心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第三卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之三  东晋司马氏都建康(亦云南晋)...

开元释教录第三卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


sān
juàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī
sān

dōng
jìn


shì
dōu
jiàn
kāng
(
(

yún
nán
jìn
)
)

cóng
yuán

jiàn

yuán
nián
dīng
chǒu

zhì
gōng

yuán

èr
nián
gēng
shēn

fán

shíbǎi

niánshí
liù
rén

suǒ

jīng

lùn
bìng
xīn
jiù

shī

zhū
jīng

zǒng

bǎi
liù
shíbǎi
liù
shí

juàn
(
(

shí


sān
bǎi
sān
shí
liù
juàn
jiàn
zài

shí
sān


bǎi
sān
shí
èr
juàn
què
běn
)
)

(
(
dōng
jìn
)
)
shā
mén

shī


duō
luó
(
(
sān


shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén
zhī
dào
gēn
(
(
èr


juàn
jīng
)
)
shā
mén
zhú
tán

lán
(
(
liù
shí


liù
shí
sān
juàn
jīng
jiè

)
)
shā
mén

tán
sēng(
(bǎi

shí

juàn
jīng
lùn
jiào
shòu

)
)
shā
mén
jiā
liú
tuó

(
(juàn
xián
shèng

)
)
shā
mén
kāng
dào

(
(


sān
juàn
jīng
)
)
shā
mén

tuó

tuó
luó
(
(

shí
sān


bǎi
èr
shí

juàn
jīng

lùn

)
)
shā
mén
tán

(
(


èr
juàn

yào
)
)
shā
mén
bēi

luó
chā
(
(
èr


juàn


shì
)
)
shā
mén
shì

xiǎn
(
(


èr
shí
liù
juàn
jīng
jiè
lùn

)
)
shā
mén

duō

(
(
sān
shí
sān


shí

juàn
jīng
)
)

shì
zhú
nán

(
(
èr


juàn
jīng
)
)
shā
mén
zhú


(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì
sōng
gōng
(
(
sān

sān
juàn
jīng

)
)
shā
mén
shì
tuì
退
gōng
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

yǒng
(
(juàn
jīng
)
)
xīn
jiù
zhū
shī

jīng
(
(

shí


shí

juàn
èr

sān
juàn
jiù

sān
shíshí

juàn
xīn

)
)

guàn
dǐng
jīng
shí
èr
juàn
(
(
huò
yún
jiǔ
juàn
wèi
xiáng
fáng
yún
jiàn


)
)

kǒng
què
wáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
zhú
dàosēng
yòu

chū
chū
)
)
kǒng
què
wáng

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
jiàn
zhú
dàosēng
yòu


èr
chū
)
)

yòu
sān


shí

juàn
(
(
chū


shí
èr
juàn
jiàn
zài
hòu
èr

èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén

shī


duō

luó
jìn
yán


yǒu

西

rén
guó
wáng
zhī


dāng
chéng

shì
ér

guó
ràng


àn
guǐ
tàiér

xīn
tiān

suì
wéi
shā
mén


tiān

姿
gāo
lǎng
fēng
shén
chāo
mài

zhí
ěr
duì
zhī
biàn
便
zhuó
chūkuàng

cōng
biàn
yán

zhě西
jìn
yǒng
jiā
zhōng
shǐ
dàoréng
guò
jiāng
zuǒ
zhǐ
jiàn
chū


chéng
xiāng
wáng
dǎo

jiàn
ér

zhī


wéi

zhīyóu
shì
míng
xiǎn

tài
wèi

yuán
guī

guāng

zhōu

rén

tài
cháng
xiè
yòu


tíng
wèi
huán
mào
lún

jiē

dài
míng
shì

jiàn
zhī
zhōng

lèi
tàn


jīn
zhì


dǎo
cháng
jiě
dài
yǎn


yán
shén
jiě

shí
shàng
shū
lìng
biàn
wàng
zhīzhì
shàn


wàng
zhī
zhì


nǎi
liǎn
jīn
shì
róng
duān
zuò
duì
zhī

yǒu
wèn
yuē

wáng
gōng
fēng
dào

rén

biàn
lìng
guǐ


rán
ěr

zhū
gōng

shì
tàn

jīng
shén

zhǔ
jiē


suǒ

huán
tíng
wèi
cháng


wéi

zuò


jiǔ
zhī
wèi


yǒu
yún

shīwèi
zhuó
lǎng


shì
huán
nǎi

jiē
jué
tàn

wéi
biāo

zhījiāng
jūn
wáng
chù
chōng

shí
zài
nán
xià

wén
wáng
zhōu
zhū
gōng
jiē

zhòng
wéi
shī
jiànjiàn

nǎi
xīn
zhèn
bēn
zhì


miàn
jìn
qián

wáng
gōng
cháng
wèi

yuē

wài
guó
yǒu
jūn

rén
ér

ěr


xiào
ér

yuē

ruò
shǐ
使


zhū
jūn
jīnzài


dāng
shí

wéi
jiā
duì


xìng
gāo
jiǎn

xué
jìn


měi

zhū
gōng
yán
lùn

suī
yīn
chuán


ér
shén
lǐng

jiě
jìn

chuán
zhì


wéi

rán
zòng

fēi
cháng
qíng
suǒ
shàn
chí
zhòu
shù

suǒ
xiàng
jiē
yàn

shí
rén

wéi
gāo
zuò

shī


yuán

dài

guàn
dǐng
děng
jīng
sān


yòu
shòu
gāo
shēng
fàn
bài

chuán
xiǎng

jīn

nián

shí


xián
kāng
zhōng

zhū
gōng
wén
zhī
tòng

liúcháng
zài
shí

gāng
dōng
xíng
tóu
tuóyīn
zàngchéng

huái
怀

fēng

wéi
shù
chà
zhǒng
suǒ

hòu
yǒu
guān
yòu
shā
mén

lái
yóu
jiàn
kāng

nǎi

zhǒng
chùchén
jùn
xiè
kūn
zàn
chéngzhuī
jīng
wǎng
shì
réng
yuē
gāo
zuò


ā
chù

chà
zhū


xué
chéng
pǐn
jīng
èr
juàn
(
(
tài
kāng
nián
chū

èr


hàn
zhī
chèn

zhě

tóng
xiǎo

jiàn
zhú
dào

jìn
shì


)
)
fāng
děng

huá
jīng

juàn
(
(
xián
kāng
yuán
nián

jiàn
zhú
dào

jìn
shì
chūzhèng

huá
děng
tóng
běn
)
)

yòu
èr


juàn

běn
bìng
què

shā
mén
zhī
dào
gēn


wèi
yóu
fāng
huái
怀
dào
chéng

xián
kāng
yuán
nián

wèi

ā
chù

chà
děng
jīng
èr

(
(
cháng
fáng
děng

bìng
yún
ā
chù

jīng
tài
kāng
nián


tài
kāng
nián
zài

西
jìn


dài

xián
kāng
xiāng

xiàng
liù
shí
nián
tóng
shì

rén
liǎng
cháo
chū
jīng
zhě
kǒng
shí
tài
xuán


yīng
chuán
xiě
chà

duō
shì
xián
kāng
ěr
)
)
cǎi
lián
wéi
wáng
shàng

shòu
jué
hào
miào
huá
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
cǎi
lián
wéi
wáng
jīng

èr
chū

ā

shì
wáng
shòu
jué
jīng
tóng
běn
)
)
tuó
lín


jīng

juàn
(
(

yún
tuó
lín

zhòu
jīng

èr
chū

chí

shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
fáng

tuó
lín

jīng
wài
gēng
cún
chí

shén
zhòu
jīng
zhě
fēi

)
)


luó
dǎn
jīng

juàn
(
(

yún


luó
dǎn
shén
zhòu
jīng
)
)
xuán
shī

tuó
suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
huàn
shī

suǒ
shuō

huò
zuòyún

tuó


yún
huàn
wáng

tuó
jīng
)
)

zhì
guǒ
jīng

juàn
(
(
chū
cháng
ā
hán

shí

juàn


)
)
tiě
chéng


jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

shí
èr
juàn


tiān
shǐ
使
jīng
tóng
běn
)
)
ā
nòu
fēng
jīng

juàn
(
(

yán


chū
zhōng
ā
hán

èr
shí

juàn


)
)
fàn
zhì
è
luó
yán
wèn
zhǒng
zūn
jīng

juàn
(
(

yún
è

luó
yán
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí

juàn


)
)


jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhōng
ā
hán


jīng
chū
zhōng
ā
hán


shí
sān
juàn


)
)
jiè

xiāng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jiè

jīng
chū
zēng

ā
hán

shí
sān
juàn


)
)jīng

juàn
(
(
huò
yún
fáng
yún
bié

zǎi
yòu
yún
shī

chū
zēng

ā
hán


shí

juàn


)
)
guó
wáng


xiān

shí
mèng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
xiān

chū
zēng

ā
hán


shí

juàn


)
)
shuǐ

suǒ
piāo
jīng

juàn
(
(

míng

zhōngjīng

míngjīng


yīn


jīng
tóng
běn
chū

ā
hán
jīng

shí
juàn


)
)


jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě


shuōjìng
jīng
huò
yúnjīng

èr
chū

ā


jīng
děng
tóng
běn
)
)


zhāng

jīng

juàn
(
(
chū
chū

míng
zhū
tiān


jīng

míng

dào
zhāng

jīng

míng

chú
zuì
gài
jīng
)
)

