心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十八卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  别录中疑惑再详录第六(一十四部一十九卷)  疑惑录者。自梵经东阐年将七百。教有兴废时复迁移...

开元释教录第十八卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí

juàn
(
(
bié

zhī

)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuàn

bié

zhōng

huò
zài
xiáng


liù
(
(

shíshí
jiǔ
juàn
)
)


huò

zhě


fàn
jīng
dōng
chán
nián
jiāng

bǎi

jiào
yǒu
xīng
fèi
shí

qiān


xiān
hòu
fān
chuán
juàn
jiāng
wànzhì

guǎng
广
xún
yuè
nán
zhōu

dìng

zhī
rén
suí
wén
biàn
便
shàng

ér


xún
zōng
zhǐ

huò

yān

jīn
kǒng
zhēn
wěi
jiāo
cān
shì
fēi
xiāng
shè


wéi
bié


shì
jiāng
lái

shù
míng

gāo
rén
zhòng
wéi
xiáng
dìng

luó
sān
mèi
jīng
èr
juàn
jué
dìng
zuì

jīng

juàn
huì
dìng

biàn
guó

shén
tōng


jīng

juàn
(
(

qīn
jiàn

běn
quán
fēi
shèng
yán
)
)
jiù

shēn
mìng

rén
bìng

è
jīng

juàn
(
(

jiù

jīng
wén
shì
xiāng


zhēn

wéi
jiāng
wéi
wèi

)
)
zuì
miào
shēng
dìng
jīng

juàn
(
(

zuì
miào
chū
jiào
jīng
wén
shì
xiāng


zhēn

wěi

jiāng
wèi

)
)
guān
shì
yīn
sān
mèi
jīng

juàn
qīng
jìng

xíng
jīng

juàn
(
(

shuō
kǒng
lǎo
yán
huí
shì
)
)

bǎi
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(

míng

bǎi

luó
mén
wèn
yǒu

jīng
jīng
yún
rén
shēn
cóng


shēng
)
)

yòu

luó
sān
mèi
jīng
xià


jiǔ
juàn


jiù

zhōng
jiē
biān
wěi
wàng


zhōu
kān
dìng


zhèng
jīng

xún
yuè
zōng


duō
guāi
chuǎn

lùn
liàngshè
fán
qíng

qiěnán
cóng
zhèng


huò
yún

biǎn
liàng
shèng
jiào
zuì
yǒu
suǒ
guī


yǒu
chéng
yán

fēi

nán

jīng
yúnsuǒ
shuō
ruò
shēng

zhě
shàng

yīng
shòu
kuàng

shì
děng

zhǔn

dào


jiǎn
shì
fēi

réng

zhū
xián
gòng
xiáng
zhēn
wěi
(
(
shàng
zhī

jīng
jiù

biān
wěi
jīn

wěi

zhī


cún
ér

xiāo
jiù

wěi
jīng
zhōu

kān
wéi
zhèng
zhě
gēng
yǒu
shù


wèi
jiàn
běnlùn
)
)

shè
jīng
èr
juàn
(
(


yún

bào
lún
zhuǎn
cháng
zhài
yǐn
dǎoshàn
zhuāng
yán

shè
jīng
)
)

yòu

jīng

zhōu

yún

西
jìn
sān
cáng
zhújǐn
àn
cháng
fáng
děng


zhú


suǒ

yǒu

shè
jīng

juàn

jiǎo
xià
zhù
yún

shì
zhù
wěi


yīng
duō
shì
jiù
wěi

zhōng
xiǎo

shè
jīng

qián
jīng
chū


yún

huáng

sān
cáng
fān

jīng
chū

rán
xún

wén

zhuàng
shè
rén
qíng


zhù
cān
chà
nán
wéi
kāi
zhǔn
qiě
biān


dài
gēng
xiáng
zhī
jìng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
xiāo

liáng
chāo
zhuàn
zhōng
yǒu
jìng

sān
mèi
jīng
sān
juàn


jīng
shì
)
)


jīng
èr
juàn
(
(
sēng


sòng
zhōng
yǒu


jīng
èr
juàn


jīng
shì
)
)

yòu
èr


juàn

zhōu

zhōng
biān
zhī

cáng

xún
yuè
wén


shè
rén
qíng

shì

zhòng
xiáng
qiě
biān


yōu
lóu
pín
jīng

juàn
(
(
sēng


sòng
zhōng
yǒu
míng


jīng
shì
)
)

yòu

jīng

cháng
fáng

diǎn
èr

zhí
yún

liáng
tiān
jiān
shí

nián

dào
xián
xiàn
shàng

gēng

biàn
wěi

běn
zhēn
wěi
nán
dìng

qiějìng


lán
pén
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)

yòu

jīng

xīn
jiù
zhī

jiē
wèi
zēng
zǎi

shí

chuán
xíng
jiāng
wéi
zhèng
diǎn


xún
wén


shè
rén
qíng

shì

shěn
xiáng
qiěsān
chú
jīng

juàn

yòu

jīng

xīn
jiù
zhū

bìng
wèi
zēng
zǎi

rán
xún
wén


shè
rén
móu


ér
xíng
zhī
huò
yàn
fēi
xiáng
shěn
qiěbié

zhōng
wěi
wàng
luàn
zhēn(
(
sān
bǎi
jiǔ
shí
èr


qiān

shí

juàn
)
)

wěi
jīng
zhě
xié
jiàn
suǒ
zào

luàn
zhēn
jīng
zhě
shī
tāo
yǐng
xiàng
èr
qiān
nián


jiào
jìng
xīng
zhèng

shuāi
sǔn


yǒu
wán

zhī
bèi
è
jiàn

xīn

wěi
zào
zhū
jīng
kuáng
huò
liú


xié
yán
luàn
zhèng


āi
zāi

jīn
kǒng
zhēn
wěi
xiāng
cān
shì
fēi

gàikūn
shān
bǎoshí
ér
tóng
liú

shàn

zhēn
jīn
gòng
qiān
tiě
ér

jià

jīn
wéi
jiàn
bié
zhēn
wěi

fēn

shù
jīng
wèi
shū
liú


hòu
huàn

míng
jīng
shí
liù
juàn
(
(
běn
jīng
suī
zhēn

yǒu
wěi

biān
zhī


huò
shí
èr
juàn
)
)

