心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十七卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别录中删略繁重录第四(一百四十七部四百八卷)...

开元释教录第十七卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí

juàn
(
(
bié

zhī

)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié

zhōng
shān
lüè
fán
zhòng(
(

bǎi

shíbǎi

juàn
)
)

shān
fán

zhě

wèi
tóng
běn

míng

huò
guǎng
广
zhōng
lüè
chū


wéi
fán
shèng
jīn
bìng
shān
chú

dàn

nián
suì
jiǔ
yān
gòng
chuán
éyíng
juàn
zhì
yǒu
fèi
gōng
láo

jīn
zhě
xiáng
jiāo

tóng
zhēn
míng

shī


wéi
tiáo

yǒu

guān
yān

xīn
kuò
chū
bié
shēng
jīng

liù
shíbǎi

shí

juàn

kōng
cáng
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yún
fāng
děng
wáng

kōng
cáng
jīng
huò
zhí
yún

kōng
cáng
jīng
huò

juàn
)
)

yòu

jīng

shì


jīng
zhōng

kōng
cáng


pǐn
bié
chāo
liú
xíng


zhōu

yúnqín
dài
shā
mén
shèng
jiān

zhě
miùshèng
jiān

zhě
què
běn

kōng
cáng


wèn
chí
jīngjīng

juàn

yòu

jīng


shìkōng
cáng
pǐn
zhōng
bié
wén
chāo
chū

zhū

jiē
yún

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

zhě
miù


qiē
shī
wáng
suǒ
xíng
tán

luó

jīng

juàn

yòu

jīng

chū
liù


jīng
shīzhōng

zhū

jiē
yún

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

zhě
miù


fāng
guǎng
广

lái
xìng

wēi

cáng
jīng
èr
juàn

yòu

jīng


shì
jiù
huá
yán
jīng
bǎo
wáng

lái
xìng

pǐn
bié
chū
liú
xíng

chū
jiā
zhèng
xìn

èr
huì
chū
yuán

zhì
zhī

shǒu

cháng
fáng
děng

bìng
yún


西
jìn
shī

zhě
miù

suí
yuàn
wǎng
shēng
jīng

juàn
(
(

míng
guàn
dǐng
suí
yuàn
wǎng
shēng
shí
fāng
jìng

jīng

yún

guǎng
广


jīng
)
)

yòu

jīng

shì

guàn
dǐng
jīng

shí

juàn

guǎng
广
pǐn

huò
yǒu
jīng
běn
zài

shí
èr

cháng
fáng
děng

jiē
yún


dài
yōu

sāi
zhī
qiān


huò
yún

西
jìn
sān
cáng
zhúzhě

èr

miù

yào
shī
liú
li
guāng
jīng

juàn
(
(

míng
guàn
dǐng

chú
guò
zuì
shēngjīng
)
)

yòu

jīng

shì

guàn
dǐng
jīng

shí
èr
juàn

huò
yǒu
jīng
běn
zài

shí


cháng
fáng
děng

jiē
yún

sòng
dài

鹿


shā
mén
huì
jiān

zhě
miù


bān
ruò

èr
huì
jīng

shí

juàn
(
(
shí


yún
xīn


pǐn
fàng
guāng
bān
ruò
)
)

bān
ruò


huì
jīng

shí

juàn
(
(
shí


yún
xīn

dào
xíng
xiǎo
pǐn
bān
ruò
)
)

yòu
èr
jīng

shí

gòng
chuán
yún

shì
sān
cáng

jìng
suǒ


bié
gǎi


chāo
xiě
liú
xíng

jiǎn
xún
jìng
gōng
jīng


zēng
bié


jīng


kān

wén
nǎi


bān
ruòkǒng

zhī
wěi


shù
zhī
zuì
shēng
tiān
wáng
bān
ruò
jīng

juàn
(
(

yún
xīn

shēng
tiān
wáng
bān
ruò
)
)

yòu

jīngbān
ruò

liù
huì

jiù
shēng
tiān
wáng
bān
ruò

tóng
běn


màn
shū
bān
ruò
jīng
èr
juàn
(
(

yún
xīn

wén
shū
bān
ruò
)
)

yòu

jīngbān
ruò


huì
màn
shū
shì

fēn

jiù
wén
shū
bān
ruò

tóng
běn
bān
ruò
jīng

juàn

yòu

jīng


bān
ruò

shí
huì
bān
ruò


fēn


jīn
gāng

shì
jīng
èr
juàn

yòu

jīng


diǎn

yún
shī

zhě
fēi


jīn
xún

běn
nǎi
chū

juànshì
jīng
zhōng

cóng


juàn
chū


zhǐ

yán


hòu


xíngxià
shēng


zhì


juàn

wén

quán
tóng
zēng

ā
hán
jīng

juàn
(
(
sān
zhǐ
)
)

yòu

jīng

chū
zēng

ā
hán
jīng

èr
shí

juàn

chāo
chū
èr
jīng

chū
míng

fànmíng

shí

hòu
míng

biàn

cháng
fáng

yún


西
jìn
shā
ménzhě
miù

xíng

xíng
xiàn
bào
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)

yòu

jīng
chū
zēng

ā
hán
jīng

sān
shí

juàn
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
sān
zhǐ
)
)

yòu

jīng
chū
zēng

ā
hán
jīng


shí
liù
juàn

zhōu

biān
zài

chéng
cáng
zhōng

yún

bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng
tóng
běn


zhě
miù

jiè
xiāng
yīng

jīng

juàn

yòu

jīng

chū

ā
hán
jīng

sān
shí
juàn

cháng
fáng

yún

dōng
jìn

西

shā
mén
zhú
tán

lán

zhě
miù


qiū
wèn

duō
yōu

sāi
mìng
zhōng
jīng

juàn

yòu

jīng


chū

ā
shè
jīng

sān
shí
juàn

cháng
fáng

yún


西
jìn
shā
ménzhě
miùcháng
zhě
jīng

juàn

yòu

jīng

chū

ā
hán
jīng


shí
liù
juàn

cháng
fáng

yún

hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

zhě
miù

yǒu
zhòng
shēng
sān
shì
zuò
è
jīng

juàn

yòu

jīng

chū
chū
yào
jīng


juàn

cháng
fáng

yún


西
jìn
shā
ménzhě
miù

chū
jiā
gōng

jīng

juàn

yòu

jīng

chū
xián

jīng
chū
jiā
gōng

pǐn
chū

cháng
fáng

yún


dài
yōu

sāi
zhī
qiān

zhě
miù


wéi
nián
shǎo

luó
mén
shuō
zhī
shàn

shàn
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng


juàn
cháng
fáng

yún
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

zhě
miù
)
)