ài
jīng

juàn
(
(
huò
yún

ài


ài
jīng
fáng
yún
jiàn
jiù

)
)
zhōng
xīn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhōng
xīn
zhèng
xíng
jīng
jiù

yún

zhōng
xīn
jīng

yún
xiǎo
zhōng
xīn
jīng
fáng

yún
chū
liù


jīn
jiǎn

)
)
jiàn
zhèng
jīng

juàn
(
(

míng
shēng

biàn
shí
jīng
)
)


shì
jīng

juàn
ā
nán

mèng
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

mèng
jīng
)
)

diāo
ā

hán
jīng

juàn
(
(

míng

diāo
huò
zuò


)
)
xīn
suì
jīng

juàn

qiū
tīng
shī
jīng

juàn
(
(

míng
tīng
shī

qiū
jīng
)
)

bān

huán


jiājīng

juàn
(
(

yún
jiābān
niè
pán
jīng
)
)

shàng
jiàn
cún

xià
què

niú
jīng

juàn
(
(

yún


jīng

sān
chū


guāng
jīng
děng
tóng
běn
)
)
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(

sān
chū


yǒu
suǒ

zhě
tóng
běn
)
)


suǒ
jié

yóu
shù
zhòu
jīng

juàn
(
(
yòu
shī


zhòng
zǎi
liǎng
běn

yún

běn
)
)

shén

jié
shì
zhòu
jīng

juàn

huán

yuàn
shén
zhòu
jīng

juàn
jiě

è
shén
zhòu
jīng

juàn
liù
shén
míng
shén
zhòu
jīng

juàn
tán
chí
luó

yóu
shù
shén
zhòu
jīng

juàn

yóu
shù
zhòu
jīng

juàn


luó
dǎn
shén
zhòu
àn

jīng

juàn

wáng
weí
lóu
yán
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
yún
ā
nán
suǒ
wèn

wáng
weí
lóu
yán
shén
zhòu
jīng
)
)
lóng
wáng
zhòu
shuǐ

jīng

juàn
shí

lóng
wáng
shén
zhòu
jīng

juàn
qǐng

zhòu
jīng

juàn
zhǐ

zhòu
jīng

juàn
chèn
shuǐ
jīng

juàn
huàn
shī
ā

zōu
shén
zhòu
jīng

juàn
zhòu
shuǐ
jīng

juàn
yào
zhòu
jīng

juàn
zhòu

jīng

juàn
zhòu
shí

bìng
jīng

juàn
zhòu
xiǎo
ér
jīng

juàn
zhòu
chǐ
齿
jīng

juàn
(
(
yòu
shī


gēng
zǎi

běn
míng


tóng

yún

běn

yún
chóng
chǐ
齿
èr
yún

chǐ
齿
)
)
zhòu

tòng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī


gēng
zǎi

běn
míng


tóng

yún

běn
huò
zuò
chǐ
齿
tòng
)
)
zhòu
yǎn
tòng
jīng

juàn

yǎn
wén
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
niè
dào
zhēn
suǒ
chū
qiú

yǎn


míng
)
)


yōu

sāi
yōu


jiè
wén

juàn
(
(

yún

xíng
èr
shí
èr
jiè
wén
)
)
zuì

bào
yīng
jīng

juàn
(
(

zuì

yīng
bào
jiào
huà


jīng
tóng
běn

èr
chū
)
)

shī
jīng

juàn
(
(

èr
chū
)
)
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(

míng

shā
jiā
wáng
jīng

èr
chū
)
)


jīng
èr
juàn
(
(
fáng
yún
jiànyún

chū

èr
chū
)
)
shí
shàn
shí
è
jīng

juàn
(
(

èryún

chū
ān
gōng
yún
chū
ā

tán
)
)
zhì
chán

jīng

juàn
fàn
tiān

shù
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
zhū
tiān
shì
jīng
)
)
zhū
tiān

jīng

juàn
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn
(
(
tài
yuán
liù
nián

sēng
chún
tán

chí
zhú
sēng
shū
sān
jiā
běn

wéi


juàn
jiàn
bǎo
chàng

dāng

èr
chū
)
)
sān
bǎi
liù
shí
jiè
sānèr
juàn
(
(

jiā


qiū

tài
yuán
liù
nián
liù
yuè
èr
shí


xiè
zhèn

西


sēng
xiáng
zhòng
xiào
jiàn
jiù


bǎo
chàng

)
)

yòu
liù
shí


liù
shí
sān
juàn
(
(

bān

huán
shàng
èr
shí


èr
shí

juàn
jiàn
zài

niú
jīng
xià
sān
shí


sān
shí
jiǔ
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
zhú
tán

lán

jìn
yún

zhèng


西

rénxiào


tài
yuán
liù
nián
xīn

zhì
tài
yuán
èr
shí
nián

wèi


yáng
dōu
xiè
zhèn

西


cǎi
lián
wéi
wáng
děng
jīng
liù
shíjiàn
cháng
fáng


yòu
cháng
fáng
děng

gēng
yǒu

shí

jīng


yún

zhèng
suǒ


jīn

bìng
shì
bié
shēng
chāo
jīng

huò
shì

wěi


bìng
shān
zhī


hòu
suǒ
shù
jiù

shēn
mìng
jīng
(
(

yún
jiù

shēn
mìng

rén
bìng

è
jīng
zhōu

biān

zhèng
jīng
jiù

yún
wěi
jīn

jiù
biān
)
)
zhū
tiān
wèn

lái
jǐng
jiè
jīng
jiàn
shuǐ
shì
jiè
jīng
(
(

shàng
èr
jīng
bìng
chū


)
)
lóng
wáng
jié
yuàn

lóng
shén
zhòu
jīng

jiāng
jūn
shén
zhòu
jīng
(
(
shàng
èr
jīng
chū
guàn
dǐng
)
)jīng
(
(
chū

chāo
jīng
)
)

lán
jīng
(
(
huò
zuò

lián

yún

lián
)
)

tiān
guó
wáng
jīng
ā
nán
niàn

jīng
(
(

lán
děng
sān
jīng
bìng
chū
liù


)
)
xián
jié
qiān

míng
jīng
(
(
chū
xián
jié
jīng

yún
xián
jié
jīng
shuō
èr
qiān

bǎi
zhū

lóu
sūn

wéi
shǒu

qiān

míng
yǒu
bié

běn

wéi
chū
shǒu
)
)
sān
shí

pǐn
jīng
(
(
ān
gōng
yún
chū

jīng
sēng
yòu

yún
jìn
tài
yuán
èr
shí

nián
suì
zài
bǐng
shēn
liù
yuè
zài
xiè
zhèn

西

zhuàn
chū
)
)
sān
shí
sān
tiān
yuán
guān
jīng

qiū
chéng
jiù

jīng
xué
rén
luàn

jīng
(
(
shàng
sān
jīng
chū
zēng

ā
hán
)
)

wéi

qiū
shuō
jīng
shì

huán
yīn


lián
fàng
guāng
jīng

lián
jiàn

shēn
zhòng
shēng
rán
tiě
chán
shēn
jīng
jiàn

zhòng
shēng


fèn
huì

shēn
jīng
zhòng
shēng
dǐng
yǒu
tiě

shèng
huǒ
chì
rán
jīng
luó

niǎo
wéi
yīng
suǒ
zhuō
jīng
shí

chéng
jiù
è
jīng
shé
xíng

jīng

qiū


tiān

fàng
guāng
jīng
tiān

xiū
luó

dǒu
zhàn
jīng
tiān

shì
shòu
jiè
jīng

qiū
wèn

shì

huán
yīn
yīn
yuán
jīng

tiān
wáng
àn
xíng
shì
jiān
jīng

jiàn
fàn
tiān
dǐng
jīng

shì

xīn
zhàn
shēng
jīng
tiān
shén
jìn
bǎo
jīng
ā

wáng
gōng
yǎng
dào
chǎng
shù
jīng
quàn
xíng
yǒu
zhèng
jīng
jiè
xiāng
yīng

jīng
chán

mǎn

jīng
(
(

wéi

qiū
shuō
xià
èr
shí
jīng
bìng
chū

ā
hán
)
)


jīng
biē

hóu
jīngjīng
(
(
huò
zuò
niǎo

)
)


mìng
guò
jīng

tuó
jīng


luó
guó

wáng
jīng
(
(
huò

luó

)
)
kǒng
què
jīng


jīng
(
(


děng

jīng
bìng
chū
shēng
jīng
zhōng
)
)
qún
niú
qiān
tóu
jīng

xiū
xíng
shì
jīng
bào
xiàng
jīng
(
(
qún
niú
děng
sān
jīng
bìng
chū
chū
yào
jīng
)
)


zhòng
shēng
xiāng
hài
jīng
(
(
chū
xiū
xíng
dào

jīng
)
)
chì
zuǐ


jīng
ā
nán
duō
huán
luó
yún

jīng
(
(
chì
zuǐ

děng
èr
jīngchāo
)
)
zhōng
ā
hán
jīng
liù
shí
juàn
(
(

èr
chū
huò

shí

juàn
lóng
ān
yuán
nián
shí

yuè
shí


dōng
tíng

chū
èr
nián
liù
yuè
èr
shí
tán

nán

chū
zhě
tóng
běn
shā
mén
dào


shòu
jiàn
dào


)
)
zēng

ā
hán
jīng

shí

juàn
(
(

èr
chū
lóng
ān
yuán
nián
zhèng
yuè
chū

nán

běn
xiǎo

zhú
dào


shòu
huò

shí
èr
huò
sān
shí
sān

dìng

yǒu
liù
shí
juàn
chéng
zhě
jiàn
dào


bǎo
chàng

)
)
ā

tán
xīn
lùn

juàn
(
(
huò
yún
ā

tán
xīn

lùn

zūn
zhě

shēng
zào
tài
yuán
shí
liù
nián
zài

shān
wéi
huì
yuǎn

shī

chū
dào


shòu
jiàn
sēng
yòu

)
)
sān


lùn
èr
juàn
(
(
tài
yuán
shí
liù
nián
zài

shān
wéi
yuǎn

shī
chū

èr


nán

chū
zhě

tóng
xiǎo

huò
sān
juàn
bié

yún

juàn
huò
zhí
yún
sānlùn

huò
yún
jīng
lùn
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiào
shòu

qiūjuàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié


yún
zài

shān
chū
)
)

yòubǎi

shí

juàn
(
(
qiánbǎi

shí

juàn
běn
zài
hòujuàn
běn
què
)
)