yòu

jīng
shí

hào
wéi

tóu
luó
chà

míng


shì
jìn
dài
suǒ


nǎi

liú
zhī
suǒ

shí
èr
juàn
zhě
cuò
zōng
ér
chéng


zhōng

zhū
jīng
mínghòu

zhī

míngmíng
zhū
jīng
ā
luó
hàn
míng


wéi
sān
bǎozǒng
yǒu
sān
shí
èr
jiàn


sān
bǎo
hòu
jiē
yǒu
chàn
huǐ

chàn
huǐ
zhī
xià
réng
yǐn

tóu
luó
chà
wěi
jīng
zhì
zhī

hòu

nǎi

fán

shèng
yán

jīng
yán

chāo
qián
zhuó
hòu
chāo
hòu
zhuó
qián

qián
hòu
zhuó
zhōng

zhōng
zhuó
qián
hòu


zhèng
dāng


xún

suǒ

zhī
zhě
quán
shì
yōng

zhījuàn
zhōng
yún
nán


xiǎn
chuán
jīng

zài

bǎo
zhōng
liè

chuán

nǎi
shì
dōng
jìn
píng
yáng
shā
mén

xiǎn

wǎng
yóu
tiān
zhú


xíng


yuán
fēi
shì
jīng
zhì

bǎo
zhōng

miù
zhī
shèn

yòu


jiǔ
juàn
yún
nán


lóu

nán


duō
luó
shì

rén
zhī
míng
fēn
wéi
èr
chàng


yún
nán

ā
nán
luó
hóu
luó


nǎi
èr
rén
zhī
míng

zhī
wéi
miù
wàng

shù
shí
fán

néng
guǎng
广
chén

lüè
zhǐ

yòu

qún

fǎng
仿

xié
dǎng
gòng
chuán

ruò

zhǐ
míng
kǒng
huì
zhēn
jiào


shù
zhī

yào
xíng
shè
shēn
jīng

juàn
(
(
sān
zhǐ

hòu
yǒu
shè
shēn
yuàn
wén
gòng
yǒu

zhǐ
)
)

yòu

jīng


zhī

rén
suǒ
zào

xié
dǎng
shèng
xíng

jīng
chū

yún

sān
cáng

shī
xuán
zàng


àn

shī
suǒ


yǒu

jīng

wěi
miù
zhī
qíng
zhāo
rán

jiàn

qiě
shù

jiàn
yòng
xiǎo

xīn


wěi
jīng
chū
yún

wáng
shè
chéng
líng
jiù
shān
zhě

líng
jiù
shān
míng


jīng
yǒu

zàng

shī

jiē
yuē
jiù
fēng

jīn
yán
líng
jiù

wěi
zhāng


wěi
jīng
chū
yòu
yún

líng
jiù
shān
shī
tuó
lín

zhě

àn
zhū
chuánjiù
fēng
shān
zài


tuó
guó
shān
chéng
zhī

gōng
chéng
dōng
běi
shí

yǒu
dōu
chéng
zhī


ér
ān

shī
zhī
chù

shì


rán
èr
wěi
zhāng


wěi
jīng
zhōng
yòu
yún


shuō
guò

rán
dēng

shí
chū
yuàn
shè
shēn
zhě

rán
dēng

lái
shì
shì
jiā
móuèr

shù
jié
mǎn
shòu

zhī
shī


yǒu


dāng
chéng
fāng
néng

shè

shì


guāi
sān
wěi
zhāng


wěi
jīng
zhōng
yòu
yún

ruò
yǒu
rén
shā
hài
yǒu
qíng
biàn
suǒ

jiè


zhòng


bàng
fāng
děng
jīng


dào
cháng
zhù
xiàn
qián
sēngshì
děng
zuì

duòruò
néng
shè
shēn
zuì

xiāo
miè
zhě

bàng
jīng
zào


duò
āshè

chú
biàn
便

zhòng
bào
(
(

wài
dào
wàng

jīngzuì
gòu
xiāo
chú
qīng
mìng

chén
shēng
tiān
shòu


yán

shè
chú
zuì


wàng


shū
)
)zào
è
yòng

chú
qiān

zhì
zhě
shěn


bèi

kuáng

yǒng
lún
è


jiě
tuō


shì


guāi

wěi
zhāng

(
(
é
shū

duō

néng
bèi

)
)jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
jiān
yǒu
wěi

)
)

yòu

jīng


jiù
wěi

zhōng
xiàng

jué

jīng
qián
wén
zēng
jiā
èr
pǐn
gòng
chéng

jīng

chū
yún

lín
niè
pán
wéi
ā
nán
shuō

zhù
miè
pǐn


pǐn
nǎi

zàng

shī
suǒ


lín
niè
pán


zhù
jīng

gǎi
huàn
zēng
jiǎn
zhì
zhī

shǒu


shì

cáng


zàn
tàn

shēn
guān
xíng
pǐn

hòu
shì
cháng
shī


suǒ
wèn
pǐn


pǐn

shì
jiù
jīngwén
shìxiāng
lián
guàn

jǐng
lóng
yuán
nián
sān
jiē
sēng
shī

wěi
zào


zhōng
wàng
yún

sān
cáng


liú
zhì
sān
cáng
bǎo

weí
děng

chóng


tóng


shī

yún
yǒu
fàn
jiā
liú
zhì
zēng

jiàn
wén


jiù
biān

wěi
zhōng

zài
zào
wàng
juānwěi
shàng
jiā
wěi
é
chuǎn
yóu
duō


yuè

zhī

láo
guǎng
广

(
(
zhuàn

zhě
yuē

zēng


shì
qīn
wèn
liú
zhì
sān
cáng
sān
cáng

yún

biān
yuán

fàn
jiā

zēng
fān


jīng
sān
cáng


bān
ruò
qiū
duō
shí
liàng
míng
mǐn

wěi

shì
kǒng
shí
dài
mián
yuǎn
miù
làn
zhēn
quán


zhǐ
míng

jiè

hòu

sēng
shī

yīn
shǎo
dǒu
sòng
shèng
gōng
qīn


lìng
huán


fēi
shàng
tiān

yòu
jiàng


rén
yòu
lín
zhōng
zhī
shíwèng
è
zhēng
chuán

)
)


xià
shēng
qiǎn
guān
shì
yīn

shì
zhì
quàn
huà
zhòng
shēng
shè
è
zuò
shàn
shòu
寿

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shòu
寿

jīng
shí
zhǐ
)
)
guāng
mǐn


wèn

lái
chū
shì
dāng
yòng

shí

gào
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)
suí
shēn
běn
guān


chéng

jīng

juàn
(
(
xián
shù


wèn

pǐn
)
)
jīn
gāng

yào
lùn
jīng

juàn
(
(

míng
fāng
míng
wáng
yuán

jīng
huò

lùn

jiān
shuō


xià
shēng
shì
shí

zhǐ
)
)

