心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十六卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别录中支派别行经第三  (六百八十二部八百一十二卷)...

开元释教录第十六卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí
liù
juàn
(
(
bié

zhī
liù
)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié

zhōng
zhī
pài
bié
xíng
jīng

sān

(
(
liù
bǎi

shí
èr


bǎi

shí
èr
juàn
)
)

zhī
pài
jīng
zhě

wèi


zhī
zhōng
chāo
chū
bié
xíng


bān
ruò

èr
huì
zhī
lèi
shì
mén
hào
guǎng
广
hǎn
jīu
jīn


diǎn

fēn
lún

qióng
biānyǒu
suí

huà
yòu
yīng

shī
yuán

duōzhī
zhōng
suí
shí
lüè
yòng


xún
zhě

zhī
suǒ
chū

wán

zhě
jiāng


zhōng

jīn
tǒng

duō
duān
huì
guī
dāng


réng
shān

jiù

zēng
jiǎn
yǒuzǎi
míng

bèi
xiáng
chà


shù
shǐ
使
jiāng
lái
xué
zhě
lǎn
pài
zhī
yuán

huò
kǒng
wèi
zhōu
yòng

lái
zhé


chéng
bié
shēng
jīng

èr
bǎi
jiǔ

sān
bǎi
èr
shí

juàn

bān
ruò

èr
huì
jīng

shí

juàn
(
(
shí


yún
xīn


pǐn
fàng
guāng
bān
ruò
xīn
biān
shàng
)
)

bān
ruò


huì
jīng

shí

juàn
(
(
shí


yún
xīn

dào
xíng
xiǎo
pǐn
bān
ruò
xīn
biān
shàng
)
)
zuì
shēng
tiān
wáng
bān
ruò
jīng

juàn
(
(

yún
xīn

shēng
tiān
wáng
bān
ruò
shì

bān
ruò

liù
huì
xīn
biān
shàng
)
)
màn
shū
bān
ruò
jīng
èr
juàn
(
(

yún
xīn

wén
shū
bān
ruò
shì

bān
ruò


huì
xīn
biān
shàng
)
)


bān
ruò
jīng

juàn
(
(
shì

bān
ruò

shí
huì
xīn
biān
shàng
)
)


èr
huì
xià

jīng
bìng
chū

bān
ruò

zhìjīng

juàn
(
(
fēi
cáng
zhōng
zhě
)
)
zhì
jīng
sān
juàn
(
(
huò
yúnjīng
huò

juàn
huò
jiā


)
)
zǒng
shè

jìn

jīng
èr
juàn
bān
ruò

luó

shén
zhòu
jīng

juàn


zhìxià

jīng
suí
zhòng
jīng

yún
bìng
chū

pǐn


bān
ruò

luó

dào
xíng
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
dào
xíng
jīng
xīn
biān
shàng
)
)

yòu

jīng

cháng
fáng
děng

bìng
yún


西
jìn
huì

dài
yōu

sāi
wèi
shì

lüè
chū

cóng
jiù
dào
xíng
zhōng
shān
gǎi


shì
xiǎo
pǐn

fàng
guāng
děng
yào
bié
míng
ěr
(
(
zhuàn

zhě
yuē

cóng

jīng
lüè
chū

lèi
bié
shēng
biān
zhèng
jīng
zhōng
kǒng
jiāng
guāi

)
)


bān
ruò

èr
huì
jīng
xià

shí


bǎi

shí
jiǔ
juàn

bān
ruò

zhōng
bié
shēng
jīng


jīn
gāng

shì
jīng
èr
juàn
(
(
chūshì
huì
xià
wén

diǎn
děng

biān

zhèng
jīng
zhōng
zhě


xīn
biān
shàng
)
)


jiàn
shí
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
chū


jiàn
shí
huì
chāo
liù
jiè
chà
bié
pǐn
zhōng
zhòng
wén
xīn
biān
shàng
)
)

shàn
gēn
jīng

juàn
(
(
chū

lóu

huì
xià
juàn

jiù
sān
juàn


cáng
jīng
chāo
)
)
shàn
jiān
pǐn
jīng

juàn
(
(
chū
shànhuì
)
)
chāo
bǎo

jīng

juàn
(
(
chū

míng


huì

jiù
dān
juàn
bǎo

jīng
chāo
)
)xià

jīng
bìng
chū

bǎo

jīng


fèng
shī


zuò
yuàn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
zhū

chāo
shàng
juàn
)
)
wǎng

xìng


guó
yuàn
xíng

diǎn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
shēng

yòu

yún
chāo
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shī


léi
yīn


wèn
wén
shū
shī


xīn
jīng

juàn
(
(
chāo
shàng
juàn
)
)
shī


léi
yīn


wèn
wén
shū
shī

chéng

shí
shì
jīng

juàn
(
(
chāo
xià
juàn
)
)


sān

jīng

juàn

è
cháng
zhě
wènjīng

juàn


fèng
shī
xià
liù
jīng
chū
wén
shū


yán
jìng
jīng
sān
shí


míng
jīng

juàn
(
(
chū
jué
dìng


jīng
)
)shī
chàn
huǐ


juàn
(
(

chū
jué
dìng


jīng
)
)
shì
jīng
xià

shí
sān


shí

juàn
bǎo


zhōng
bié
shēng
jīng


sān
mèi


máo
fàng

guāng
míng
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)


yīng
luò
zhuāng
yán
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún


zhuāng
yán
yīng
luò
jīng
chāo


juàn
)
)

zài
wáng


wèn

lái
jǐng
jiè
jīng

juàn
(
(
huò
yún


jiè
shēn

zài
jīng
chāo


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

qǐng

chè
shí
fāng
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
)
)

guāng
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
)
)luó
mén
děng
zhèng
sòng
jīng

juàn
(
(
chāo

sān
juàn
)
)
diào

zhòng
shēng

jīng

juàn
(
(
chāo

sān
juàn
)
)jiǎn
jīng

juàn
(
(
chāo

sān
juàn
)
)
zhū
tiān
wèn

lái
jìng
jiè
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
jǐng

chāo


juàn
)
)
shè


wèn
bǎo

jīng

juàn
(
(
chū
bǎo

pǐn
)
)
shè


tàn
bǎo

shuōjīng

juàn
(
(
chū
bǎo

pǐn

yún
tàn
bǎo

jīng
)
)


dǎo
shì
xíng
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo

pǐn
)
)
bǎo

wèn
sān
shí
èr
xiāng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
míng
sān
shí
èr
xiāng

yún
wèn
huì
jīng

yún
sān
shí
èr
shì
jīng

yún
bǎo

wèn
jīng
chū
bǎo

pǐn
)
)
bǎo
shī

jīng

juàn
(
(
chū
bǎo

pǐn
huò
yún
bǎo

shī
)
)
bǎo

wèn
huì
jīng

juàn
(
(
chāo
bié


juàn
bǎo

jīng

yún
chāo
bǎo

pǐn
)
)
jiàn
shuǐ
shì
jiè
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)
chuān
穿


xīn
jīng

juàn
(
(
chāo

jiǔ
juàn
hǎi
huì
pǐn
sān
zhǐ
)
)
gōng

bǎo
guāng


wèn

chí

juàn
jīng
(
(
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāojiǔ
xīn
biān
shàng
)
)


chū

xīn
shí
jīng

juàn
(
(
chāo

jiǔ
juàn
huò
zuò
chí

)
)


huà
chū


jīng

juàn
(
(
chāo

yán
pǐn
)
)

yán


liú
tōng

jīng

juàn
(
(
chāo

yán
pǐn
)
)

yán


jīng

juàn
(
(
chāo

yán
pǐn
)
)


jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
)
)
guò


biān
guāng
jìng


jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
)
)


běn
yuàn
jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
chū
hǎi
huì
pǐn
)
)

wèn

tóng

jīng

juàn
(
(
chāo

shí
èr
juàn
)
)


chū
yào
xíng

ài

mén
jīng

juàn
(
(
chāo

shí
èr
juàn

kōng
cáng
pǐn
)
)

kōng
cáng


wèn
chí
jīngjīng

juàn
(
(
chāo

shí
liù
juàn

kōng
cáng
pǐn
xīn
biān
shàng
)
)
guò


jiè
jīng

juàn
(
(
chāo

shí
liù
juàn

kōng
cáng
pǐn
xīn
biān
shàng
)
)

kōng
cáng
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yún
fāng
děng

kōng
cáng
jīng
huò

juàn
huò
liù
juàn
shì


jīng

kōng
cáng
pǐn

pǐn
xīn
biān
shàng
)
)
tài
bái

wáng
jiān
xìn
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
chāo

shí

juàn
)
)huà


sòng

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
bǎo
zhuàng
fēn
)
)


wén

shuō


nán
shēn
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)
kāi
huà

jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)

wáng


zhái
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
chāo

shí
jiǔ
juàn
)
)
bǎo
zhuàng
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)

wáng
biàn
shēn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
juàn
shì
bǎo
zhuàng
fēn
zhōng
shòu


pǐn

zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
guāng
wèi
xiān
rén


shēn
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)
guāng
wèi


zào

bǎo

jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)
fàn
wáng
biàn
shēn
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
zhuàng
fēn
)
)wáng
měng

shén

dào
bǎo
fāng
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
shí
sān
juàn
)
)
míng
xīng
tiān

wèn

jīng

juàn
(
(
chāo

èr
shí
sān
juàn
)
)
diào

wáng

dào
xīn
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
shí
liù
juàn
)
)
gōng

zhuāng
yán
wáng

wàn

qiān
suì
qǐng

jīng

juàn

xīn
zhòu
jīng

juàn
shí


gòng
pǐn
jīng

juàn
(
(
yún
chāo


bǎo

pǐn
)
)
shēn
yuè
cháng
zhě
huǐ
guò
gōng

jīng

juàn
(
(

yún
yóu

cháng
zhě
huǐ
guò
jīng
shēn
yuè
yóu

wèi
xiáng

zhèng
)
)