shā
mén

tán
sēng
jìn
yán
zhòng
tiān

huò
yúnyīn
é
bīn
guó
rén


dào
xiū
xué
yuǎn
fǎng
访
míng
shī

xué
tōng
sān
cáng
duō
suǒ
sòng
chí

yóu
shàn
ā

tán
xīn
dòng

xiān
zhǐ

cháng
sòng
sān


zhòu

jiē
wèi


wéi
dào
zhīwéi
rén
jùn
lǎng
yǒu
shēn
jiàn


zhǐ
wēn
gōng


zài
huì
rén
xún
xún

dài


qín
jiàn
yuán
zhōng
lái

cháng
ān
xuān
liú

huà


lùn
èr


bèi

qín


hòu

jìn
xiào


shì
tài
yuán
shí
liù
nián
xīn
mǎo
yóu
huà
jiāng
zuǒ

xiān
shì

shān
huì
yuǎn

shī

qiào
qín
miào
diǎn
guǎng
广

jīng
cáng


xīn


yán
wàng
yuǎn
bīn

wén

zhì
zhǐ

qǐng


yuè
nián
qǐng
chū
ā

tán
xīn

sān


děngnǎi

bān
ruò
tái

shǒu
zhí
fàn
wén

kǒu
xuān
jìnhuá
cún
shí

jìn

běn

jīn
zhī
suǒ
chuán
gài

wén


zhì
ān

lóng
ān
yuán
nián
dīng
yǒu

lái
yóu
jiàn
kāng

jìn
cháo
wáng
gōng

fēng
liú
míng
shìzào

zhì
jìng

shí
shàng
shū
lìng
wèi
jūn
dōng
tíng
hóu
láng

wáng
xún
(
(
zhǔn
gāo
sēng
chuán
sēng
yòu

cháng
fáng

děng
bìng
yún
wáng
xún
zhōng
hán
jīng

nǎi
yún
wáng
yuán
lín
yuán
lín
duō
shì
xún
zhī


)
)

yǒu
xìn
huì

chí
zhèng


jiàn

jīng
shè
guǎng
广
zhāo
xué
zhòng
zhì

xún

yán
qǐng

réng


shè
jiǎng
ā

tán

míng
sēng

zōng
zhì

jīng

zhǐ
míng

zhèn


ào

zhòng
xián
yuèdōng
xún


xué
shā
mén
shì
huì
chí
děng

shí

rén

gēng
qǐngzhōng
zēng
èr
ā
hán


bīn
shā
mén
sēng

luó
chā
zhí
fàn
běnfān
wéi
jìn
yán

zhì
lái
xià
fāngzhōu
shā
mén
dào


shòu


guó

bǎo
táng
huà
gòng
shū

shān
jiàn
kāng
èr
chù

gòng
chūbǎi

shí

juàn
yóu
huá
róng
bèi

fēng


cóng
róng

jǐng

shàn

tán
xiào


dào
huà
shēngwén
yān

hòu

zhī
suǒ
zhōng
shí
èr
yóu
jīng

juàn
(
(

èr
chū

jiāng
liáng

zhě
shǎo

jiàn
zhú
dào

jìn
shìbǎo
chàng

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
jiā
liú
tuó


jìn
yán
shí
shuǐ


西

rén

hóng

yǒu
fāng
huái
怀
dào
yóu
guó


xiào


tài
yuán
shí

nián
rén
chén


shí
èr
yóu
jīng
jīng
sān
juàn
(
(

èr
chū
jiàn
zhú
dào

jìn
shì


zhū
shì
xíng
hàn

yún
èr
juàn

xiǎn

rén
)
)

yòu


sān
juàn
běn
què

shā
mén
kāng
dào


jiè

yǒu


guǐ
fàn
qúnxiào


tài
yuán
èr
shí

nián
jǐng
shēn
jīngfāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
liù
shí
juàn
(
(
chū
chū
yuán

shí
juàn
hòu
rén
fēn
wéi
liù
shí
shā
mén
zhī

lǐng
cóng

tián

fàn
běn
lái


shí

nián
sān
yuè
shí


dào
chǎng

chū
yuán

èr
nián
liù
yuè
shí

shòu
jiàn

yòu
èr

)
)
chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xīn
wēi

chí
jīng


shānchū

zhī
jīng

liàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

yòu
èr

yòu
fáng
děng

bié
cún
xīn
wēi

chí
jīng


)
)

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

lái
cáng
jīng

sān
chū
yuán

èr
nián

dào
chǎng


jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)
guān

sān
mèi
hǎi
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
guān

sān
mèi
jīng
huò

juàn
jiàn
zhú
dào

jìn
shì


jiàn
sēng
yòu


chū
sòng
shì
)
)


sēngshí
juàn
(
(
huò
yún
sān
shí
juàn
fàn
běn
shì

xiǎn


jié

guó
jiāng
lái


shí
èr
nián
shí

yuè

dǒu
chǎng

gòng

xiǎn
chū
jiàn
zhú
dào


yòu
zài
xiǎn


gòng


ěr
)
)
sēng


qiū
jiè
běn

juàn
(
(

yún


sēng

jiè
běn

èr
chū

dào
chǎng


jiàn
bǎo
chàng

yòu
zài

xiǎn

zhōng
yòu

jué
xián
gòng
chū

zǎi
jiē

)
)


duō
luó
chán
jīng
èr
juàn
(
(

míng


zhē
luóyán
xiū
xíng
dàoshān
chū

míng

jìng
guān
jīng

míng
xiū
xíng
fāng
biàn
便
chán
jīng
yòu
yún
chán
jīng
xiū
xíng
fāng
biàn
便
fán
shí

pǐn
jiàn
sēng
yòu

)
)
wén
shū
shī


yuàn
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
èr
nián

dǒu
chǎng

chū
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

jīng
hòu

yún
wài
guó


zhòng


shí
duō
sòng

jīng


yuàn
qiú

dào
)
)
xīn

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
(
(
sòng
yǒng
chū
èr
nián

dào
chǎng

chū
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

shì
gāo
zhī
chèn
zhī
qiān
sēng
kǎi
děng
suǒ
chū
tóng
běn
)
)


běn

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
běn

jīng
shì
huá
yán
jìng
xíng
pǐn
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr


zhōu

cáng
yǒu
jīn
què
qiě

cún
zhī
)
)
jìng
liù

luó

jīng

juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu
cháng
fáng
èr

)
)
fāng
biàn
便
xīn
lùn

juàn
(
(
gòng


chū
jiàn
gāo
sēng
chuán
chū
chū
)
)
guò

yīn
guǒ
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié
)
)

yòu

shí
sān


bǎi
èr
shí

juàn
(
(
wén
shū

yuàn
shàngbǎi

shí
liù
juàn
jiàn
zài
xīn

liàng
shòu
寿
xià


jiǔ
juàn
què
běn
)
)