yòu
shàng

jīng
bìng
shì
yāo

wěi
zào


zhōng
shuōlái


xià
shēng
děng
shì
(
(
jǐn
àn
zhèng
jīng
cóng
shì
jiā
miè
hòu
rén
jiān
jīng

shí


zhī
liù
shí
bǎi
qiān
suì
shàn

zhōu
rén
shòu
寿
zēng

wànlái
fāng
shǐ
chū
shì


shòu
寿
nián
jiǎn
bǎi
ér
yǒu


xià
shēng

)
)


yāo
wàng
yòu
huò
fán


qiǎn
shí
zhī
liú
duō
cóng
xìn
shòu

yīn

zhuì
méi


wèi
shāng
zāizhēn
míng


xiáng
jiàn
ěr

shēng
dāo

tiān
hòu
ā
nán
wéi
zhū


zhòng
shuō


chí
zhāi

shì
jīng

juàn
(
(

yún

shēng
dāo

tiān
chí
zhāi

shì
jīng
)
)

shuō
kāi


xìng
jīng

juàn
(
(
jīng
hòu

yún
rén
shēn
yīn
yuán
kāi


xìng
jīng
huò
zhí
yún
kāi


xìng
jīng
jiǔ
zhǐ
)
)
jìng
xíng
yōu

sāi
jiè
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jìng
xíng
yōu

sāi
jiè
jīng
gǎn
yīng
pǐn

shí
sān
gǎi

jiào
jīng
zuò
liù
zhǐ
)
)
jiǎ
shēn
nián
hóng
zāi

shuǐ
jīng

juàn
(
(

zhōng
jiǎ
shēn
nián
shuǐ
shì

tóng
èr
zhǐ
)
)
xiā

jīng
qīng
guā
pǐn

juàn
(
(
bàn
zhǐ

)
)

shěng
jīng

juàn
(
(
èr
zhǐ
)
)


ēn
zhòng
jīng

juàn
(
(
jīng
yǐn
dīng
lán
dǒng
àn
guō

děng

zhī
rén
zào
sān
zhǐ
)
)

lái
zhèng
jiào

yào
cáng
jīng

juàn
(
(
shí
zhǐ
)
)


cáng
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)
dǐng
gài
jīng

juàn
(
(


yún

shuō
shēn
miào


lùn
shuō
shēn

shēng

dào

zhǐ
)
)
chán
mén
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)


xīn

jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)

yòu

jīng
jìn
dài
rén
zào

wàng

rén
míng

yuánwěi
zào

jīng

kuáng
zhī


zhōng
shuō


zhī
rén
shòu
bào

zhòng
yāng
jué

luó
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
yāng
jué
jīng

zhēn
jīng
míng
tóng
zhōng
yǒu
yāng
jué

luó
jīng
èr
juàn


jīng
shì
xiāo

liáng
chāo
zhuàn
)
)
zhòng
lóu
jiè
jīng

juàn
qīng
jìng

shì


rén
jīng

juàn
(
(

yún
qīng
jìng
shì
jīng
)
)

dēng

jīng

juàn


jīng

juàn
(
(
sòng
huì
lán

zhōng
yǒu


jīng

juàn
shí
wén

běn


míng
tóng
zhēn
wěi
xiāng
làn

liǎng
cún
zhī
)
)

lián
wèn
jīng

juàn
(
(

zhēn
jīng
míng
tóng


quán

)
)
xiǎo

miè
jìn
jīng

juàn
(
(

zhēn
jīng
zhōng

miè
jìn
jīng
wén

quán

)
)
míng
zhōng
jīng

juàn
chí
jiè

jīng

juàn
jīn
bēi
jué
kǒu
jīng

juàn


jīng

juàn
(
(
hàn
dài
shī

yǒu


jīng

juànshì
qiě
liǎng
cún
zhī
)
)
yōu


wáng
jīng

juàn
ā
nán
qǐng

bào
lùn

juàn
ā
nán
qǐng
wèn


lùn

juàn
(
(
huò

ā
nán
qǐng
wèn
jiè

lùn
shì
)
)
shā
mén
lùn

juànzhī
jiā
lùn

juàn


qǐng
wèn
lùn

juàn


chuán

juàn

yāng
jué
jīng
xià


shíshí
jiǔ
juàn

bìng


guāi
bèi
wěi
wàng
zhāo
rán

zhāng
shū
gòng
yǐn

zhī

wěi


zǎi


chuán
shì
hòu
xián

tǎng

fēi
zhēn

tóngyòu
wěi
jīng
zhī
lèi

shù
shí
fán

gēng
dài
xún
qiú

biān


cóng

míng
jīng
xià

sān
shíshí

juàn

chéng
qián
zhū

jiē
wèi
zēng
zǎi

jīn
kāi
yuán
xīn

sōu

biān
shàng
dìng
xíng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míngjiàn
lián
suǒ
wèn
jīng
huò
yún

qiǎn
dìng
xíng
jīng
)
)
zhēn


qiū
huì
míng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
huì
míng

qiū
jīng
huò
yún
qīng
jìng
zhēn

jīng
)
)

zhà
guó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

zhà
huáng
luó
guó
wáng
jīng
huò
yún
huáng
luó
wáng
jīng
)
)
xiōng
yǒu
wàn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiōng
xiàn
wàn

jīng
)
)
jīng

juàn
(
(
jiù

yún
guó
wáng
jīng
huò
yúnjīng

jīng

yún

míng
guó

qiē

jīng
)
)
shàn
xìn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
shàn
xìn
jīng
)
)

shēn
zhǔ
miào
jīng

juàn
(
(

míng

shì

shì
jīng
yǒu
yún
shí
èr
miào
zhě

)
)


jīng

juàn
(
(
huò
yúnjīng

jīng

yúnjīng
)
)

luó
sān
mèi
jīng
èr
juàn
shàn
wáng
huáng

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún
shàn
wáng
huáng

gōng

zūn
jīng
huò
wéi

juàn
)
)
weí

sān
mèi
jīng

juàn
(
(
huò
zuò
weí

sān
mèi
)
)
ā
luó

gōng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiāng
guó
ā
luó

gōng
jīng
)
)
huì
dìng

biàn
shén
tōng


jīng

juàn
(
(
jiù

yún
huì
dìng

biàn
guó

shén
tōng


jīng
)
)
yīn

cáng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
yīn

cáng
guāng
míng
jīng

jīng

yún

míng
shēn

wáng
suǒ
wèn
zhì
guó
jīng
)
)

ā

wáng
jīng

juàn
(
(
yún

zài

nài
zhě
)
)

shì
jiě
tuō
jīng

juàn
(
(
huò
yún

shì
jiě
tuō

rén
jīng
)
)