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chāo


jīng
xīn
biān
shàng
)
)


shàng

shí

jīng
bìng
chū


shén
tōng
jīng

juàn
(
(
chū

zài
wáng
jīng
shàng
juàn
jiù
yún
chū


fēi

)
)


zài
shén
tōng
jīng

juàn
(
(
chū

zài
wáng
jīng
shàng
juàn
)
)


jiè

zài
jīng

juàn
(
(
chū

zài
wáng
jīng
shàng
juàn
)
)sān
mèi
jīng
xià

shíshí

juànzhōng
bié
shēng
jīng

fāng
guǎng
广

lái
xìng

wēi

cáng
jīng
èr
juàn
(
(
shì
jiù
huá
yán
jīng

lái
xìng

quán

pǐn
xīn
biān
shàng
)
)
huá
yán
jīng
shí
zhǒng
shēng

jīng

juàn

míng
jīng

juàn


míng
jīng

juàn
jìng
xíng
pǐn
jīng

juàn
chāo
huá
yán
jīng

juàn


shí

jīng

juàn


shàng

jīng
bìng
chū
jiù
huá
yán
jīng
tán
mèi
shuō
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū


shí
zhù
xíng
dào
pǐn
)
)
jīn
gāng
cáng
wèn


xíng
jīng

juàn
(
(
chū
jiàn
bèi

qiē
zhì

jīng
)
)
jiàn
bèi
jīng

juàn
(
(
chū
jiàn
bèi

qiē
zhì

jīng
)
)


fāng
guǎng
广

lái
xìng

jīng
xià

shí


shí

juàn
huá
yán

zhōng
bié
shēng
jīng
míng

gōng

pǐn
jīng

juàn
(
(
chū

bān
niè
pán
jīng
)
)
huán
guó
pǐn
jīng

juàn
(
(
chū

yào
jīng

yún
chāo
zhōng
běn

jīng
shàng
juàn
)
)duō
pǐn
jīng

juàn
(
(
chū
miào

lián
huā
jīng


juàn
)
)
yào
wáng


jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
miào

huá
jīng


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
guān
shì
yīn
jīng

juàn
(
(
shì
miào

huá
jīng

mén
pǐn
chū


juàn
)
)
guāng
shì
yīn
jīng

juàn
(
(
chū
zhèng

huá
jīng
)
)
tuó
luó


mén
liù
zhǒng
dòng
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
huò

zhǒng

)
)
běn
yuàn
dài
shí
chéng

jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)
bǎo

guāng
míng


wèn
lián
huá
guó
xiāng
mào
jīng

juàn
(
(

yún
bǎo

guāng
míng


jīng
)
)
fàn
zhì
xiàng

shuō
mèng
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
)
)
bǎo
hǎi
fàn
zhì
qǐng

lái
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)
wèn

zhuó
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
huò
yún

yīn
)
)
fàn
zhì
quàn
zhuǎn
lún
wángxīn
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
)
)
zhuǎn
lún
shèng
wáng

xīn
qiú
jìng

jīng

juàn
(
(
chāo

èr
juàn
)
)
shù


xīn
shì
yuàn
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)
bǎo
hǎi
fàn
zhì
chéng
jiù

bēi
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)

biàn
shí
huì
shēn
jīng

juàn
(
(
chāo

shí
juàn
)
)
dāng
lái
xuǎn

zhū
è
shì
jiè
jīng

juàn
(
(
chāo

shí
juàn
)
)

yīn
yǎn
zhèng

jīng

juàn
(
(
chāo

shí
juàn
huò
yún
xiǎn
zhèng

)
)

bǎi
wáng

zuò
jìng

yuàn
jīng

juàn
guò

xíng
tán

luó

jīng

juàn
guān
shì
yīn
qiú
shí
fāng


wéi
shòu

jīng

juàn
dōng
fāng
shàn
huá
shì
jiè

zuò
zhèn
dòng
jīng

juàn
wén
shū
shī

shòu

jīng

juàn

bēi

qiū
běn
yuàn
jīng

juàn
guò

xiāng
lián
huá

shì
jiè
jīng

juàn

tuó
luó


mén
jīng
xià
èr
shí

èr
shí
juàn
bìng
chū
bēi
huá
jīng
bǎo
yún
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
yún
jīng
chāo
chán
xíng
)
)

tuì
退
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
chū
ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng


)
)
děng

zhū

jīng

juàn
(
(
chū
chí
xīn
fàn
tiān
jīng


)
)
léng

ā

duō
luó
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
léng

ā

duō
luó
bǎo

qiē


duàn
ròu
zhāng
jīng

juàn
huò
yún
léng

chāo
jīng
)
)

yòu

jīng
chū

léng

jīng
duàn
ròu
pǐn
(
(
kān
wén
chū

juàn
léngjuàn
)
)
rén
hóng

jīng

juàn
shàn


luó
mén
qiú
shè

jīng

juàn
shàn


luó
mén
wènjīng

juàn

yún

cáng


wèn

hǎi
sān
mèi
jīng

juàn

yún

cáng


qǐng

jīng

juàn

bǎi
sān
mèi
míng
jīng

juàn

rén
hóng

jīng
xià
liù

liù
juàn
bìng
chū

fāng
děng

yún
jīng
sān
guī

jiè
dài
pèi

shēn
zhòu
jīng

juàn
sān
guī

jiè
shén
wáng
míng
jīng

juàn
(
(

yún
sān
guī

jiè
sān
shí
liù
shàn
shén
wáng
míng
jīng
chén
cháo

chéng

děng

yún
chāo
guàn
dǐng
jīng
xīn
biān
shàng
)
)
lóng
wáng
jié
yuàn

lóng
shén
zhòu
jīng

juàn

lóng
zhòu
jīng

juàn

jiāng
jūn
shén
zhòu
jīng

juàn
suí
yuàn
wǎng
shēng
jīng

juàn
(
(

yún
guàn
dǐng
suí
yuàn
wǎng
shēng
shí
fāng
jìng

jīng

yún

guǎng
广


jīng
xīn
biān
shàng
)
)
yào
shī
liú
li
guāng
jīng

juàn
(
(

yún
guàn
dǐng

chú
guò
zuì
shēngjīng
xīn
biān
shàng
)
)

sān
guī

jiè
dài
pèi
xiàjuàn
bìng
chū

guàn
dǐng
jīngjīng

juàn
sān
yòu
tóng
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
huàn
tóng
fēi

)
)
wǎng

zào
xíng
jīng

juàn


jīng

juàn
xīn
běn
jìng
jīng

juàn

shǒu
tóng
zhēn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

shǒu
)
)
jīng
xià
liù

liù
juàn
bìng
chū

chāo
sān
mèi
jīng

shījīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


wéi

wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
gān

wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiān
tàn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


wáng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

qiē
shī
wáng
suǒ
xíng
tán

luó

jīng

juàn
(
(

yún


tán
wáng
jīng
chū

èr
juàn
)
)

(
(
yòu


qiē
shī
wáng
jīng
qún

bìng
yún
luó
shí
suǒ

bié
shēng

zhōng
míng


tán
wáng
jīng
hàn
hòu
shī


yǒu

jīng
jīng
yún


tán
zhě

qiē
shī

jiāng

jīng
kān
wén
tóngbiān


)
)


wáng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
wéi
lán
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
suí
lán
běn
jīng
chū

sān
juàn
)
)
jièjīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiàng
wáng
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
chū
shēng
jīng
zhōng


huò


juàn
)
)
tài


shī
jīng

juàn
(
(
huò
yún

huì
chū


juàn
)
)
tàijīng

juàn
(
(
huò
yún


chū


juàn
)
)
zài
cáng
zhōng
zhě
shì
bié

běn

lán
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lián

yún

lián
chū


juàn
)
)

míng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
rěnjīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
chàn