shā
mén

tuó

tuó
luó

jìn
yán
jué
xián

běn
xìng
shì
shì

jiā
wéi
luó
wèi
guó
rén

gān

fàn
wáng
zhī
miáo

(
(

yún

tiān
)
)
cháng
shāng


běi
tiān
zhú

yīn
ér

yān
xiū


(
(

yún


)
)
shǎo
wáng

xián
sān
suì


nián

sàng


wéi
wài
shì
suǒ
yǎng

cóng

jiūwén

cōng
mǐn

jiān
dào
nǎi
yíng
huán

wéi
shā


zhì
nián
shítóng
xué
shù
rénsòng
wéi


zhòng
jiē

yuè

xián


sòngshī
tàn
yuē

xiánsān
shí
shòu

jiè
xiū
xíng
jīng
qín


xué
qún
jīng
duō
suǒ
tōng


shǎo

chán

chí
míng

cháng

tóng
xué
sēng


duō
gòng
yóu

bīn
tóng
chù

zǎi

duō
suī


cái
míng

ér
wèi


rén


hòu


shì


zuò
chán


jiàn
xián
zhì
jīng
wèn

lái


yún

zàn
zhì
dōu

zhì
jìngyán

biàn
便
yǐn


duō
zhī
shì
shèng
rén

wèi

shēn
qiǎn

hòu

jiàn
xián
shén
biàn

nǎi
jìng
xīn

wèn

fāng
zhī


huán
guǒ

cháng

yóu
fāng
hóng
huà
bèi
guān
fēng


huì
yǒu
qín
sēng
zhì
yán


西
zhì

bīnzhòng
qīng
sēng

nǎi
kǎi
rán
dōng

yuē


zhī
tóng
bèi

yǒu
dào
zhì

ér


zhēn
jiàngyóuxùn
guó
zhòng
shú
néng
liú
huà
dōng


qiān
yún

yǒu

tuó

tuó
zhě

chū
shēng
tiān
zhúchéng


xìng
xiāng
chéng
shì
zūn
dào
xué


tóng
chèn
chū
jiā


tōng
jiě
jīng
lùn

shǎo
shòuchán
shī


xiān

xiān
shí

zài

bīn

nǎi
wèi
yán
yuēzhèn
wéi
sēng

xuān
shòu
chán

zhě


tuó

tuó

rén


yán

yào
qǐng

zhì

xián
suì
mǐn
ér

yān


shì
shè
zhòng

shī
guǒ
liáng
dōng
shì

shè
zhòu
sān
zǎi
mián

hán
shǔcōng
lǐng

jīng
liù
guó

guó
zhǔ
jīn

yuǎn
huà

bìng
qīng
huái
怀

fèng

zhì
jiāo
zhǐ
nǎi


xún
hǎi
ér
xíng

jīng

dǎo
xià

xián

shǒu
zhǐ
shān
yuē


zhǐ
zhǔ
yuē


xíng


diào
fēng
nán
tíng


xíng
èr
bǎi
fēng
zhuǎn
chuī

huán
xiàng
dǎo
xià

zhòng
rén
fāng


shén

xián
shī
shì
zhī
tīng

jìn
zhǐ
hòu

biàn
便
fēng
tóng

jiē


xián
yuēdòng


zhǔ
nǎi
zhǐ


ér
yǒu
xiān

zhě

shí

bài

hòu

àn

zhī
zhōng

lìng
zhòng

kěn
cóng
zhě

xián


shōu
lǎn
wéi

é
ěr
zéi
zhì

liú
zhě

bèi
chāo
hài

qǐng
zhī
zhì
qīng
zhōu
dōng
lái
jùn

wén
jiū

luó
shí
zài
cháng
ān


wǎng
cóng
zhī

shí

xīn
yuè
gòng
lùn

xiāng

zhèn

xuán
wēi
duō
suǒyīn
wèi
shí
yuē

jūn
suǒ
shì

chū
rén


ér
zhì
gāo
míngshí
yuē


nián
lǎo

ěrnéng
chèn
měi
tán

shí
měi
yǒugòng

jué

shí
qín
zhǔ
yáo
xīng
zhuān
zhì
jīng


gōng
yǎng
sān
qiān

sēng

bìng
wǎng
lái
gōng
què
shèng
xiū
rén
shì

wéi
xián
shǒu
jìng


zhòng
tóng

hòuyún


zuó
jiàn
běn
xiāng
yǒu


ér


chuán
gào
wài
rén

guān
zhōng
jiù
sēng
xián

wéi
xiǎn

huò
zhòng

yòu
xián
zài
cháng
ān

hóng
chánfāng

jìng
zhě
bìng
wén
fēng
ér
zhì

dàn
rǎn
xué
yǒu
qiǎn
shēnyǒu
nóng
dàn

jiāo
wěi
zhī

yīn
ér
guǐ
huá

yǒuyīn
shǎo
guān
xíng


yán

ā

hán
guǒ

xián
wèi

jiǎn
wèn

suì
zhì
liú
yán

bèi
bàng


jiāng
yǒu


zhī
huò


shì

zhòng
huò
cáng
míng
qián


huò

qiáng

zǒu

bàn

zhī
zhōng
zhòng
sǎn
dài
jìn

xián
nǎi

rán
chū

jiè


shí
jiù
sēng
sēng
[
[

-
-

+
+
shí
]
]
dào
héng
děng
wèi
xián
yuē


shàng

tīng
shuō

suǒxiān
yán


jiāng
zhì


ér

shí

yòu
mén

kuáng
huò


tóng

yǒu
wéi


tóng
zhǐshíjiǔ
liú

xián
yuē


shēn
ruò
liú
píng

liú
shèn


dàn
hèn
huái
怀
bào
wèi
shēn

wéi
kǎi
rán
ěr


shìhuì
guān
děng

shí

rénshén
zhì
cóng
róng
chū
shí
zhēn
zhě
xián
gòng
tàn


bái
hēi
sòng
zhě
shù
qiān
rén

yáo
xīng
wén

chàng
hèn
nǎi
wèi
dào
héng
yuē


xián
shā
mén
xié
dào
lái
yóu


xuān

jiào

jiān
yán
wèi


liáng
yòng
shēn
kǎi

yán
zhī
jiù
lìng
wàn


dǎo

yīn
chì
lìng
zhuī
zhī

xián
wèi
shǐ
使
yuē

chéng
zhī
ēn
zhǐ


wén
mìng


shì


xiāo
zhēng
nán
zhǐ


yuè
shā
mén
huì
yuǎn

qīn
fēng


nǎi
qiǎn
shǐ
使

guān
zhì
shū

qǐng
hòu
zhì

yuè
xīn
rán

jiù

yuǎn

xián
zhī

bèi
bìn
guò
yóu
mén
rén

ruò
xuánzhǐ
shuō
zài
tóng


fàn

nǎi
qiǎn


tán
yōng
zhì
shū
yáo
zhǔ

guān
zhōng
zhòng
sēng
jiě

bìn
shì

yuǎn
nǎi
qǐng
chū
chán
shù
zhū
jīng

xián
zhì
zài
yóu
huà


qiú
ān

tíng
shān
suì
西
shì
jiāng
líng


wài
guó

zhǔ

ér
xùn
fǎng
访

guǒ
shì
tiān
zhú


xiān
suǒ
jiàn
zhě


qīng
jìng
shì
shù
jìng
lái

shì


yǒu
fèng
shī

jiē

shòu

chí

fēn
wèi

wèn
háo
jiàn

shí
chén
jùn
yuán
bào
wéi
sòng


tài
wèi
cháng
shǐ

sòng

nán
tǎo
liú
dūn

bào
suí

jiè

jiāng
líng

xián
jiāng


huì
guān

bào

shí

bào


jìng
xìn
dài
zhī
shèn


wèi
bǎo

tuì
退

bào
yuē


wèi

qiě

xiǎo
liú

xián
yuē

tán
yuè
shī
xīn
yǒu
xiàn


jīn
suǒ
shè

qìng

bào


zuǒ
yòu

fàn

fàn
guǒ
jìn

bào

cán
kuì


ér
wèn
huì
guān
yuē


shā
mén


rén

guān
yuē


liàng
gāo
miǎo
fēi
fán
suǒ


bào
shēn
tàntài
wèi

tài
wèi
qǐng

xiāng
jiàn

shèn
chóng
jìng
zhī

gōng
bèi
zhì

é
ér
tài
wèi
huán
dōu

qǐng


guī

ān
zhǐ
dào
chǎng


xián

guǐtóng
huá


ér
zhì
yùn
qīng
yuǎn

yǒu
yuān
zhì

yáng
dōu

shī
sēng


míng

shā
mén
bǎo
lín
shū
yuē

dǒu
chǎng
chán
shī
shèn
yǒu

xīn

biàn
便
shì
tiān
zhú
wáng

fēng
liú
rénjiàn
chènxiān
shì
shā
mén
zhī

lǐngtián
guó

huá
yán
fàn
běn
sān
wàn
liù
qiān


wèi
yǒu
xuān


dào


shí

nián


jùn

shǐ
mèng


yòu
wèi
jiāng
jūn
chǔ
shūqǐng
xián
wéi

jiàng

nǎi
shǒu
zhí
fàn
wén

gòng
shā
mén


huì
yán
huì

děng
bǎi
yǒu

rén


dào
chǎng


chū
quán
dìng

wén
zhǐ
huì
tōng
huá
róng
miào

jīngdào
chǎng

yóu
yǒu
huá
yán
táng
yān

yòu
shā
mén

xiǎn

tiān
zhú
suǒ

sēng

fàn
běn

qǐng
xián


xián
cóng
ān

lóng
ān
èr
nián
sòng
yǒng
chū
èr
nián
xīn
yǒu


yáng
dōu

shān
èr
chù


huá
yán
děng
jīng
zǒng

shí
sān


bìng
jīu

yōu
zhǐ
miào
jìn
wén


xián

sòng
yuán
jiā
liù
nián

huán

chūn
qiū

shí
yǒu


(
(
yòu
sēng
yòu
cháng
fáng
èr


yún
xián
chū
xīn
wēi

chí
jīng

chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng
shì


shuāng
zǎi
duì

zhī
qiān
xiān


jiā
xīn

yòu
yǒu


shí
zhù

běn

jīng

zhī
èr
jīng
bìng
shì
huá
yán
bié
pǐn
jué
xián


bié
chū

jīng

běn


jīng
zhōu

cáng

yǒu
wèi
jiàn

běn
qiě

cún
zhī
shí
zhù

jīng
shān
zhī)
)

wèn

shì
èr
juàn
(
(
chū
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu


èr
juàn
běn
què

shā
mén
tán


jìn
fān
yún


shàn


xué


ān

lóng
ān

nián
gēng

sān
yuè
èryáng
dōu
shàng
shū
lìng
wáng


jīng
shè

shā
mén
shì
sēng
zūn
děng
èr
shíqǐng


wèn

shì


juàn
shǒu

míng


sēng


xiāng
jiāo
shè

fēn

chà
shū
shèn
yào

shàn
fáng

shí
sòng
sān
juàn
(
(

yún
shí
sòng


jīn


shí
sòng

hòu
sān
juàn
shì
fáng
yún


sòng
zhù
yún
shì
shí
sòng
hòu
shàn
sòng
fēi


shàn
sòng
yǒu

juàn
shì
shí
sòng
zhōng

shí
sòng

jiàn
èr
qín

)
)

wèn

shì
èr
juàn
(
(
zhòng

yào
yòng

èr
chū
jiàn
èr
qín

)
)

yòu
èr


juàn
(
(
qiánsān
juàn
jiàn
zài
hòu

wèn
shì
èr
juàn
běn
què
)
)

shā
mén
bēi

luó
chā

jìn
yún

gòu
yǎn

bīn
guó
rén

chén
jìng
yǒu
zhì

yòu
chū
jiā

dào

jié
chéng

wéi
rén
yǎn
qīng

shí

hào
wéi
qīng
yǎn

shī

xiān
zài
guī

hóng
chán

cáng


fāng
xué
zhě
jìng
wǎng
shī
zhī

jiū

luó
shí
shí


yān


guī

xiàn
méi

nǎichán

qǐng
zhī
wén
shí
zài
cháng
ān

hóng
jīng
cáng

chā

shǐ
使


shēng
pǐn

qià
dōng
guó


shì
zhàng

liú
shā
mào
xiǎn
dōngyáo
qín
hóng
shǐ

nián


guān
zhōng

shí

shī

jìng
dài

chā


yuǎn

xīn
rán


luó
shí

shì

chā

ānnián
zhōng

nǎi
chū
yóu
guān
zuǒ

dòu

shòu
寿
chūn
zhǐ
shí
jiàn
yún

shèng
chánluó
shí
suǒ

shí
sòng

shí

juàn

zuì
hòu

sòng
wèi
míng
shòu
jièzhū
chéng
shàn

shì

zhú


yào
míng
wéi
shàn
sòng

chā
hòu
gǎi
shàn
sòng
wéi


sòng


yóu
èr
míng
cún
yān


chū
sān
juàn


zhì
zhī

hòu

zǒng
chéng
liù
shí

juàn
(
(
gāo
sēng
chuán

cháng
fáng

nǎi
yún
kāi
qián

shí

juàn
wéi
liù
shí

juàn
zhě
xiǎo
fēi
xiáng
shěn

sān
juàn
huò
yǒu
jìn
dài
jīng
běn
biān
zài

jiǔ
sòng
hòu

shí
sòng
qián
juàn
dāng


shí

liù

zhě
fēi

jīn
jiǎn

shí
sòng
běn
nǎi
zài

shí
sòng
hòu
juàn
dāng


shí
jiǔ
zhì
liù
shí

jīn
zhě


běn
wéi
zhèng
)
)