ā


jīng

juàn
(
(
fēi
shì

niàn
zhě
)
)
pín

rén
jīng

juàn
(
(
míng
nán
tuó
zhě
jiù

yún
pín

nán
tuó
jīng
jǐn
àn
xián

jīng

shí

juàn
yǒu
pín

nán
tuó
yuán

ruò


tóng

fēi
shì
wěi
)
)
zhù
jīn
xiàng
jīng

juàn

shēn
jīng

juàn

huì
sān
mèi
jīng

juàn
ā
qiū

jīng

juàn
(
(
jiù

yún
ā
qiū

sān
mèi
jīng
)
)
liǎng


zhèng
jīng

juàn

běn
zhāi
jīng

juàn
(
(
yún

西
liáng
zhōu
lái
)
)


suǒ
chuán


qiū

jiè

juàn
(
(
zhōu

yún


qiū

jiè
běn
shī


suǒ
chuán
)
)

yòu
dìng
xíng
sān
mèi
jīng
xià

èr
shí


èr
shí

juàn


qín
shā
mén

tiān
shì
dào
ān

zhōng
wěi

jīng
(
(
ān
gōng
wěi

běn
yǒu
èr
shí
liù
jīng
jīn

bǎo

lái
sān
mèi
jīng
fān

yǒu
yuán

zēng
liǎng

biān
zhī
zhèngchú
zhī
)
)
ān
gōng
yún

wài
guó
sēng

xué
jiē
guì
ér
kǒu
shòu

tóng
shī
suǒ
shòu
ruò
shí
èr
shí
zhuǎn

shòu
hòu
xué

ruò
yǒuzhě

gòng
xiāng
tuī


biàn
便
bìn
zhī

sēng


zòng


jīng
zhì
jìn


nián
wèi
yuǎn

ér

shì
zhě

shā
róu
jīn

bīn
bīn


ér

kuò
zhèngbié
zhēn
wěi


nóng
zhě

cǎo

cún

hòu

wéi
zhī
tàn


jīn
kuì

shí
tóng
jiān

biàn

wéi
zhī
huái
怀
chǐ

ān
gǎn

xué


jiàn
jīng
wèi
xiáo

lóng
shé
bìng
jìnchǐ
zhī

jīn
liè

wèi
fēi

jīng
zhě

yòu


shì
jiāng
lái
xué
shì

gòng
zhī

bèi
yān

qiū
yīng
gōng

xíng
jīng

juàn
(
(

yún

lái
chūqiū

shuō
yīng
gōng
xíng
jīng
)
)

sēng
yòu

yún


jīng
qián

yún
luó
shí
chū

yòu
àn
jīng
juàn
jiù


míng

jiān
luó
shí
suǒ
chū
yòu


jīng


shì
qǐng
sēng

tián
jīng

juàn
(
(
yòu
yún

jīng
qián

yún
tán

chèn
chū
àn
chèn
suǒ
chū


jīng
)
)
guàn
dǐng

xīng
zhāo
hún
duàn
jué

lián
jīng

juàn
(
(

jīng

yún

jīng
gēng
yǒu

xiǎo
běn
jìn
shì
rén
zuò
)
)

wéi
dào
jīng
èr
juàn
(
(
cháng
fáng
děng

yún

chèn


yún
shì
zhù
wéi

suí

jīng


rén
shòu
寿

bìng
yún

chéng
miào
jīng
)
)

yòu

jīng

qīn
jiàn

běn


shì
hàn
wèi
zhī
dài

fāng
zhuàn


fēi
fàn
běn
fān

zhōu

zhī
zhōng
biān
zhī

zhèng

jīn

míng
làn
zhēn
jīng


yòu
biān
zhī
wěi

jué
dìng
zuì

jīng

juàn
(
(

jīng

yún

míng
huì

jīng
rén
shòu
寿

yún
èr
juàn
)
)
qíng

yǒu
zuì
jīng

juàn
(
(

yún
qíng

yǒu
zuì
jīng
pǐn
xià
)
)
shāo
xiāng
zhòu
yuàn
jīng

juàn
(
(

yún
zhòu
yuàn
jīng
)
)
ān

zhòu
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
ān

shén
zhòu
jīng
cháng
fáng

yún
xiāo

dào
bèi
zhuàn
)
)
guān
yuè
guāng
juàn
(
(
huò
yǒu
jīng

)
)
juàn
(
(
huò
yúnjiǎ
shēn
nián

shuǐ

yuè
guāng


shì
)
)


xià
jiào
jīng

juàn
(
(
huò
zài


hòu
)
)
jiǔ
shí
liù
zhǒng
dào
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
jiǔ
shí

zhǒng
dào
jīng
rén
shòu
寿

yún
èr
juàn


yún
chú

jiǔ
shí

zhǒng
xié
dào

lèi
shén
zhòu
jīng
)
)

yòu

shí
èr

jīng


sēng
yòu

yún

huò


guāi
bèi

huò
wén

qiǎnshù
yún

kuàng

xiǎn

bǎo
(
(
yòu

yòu
yǒu
guàn
dǐng
yào
shī
jīng

juàn
yún
sòng
dài
huì
jiān

jīng
chāo
zhuàn
jīn


jīng
běn
chū
guàn
dǐng
xīn
jiù

jīng


suǒ

wěi

chú
zhī
)
)

wèi


jīng
èr
juàn
(
(
sòng

shí
běi
guó

qiū
tán
jìng
zhuàn
jiù
bié
yǒu

wèi
jīng

juàn


zhēn
wěi
quán

)
)
bǎo
chē
jīng

juàn
(
(
huò
yún
miào
hǎo
bǎo
chē
jīng
běi
guó
huái
zhōu
shā
mén
tán
biàn
zhuàn
qīng
zhōu

qiū
dào
shì
gǎi
zhì
)
)

yòu

qiū
yīng
gōng
jīng
xià


shíshí
liù
juàn

liáng
sēng
yòu

zhōng
wěi
jīng

yòu

lüè
yún

yòu
jiāo
yuè
qún
jīng
guǎng
广

tóng


yuē

jīng


jiàn
suǒzhēn
jīng


róng
rán
shēn
yuǎn

jiǎ
tuō
zhī
wén


qiǎnshí
zhū


suǒ
táo
xíng

jīn

bié
suǒ

zhù
zhībìng
jìn
shì
wàng
zhuàn

biāo
gān


bìngjīng
ér

zhì
míng


jìn

wén
yuǎn
shì

西


tuì
退

jiàn
chéng


西
bīn


wén
xīng


yǒu
yìn

chū

xiōng
huái
怀

kuáng

hòu
xué
liáng

hán
xīn


gōng
suǒ
jiàn
wén
níng
gǎn

lái

shèn
ér
chá
yān
(
(
yòu

yòu
yǒucáng

huà
sān
mèi
jīng

juàn
zhòng
jīng
yào
lǎn


èr
shí

shǒu

juàn
bìng
yún
shā
mén
dào
huān
suǒ
zhuàn
zhǔn
cháng
fáng
děng

dào
huān
gēng
yǒu
wěi
jīng

cóng

hòu

chù
biān
shàng
)
)
jiǔ
shāng
jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn
bié