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

tiān
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
guó
wáng
chū


juàn
)
)
pán

lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
què
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shì
jiā

zuì
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


wéi

鹿
wáng
jīng

juàn
(
(

yún


wéi

鹿
wáng
jīng
chū

liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
jiǔ


鹿
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
zài
cáng
zhōng
zhě
shì
bié

běn

wáng
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
liùliù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


zuò
guī
běn
shì
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)


shēn
wéi

wáng
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)

fēng
wáng
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)


sān
shì
xiào
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
xiǎo
ér
wén


jiě
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
shā
shēn

jiǎ
rén
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)

jīn
gòng
tài
shān
shú
zuì
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
diào

jiào
rén
wéi
è
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
shā
lóng


guó
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)


wéi

shēn
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
chánjīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shī

biàn
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

(
(
yòu
jiù

zhōng
yǒu
chē

běn

jīng

juàn

yún
chū


juàn
jīn
jiǎn

wén

shì
shī

biàn
wáng
jīng
gēng

yǒu

shī

biàn
wáng
jīng
yuē
chū
yuán

míng
chē

běn

jīng

hòu
wén

chèn

shì

yuán


fēn
èr
jīn
cún

míng
ěr
)
)
zhē
luó
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

guó

chū


juàn
)
)míng

guǐ

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

tóng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

diào
wáng
jīng

juàn
(
(
shì
tóng
zhōng
ā
hán

tiān
jīng
chū


juàn
huò

wáng

)
)
ā
nán
niàn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
ā
nán
niàn
jīng
chū


juàn
)
)
jìng
miàn
wáng
jīng

juàn
(
(jīng
zhōng
jìng
miàn
wáng
jīng

tóng
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
chá
wēi
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
fàn
huáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
fàn
huáng
wáng
jīng

yún
fàn

huáng
jīng
chū


juàn
)
)
míngjīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
liù

jīng

chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

yòu
shījīng
xià


shíshí

juàn

bìng
chū
liù


jīng

jiù

zhōng
yǒu
zhōng
xīn
zhèng
xíng
jīng

juàn


yún
chū
liù

jīng

wén
zhōng
jiǎn


què
zhī
ěr
(
(wáng
jīng
xiàng
wáng
jīng


wéi

鹿
wáng
jīng

wáng
jīng
jìng
miàn
wáng
jīng

zhī

jīng
suī
zǎi
qún

míng


tóng
bìng
xīn
biān
shàng
)
)
néng
miè
zhū
zuì
qiān
zhuàn
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

shì
zàng

shī
suǒ

zhòu

shǒu
zhōng

shǒu
zhī
zhòu

lèi
bié
shēng

zǎi


xīn
biān
shàng
)
)
bǎo
mán
pǐn
chāo
jīng

juàn
(
(
chū
bǎo
wǎng
jīng
)
)
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chāo
sān
juàn
chèn
yáng
gōng

jīng
huò

hòu
jīng
èr
wén

bié
xīn
biān
shàng
)
)
bǎo
hǎi

lái
děng
shí
fāng
bǎi

shí

míng
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
chèn
yáng
gōng

jīng

yún


gōng

jīng
xīn
biān
shàng
)
)


fēng
yán
wáng

míng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
jīn
jiǎn
chèn
yáng
gōng

jīng
shàng
juàn
yǒu


míng

chū

jīng
shàng
juàn

xīn
biān
shàng
)
)
guò


shí
sān

míng
jīng

juàn
(
(

yún

shí
sān

míng
jīng
chū
guān
yào
wáng
yào
shàng
jīng
)
)
dìng

sān
mèi
jīng

juàn
(
(
chū
shí
zhù
duàn
jié
jīng


)
)
xián
jié
qiān

míng
jīng

juàn
(
(
chū
xián
jié
jīng
)
)

(
(
sēng
yòu

yún
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán
chāo
chū
qiān

míng
chū

yún
xián
jié
jīng
shuō
èr
qiān

bǎi
zhū
gǒu
lóu
sūn

wéi
shǒu

jīng
yǒu
bié

běn

wéi
shǒu
zhě
shì
)
)
guān

xiāng
hǎo
jīng

juàn
(
(
chū
guān

sān
mèi
hǎi
jīng
xīn
biān
shàng
)
)
yāng
jué

luó

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

liàngjīng

juàn
(
(
chāo

sān
juàn
huò
yún
guó

)
)
yǒu
chèn
shí
fāng

míng

duō

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāo
yāng
jué
jīng

sān
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jiàng
yāng
jué

luó
rén
mín
huān

jīng

juàn
(
(
chāo


juàn
)
)

shì
shī
yāng
jué

luó


jīng

juàn
yāng
jué

luó
guī
huà
jīng

juàn
(
(
huò
yún


yīng

)
)
yāng
jué

luó
huǐ
guò

jīng

juàn
(
(
huò)
)wáng


yāng
jué

luó
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)

yāng
jué

luó

xiàjuàn
bìng
chū
yāng
jué

luó
jīng

suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo


jīng
xīn
biān
shàng
)
)
sān
shí

pǐn
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū

jīng
xīn
biān
shàng
)
)

(
(
sēng
yòu

yún
dōng
jìn
shā
mén
zhú
tán

lán
tài
yuán
èr
shí

nián
liù
yuè
xiè
zhèn

西

zhuàn
lánér

biāo
suǒ
chū
)
)

guāng
míng


bǎi

shí

yuàn
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)


liù

xíng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)


zhū

xíng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
huò

zhū


zhǐ

shǎo

xīn
biān
shàng
)
)shuì
mián
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)jiā
guò
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
ā
nán
jiàn
shuǐ
guāng
ruì
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)

è
cháng
zhě
wènjīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
tuó
luó


jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
liù
jìng
jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū

jīng
shī

zhōng
zǎi

zhǐ
bàn
xīn
biān
shàng
)
)


děng


yán
jīng

juàn
(
(
huò
ān

shī

zhōng
zǎi

zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)


běn
yuàn
xíng
pǐn
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
tóng
hào

míng
jīng

juàn
(
(
sān
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
sǎn
shì

jīng

juàn
(
(
huò
zuò
chí

èr
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)

sān
shí

pǐn
děng
shí
jīng

yòu

yún

chāo
ér

zhǐ
suǒ
chū

zhōng


zhū

xíng
jīng

jiǎn
jiàn

běn
shì
chāo
wèi
zhī
chū

jīngliù
jìng
děng

jīng

jīn
bìng
jiàn

běn
huán
shì
chāo
jīng

yòu
suí
rén
shòu
寿
zhòng
jīng

zhōng


chéng
bié
shēng
chāo
jīng

zǒng
yǒu

bǎi

shíbǎi
sān
shí

juànzhǐ
chén
suǒ
chū

jīn
jiǎn
zhū
dài

zhōng
duō

zǎi

zhū
tóng

jīng
tuó
lín

jīng
děng
wéi
bié
shēng
chāo
zhěrán
de

nán


píng

lüè
shù

qián


shān

zǎi


chéng

bié
shēng
juànchí
jiè
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chūchí
)
)


jiè
yào

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chāo


jiè


chí
shì

jīng

tóng
)
)


shàn
jiè
shòu
jiè
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū
shàn
jiè
jīng
)
)
jìng
chú

zhàng
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chāo
jìng

zhàng
jīng

jīng

tóng
)
)
yōu

sāi
jiè
běn

juàn
(
(

jīng

yún
chū
yōu

sāi
jiè
jīng
)
)
quàn

jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū
shè


huǐ
guò
jīng
)
)
zài
jiā


jiè

juàn
(
(
xīn
biān
shàng
)
)

yòu

jiè

jīng


zhōng
biān
wéi
shī


jīn
qīn
jiàn

běn

suī
wèi
zhī
chū
chù
shì
chāonǎi


fēn
jiè

zhì
zhī

chū
hòu
fāng
shì
jiè


shì
rén

fēi
fān

chūjīng

zhōng
gēng
yǒu
shí
jīng
yún
zhòng

chāochén
suǒ
chū


cún
zhī

zhū
dài

zhōng
huò
yǒu
zǎi
zhě

zhōng

què


chéng
lùn
bié
shēng
shí

juàn

chéng
yōu


shè
lùn

juàn
(
(
zhēnyún
shì
zhòng
lùn
chāo

jīng

tóng
)
)


yǎn
jīng
jìn

zhōng
zuì
bào
pǐn
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
zhì

lùn

shí

xīn
biān
shàng
)
)


huǐ
guò

jīng

juàn
(
(
chū
lóng
shù
shí
zhù
lùn
huò

jīng

xīn
biān
shàng
)
)
xíng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāo
shí
zhù
lùn
xīn
biān
shàng
)
)
chū
xíng

