心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第七卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  总括群经录上之七  周宇文氏都长安...

开元释教录第七卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiàojuàn

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

zǒng
kuò
qún
jīng

shàng
zhī

zhōu

wén
shì
dōu
cháng
ān

cóng
mǐn

yuán
nián
dīng
chǒu
(
(hào
zhí
chèn
yuán
nián
)
)
zhì
jìng


dìng
yuán
nián
xīn
chǒu

fán
jīng


èr
shí

nián

shā
mén

rén

suǒ
chū
jīng
lùn

shí


èr
shí
jiǔ
juàn
(
(

zhōng
liù


shí

juàn
jiàn
zàishí

juàn
què
běn
)
)
zhōu
shā
mén
rǎng


tuó
luó
(
(juàn
lùn
)
)
shā
ménshè
(
(
liù


shí

juàn
jīng
)
)
shā
mén

shè
jué
duō
(
(
sān


juàn
jīng
lùn
)
)
shā
mén


jué
duō
(
(juàn
jīng
)
)

míng
lùn


juàn
(
(

shēng
lùn
èr

fāng
lùn
sān
gōng
qiǎo
lùn

zhòu
shù
lùn


yìn
lùn
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
rǎng


tuó
luó

zhōu
yún
zhì
xián


tóu

guó
rén

suī
shàn

sān
cáng
ér
piān
jīng
míng

èr
nián

yín


cháng
ān
jiù
chénggòngshè


míng
lùn
shè
jué
duō


jué
duō
děng
chuán


shā
mén
zhì
xiān

shòu
(
(
yòu
cháng
fáng
děng

yún
zhōu


dài
tiān


nián

chǒu


guó
shā
mén


liú
zhī
zhōu
yán


wéi

méng
zǎi
jìn
dàng
gōng

wénluó
mén
tiān
wén
èr
shí
juàn
jīn

fēi
sān
cáng
jiào


cún
zhī
)
)

chéng
tóng
xìng
jīng
èr
juàn
(
(

míng

qiē

xíng

zhì


zhē

cáng
shuō
jīng

míng

shí

jīng
huò

juàn
tiān


nián

shàng

tóng
chéng
yáng
gōng
xiāo


shòu
chū
chū

táng

zhào
zhèng


chéng
jīng
tóng
běn
)
)

yún
qǐng

jīng

juàn
(
(


yún

yún
qǐng

pǐn

liù
shí

fáng
yún
pǐn


zhě
fēi

tiān


nián

shā
mén
yuán
míng

shòu
chū
chū


yún
lún
qǐngfāng
děng

yún
qǐng

èr
jīng
bìng
tóng
běn
)
)
bǎo

jīng
sān
juàn
(
(
tiān

liù
nián

shā
mén
dào
[
[
(
(
gōng
*
*
fán
)
)
/
/
yán
]
]

shòu
)
)
dìng

tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
tiān

liù
nián

shā
mén
yuán
míng

shòu
chū


jīn


shàn
zhù

jīng
tóng
běn
)
)


lái
zhìjīng
sān
juàn
(
(
jiàn
fān
jīng


èr
chū


zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

yuán
nián

)
)

dǐng
zhòu
jīng
bìng
gōng
néng

juàn
(
(
bǎo
dìng

nián

xué
shì
bào
yǒng

shòu


jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
liù


shí

juàn
(
(
qǐng

jīng
shàng
èr

sān
juàn
jiàn
zài
bǎo

jīng
xià


shí
èr
juàn
què
běn
)
)

shā
ménshè

zhōu
yán
cáng
chèn


yuē
shēng
míng

zhōng
yìntuó
guó
rén

zhuān
xiū
yàn
zuò
miào
qióng
dìng


gòng
èrshè
jué
duō


jué
duō
bǎo
dìng

nián
jiǎ
shēn

zhì
jiàn

yuán
nián
rén
chén

wéi

méng
zǎi
jìn
dàng
gōng

wéncháng
ān
jiù
chéng

tiān
wáng
chéng
tóng
xìng
jīng
děng
liù


guì
guó
píng
gāo
gōng
hóu

shòu
寿
wéi
zǒng
jiān
jiǎn
xiào
jīn
guāng
míng
jīng
gēng
guǎng
广
shòu
寿
liàng

biàn
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

guī
shèng


zhì
xiān

shòu


juàn
jīn
guāng
míng
jīng
fēi
shì
jīn

dàn

tán

chèn

juàn
jīng
zhōng

shòu
寿
liàng

biàn
èr
pǐn
jīn
zài
shān
fán

)
)
shí

miàn
guān
shì
yīn
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(


tiān
wáng


shàng

tóng
chéng
yáng
gōng
xiāo


shòu
chū
chū

táng

shí

miàn
shén
zhòu
xīn
jīng
děng
tóng
běn
)
)


tuó
luó
yīn
yuán
lùn
èr
juàn
(
(


tiān
wáng


shā
mén
yuán
míng

shòu
bìng
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
sān


juàn
(
(
qián
èr

liù
juàn
jiàn
zài
hòu


èr
juàn
què
běn
)
)

shā
mén

shè
jué
duō

zhōu
yán
chèn
cáng

yōu

guó
rén

gòng
xiǎo
tóng
xué


jué
duō
shí
wéi

méng
zǎi

wén
tiān
wáng


guī
shèngjīn
guāng
míng
jīng
děng
sān

(
(
jìng
mài
jīng

zhōng
yòu
yǒu

yún
qǐng

jīng

juàn

yún
chèn
cáng
suǒ

jīn


jīng

shì

qiánshè
gòng
chū
zhī
zhě


bié
shàng
èr
chù

cún
zhě


)
)
miào

lián
huá
jīng

mén
pǐn
zhòng
sòng


juàn
(
(
zài

zhōu
lóng
yuān


jīn
biānjuàn

mén
pǐn
)
)
zhǒng
zhǒng

zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

zhòu
zǒng
èr
shí
sān
shǒu
zài

zhōu
lóng
yuān


)
)


jīng

juàn
(
(

èr
chū

yuán
wèi


liú
zhī

zhě
tóng
běn
zài

zhōu
lóng
yuān


)
)
jīn

xiān
rén
wèn
jīng
èr
juàn
(
(

cháng
ān
jiù
chéng

tiān
wáng


xiāo


shòu
bìng
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòujuàn
(
(
qián
èr

èr
juàn
jiàn
zài
hòu
èr

sān
juàn
què
běn
)
)

shā
mén


jué
duō

zhōu
yán
zhì


běi
yìn

jiàn

guó
rén

shī

tóng
yóu
lái


jìng
shí


tiān
wángjīn

xiān
rén
wèn
jīng

hòu
suí
qiáo
wáng

wén
jiǎn
wǎng

zhōu


lóng
yuān
mén

děng
sān


jué
duō

suí
gēng
guǎng
广
fān


bèi

hòu
shù

chén
chén
shì
dōu
jiàn
yǒng
dìng
yuán
nián
dīng
chǒu
zhì
yáng

zhēn
míng
sān
nián

yǒu

fán
jīng

zhǔ
sān
shí
sān
niánsān
rén
suǒ
chū
jīng

lùn


chuán
děng

zǒng

shí


bǎi
sān
shí
sān
juàn
(
(

zhōng
èr
shí
liù


shí
jiǔ
juàn
jiàn
zài

shíshí

juàn
què
běn
)
)
chén
shā
mén

luó


(
(
sān
shíbǎi

shí

juàn
jīng

lùn

)
)
wáng

yuè

shǒu

(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén(
(juàn
jīng
)
)
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

sān


yáo
qín
luó
shí
yuán
wèi
liú
zhī
děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
jiě
jié
jīng

juàn
(
(
shì
jiě
shēn

jīng
chū

pǐn


chū


juàn

jīng
fēi
shì
quán

zhēn

lüè
chū

zhèng

ěr
)
)

jiào
jīng
lùn

juàn
(
(
shì

jiào
jīng
)
)
shí

kōng
lùn

juàn
shè

chéng
lùn
sān
juàn
(
(

zhuó


zào

èr
chū

yuán
wèi

tuó
shàn
duō
děng

zhě
tóng
běn
tiān
jiā

nián

guǎng
广
zhōu
zhì
zhǐ


huì
kǎi

shòu
)
)
shè

chéng
lùn
shì
shí

juàn
(
(
shì
qīn


shì

yún
shì
lùn
huò
shí
èr
juàn

suí

duō
děng
chū
zhě
tóng
běntiān
jiā

nián

guǎng
广
zhōu
zhì
zhǐ

chū
huì
kǎi

shòu
)
)

xìng
lùn

juàn
(
(
tiān
qīn


zào
)
)
zhōng
biān
fēn
bié
lùn
èr
juàn
(
(

sǒu
pán
dòu
zào
huò
sān
juàn

lín
chuān
jùn
chū
táng

biàn
zhōng
biān
lùn
tóng
běn
)
)
xiǎn
shí
lùn

juàn
(
(


yún
xiǎn
shí
pǐn
cóng

xiāng
lùn
chū

yún
zhēn


xīn


)
)
zhuǎn
shí
lùn

juàn
(
(

chū
qián
xiǎn
shí
lùn
zhōng

yún
zhēn


xīn


)
)
wéi
shí
lùn

juàn
(
(
tiān
qīn


zào
chū
yún
xiū
dào

gòng

zài
lín
chuān
jùn


èr
chū

yuán
wèi
bān
ruò
liú
zhī
děng
chū
zhě
tóng
běn
)
)
bǎo
xíng
wáng
zhèng
lùn

juàn
sān

xìng
lùn
èr
juàn
(
(
chū

xiāng
lùn
huò

juàn
)
)

xiāng

chén
lùn

juàn
(
(
chū
chū

táng

guān
suǒ
yuán
lùn
tóng
běn
jiàn
jìng
mài
jīngdiǎn

)
)
jiě
juàn
lùn

juàn
(
(
chū
chū

táng

jìng
zhǎng
zhōng
lùn
tóng
běn
jiàn
jìng
mài
jīngdiǎn

)
)
guǎng
广


mén
jīng

juàn
(
(

sān
chū

hàn
ān
gāo
suǒ
chūjīng
děng
tóng
běn

yún
shì
zhōng
ā
hán

pǐn
bié

tiān
jiā

nián
shí

yuè
shí


guǎng
广
zhōu
zhì
zhǐ


)
)