)
)cáng

huà
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
fáng
yún


shì
chū
jiàn
sān
cáng


bǎo
chàng

)
)shuō

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn


)
)
shēn

zhī
shēn

jīng

juàn
(
(
fáng
yún
jiàn


yòu
yún
shī

)
)
zhòng
jīng
yào
lǎn


èr
shí

shǒu

juàn
(
(
liáng
tiān
jiān
sān
nián
zhuàn
jiàn
sān
cáng


cháng
fáng

)
)

yòujuàn

cháng
fáng

yún

xiāo

shā
mén
shì
dào
bèi
zhuàn

bèi
hòu
gǎi
míng
dào
huān

suī
jiàn
zhòng


rán
bìng
zhù


jīng

jīn

jiù
biān
(
(
cháng
fáng

zhōng
dào
bèi
gēng
yǒu
ān

zhòu
jīng

juàn
yòu

suī


zào
rén

xiǎn
wěizhòng
zǎi
)
)
jìng

jīng

juàn
xiāo

yǒng
yuán
yuán
nián
chū
shí
nián
jiǔ
suì
bǎo
dǐng
jīng

juàn
yǒng
yuán
yuán
nián
chū
shí
nián
jiǔ
suì
zhèng
dǐng
jīng

juàn
yǒng
yuán
yuán
nián
chū
shí
nián
jiǔ
suì

huá
jīng

juàn
yǒng
yuán
yuán
nián
chū
shí
nián
jiǔ
suì
shēng
mán
jīng

juàn
yǒng
yuán
yuán
nián
chū
shí
nián
jiǔ
suì
yào
cǎo
jīng

juàn
yǒng
yuán
èr
nián
chū
shí
nián
shí
suì
tài

jīng

juàn
yǒng
yuán
èr
nián
chū
shí
nián
shí
suìjīng

juàn
yǒng
yuán
èr
nián
chū
shí
nián
shí
suì

luó
nài
jīng

juàn
zhōng
xīng
yuán
nián
chū
shí
nián
shí
èr
yōu
lóu
pín
jīng

juàn
zhōng
xīng
yuán
nián
chū
shí
nián
shí
èr


jīng
èr
juàn
liáng
tiān
jiān
yuán
nián
chū
shí
nián
shí
sān
(
(
zhì
yuǎn
chéng
zhǐ
)
)
bān
ruò

jīng
èr
juàn
tiān
jiān
yuán
nián
chū
shí
nián
shí
sān
(
(
zhì
yuǎn
chéng
zhǐ
)
)
huá
yán
yīng
luò
jīng

juàn
tiān
jiān
yuán
nián
chū
shí
nián
shí
sān
(
(
zhì
yuǎn
chéng
zhǐ
)
)
chū
chéng
shī

hǒu
jīng

juàn
tiān
jiān
sān
nián
chū
shí
nián
shí

shū
tuó
wèi
jīng

juàn
tiān
jiān

nián
tái

huá
guāng
diàn
殿
chū
shí
nián
shí
liù
ā

hán
jīng
èr
juàn
tiān
jiān

nián
chū
shí
nián
shí
liù
miào
yīn
shī

hǒu
jīng
sān
juàn
tiān
jiān

nián
chū
shí
nián
shí
liù
yōu
tán
jīng

juàn
miào
zhuāng
yán
jīng

juàn
wéi

jīng

juàn


shì
jīng

juàn

yòu
èr
shí

zhǒng
jīng
fán
sān
shí

juàn

qián
suǒ
liè
bìng

sān
shí

juàn
liáng
sēng
yòu

yúntài
xué

shì
jiāng

chùsuǒ
chū

chū


nián
zài
tiáo
chèn

yǒu
shí


jìng
zuò
sòng
chū

jīng

huò
shuō
shàng
tiān

huò
chèn
shén
shòu


yán
tōng


yǒu

宿


lìng
rén
xiě
chū
é
ér
huán
zhǐ

jīng

xún
shuòqián

jīng
dōu
dào

xián
chuánjīn
shàng
chì
jiàn
miàn
wèn
suǒ
shì
fèngcháng
rén

rán

xìn
zhèng

shǎo
xiū
fàn
xíng
jià
zhī
shì
érhòu
suì
chū
jiā
míng
sēng


zhù
qīng
yuán


yòu

shōu

zhèng
diǎn
jiǎn
kuò

wén

shì
jiē
ěr

jiù
qiú
shěng
shì


jiā

yǐn


jiàn
shì

wéi

miào
yīn
shī

hǒu
jīng
sān
juàn


bèi

jīng
zhī
tiān
jiān
nián
sān
yuè
wáng

yǒu
hǎo
shì
zhě


wén
shū

qián
hòu
suǒ
chū
dìng
èr
shí

juàn
jué
jiù
sūn
zhì

wéi
zhēn
jīng

xíng
shū
quàn
huà
shōu

chuán
xiě

rǎn
háo


cún

shì


hàn
jiàn
ān


yīn
dīng
shì
zhī
zhōng

biàn
便
néngyòu
qiú
zhǐ


wéi

shū


yǒu

西


rén
jiàn


shū
yún
shì
jīng
bié
tuī
xún
wǎng
shì

dàn

fēi
jīn
kǒu

yòu

shī


shè
jiān
huái
怀


zhī


(
(
cháng
fáng

wéi
xūn

yǒu
yóu
zhì
zhī
zhèng

rén
shòu
寿diǎn
děng


fēi
fàn
běn
fān
chuán
biān

wěi

jīn

rén
shòu
寿
děng
dìng

biān
wěi
zhōng
)
)
gāo
wáng
guān
shì
yīn
jīng

juàn
(
(

yún
xiǎo
guān
shì
yīn
jīng
bàn
zhǐ

)
)