xíng

jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chū
shí
zhù
lùn

xíng
pǐn
xīn
biān
shàng
)
)
shí
zhù


shā
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
chāo
shí
zhù
lùn
xīn
biān
shàng
)
)

xíng
pǐn
zhū

míng
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
chū
shí
zhù


shā
huò


qián

xíng

tóng
)
)


jīng

zhōng
gēng
yǒu
shí
jīng
yún
zhòng
lùn
chāochén
suǒ
chūcún
zhī

zhū
dài

zhōng
huò
yǒu
zǎi
zhě


zhōng

què

xiǎo
chéng
bié
shēng
jīng

èr
bǎi

shí
sān

èr
bǎi

shí
sān
juàn

jiāgān

jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo


juàn
)
)
sān
jié
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo


juàn
)
)
wéiyuè

wèn

rén
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
tiān
rén
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāo
cháng
hán


xīn
biān
shàng
)
)
sān
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo

èr
shí
juàn
)
)
tiān

chéng
bài
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
shì

jīng
yòu

yún
shì
chāo
zhòng
jīng
)
)


jiā

xià

jīng
bìng
chū
cháng
ā
hán
jīng
ā
nán
huò
jīng

juàn
(
(
chū
rén
běn

shēng
jīng
)
)
rén
cóng
suǒ
lái
jīng

juàn
(
(
cháng
fáng

yún
chū
rén
běn

shēng
jīng

yún
rén
suǒ
cóng
lái
xīn
biān
shàng
)
)
yán


jīng

juàn
(
(
sēng
yòu
shī


zhōng
zǎi
jīn
jiǎn
shì
lóu
tàn
jīng
chū
pǐn
xīn
biān
shàng
)
)
sān
xiǎo
jié
jīng

juàn
(
(
shì
lóu
tàn
jīng
sān
xiǎo
jié
pǐn
chū


juàn
chén

yún
chāo
cháng
hán

èr
shí
èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
biàn
huà
běn

jīng

juàn
(
(
chū
zhōng
běn

jīng

yún

zhōng
běn

shàng
juàn
)
)mén
jīng

juàn
(
(
chāo
shí
èr
mén
jīng
sān
chéng
tōng
jiào
míng
dìng
xīn
biān
shàng
)
)

èr

mén
jīng

juàn
(
(
chāo
shí
èr
mén
jīng

qián
tóng
xīn
biān
shàng
)
)

sān

mén
jīng

juàn
(
(

shì
gān

dào

jīng
yòu
yún
jiǎnhuò
yǒu

chèn

sān

mén
ér
zhí
yún
gān

dào

jīng
zhě
xīn
biān
shàng
)
)
gān

zhèng

jīng

juàn
(
(

yún


gān

diào
zhèng

jīng
míng
dìng
yòu
yún


gān

diào

jīng
)
)
mén
xià

jīng
bìng
chū
shí
èr

mén
jīng
(
(
yòu
yún
cóngmén
zhì
gān

diào

fán

pǐn
bìng
shì

shí
èr
mén
jīng


hòu
rén
fēn
pǐn
xiě
chū
suì
chéng

jīng
)
)


jiāgān

jīng
děng

shíshí

juàn
bìng
shì
cháng
ā
hán

fēn
bié
shēng
jīng

xíng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)


luó


xué
wèn
jīng

juàn
(
(
zhēnyún
zūn
zhě


luó
jīng

zhí
míng


luó
jīng
chū


juàn
)
)

wèn
ā

lún

hǎi
yǒu
jiǎn
jīng

juàn
(
(

míng
hǎi
yǒu

shì
jīng
chū


juàn
)
)

wéi


kuàng

guǐ
shuō

jīng

juàn
(
(
yòu

yún


chū

jiǔ
juàn
)
)
[
[
(
(

-
-

+
+
lín
)
)
/
/

]
]


qiū
jīng

juàn
(
(

míng


jīng
chū

shí
juàn
)
)
è
dào
jīng

juàn
(
(

míng
è

jīng

yún
chū


shí
jiǔ
chū

shí

juàn
)
)


zhǐ
jīng

juàn
(
(

míng


zhǐ
běn
xíng
jīng
chū

èr
shí

juàn
)
)

huì
jīng

juàn
(
(
huò
yún

huì
jīng
chū

èr
shí

juàn
)
)
pín
qióng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)
róu
ruǎn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)
yōu

sāi


jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
)
)
shòu
chí
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn

yún
chū

ā
hán

sān
shí

)
)

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
shāng
rén
qiú
cái
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
míng
chèn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
)
)

luó
mén
xíng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
ā
lán

jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
yòu

yún
chāo
zēng

)
)

tán

jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
zhōng
ā
hán
běn
wén
jīng

juàn
(
(
chū

liù
shí
juàn
)
)

chē


jīng

juàn
cháng
zhě

shī

duō
xiōng

èr
rén
wǎng

suǒ
jīng

juàn
(
(

yún
cháng
zhě
xiōngjīng

yún
chāo

ā
hán

sān
shí
)
)
nài

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
zhōng
ā
hán
xīn
biān
shàng
)
)


xíng
jīng
xià
èr
shí


èr
shí

juàn
bìng
chū
zhōng
ā
hán
jīng
(
(
zhǔn
suí
kāi
huáng
rén
shòu
寿
èr
zhòng
jīng

zhōng
gēng
yǒu

zhī
jīng

shuì
jīng
shòu
suì
jīng
fàn
zhì

shuǐ
jìng
jīng

yīn
jīng

yīn
yīn
shì
jīng

xiǎng
jīng
ā
nòu
fēng
jīng

yín
jīng
huáng
zhú
yuán
jīng
zūn
shàng
jīng

jīng
yīng

jīngjīng
xié
jiàn
jīng
jiàn

jīng
shàng
shí
liù
jīng

yún
chū
zhōng
ā
hán
jīn

běn
jīng
wén
kān
nǎi
shì


fēi
shì
bié
shēng

biān

zhèng

ēn
nán
bào
jīng

yún
bié
shēng
jīn
kān
wén

tóng
qiě
biān
jiàn

)
)
fēi
niǎo

jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
)
)
sān
shí
sān
tiān
yuán
guān
jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
)
)

zhàn
dǒu
rén
jīng

juàn
(
(
chāo

shí

juàn
)
)wáng


zuì

jīng

juàn
(
(
chāo

shí
jiǔ
juàn
)
)
shè
wèi
chéng
rén
sàng

kuáng
jīng

juàn
(
(

míng
fàn
zhì
sàng

jīng
chāo

èr
shí
juàn
)
)


shù
jīng

juàn
(
(

míng

shù
jīng
míng


shāo
rán
jīng
chāo

èr
shí
èr
juàn

yún
chū
zhōng
ā
hán


juàn
)
)
yīng
yào
liè
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
shí
sān
juàn
)
)

luóshì
jīng

juàn
(
(
chāo

èr
shí

juàn
)
)
cháng
zhě


shuōgōng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
ā
hán
chén

yún
chāo
zēng

sān
shí

xīn
biān
shàng
)
)

qiū
chéng
jiù

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
ā
hán
chén

yún
chāo
zēng

sān
shí

xīn
biān
shàng
)
)wáng


yǒu

wēi

jīng

juàn
(
(
chāo


shí

juàn
)
)
diào
jīng

juàn
(
(
huò
yún
diào
shì
jīng
yòu
yún
chāo
zhōng
ā
hán
)
)
sǎo

jīng

juàn
shì
jiān
qiáng


shī
jīng

juàn
luó
yuè
chéng
rén
mín
qǐng

jīng

juàn
fàn
tiān


luó
mén
jiǎng
táng
jīng

juànshì
jiàn

wén

xǐng

jīng

juàn
(
(

yún
xiū

tuó

shì

wéi
shuō


xìng

jīng
)
)
shuǐ

jīng

juàn

bǎo
jīng

juàn
chī
niǎo
shì
jīng

juàn
xué
rén

luàn
jīng

juàn
(
(

míng


zuò
sēng


luàn
jīng

míng
luàn

)
)
liù
shuāi
shì
jīng

juàn
(
(
yòu

shī

zhōng
yǒu
jīn
jiàn

běn
yún
chū
zēng


zhǐ
bàn
xīn
biān
shàng
)
)


xià
shēng
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn

zài
shè
wèi
guó
yīn
ā
nán
qǐng
shuō

zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
zēng

ā
hán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
sān
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
xíng

xíng
xiàn
bào
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn

zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


shí
liù
juàn
jiù
zài

chéng
cáng
zhōng


sān
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)

