn
shì
jiā
wén
zhī

jīng

juàn

jiā
shā
yuán

juànjīng

juàn
jiā

jiě
jīng

juàn
jiā

yīn
yuán
jīng

juàn
shè


wèn
shǔ
jīng

juàn
jiā


zhèng

shì
jīng

juàn
shè


tàn


rén
jīng

juàn
shè


shēng

西
fāng
jīng

juàn
shèlián

huán
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
shēng
jīng
zhōng
shè


bān

huán
jīng
)
)

lián
suǒ
wèn
jīng

juàn

lián
yīn
yuán
jīng

juàn
ā
nán
jiàn
biàn
jīng

juàn
nán
tuó
jīng

juàn
ā

hán

niàn
jīng

juàn
luó
hàn


jīng

juàn
bīn
tóujīng

juàn
ài
xíng

qiū
jīng

juàn
ài
shēn

qiū
jīng

juàn
zhān

qiū
jīng

juàn
shàn
xīng

qiū
jīng

juàn
liù
qún

qiū
jīng

juàn

zài
wáng

qiū
jīng

juàn
luóqiū
jīng

juàn

qiūjīng

juàn
xuán
jiè
wèi
lái

qiū
jīng

juàn
(
(
jīn

xuán

cuò
)
)

qiū

xiāng
jīng

juàn
shì
zhǒng

jīng

juàn
zūn
zhě

cuō

jīng

juàn

bīn
èr
shā

jīng

juàn
shā

chí
jiè
jīng

juàn
hǎi
zhōu
yōu

sāi
huì
jīng

juàn
xián
zhě

shì
jīng

juàn


xiū
xué
jīng

juàn


xíng

zhōng

zéi
jié
jīng

juàn


jīng
jìn
jīng

juàn
jiā

luó
yuè
wèn

jiè
jīng

juàn

luó
yán
tiān
wáng
jīng

juàn

shā
mén
tiān
wáng
jīng

juàn


tiān
wáng
jīng

juàn
zhū
tiān
shòu
寿
jīng

juàn

xiàn
chéng

jīng

juàn

wáng
jiè
(
(

shì
shì

)
)
jīng

juàn
jìng
fàn
wáng
jīng

juàn

zàng
yuè
tóu
tán
wáng
jīng

juàn
ā

wáng
zuò
xiǎo
ér
shí
jīng

juàn
(
(
jīn

chū

wáng
chuán
)
)
xiǎo
ā

wáng
jīng

juàn
yōu
tián
wáng
zhào
shì
xīn

jīng

juàn
(
(
jīn

shì

chéng
cáng
zhōng
yōu
tián
wáng
jīng
)
)
jiā

wáng
tóu

shī
jīng

juàn
guǒ
zūn
wáng
jīng

juàn


shì
jīng

juàn
jiàng
kǒng
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

kǒng

cuò
)
)

luó
wáng
jīng

juàn

dēng
wáng
jīng

juàn
shè

guó
jīng

juàn
luó


wáng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
guó
wáng
luó

[
[

*
*
(
(
huà
-
-
shān
+
+
jiǎ
)
)
]
]
jīng
)
)