qǐng
zhī
nán
shì
jiāng
líng

xīn

xià
zuò

kāi
jiǎng
shí
sòng


tōng
jìn
yán
shàn
xiāng
lǐngzuò
miào
běn

chán

dāng
shí

wén
qiú

zhělín

míng
tiáo
zhī
jìn
zhě
shù

yīncáng

hóng

chā
zhīhòu
chū

wèn

shì
èr
juàn

dào
chǎng
huì
guān

shòu
(
(
gāo
sēng
chuán
yún
dào
chǎng
huì
guān
shēn
kuò
zōng
zhǐ


suǒ
zhì

jìn
qīng
zhòng
zhuàn
wéi
èr
juàn
sòng
huán
jīng
shī
sēng


xún
jìng
xiāng
chuán
xiě
shí
àn
zhě
yàn
yuē
bēi
luó


huì
guān
cái

dōu
rén
shàn
xiě
zhǐ
guì


jīn
wèi

wèn

shì
nǎi
shì
dào
chǎng
huì
guān

jiào
yǒu

suí
shì

wèn
bēi

wéi
jué
wén
biàn
便

zhī
zhuàn
chéng
èr
juàn
liú
xíng

shì

fēi
bié
yǒu
fàn
běn
bēi


zhī

tán

chū
zhěshì

jiā

zǎi

)
)

chā
yǎng

hǎo
xián

xuān
nián
dōng

huán
shòu
寿
chūn
shí
jiàn
yān

chūn
qiū

shí
yǒu


bān

huán
jīng
liù
juàn
(
(
jīng

yún
fāng
děng

bān

huán
jīng
huò
shí
juàn

shí
èr
nián
shí
yuèdào
chǎng

gòng
jué
xián
chū
bǎo
yún

shòu
zhì
shí

nián
zhèng
yuè
èr


jiàn
dào

sēng
yòu
èr

)
)

bān
niè
pán
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
shì
cháng
ā
hán
chū
fēn
yóu
xíng
jīng


qún

bìng
yún
xiǎn
chū
fāng
děng

huán
zhě
fēi

qián


huán
jīng
jiā
fāng
děng


xiǎo
chéng
niè
pán
wén

xiǎn

zhī
)
)

cáng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

guǐ
wèn

lián
è
饿
guǐ
bào
yīng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu
bǎo
chàng
èr

)
)
sēng


qiū

jiè
běn

juàn
(
(

chū

qiū


luó


chā
sēng

jiè
běn
gòng
jué
xián

jiàn
cháng
fáng

)
)

yóu
tiān
zhú

chuán

juàn
(
(

yún

xiǎn
chuán

xiǎn

zhuàn
shù
wǎng
lái
tiān
zhú
shì
jiàn
cháng
fáng

)
)

ā

tán
xīn
shí
sān
juàn
(
(

èr
chū


qín
sēngděng
suǒ
chū
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu

fáng
yún
xiǎn

jué
xián
gòng

)
)

yóu
tiān
zhú


juàn
(
(
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòu


èr
shí
liù
juàn
(
(
qiánshí
èr
juàn
jiàn
zài
hòu
èr


shí

juàn
què
běn
)
)

shā
mén
shì

xiǎn

běn
xìng
gōng

píng
yáng

yáng
rén


xiǎn
yǒu
sān
xiōng

tiáo
nián

sàngkǒngxiǎn
shù
suì
biàn
便
fàng
chū
jiā


shù
nián
bìng
yīn
sòng
huán

xìn

宿
biàn
便
chà


kěn

guījiàn
zhī

néng


wéi

xiǎo


mén
wàilái

shí
suì
zāo

yōu

shū
guǎ

shǐ
使
huán


xiǎn
yuē

běn


yǒu

ér
chū
jiā


zhèng

yuǎn
chén
dào
ěr

shū

shàn

yán
nǎi
zhǐ

qǐng
zhī

sàng
zhì
xìng
guò
rén

zàng
shì


réng

huán


cháng

tóng
xué
shù
shí
rén

tián
zhōng

dào

shí
yǒu

zéi

duózhū
shā


bēn
zǒu

wéi
xiǎn

liú

zéi
yuē

ruòsuí

suǒ


dàn
jūn
děngshī


shēng

pín

jīn

duó
rén

kǒng
lái
shì

shèn

pín
dào

wéi
jūn
yōu

xiāng

ěr

yán


huán

zéi


ér


zhòng
sēng
shù
bǎi
rén


tànshòu

jiè
zhì
xíng
míng
jié

guǐ
zhěng


cháng
kǎi
jīng

chuǎn
què
shì
zhì
xún
qiú


ān

lóng
ān
sān
nián


tóng
xué
huì
jǐng
dào
zhěng
huì
yīng
huì
wéi
děng


cháng
ān


西

shā


shàng

fēi
niǎo
xià

zǒu
shòumáng
máng


suǒ
zhī

wéi
shì


zhǔn
dōng

西

rén


biāo
xíng

ěr


yǒu

fēng
è
guǐ


zhīxiǎn
rén
yuán
wěi
mìng
zhí
guò
xiǎn
nán

yǒu
qǐng
zhì
cōng
lǐng

lǐng
dōng
xià

xuě

yǒu
è
lóng


fēng

shā


shān

jiān
wēi


qiān
rèn


yǒu
rén
záo
shí
tōng


bàng
shī

dào

fán


bǎiyòu
niè
xuán
gēng
guò

shù
shí

chù

jiē
hàn
shí
zhāng
qiān
gān

suǒ

zhì
xiǎo
xuě
shān

hán
fēng
bào


huì
jǐng
jìn
zhàn

néng
qián


xiǎn
yún


qīng

shí
yǔn

yán
jué
ér


xiǎn

zhī

yuē

běn


guǒ
mìng

nài


xíng
suì
guò
shān
xiǎn

fán
suǒ
jīng

sān
shí

guó

zhì
běi
tiān
zhú

wǎng
zhōng
guó

wèi
zhì
wáng
shè
chéng
sān
shíyǒu
réng
tíng

míng
dàn
xiǎn
jué
shān


sēng
jiàn
yuē


shèn
jiān
xiǎn
qiě
duō
hēi
shījīng
dàn
rén

yóu

zhì

xiǎn
yuē

yuǎn
shè
shù
wàn
shì
dào
líng
jiù

shēn
mìng


chū

fēi
bǎo


shǐ
使

nián
zhī
chéng

zhì
ér
fèi


suī
yǒu
xiǎn
nán

zhòng

néng
zhǐ

nǎi
qiǎn
liǎng
sēng
sòng
zhī

xiǎn

zhì
shān
zhōng

jiāng
xūn


suì

tíng

宿

liǎng
sēng
wēi

shè
zhī
ér
huán

xiǎn

liú
shān
zhōng
shāo
xiāng

bài
qiào
gǎn
jiùshèng


zhì

yǒu
sān
hēi
shī

lái
dūn
xiǎn
qián

shì
chún
yáo
wěi

xiǎn
sòng
jīng

chuò

xīn
niàn


shī

nǎi

tóu
xià
wěi

xiǎn

qián

xiǎn

shǒu

zhī
zhòu
yuē


ruò

xiāng
hài
dài

sòng
jìng

ruò
jiàn
shì
zhě

biàn
便
tuì
退


shī

liáng
jiǔ
nǎi


míng
chén
huán
fǎn

qióng
yōu
shēn

zhēn

huāng
gěng
qín
shòu
jiāo
héng

zhèng
yǒu

jìng
tōng
xíng
ér


wèi
zhìféng

dào
rén

nián

jiǔ
shí
róng
ér
shén

jùn
yuǎn

xiǎn
suī
jué

yùn
gāo

ér


shì
shén
rénjìn
qián
féng

nián
shǎo
dào
rén

xiǎn
wèn
yuē

xiàng

nián
shì
shuíyuē

tóu
tuójiāxiǎn
fāng
wǎn
kǎi
liáng
jiǔ


zhì
shān
qián

yǒu


shí
héng
sāi
shì
kǒu

suì
xiǎn
nǎi
liú

zhì
jìng
ér

(
(
jīn
wèi
xiǎn
suǒ
zhì
zhě
shì


shān

jiā
zhī
suǒ
fēi

jiù

chù
jiù
fēng
shān

)
)
yòu
zhì
jiā
shī
guó

jīng
shè

yǒu
bái
ěr
lóng

měi

zhòng
sēng
yuē
lìng
guó

fēng
shú

jiē
yǒu
xìn
xiào

shā
mén
wéi

lóng
shè
bìng
shè

shí

měi
zhì
xià
zuòlóng
zhé
huà
zuò

xiǎo
shé

liǎng
ěr

bái

zhòng
xián
shí
shì
lóng


tóng

shèng
lào
zhì


zhōng

cóng
shàng
zuò
zhì
xià
xíng
zhī


ruò
wèn
xùn

biàn
nǎi
huà


nián
zhé

chū

xiǎn

qīn
jiàn

lóng

hòu
què
zhì
zhōng
tiān
zhújié


lián


ā

wáng

nán
tiān
wáng

sēngyòuduō

chāo


ā

tán
xīn
yán
jīng

fāng
děng

huán
děng
jīng
(
(

fāng
děng

huán

liù
juàn

bān

huán
jīng
zhī
fàn
běn

zhǔn
jīng
hòu

míng
wéi
fāng
děng

bān

huán
jīng
fēi
wèi
sān
juàn
fāng
děng

huán

)
)