fēi
niǎo

jīng
xià
èr
shí
liù

èr
shí
liù
juàn
bìng
chū
zēng

ā
hán
jīng
(
(
zhǔn
suí
kāi
huáng
rén
shòu
寿
èr
zhòng
jīng

zhōng
gēng
yǒu
sān
jīng
wèi

rén
chū
xiàn
shì
jiān
jīng

luó
mén


jīngjīng

yún
chū
zēng

ā
hán
jīn
jiǎn
shì


běn
fēi
bié
shēng
zhě

biān

zhèng
chú
zhī

zēng

ā
hán
xíng

xíng
xiàn
bào
èr
jīng
jiù
yún
chū
zēng

zhōng
yán
shì


biān

jiàn

jīn
jiǎn
shì
bié
shēng
jīng
fēi


zhě

shí
èr
yīn
yuán
jīngxià
shēng
jīng
liù
shuāi
shì
jīng

chū
zēng

)
)

wéi

luó
mén
shuō


jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)


jiàn
qiān

lún
xiāng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

shī
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

wéi
shì
huǒ

luó
mén
shuō

dào
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

wéi

luó
mén
shuō
gēng
tián
jīng

juàn
(
(
huò

tián

chū


juàn
)
)

wéi
lǎo

luó
mén
shuō

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

wéi
jiāo
màn

luó
mén
shuō

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
chà


qiū

zhòng
bìng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

wéi

qiū
shuō
shāo
tóu

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
yōu
tuó

zuò
shù
xià

jìng
diào

jīng

juàn
(
(
chū

jiǔ
juàn
)
)


cháng
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)
zhū
lòu
jìn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhū
jìn
jīng
chū

shí
juàn
)
)
héng


jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
chū

shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi

qiū
shuō


jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

wéi
pín
tóu

luó
mén
shuō
xiàng
lèi
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)shēn
shēng
yàn

jīng

juàn
(
(
chū

shí
èr
juàn
)
)

wéi
ā
zhī
luó
jiā

shuō


zuò

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāo

hán
chū

shí
sān
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

xìn


jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

wéi

qiū
shuō
sān

jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)


duō
shǎo
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

shí
jīng

juàn
(
(
chū
chén
cháo

chéng

děng

chū

shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wáng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

wéi

qiū
shuō

shēn
xiǎn
chù
jīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)

wéi
zhū

qiū
shuō


weí
shì
jiān

weí
jīng

juàn
(
(
huò

xià

weí

chū

shí
liù
juàn
)
)

wéi

qiū
shuō
jīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)
shè


děng

qiū

shēn
zuò
zhèng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
shì

huán
yīn


lián
fàng
guāng
jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)

lián
jiàn

shēn
zhòng
shēng
rán
tiě
chán
shēn
jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)

lián
jiàn
zhòng
shēng
shēn
máo

jiàn
jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)
jiàn

zhòng
shēng


fèn
huì

shēn
jīng

juàn
(
(

míng
zhòng
shēng
shēn
huì
jīng
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)
āweí

lián
shén

jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)
zhòng
shēng
dǐng
yǒu
tiě

shèng
huǒ
chì
rán
jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)
sān
xíng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
yǎn

xiāng

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)

wèi

chē
bái
ā
nán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
zhì
duō
luó
cháng
zhě
qǐng

qiū
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
wài
dào
yòu
zhì
duō
cháng
zhě
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shì
zūn

niàn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
juàn
)
)
shāng
rén
tuō
zéi
nán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
juàn
)
)
cháng
zhě
mìng
zhōng
shēng
dōu

tiān
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
juàn
)
)

lái
shén

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
sān
juàn
)
)


shì
chū
jiā

dào
jīng

juàn
(
(

yún

shì

tuó
jīng
chū

èr
shí
sān
juàn
)
)
ā

wáng
huò
guǒ
bào
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
sān
juàn
)
)
ā

wáng


suǒ
shēng

jìng
xìn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
sān
juàn
)
)
èr
tóng

jiàn

shuō

gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
sān
juàn
)
)
luó

niǎo
wéi
yīng
suǒ
zhuō
jīng

juàn
(
(

yán
bàn
zhì
chū

èr
shí

juàn
)
)
shì
jiān
yán
měi

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
chún
tuó
shā

jīng

juàn
(
(
huò
yún
shā
mén
huò
zuò
chún

chū

èr
shí

juàn
)
)
xuě
shān


hóu
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
yuán
hóu
chū

èr
shí

juàn
)
)
shāng
rén

zuò

shì
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)

luó
mén
tōng

jīng
lùn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)

qiū


yàn

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
liù
juàn
)
)
shè
zhū
shì

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
liù
juàn
)
)
yīng
ér

jīng

juàn
(
(

yún
yīng
ér

chū

èr
shí
liù
juàn
)
)
wài
dào
chū
jiā
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
zhuǎn
lún
shèng
wáng

bǎo
xiàn
shì
jiān
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)

luó
mén

bái
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
xiàng
xié


jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
jīng
qín

niàn
chù
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)
tián


jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)

jìng
guān
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
)
)
xìn
rén
zhě
shēng

zhǒng
guò
huàn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
)
)

luó
mén

wěi
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
)
)

zhuǎn
lún
shèng
wáng

bǎo


jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
chén

yún
chāo

hán
chū

sān
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
sān
zhǒng
liáng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
)
)

jiāng

qiū
yōu

sāi

rén
yóu
xíng

wài
dào
shuō

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
)
)
wài
dào
jìn
wèn

shēng
huān

tiān
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
)
)

wéi
diào


luò
zhǔ
shuō

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
)
)
wài
dào
wèn

dǒu
zhàn
shēng
tiān
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
)
)
shǎo
duō
zhì
jiè
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
sān
juàn
)
)

zhǒng
liáng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
sān
juàn
)
)
shì
zhǒng
wèn
yōu

sāi
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
sān
juàn
)
)

shǐ
běn

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

qiē
xíng

héng
ān
zhù
jīng

juàn
(
(
huò

zhù

chū

sān
shí

juàn
)
)

luó
mén
wèn
shì
zūn
jiāng
lái
yǒu


jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)tiānshuō

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
)
)
cháng
shòu
寿
tóng

bìng
jiàn
shì
zūn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

luó
mén
wèn


shī


jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
shí

chéng
jiù
è
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
shé
xíng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)
luó
hàn

píng
shā
wáng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
ā
hán
chén

yún
chāo

hán
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jiàn

niú
zhě
shì
dào
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

qiū


tiān

fàng
guāng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
)
)

zuò

jìng


rǎo
luàn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
zūn
zhě


jiāweí
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
rén
mín


shòu
sān
guī
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
xiān
rén
shuō
ā
xiū
luó
wáng
guī
huà
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)

huà
nián
shǎo


shuō

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
shòu
寿
mìng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
jiǔ
juàn
)
)
tiān

ā
xiū
luó

zhàn
dǒu
jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)
tiān

shì
shòu
jiè
jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)

qiū
wèn

shì

huán
yīn
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)

tiān
wáng
àn
xíng
shì
jiān
jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)

shì

sān
bǎo
gōng
yǎng
jīng

juàn
(
(
huò

gōng
yǎng

chū


shí
juàn
)
)

zhǒng
rén
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
dòu
zhē

luó
mén
lùn

chū
jiā
jīng

juàn
(
(
chū


shí
èr
juàn
)
)

huà
huǒ


luó
mén
chū
jiā
jīng

juàn
(
(
huò
zuò

xīng
chū


shí
èr
juàn
)
)
èr
lǎo
nán

jiàn

chū
jiā

dào
jīng

juàn
(
(
chū


shí
èr
juàn
)
)

zhōng
cǎo
guī
jīng

juàn
(
(
chū


shí
sān
juàn
)
)

shé
jīng

juàn
(
(

míng

huǐ

jīng
huò
yún

huǐ
jīng
chū


shí
sān
juàn
)
)
héng
shuǐ
liú
shù
jīng

juàn
(
(

míng
jīng
huò
zuò
liú
shù
chū


shí
sān
juàn
)
)
huī

jīng

juàn
(
(

míng
chén
huījīng
chū


shí
sān
juàn
)
)

zhà

luó
mén
chū
jiā

dào
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)

jiàn
fàn
tiān
dǐng
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)

shì

xīn
zhàn
shēng
jīng

juàn
(
(
chū


shí
liù
juàn
)
)wáng


mìng
zhōng
jīng

juàn
(
(
chū


shí
liù
juàn
)
)
zhù
jīn

jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)

chē

fàng

jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)

chǔ

jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
jīn
shī
jīng
shè
zūn
zhě
bìng
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
guò

míng

rén
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
guò

dàn
qín
rén
jīng

juàn
(
(
chū


shí

juàn
)
)
tiān
shén
jìn
bǎo
jīng

juàn
(
(
chū


shí
juàn
)
)
yáng
qún

jīng

juàn
(
(
huò
yún
qún
yáng

)
)
chù
zhōng
xíng
dào
jīng

juàn
ā

wáng
gōng
yǎng
dào
chǎng
shù
jīng

juàn
cháng
zhě
mìng
zhōng
shēng


tiān
jīng

juàn

huài
jìng
jīng

juàn
quàn
xíng
yǒu
zhèng
jīng

juàn

luó
mén
jiě
zhī
è
zhòng
shù
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chū
zēng