weí
yuè
wáng
jīng

juàn
liú
shā
wáng
jīng

juàn
shí

wáng
jīng

juàn
wáng

zhú
shī
jīng

juàn
quàn
wáng
chí

jiè
jīng

juàn
tài

zhān
shè
luó
chà
jīng

juàn
cháng
zhě
shèng

jīng

juàn
cháng
zhě

xīn
jīng

juàn
cháng
zhě
rén
xián
jīng

juàn
cháng
zhě
huán
luó
yuè
jīng

juàn

wèn
chún
tuó
cháng
zhě
shòu

jìng
xíng
jīng

juàn

luó
mén
wèn
shì
jīng

juàn

luó
mén
děng
zhēng
shuō
jīng

juàn
liù
shī
wáng
jīng

juàn

jiàn
zhāi
jīng

juàn
míng
xīng
fàn
zhì
jīng

juàn
dōu

fàn
zhì
jīng

juàn
fàn
zhì

tuó
jīng

juàn
fàn
zhì

huǒ
jìng
jīng

juàn
fàn
zhì
wèn

jīng

juàn
fàn
zhì

jīng

juàn
fàn
zhì
hǎo

jīng

juàn
fàn
zhì
yín

jīng

juàn
fàn
zhì
liù
shī
jīng

juàn
tiān
hòu
xián

jīng

juàn


wèn
jīng

juàn
pín

shǎo
shī
huò
hóng
bào
jīng

juàn

jiā

jīng

juàn
èr
rén
zuò
shā
mén

duàn
xiōng
shé
jīng

juàn


shā
zhān
tuó
luó
jīng

juàn
yǎn
néng
shì
shā
rén
jīng

juàn


sān
xiōng

jīng

juàn
ā
jiàn

jīng

juàn

lán

jīng

juàn
xiǎo
shēn

jīng

juàn

luó
nài
huī

xìng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò


)
)

xìng
jiā
zhǔ
kòu
shū

jīng

juàn

wèi
jīng

juàn
qiáng
luó
jīng

juàn
jīn
zhuǎn
lóng
wáng
jīng

juàn


lóng
wáng
jīng

juàn
sān
lóng
wáng
jīng

juàn

wáng
jīng

juàn
xiē
wáng
jīng

juàn

lóng
shé
shī
jīng

juàn
fàng
niú

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
fàng
niú
jīng
)
)
yǎng
niú
jīng

juàn
yán
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
yán
luó
wáng

tiān
shǐ
使
zhě
jīng
)
)
è
饿
guǐ
jīng

juàn
tiě
chǔ


jīng

juàn
yuán
jīng

juàn
yào
jīng

juàn

huì
jīng

juàn
huì

jīng

juàn


jīng

juàn
shēn
shù
jīng

juàn
xuǎn

jīng

juàn

shī
jīng

juàn

zhù
shàn
jīng

juàn

lái
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng

lái
shì
shí
jīng
)
)
xiào
shùn
jīng

juàn
yuán
běn
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
yuán
běn
zhì
jīng
)
)

shì
jīng

juàn

cáng
jīng

juàn
míng
zhù
jīng

juàn
shàn

jīng

juàn
zhí
zhì
jīng

juàn
míng
xiāng
jīng

juàn
guài

jīng

juàn
miè
guài
jīng

juàn
běn

jīng

juàn
àn

jīng

juàn
zhū

jīng

juàn

tuō
jīng

juàn

yuàn
jīng

juàn
bǎo
jiàn
jīng

juàn
zhēn

jīng

juàn
míng

jīng

juàn
jiàn
zài
jīng

juàn
shì
lùn
jīng

juàn
(
(
yòu
yún

shì

zhì

lùn
chāo
zhī

juàn
)
)

shì
jīng

juàn
zhǐ
jiě
jīng

juàn
(
(
yòu
yúnzhǐ

jiě
)
)
shì
xué
jīng

juàn

dào

jīng

juàn
zhū


jīng

juàn
shuō
rén
shēn
jīng

juàn
shī


jīng

juàn


shī
jīng

juàn
jiè


jīng

juàn
wèi
shēng
huǒ
jīng

juàn
wèi
shēng
zāi
jīng

juàn
niàn

pǐn
jīng

juàn


shān
jīng

juàn
chéng
bài
pǐn
jīng

juàn
(
(
jīng

huò
yún
chéng
bài
pǐnshì
lóu
tàn
jīng
zhī

pǐn
jīn
jiǎn
lóu
tàn


pǐn
)
)
shì
jiān
zhēn
bǎo
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shì
jiān
suǒ
wàng
zhēn
bǎo
jīng
)
)
xiàn
dào
shén