ā

tán
jīng
èr
juàn
(
(

yún
lùn

yún
jiǔ
juàn
jīn
zhī
èr
zhóu
wèi
xiáng
suǒ

yòu

diǎn

zhōng
gēng
zǎi

ā

tán

juàn
fēi

)
)

èr
shí
èr
míng
liǎo
lùn

juàn
(
(

zhí
yún
míng
liǎo
lùn
chū
zhèng
liàng


luó


chā
lùn
zhōng
jué


shī
zào
guāng

èr
nián
zhèng
yuè
èr
shí


guǎng
广
zhōu

shā
mén
huì
kǎi

shòu
)
)
ā
shè
shì
lùn
èr
shí
èr
juàn
(
(

sǒu
pán
dòu
zào
táng


shè
lùn
tóng
běn
tiān
jiā

nián
zhèng
yuè
èr
shízhì
zhǐ

chū
zhì
rùn
shí
yuè
shí


zhì

nián
shí
èr
yuè
èr

gēng
kān
zhì
guāng

yuán
nián
shí
èr
yuè
èr
shí)
)
suí
xiāng
lùn

juàn
(
(
huò
yún
qiúsuí
xiāng
lùn

huì

shī
zào
huò
èr
juàn
)
)

shì
ā

tán
lùn
shí
juàn
(
(

yún

shì

tán
cáng
huò

lùn


yún
tiān


jīng
yǒng
dìng
sān
nián
chū

yún
shí

juàn
wèi
xiáng
)
)


lùn

juàn
(
(

sǒu


zào
)
)

zhí

lùn

juàn
(
(

míng


zhí
lùn

èr
chū

shí


lùn

zōng
lún
lùn
tóng
běn
)
)

sǒu
pán
dòu

shī
chuán

juàn
(
(

yuē
tiān
qīn

èr
chū
)
)
jīn

shí
lùn
sān
juàn
(
(
wài
dào
jiā

luó
xiān
rén
zào
míng
èr
shí


wèi
shù
lùn

huò
èr
juàn
cháng
fáng
děng

bié
cún
sēng
qiā
lùn
sān
juàn
zhě
fēi

wèi
fàn
míng
sēng
qiā

fān
wéi
shù
)
)
jīn
gāng
bān
ruò
lùn

juàn

bān
niè
pán
jīng
lùn

juàn
(
(
huò

bān


èr
chū
)
)
fǎn
zhì
lùn

juàn
(
(
jīn


cáng
zhōng

shí
lùn
shìyún

shí
lùn
fǎn
zhì
nán
pǐn
)
)
duò

lùn

juàn
chéng
jiù
sān
chéng
lùn

juàn
zhèng
shuō
dào

lùn

juàn


lùn

juàn

kōng
lùn
sān
juàn
(
(


zhāng

yǐn

chū
)
)
sēng

duō


juàn
(
(
chén
yán
zǒng
shè
)
)

shè
lùn


juàn
(
(
chū
chū

táng


shè
sòng
tóng
běn
tiān
jiā

nián

zhì
zhǐ

chū
)
)

shè
lùn
běn
liù
juàn
(
(


lùn
běn

qián

shì
jīn

yán
běn
wèi
xiáng
suǒ

)
)
fān
wài
guó


juàn
(
(

míng

shè
lùn
yīn
yuán
shì

míng

shì
)
)
xiū
chán
dìng


juàn
(
(
chú


wài

sān
shí


jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
sān
shíbǎi

shí

juàn
(
(
jīn

shí
lùn
shàng
èr
shíshí
èr
juàn
jiàn
zài
jīn
gāng
lùn
xià

shí
sān

sān
shí
liù
juàn
què
běn
)
)

shā
mén

luóchén
yuē
qīn


huò
yún

luó

tuó


yún
zhēn


bìng
fàn
wén
zhī
míngběn

西
yìn

yōu
chán

guó
rén


liáng

tài
qīng
èr
nián
jiè

jiàn


qǐng
zhǔ
liáng

bēng
luàn

guǒ
xuān
chuán

suī
fān
jīng
lùn

huáng

tuō

dài
chén

yǒng
dìng
èr
nián

yuè
huán
fǎn

zhāng

yòu
shàng
lín
chuān
jìn
ān
zhū
jùn

zhēn

suī
chuán
jīng
lùn
dào
quē

qíng

běn


shēn

gēng
guān

rǎng
suì

fàn

wǎng
léng

xiū
guó

dào

qián
qǐng
jié
shì
liú
zhī


miǎn


suì
tíng
nán
yuè

biàn
便

qián
liáng
jiù
chǐ
齿
zhòng

suǒ
fān


yǒu
wén
zhǐ
guāi
jìng
zhě

jiē
róng

chéng
fàn
shǐ

lún
tōng

zhì
wén

tiān
jiā

nián

yáng
dōu
jiàn
yuán

shā
mén
sēng
zōng

zhǔn
sēng
rěn

shī
děng

bìng
jiàn

biāo
lǐng
qīn
wén
xīn
jiào


shǐ
使
yuǎn

jiāng
biǎo
qīn
chéng
fāng
wèn


xīn

lái

nǎi
wéi
fān
shè

chéng
děng
lùn

shǒu
wěi
liǎng
zǎi

shū
zōng
zhǐ

ér
piāo

tóu
wěi

xīn
níng


yòu
fàn
xiǎo

zhì
liáng
ān
jùn

gēng
zhuāngfǎn

西
guó

xué

zhuī
zhú
xiāng

liú
lián

tài
shǒu
wáng
wàn
shē
shù
zhòng
yuán
qíng
zhòng
shēn
yāo
qǐng


yòu
qiě
xún
rén
shì
quán
zhǐ
hǎi
shù
zhuāng
wèi

ān


zhì
sān
nián
jiǔ
yuè


liáng
ān
fàn


西

yǐn

fēng

mìng
piāo
huán
guǎng
广
zhōu

shí
èr
yuè
zhōng
shàng
nán
hǎi
àn


shǐ
ōu
yáng

gōng

yán

zhù
zhì
zhǐ

qǐng
fān
xīn
wén

yuán

西
huán

zhǐ

nǎi
duì
shā
mén
huì
kǎi
děng
fān
guǎng
广


mén
jīng

wéi
shí
lùn
děng

hòu

gōng
hōng
méi
shì


zhòng
wéi
tán
yuè
kāi
chuán
jīng
lùn

shí
yòu

yān

ér
shén

yōu
tōng
liàng
fēi
qíng


cháng

bié
suǒ

jué
shuǐ
zhōu


wǎng
zào
zhī
lǐng
jùn
tāo
yǒng
wèi
gǎn
líng
fàn


nǎi

shū
zuò

zài

shuǐ
shàng

jiā
zuòchéng
zhōu
yān
àn

dēng
jiē
duì

ér
zuò


shī
湿

cháng

zhì

yǒu
shí
huò[
[

-
-

+
+

]
]
shuǐ
chéng
zhī
ér
shénshèn
zhòng

zhì
guāng

èr
nián
liù
yuè


yàn
shì


qíng

xíng
hái

wèi
ruò
pèi


shén
zǎo
shēng
shēng
rǎng

suì

nán
hǎi
běi
shān
jiāng
juān
shēn
mìng

shí
zhì
kǎi
zhèng
jiǎng

shè
wén
gào
chí
wǎng

dào

bēn

xiāng

shān
chuān


shǐ
yòu
qiǎn
shǐ
使
rén

wèi
fáng
è

gōng


sǎng
zhì
liú
sān


fāng

běn
qíng
yīn
ěr
yíng
huán
zhǐ

wáng
yuán


shí
zōng
kǎi
zhū
sēng

yán
huán
jiàn


huì
yáng
niǎn

wàng
kǒng
duó
shí
róng

nǎi
zòu
yuē

lǐng
biǎo
suǒ

zhòng

duō
míng

chén
weí
shí

yán
guāi
zhì
shù
yǒu

guó
fēngzhū
huá

liú
huāngrán
zhī


nán
hǎi
xīn
wén
yǒu
cáng
chén
shì


tài
jiàn
yuán
nián
gòu

shǎo
shí


jué
yán
zhèng

shì
yīn
guǒ
shū
chuán
lèi
zhǐ


wénzhì
xiū

zhì
zhèng
yuè
shíshí
qiān
huà

shí
nián

shí
yǒu


míng


cháo
tíng
fén
shēnshí
sān

sēng
zōng

zhǔn
děng


jīng
lùn
huán
fǎn
kuāng
shānlái
dōng
xià
suī
guǎng
广
chū
zhòng
jīng
ér
piān
zōng
shè
lùn