èr
shí
èr
)
)wáng

mìng
guò


jīng

juàn
(
(
chén

yún
chū
zēng

sān
shí

)
)
guó
wáng
chéng
jiù


jiǔ
cún

shì
jīng

juàn
(
(
chén

yún
qián

chū
zēng

sān
shí

)
)
sān
shí
guò
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
chū
yào

shí
èr
)
)
jiè
xiāng
yīng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
jiè
xiāng
yīng
jīng
chū

sān
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

qiū
wèn

duō
yōu

sāi
mìng
zhōng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


cháng
zhě
jīng

juàn
(
(

yún


cháng
zhě
cáijīng

yún
cháng
zhě
mìng
zhōngzhǔ
jīng
chū


shí
liù
juàn

yún
chū
zēng


shí
èr
)
)

wéi
nián
shǎo

luó
mén
shuō
zhī
shàn

shàn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi


luó
cháng
zhě
shuō
gēn
shú
jīng

juàn
(
(
huò

luó
gēn
shú
sān

chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi
wài
dào

shēn
shuō


jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
ā

wáng
shī
bàn
ā


guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
)
)
chán

mǎn

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


wéi

luó
mén
shuō


jīng
xià

bǎi
sān
shí
èr
jīng
bìng
chū

ā
hán
jīng
(
(
zhǔn
suí
kāi
huáng
rén
shòu
寿
èr
běn
zhòng
jīng

zhōng

gēng
yǒu

jīng

wèi

chù
sān
guān
jīng

mǎn
yuàn

jīng

shuǐ

suǒ
piāo
jīng


yǒu

tài
jīng

xiāng
yīng
xiāng

jīng


zhī

jīng
kān
wén
nǎi
shì


fēi
shì
bié
shēng

yòu
yǒu
shù
jīng

shí

xiāng

niàn

lái
jīng

shēn
guān
jīng


shù
jīng

chū
zhōng
ā
hán

shì


běn

shí

xiāng
jīng
chū
zēng

zhōng


shì
shēn
guān
jīng
wén
zhōng
jiǎn

shàng
zhī

jīng

bìng
biān
jiàn
chú
zhī


jiè
xiāng
yīng

xià
sān
jīng

zhōu

zhōng
biān
dān
běn


jīn
jiǎn
bìng
chū

ā
hán
zhōng


nián
shǎo

luó
mén
xià

jīng

zhōu

zhī
zhōng
biān
què
běn


jīn
jiǎn


běn

kān


ā
hán
tóng


zhōng


cháng
zhě
jīng
bàn
ā


guǒ
jīng

suí
zhòng
jīng

bié
shēng
jīng
zhōng

zǎi

jīn
bìng
xiāng
cóng
biān
zhī


)
)
sān
fāng
biàn
便
jīng

juàn


jīng

juàn


zàn
jīng

juàn
(
(
jīng
hòu
yǒu


zàn

jīng
chū
kān
běn

tóng
wèi
xiáng
suǒ

)
)

sān
fāng
biàn
便
xià
sān
jīng
bìng
chū

chù
sān
guān
jīng
chán

yào
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu
děng

bìng
yún
chāo
chán
yào


zhì
bìng
jīng

shì
zhì
chán
bìng

yào

zhōng
chū
xīn
biān
shàng
)
)


wéi

luó
mén
shuō


jīng
xià

bǎi
sān
shí
liù


bǎi
sān
shí
liù
juàn
bìng
shì

ā
hán

fēn
bié
shēng
jīng

lài
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
fēn
wèi

qiū
jīng

juàn
(
(

yún

qiū
fēn
wèi
jīng
chū


juàn
)
)

nán
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xié


huó
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shì

suǒ
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
qián
shì
zhèng

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
duò
zhū
hǎi
shuǐ
zhōng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
zhān


bào
zhì
bàng

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
biē

hóu
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

xiān
rén
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
jiù
shēng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xián

jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
shè


bān

huán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

mìng
guò
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

qiū

yán
zhì
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
jiā
zhān
yán

cháng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)


cháng
zhě
wèn
shì
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

xīn
zǒng
chí
jīng

juàn
(
(
huò
yún
zǒng
chí
jīng
chū

èr
juàn
)
)

zhū

qiū
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

xiáng
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

nán
shì
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
guó
wáng

rén
jīng

juàn
(
(

míng
jīng
chū

sān
juàn
)
)jīng

juàn
(
(
huò
zuò
niǎo

chū

sān
juàn
)
)

qiū

bìng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
shěn
luǒ
xíng

jīng

juàn
(
(

míng


luǒ
xíng

jīng
chū

sān
juàn
)
)

shǐ
使
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)


mìng
guò
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
shuǐ
niú
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
miǎn
wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

bǎi
yòu
tóng
jīng

juàn
(
(

yún

bǎi
tóng

chū


juàn
)
)

cǎo

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
biē

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)


zēng
wéi
biē
wáng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī

chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)


jīng

juàn
(
(
jiù
zhōng

yǒu
jīn

zhōng
chú
chū


juàn
)
)
huì

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi
niú
zhě
jīng

juàn
(
(

yún

zhài
wéi
niú
chū


juàn
)
)
guāng
huá
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

huǐ

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

qiū

xiàn
biàn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

tuó
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
jūn
chén
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)


luó
guó

wáng
jīng

juàn
(
(
huò

luó

chū


juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

zàn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
kǒng
què
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiān
rén

jié
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún
xiān
rén

jié

jīng
chū


juàn
)
)
qīng
xìn
shì
ā

shàn
chí


jīng

juàn
(
(
huò
chū


juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)wáng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shǒu

jīng

juàn
(
(

yún
weí
xiān
shǒu

jīng
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)


lài
jīng
xià

shíshí

juàn

bìng
chū
shēng
jīng
(
(

shēng
jīng
shàng
xià
zǒng
yǒu

shí

jīng
shí

míng


jīng


zhōng

chū
shǒu

èr
jīngshí
liùshí
liù
zhōng
chú
zǒng
chí
jīng


jīng

chú
èr
jīng
wài
yǒu

shí

jīng

shàng
bié
shēng


yòu
suí
zhòng
jīng

bié
shēng
jīng
zhōng

gēng
yǒu

jīng

wèi
mìng
guò
shén
jīng
xiàng
wáng
jīng

zhì
gǒu
jīng


yáng
shén
zhòu
jīng

bìng
yún
chū
shēng
jīng
zhōng

jīn
jiǎn
shēng
jīng
zhī

zǒng


jīng

jiǎn
běn


chú
zhī

shàngshí

jīng
zhōng
yǒu

zhū

qiū
zhòu
jīngjīng

biē

jīngzēng
wéi
biē
wáng
jīng

huì

jīngjīngjīng

shǒu

jīng

shàng
zhī

jīng
xīn
biān
zhōng


biē

huìshǒu

děng

jīng
zhòng
jīng

yún
chū
zhū

qiū
zhòuèr
jīng

zhòng
jīng

yún
shì

xiǎo
chéng
chāo
wèi
zhī
suǒ
chū

jīn

bìng

shēng
jīng
zhī
zhōng
jīng
míng

tóng

biān
zhī
zēng
wéi
biē
wáng
jīng

yòu
yún
shī

zhě


tóng

biān


)
)
fàn
zhì
guān

cháng

jiě
tuō
jīng

juàn
(
(

jié
tān
wáng
tóng
shì

jīng
yuē
yuán
fēn
èr
chū
shàng
juàn
)
)
jié
tān
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
shàng
juàn
)
)

tuó

jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī

chū
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jié
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
chū


chū
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
fàn
zhì

zhēng

jiě
tuō
jīng

juàn
(
(

jìng
miàn
wáng
tóng
shì

jīng
yuē
yuán
fēn
èr
chū
shàng
juàn
)
)
jìng
miàn
wáng
jīng

juàn
(
(
liù


zhōng

yǒu

jīngtóng
chū
shàng
juàn
)
)
lǎo
shǎo


jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī

chū
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


nán
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī

chū
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
yǒng

fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū
shàng
juàn
)
)
yín
rén

zhǒng
xíng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
shī

liù


zhōng

yǒutóng
chū
shàng
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
měng
guān
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū
xià
juàn
)
)

guān
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū
xià
juàn
)
)
dōu

fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū
xià
juàn
)
)
lián
huá


qiū

jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shī

chū
xià
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jié
tān
wáng
jīng
xià