jīng

juàn
chéng
xíng

xiǎng
jīng

juàn
huǐ
guò
chú
zuì
jīng

juàn
shēn

jiǎo
xìng
jīng

juàn

shī
chí
jiè
jīng

juàn
shēng

西
fāng
zhāi
jīng

juàn
zào

shì

jīng

juàn
yǒu

wǎng
jiě
jīng

juàn
cháng
ā
hán
fāng

jīng

juàn
lìng
rén
xiào
yǒu

jīng

juàn
rén

chū
jiā
zhě
jīng

juàn
xīn
yīng
shēn
tān

jīng

juàn

shuǐ
huǒ
fēng
kōng
jīng

juàn
qiú

zhě
chú

jīng

juàn
chí
jiè
jiào
rén

shā
shēng
jīng

juàn

yuè
shí
jīng

juàn
gōng
gāo
jiāo
màn
yǒu
èr
bèi
jīng

juàn
huān


shī
yǒu

shì
jīng

juàn
(
(
běn
zuò
huān


)
)
sān
mèng
jīng

juàn
sān
huǐ
chù
jīng

juàn
sān
chéng

dāng
jīng

juàn

shǔ
jīng

juàn

děng

jīng

juàn

zhèng
duàn
jīng

juàn

hòu
jīng

juàn

shǔ
jīng

juàn


shì
jīng

juàn

luàn
jīng

juàn

xié
jīng

juàn
liù
chán
jīng

juàn
liù

liù
shí
xíng
jīng

juàn
liù
bèi
ā
weí
yuè
zhì
jīng

juàn

zhòng
jīng

juàn

liú
jīng

juàn

shǐ
使
jīng

juàn

bèi
rén
héng

jīng

juàn

suì
zuò
shàn
jīng

juàn

fāng
wàn


cháng
jīng

juàn

shuāng
jīng

juàn
jiǔ
jié
jīng

juàn
jiǔ
nǎo
jīng

juàn
jiǔ
dào
guān
shēn
jīng

juàn
shí

sēng
jīng

juàn
shí
èr

jīng

juàn
shí
èr
ā
liàn
ruò
gāo
xíng
jīng

juàn
shí
èr

jīng
míng

juàn
sān
shí
èr
sēng

jīng

juàn
sān
shí


jīng

juàn

shí

xiāng
jīng

juàn
liù
shí
pǐn
jīng

juàn
liù
shí
èr

jīng

juàn

shí
èr
guān
jīng

juàn
bǎi

jīng

juàn
weí

sān
mèi
jīng

juàn
yuè
diàn
sān
mèi
jīng

juàn

yán
sān
mèi
jīng

juàn
ā

sān
mèi
jīng

juàn
chán
xíng

jīng

juàn
(
(
jīn

shì
cáng
zhōng
chán
xíng

xiǎng
jīng
)
)


shān

jīng

juàn

yuè

jīng

juàn
hǎi
shuǐ

jīng

juàn
yào
cǎo

jīng

juàn
gōng

tiān

jīng

juàn
xián
jié

jīng

juàn
jīn
gāng

jīng

juàn
bǎo
cáng

jīng

juàn
míng
zhū

jīng

juànjīng

juànjīng

juàn

chū
yào
jīng
xià
èr
bǎi
sān
shí

jīng

bìng
shì
liáng
sēng
yòu

zhōng
xīn

shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)

cóng
dǐng
shēng
wáng
yīn
yuán
jīng
xià
zhū
shī

jīng

qún

zhī
zhōng
dàn

míng

jiǔ
kuī

běnxún


xiǎo
èr
chéng
shí
nán
quán
dìng

qiě

fēn
pàn
shàng
duō
cān
shè
xìng
zhū
míng
shì
xiáng
ér
zhèng
zhī

xiǎo
chéng

què
běn

sān
shíshí
èr
juàn
sēng

jiè
běn

juàn

cáo
wèi
tiān
zhú
shā
mén
tán

jiā
luó

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎng


běn
zài
cáng

běn
què
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn
(
(
huò
yún
shí
sòng