yòu

jīng


yuán
wèi
tiān
píng
nián
zhōng

dìng
zhōu

shì
sūn
jìng


zài
fáng
zào
guān
shì
yīn
xiàng

nián
mǎn
jiāng
huán
zài
jiā

shì

hòu
wéi
zéi
suǒ
yǐn


kān
kǎo
chǔ
suì
wàng
chéng
zuì
míng

jiāng
xíng
chàn
liú
lèimèng
shuì
jiàn

shā
mén
jiào
sòng
jiù
shēng
guān
shì
yīn
jīng

jīng
yǒu
zhū

míng
lìng
sòng
qiān
biàn

miǎn

nán

jìng

jīng
jué

mèng
suǒ
yuán
liǎo

cān
cuò

suì
sòng

bǎi
biàn

yǒu

zhí

xiàng
shì

qiě
xíng
qiě
sòng
lín
xíng
mǎn
qiān

dāo
xià
zhuó
zhī
zhé
wéi
sān
duàn

ròu

shāng


dāo
yòu
zhuó

fán
jīng
sān
huàn
dāo
zhé

chū

jiān

wèn
zhī


chén
běnzhuàng
wén
chéng
xiāng
gāo
huān

nǎi
wéi
biǎo
qǐng
miǎn


yīn

guǎng
广
xíng

shì

suǒ
wèi
gāo
wáng
guān
shì
yīn
jīng


jìng

huán
shè
zhāi
yíng
xiàng

nǎi
jiàn
xiàng
shàng
yǒu
sān
dāo
hén

jiàn

shū

biàn
zhèng
lùn

diǎn

děng
(
(
zhuàn

zhě
yuē

jīng
zhōu

zhī

biān
zhī

cáng
jīn


rán

suī
míng
shòu

yīn
chuán


qián
sēng

suǒ
sòng

shū
wěi
zhōng

biān
zhèng
zhōng
)
)


ruò
tuó
juàn
zhǔ
zhuāng
yán
jīng

juàn
(
(
èr
shí

zhǐ
)
)

yòu

jīng

sēng
yòu

yún

liáng
tiān
jiān
jiǔ
nián
yǐng
zhōu
tóu
tuó
dào
rén
miào
guāng

jiè
suì


jiǎo

shēng
xiāng

zhū


rén
qiān
chèn
shèng
dào


zhōu
sēng
zhèngbìn

suì
qián
xià
dōu
zhù

hóng

zào
zuò

jīng

yòu
xiě
zài
píng
fēng
hóng
shā
yìng

xiāng
huā
gōng
yǎng

yúnchèn
gōng
yān
sāi

shì
yuán
xiǎn

chì

jiàn
kāng

biàn

kuǎn
zhuàng
yún

chāo
lüè
zhū
jīng
duō
yǒuwàng
zào
jiè
shū
rén

yǎn
zhǔ

rùndié
miào
guāng
qiǎo
zhà
shì
yīng
zhǎn
xíng


yǎn
tóng
móu
shí
suì
zhé
shùnián

yuè
èr
shíchì
sēng
zhèng
huì
chāo
lìng
huàn
jīng
shī
néng
jiǎng


shī

宿sēng
yòu
tán
zhǔn
děng
èr
shí
rén
gòng
zhì
jiàn
kāng
qián
biàn
miào
guāng
shì

chāo

fèng
zhǐ

tán
zhǔn
sēng
yòu

chǒng
huì
lìng
huì

zhì
cáng
sēng
mín

yún
děng
èr
shí
rén

xiàn
biàn
wèn

miào
guāng

zuì
shì
shì

dié

zhòng
sēng
xiángbìn
zhì

tiān
ēn
miǎn


kǒng

piān


wéi
huò
luàn

cháng

dōng
zhì


shōu
shí

jīng

èr
shí

běn

píng
fēng

xiàn
shāo
chú

rán
yóu
yǒu
líng
sǎn
kǒng
luàn
hòu
shēnglüè
shuō
(
(


ruò
tuó
cháng
zhě
shì
miào
guāng

míng
miào
guāng

míng
jīn
gāng
míng
shī

zhuàn

zhě
yuē


zhī
zhōng
lüè
shù
yóu
wěi
jīn

míng
zhě

shǐ
使
wěi

gēn
yuán
gòng
tóng
jiàn

)
)
ā

hán
jīng
èr
juàn
(
(

qīn
jiàn

běn

juàn
chéng


shì
rén
zào
)
)

yòu
àn
cháng
fáng
děng
dài


shīyǒu

jīng

sēng


sòng
zhōng

yǒu
ā

hán
jīng
èr
juàn


bìng

běn
quán
dìng
zhēn
wěi
nán
fēn

qiě

cún


xiàng

jué

jīng

juàn
qīng
jìng

xíng
jīng

juàn
lóng
zhǒng
zūn
guó
biàn
huà
jīng

juàn
(
(

ān
gōng
wěi

zhōng

shì
jiě
tuō
jīng

tóng
)
)
guān
shì
yīn
shí

yuàn
jīng

juàn
(
(
rén
shòu
寿

yún

míng

bēi
guān
shì
yīn
jīng


yún

bēi
guān
shì
yīn
hóng
měng
huì
hǎi
shí

yuàn
pǐn


bǎi
)
)
guān
shì
yīn
sān
mèi
jīng

juàn

chéng
lián
huá

tóu
luó
chà
jīng

juàn
(
(

yún
bǎowèn
bào
yīng
shā
mén
jīng
)
)
kōng
jìng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
kōng
jìng
tiān
gǎn
yīng
sān
mèi
jīng
jǐn
àn
dài


jīng
liǎng

kǒng
làn
qiè
zhēn
míng

liǎng
cún


)
)
chū

luó
yào
耀
jīng
èr
juàn


zūn
wáng
jīng
sān
shí

juàn
shí
fāng

jué


jīng

juàn

fāng
gēn
yuán

shí
liù

míng
jīng

juàn
(
(

yún
gēn
běn
)
)

xián


shuō

zhèng
míng
jīng

juàn


chéng

běn

jīng

shí

juàn
(
(
rén
shòu
寿

yún

shí
juàn
)
)


xià
shēng
guān
shì
yīn
shī
zhū
bǎo
jīng

juàn


chéngjīng

juàn
(
(

yún
jiù

zhòng
shēng
jīng
)
)
miào

lián
huá

liàng
tiān

jīng

juàn
(
(

yún
miào

lián
huá
jīng

liàng
tiān

pǐn

èr
shí
jiǔ
)
)
guān
shì
yīn
yǒng
tuō
shēng
jīng

juàn
miè


zhuāng
yán
chéng

jīng

juàn
kōngsuǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

miè
jìn
jīng

yún

méi
jìn
jīng

jīng

yún

jīng
wěi
wàng
bǐng
rán

fēi
zhú

suǒ

)
)

yòu
kōng

suǒ
wèn
jīng

jǐn
àn
qún


jīng
liǎng


kǒng
làn
qiè
zhēn
míng


liǎng
cúnyòu
yǒu

miè
jìn
jīng

juàn
míng


zhòng
zǎi
(
(


miè
jìn
jīng

xiǎo
èr
chéng
wěi

jiē
zǎi
zhě


)
)
zhào
míng


jīng

juàn
(
(

jiā
tóu
tuó

)
)
zhào
míng


fāng
biàn
便


zhì
bìng
jīng

juàn
shǒu
luó

qiū
jiàn
yuè
guāng
tóng

jīng

juàn
ā
nán
xiàn
biàn
jīng

juàn
bān
ruò
xuán

jīng

juàn
yōu
shēn
xuán

jīng

juàn
xuán

jīng
èr
juàn
(
(
zhōu

yún

juàn
)
)