tǎo
xún
jiào
zhǐ
zhě
tōng
lǎn
suǒ

xiāng


huì

xiǎn


suí
chù
fān
chuán
qīn
liú
shū
jiě


cóng
chén

yǒng
dìng
èr
nián

yín

zhì
xiào
xuān
tài
jiàn
yuán
nián

chǒu

gēng

jīn
gāng
bān
ruò
jīng
děng
sān
shíwēi

huá
shì
shèng
xiǎn
suí
táng

jiàn
cáo

bié


suí
fèi
cháng
fáng

táng

diǎn

děng


yǒu
wèi

fàn
běn
shū

bìng
duō
luó
shù

fán
yǒu
èr
bǎi

shí
jiǎ

ruò

chén
zhǐ
fān
zhī

liè
èr
wàn

juàn

jīn
jiàn


zhǐ
shì
shù
jiǎ
zhī
wén

bìng
zài
guǎng
广
zhōu
zhì
zhǐ
wáng
yuán
liǎng


shì
zhī

bǎo
hóng

dìng
zài
zhōng
tiān

shí
liàng

suǒ
chéng
guī
dōng
xià


míng
zhī

jiàn

cáng
jīng

qiān

juàn

shēng
biàn
便

zhì

xué
quán


yòng

liàng
qíng
qíng

zhī


chū

chuán

shè
lùn
zōng

kǎi
guī
xīn
qióng
kuò
jiào
yuán
quán


zhǐ

yóu
xīn

jiǔ
huái
怀

xiāng
chéng


yòu
miàn
duì
chán
yáng
qíngzhǔ
yándān
shū

rěn
jìn
tōng
xiāo

mén
rén


kǎi
děng
zhōng

jìng

fèng
shì

xún

yán
jiǔ
qíng
xuān
yǒu
shí
mián
mèi

kǎibèi
qián
jué
zhī
biàn
便

zhī
jié
jiǎn
zhī
kǎi

xiān
fèng
chí

jiǔ

qīn

biàn
便
kuì
rán
fèn

chōng
kǒu
zhě
sān

kǎi
wèn
yuē

jūn
děng
kuǎn
chéng
zhèng

shí

cān
chuán

dàn
hèn
hóng

fēi
shí
yǒu

lái

ěr

kǎi
wén
zhī


liáng
jiǔ
shēng
lèiguì
ér

yuējué
chén
yuǎn
tōng
chì
xiàn

qún
shēng

gǎn

suì
máishǒu
zhǐ

西
běi
yuē


fāng
yǒu

guó
fēi
jìn
fēi
yuǎn


děng
méi
hòu
dāng
shèng
hóng
zhī

dànxīng


wéi
tài

ěr


yàn
wǎng

jīn
tǒng

yáng
yǒu
zōng

chuán
zhě

wéi
shén
yòng

tóng
wàng
shēng

zhí

weí
shí

shí

shí


kǎi
rán


shàng

jīng
èr
juàn
(
(
zhǔn
jīng
hòu

yún
liáng
dài

jīn
biān
liáng

)
)
yòu
cháng
fáng

diǎn
děngyǒu
zhèng
lùn
shì

děng

shí
sān


bǎi

juàn

jīn

bìng
shì
jīng
lùn

shū
zhēn

suǒ
zhuàn

fēi
fàn
běn
fān

shānyòu

diǎn

zhōng
liáng
chén
èr
dài

zǎi

xìn
lùn
zhě
fēi

shēng
tiān
wáng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
chū
chū


bān
ruò

liù
huì
tóng
běn
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

wáng

yuè

shǒu


chén
yán
gāo
kōng

zhōng
yìn

yōu
chán

guó
wáng
zhī


cóng
wèi
zhī
liángchuò


liáng
tài
qīng
èr
nián
liù
yuè

yǒu

tián
shā
mén
qiú


tuó
(
(
chén
yán

xián
)
)

shēng
tiān
wáng
bān
ruò
jīng


fàn
wén
fán
shí
liù
pǐn
shǐ

jiàn


shǒu


jiàn

xián
yǒu

jīng
diǎn

jìng
liàn
míng
huái
怀

duì
zhēn


yīn
cóng

qǐng

mìng
hóng
xuān


xián
jiā


cāo

xīn
shòu
bǎo
chí

wéizhǔ
hóu
jǐng
zuò
luàn
wèi
xiá
fān
chuán


dài
dōng

西
fěng
chí
gōng
yǎng

mín
zhī
suǒ

tiān

cóng
yān

suì
zhǔ
chén
cháo


jiàn


shǒuhuái
怀
jīng

yuǎn
ér
zhì

jiāng
zhōu

shǐ

tóng
huáng

[
[
(
(
(
(

-
-
(
(

-
-
zhǐ
)
)
+
+

)
)
/
/

)
)
*
*
máo
]
]


yǎng

chéng

chí
zhèngwén

zhài
tiān
jiā
liù
nián
suì


yǒu

yuè
xīn

shuò
èr
shí
sān

guǐ
mǎo

quàn
qǐng
shǒu


zhōu
tīng
shì
lüè
kāi


shè

zhē

huì


zhòng
yún


qiān

rén

kuāng
shān
shì
sēng
guǒ

yuǎn
ěr
míng


bìng
xué
guān
bǎi
jiā

tōng
yǒu
shuò
nán
fēn
lún


huàn
rán
bīng
shì

dào

yuè
èr
shí
jiǔ

huán
xīng


lán

jiàn
chuí

xiǎng
sēng

xián
cuì

shǒu

gōng
zhí
fàn
wén

wéi
chén


yáng
zhōu
ā

wáng

shì
zhì
xīn
zàn
yóu
péng
huì


yīng
zhì
jiào
ěr
tīng

shū


yán
gǎn
shī
zài
sān
xún
huán

zhuàn
wéi

juànnián
jiǔ
yuè
shí


wén

nǎi
jìn

jiāng
zhōu
sēng
zhèng
shì
huì
gōng

tōng
sān
xué
shǐ

jiān
zhǎng


jīng
qián


cháng
fáng
děngsuī

shēn
ér
bèi
jīng
shè

yuán
wèi
liáng
chén
xiāng

xuān


hòuzhōng

chéng
bǎo

cáng

juàn
(
(

èr
chū

liáng
shì
màn
tuó
luó

juàn
bǎo
yún

táng

shí
juàn
bǎo

bìng
tóng
běn
jiàn

chéng

cáng

)
)

yòujuàn
běn
què

shā
mén
chén
yán
shàn
xiàn

huò
yún
shànyún
shànnán
guó
rén

jiě

chāo
qún

cǎihuà


juàn
yóu
fāng
jièyáng
dōu
chéng

zhì
jìng


wéi
chén
zhǔ


chéng
bǎo

jīng


suí
yáng
shì
dōu

xīng


wén

kāi
huáng
yuán
nián
xīn
chǒu

zhì
gōng


níng
èr
nián

yín

xiāng
chéng
sān

sān
shí

niánjiǔ
rén
suǒ
chū
jīng
lùn

chuán

děng

zǒng
liù
shí


sān
bǎi

juàn
(
(

zhōng
liù
shí
èr

èr
bǎi

shí

juàn
jiàn
zài
èr


shí

juàn
què
běn
)
)
suí
yáng
chuān
jùn
shǒu

tán

zhì
(
(juàn
jīng
)
)
shā
mén


duō
liú
zhī
(
(
èr

èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén

liánshè
(
(


èr
shí
sān
juàn
jīng
)
)
shā
mén


jué
duō
(
(
sān
shí
jiǔ


bǎi
jiǔ
shí
èr
juàn
jīng
)
)
shā
mén
shì

jīng
děng
(
(
èr


shí
èr
juàn
jīng


)
)
shā
mén
shì
bǎo
guì
(
(juàn

jīng
)
)
shā
mén


dēng
(
(


èr
juàn
jīng
)
)
fān
jīng
xué
shì
fèi
cháng
fáng
(
(shí

juàn
sān
bǎo

)
)
shā
ménduō
(
(
jiǔ


shí
liù
juàn
jīng
lùn
)
)

bào
chà
bié
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
èr
nián
sān
yuè

fáng
yún

èr
chū

zuì

bào
yīng
jīng

tóng
xiǎo

zhě
quán
guāi

jiàn
cháng
fánggāo
sēng
chuán
)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

yōu

sāi

suí
yún

zhì

xìng

tán
shì


yuán
wèi
bān
ruò
liú
zhī
cháng


běn
zhōng
yìn


luó


guó
rén


luó
mén
zhǒng

liú
zhì
dōng
chuān
suì
xiāng
huá
xiāng
chéng


chuán


gāo

zhī

wéi
zhāo
xuán
dōu


guó

píng


tóng
huǐ

zhì
yīn
sēng
zhí
zhuǎn
rén

guān


shòu
yáng
zhōu
yáng
chuān
jùn
shǒu

suí
shòu
zhōu
chán
fàn
dié

lái
chì
zhào
zhì
huán
shǐ
使
zhǎng
fān


zhì

miào
shàn
suí
fàn
èr
yán

zhí
běn

fān

láo
chuánkāi
huáng
èr
nián
rén
yínbào
chà
bié
jīngchéng
dōu
shā
mén
shì
zhì
xuàn

shòu

wén

quán
zhào
jùn
shā
mén
shì
yàn
cóng
zhì

(
(
cháng
fáng
děng

bìng
yún

xīng
shànbào
chà
bié
jīng
jīn
wèi

rán

jīng
èr
nián

chūn

chū

xià
yǒu
zhào
shǐ
qiān

xīng
yún
xīng
shàn

fān
xiǎo
fēi

shěn

)
)

chéng
fāng
guǎng
广
zǒng
chí
jīng

juàn
(
(
huò

chéng

kāi
huáng
èr
nián

yuè


èr
chū


西
jìnzhū
fāng
děng
xué
jīng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)
xiàng
tóu
jīng
shè
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
èr
nián
èr
yuè


sān
chū

luó
shí
wén
shū
wèn


jīng
děng
tóng
běn
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
èr

èr
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén


duō
liú
zhī

suí
yán
miè


běi
yìn


cháng
guó
rén


yuǎn

bǎi
yóu
xún
zhèn

xún
fāng
lái
guān
shèng
huà

zhì
zhǐ
biàn
便
zhào

lìng
fān
jīng


wén

kāi
huáng
èr
nián
rén
yín


fāng
guǎng
广
zǒng
chí
děng
jīng
èr


gěi
shì

dào
bǎo
bān
ruò
liú
zhī


tán

èr
rén
chuán


cháng
ān
shā
mén
shì

zuǎn

shòu
wéi
suí
yán

bìng
zhěng

wén


shā
mén
yàn
cóng
bìng
jiē
zhì

(
(
cháng
fáng
děng


yún

xīng
shàn

chūrán
guò

qián
shù
)
)

fāng
děngcáng
jīng
shí
juàn
(
(
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn

yún

chéng

fāng
děng

cáng
fēn
jīng

fēn
tóng
běn
dāng


chū
kāi
huáng

nián

yuè

fān

nián
èr
yuè

shā
mén
zhì
xuàn
fèi
cháng
fáng
děng

shòu
)
)

yún
lún
qǐng

jīng
èr
juàn
(
(
kāi
huáng

nián
zhèng
yuè
chū
shā
mén
huì
xiàn

shòu
shì

yún
jīng

liù
shí

pǐn

èr
chū

zhōu
shìshè

yún
qǐng

jīng

suí
jué
duō
fāng
děng
qǐng

jīng
bìng
tóng
běn
)
)