wéi


luó
cháng
zhě
shuō
gēn
shú
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng


juàn
cháng
fáng

yún
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

zhě
miù

)
)

wéi
wài
dào

shēn
shuō


jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng

shí

juàn
cháng
fáng

yún

dài
yōu

sāi
zhī
qiān

zhě
miù

)
)
ā

wáng
shī
bàn
ā


guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng

èr
shí

juàn
)
)
chán

mǎn

jīng

juàn
(
(
chū

ā
hán
jīng

èr
shí
jiǔ
juàn

cháng
fáng

qián
hòu
liǎng

zhě
bìng
miù

)
)

yòu
shàng

jīng

zhōu

zhī
zhōng
biān
zài
què
běn
jīng


jīn
jiǎn


běn
bìng
chū

ā
hán
zhōng


shì
bié
shēng
chú
zhījié

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

jiǔ
juàn
)
)
zūn
zhě

tuó

yǐn
dǎo
zhū
rén


sēng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
huán
běn
guó


wáng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn


shí

juàn
chū
)
)
shuǐ
shēng
tài

jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)
shī


fēi

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
jiào
jiè
luó

luó
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)


shēng

lún
zhuǎn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
shàn
lái

chú
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


shí
èr
juàn
)
)

yǒu
shì

shì


jīng

juàn
(
(
chū


shí
liù
juàn
)
)


jié

yīn
yuán
xià
jiǔ
jīng
bìng
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài

zhōng
huǒ
shēng
cháng
zhě
shòu
bào
jīng

juàn
(
(
chū

èr

sān
juàn
)
)
zūn
zhě
shàn

hǎo
shēng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

zhǒng
shuǐ
luó
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shēng
mán

rén
běn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shēng
guāng
wáng
xìn

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
zhū
shì
zhǒng
shòu
bào
jīng
èr
juàn
(
(
chūjiǔ
juàn
)
)

shì
zhǔ

chú


niè
pán
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)

wéi
nán
tuō
shuō
chū
jiā

tāi
jīng
èr
juàn
(
(
biān

bǎo


shí

huì
chū

shí

shí
èr
juàn
)
)
jìng

shè
shēn
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
chū
)
)

èr
xié
jiàn
tóng


guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
qīng
jìng
wēi

jīng

juàn
(
(
huò
yún

jìng
wēi

chū

shí
liù
juàn
)
)


lián
shòu
bào
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
chū
dàn
shēng
xiàn

ruì
yīng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
)
)

jiā
duō
yǎn

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
)
)
[
[

-
-
yǒu
+
+
kǒu
]
]
luó

lóng
wáng

bào
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)

(
(

[
[

-
-
yǒu
+
+
kǒu
]
]
luó

lóng
wáng
jīng


jiā
duō
yǎn

jīng
míng
tóng

zhě
dàn
qián
jīng
chū
wén
bié
shèng

zhǐ
yuán

xià
wén
bìng
tóng

bié

fán
zhòng
chāo
fēn
wéi
èr
jīng
)
)
ān


rén
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
zēng
yǎng
yīn
yuán
jīng
sān
juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
èr
shí
sān
èr
shí

juàn
)
)
miào
guāng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
jiàng

wài
dào
xiàn

shén
tōng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
liù
juàn
)
)

yào
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(
chū

èr
shí

èr
shí

juàn
)
)

cóng
tiān
xià
shàn

zhōu
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)

shòujīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
)
)
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)zài
jiā

guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
)
)
shù
shēng

luó
mén
jiāo
màn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn


sān
shí

juàn
chū
)
)


shì
shī
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

zhǒng

tuì
退
zhuǎn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

wéi
cháng
zhě
shuō
fàng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
)
)

dòng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
)
)

zhǒng
hēi
bái

yìn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

jiāng

niè
pán

shàn
xián
jīng
èr
juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
bàn
hòu
sān
shí

juàn
bàn
qián
)
)

bān
niè
pán
xíng


chén
gào
wáng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)


guó
wáng
fēn
shè

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn


sān
shí
jiǔ
juàn
chū
)
)

(
(

shàng
èr
jīng
wén
xiāng
cuò
shè


chén
gào
wáng
jīng


hòu
jīng
qián
wén
shèng
liǎng
zhǐ


fēn
shè

jīng


qián
jīng
hòu
wén

shèng
sān
zhǐ

bìng


chāo
wéi
èr
jīng
fán
ér
wèi
dāng
)
)

huǒ
shēng
cháng
zhě
xià
sān
shí
sān
jīng

bìng
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì
zhōng

cóng

jié

yīn
yuán
jīng
xià


shí
èr
jīng

shí
jiǔ
juàn

bìng
shì
shuō

qiē
yǒu


zhōng
yuán


sān
cáng

jìng
chāo
chū
liú
xíng


lèi
bié
shēng

bìng
shān
xiāo


zhōng
shī


fēi

jīngshì
shī
jīngguǎng
广
wén
suī
shǎo
zēng
jiǎn

běn


fán
bié
wéi

juàn

lèi
zhū
bié
shēng

bìng
shān

xīn
kuò
chū
míng

wén
tóng
jīng

èr
shí


shí
èr
juàn


jìng
jiè
fèn
xùn

mén
jīng
shí
juàn
yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī

(
(
chū
bǎo
chàng

)
)

yòu

jīngzhē

gān

jīng
zhī

míng

zhōu

bié
zǎi


yún
què
běn
zhě


xīn
dào
xíng
jīng

juàn
(
(
huò
shí
juàn
)
)

西
jìn
sān
cáng
zhú(
(
chū
cháng
fáng
děng

)
)

yòu

jīng

jiǎn
zhū
cáng
běn
bìng

xiǎo
pǐn
bān
ruò
wén

quán
tóng
zhě

běn
cuògōng
suǒ

xīn
dào
xíng
jīng
shí


běn
(
(
chéng
wén
dōng
dōu
yǒu


běn
xún
zhī
wèi
huò
)
)

fāng
děng


jīng

juàn

yòu

jīng

táng

diǎnzhōu

èr


zǎi

jīn
jiǎn

wén

shì
jīng

liù
zhì


chū
zhī
èr
juàn
míng
shí
fāng


pǐn


shì
míng


shí
jiāo

jīng

hòu
zhī
liù
juàn
nǎi
shì

jìn

jīng


míng


shí
jiāo

jīng

zhī


biān

yǒu
chà
shū
jīn
cún
bié

zhī
zhězhòng
zǎi
jīn

shān
chú
ā
nòu

lóng
wáng
jīng
èr
juàn

yòu

jīng


hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng
wén

quán
tóng

dàn
míng
bié


jīn
cún

běn

dào
shén

jīng
sān
juàn

yòu

jīng


dào
shénbiàn
huà
jīng
wén
tóng
míng

āi

jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
liù
pǐn
)
)