jīng

juàn
(
(
zhōu

yún

míng


xià
shēng
jié

shàn

jīng
huò
sān
juàn
)
)xīn
jīng

juàn
(
(
jīn
yǒu
liǎng
juàn
zhě
shì

zhēn
jīng

suī
míng
tóng
juàn
duō
shǎo

)
)


qiú

yǎn
jīng

juàn
(
(
niè
dào
zhēn
suǒ

yǒu

jīng
míng

zhōng

zǎi
yīng
wěi
qiè
zhēn
míng
suǒ

zhēn
wěi

yǒu
)
)
bān

huán
hòu
zhū

qiū
jīng

juàn
(
(
àn
sēng
yòu


xiǎo
bān

huán

míng
)
)
xiǎo
bān

huán
jīng

juàn
(
(

míng


miè
jìn
jīng
)
)

yòu
àn
ān
shì
gāo

chù
yǒu
xiǎo
bān

huán
jīngmíng
tóngběn

dìng

qiě
èr
chù

zǎi

zhuó
è
shì
jīng

juàn
(
(
yòu
yǒu


zhuó
jīng
yīng


shì
)
)
miào

lián
huá
tiān

biàn

jīng

juàn
huá
yán
shí
è
jīng

juàn
guān
shì
lóu
tàn
jīng

juàn
xiǎo
lóu
tàn
jīng

juàn
jīng

juàn
zhèng
huà

wài
jīng

juàn
(
(

míng
lǎo

huà

jīng
chuán

yún
jìn
shí

jiǔ
wáng

zuò
)
)

huà

qiū
jīng

juàn
(
(
zhī
qiān


yǒu

jīng
míng
kǒng
wěi
qiè
zhēn
míng
qiě
liǎng
cún


)
)
shàn
xìn
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
luó
shí


yǒu
shàn
xìn


shén
zhòu
jīng
èr
juàn
míng

xiāng
làn
zhēn
wěi
wèi
fēn
qiě
liǎng
cún


)
)

zhuó
jīng

juàn
(
(
yòu
yǒu
xiǎo

zhuó
jīng
yīng

jīng
shì
)
)
huá
xiān
jīng
zhōng
shuō
zuì

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
huá
xiān
jīng
)
)

lóng
huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

míng

lóng
huǐ
guò


jīng

míng
kōng
huì
huǐ
guò
jīng
)
)
jiè

sān
mèi
dào
mén
jīng

juàn
zuì
miào
shēng
dìng
jīng

juàn
tiān
zhú
shā
mén
jīng

juàn
jiù

shēn
mìng

rén
bìng

è
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
jiù

shēn
mìng
jīng

yún

shēn
jīng
)
)

yòu

jīng
gēng
yǒu

běn


yún


dǐng
tuó
luó

jīng

chū
yún

luó
mén
sān
cáng
liú
zhī


jiā
zhòu

shǒu

wén

tóng
(
(
zhuàn

zhě
yuē
jīng

liú
zhī
wèi
xiáng

zhě
ruò

liú
zhī
zài

jīng


jiù
quán
shū
jīn
nǎi
zhòu


tóng
wèi
néng
lìng
rén
chú
huò
tuī
xún
wàng
biān


jiù

liè
zhī


)
)


luó
jīng

juàn
huì
míng
zhèng
xíng
jīng

juàn
tiān
huáng
fàn

jīng

juàn
ān

jīng

juàn
ān
jiā
jīng

juàn
ān
zhái
jīng

juàn
(
(
zhèng

zhōng
ān
zhái
shén
zhòu
jīng)
)
tiān
gōng
jīng

juàn

shēng

hǎi
shén
chuán
jīng

juàn
jiù

shā

jīng

juàn
(
(
jǐn
àn

bǎo
cáng
jīng


juàn
yǒu
shā

jiù

shìtóng

fēi
shì
wěi


wèi

qiě

cún
zhī
)
)
běi
fāng


zhòu
jīng

juàn
jìng

jīng

juàn
(
(


yún

lái
zài
jīn
guān
zhǔ
lèi
qīng
jìng
zhuāng
yán
jìng

jīng
)
)
ā
luó

tiáo
guó
wáng
jīng

juàn

bǎi
fàn
zhì
jīng

juàn
(
(

míng

yǒu


jīng
)
)
xiū
xíng
fāng
biàn
便
jīng

juàn

lìng
jīng

juàn

shì


jīng

juàn
zhāi

qīng
jìng
jīng

juàn

wéi

dào
jīng

juàn
zhòu
mèi
jīng

juàn
zhèng
zhāi
jīng

juàn
(
(
ān
shì
gāo

zhōng
yǒu
zhèng
zhāi
jīng
zhúzhōng

yǒu
kǒng
làn
qiè
zhēn
míng


cún


)
)
shī
tuó
lín
jīng

juàn
zhāo
hún

jīng

juàn
(
(

yún
zhāo
hún
jīng
zhōu

yún
zhāo

jīng
)
)

shè
jīng

juàn
(
(


yún

xún


gēng
yīng
bié
yǒu

shè
zhì

dàn
wèi
jiàn

jīng

jiǎ

xiǎn
)
)

yòu

dān
juàn

shè
jīng
zēng
jiàn
sān
běn

shuō
chù
suī
tóng
wén

quán


xúnbìng
shì
rén
zào
(
(

běn
sān
zhǐ
míng
wéi

shè
zuì

bào
yīng
jīng

běn
liǎng
zhǐ

běn

zhǐ

shǎo

)
)
tài

zàn
jīng

juàn

qiū

cáng
jiàn


biàn
jīng

juàn
rén
mín
qiú
yuàn
jīng

juàn
yán
luó
wáng
dōng
tài
shān
jīng

juàn

bǎo
jīng

juàn

lùn
jīng

juàn
jiù

zhòng
shēng
è

jīng

juàn
(
(

yún
jiù

jīng
)
)

guǒ


jīng

juàn

ér


jīng

juàn
shù
rén
wáng
bìng
shù
mín
shòu

jiè
zhèng
xìn
chú
xié
jīng

juàn

jiào


sān
mèi
jīng
èr
juàn

yòu
àn
cháng
fáng
děng
dài


shīyǒu

jīng


bìng

běn
quán
dìng
shí
nán

qiě

cún


(
(
zhuàn

zhě
yuē

jīng

suī


quán
běn
jiàn
suǒ
yǐn
zhě
duō
shì
rén
zào
)
)
èr
bǎi

shí
jiè
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
zhū

bìng
yún
yǒu
liù

zhǒng

xiān
suǒ
chū)
)
juàn
(
(

jīng

yún


nǎi
nán

yǒng
míng
nián
shā
ményáng
zhōu
zuò

làn

míng


zhùwěi
)
)