zhuāng
yán

mén
jīng
èr
juàn
(
(

míng
wén
shū
shī

shén
tōng

jīng

míng
shēng
jīn

guāng
míng


jīng
kāi
huáng
sān
nián
zhèng
yuè
chū

sān

jìng

mén
jīng
děng
tóng
běn
shā
mén
zhì
xuàn

shòu
)
)


cháng
zhě
jīng
èr
juàn
(
(

míng
shī

jué
duō
cháng
zhě
jīng
kāi
huáng
sān
nián
liù
yuè
chū
shā
mén
sēng
kūn

shòu


yuè
guāng
tóng

jīng
děng
tóng
běn
)
)
bǎi

míng
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
èr
nián
shí
èr
yuè
chū
shā
mén
huì
xiàn

shòu

èr
chū
)
)

zhuāng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
kāi
huáng

nián
shí
yuè
chū
fèi
cháng
fáng

shòu
)
)
lián
huá
miàn
jīng
èr
juàn
(
(
kāi
huáng

nián
sān
yuè
chū
shā
mén
huì
xiàn

shòu
)
)
jiān


jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
èr
nián
shí
èr
yuè
chū
shā
mén
huì
xiàn

shòu

yún
láo


shàng


bìng
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu


èr
shí
sān
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén

liánshè

suí
yán
zūn
chèn

běi
yìn


cháng
guó
rén

xiān


guó
wéi
zhāo
xuán
tǒng

gòng
zhāo
xuán
dōu
shā
mén

zhì

jīngbèi
zàijiàn

zhī

zhōu

jiào

guó

shí
píng
tiǎn


shè
wài
jiǎ
sān
dōng

西

huáng
níngzhòng
diāo
jiǒng
tóu
cuò

suǒ

jiǎn
è
饿
gōu

zhě
jiǎn
shí
shī
zhī

lǎo
bìng


zhě
suí
yuánsuī
shì

kuì


jiàn
xíng
zhī

ér
shén
zhì
xiū
qiáng
shuō
dǎo

juàn

tún

liú
nán
biàn
便


nián

yǒu
suí


zhòng
xīng
sān
bǎo

kāi
huáng
zhī
shǐ
fàn
jīng
yáo
yīng

yuán
jiàng

shū
qǐng
lái
hóng


èr
nián

yuè


dào

děng

shì
sòng

jīng
zhù

xīng
shànnián

dōng
cǎo
chuàng
fān


chì
zhāo
xuán
tǒng
shā
mén
tán
yán
děng
sān
shí

rén
lìng
duì
fān
chuán

zhǔ
shàng

wèn
yīn
fán
gōng
fèng
lóng


nián
suī
xiǔ
mài
xíng
zhuǎn
jīng
qín

zēng

shè


tuó
luóxiū


mèng

jìng
jiè

dāng
zuò
líng
xiáng
fēi


hòu

zhù
guǎng
广


(
(
yáng

míng
guǎng
广
gǎi
wéi
hóng

jīn


huì
wéi
chóng

yān
)
)
wéi
wài
guó
sēng
zhǔ

cúnmiào


xīndàn
gào


yuē


nián
lǎo

wēi

jiǔ

shì


jīn
míng
liǎo
jiè
ěr
mén
nán
féng

qín
xiū
xué

rén
shēn
nán
huò
shèn

kōng
guò

yán

jiù
zhěn
yǎn
ěr
ér
huà

shí
mǎn
bǎi
suì


kāi
huáng
jiǔ
nián

yuè
èr
shí
jiǔ


chū

shè
xiān
féng
shàn
xiāng
zhě
yún

nián

zhì
bǎi


dēng
xiān

zhōng
shòu
寿
guǒ
zhōng

yán
yàn


dēng
xiān
míng

yóu
nán

zhī

rán

xíng
mào
guī


dǐng

ròu


ěr
cháng
ér
sǒng


zhèng
chù
zhōng

yǒu

cháng
lún

wéi
shū
xiāng


shì
chuán

zhī
shuò
zhǔ

qīng
āi
jīng
dào


shào
lóng
zhī
shì
jiāng
jiàn
zhuì
yān

fán

suí
dài

jīngcáng

yún
lún

zhuāng
yán

mén
děng
jīng
shì


bìng
shā
mén
sēng
chēn
míng
fēn
gěi
shì

dào
bǎo
xué
shì
tán

děng

sēng


rén
gēng
shā
mén
zhì
xuàn
dào
suì
huì
xiàn
sēng
kūn
fèng
cháo
qǐng

zhì
xué
shì
fèi
cháng
fáng
děng

shòu

zhāo
xuán
tǒng
shā
mén
tán
yán
zhāo
xuán
dōu

xīng
shàn

zhǔ
líng
cáng
děng

èr
shí


jiān

shǐ


zhì

nián
dōng
kān
liàn

liǎo

bìng
shā
mén
yàn
cóng
zhì


xún

shè
yóu
shè

shí

nián

guó

shíshí

wàn

ruì
jǐng
líng

shēng

gāo
sēng
shǐ
shuǐ
shēn
lín
shān
shén
hǎi
shòu

fēi
fèng
jìng

bìng

chéng
jiàng
shì

guǎng
广
zhōu
wèi
huáng
chén


shā
mén
yàn
cóng
wéi
zhī
běn
chuán


liú

shì

guó


jīng
èr
juàn
(
(
jiàn

diǎn

jīn
biān

bǎo

dāng

shí

huì
)
)

shí
jīng
èr
juàn
(
(
jīn
biān

bǎo

dāng

sān
shí
jiǔ
huì
gǎi
míng
xián

cháng
zhě
huì
chū
chū

táng

xiǎn
shí
jīng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián
shí
yuè
chū
shí
èr
yuè

xué
shì
fèi
cháng
fáng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

jué
jìng
xīn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

bǎo


shēng
zhì

huì
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián
jiǔ
yuè
chū
shí
yuè

shā
mén
sēng
kūn
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

kōng
yùn


jīng
èr
juàn
(
(shí
liù
fēn


chū


kōng
cáng
jīng


kōng
cáng
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng

nián
zhèng
yuè
chū
sān
yuè

shā
mén
sēng
tán

shòu
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)

fāng
děng


xián

jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn

yún

fāng
děng


jīng
xián

fēn

yún
xiánjīng
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián
shí
èr
yuè
chū
shí

nián
èr
yuè

shā
mén
míng
fēn
děng

shòu
)
)
wáng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
shì


bié
pǐn
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
liù
yuè

shā
mén
dào

děng

shòu
jiān
qián
xián

jīng
bìng
jiàn
cháng
fáng

)
)

huá
yán


lái

zhìjìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(

sān
chū


zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

diǎn

)
)

tóng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
zhí
míng

tóng

jīng

èr
chūfāng
děng

huán
tóng
běn
kāi
huáng
shí
sān
nián

yuè
chū

yuè

shā
mén
sēng
kūn

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
miào

lián
huá
jīng
tiān
pǐn

juàn
(
(
huò

juàn
èr
shí

pǐn
bǎo

tiān
shòu
lián
zhī
wéi


èr
shí

rén
shòu
寿
yuán
nián
yīn

yào

shā
mén
shàng
xíng
suǒ
qǐng
jué
duō

duō
èr

shī
zhòng
kān
fàn
běn
què
zhě
tiān
zhī

jīng
qián

)
)
shàn

tóng

jīng
èr
juàn
(
(


chū


fāng
děng
dǐng
wáng
jīng


chéng
dǐng
wáng
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
jiǔ
yuè

xué
shì
fèi
cháng
fáng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
jīn
guāng
míng
jīng
yín
zhǔ
tuó
luó

pǐn
zhǔ
lèi
pǐn

juàn
(
(
tán

chèn
chū

juàn
zhēn


juàn
zhōu
shì
jué
duō

juàn
bìng


èr
pǐn
jiǎn
fàn
běn
yǒu


chū
zhī
jiàn
cháng
fáng

hòu
shí

nián
shā
mén
bǎo
guì

qián
hòu


chéng

juàn


bié
cún
)
)

fāng
děng

yún
qǐng

jīng

juàn
(
(


yún

fāng
děng

yún
jīng
qǐng

pǐn

liù
shí


sān
chū


yún
qǐngyún
lún
qǐng

èr
jīng
bìng
tóng
běn


jiàn

diǎn

)
)
zhū

běn

jīng
èr
juàn
(
(

sān
chū

zhū


xíng
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián
liù
yuè
chū

yuè

xué
shì
liú
píng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

wēi
dēng
guāng
xiān
rén
wèn

jīng

juàn
(
(

èr
chū

shēng
jīng
tóng
běn
kāi
huáng
liù
nián
zhèng
yuè
chū
èr
yuè

shā
mén
dào
suì

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)


jiè

xìng
jīng

juàn
(
(
huò


xìng


èr
chū

bǎo

sān
mèi
wén
shū
wèn

shēn
jīng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū

yuè

shā
mén
dào

děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

yǒu

yǒu
xiào
liàng
gōng

jīng

juàn
(
(
huò
yún

yǒu
xiào
liàng
gōng

jīng
chū
chū

táng

zuì


jīng
tóng
běn
kāi
huáng
liù
nián
liù
yuè
chū

yuè

shā
mén
sēng
tán

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
shàn
jìng
jīng

juàn
(
(

míng
shàn
gōng
jìng
jīng

míng
shàn
gōng
jìng
shī
jīng

èr
chū

zhèng
gōng
jìng
jīng
tóng
běn
kāi
huáng
liù
nián

yuè
chū

yuè

shā
mén
sēng
tán
děng

shòu
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
wén
shū
shī

xíng
jīng

juàn
(
(

èr
chū

wén
shū
xún
xíng
jīng
tóng
běn
kāi
huáng
liù
nián
sān
yuè
chū

yuè

shā
mén
sēng
tán

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)


míng
hào
jīng

juàn
(
(


chūxiáng
shén
zhòu

yáng
shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng
liù
nián

yuè
chū
liù
yuè

shā
mén
dào
suì
děng

shòu
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)

kōng
juàn
suǒ
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún

kōng
juàn
suǒ
guān
shì
yīn
xīn
zhòu
jīng
chū
chū

táng


kōng
juàn
suǒ
shén
zhòu
xīn
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng

nián

yuè
chū

yuè

sēng
tán
děng

shòu
yàn
cóng

jiàn
cháng
fáng

)
)
shí
èr

míng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
shí
èr

míng
shén
zhòu
xiào
liàng
gōng

chú
zhàng
miè
zuì
jīng
chū
chū

táng

chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu
jīng
tóng
běn
kāi
huáng

nián

yuè
chū

yuè

sēng
kūn
děng

shòu
yàn
cóng

jiàn
cháng
fáng

)
)

xiàng
chū
shēng


jīng

juàn
(
(

shíliàng
mén
wēi

chí
jīng
děng
tóng
běn
kāi
huáng

nián
shí

yuè
chū
shí
èr
yuè

shā
mén
sēng
tán
děng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
jīn
gāng
chǎng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