yòu

jīng


fāng
děng
bān

huán
jīng
wén
tóng
míngfāng
děng

huán
chū
pǐn
míng
wéi
āi


nǎi


pǐn
míng


zuò
jīng
fāng
děng

huán

hòu
què
sān
pǐn
wénbǎo
tián
huì
yìn
sān
mèi
jīng

juàn

yòu

jīng


huì
yìn
sān
mèi
jīng
wén

quán
tóng
míng
guǎng
广
lüè


cháng
fáng

yún

huì
yìn
sān
mèi
jīng

míng
bǎo
tián
huì
yìn
sān
mèi
jīng

zhōu

cáng

èr
běn

zǎi


dān

zhòng

zhī
shèn


鹿

jīng

juàn

yòu

jīng鹿

jīng
wén
tóng
míng
wén


cóng


míng

cháng
fáng

yún


鹿

jīng

dài
yōu

sāi
zhī
qiān

zhě
miù

xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng

juàn

yòu

jīng


ā

tuó
jīng
wén
tóng
míngsòng
dài
sān
cáng
qiú


tuó
luó
suǒ

xiǎo

liàng
shòu
寿
jīng

shí


běn
tāi
cáng
jīng

juàn
(
(
chū
cháng
fáng

)
)

yòu

jīng


gòu
xián

jīng
wén
tóng
míng

wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn

yòu

jīng


bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng
wén
tóng
míngwén
chéng
jīng

yǒu

běn

xún
zhī
wèi
huò

ān
bān
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn

diǎn

yún
èr
juàn
cháng
fáng

yún

juàn
)
)

yòu

jīng


ān
bān
shǒu

jīng
wén

quán
tóng
míng
guǎng
广
lüè


qún

zhī
zhōng
cún

èr
běn
zhě

zhī
shèn

shēn

jīng

juàn

yòu

jīngchéng
cáng
zhōng
yuè
guāng
tóng

jīng
wén
tóng
míngmíng
shēnhào
yuè
guāng

yuē


tóng

jīng
míng
bié

cháng
fáng

yún

shēn

jīng

dài
yōu

sāi
zhī
qiān

zhě
miù

lún
zhuǎn

dào
zuì

bào
yīng
jīng

juàn

yòu

jīng

zuì

bào
yīng
jīng
wén

quán
tóng
míng
guǎng
广
lüè

zhān
tuó
yuè
jīng

juàn

yòu

jīng


zhān
tuó
yuè
guó
wáng
jīng
wén

quán
tóng
míng
guǎng
广
lüè


zhōu

cáng
zhōng
zhān
tuó
yuè
jīng
biān
zài
dān
běn

zhān
tuó
yuè
guó
wáng
jīng
zài

zhòng


èr
chù
zǎi
zhě

zhī
shèn

zhēn
wěi
shā
mén
jīng

juàn
(
(
cháng
fáng

yún

míngqiū
jīng

míng
jiā

jìn
jiè
jīng
)
)

yòu

jīng


jiā

jìn
jiè
jīng
zhī

míng
wén

quán
tóng

huò
yún
sòng
dài

鹿


shā
mén
huì
jiān

zhě
miù

zhuǎn

lún
jīng

juàn

yòu

jīng

jiǎn


běn

zhū
jīng
cáng

jiē

zhuǎn

lún
lùn

zhī
zhě


(
(
jìn

dōng
dōu
xún

zhèng
běn
biān

cáng

)
)
bīn
tóu

wéi
wáng
shuō

jīng

juàn

yòu

juàn

bīn
tóu


luó

wéi
yōu
tuó
yán
wáng
shuō

jīng
wén

quán
tóng
míng
guǎng
广
lüè

ā
lán
ruò

chán

jīng
èr
juàn

yòu

jīng

zuò
chán
sān
mèi
jīng
wén
tóng
míng

chán

yào
jīng

juàn

yòu

jīng

yún
shì
sòng
dài
sān
cáng
tán


duō


yún

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí
suǒ

chán

yào

tóng
běn

chū

jīn
jiǎn
xún
shàng
xià
wén

jiāo
cuò
fēi
shì
běn
jīng

chū
zhī

juàn
nǎi
shì
zhì
chán
bìng

yào

wén

réng

jìn
zhì
bàn
ér
zhǐ


èr
juànshì
luó
shí
suǒ

chán

yào


cóng


juàn
guò
bàn
shēng

zhì

sān
juàn


wén


jìn
qiàn
shí

zhǐ

jūn
wéi

juàn
tōng
qián
chéngtán


duō

zhě

shí
què

běn

xīn
kuò
chū
zhòng
shàng

jīngsān
shí
juànchí
jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn

míng


jiè
jīng
yòu
míngjīng
)
)

yòu

jīng


míngchí
lùn

jīn


zhōng
biān
zhī
wéi


cún

jīng
míng
chú

lùn


zhōu

zhōng
yún
chí
jīng
què
běn
zhěyòu
zhōu

zhōng


běn
jīng

yǒu
duō
míng

qián
hòu
chà

fán
liù
chù
zhòng
shàng
cuò
zhī
shèn

(
(

chéng
jīng
zhōng

chù
shàng

chéng

zhōng
èr
chù
shàng

chéng
lùn
zhōng

chù
shàng
què
běn

zhōng
èr
chù
shàng
)
)


jīng
zhòng
zǎi

shù
fēi


kǒng
fán
zhǐ


lüè
shù
zhī

wèi


jīng

juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

)
)
shēng
jīng

juàn
suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn

yòu
sān
jīng


zhōu

cáng

zhōng
dān
běn
zhòng

èr
chù

zǎi
zhějīn
chú
dān
běn
biān
zhòng

zhōngxīn
jīng
èr
juàn
(
(

míngxīn
lùn
)
)

yòu

jīng

zhōu

cáng


chéng
jīng
zhōng


chéng
lùn
èr
chù

zǎi
zhějīnsuǒ
zào
chú

jīng
míng
cún

lùn

jiàn
wáng
jīng

juàn
(
(

míng

xiǎo
jiàn
wáng
jīng
)
)

yòu

jīng
zhōu

cáng
què
běn
èr


zǎi
zhě
jīng
èr
juàn
(
(

yún)
)