qiū
jiè
)
)


qín

西

shā
mén
tán

chí
gòng
zhú

niàn

(
()
)
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

chū
(
(

èr

yòu
cháng
fáng

yún
tài
yuán
liù
nián
tán

lán

sēng
chún
tán

chí
zhú
sēng
shū
sān
jiā
běn

wéi

juàn
jiàn
bǎo
chàng

jǐn
àn
qún

sēng
chúnguó

shí
sòng

jiè
fàn
běn
jiāng
lái
lìng
tán

chí
děng

chū
wéi

sēng
chún

tán

chí
tóng
shì

běn

zhú
sēng
shū
qún


míng

zhī

běn
cóng

ér

wèi
xiáng
suǒ

)
)

yòu
jiān

běn
qián
hòu
sān


cún
èr
què

qiū

jiè

juàn
(
(
huò
yún

qiū

jiè
jīng
chū
shí
sòng

)
)


西
jìn
sān
cáng
zhú(
()
)

qiū


jiè

juàn
(
(

yún
shí
sòng

qiū

jiè
)
)


qín

西

shā
mén
tán

chí
gòng

niàn
děng

(
(

èr

)
)
shí
sòng

qiū

jiè
suǒ
chū
běn


juàn

yáo
qín
liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

(
(

sān

)
)

(
(
yòu
cháng
fáng

yún
sēng
chúnguó

fàn
běn

niàn
wéi

wén
fán
hòu
zhú

tài
shān
gǎi
zhèng
zhī
jiàn
bǎo
chàng

jīn


niàn

zhě

tán

chí
tóng
shì

jiè
suǒ
chū


ér
bié
cún
zhī
)
)

qián
hòu
sān


běn
bìng
què

shā
sāi
jié


juàn
(
(
chū

shā
sāi

)
)

sòng

bīn
sān
cáng

tuó
shí
děng

(
(
dān
běn
)
)

shā
sāi

chāo

juàn

shī

guó
shā
mén
sēng
(
(

zhī
nián
dài
chū
bǎo
chàng

dān
běn

sòng
)
)
jiā

jìn
jiè
jīng

juàn
(
(

míngqiū
jīng

míng
zhēn
wěi
shā
mén
jīng
)
)

dōng
jìn
shā
mén
shì
tuì
退
gōng

(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què
yōu

sāi

jiè
jīng

juàn
(
(

míng

xiāng
jīng
)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎngcún

què

wèn

shì
èr
juàn

dōng
jìn

西

shā
mén
tán


(
()
)

wèn

shì
èr
juàn

dōng
jìn

bīn
shā
mén
bēi

luó
chā

(
(

èr

)
)

yòu
èr

shì
tóng
běnběn
bìng
què
(
(
jìng
tài

yún
hòu
qín
tánshí
sòngshì
wèn
èr
juàn
bǎo
chàng

yún
hòu
qín

bīn
shā
mén
tán


shè

shí
sòng


shì

juàn

zhī
èr
shuō
duō
shì

jiā
rén
míng
chà

huò

shì
qiánzhě
cháng
fáng

diǎn
èr

bìng
yún
dōng
jìn
suǒ
fān
fēi
qín
dàièr

wéi
zhèng
fáng

yòu
yún
tán


zhě
míng


sēng


xiāng
jiāo
shè
fēn

chà
shū
shèn
yào

shàn
fáng

jīn
cáng
zhōng
yǒu

bǎi
wèn
shì
jīng

juàn
yǒu
sān
shí
sān
zhǐ

míng


sēngcān
shè
shì
rán
míng


tóng

zhī
suǒyún
chū
shí
sòng

zhě


bǎi
wèn
jīng
zhōng
míng
sān
shí
jiǔ

shòu

děng
shì


shí
sòng

tóng
dàn

míng

yǒu
shū
wèi
wéi

dìng
hòu
zhū

jiàn
xiáng
ér
zhèng
zhī
)
)
jiào
shòu

qiūjuàn

dōng
jìn

bīn
sān
cáng

tán
sēng
(
(
dān
běn
)
)
jiào
shòu

qiū

èr
suì
tán
wén

juàn
(
(
huò)
)