èr
chū

jīn
gāng
shàng
wèi
tuó
luó

jīng
tóng
běn
kāi
huáng

nián
liù
yuè
chū

yuè

shā
mén
sēng
kūn
děng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)

lái
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhòu
jīng

juàn
(
(

èr
chū


kōng
cáng


wèn

jīng
tóng
běn
kāi
huáng

nián
zhèng
yuè
chū
èr
yuè

shā
mén
sēng
tán
děng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
jīng

juàn
(
(

yún
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
qiǎn
èr


sòng
zhòu
fèng
shì
jiā

lái
zhù

chí
shì
jiān
jīng


chū

chí

shén
zhòu
jīng
děng
tóng
běn
jiàn

diǎn

)
)tuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
kāi
huáng
shí
èr
nián

yuè
chū
shí

nián
liù
yuè

shā
mén
dào
suì
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

wēi

tuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
shí
liù
nián
shí
èr
yuè

shā
mén
sēng
kūn
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

qiān

bǎi

míng
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
shí
sān
nián

yuè
chū
shí

nián
jiǔ
yuè

shā
mén
sēng
tán
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
guān
chá
zhū

xíng
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián

yuè
èr
shí


chū

yuè
èr
shíxué
shì
fèi
cháng
fáng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

suǒ
yǒu


jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)
yuè
shàng

jīng
èr
juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
liù
yuè

xué
shì
liú
píng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
chū
shēng


xīn
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián
shí
yuè
chū

yuè

xué
shì
liú
píng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
shāng
zhǔ
tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò

suǒ
wèn

kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
jiǔ
yuè

xué
shì
fèi
cháng
fáng
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhū

zuì
shàng
wáng
jīng

juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū

yuè

shā
mén
míng
fēn
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

chéng
sān

chàn
huǐ
jīng

juàn
(
(
jiàn

diǎn

)
)

shì
jīng
shí
juàn
(
(shì
cháng
ā
hán

shì
jīng

chū
jiàn
jīng

shàng
yún
jué
duō

duō
èr

shī
gòng
chū
xīn
biān

)
)

běn
xíng

jīng
liù
shí
juàn
(
(
kāi
huáng

nián

yuè
chū
shí

nián
èr
yuè

shā
mén
sēng
tán
xué
shì
fèi
cháng
fáng
liú
píng
děng

shòu
shā
mén
yàn
cóng
zhì

jiàn
cháng
fáng

)
)
shèng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

liù
chū


huàn
sān
mèi
jīng

bǎo

shàn
zhù

huì
děng
tóng
běn
kāi
huáng
shí

nián

yuè
chū
shā
mén
dào
suì
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)
zhū


niàn
jīng
shí
juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián
shí
yuè
chū
shí
èr
yuè

shā
mén
sēng
tán
děng

shòu
jiàn
cháng
fáng

)
)

yòu
sān
shí
jiǔ


bǎi
jiǔ
shí
èr
juàn
(
(
běn
xíng

shàng
sān
shíbǎi

shí

juàn
jiàn
zài
shèng
shàn
zhù
xià
èr


shí

juàn
què
běn
)
)

shā
mén


jué
duō

suí
yún
zhì


běi
xián
dòu
(
(
xián
dòu
běn
yīn
yīn
tuó
luó
suō
tuó


yún
zhǔ
chù
wèi
tiān

shì
suǒxián
dòu
zhī
yīn

guó
zhī
é
lüè
ěr
shēn

tiān
zhú

fāng
zhī
é
chèn

ér

guó
rén
zǒng
yán
shèng
dòu
ér

yuē
zhī

wéi

fāng

táng

西


yún
zhèng
yīn
yìn

yìn

zhě
táng
fān
wéi
yuè
yuè
yǒu
duō
míngchèn
yán
zhū
qún
shēng
lún
huímíng
cháng


yǒu

chén

yóu
bái


yǐn
xiāo
zhú


suī
yǒu
xīng
guāng
zhī
zhào


lǎng
yuè
zhī
míng
gǒu
yuán

zhì
yīn
ér

yuè
liángshèng
xián

guǐ
dǎo
fányuè
zhào
lín
yóu
shì


wèi
zhī
yìn

yìn

zhǒng
xìng

lèi
qún
fēn
ér

luó
mén

wéi
qīng
guì
cóng


chèn
chuán

chéng


yún
jīng
jiè
zhī
bié
zǒng
wèi

luó
mén
guó
yān
)
)
jiàn
tuó
luó
guó
rén

(
(
suí
yún
xiāng
xíng
guó
)
)


liú
shā

luó
chéng
(
(
suí
yún
zhàng

gōng

)
)
chà


zhǒng

xìng
jīn
(
(

fán
fǎn
)
)

(
(
suí
yún
xiàng

wèi

kǒng
què
zhī
xiàng

guó

wéi
guì
xìng
)
)

míng


luó
suō
luó
(
(
suí
yún
jīn
gāng
jiān

)
)