yòu

jīng

zhōu

cáng


chéng
zhòngchuán

èr
chù

zǎi
zhěxún
wén
bìng
tóng


fēn
èr

suī
zēng
zài


běn
què


jīn
jīng
zhōng
chú
biānshè

chéng
shì
lùn
shí
èr
juàn

yòu

lùn

suí
kāi
huáng
rén
shòu
寿
zhōng
zhòng
jīng


táng

diǎn

zhōu

děng
jiē
cún
èr
běn

yún

shí

juàn
shè
lùn
tóng
běn

chū

shì
chén
cháo
sān
cáng
zhēn

suǒ

zhějīn
kān
wén

shǒu

quán
tóng

juàn
suī
duō
shǎo
yǒu
shū


fēn
wéi
èr


dàn
cún
shí

juàn
běn

shí
èr
chéng
zhě
chú
zhī

xīn
kuò
chū
jīng


shí
èr


bǎi

shí

juàn
jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(

shí

pǐn
)
)
běi
liáng
sān
cáng
tán

chèn

jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
èr
shí
èr
pǐn
huò
liù
juàn
)
)

chén
sān
cáng
zhēn

quán

(
(

pǐn

chéng

juàn
)
)
jīn
guāng
míng
jīng
gēng
guǎng
广
shòu
寿
liàng
(
(

biàn
tuó
luó

jīng

juàn


juàn
běn
)
)

zhōu

wén
shì
sān
cáng

shè
jué
duō

shòu
寿
liàng

biàn
èr
pǐn

yòu
suí
xīng
shàn

shā
mén
bǎo
guì


qián
sān
běnjué
duō
suǒ

yín
zhǔ
zhǔ
lèi
èr
pǐn

zǒng
èr
shí

pǐn

chéng

juàn

qián
zhī
sān
běn
bìng


zhōng


zēng
jiǎnjuàn
chéng
zhě
liú
zhī

cáng

shàng
zhī
sān
běn

zhòng

lüè


jīn
gāng

shì
jīng

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúzài

sān
huì
(
(
huò

juàn
huò

juàn
huò

juàn
)
)


mèng
jīng
èr
juàn


西
jìn
sān
cáng
zhúzài


huì
(
(
xīn
gǎi
míng
jìng

tiān

huì
)
)

jiè

xìng

fēn
bié
jīng
èr
juàn

liáng
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān

zài


huì
shí

jīng

juàn

yuán
wèi
sān
cáng

tuó
shàn
duō

zài

jiǔ
huì
(
(
jiā
míng

chéng
shí

huì
)
)cáng
jīng
èr
shí
juàn


táng
sān
cáng
xuán
zàng

zài

shí
èr
huì

wéi
nán
tuó
shuō
chū
jiā

tāi
jīng
èr
juàn
(
(
chū
shuō

qiē
yǒu


)
)


táng
sān
cáng

jìng

zài

shí

huì
(
(
gǎi
míng

tāi
cáng
huì
)
)
wén
shū
shī

shòu

jīng
sān
juàn


táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

zài

shí

huì


jiàn
shí
sān
mèi
jīng
shí
liù
juàn

gāo

sān
cáng

lián


shè

zài

shí
liù
huì
(
(
huò
shí

juàn
huò
shí
juàn
)
)


cáng
jīng
sān
juàn
(
(

míng

lóu

wèn
jīng
)
)

yáo
qín
jiū

luó
shí

zài

shí

huì
(
(

míng

bēi
xīn
jīng
gǎi
míng

lóu

huì
huò
èr
juàn
)
)

guó


jīng
èr
juàn

suí
sān
cáng


jué
duō

zài

shí

huì


cháng
zhě
suǒ
wèn
jīng

juàn

cáo
wèi
sān
cáng
kāng
sēng
kǎi

zài

shí
jiǔ
huì
(
(
huò
èr
juàn
)
)
jiā

jīng
èr
juàn

yuán
wèi
wài
guó
wáng

yuè

shǒu


zài

èr
shí
sān
huì
shànsuǒ
wèn
jīng
èr
juàn

yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

zài

èr
shí
liù
huì
(
(
huò

juàn
)
)

wèi


jīng

juàn

yuán
wèi
sān
cáng

tuó
shàn
duō

zài

sān
shí
èr
huì

gòu
shī


fēn
bié
yīng
biàn
jīng

juàn


西
jìn
qīng
xìn
shì
niè
dào
zhēn

zài

sān
shí
sān
huì
(
(
huò
èr
juàn
)
)

fāng
děng
shàn
zhù

tiān

wèn
jīng

juàn

suí
sān
cángduō

zài

sān
shí
liù
huì

chéng
fāng
biàn
便
jīng
sān
juàn

dōng
jìn
wài
guó

shì
zhú
nán


zài

sān
shí

huì

shí
jīng
èr
juàn

suí
sān
cáng


jué
duō

zài

sān
shí
jiǔ
huì
(
(
gǎi
míng
xián

cháng
zhě
huì
)
)
suǒ
wèn
jīng

juàn

yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī

zài


shí

huì
(
(
gǎi
míng


wèn


huì
)
)

bǎo

jīng

juàn

shī

zài


shí
sān
huì
(
(
gǎi
míng

míng


huì
)
)
bǎo
liáng
jīng
èr
juàn

běi
liáng
shā
mén
dào
gōng

zài


shí

huì
wén
shū
bān
ruò

luó

jīng

juàn

liáng
sān
cáng
màn
tuó
luó
xiān

huò
èr
juàn

zài


shí
liù
huì
(
(
bān
ruò

zhōng
zhòng
chū

běn

zàipiān
chú

cún


)
)
bǎosuǒ
wèn
jīng
èr
juàn
(
(

míng


jìng
xíng
jīng
)
)


西
jìn
zhúzài


shí

huì

yòushì
jīng
xià

èr
shí
sān

gòng

shí

juàn

bìng
shì

bǎo

jīng
zhū
huì
jiù


sān
cáng


liú
zhì
kān
fàn
běn
tóng

gēng

zhòng
fān
zhí
biān
huìbié
zhě
shān
zhī
sān


jīng
sān
juàn
(
(

jiù

fāng
guǎng
广
sān
jiè
jīng
tóng
běn
)
)

zài


huì

biān
zhuāng
yán
jīng

juàn

zài

èr
huì

liàng
shòu
寿

lái
jīng
èr
juàn
(
(

jiù

ā

tuó
jīng
děng
tóng
běn
)
)

zài


huì

dòng

lái
jīng
èr
juàn
(
(

jiù
ā
chù

guó
jīng
tóng
běn
)
)

zài

liù
huì
bèi
jiǎ
zhuāng
yán
jīng

juàn

zài


huì
wén
shū
shī


mén
jīng

juàn
(
(

jiù

mén
pǐn
jīng
tóng
běn
)
)