xiǎn
liú
sān
nián

xué
fàn
shū
fàn

gōng

shū
xiě


shì
chí
jīng
xiàng


shāng


dào
shī

guó

xiǎn
tóng

shí

huò
liú
huò
wáng


yǐng
wéi

cháng
huái
怀
bēi
kǎi
xiàng
qián
jiàn
shāng
rén


jìn


bái
tuán
shàn
gōng
yǎng


jué

rán
xià
lèi

tíng
èr
nián
shā
sāi

cháng

èr
ā
háncáng
běn

bìng
hàn

suǒshī

guó
zhōng
yǒu

chǐ
齿

měi
nián
sān
yuè

zhī
guó
wáng


qián
shí

zhuāng
yán
bái
xiàng

qiǎn

guì
zhòng
biàn
shuō
zhì
chén

zhuó
wáng

shang
xiàng
shàng
shēng
chàng
yán


lái
zài
shì

shí

nián

shuō


rén

liàng

亿
shù

zhòng
shēng
yuán
jìn
nǎi
bān

huán


ěr

lái

qiān

bǎi
jiǔ
shí

zǎi

shì
jiān
cháng
hūn
zhòng
shēng

mǐn

què
hòu
shí


chǐ
齿
dāng
chū

wèi
jīng
shè


bàn
xiāng
huá

lái
gōng
yǎng

shí
zhèng
dāng
jìn


yuán
nián


cóng


yuán
nián
tài
suìzhì
jīn
kāi
yuán
shí

nián
suì

gēng


biàn
便
chéng

qiān

bǎi
èr
shí
èr
zǎiér

shāng
rénxún
hǎi
dōng
huán


yǒu
èr
bǎi

rén

zhí

bào
fēng

huài
shuǐ


zhòng
rén
huáng


zhī

xiǎn
kǒng
shāng
rén


jīng
xiàng

wéi

xīn
niàn
guān
shì
yīn


guī
mìng
hàn

zhòng
sēng


rén
fēng
érshāng
huài

xíng
jiǔ
shí

guó
tíng

yuè


suí

shāng

dōng

guǎng
广
zhōu


fān
yuè


fēng


zhèn


zhòng
gòng

yuē

zuò
zǎi

shā
mén

shǐ
使

děng
láng
bèi

rén

lìng

zhòng

wáng


tuī

zhī


xiǎn
tán
yuè

shēng

shāng
rén
yuē


ruò
xià

shā
mén

yīng
xiàěr
biàn
便
dāng
jiàn
shā

hàn


wáng
fèng

jìng
sēng


zhì

gào
wáng

dāng
zuì


shāng
rén
xiāng
shì
shī

mǐn

ér
zhǐ


shuǐ
jìn
liáng
jié

wéi
rén
fēng
suí
liú


zhì
àn
jiàn


cài

rán
zhī
shì
hàn


dàn
wèi


fāng


chéng
xiǎo
chuán


xún
cūn


liè
zhě
èr
rén

xiǎn
wèn

liè
rén
yuē

shì
qīng
zhōu
cháng
guǎng
广
jùn
láo
shān
nán
àn

liè
rén
huán

gào
tài
shǒu

jìng
xìn


wén
shā
mén
yuǎn
zhì

gōng

yíng
láo

xiǎn
chí
jīng
xiàng
suí
huán

qǐng
zhī

nán
guī

shí

shǐ
qǐng
liú
guò
dōng

xiǎn
yuē

pín
dào
tóu
shēn


fǎn
zhī


zhì
zài
hóng
tōng

suǒ

wèi
guǒ


jiǔ
tíng

suì
nán
zào
jiàn
kāng


dào
chǎng


jiù
wài
guó
chán
shī

tuó

tuó
luóbān

huán
jīng
děng
liù


zhuàn
yóu
tiān
zhú
chuán

juàn

xiǎn

chū


huán
jīng

liú

jiào
huà
xián
shǐ
使
jiàn
wén

yǒu

jiā
shī

xìng
míng


jìn
yáng
dōu
zhū
què
mén

shì
fèng
zhèng
huà


xiěsòng
gōng
yǎng


bié
jīng
shìshū
gòng


hòu
fēng
huǒ


yán


jiājiē
jìn

wéi

huán
jīng
yǎn
rán

cún

wēi
jìn

qīn
juàn
yáng
dōu
gòng
chuán
xián
chèn
shén
miào

hòu
dào
jīng
zhōu


xīn


chūn
qiū

shí
yǒu
liù

zhòng
xián
tòng

yān


shí
zhù
jīng

juàn
(
(
shì
huá
yán
shí
zhù
pǐn


jiàn
cháng
fáng

)
)
bǎo

lái
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn

míng


bǎo
sān
mèi
jīng

èr
chūbǎo
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

zhì

jīng

juàn
(
(


chū

zhī
chèn
dào
xíng
jīng


bān
ruò


huì
děng
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu


zhú
dào


)
)

mén
pǐn
jīng

juàn
(
(

èr
chū
mén
pǐn

bǎo

wén
shū

mén
huì
tóng
běn
jiàn
sēng
yòu


zhú
dào


)
)
ā
shù

jīng

juàn
(
(

bǎo


wèi

huì
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn
cháng
fáng


)
)

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

shì
gāo

huàn
sān
mèi

bǎo

shàn
zhù

huì
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn
zhú
dào

jìn

)
)


suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn
(
(

běn
yuàn

bǎosuǒ
wèn
huì
tóng
běn

èr
chū
jiàn
cháng

fáng
)
)
shí

jīng

juàn
(
(

shí

jīng
děng
tóng
běn

sān
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
wéi

jié
jīng

juàn
(
(

yán

diào

wéi

jīng
děng
tóng
běn


chū
fáng
yún
jiàn
nán
lái
xīn

)
)

suǒ

wàng
jīng

juàn
(
(

sān
chū

xiàng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

guāng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

guāngjīng
děng
tóng
běn


chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

lái

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

sān
chū

shì
gāo

shì
sān
mèi
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

xián
guān
jīng

juàn
(
(

míng
guān

xián


jīng
fáng
yún
jiàn
dào
huì

chū
chū
)
)
yīng
luò
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
xiàn
qián
bào

zhú

niàn


yīng
luò
tóng
běn
huò
shí

juàn
fáng
yún
jiàn
nán
lái
xīn

chū
chū
)
)
zhào
míng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
chán
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
nán
lái
xīn

)
)

méi
jìn
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)


zhèng
zhāi
jīng

juàn
(
(

sān
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
wēi

cháng
zhě
liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
wēi
huá

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
sān


)
)
zhǐ
mán
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
zhǐ

chū
zēng

ā
hán

sān
shíjiàn
cháng
fáng

)
)
suǒ

zhì
huàn
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)

gài

jié
shī
xíng
jīng

juàn
(
(

èr
chū
jiàn
cháng
fáng

)
)
fēn
wèi
jīng

juàn
(
(
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
èr
shí
sān


shí

juàn
(
(
chū
èr

sān
juàn
běn
zài

zhì

xià
èr
shíshí
èr
juàn
běn
què
)
)

shā
mén

duō


huò
yún


duō

jìn
yún

yǒu


西

rén

shí
xìng
tōng
mǐn
cōng

hóng
yuǎn

zhì
cún
hóng
huà

dàn
yuǎn
yóu

yuán

jìn
dàishí
zhù
děng
jīng
èr
shí
sān


zhū

jìn
yún

duō

jìn
shì


wèi
xiángruò
fēi
xián
luò
yīng
shì
jiāng
nánjiàn
sēng
yòu


fáng
yún

wài
bìng
zhāng

bié
zhū


yòu
yǒu
bǎo
shī

jīng
(
(
chū


jīng
)
)

diào
wáng
jīng
(
(
chū
liù


)
)

shì
bié
shēng

shān
zhīchéng
fāng
biàn
便
jīng
sān
juàn
(
(
yuán

èr
nián


sān
chū
huò
èr
juàn
shàn
quán
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
shǐ
xīng

jīn
biān

bǎo

dāng

sān
shí

huì
)
)
qǐng
guān
shì
yīn


xiāo


hài
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
qǐng
guān
shì
yīn
jīng

èr
chū
jiàn

shàng

)
)
xián

cháng
zhě
liù
xiàng
bài
jīng

juàn
(
(
jìn
sòng
jiān

guǎng
广
zhōu

chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
sān
juàn


jiàn
shǐ
xīng


bǎo
chàng

)
)

yòu
sān


juàn
(
(
qián
èr


juàn
běn
zài
hòujuàn
běn
què
)
)


shì
zhú
nán


jìn
fān
yún西

rén

zhì
dào

juàn

yuǎn
néng
ān

jiě

yōu
zhǐ
yán
tōng
jìngōng

yuán

yuán
nián

wèi

yuán

sòng
shì


chéng
fāng
biàn
便
jīng
děng
sān


liàng
shòu
寿
zhì
zhēn
děng
zhèng
jué
jīng

juàn
(
(

míng
jīng

míng
jīngjiàn
zhèngshì
gāo
zhī
chèn
zhī
qiān
sēng
kǎi
bái
yán


děng
suǒ
chū
tóng
běn
)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
zhú
西

rén


xíng
qīng
gāo
zhì
dào
chóng
zhì

shàn
tōng
fāng

miào
chèn
jīng
wēi


gōng

yuán

yuán
nián

wèi
èr
yuèliàng
shòu
寿
zhì
zhēn
děng
zhèng
jué
jīngnán
jīng

juàn
(
(

èr
chū

shì
yuè
nán
jīng
hòu
shuō
shì
shǎo

jiàn
zhào


shǐ
xīng

)
)
píng
shā
wáng

yuàn
jīng

juàn
(
(

míng

shā
wáng
jīng

sān
chū
jiàn
zhào


shǐ
xīng

)
)
jiā

jié

jiè
jīng

juàn
(
(

sān
chū
jiàn
zhào


shǐ
xīng

)
)

yòu
sān

sān
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
shì
sōng
gōng

huò
yún
gāo
gōng


jìnnán
děng
jīng
sān


qún

bìng
yún
jìnzhī


zhī
nián
jiā

jìn
jiè
jīng

juàn
(
(

míngqiū
jīng

míng
zhēn
wěi
shā
mén
jīng
chū
chū
jiàn
shǐ
xīng

)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
shì
tuì
退
gōng


jiā

jìn
jiè
jīngyún

jìn

wèi
xiáng


zhī
nián

kāi
jiě
fàn
zhì
ā

jīng

juàn
(
(
chū
cháng
ā
hán

shí
sān
juàn


jiàn
zhào

)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
shì

yǒng


fàn
zhì
ā

jīngyún
jìn

chū


wèi
xiáng


zhī
nián

xiān

qiū
jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

xiān
jīng
huò
sān
juàn
chū
chū
jiàn
sēng
yòu
shī


)
)

xián
shèng

jiàn
zài
tuó
luó

zhāng

jīng

juàn
(
(
yòu

zhāng

jiàn
sēng
yòu
shīsān
chū

chí

shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
)
)