shí
shí

juàn

bìng
chū


jīng
(
(


jié
fàn
zhì
jīng

sēng
yòu

yún
chū


jīngtuó

jīng
lǎo
shǎo


jīngnán
jīng

lián
huā


qiū

jīng


zhī

jīng

yòu
yún
shī


yín
rén

zhǒng
xíng
jīng

fáng
yún
shī


jīn
kān
bìng


tóng


biānjiǎnshàng
xià
zǒng
yǒu

shí
liù
jīng

jīn
chú
yōu
tián
wáng
jīng


xué
jué
fēi
jīng


gòng
huì
jīng

wéi
lóu

zhū
shì
jīng
chú


wài

shí

jīng

wéi
shízǎi


)
)
shàn
shí
é
wáng
jīng

juàn
(
(
chū
zhèng

niàn
chù
jīng
)
)

qiāng

jiǎo
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū
xīng

xíng
jīng
)
)


liù
rén
jīng

juàn
(
(

yún
liù
rén

jīng
shān


jīng
)
)
ā

shì
wáng
wèn
tián
hèn
cóng

shēng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)luó
mén
děng
zhēng
sòng
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)qiū
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
wài
dào
xiān

shuō

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)

fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)

wáng
rén


shí
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
sān

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)

shí
jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
diào


jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
èr
shí

tiān
jīng

juàn
(
(
yòu

shī

zhōng
zǎi

zhǐ
bàn
xīn
biān
shàng
)
)
shǒu
zhì
wèn

shí

shì
jīng

juàn
(
(

yún
shíyún
shí

zhāng
liǎng
zhǐ
bàn
xīn
biān
shàng
)
)
shù

shì

juàn
(
(
yòu
yún
xīn
shuō
shù

shì
liǎng
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)

ā

shì
wáng
děng
jiǔ
jīng

yòu

yún

chāo
ér

zhǐ
suǒ
chū


èr
shí

tiān
děng
sān
jīng

jiǎn
jiàn

běn
bìng
shì
chāo
jīng

ér
wèi
de
zhī
chū

jīng


yòu
suí
rén
shòu
寿
zhòng
jīng

zhōng
xiǎo
chéng
bié
shēng
chāo
jīng

zǒng
èr
bǎi

shí
sān

èr
bǎi
èr
shí

juànzhǐ
chén
suǒ
chū

jīn
jiǎn
zhū
dài

duō

zǎi

shòu
shí
shàn
jiè
jīng
jiā
dīng

qiū
jīng
děng
wéi
bié
shēng
chāo
zhěrán
de

nán


píng

lüè
shù

qián


shān

zǎi

xiǎo
chéng

bié
shēng


shí
èr


shí
jiǔ
juàn

jié

yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

jiǔ
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
zūn
zhě

tuó

yǐn
dǎo
zhū
rén


jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
huán
běn
guó


wáng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn


shí

juàn
chū
xīn
biān
shàng
)
)
shuǐ
shēng
tài

jīng

juàn
(
(
chū

shí
jiǔ
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shī


fēi

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
jiào
jiè
luó

luó
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)


shēng

lún
zhuǎn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shàn
lái

chú
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


shí
èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

yǒu
shì

shì


jīng

juàn
(
(
chū


shí
liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


jié

xià
jiǔ
jīng
bìng
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài

zhōng
huǒ
shēng
cháng
zhě
shòu
bào
jīng
èr
juàn
(
(
chū

èr

sān
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
zūn
zhě
shàn

hǎo
shēng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)

zhǒng
shuǐ
luó
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shēng
mán

rén
běn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shēng
guāng
wáng
xìn

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
zhū
shì
zhǒng
shòu
bào
jīng

juàn
(
(
chū


juàn

jiǔ
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

shì
zhǔ

chú


niè
pán
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi
nán
tuó
shuō
chū
jiā

tāi
jīng
èr
juàn
(
(
biān

bǎo


shí

huì
chū

shí

shí
èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
jìng

shè
shēn
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
chū
xīn
biān
shàng
)
)

èr
xié
jiàn
tóng


guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
qīng
jìng
wēi

jīng

juàn
(
(
huò
zuò

jìng
chū

shí
liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)


lián
shòu
bào
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
chū
dàn
shēng
xiàn

ruì
yīng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jiā
duō
yǎn

jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
[
[

-
-
yǒu
+
+
wáng
]
]
luó

lóng
wáng

bào
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
ān


rén
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
zēng
yǎng
yīn
yuán
jīng
sān
juàn
(
(
chū

èr
shí
èr
èr
shí
sān
èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
miào
guāng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)
jiàng

wài
dào
xiàn

shén
tōng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

yào
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(
chū

èr
shí

èr
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

cóng
tiān
xià
shàn

zhōu
jīng

juàn
(
(
chū

èr
shí
jiǔ
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

shòujīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
juàn
xīn
biān
shàng
)
)zài
jiā

guǒ
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shù
shēng

luó
mén
jiāo
màn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn


sān
shí

juàn
chū
xīn
biān
shàng
)
)


shì
shī
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

zhǒng

tuì
退
zhuǎn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

wéi
cháng
zhě
shuō
fàng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

dòng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí
liù
juàn
xīn
biān
shàng
)
)

zhǒng
hēi
bái

yìn
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)

jiāng

niè
pán

shàn
xián
jīng
èr
juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
bàn
hòu
sān
shí

juàn
bàn
qián
xīn
biān
shàng
)
)

bān
niè
pán
xíng


chén
gào
wáng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn
xīn
biān
shàng
)
)


guó
wáng
fēn
shè

jīng

juàn
(
(
chū

sān
shí

juàn


sān
shí
jiǔ
juàn
chū
xīn
biān
shàng
)
)

huǒ
shēng
cháng
zhě
jīng
xià
sān
shí
sān
jīng
bìng
chū
gēn
běn
shuō

qiē
yǒu


nài


shì
zhōng
(
(
yòu
yǒu
gěi

cháng
zhě
qǐng
huà

yīn
yuán

juàn
chū

shì

shínài

sòng


juàn
)
)

cóng

jié

yīn
yuán
jīng
xià


shí
èr


shí
jiǔ
juàn

bìng
shì
shuō

qiē
yǒu


zhōng
yuán


sān
cáng

jìng
chāo
chū
liú
xíng


shì
bié
shēng

biān


shèng
xián

bié
shēng


bǎi
sān
shíbǎi
sān
shí

juàn
luó

shòu
寿
jīng

juàn
(
(

míng
luó
xún


míng


shòu
寿

míng
luó
pín
shòu
寿
)
)
zhān
tán


jīng

juàn

yòu
shàng
èr
jīng
chū
zhuàn

bǎi
yuán
jīng

cháng
jīng

juàn
(
(
fēi
xīn

zhě
chū


juàn
)
)
ā
nán
jiàn

cháng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

qiū
qiú
zhèng
rén
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
qún
niú
qiān
tóu
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
qiè
wéi
shā
mén
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

shī
táo
zǒu
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

lǎo

luó
mén
qǐng
wéi


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiā
biē
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
ā
fànqiū

cháng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

xiū
xíng
shì
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiū
shì
xíng
chū

èr
juàn
)
)

qiū
wènshè
shì
xué
dào
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
fàn
zhì
wèn
shì
jiān
jiǎn
sǔn
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
fàn
zhì


jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)

kàn

qiū
bìng

shòu
cháng
zhě
qǐng
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
tóng

shàn
shè
shù
jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)


sàng


jīng

juàn
(
(
chū

èr
juàn
)
)
sān

shī
shuǐ
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
qiān
tān
cháng
zhě
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
zhuó

shù

shēng
jīng

juàn
(
(

yún
gēng
shēng
chū

sān
juàn
)
)

rén

chì
huāng

jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
liè
shī
shè
jiā
xué
dào
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
zuò
chán

qiū
mìng
guò
shēng
tiān
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
pín


cái

kuáng
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
fàng

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
gān

dào
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
duō
wén
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
qiú

láo

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
shēn
qiǎn
xué

qiū
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
jiàng
qiān
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
bào
xiàng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)qiū
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
liáng
shí
nán