zài

shí
huì
chū
xiàn
guāng
míng
jīng

juàn

zài

shí

huì

wéi
ā
nán
shuō
chù
tāi
jīng

juàn
(
(

jiù
bāo
tāi
jīng
tóng
běn
)
)

zài

shí
sān
huì

jìn

cáng
jīng
èr
juàn

zài

èr
shí
huì
shòu
huàn
shī

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

jiù
huàn
shì
rén
xián
jīng
tóng
běn
)
)

zài

èr
shí

huì

shén
biàn
jīng
èr
juàn

zài

èr
shí
èr
huì
yōu


wèn
jīng

juàn
(
(

jiù
jué
dìng


jīng
tóng
běn
)
)

zài

èr
shí

huì

shēng
zhì

jīng
èr
juàn
(
(

jiù

jué
jìng
xīn
jīng
tóng
běn
)
)

zài

èr
shí

huì
shàn
shùn


jīng

juàn

zài

èr
shí

huì
qín
shòu
cháng
zhě
jīng

juàn

zài

èr
shí

huì
yōu
tuó
yán
wáng
jīng

juàn
(
(

jiù
yōu
tián
wáng
jīng
tóng
běn
)
)

zài

èr
shí
jiǔ
huì
miào
huì
tóng

jīng

juàn
(
(

jiùjīng
tóng
běn
)
)

zài

sān
shí
huì
héng

shàng
yōu


jīng

juàn

zài

sān
shí

huì
gōng

bǎo
huājīng

juàn

zài

sān
shí

huì
shàn

tiān

jīng

juàn
(
(

jiù
wén
shūjìng
jiè
jīng
tóng
běn
)
)

zài

sān
shí

huì
ā

shì
wáng
tài

jīng

juàn
(
(

jiù
tài

shuā

jīng
děng
tóng
běn
)
)

zài

sān
shí

huì
jìng
xìn
tóng

jīng

juàn

zài


shí
huì
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

jiù


suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng
tóng
běn
)
)

zài


shí
èr
huì

jìn
huì


jīng

juàn

zài


shí

huì
shēng
mán

rén
jīng

juàn
(
(

jiù
shēng
mán
jīng
tóng
běn
)
)

zài


shí

huì
guǎng
广

xiān
rén
wèn
jīng

juàn
(
(

jiù


suō
wèn
jīng
tóng
běn
)
)

zài


shí
jiǔ
huì

yòu
sān


jīng
xià


èr
shí
liù

gòng

shí

juàn


táng
xiān
tiān
èr
nián
nán
yìn

sān
cáng
shā
mén


liú
zhì
(
(
táng
yún
jué
ài
)
)


西
chóng
bìng
shì
bǎo

zhū
huì
biān
zài


zhī
zhōng


yǒu
chāo
xiě
bié

liú
xíng

kǒng

zhī
gēn
yuántiáo
shì
(
(
ruò
xīn
jiù
xiāng

gòng
chéng

bǎi
èr
shí
juàn
ruò

bié
fēn
zhī

chéng

bǎi
èr
shí

juàn

)
)

bié

zhōng

què
shí
(
(
sān
bǎi
liù


qiān

bǎi

shí

juàn
)
)


shí

zhě

wèi
jiù

què

xīn
fān
wèi
zǎi
zhī
lèi

jīn
bìng
xiáng
ér

zhī


suǒ


lún

diàn
huì

zēng
hūi

yǒng
zhú
yōu

héng
zhān

rùn
zhě

wén
shū
shī

wèn


shǔ
jīng

juàn

hòu
hàn
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn


shì
sān
mèi
jīng

juàn

hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn

hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo


yìn
sān
mèi
jīng

juàn

hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

liù

luó

jīng

juàn

hòu
hàn
shā
mén
yán

diào

lǎo

rén
jīng

juàn


yōu

sāi
zhī
qiān

chí

shén
zhòu
jīng

juàn


yōu

sāi
zhī
qiān

bèi
jīng

juàn


yōu

sāi
zhī
qiānshí
zhù
xíng
dào
pǐn

juàn


西
jìn
sān
cáng
zhútàijīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúyōu
tián
wáng
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìguàn


xíng
xiàng
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìwén
shū
shī

bān
niè
pán
jīng

juàn

西
jìn

shì
niè
dào
zhēn


chū


běn

jīng

juàn

西
jìn

shì
niè
dào
zhēn

cǎi
lián
wéi
wáng
shàng

shòu
jué
hào
miào
huá
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

tuó
lín


jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lánluó
dǎn
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

xuán
shī

tuó
suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lánbān
ruò

luó


míng
zhòu
jīng

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


jīng

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

shēn

ér
běn
jīng

juàn
sòng
sān
cáng
qiú


tuó
luó

ā
nán
tuó

qiātuó
jīng

juàn
sòng
sān
cáng
qiú


tuó
luó

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

)
)
yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī

wén
shū
shī

suǒ
shuō
bān
ruò

luó

jīng

juàn
liáng
sān
cáng
sēng


luó


chéng
shí

jīng

juàn
liáng
sān
cáng
sēng


luó

zhǒng
zhǒng

zhòu
jīng

juàn
zhōu
sān
cáng


jué
duō

wáng
jīng
èr
juàn
suí
sān
cáng


jué
duōjiè

xìng
jīng

juàn
suí
sān
cáng


jué
duō


gòu
huì


suǒ
wènjīng

juàn

táng
sān
cáng
chéng
biàn
zhào
guāng
míng
cángmén
jīng

juàn

táng
sān
cángluó


chéng
bǎi

zhuāng
yán
xiāng
jīng

juàn

táng
sān
cángluóxiū
xíng


jīng

juàn

táng
sān
cángluó


dǐng
zuì
shēng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cángluó

zuì
shēng

dǐng
tuó
luó

jìng
chú

zhàng
jīng

juàn

táng
sān
cángluó

zào

gōng

jīng

juàn

táng
sān
cángluó

qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


guǎng
广

yuán
mǎn

ài

bēi
xīn
tuó
luó

jīng

juàn
tiān
zhú
shā
mén

fànqiān
shǒu
qiān

guān
shì
yīn


tuó
luó

shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

táng
shā
mén
shì
zhì
tōng

qiān
zhuàn
tuó
luó

guān
shì
yīn


zhòu
jīng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
tōng

guān

zài


suí
xīn
zhòu
jīng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
tōng


fāng
guǎng
广
yuán
jué
xiū
duō
luó
liǎo

jīng

juàn

táng

bīn
shā
mén

tuó
duō
luó


kōng
juàn
suǒ
tuó
luó


zài
wáng
zhòu
jīng
sān
juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí
cháng
shòu
寿
èr
nián