chéng
jīng
què
běn

yòu
èr

sān
juàn

cháng
fáng
děng

dōng
jìn
shī


zǒng
yǒu

shí
sān


shí

juàn

jīn
chú
èr

sān
juàn
zhī
wàishíshí

juàn
bìng
shì
fáng

shàng

huò
hòu
hàn
shī


zhōng

zǎi
zhī
zhě


yǒu

rén
bié
shēng
jīng
děng

wěi
liè

zuǒ
guān

liàng
shòu
寿

jīng
sān
shì
sān
qiān

míng
jīng
qiān

yīn
yuán
jīng

shí
sān

míng
jīngmíng
jīng
shí
fāng

míng
jīng
xián
jié
qiān

míng
jīng
chèn
yáng
bǎi
qiān

míng
jīng
nán
fāng

míng
jīng
miè
zuìmíng
jīng

qiū
zhū
jìn

jīng


sēngqiū
yào

yōu


wèn

jīng
shā

wēi


qiū

shí
jiè
jīng
shòu
shí
shàn
jiè
jīng
shā


jiè
jīng
xián
zhě

jiè
jīng
yōu

sāi
wēi

jīng

ruò

jīng
guān
shì
lóu
tàn
jīng
bān
zhōu
sān
mèi
niàn

zhāng
jīng


sān


jīng
chán
yào


jīng


suǒ
jié

yóu
shù
zhòu

lóng
zhòu

jīng

chǐ
齿
zhòu


ān
zhái
shén
zhòu
ān
zhái
zhòu
(
(

shàng
èr
shí
jiǔ


shí
jiǔ
juàn
hòu
hàn
shī


zhōng

yǒu

zhōng

zǎi

zhī
zhòng

)
)
sān
guī

jiè
dài
pèi

shēn
zhòu
jīng

wàn
èr
qiān
shén
wáng


qiū
zhòu
jīng
shí
èr
wàn
shén
wáng


qiū

zhòu
jīng
bǎi
jié
shén
wáng

shēn
zhòu
jīng
gōng
zhái
shén
wáng
shǒu
zhèn
zuǒ
yòu
jīng
zhǒng

yīn
yuán

fāng
shén
zhòu
jīng


fēng
yìn

shén
zhòu
jīng


luó
dǎn

shén
zhòu
jīng
zhào

fāng
lóng
shè


shén
zhòu
jīng
fàn
tiān
shén

jīng

guǎng
广
jīng
(
(

shàng

shíshí

juàn
bìng
shì
shī


suǒ


guàn
dǐng
jīng
cóng


juàn
zhì

shí

)
)

jiào
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

jiào
sān
mèi


jīng

西
jìnwěi

zhōng

yǒu
)
)
ā

hán
jīng
èr
juàn
(
(
sòng
zhì
yán

wěi


yǒu
)
)
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
wèi
zēng
yǒu
jīng

zēng
zài


cún

què
)
)
chán
dìng
fāng
biàn
便jīng
(
(
hòu
hàn
ān
shì
gāo

)
)


shén
zhòu
(
(

zhī
qiān

)
)
xián
zhě


jīng
(
(

西
jìn
bái)
)


luó
dǎn
shén
wáng
zhòu
àn

jīng
(
(
huò

wáng

zhú
tán

lán

)
)
běn
xíng
liù

luó

jīng
(
(
sòng
qiú


tuó
luó

)
)
yōu

sāi

jiè
jīng
(
(
sòng


jīng
shēng

)
)
sān
guī

jiè
jīng
shén
wáng
míng
jīng
(
(
chāo
guàn
dǐng
jīng
)
)
dìng

sān
mèi
jīng
(
(
chū
shí
zhù
duàn
jié
jīng
)
)


xià
xīnjué
dìng


jīng

juàn
(
(

míng

huài

qiē
xīn
shí
chū
chū

bǎo

yōu


huì
tóng
běn


yòu
yún
zhòng

bìng
yún

dùn
huáng
chū

xiǎn

rén
chuán
yún
jìn
shì
chū
wèi
xiáng


shí
)
)


lái
shí
jīng

juàn
(
(

sān
chū

luó
shí


xià
shēng
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

shàng

)
)
dào
gān
jīng

juàn
(
(

liǎo
běn
shēng

jīng
děng
tóng
běn
)
)
zào

xíng
xiàng

bào
jīng

juàn
(
(

zuò

xíng
xiàng
jīng
tóng
běn
)
)
bào
ēn
fèng
pén
jīng

juàn
(
(


lán
pén
jīng
tóng
běn
)
)
shī

fèn
xùn


suǒ
wèn
jīng

juàn
huá

tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(
shàng
èr
jīng
tóng
běn

chū
)
)
liù

zhòu
wáng
jīng

juàn
(
(

liù

shén
zhòu
wáng
jīng
tóng
běn
)
)
shàn

fāng
biàn
便
tuó
luó

jīng

juàn
jīn
gāng


shàn
mén
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
shàng
èr
jīng
tóng
běn

chū
)
)


běn
xíng
jīng
sān
juàn


suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
juàn
yún


shíshuō

tuó
luó

shén
zhòu
jīng
)
)

luó
guó
jīng

juàn
(
(
huò
yún

luó
guó
wáng
jīng
)
)
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún

huán
jīng

yún

bān

huán
jīng
shì
cháng
ā
hán
chū
fēn
yóu
xíng
jīng


zhū
cáng
zhōng

juàn
zhě
wéi
shì
shàng
juàn
qiàn
xià
juàn

)
)
yuán
běn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

shí
juàn


)
)

lái
shì
shí
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

shí
sān
juàn


)
)
fàn
zhì

shuǐ
jìng
jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

èr
shí
sān
juàn


)
)
sān
guī

jiè

xīn
yàn

gōng

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

sān
shí
jiǔ
juàn


)
)
jiàn

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
ā
hán

liù
shí
juàn


)
)
shí
shī
huò


bào
jīng

juàn
(
(

míng
shī


jīng

míng


jīng
chū
zēng

ā
hán

èr
shí

juàn


)
)
mǎn
yuàn

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu
shī


zhōng
yǒu
jìn
yán


biān

chū

ā
hán

shí
sān
juàn


)
)

dèng

jiě
xíng
zhōng
liù
shì
jīng

juàn
(
(


chū


dēng

hán
tóu
jiàn
jīng
děng
tóng
běn
)
)
è
饿
guǐ
bào
yīng
jīng

juàn
(
(

sān
chū

míng

lián
shuō


è
饿
guǐ
yīn
yuán
jīng

guǐ
wèn

lián
jīng
děng
tóng
běn
)
)

dào

chéng

zhàng
jīng

juàn
(
(

yún

dào

chéng
jīng

zhàng
pǐn

shí
èr

zhí
yún

zhàng
jīng
)
)
sēng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
sēng

yīn
yuán
jīng

yún
yīn
yuán
sēng

jīng
)
)

jìng
jīng

juàn

huàn

jīng

juàn
(
(
huò
zuò
huàn

yòu
zuò
xuán
)
)

shàng
chù
jīng

juàn

zhì
cháng
zhě
yīn
yuán
jīng

juàn

wáng
jīng

juàn
shā

shí
jiè

bìng
wēi


juàn
(
(

yún
shā

wēi

jiè
běn
)
)
shājiè
wén

juàn
shè


wèn
jīng

juàn

bǎi
wèn
shì
jīng

juàn
ā

wáng


jīng

juàn
(
(

yún
tiān
zūn
shuō
ā

wáng


jīng

jīngwéi
tiān
zūn


shuō

)
)
zhuàn

sān
cáng


cáng
chuán

juàn
(
(

yún
zhuàn
sān
cáng
jīng


cáng
jīng
)
)


zuò

shí
shì
jīng

juàn
(
(
yòu


shì


èr
chūlái
shí
jīng
děng
tóng
běn
jiàn
bǎo
chàng

)
)
dào
shù
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

èr
chū


ā
mèi
jīng
tóng
běn
jiàn
zhī
mǐn


)
)

yòu
sān
shíshí

juàn
(
(

hòu
èr

sān
juàn
què
běn

bìng
jiàn
zài
)
)

qián
sān
shí
liù


shí
èr
juàn

bìng
shì

cáng
jiàn
jīng


zhī

zhǔ

zhū
shī


què
ér
wèi
shū


shì
yuǎn
dài
zhī
jīng


biān

jìn


shù


lòu
yān

tōng
qián
jiù
shī

jīng
èr

sān
juàn

zǒng

shí


shí

juàn

bìng
wéi
dōng
jìn
shī
yuán
yún

qín

shì
dōu
cháng
ān
(
(

yún
qián
qín
)
)jiàn
(
(
shì
wéi
míng

)
)
huáng
shǐ
yuán
nián
xīn
hài

zhì

dēng
(
(

shì
)
)
tài
chū
jiǔ
nián
jiǎ


fán
jīng

zhǔ

shí

nián

shā
mén
liù
rén

suǒ

jīng

lùn
děng

zǒng

shí

bǎi
jiǔ
shí

juàn
(
(

zhōng


liù
shí

juàn
jiàn
zàibǎi
sān
shí
èr
juàn
què
běn
fáng
yún
huáng
shǐ
yuán
nián
jiǎ
yín
yán
chū
yuán
nián
dīng
yǒu

zhū
jiā
nián


tóng
xiào
èr
nián
xiàng
hòu
zhǔn
ān
gōng
zēng


kān

jiǎ

fáng

cuò

)
)

qín
shā
mén
tán

chí
(
(
sān

sān
juàn
jiè
běn
tán
wén
)
)
shā
mén
jiū

luó


(
(


èr
juàn

)
)
shā
mén
sēng


chéng
(
(
sān

èr
shí

juàn
lùn

)
)
shā
mén
tán


(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén
sēng(
(
èr


shí
liù
juàn
lùn
)
)
shā
mén
tán

nán

(
(bǎi

shí

juàn
jīng
lùn

)
)
shí
sòng

qiū
jiè
běn

juàn
(
(
huò
yún
shí
sòng


qiū
jiè
chū
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)

qiū


jiè

juàn
(
(

yún
shí
sòng

qiū

jiè

èr
chū
jiàn
sēng
yòu

)
)
jiào
shòu

qiū

èr
suì
tán
wén

juàn
(
(
huòsēng
chún

guī

guó

fàn
běn
lái

niàn


huì
cháng

shòu
jiàn
bǎo
chàng

)
)

yòu
sān

sān
juàn

běn
bìng
què

shā
mén
tán

chí

huò
yún
shì

qín
yán

huì

huò
yún

hǎi


西

rén

shàn
chí

cáng
miào


jīngjiān
(
(
shì
zhuāng
liè
tiān
wáng
)
)
jiàn
yuán
sān
nián
dīng
mǎo

nián

chén


cháng
ān

shí
sòng
jiè
běn
děng
sān


zhú

niàn
chuán


huì
cháng

shòu
(
(
ān
gōng
sēng
jiè

yún

niàn
xiě

fàn
wén
dào
xián
wéi

huì
dāng

shòu


qiū

jiè
sēng
yòu

yún
jìn
jiǎn
wén

shí
shā
mén
sēng
chún


西guó

fàn
běn
dào
guān
zhōng
lìng

niàn
tán

shì
huì
cháng
gòng
chū
jǐn
àn
cháng
fáng
děng

jiē

huì
cháng
wéi


zhǔ

tán

chí
zhú

niàn
gòng

jīn

qín
sēng
huì
cháng
yuán

yóu

tiān
zhú
cháng
suī
gòng
chū

jiè
zhí
běn
nǎi
shì
tán


niàn
chuán

cháng
wéi

shòu


sēng
jiè

bié

nǎi
bié
biāo
huì
cháng
tuī
xiào
běn

shì
nǎi
fēn
míng
cháng
wéi
zhù
fān
tán

wéi
zhǔ


tán

zhī

huì
cháng

bié
cún
yān
)
)