qín

西

shā
mén
tán

chí
gòng
zhú

niàn

(
(
dān
běn
)
)
èr
bǎi
liù
shí
jiè
sānèr
juàn
(
(

jiā


qiū

)
)

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán
zhuàn

(
(
yòu

jiè

yún
jìn
tài
yuán
liù
nián
xīn

liù
yuè
èr
shíqiū
zhú
tán

lán
zài
xiè
zhèn

西sān
jiè
dào

yuè
shí

zhī
yòu
cháng
fáng

diǎn
èr


jìng
mài
jīng

zhī
zhōng
bìng
yún
hàn
míng

shí
shā
mén
zhú

lán

èr
bǎi
liù
shí
jiè


èr
juàn
jīn
xiáng

shuō

dìng

rán
dāng


chū
xīng
jiè

wèi
bèi
jiè
zhī


cóng

ér
lái
jīn

jiàn
suǒ
cái
zhī
shì
zhú
tán

lán
suǒ

zhī
zhě
èr
rén
míng
xìng

tóng

jiā

shàng
tánhuán
shì

lán

gāo
sēng
chuán

lán
suǒ

dàn
biāo
jiè
míng
jīn


zhōng
fèi
zhītán

suǒ

fēi
shì
zhèng
fān


zhī
zhōngzǎi
dàn

èr
shuō
chà


cún
ér

zhī
)
)

juàn
(
(

yán

宿


)
)

xiāo


西

sān
cáng


chéng

(
(
dān
běn
)
)
sēng

duō


juàn
(
(
chén
yán
zǒng
shè
)
)

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(
dān
běn
)
)

jiào


jīng
sān
juàn
(
(
huò
yún

jiào


sān
mèi


yún

jiào
sān
mèi

huò
èr
juàn
)
)


西
jìn
shā
mén
(
(
dān
běn
)
)
liù
zhāi

jiè
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(
dān
běn
)
)
xián
zhě


jīng

juàn
(
(

yún
wēi

)
)

sòng

shì


jīng
shēng

(
(
dān
běn
)
)
sēng
míng
shù
shì
xíng

juàn

hòu
hàn
shī


qiū
zhū
jìn


juàn

hòu
hàn
shīsēngqiū
yào


juàn
(
(

míng


sēngqiū
suí
yòng
yào


)
)

hòu
hàn
shī

shā

shí
jiè
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
shā

jiè
)
)

hòu
hàn
shī


qiū

shí
jiè
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

xián
zhě

jiè
jīng

juàn

hòu
hàn
shī

yōu

sāi
wēi

jīng

juàn

hòu
hàn
shī


jiè
jīng

juàn

wèi

shīzhì
jīng

juàn

wèi

shī

shā


wēi


juàn

wèi

shī

dào
běn

jiè
jīng

juàn

wèi

shī

wēi

jīng

juàn
(
(

jīng

zhōng

jīng

)
)

wèi

shī

yīng
xíng


juàn

sēng
yòu

yún
ān
gōng
shī

jīng
(
(


西
jìn

)
)


wēi

suǒ

jīng

juàn
(
(
huò
yún


sēng

jīng
gāo
sēng
chuán
yún
bái)
)