yòu
huái
怀
yuǎn
liàng
cháng
chuí
qīng
fàn
wèi

méng
zǎi
xiè

yǒu
jīng

jué
duō
kūn


rén
shēn

zuì
xiǎo


宿
zhí

běn
zǎo

dào
xīn

shì
zài

nián
biàn
便
qiú
chū


èr
qīn
shí

chéng
liàng
réng
wéi
zàn
chéng
lín

lán
yīn
měng

tuō


(
(
suí
yún
cháng
jìn
shòu
chí
zhě
jīn
suǒ
wèi

shàng

nǎi

tián
zhī
é
lüè

zàng

shī
yún
zhōng
tiān
zhèng
yīn


tuō

táng
yún
qīn
jiào

yún

xué
)
)
míng
shì


shè
(
(
suí
yún
shēng
míng
)
)
zhuān
xiū
yàn
zuò
miào
qióng
dìngā
zhē


(
(
suí
yún
chuán
shòu
huò
yún
zhèng
xíng

suǒ
wèi
ā
jìn
guó
zhī
é
lüè
ěr
zàng

shī
yún
ā
zhē


táng
yún
guǐ
fàn

yún
jiào
shòu
)
)
míng

ruòluó
(
(
suí
yún
zhì
xián
)
)
biàn
tōng
sān
xué
piān
míng

cáng

jué
duō

chū
jiā
hòu
xiào
jìng
zhuān
chéng

jiào
huì

nián
zhǐ
guī
tōng
guān

rán

xián
dòu
shèng
jìng
líng

shàng
cún

biàn
便
suí
běn
shī


zhān
fèng

shí
nián
èr
shí
yǒu

shòu
jiè
sān
xià

shī

jié
zhì
yóu
fāng
hóng


chū
yǒu
shí
rén
tóng

chū
jìng


yóu
jiā

shī
guó
yān
liú
suì


guó
wáng
dūn
qǐng

shī
fèng
wéi

zhǔzhōu

jiāng
shì
xún


biàn
便
yáo

xuě
shān

西shì
tiān
xiǎn
zhī
jùnzhì
yàn

guó

chū
zhì
zhǐ


kuàng
mín


suǒ

shí
yǐn

rén
yíng
zào

jué
duō
suì
shè

jiè
jié

gōng
dài

shù
jīng
shí
jiān
míng
líng
suǒ
yòu
xìng
miǎn
zāi
héng

yòu
jīng

luó
pán
tuó


tián
děng
guó


zāo
xià

hán
xuě
zàn
shí
tíng
zhùhóng
yǎn


fēi
jiǔ

yòuhún
guó
jiàn
zhì
shàn
zhōu


shí


西
wèi
hòu
yuán
nián


suī

jiān
wēi
xīn

měngzōng

shè
sān
zǎitóng
bàn
shí
rén
wéi
cún
zhōu
míng

chéng
zhī
suì
chū
jiè
cháng
ān
zhǐ
cǎo
táng


shī

yóu
huà

guǒ
lái
xīn

gēng
dēng
jìng
tán
zài
shòujīng
chéng
cóng
dào
yóu
shèn
yóu
lái


chù
jīng
huá
jiàn
tōng
suí


míng
wén
shāo
yuǎn
shí
bèi
suǒ
qīn

bèi
zhào
yán

hòu
yuán
gòng
lùnshū

bié
gōng
chōng
zhū
jìn
zhōngtōng


yóu

zhǎn

qíng
shàngměng
bié
chì
wéi
zào

tiān
wáng

tīng
zài

zhù
hòu
nǎi
fān
xīn
jīng

jiē
xiān
què


fēi
hóng
tài


ér


huì
qiáo
wáng

wén
jiǎn
zhèn
shǔ

qǐng
tóng
xíngsān
nián
héng
rén

zhōu
sēng
zhǔ
zhù
lóng
yuān


jiàn

duò
yùn
xiàng
jiào

hóng


zhòng


tóng


xià
chì
zhuī

jīng
niǎn

zhòng
jiā
jué


cóngbǐng
cāo
kēng
rán
shǒu

mǐn

zhēn
liàng
āi
ér
fàng
guī


chū
gān
zhōu
běi
yóu

jué


zhí
zhōng
miànhàn
yīn
zhòng
qǐng
liú

yīn
wǎng

yuē

zhōu
yǒu
chéng
huài
láo
shī

huánfèi
xīng
xìng
ān

zhù


gěi
gōng
yǎng
dāng
shǐ
使
chèn
xīn

suì
ěr
bìng
tíng
shí
yǒu

zǎizhì
xián
huán

西
miè


wèi
jiǔ
zhī
wèn

shàng
qiān
huà

zhī
yǐngzhī
suǒ
ān

lài

běi

jūn
mín

hóngyīn

piāo

suí
fāngyǒu

sēng
bǎo
xiān
dào
suì
zhì
zhōu
sēng
wēi

bǎo
sēng
tán
zhì
zhào
sēng

děng
shí
rénpíng
liù
nián
xiāng
jié
tóng
xíng
cǎi
jīng

西


wǎng
fǎn

zǎi
jiāng
shì
dōng
guī

fán
huò
fàn
běn
èr
bǎi
liù
shí

huí
zhì

jué

wén
zhōu
miè

bìng
huǐtuì
退jìn

suǒ
guī

qiān
yán

jiān
suì
féng
zhì
zhí
yǐn
ruò
àn

míng

yīn

tóng

jiǎng
dào
xiāng
wán

suǒ

xīn
jīng
réng
gòng
xún
yuè
qǐng
fān
míng


kān
jiù


zhuǎn
jué
qiǎo
biàn
便
yǒu

qián
rén


děng

chéng


qìng
xìng

huò
bǎo

jiàngxíng

tóng
shì
fén
xiāng
gòng

xuānsuí
shòu
chánxīng

xiān
děng

jīng
xiān
lái
yīng
yùn

kāi
huáng
yuán
nián

dōng
jiè
zhǐ

chì

suǒ

fǎng
访
rén
lìng


èr
nián
zhòng
chūn
biàn
便
jiù
chuán
shù


xià
zhào
yuē

yīn
zhī

qiān
kǒng
mín
jìn


shìxiōng
zhī

zhì
cháng
duǎn
zhī
mìng

móu
xīnnóng
wàng
qiū

lóng
shǒu
zhī
shān
chuān
yuán
xiù

huì

jiàn
dōu

dìng
dǐng
zhī


yǒng


qióng
zhī


zài
chéng
yuē

xīng
chéng

diàn
殿
yuē

xīng
diàn
殿

mén
yuē

xīng
mén

xiàn
yuē

xīng
xiàn

yuán
yuàn
chí
zhǎo

hào
bìng
tóng


yuē

xīng
shàn

zhōng
chuán


běn


shí
jué
duō
réng
zhù
běi


zhì
kāi
huáng

nián

xīng
shàn

shā
mén
tán
yán
děng
sān
shí

rén


gōng
dāng
fān

yīn

guāi
yuè

chéng
jué
duō
zài
běi
nǎi
zòu
qǐng
huán
jīng


nǎi
bié
chì
zhuī
yán

jué
duō

西
guī

jué
liú
zhì
shí
nián

shēn

míng
shì
zhòng

sān
bǎo


měng
yuǎn
fǎng
访
xīn
yuàn
jiāo
bìngshǐ
使

tóng
lái

guó


shí
wén

xún
xìng
luò
yáng


fèng


tiān


yuè

wèn
pín
réng

wèi
huán
jīng
què
xún
chìxīn
zhì
fàn
běn
zhòng


duō

huò
jīng
huò
shū
qiě

qiě
wài

zhū
yǒu
fān
chuán


jué
duō
wéi
zhǔ

qiān

jué
duō
yán
shí

fāng

xiǎo
shū
xuān
biàn

yùn

láo
chuánhuì

mén

yuánwén


dìng
quán
běn
biàn
便
chéng


shòu
zhī


fèishì

xiān
zhī


nián
chì
lìng
jué
duō

gòng

luó
mén
shā
mén
ruò

jié
duō

kāi

gāo
gōng


dōu

tiānrén


luó
mén

shè

děng
dào

liù
rén

lìng


shǐ

shěng
fān
fàn

shū

gān
wén
děng


shí
guǎng
广


wéi


shè

rén

jīng

bié
chì
jué
duō
shǐ
使
jiān
fān
jīng

liǎng
tóu
lái
wǎng
dào
shí
èr
nián

fān
shū

liǎo


èr
bǎi

juàn
jìn


ěr
shí

shè
xiān

zhōng
wáng

réng
chì
jué
duō
zhuān
zhǔ
fān

jiù

xīng
shàn


gēng
zhào

luó
mén
shā
ménduō

bìng
chì
gāo
tiān

gāo

rén
xiōng

děng
tóng
chuán
fàn


yòu
zēng
zhì
shí


shā
mén
sēng
xiū

càn

jīng
huì
cáng
hóng
zūn
huì
yuǎn

zuǎn
sēng
hūi
míng

tán
qiān
děng

jiān
zhǎng
fān
shì
quán
dìng
zōng
zhǐ

shā
mén
míng

yàn
cóng
zhòng
duì
fàn
běn
zài
shěn

kān
zhěng

wén


jué
duō
zēng
chuán


tián
dōng
nán
èr
qiān


yǒu
zhē

jiā
guó


wáng
chún
xìn
jìng
zhòng

chéng

gōng
zhōng

yǒu


bān
ruò


huá
yán
sān


jīng

bìng
shí
wàn


wáng
gōng
shòu
chí
qīn
zhí
suǒ
yuè

zhuǎn


kāi
xiāng
huá
gōng
yǎng

yòu
dào
chǎng

zhǒng
zhǒng
zhuāng
yán

yòu
zhū
xiǎo
wáng
lìng


bài


guó
dōng
nán
èr
shí


shān
shèn
yán
xiǎn

yǒu
shēn
jìng

zhì


huá
yán
fāng
děng
bǎo

léng

fāng
guǎng
广
shè


huá

èr
tuó
luó

dōu

luó
cáng


bān
ruò


bān
ruò

yún
jīng
děng
fán
shí
èr


xián
shí
wàn


guó

xiāng
chuán
fáng
wèi
shǒu


yòu
yǒu

miè
dìng
luó
hàn
sān
rén

zhōng
chán


měi
zhì
yuè
bàn
zhū
sēng
jiù
shān
wéi

jìng
rén

zhù
chí
yǒu
shēng
zhī
suǒ
píng
lài

jué
duō
dào
xìng
chún
hòu
shén
zhì
gāng
zhèng

ài


yàn
qiú


xiè


wén
sān
cáng
yuǎn
jīu
zhēn
zōng

biàn
xué

míng
jiān
xián
shì
lùn

jīng
xíng

dào
chǎng
zhī


zǒng
chí
tōng
shén
zhòu
zhī


sān


shí
zhōng


chéng

rén

hóng
yòu
fēi
guān
quàn
qǐng

qín
sòng

jīng
lǎo
érqiáng
shí
xiān

jiǔ
érshì
shù
qīn
zhòng
dào

chóng
jìng

suí
téng
wáng
zūn
yǎng
jiè
fàn
fèng

wéi
shī

yīn
shì
chén
rǎn
liú
bìn
dōng
yuè

yòu
zài
ōu
mǐn
dào
shēng
zǎi
qià

shēn
xīn
liǎng
jiù
wéi


duō

zhì
kāi
huáng
èr
shí
nián
biàn
便
cóngchūn
qiū

shí
yǒu

(
(
zhǔn
tiān
pǐn

huá

rén
shòu
寿
yuán
nián
xīn
yǒu
jué
duō

duō
èr

shī


xīng
shàn

zhòng
kān
fàn
běn
què
zhě
tiān


zài
rén
shòu
寿
zhī
yuán
chū

tiān
pǐn

fēi
kāi
huáng
èr
shí
nián


yòu

diǎn

yún
rén
shòu
寿
zhī

jué
duō

yuán

shì
liú
bìn
dōng
yuè

gāo
sēng
chuán

yún
kāi
huáng
èr
shí
nián

chuán


xuān
suǒ
zhuàn
ér

xiāng
máo
dùn


)
)
jué
duō

cóng

西

lái
zhì
dōng
huá
xún

fān
chuán


kāi
huáng

nián

rén
shòu
寿
zhī

chū

guó
děng
jīng

zǒng
sān
shí
jiǔbǎi
jiǔ
shí
èr
juàn

bìng
xiáng
kuò
táo


jiào
yuán
tōng

wén
míng

jié

liú

shì

jiàn
suí
táng
èr

(
(

guó


jīng

huá
yán


lái

zhì
jīng

fāng
děng

yún
qǐng

jīng
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
jīng

suǒ
yǒu


jīng

chéng
sān

chàn
huǐ
jīng

shàng
liù


diǎn

yún
jué
duō
suǒ

jìng
mài
jīng

yún

duō
chū
jīn


diǎn
wéi
zhèng
wáng
jīng

shí
jīng


tuó
luó

jīng

shàng
sān

jīng

zhī
zhōng
jué
duō

duō
èr


zǎi
zhě


jīn
bìng
zǎi
jué
duō
zhī


duō


chú
zhī
)
)
zhòng
jīngjuàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián

yuè
shí

chì
xīng
shàn

fān
jīng
suǒ
zhuàn
zhì

yuè
shíbié

liù
juàn
zǒng


juàn
zǒng
bié
chéng

jiàn
cháng
fáng

)
)
zhòng
jīngjuàn
(
(
rén
shòu
寿
èr
nián
chì
qǐng
xīng
shàn

fān
jīng
shā
mén

xué
shì
děng
zhuàn
jiàn

gāo
sēng
chuán
)
)

yòu
èr


shí
èr
juàn

běn
bìng
zài

shā
mén
shì

jīng
děng

bìng

xīng
shàn

fān
jīng
kāi
huáng
shí

nián
jiǎ
yín

wén

chì
zhuàn

qiē
jīngjīng
děng
èr
shízhuàn
chéng
zhī

zǒng
biāo
gāng

wèi
wéi
jiǔbié
pǐn
lèi
yǒu

shí
èr
fēn


yǒu
èr
qiān
èr
bǎi

shíqiān
sān
bǎi

shí
juàn

yáng
huà

shā
mén
míng
tiáo
fēn
zhǐ
zōng
hóng
luò


yán

shā
mén
yàn
cóng

luó


wéi
kǎo
xiào
tóng


jiàn
cháng
fáng


yòu
zhì
rén
shòu
寿
èr
nián
chì
suǒ


qǐng
xīng
shàn
fān
jīng
shā
mén

xué
shì
děng


jiǎn

cáng
xiáng
dìng
jīng


suí
lèi

biàn
zǒng
wéi

fēn

dān
běn


zhòng
fān


èr
bié
shēng


sān
xián
shèng

chuán
wěijiàn
què

dōu

èr
qiān

bǎi
jiǔ


qiān

shí

juàn

bié
shēng

wěi


chāo
xiě


wài
sān
fēn


cáng
jiàn


bìng
shā
mén
yàn
cóng
zōng

cái
dìng

jiàn

gāo
sēng
chuán

jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
kāi
huáng
shí

nián

dāng


běn
jiàn
cháng
fáng

shā
mén
yàn
cóng
zhì

)
)