tán
fēn
tuó

jīng

juàn
shī
gōng

zhū

suǒ

niàn
jīng
èr
juàn
shīběn
xíng
jīng
sān
juàn
shī


jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
shī


shuō

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
shī

tiān
wáng
tài


luó
jīng

juàn
shī

jīn
gāng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
shīzhī
tiān
jīng

juàn
shī

liù

shén
zhòu
wáng
jīng

juàn
shī


kōng
cáng


wèn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
wèn


tuó
luó

jīng
)
)
shī

sān
jié
sān
qiān

míng
jīng
sān
juàn
shī

móu

màn
tuó
luó
zhòu
jīng

juàn
shī

ā

tuó

yīn
shēng
wáng
tuó
luó

jīng

juàn
shī

ā
zhà


guǐ
shén

jiāng
shàng

tuó
luó

jīng

juàn
shīxián
tuó
luó

jīng

juàn
shībǎo
tuó
luó

jīng

juàn
shī

liù


tuó
luó

jīng

juàn
shī

cháng
zhě

ān

zhē
shī

hǒu
liǎo

jīng

juàn
shī


shàng

chéng
jīng

shí
jiǔ

shí

biānjiè
běn

juàn
běi
liáng
sān
cáng
tán

chèn

shòu
shí
shàn
jiè
jīng

juàn
shī


shàng

chéng

èr

shí

biān


huá
jīng
lùn
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
yuán
wèi
sān
cáng


liú
zhī


jiào
jīng
lùn

juàn
chén
sān
cáng
zhēn


wéi
shí
sān
shí
lùn

juàn

táng
sān
cáng
xuán
zàng


shàng

chéng
lùn
sān

shí

biān


luó
mén

mìng
zhōng
ài
niàn


jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo


luó
mén


jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāojīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

fēn
bié
shàn
è
suǒ

jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāoēn
nán
bào
jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāoshì

lián
jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān

zhāi
jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān

jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān

hēi
shì
fàn
zhì
jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān

zhì
gǒu
jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān


shuì
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúshòu
suì
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhú
xiǎng
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúzūn
shàng
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhú
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng

zhú


yīng

jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúyāng
jué

jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúfēn
bié
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúshēn
guān
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhú
yīn
yīn
shì
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìzhān


qiū
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shì
yín
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìshù
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìxiāng
yīng
xiāng

jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìmàn

jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shì
hǎi
jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìā

shì
wáng
wèn


jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
shìshàn
shēng

jīng

juàn

西
jìn
shā
mén
zhītiě
chéng


jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

ā
nòu
fēng
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

fàn
zhì
è
luó
yán
wèn
zhǒng
zūn
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

shuǐ

suǒ
piāo
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

zhōng
xīn
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán

hǎi


jīng

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

wén
tuó
jié
wáng
jīng

juàn
běi
liáng
sān
cáng
tán

chèn
jīng

juàn
sòng
sān
cáng
qiú


tuó
luó


rén
chū
xiàn
shì
jiān
jīng

juàn
sòng
sān
cáng
qiú


tuó
luó

shí

xiǎng

niàn

lái
jīng

juàn
sòng
sān
cáng
qiú


tuó
luó

jìn
xué
jīng

juàn
sòng

shì


jīng
shēng


guān
zhāi
jīng

juàn
sòng

shì


jīng
shēng

shēng
jīng

juàn
sòng

shì


jīng
shēngbān

huán
jīng

juàn
sòng
shā
mén
shì
huì
jiān


shì
yīn
běn
jīng
shí
juàn
suí
sān
cángduō


yīn
jīng

juàn
shī

ā
jiū
liú
jīng

juàn
shī

dōu
diào
jīng

juàn
shī

shè
wèi
guó
wáng
mèng
jiàn
shí
shì
jīng

juàn
shī
jīng

juàn
shī

xiào

jīng

juàn
shī

guǐ


jīng

juàn
shī

fàn

nán
guó
wáng
jīng

juàn
shī

fàn
zhì

shuǐ
jìng
jīng

juàn
shī

sān
guī

jiè

xīn
yàn

gōng

jīng

juàn
shī

jiàn

jīng

juàn
shī

mǎn
yuàn

jīng

juàn
shī

chū
jiā
gōng

jīng

juàn
shī


wéi
huáng
zhú
yuán
lǎo

luó
mén
shuō
xué
jīng

juàn
shī

xié
jiàn
jīng

juàn
shī


shàng
xiǎo
chéng
jīng

shí
jiǔ

shí

biān


fēn

qiū

jiè
běn

juàn
liáng
shā
mén
shì
míng
huī

chū

fēn

jié


juàn
(
(

jié
jiè
chǎng
wéi
shǒu
)
)
dōng
wèi
sān
cáng
kāng
sēng
kǎi

fàn
jiè
bào
yīng
qīng
zhòng
jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