ā
hán

chāo
jiě
èr
juàn
(
(

yún

ā
hán

chāo
jīng
jiàn
sēng
yòu

)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
jiū

luóqín
yán
tóng
jué


西

rénjiān
jiàn
yuán
shí

nián
rén


yuè

ā
hán

chāodōng
shí

yuè
nǎi
zhí
fàn
běn

niànwéi
qín
wén

shā
mén
sēng
dǎo
sēng
ruì
tán
jīu

shòu
zūn

suǒ

lùn
shí
juàn
(
(
huò
yúnjīng
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
jiàn
yuán
èr
shí
nián
sān
yuè


chū
zhì

yuè
shí
sānchéng
nánsān
rén
zhí
běn

niàn

chuán
huì
sōng

shòu
jiàn
sēng
yòu

)
)


shā
lùn
shí

juàn
(
(
huò

lùn


yún


shā
ā

tán

yún
guǎng
广
shuō
huò
shí

juàn
huò
shí
jiǔ
juàn
jiàn
yuán
shí
jiǔ
nián

yuè
chū
zhì

yuè


nán


wéi
fàn
wén


luó
chà

chuán
mǐn
zhì

shòu
jiàn
sēng
yòu

)
)
sēng

luó
chà
suǒ

jīng
sān
juàn
(
(
huò
yún
sēng

luó
chà

chū
chū
huò

juàn
jiàn
yuán
èr
shí
nián
chū
shí

yuè
sān
shíniàn
chuán

huì
sōng

shòu
jiàn
sēng
yòu


cháng
ān
shí
yáng

chū

yún


chuán

)
)

yòu
sān

èr
shí

juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
sēng


chéng

huò
yún

chéng

qín
yán
zhòng
xiàn


bīn
guó
rén


rán
yǒu
yuān

zhī
liàng


xún
míng
shī
xiū

jīnglǎn
zhòng
diǎn

shàn
shù
jīng

àn
sòng


shā
guàn

miào
zhǐ
(
(


shāshā
shì
fēishā

)
)
cháng
làng
zhì
yóu
fāng
guān
fēng
hóng
huà


jiān
jiàn
yuán
zhī

lái

guān
zhōng

xiān
shì

chéng
zhī
diǎn
wèi
guǎng
广

chán
shù
zhī
xué
shèn
shèng


zhì
cháng
ān
xián
chèn

jiàng
yān

jiān

shū
láng
zhào
zhèng

wénxué
yǒu
cái
chóng
yǎngcháng
wén
wài
guó
zōngshā

ér

chéng
fěng
sòng

nǎi

shì

gōng
qǐng

fàn
wén

chéng

jiàn
yuán
shí

nián
xīn


zhì
èr
shí

nián

yǒu

gòng
míng


shī
shì
dào
ān
děng

děng
sān


liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

wài
guó
shā
mén


luó
chà
chuán


shā
mén
mǐn
zhì
néng
sōng


shū
láng
zhào
wén


shòu

ān
gōng


duì
gòng
xiào
dìng


chéng
jiè

zhěng
jùn

jìngguān
zhōng
sēng
zhòng

ér
xiàng
zhī

hòu

zhī
suǒ
zhōngluó
chà

zhī

guó
rénchún
cuì
gāi
lǎn
jīng
diǎn

jiǔ
yóu
zhōng

shàn

qín
yán


xuān

fàn
wén
jiàn
chèn
dāng
shì
(
(
yòu
děng
qún

bìng
yún


shā
lùn
sēng
jīn
zhǔn
ān
gōng
lùn

yún
sēng


chéng

jīn
zhǔn
lùn

wéi
zhèng
yòu
děng
qún


yún

chéng


ā

tán


shā
lùn
shí

juàn
zhěshā
lùn
shì

)
)


bān
ruò

luó

chāo
jīng

juàn
(
(
huò

chāo

huò

juàn

yún
bān
luó
ruò

míngpǐn

míng
cháng
ān
pǐn


liù
chū

dào
xíng
xiǎo
pǐn
míng

děng
tóng
běn
jiàn
sēng
ruì
èr
qín


sēng
yòu

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
tánqín
yán

ài

yìn

rénmíng
mǐn
zhì
cún
hóng
jiān
jiàn
yuán
shí

nián
rénbān
ruò
chāo
jīng


chuán
(
(

luó
chà

)
)
huì
jìn

shòu

ān
gōng
xiào
dìng

gòng
chuán
yúnpǐn
fàng
guāng
guāng
zàn
tóng
běn
zhě

huò
kǒng
xún
zhī
wèi
shěn

ā

tán

jiàn

lùn
sān
shí
juàn
(
(
huò

lùn

huò
èr
shí
juàn
huò
yún
jiā
zhān
yán
ā

tán
huò
yún
ā

tán
jīng

jiàn

chū
chū

táng


zhì
lùn
tóng
běn
jiàn
yuán
shí
jiǔ
nián

yuè
èr
shí

chū
zhì
shí
yuè
èr
shí


jiàn
sēng
yòu

)
)
ā

tán
xīn
shí
liù
juàn
(
(
chū
chū
huò
shí
sān
juàn
jiàn
yuán

nián

luò
yáng
chū
jiàn
sēng
ruì
èr
qín


sēng
yòu

)
)

yòu
èr


shí
liù
juàn
(
(
qián


sān
shí
juàn
jiàn
zài
hòu


shí
liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén
sēng(
(
huò
yúnyún
sēng
jiā
zhī

gài
shì
yán
yīn
chǔ
xià
ěr
)
)
qín
yán
zhòng
tiān


bīn
guó
rén

xìng

tán
shìjiān
jiàn
yuán
shí
jiǔ
nián
guǐ
wèi

yóu

cháng
ān

shā
mén


qǐng
lìng
fānshí
jiǔ
nián


jiàn
yuán


chū

jiàn

děng
lùn
èr

(
(shā
shí

juàn
zhǔn
ān
gōng

shì

chéng

jīn

chú
zhī
)
)

liáng
zhōu
shā
mén
zhú

niàn

chuán

huì

sēng
mào

shòu

zhǐ
guī

ān
gōng
zhì


hòu

jìn
xiào


tài
yuán
shí
liù
nián

yóu


shān

wǎng
jiàn
kāng

gēng
chū
jīng
lùnjìn

suǒ
xiǎn
zhōng
ā
hán
jīng

shí
jiǔ
juàn
(
(
jiàn
yuán
èr
shí
nián
chū
shìzhú

niàn

shòu
jiàn
zhú
dào

jìn
shìsēng
yòu

)
)
zēng

ā
hán
jīng

shí
juàn
(
(jiàn
yuán
èr
shí
nián
jiǎ
shēn
xià
chū
zhì
lái
chūn

wéi

shí
juàn

niàn
chuán

tán
sōng

shòu
jiàn
ān
gōng
jīng

sēng
ruì
sēng
yòu
bǎo
chàng

bìng
zǎi
yòu
yún
sān
shí
sān

èr
shí

juàn
kǒng

)
)
sān


lùn
èr
juàn
(
(
chū
chū
huò
yún
sānlùn


jìn
shì
sēngchū
zhě
xiǎo

jiàn
cháng
fáng

)
)
sēng

luó
chà

èr
juàn
(
(


shì
hòu

bǎi
nián
sēng

luó
chà
zào
chū
chū
jiàn
bǎo
chàng

)
)
ā

wáng

huài

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

sān
chū
yáo
qín
jiàn
chū
liù
nián
xīn
mǎo

ān
dìng
chéng
wéi
shàng
shū
lìng
yáo
mín
èr
yuè
shí


chū
zhì
èr
shí
niàn
chuán

jiān
zhì

jiàn
èr
qín


yīng

hòu
qín
cóng
duō


)
)

yòubǎi

shí

juàn
(
(
qiánbǎi

shí
sān
juàn
què
běn
hòujuàn
jiàn
zài
)
)

shā
mén
tán

nán

qín
yándōu
qiā

guó
rén

tiáo
niáncōng
huì

chéng
yán
fěng
jīng
diǎn


zhuān
jīng
zhì


biàn
guān
sān
cáng
àn
sòng
zhōng
zēng
èr
ā
hán


shí
qià
wén

suǒ

liàn

shì

guó

yuǎn
jìn
xián
gòng
tuī


shǎo
ér
guān
fāng
biàn
shè
zhū
guó

cháng
wèi
hóng

zhī


xuān

wèi
wén


yuǎn
mào
liú
shā
huái
怀
bǎo
dōng
yóujiān
jiàn
yuán
èr
shí
nián

zhì

cháng
ān

nán

xué


yōu
dào
shēng
shèn
shèng


jiān
shēn
jiàn

jiē
hòu
zhì
gōng
shī

xiān
shì
zhōng

qún
jīng
wèi
yǒu

hán

jiān
shì
chén

wēi
tài
shǒu
zhào
zhèng
zhì
shēn

cáng

nǎi

ān
gōng
gòng
qǐng
chū
jīng

zhèng

cháng
ān
chéngxué
sēng

xiě
chū
èr
hán
fàn
běn

fāng
shǐ
fānniàn
chuán


huì
sōng

shòu
jiān
jiàn
yuán
èr
shí
nián
jiǎ
shēn

zhì
yáo
cháng
jiàn
chū
liù
nián
xīn
mǎo


zhōng
hán
děng
jīng
hòu
huán

西


zhī
suǒ
zhōng

(
(
zǒng

zhī
sān
)
)