yòujuàn

běn
jiàn
zài

shā
mén
shì
bǎo
guì


xīng
shàn

sēng


kāi
huáng
shí

nián
dīng


jīn
guāng
míng
jīngguì

zhōu
shì
zhì

lùn
shī
dào
ān
zhī
shén


wán
yuè
qún
diǎn
jiàn

jìn
shì
shā
mén
zhī
mǐn


liǎng
zhī
liǎng
zhú

bái

jiā
shǒu
léng
yán
wéi


zuò

juàn
(
(
jīn
zhǔn
yòujīng


běn

chéng

bái
yán

)
)
yòu


zhī
liǎng
zhú
sān
jiā
wéi

wéi


zuò

juàn

yòu
shā
mén
sēng
jiù


jiā


wéi
liù
shí
juàn

zhū


jīng
wén

wǎn
xiān
zhé

zōng

guì
suì

chéng

wéi
guī


suì

liáng
shì

fēng
(
(

juàn
shí

pǐn
zhě
)
)
zhōu
cháo
chèn
cáng
(
(

yǎn
shòu
寿
liàng

biàn
èr
pǐn
fēn
wéi

juàn
)
)
liáng
shí
zhēn

(
(
gēng
chū

pǐn
wèi
sān
shēn
fēn
bié
pǐn

zhàng
miè
pǐn
tuó
luó

zuì
jìng

pǐn

kōng
mǎn
yuàn
pǐn
tōng
qián
shí

chéng
èr
shí

fēn
chéng

juàn
)
)
suí
dài
zhì

(
(

chū
yín
zhǔ
tuó
luó

pǐn

zhǔ
lèi
pǐn
)
)
qián
hòu
suǒ
chū

gòng
èr
shí

pǐn
fēn
wéi

juàn

shā
mén
yàn
cóng
zhòng

kān
xiào
pǐn

jīu


shǐwén
hào
jīng
wáng


chèn
shēn
miào
yuàn
yán
yōu
xiǎn

dǐng
dài

chí
(
(
yòu
cháng
fáng

yún
zhāo


shā
mén
sēng
jiù
kāi
huáng
liù
niánjīng
chéng
liù
shí
juàn
zhě
jīn
xún
jiù
suǒ

jīng
nán
wéi
píng
zhǔn
zhōng
yǒu
chà
chuǎn

hòu

chéng


shān
fán

zhōng

shùzhōng
cún

bié
běn


zhī
zhě
shān
zhī

cún
)
)
zhàn
chá
shàn
è

bào
jīng
èr
juàn
(
(
yún
chū
liù
gēn

jīng

yún

chéng
shí

jīng

míng

cáng


jīng

zhí
yún
zhàn
chá
jīng
)
)

yòu


èr
juàn

běn
jiàn
zài

shā
mén


dēng

wài
guó
rénzhī

dài

zhàn
chá
jīngcháng
fáng

yún


jīng
jiǎn
ér
jīng
shǒu

yúndēng
zài
wài
guójìn
dài
chū

jīn
zhū
cáng

bìng
xiě
liú
chuán

ér
guǎng
广
zhōu
yǒu

sēng
xíng

chàn
zuò
èr
méi
tièshū
shàn


shū
è


lìng
rén
zhì
zhī


shàn
zhě
hǎo

è
zhě

hǎo

yòu
xíng
wéi
miè
zuì

qīng
zhōu

yǒu


shì
tóng
xíngkāi
huáng
shí
sān
nián
yǒu
rén
gào
guǎng
广
zhōu
guān

yún
shì

yāo

guān

tuī
wèn


rén
yǐn
zhèng
yún


chàn


zhàn
chá
jīng

zhū
jīng
zhōngtóu


tài
shān
bēng

guǎng
广
zhōu


guō

lái
jīng
xiàng

zhōu

zhuàng
wén
zòu

chì

xìn
zhàn
chá
jīng
dào


lìng

shǐ
shì
láng

yuán
cāo
gòng
guō

jiù
bǎo
chàng

wèn
zhūshā
mén

jīng
děng
bào
yún

zhàn
chá
jīngmíng


chù


chàn


zhòng
jīng

xíng

chì
yún

zhū


zhě


liú
xíng

jīn
wèi

rán

guǎn
kuī
ér


yǒu

jiàn
zhī
shìmén

wàn

nǎi
duōfēi
jīn
kǒu
suǒ
xuān


xiǎn

ào
zhǐ


táng
tiān
hòu
tiān

wàn
suì
yuán
nián

chì
dōng
dōu

shòu


shā
mén
míng
quán
děng

kān
dìng

qiē
jīng


biān

zhèng
jīng


hòu
zhū
lǎn
zhě
xìng

huò
yān
kāi
huáng
sān
bǎo

shí

juàn
(
(
kāi
huáng
shí

nián
shí
èr
yuè
shí
sān

shàng


yún

dài
sān
bǎo

jiàn

diǎngāo
sēng
chuán
)
)

yòushí

juàn
jiàn
zài

fān
jīng
xué
shì
fèi
cháng
fáng

chéng
dōu
rén


fáng
běn
chū
jiā

zhōu
fèi
sēngsuí
xīng

réng

bái


shí

cān
chuán

shòu

dài
qún

duō
weí
biān
jīng
zhì


sēng

shù
gài
guǎ
nǎi
zhuàn
sān
bǎo
nián
shǐ

zhōu
zhuāng

zhuāng
zhì

kāi
huáng

suì

shǒu
liè
jiǎ

bàng
liè
zhòng
jīng

fān

shí
dài

jiàn
biān
zōng

hào
wéi
kāi
huáng
sān
bǎo


zhuàn
chéng
chén
zòu
xià
chì
xíng
zhīlüè
yún

jīn
zhī
suǒ
zhuàn
lüè
zhǔn
sān
shū

wéi
zhǐ
nán
xiǎn

sān
bǎo


shēng
nián
ruì

zhōu

míng

jīng

shí
xiáng
chéng
hàn
xiāo
mèng

sēng
zhī
yuán
shǐ
chéng
qiàn
dòng
liáng


zàn
guāng
huī
chóng

huì
jiǎo


wài
bàng
cǎi
yǐn


nián
guó
zhì
diǎn
fén
sēng
yòu


zhū
shǐ
chuán
děng
jǐn
shù
shí
jiā

zhāi

cuì
líng
chéng
shàn
zhī
qiān
zǎi
fēng

bǎi
wáng

gòng
bǐng
zhì

zhī
guāng

zhào
shí
hūn
àn

tóng
chuán

liú
zhī
rùn
qià
shì
jiāo


chán

huáng
yóu
dǎo
kāi
jué
shǐ


jié

zhī
shǒu
bìng
zhǐ
zài
mǒu
guó
chéng

jīn
xuān

zhī
gōngzōng
shí
dàihào
chèn
wéi
hàn
wèisuíshī


wěi

jiù
zhù
zhī

rén

nián
wéi
xiān
jīng
suí
dài
ér


yǒu
zhòng
liè
zhě
yóu
yuē
shì
fēn

zǒng

huá
róng
hēi
bái
dào


yǒu

bǎi
jiǔ
shí

rén
dōu
suǒ
chū
jīng

jiè
lùn
chuán
èr
qiān

bǎi

shí
liù

liù
qiān
èr
bǎi
sān
shí

juàn

wèi
ér
fēn
zhī
wéi
shí

zhóu


juàn
zǒng


liǎng
juàn

cáng

sān
juàn

nián

jiǔ
juàn
dài


dài

biān
jiàn
jīng
fān

zhī
shǎo
duō


nián
zhāng
zhī

zài
shì
zhī
xiá
ěr


cáng
bié
shí
jiào
xiǎo

zhī
qiǎn
shēn
yún
yún

fāng
děng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

huàn
sān
mèi

shèng
shàn
zhù

jīng
děng
tóng
běn
jiàn

diǎn

jīn
biān

bǎo

dāng

sān
shí
liù
huì
)
)

fāng
děng
niàn

sān
mèi
jīng
shí
juàn
(
(

èr
chū

sòng
gōng

zhí


niàn

sān
mèi
jīng
tóng
běn
shì


bié
fēn
jiàn

diǎn

)
)
yuán
shēng
chū
shēng
fēn

běn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
chū

táng

fēn
bié
yuán

jīng
tóng
běn

zhí
yún
yuán
shēng
jīng
jiàn

diǎnshí
èr
nián
shí
yuè
chū
zhì
shí
sān
nián
jiǔ
yuè
jiān
lùn
bìng

jiàn
jīng
qián

)
)
yào
shī

lái
běn
yuàn
jīng

juàn
(
(

èr
chū

guàn
dǐng

shí
èr
juàn

táng

yào
shī
běn
yuàn
gōng

jīng
děng
tóng
běn
jiàn

diǎnshí

nián
shí
èr
yuèfān
jīng
guǎn


shā
mén
xíng

zhì

)
)
jīn
gāng
bān
ruò
lùn
èr
juàn
(
(

zhuó


zào
jiàn

diǎn

)
)liáng
lùn
liù
juàn
(
(
shèng
zhě
lóng
shù
běn

qiū

zài
shì
jiàn

diǎn

)
)
shè

chéng
lùn
shì
lùn
shí
juàn
(
(

èr
chū

zhēn


zhě

táng

shì
qīn
shè
lùn
bìng
tóng
běn
shì
qīn


shì
jiàn

diǎn

)
)
yuán
shēng
lùn

juàn
(
(
shèng
zhě

léng

zào

yuán
shēng
jīng
tóng
shí
chū
jiàn

diǎn

)
)