shā


jiè
jīng

juàn
shī


bǎi
wèn
shì
jīng

juàn
shī


shàng
xiǎo
chéngshí

biān

xiǎo
chéng
lùn


dào

jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

jiā

jié
jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

ā

tán


xíng
jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
ān
shì
gāo

xiǎo
dào

jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
zhī
yào
jīng

juàn
hòu
hàn
sān
cáng
zhī
lóu
jiā
chèn

jiùjīng
èr
juàn

sān
cáng
kāng
sēng
huìjīng

juàn

shā
mén
zhú

yán

zhuàn

bǎi
yuán
jīng
shí
juàn

yōu

sāi
zhī
qiān

weí


nán
jīng

juàn

yōu

sāi
zhī
qiān


guān
jīng

juàn

西
jìn
sān
cáng
zhúshí
èr
yóu
jīng

juàn
dōng
jìn
shā
mén
jiā
liú

tuó

wén
shū
shī


yuàn
jīng

juàn
dōng
jìn
sān
cáng

tuó

tuó
luó


mén
chán
jīng
yào
yòng


juàn
sòng
sān
cáng
tán


duō

quàn

zhū
wáng
yào


juàn
sòng
sān
cáng
sēng
fēn
bié

bào
lüè

juàn
(
(
huò
jiā


)
)
sòng
sān
cáng
sēng
ā

wáng
jīng
shí
juàn
liáng
sān
cáng
sēng


luó

ā

wáng

huài

yīn
yuán
jīng

juàn

qín
sān
cáng
tán

nánā
hán

chāo
jiě
èr
juàn

qín
sān
cáng
jiū

luó
weí
lüè
yào


juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí
jīng

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


míng


chuán

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

lóng
shù


chuán

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí

chuán

juàn
yáo
qín
sān
cáng
jiū

luó
shí


sǒu
pán
dòu

shī
chuán

juàn
liáng
sān
cáng
zhēn


zàn
guān
shì
yīn


sòng

juàn

táng
shā
mén
shì
huì
zhì

chán
yào


jīng

juàn
shī


shēn
guān
zhāng

jīng

juàn
shī
jīng
èr
juàn
shī

liù


míng

juàn
shī


zhì
shēn
jīng

juàn
shī

zhì

jīng

juàn
shī

ā

wáng


jīng

juàn
shī

zhuàn

sān
cáng


cáng
chuán

juàn
shī


míng
luó
chà


juàn
shī

sān
huì
jīng

juàn
shī

jiā
dīng

qiū
shuō
dāng
lái
biàn
jīng

juàn
shī


shàng
xián
shèng

chuán
sān
shí
liù

shí

biān

yòu
wén
shū
wèn
shǔ
jīng
xià

bǎi
liù
shíèr
bǎi

juàn

bìng
shì
jiù

jīng

lùn
jīng

zhōu
guǎng
广

yǒu


cáng
zhī

bìng


què
běn

zhōng
yǒu
zǎi

zǎi

huò
yǒu
zhōu


lòu
zhū

yǒu
zhě
jīn
bìng
shí

biān

cáng


fāng
guǎng
广

huā
yán
jīng

shí
juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

wén
shū
shī

shòu

jīng
sān
juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

)
)

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


fāng
guǎng
广


lái
zhì
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


fāng
guǎng
广

láijìng
jiè
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


fāng
guǎng
广

xián


suǒ
shuō
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


chéng

léng

jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

guān
shì
yīn
cáng
shén
zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

miào

yìn
zhuàng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

bǎi
qiān
yìn
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

jiù
miàn
rán
è
饿
guǐ
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

yòu
rào


gōng

jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


chéng


jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng

juàn

táng

luó
mén


chǎn


gòu
jìng
guāng

tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng

tuó
shān
děng

wén
shū
shī

gēn
běn


tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí

liù

shén
zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì

jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng
jīng
shí
juàn

táng
sān
cáng

jìng

néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


dìng

dìng
yìn
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìngxià
shēng
chéng

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

màn
shū
shìzhòu
wáng
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

zhuāng
yán
wáng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

shàn

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


chéng
liú
zhuǎn
zhū
yǒu
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

miào

wáng
yīn
yuán
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

(
(

shàng
bìng

tiān
hòu
dài

)
)

xiàng
gōng

jīng

juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí

jiāo
liàng
shù
zhū
gōng

jīng

juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí

guān
shì
yīn


tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí


tuó
luózhōng


xīn
zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng
bǎo

weí

yào
shī
liú
li
guāng


běn
yuàn
gōng

jīng
èr
juàn

táng
sān
cáng

jìng


wéi
shēng
guāng
tiān

shuō
wáng

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


xiàng
gōng

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

shù
zhū
gōng

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

guān

zài
xīn
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


kǒng
què
zhòu
wáng
jīng
sān
juàn

táng
sān
cáng

jìng


dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

xiāng
wáng


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


qiē
gōng

zhuāng
yán
wáng
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


chú
zuì
zhàng
zhòu
wáng
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


wéi
hǎi
lóng
wáng
shuō

yìn
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


bǎo

jīng

bǎi
èr
shí
juàn

táng
sān
cáng


liú
zhìkōng
juàn
suǒ
shén
biàn
zhēn
yán
jīng
sān
shí
juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì

qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


lǎo
tuó
luó

shēn
jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhìlún
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì

guǎng
广

bǎo
lóu

shàn
zhù


tuó
luó

jīng
sān
juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì
dǐng
lún
wáng
jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì

wén
shū
shī

bǎo
cáng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì

jīn
gāng
guāng
yàn
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng


liú
zhì
zhē

chéng

shén
biàn
jiā
chí
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shū

jiā
luó
tóng

jīng
sān
juàn

táng
sān
cáng
shū

jiā
luó
jié
luó
jīng
sān
juàn

táng
sān
cáng
shū

jiā
luó


kōng
cáng


néng
mǎn
zhū
yuàn
zuì
shēng
xīn
tuó
luó

qiú
wén
chí


juàn

táng
sān
cáng
shū

jiā
luózhī


zhǔn


míng
tuó
luó

jīng

juàn

táng
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

jīn
gāng
dǐng


zhōng
lüè
chū
niàn
sòng


juàn

táng
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

jīn
gāng
dǐng
jīng
màn
shū
shì

xīn
tuó
luó

pǐn

juàn

táng
sān
cáng
jīn
gāng
zhì

guān

zài


lún

yào

juàn

táng
sān
cáng
jīn
gāng
zhìdǐng

lái

yīn
xiū
zhèng
liǎo

zhū


wàn
xíng
shǒu
léng
yán
jīng
shí
juàn

táng
shā
mén
huái
怀


guǎng
广
zhōu

shuō
miào

jué
dìng

zhàng
jīng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
yán

chū
shēng

biān
mén
tuó
luó

jīng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
yán

shī


tuó
suō
wáng
duàn
ròu
jīng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
yán


shàng

chéng
jīng
liù
shí


xīn


què
biān

shí
shàn

dào
jīng

juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó


shàng

chéngxīn


què
biān


chéng

xìn
lùn
èr
juàn

táng
sān
cáng
shí
chā
nán
tuó

zhǎng
zhōng
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng


yīn
jiǎ
shè
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng

liù
mén
jiào
shòu

dìng
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng

(
(
shí
shàn
jīng
xià
tiān
hòu
dài

)
)
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
shì
sān
juàn

táng
sān
cáng

jìng

yīn
míng
zhèng

mén
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng

chéng
wéi
shí
bǎo
shēng
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng

guān
suǒ
yuán
lùn
shì

juàn

táng
sān
cáng

jìng

guān
zǒng
xiāng
lùn
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

zhǐ
guān
mén
lùn
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

shǒu
zhàng
lùn

juàn

táng
sān
cáng

jìng


shàng

chéng
lùn
shí
èr

xīn


què
biān


cháng
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìngxiá
yǒu
xiá
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

cháng
zhuǎ
fàn
zhì
qǐng
wèn
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