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
jié
jiè
wén
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)
shā


jiè

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)

jiè
bào
yīng
jīng

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

jīng
(
(
jīn

sòng

)
)

xiǎo
chéng
lùn
què
běn

jiǔ

liù
shí

juàn

shè
lùn


juàn

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què

shè
lùn
běn
shí
liù
juàn

chén
tiān
zhú
sān
cáng
zhēn


yòu


shè
běn
lùn

qián

shì

jīn

yán
lùn
běn

shí
liù
juàn

wèi
xiáng
suǒ

ā

tán
xīn
shí
liù
juàn
(
(
huò
shí
sān
juàn
)
)


qín

bīn
sān
cáng
sēng
(
()
)

ā

tán
xīn
shí
sān
juàn

dōng
jìn
shā
mén

xiǎn
gòng
jué
xián

(
(

èr

)
)

ā

tán
xīn
shí
sān
juàn
(
(
gēn
běn
shí
juàn


chéng
shí
sān
juàn

huò
shí

juàn
)
)

sòng
wài
guó
shā
ménluó
děng

(
(

sān

)
)

(
(
yòu
cháng
fáng

yún
sòng
wén

dài
wài
guó
shā
ménluó

zhì

pǐn
yuán
ài
wèi
jìng
suì
chuò
hòu
qiú

dōu

chéng
shí
sān
juàn
jiàn
gāo
sēng
chuán
fáng

zhī
zhōngluó

qiú
cún

běn
táng

diǎn


fān
jīng

tóng

jīn

qiúdàn

qián
què
gēng

zài
fān
qián
hòu

cún

wéi
wèi
dāng
jīn

wéi

běn
jiàn
liú
xíng
zhě
cháng
fáng

yún
sòng
wén

dài
tiān
zhú
shā
mén
sēngyuán
jiā
shí
nián
jiè

jiàn
shàn


cáng
míng

xīn
dào
chǎng
huì
guānmiào
jiě

xīn
fěng
sòng
tōng

xiān
sān
cáng
děng
suī


chū
wèi

shàn
xiě
gēng
qǐng
zhòng
fān
bǎo
yún
chuán

guān


shòu

zhōu
nǎi


zhī
jiàn
xíng
zhī
zhě
shì

hòu
běn

)
)

qián
hòucún
sān
què
sān


lùn
èr
juàn
(
(
huò
yún
sānlùn

)
)


qín
tiān
zhú
sān
cáng
tán

nán


(
()
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què


dào
rén
wèn
lùn

juàn

yuán
wèi

luó
mén

tán
bān
ruò
liú
zhī

(
(
dān
běn
)
)


tuó
luó
yīn
yuán
lùn
èr
juàn

zhōu

wén
shì
tiān
zhú
sān
cáng

shè
jué
duō
děng

(
(
dān
běn
)
)
liù

ā

tán

juàn

sēng
yòu

zhōng
shī

lùn
(
(
jīn

sòng

)
)

shèng
xián

chuán
què
běn


shíbǎi

shí

juàn
xiū
xíng
dào

jīng

juàn
(
(
huò
yún
shùn
dào
xíng
jīng
huò
liù
juàn
)
)

hòu
hàn
ān

sān
cáng
ān
shì
gāo

(
()
)

yòu
qián
hòu
sān

èr
cún

què
sēng

luó
chà

èr
juàn


qín
tiān
zhú
sān
cáng
tán

nán


(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què


cáng
jīng
liù
juàn

sòng
liáng
zhōu
shā
mén
shì
bǎo
yún

(
()
)


cáng
chuán

juàn

yuán
wèi
zhāo
xuán
tǒng
shì
tán
yào

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
sān


cún
èr
què
ā
lán
ruò

chán
jīng
èr
juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu

zuò
chán
sān
mèi
jīng
tóng
běn
qián
hòu
liǎng


cún

què
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què

xiān
jīng

juàn

sòng
tiān
zhú
sān
cáng
qiú


tuó
luó

(
(

èr

)
)

yòu
qián
hòu
liǎng


cún

què

mén
chán
yào
yòng

jīng

juàn