shì
yīn
běn
jīng
shí
juàn
(
(

liù
chū

cháng
ā
hán


fēn

shì
jīng

lóu
tàn
jīng
děng
tóng
běn

zhí
yún

shì
jīng
jiàn

diǎn

)
)

yòu
jiǔ


shí
liù
juàn

běn
bìng
zài

shā
ménduō

suí
yún
yún

cáng

běn
nán
yìn

luó
luó
(
(

jiā
fǎn
)
)
guó
rén

(
(

diǎn


fān
jīng

bìng
yún
běi
tiān
zhú

chǎng
guó
rén
zhě
fēi

)
)
chà


zhǒng

xìng

xié

luó
(
(
suí
yún

shì
)
)
yǒu


rén

shēn

cháng
liú
liàn

tīng
chū
jiā

rán


ài

mén
shēn
yuànnián
èr
shí
sān
wǎng
zhōng
yìn

jiè
jiān

jīu


chéng
(
(
suí
yún
ěr
chū
)
)

jīu
móu

(
(
suí
yún
huáng
huá

)
)
sēng

luó

(
(
suí
yún
zhòng
yuán
jiù
yún
sēng

lán
zhě
é
lüè

)
)


duōzhōng
fāng

luò


gǎi
míngnián
èr
shí

fāng
shòu

jiè


míng

tuó

duō

(
(
suí
yún
jué

)
)
ā
zhē


míng
jiù


duō
(
(
suí
yún

shī
)
)
yòu

ā
zhē


míng
wéi

zhào

tōng

xiǎo
chéng
jīng
lùn
xián
néng
sòng
shuō

xíng
bīn(
(
wèi
xíng

shí
zhě
jiù
wéi
fēn
wèi
é
lüè

)
)
(
(
suí
yún
niàn
xiū
jiù
wéi
chán


chí


bìng
é


)
)

héng


guān

wéi
chángduō
shòu

zhī
hòu

réng
zhù
sān
nián

jiù
shī
xué
wèn

shī
zhī
suǒ

lüè
kuī

yǒu

hòu


zhào
shī
wéi
zhà
jiā
guó
wáng
suǒ
qǐng

cóng
shī
zhì

jīng
tíng

zǎi
shī
huán
běn
guó


duō
gēng
liú

nián

zhù

luó
(
(
suí
yún
tiān
yóu

tiān
wèi
guó
wáng
yóu
wèi
sēng
chù

suǒ
wáng


míng
tiān
yóu
jiù


dài
zhī

nǎi


gōng
yuàn
zhī
míng
suǒ
wèi


tíng

yòu
yún
zhāo

zhě

é
lüè

shì


jiě
zhāo
wèi
zhāo
yǐn

wèi

xié
bìng
làngnǎi

西
yán
ěr
zhèng
yīn
yún
zhāo
dǒu

shē

yún

fāng
wèi
chù
suǒ
wéi

fāng
zhòng
sēng
zhī
suǒ

zhù

)
)

shì

zhū

xiǎo
chéng
guó


sēng

wén
jiàn
bèi
duō

běi

shāng
rén

zhìyuǎn
chuán
dōng

yǒu

zhī

guó
yān
(
(
jiù
míng
zhēn
dān
zhèn
dàn
zhě
bìng
fēi
zhèng
yīn
weí
zhī
shì

shén
zhōu
zhī
zǒng
míng

)
)
chū
suī
chuán
shù

shèn
míng
xìn
wèi
zuò
lái
xīn

dàn

zhì
zài
yóu
fāng
qíng

suǒ


suì
wǎng
jiā

shī
guó
liù
rén
wéi
bàn

réng
liú

guó
tíng
zhù
wángduō
suì
jiāng

bàn

guó
chéng
zhōng
èr
nián
tíng
zhǐ

biàn

zhū

bèi
guān
suǒ
xué

yuǎn
yóu
zhī
xīn
shàng
wèi
níng
chù


guó
nǎi
shì
běi

zhī
huì
xuě
shān
běi
yīn

shāng

xián
còu

jìng


shāng

suǒ
yòu
wén
zhī


guó
sān
bǎo
xīng
shèng

tóng


xīn
zhǔ

lái


fēi
weí
guān

fēng
huà

yuàn
zài


hóng
jīng

biàn
便

xuě
shān

西


qiā
luó
guó
shā
duō
chā

guó
duō
guó


zhū
guó
zhōng
bìng

jiǔ
zhù


zhī
fēng

zhū


shì

yòu
zhì

luó
pán
tuó
guó
liú
tíng

nián

wèi
duō
kāi
dǎo

yòu
zhì
shā

guó

tóng
bàn

rén

huán
běnyǒu
sān
rén
tíng
zài
wáng


wèi
shā

wáng
zhī
suǒ
zào


jīng
zhù
liǎng
zǎi

réng
wéi

sēng
jiǎng
niàn

lùn
yǒu
èr
qiān


zhǐ
míng
sān
yìn
duō

wài
dào

yòu
wéi
jiǎng

shí
lùn

èr
qiān


yuē

wén


nǎi
shì
shì
jiān
lùn

zhī


yòu
zhì
guī

guó

tíng
wáng

yòu
zhù
èr
nián

réng
wéi

sēng
jiǎng
shì
qián
lùn


wáng

hǎo

chéng
duō
suǒ
kāi

liú
yǐn
zhī
xīn
dàn

xiāng
zào


duō

xīn
dōng
xià

zhì
qián
tíng


jiāng

sēng
jiān
xíng
zhì


guó

zài
ā
lán


jiǎng
tōng
qián
lùn

yòu
jīng
èr
nián

jiàn
zhì
gāo
chāng

yóu
zhūguó
sēng

duō
xué
hàn
yán

suī
tíng
èr
nián

suǒ
xuān
shù

yòu
zhì


biàn
便
tíng

zǎi

zhí
nán西
nán


chún
shā

shuǐ
cǎotóng

xiāng

xìng
mìng

tóu

nǎi

suǒ

jīng
lùn
quán
zhì
dào
páng

yuè
shān
qiú
shuǐ


cún


qiú


suì
láo

zhuǎn
zēng

zhuān
sòng
guān
shì
yīn
zhòu
jiàng

shēn
xīn
chōng
yuè
xún
huán
běn
máng
rán
fāng
dào

shī
chí
chú
jìn
tuì
退

nǎi
rén
qián
xíng
suì


guā
zhōu

fāng
zhī


běi

zhī
dàoduō
yuǎn


guó

shè

nián

chū

tóng

huò
liú
huòdān
yǐng
jiè

shēng


jìng
yán

zhī
bēi

jiāo


xún
měng

zhǐ
yán

jīng
chéng

chù
zhī
míng

gōng
gěi
fēngkāi
huáng
shí
nián
dōng
shí
yuè

zhì
zhǐ
wèi
yān
huá
yán
lüè


yòu
fèng
bié
chì
lìng
jiù
fān
jīng


zhù
xīng
shàn
zhí
běn
duì

yǔn
zhèng
shí
fán

suǒ
sòng

xiǎo
chéng
lùn
bìng
shì
shēn
yào

zhì

xuān
jiě

hóng
wēi
zhǐ


fāng
jiù
xué
pín
qiǎnrán
ér

shù

shēn
róu

chéng
xìng

xīn
fēi
dào
wài
xíng
zài
yán
qián

jiè


ér
jìng

zhì
shuǐ
yōu
ér
jié

jīng
dòng

yuán
lùn
qióng
shēng


jiā

wēi
róng
xiáng
zhèng
qín
jié
gāo
měng

sòng
xiǎng

chén
xiāo


yán
tōng

wài

yòu
xìng
hǎo
duān

jiǎn
jué
qíng


guǎ

shì
qiú


juàn
huì
rén
yǒu
zēng


yán

jiàn
pǐn
qīng
xīn

wēi
lèi

suì
shǐ
使
wèi

zhě
qīng
fēng
zàn

zhě
qīn
jìng
rén
zhī
shǒu
weí
cún
chuán
shòu

suǒ
yǒu

shū

cún
gāng
lǐng

yáng

dìng
dǐng
dōng
dōu
jìng
zhòng
lóng
hòu

zhì
zēng
chóng
shù

nǎi
xià
chì

luò
shuǐ
nán
bīn
shàng
lín
yuán

zhì
fān
jīng
guǎn

sōu

qiào
xiù
yǒng
zhèn
chuán


dēng

xià
zhēng

duō
bìng
zhū
xué
shì
bìng


yān


shì
gōng
chéng

héng
cháng


zhì
shǐ
使

rén

zhuì


chéng
jiǎn
shí

suí
gāng
yún
tuí
jiāo
lěi
yān
gòu

fàn
běn
xīn
jīng

shí

duàn


duō
yùn

shēn
jiě
suì
què
chén
hóng

shǐ

kāi
huáng
zhōng
suì
jiè

jīng
shījué
duō
gòng
cān
chuánshí
jué
duō
kòng
quán
lìng
wàng

zuì
chuán

fàn
suí

shí
weí
chèn
měi
zhì

shēnfǎn


rén

ér
róng
fàn
tāo
rán

shè
shì


suǒ

chuán

shēng
wàng


yáng
rén

rén
shòu
寿
zhī

jué
duō

yuán

shì
liú
bìn
dōng
yuè


duō
chéng

zhuān
zhǔ
chuán


cóng


chū
nián
zhōngsuìfāng
děng
shàn
zhù

děng
jīng
jiǔ


bìng
wén

chéng
jié
huá
zhì
xiǎn
chàng

shā
mén
yàn
cóng
míng

xíng

děng

shòu

zhì

táng


èr
nián
zhōng

luò
tūn

shā
mén
yàn
cóng
wéi
zhī
zuò
chuán

chū

duō
fān
jīn
gāng
duàn

bān
ruò

luó

jīng

juànjīng

shí

juàn

wèi

liàn

zhí
wěi
zhèng
lún
fèi

xiá
zhòng
xiū

jīn
juàn

zài
jīng

duō
míng

xiāng
děng
shì
(
(
jīn
wèi

táng

zhào
sān
cáng
fān
fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng

shí
èr
juàn

jiù

yào
fàn
běn
shì
tóng

zhōng

míng

xiāng
děng
shì
jīng

yīng
fàn
běn
tóng

)
)

(
(
zǒng

zhī

)
)