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
fàn
zhì


dào
bài
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)
huān

guò
chà
tiān
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)

yǒu
èr
rén
xiāng
ài
jìng
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)

wǎng
wèi
jiā

bìng
jīng

juàn
(
(
chū

liù
juàn
)
)

kǒu

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)qiū
bàng
fàn
xíng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

rén

shā
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
rén
bàng

shēng
shēnjīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

mìng
ā
nán

zuì
shēng
cháng
zhě
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
zuì
shēng
cháng
zhě
shòu
zhòu
yuàn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
shòu
zhòu
yuàn
jīng
chū


juàn
)
)
běi
fāng
shì

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

shén

jiù
cháng
zhě

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
liú

wáng
gōng
shì

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xìn
néng


jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
yǒu
zhòng
shēng
sān
shì
zuò
è
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

wéi

鹿
wáng
jīng

juàn
(
(
chū

jiǔ
juàn
)
)
fàn
zhì
jiè
huǒ
ēn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
shì
chū

shí
juàn
)
)
èr
qiáo
shì
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)
cōng
míng

qiū
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)
cháng
shòu
寿
wáng
jīng

juàn
(
(
chū

shí
juàn
)
)
shuō

nán
zhí
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
diào

wèn

yán

jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

hài
fàn
zhì
zhí
zhì
jīng

juàn
(
(
chū

shí
èr
juàn
)
)
guó
wáng
yàn
shì
diǎn
jīng

juàn
(
(
chū

shí
èr
juàn
)
)


zhān
tuó
luó
ér
chū
jiā
jīng

juàn
(
(
huò

chū
jiā

chū

shí
sān
juàn
)
)
chū
yào
huá
jīng

juàn
(
(
chū

shí
sān
juàn
)
)
chéng
shì
shēng

jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
fàn
zhì
wèn

shī
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
shàn
bài

qiū
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
liù
shī
jié
shì
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

bìngjīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)

shī
shēng
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
shuǐ
shàng
pào
jīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)
liú

wáng
shēng
shēnjīng

juàn
(
(
huò

shēng
shēn

chū

shí
liù
juàn
)
)

lián


shī
wàng

bào
jīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)
diào

shēng
shēnjīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)
tóng

wèn


shí
shì
jīng

juàn
(
(
chū

shí
liù
juàn
)
)
duō
dǎo
jiàn
zhòng
shēng
jīng

juàn
(
(
huò

duō

chū

shí
liù
juàn
)
)

ér

è
xīn
jīng

juàn
(
(
chū

shí

juàn
)
)
cháng
zhě

shū

fēi
cháng
guān
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
fēi

guān
jīng
chū

shí
jiǔ
juàn
)
)

suì
shā

jiàng

wài
dào
jīng

juàn
(
(
jiù

yún

suì
shā

zhé
wài

xué
jīng
)
)
zhōng
qìng
pín

jīng

juàn


cháng
jīng
xià


shíshí

juàn

bìng
chū
chū
yào
jīng
zhōng


yǒu
zhòng
shēng
sān
shì
zuò
è
jīng

zhōu

yún

shì

běn
biān
zài
cáng

zhě


yōuyōu


jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
xián

jīng
chū

sān
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
chū
jiā
gōng

jīng

juàn
(
(
chāo
chū
jiā
gōng

pǐn
chū


zēng
yīn
yuán
chū


juàn
èr
zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
chū
jiā
gōngzēng
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
chāo
chū
jiā
gōng

pǐn
chū
jiān

zēng
yīn
yuán
shǎo
fēn
diān
dǎo
ān
zhì
jiā
zhèng
xìn

bìng

rén


zhǐ
xīn
biān
shàng
)
)
shū


qiū

běn
yuán
jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
xián

jīng
chū


juàn
xīn
biān
shàng
)
)
shā

shǒu
jiè

shā
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
èr
yīng

wén


jīng

juàn
(
(
chū

shí
èr
juàn
)
)
niǎo
wén

qiū

shēng
tiān
jīng

juàn
(
(
chū

shí
èr
juàn
)
)

bǎi
yàn
wén


shēng
tiān
jīng

juàn
(
(
chū

shí
sān
juàn
)
)
jiān
shì
shī

jīng

juàn
(
(
chū

shí
sān
juàn
)
)

yōujīng
xià
jiǔ

jiǔ
juàn
bìng
chū
xián

jīng
rén
shòu
shēn

yīn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
rén
shēn

shí
zhǒng
chóng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
rén
shēn

bǎi

bìng
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)

yīn
chéng
bài
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
chú
kǒng

pǐn
jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiū
xíng

jīng

juàn
(
(
chū


juàn
)
)
xiū
xíng
quàn

jīng

juàn
(
(
yòu

yún
chāo
zhōng
ā
hán
chū

èr
juàn
)
)
rěn

jīng

juàn
(
(
chén

yún
chāo
xiū
xíng
dào

chū

sān
juàn
)
)
xiǎo
shí
jīng

juàn
(
(
chāo
xiǎo
liǎo
shí
pǐn
chū

sān
juàn
)
)


zuì
rén
zhòng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
zhòng

shì
chū

sān
juàn
)
)


zhòng
shēng
xiāng
hài
jīng

juàn
(
(
chū

sān
juàn
)
)
huān
yuè
pǐn
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
quàn
yuè
chū


juàn
)
)
rén
bìng


néng
zhì
jīng

juàn
(
(
huò
yún

néng
bái
zhì
)
)

rén
shòu
shēn

yīn
jīng
xià

shí
sān
jīng
bìng
chū
xiū
xíng
dào

jīng
ā
liàn
ruò

chán

jīng

juàn
(
(

shì
chāo


chánjuànchán


zuò
chán
sān
mèi
jīng
shì
xīn
biān
shàng
)
)
chán
jīng


juàn
(
(
yòu
yún
chāo
chán
jīng
zhōng


shì
chán

yào
jiě
chāo
xīn
biān
shàng
)
)
xíng

sān
pǐn
fēng
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
chāo

weí
lüè
yào
jīng
)
)
zhū

shí
xiāng
guān
jīng

juàn
(
(

chāo

weí
lüè
yào

xīn
biān
shàng
)
)
ā
shù

wáng
běn
yuán
jīng

juàn
(
(
chū
ā

wáng
chuán

èr
juàn
xīn
biān
shàng
)
)
lián
huá

jīng

juàn
(
(
shìjīng
bié
chāo
chū

èr
juàn
)
)
chū
shòu
dào
jīng

juàn
mài
zhì
néng
jīng

juàn


jīng

juàn
guó
wáng
chī

rén
jīng

juàn

suì
shā

kāi
jiě
guó
wáng
jīng

juàn
huà

jīng

juàn
(
(

míng
huà

jīng
)
)
xiǎn
hóu


gòng

zhì
biàn
jīng

juàn

shì
méi

wéi


zhōng
chóng
jīng

juàn

tuō
gǒu

jīng

juàn
(
(
huò

tuō

)
)


huái
怀
luó
yún
běn
jīng

juàn
jīng

juàn
(
(
huòchén

yún
chāo

hán

shí
)
)
liú

wángjīng

juàn
(
(
chū
yào
zhōng

yǒu
wèi
xiáng
suǒ

)
)

bào
jīng

juàn
(
(

jīng

zhōng
zhòng
shàng
)
)
jiào

jīng

juàn
(
(
yòu
yún

míng


jiào

jīng
jiù

yún


xùn

jīng
)
)
jiā

jié
ā
nán
jīng

juàn
(
(

míng
jiā


ā
nán
shuāng

luó
hàn

jīng
suí
zhòng
jīng

cún
wéi
èr
jīng
zhě

)
)
rén
zhà
míng
wéi
dào
jīng

juàn
pín

rén
tīng
jīng
wéi

shé
suǒ
niè
mìng
zhōng
shēng
tiān
jīng

juàn
míng

宿
yuàn
guǒ
bào
jīng

juàn
tīng

yīn


jīng

juàn
wáng
hòu
wéi
qiāng
láng
jīng

juàn
jīn


jīng

juàn
(
(
ān
gōng
yún
chū
ā

tán
)
)
chì
zuǐ


jīng

juàn
shén
tōng
yīng
huà
jīng

juàn
(
(

míng
luó
hàn

qiū

wèn
)
)
ā
nán
duō
huán
luó
yún

jīng

juàn
(
(

míng
luó
yún

jīng
)
)
zhǒng
tián
jīng

juàn
jué

jīng

juàn
(
(
huò
yún
xué

jīng

juàn
)
)

fàn
shèng

zhāng

juàn


sēng
xíng
míng
jīng

juàn
ā
nán
bīn


shí

shī
jīng

juàn

chū
shòu
dào
xià
èr
shí
jiǔ
jīng
bìng
chūjīng
(
(
zhǔn
suí
rén
shòu
寿
zhòng
jīng

zhōng
yǒu
sān
shí
jiǔ
jīng
jīnjīng

juàn
jiǎn
zhū
dài

yún
ān
gāo

jīn
biān

cáng

zhōng

què

liù
rén

jīng
yún
chū


qián

biān
shàng


chú
zhī


dào

zhěng
jīng

yún
chūjīn


běn


qiě
biān

cángjīng
biē

jīng


jīng
huì

jīng


jīng
shǒu

jīng

shàng
liù
jīng
bìng
chū
shēng
jīng
zhī
zhōng
jiù
yún
chūzhě


jīn
biān
chú
zhī

jiā


ā
nán
shuāng

luó
hàn

jīng

jiā

jié
ā
nán
jīng

míng


shuāng
chū
chú

shí
jīng
zhī
wài
yǒu
èr
shí
jiǔ
jīng

qián
suǒ
liè

yún
chūwèi
zhī
zhǐ
de
chū

zhě
shuāng
juàn


èr
běn
jiǎn
bìng


děng
jīng
yīng
chū

shí
juàn
zhě
huò

chū

gōng
suǒ
sān
bǎi

shí
shǒu
jīng

jīng
bìng
zài
què
běn


)
)