(
(

cháng
děng
sān
jīng
tiān
hòu
dài

)
)

yùn
jiē
kōng
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

sān
zhuǎn

lún
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìngjīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

liáo
zhì
bìng
jīng

juàn
(
(

yún
zhì
lòu
)
)

táng
sān
cáng

jìng

lüè
jiào
jiè
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


shàng
xiǎo
chéng
jīng


xīn


què
biān

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shí
juàn

táng
sān
cáng

jìng

(
(
tiān
hòu
dài

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú


nài

èr
shí
juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì

shí
juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


tuójiā
shí
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

táng
sān
cáng

jìng

(
(
tiān
hòu
dài

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

jiè
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


chú

jiè
jīng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu

bǎi

jié

shí
juàn

táng
sān
cáng

jìng

(
(
tiān
hòu
dài

)
)
gēn
běn


duō


shè
èr
shí
juàn
(
(
huò
shí

juàn
)
)

táng
sān
cáng

jìng

(
(
tiān
hòu
dài

)
)
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài

sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì
shè
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


tuójiā
shè
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


shàng
xiǎo
chéng

shí


xīn


què
biān


bǎi

shí
zàn

sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng

lóng
shù


quàn
jiè
wáng
sòng

juàn

táng
sān
cáng

jìng


chéng
xiū
xíng


xíng
mén
zhū
jīng
yào

sān
juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
yán


shàng
xián
shèng

chuán
sān

xīn


què
biān

yòu
huā
yán
jīng
xià

jiǔ
shí
liùbǎi
èr
shí

juàn

bìng
shì

zhōu
kān
dìng

hòu
xīn


suǒ

qián

wèi
zǎi

jīn
bìng

què
biān

cáng

(
(
xiǎo
chéng
lùn

hòu

xīn

)
)

fēn

qiū
jiè
běn

juàn

táng
shā
mén
huái
怀

fēn

qiū

jiè
běn

juàn

táng
shā
mén
huái
怀

fēn
sēng
jié

sān
juàn

táng
shā
mén
huái
怀zhuàn

fēn

jié

sān
juàn

táng
shā
mén
huái
怀zhuàn

fēn

shān

suí

jié


juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn

fēn
jié


juàn
(
(

yún

shā
sāi
jié

)
)

táng
shā
mén
shì
ài
tóng
zhuàn

yòu

fēn
jiè
běn
xià

bìng
xiǎo
chéng


liù

shí
juàn

rán
bìng
zhuàn
shù
yǒu

shí
dài
shèng
xíngxiān
què
biān
zhī
jiàn

shì
jiā

shí
juàn
xiāo

shā
mén
shì
sēng
yòu
zhuàn
shì
jiā
shì
lüè


juàn
(
(
huò

lüè

)
)

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn
shì
jiā
fāng
zhì
èr
juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn
jīng


xiāng

shí
juàn
liáng
chì
shā
mén
bǎo
chàng
děng
zhuàn
tuó
luóshí
juàn
wèi
xiáng
zhuàn
zhě
jiù


zǎi
zhū
jīng
yào

èr
shí
juàn

táng
shā
mén
shì
xuán
yùn
zhuàn
chū
sān
cáng


shí

juàn
liáng
shā
mén
shì
sēng
yòu
zhuàn
zhòng
jīngjuàn
suí
chì
shā
mén

jīng
děng
zhuàn
kāi
huáng
sān
bǎo

shí

juàn
(
(


yún

dài
sān
bǎo

)
)
suí
fān
jīng
xué
shì
fèi
cháng
fáng
zhuàn
zhòng
jīngjuàn
suí
chì
fān
jīng
shā
mén
xué
shì
děng
zhuàn

táng

diǎn

shí
juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn


táng

diǎn


juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
shēng
zhuàn

jīn

jīngjuàn

táng
shā
mén
shì
jìng
mài
zhuàn


jīn

jīngjuàn

táng
shā
mén
shì
zhì
shēng
zhuàn

zhōu
kān
dìng
zhòng
jīng


shí

juàn

táng
tiān
hòu
chì
shā
mén
jiǎn
děng
zhuàn
kāi
yuán
shì
jiào

èr
shí
juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
shēng
zhuàn

qiē
jīng
yīn

èr
shí

juàn

táng
shā
mén
shì
xuán
yīng
zhuàn
xīn

huā
yán
yīn

èr
juàn

táng
shā
mén
shì
huì
yuàn
zhuàn

táng

西


shí
èr
juàn

táng
sān
cáng
xuán
zàng
zhuàn


jīn

dào
lùn
héng

juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuànjīn

dào
lùn
héng

juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
shēng
zhuàn
dōng
xià
sān
bǎo
gǎn
tōng

sān
juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn

shā
mén

bài


liù
juàn

táng
shā
mén
shì
yàn
cóng
zhuàn

táng

ēn

sān
cáng

shī
chuán
shí
juàn

táng
shā
mén
huì

děng
zhuàn

táng

西

qiú

gāo
sēng
chuán
èr
juàn

táng
sān
cáng

jìng
zhuàn

xiǎn
chuán

juàn
(
(

yún

yóu
tiān
zhú

chuán
)
)
dōng
jìn
shā
mén

xiǎn

shù
gāo
sēng
chuán
shí

juàn
(
(

juàn
shì


)
)
liáng
shā
mén
shì
huì
jiǎo
zhuàn

gāo
sēng
chuán
sān
shí
juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn
biàn
zhèng
lùn

juàn

táng
lóng
tián

shì
shì
zhuàn

xié
lùn
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

táng
lóng
tián

shì
shì
zhuàn
zhēn
zhèng
lùn
sān
juàn

táng
shā
mén
shì
xuán

zhuàn
shí
mén
biàn
huò
lùn
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

táng
shā
mén
shì


zhuàn
hóng
míng

shí

juàn
liáng
shā
mén
shì
sēng
yòu
zhuàn
guǎng
广
hóng
míng

sān
shí
juàn

táng
shā
mén
shì
dào
xuān
zhuàn

zhū
jīng

chàn

èr
juàn

táng
shā
mén
shì
zhì
shēng
zhuàn

táng
nán
hǎi

guī


chuán

juàn

táng
sān
cáng

jìng
zhuàn

qiū

chuán

juàn
liáng
shā
mén
shì
bǎo
chàng
zhuàn
bié
shuō
zuì
yào
xíng


juàn

táng
sān
cáng

jìng

shòu
yòng
sān
shuǐ
yào


juàn

táng
sān
cáng

jìng


mìng
fàng
shēng
guǐ


juàn

táng
sān
cáng

jìng
zhuàn

yòu
shì
jiā

xià


shí

sān
bǎi
liù
shí

juàn
bìng
shì

fāng
suǒ
zhuàn
chuán

rán
zhù
guāng
yáng


xiān
què
biān
zhī
jiàn