yòu
àn
liáng
sēng
yòu

suí
fèi
cháng
fáng

táng
dào
xuān

děng

bìng
yúnshí
shā
mén
shì


chū
ér

yán


wèi
xiáng
chūyún


wéi
shì

chū
wéi
shì
wěi
chū


běn

què
quán
dìng
shí
nán

qiě


jīng

zhōng
zǎi
zhī
wěi


wēi


juàn
(
(

jīng

yún
sòng
yuán
jiā
shì
tán


shè
zào
wéi
fǎn
zhèng

kuáng
yào
耀
sēng

yáng
zhōu

jīn
shàng
yǒu
xíng
zhě

zhǐ
míng
ěr
)
)

fán

lùn

juàn

yòu
ā

hán
jīng
xià


shí
liù


bǎi

shí

juàn

suí
kāi
huáng
shí

nián
chì
shā
mén

jīng
děng
suǒ
zhuàn
zhòng
jīng


wěi

jīng

yún

bìng
míng
hào
guāi
zhēn
huò
shǒu
lüè
jīn
yán
ér

shēn
yáo
chèn

huò
chū
lùn
shì
shù
hòu
tuōhuò
yǐn
yīn
yáng

xiōng

huò
míng
shén
guǐ
huò


zhūwěi
wàng
zhuó
rán

jīn


qǐn

jiù
shì
huàn
(
(
rán

jīng

zhōng

suí
yuàn
wǎng
shēng
jīng
yào
shī
jīng
fàn
tiān
shén

jīng
rén
wáng
jīng
bǎo

lái
sān
mèi
jīng
zhàn
chá
jīng
fàn
wǎng
jīng


zhāng

jīng
ān
zhái
shén
zhòu
jīng

jiào
lùn
děng
bìng
biān

wěi
zhě

rán

suí
yuàn
wǎng
shēng
děng
sān
jīng
chū

guàn
dǐng
rén
wáng
děng

jīng
bìng
fān

yǒu
yuán
biān
wéi

wěi
jiāng
wéi
wèi

jīn
biān
zhèng


zhōng

zǎi
)
)
jīn
gāng
cáng
jīng
sān
shí
juàn
(
(
zhōu

huò
yún
sān
shí

juàn
)
)
suí


shuōjīng
èr
juàn
(
(

míngjīng
)
)
bān
ruò

dào
jīng

juàn
(
(

jīng

yún
bān
ruò

jīng
huò

bān
ruò

jīng

shì
sēng


suǒ
sòng
zhě
)
)
zào
tiān

jīng

juàn

[
[

/
/

]
]
yuán
jīng

juàn
wēi
cuì
jīng

juàn
(
(
zhú
tán

lán

zhōng
yǒu

jīng
míng

wèi
jiàn
běn
shí
nán
quán
dìng
qiě
liǎng
cún
zhī
)
)
duò
luò
yōu

sāi
jīng

juàn
(
(
hòu
hàn
zhī
yào

zhōng
yǒu
míng


běn
dìng
qiě

cún
zhī
)
)
yín

jīn
jiǎo


jīng

juàn
(
(
huò
yún
xiào
shùn

yīng
biàn

è

xiū
xíng
jīng
)
)
hòu

jīng

juàn
yīng
xíng


juàn
(
(
huò
yún
yīng

xíng
huò
yǒu
jīng

)
)

kōng
bān
ruò
lùn

juàn

yòu
jīn
gāng
cáng
jīng
xià


shíshí

juàn

suí
rén
shòu
寿
èr
nián
chì
qǐng
xīng
shàn

fān
jīng
shā
mén

xué
shì
děng
gòng

dìng
zhòng
jīng


wěi

jīng
(
(
zhuàn

zhě
yuē

wéi

zhōng

yǒu

guāng
míng


bǎi

shí

yuàn
jīng
sēng
yòu


zhù
yún
chāo
jīng
jīn
bié
shēng

zǎi
wěi

chú
zhī
)
)
zhū

xià
shēng


wáng
jīng
liù
shí
juàn
(
(
xuān

shī
yún


fén

qīn
jiàn

wén
)
)
fāng
guǎng
广
miè
zuì
chéng

jīng
sān
juàn
(
(

yún

tōng
fāng
guǎng
广
chàn
huǐ
miè
zuì
zhuāng
yán
chéng

jīng

zhí
yún

tōng
fāng
guǎng
广
jīng
)
)


jīng
èr
juàn
(
(
xià
juàn
bǎo
míng


shí
wén
duō
yǒu

juàn
liú
xíng


chuán
zhōng


jīng
míng
tóng
wén


shì
rén
zào
)
)
zuì

jué

jīng

juàn

xīn
jīng

juàn
(
(
zhōu

yún

chéng
bān
ruò

xīn
jīng
)
)
chū
jiào
jīng

juàn
(
(

yún
zuì
miào
chū
jiào
jīng

zuì
miào
shēng
dìng
jīng
wén
shì
xiāng

)
)
zuì
bào
jīng

juàn
(
(

zhèng
jīng
zuì
bào
qīng
zhòng
quán

)
)

lún
gōng
yǎng
jīng

juàn

guāng
jīng

juàn
(
(

wén
quán


zhèng
jīng
yún

zhī
huò
zuì
)
)

tián
bào
yīng
jīng

juàn
bǎo
yìn
jīng

juàn
jīu
jìng

bēi
jīng

juàn
(
(
huò
sān
juàn

yún

juàn
)
)

jué
lùn

juàn


jué
zhèng
lùn

juàn
yōu


lùn

juàn
(
(
huò
yún
yōu


jīng
)
)

jué
lùn

juàn
(
(
huò
yún
wéi
shí

jué
lùn
)
)
ā
nán
qǐng
wèn
jiè

lùn

juàn
jiā

wèn
lùn

juàn
(
(
huò
yún
jiā

wèn


lùn
)
)

wēi

qǐng
wèn
lùn

juàn
(
(
huò
yún

wēi

qǐng
wèn
jīng
)
)
bǎo
mán
lùn

juàn
shā

lùn

juàn
(
(
huò
yún
shā

lùn
jīng
)
)
wén
shū
qǐng
wèn
lùn

juàn

yòu


wáng
jīng
xià

èr
shí
èr


shí

juàn


táng
lín

yuán
nián
jīng
shī

西
míng

shā
mén
dào
xuān
suǒ
zhuàn

diǎn

zhōng
wěi
jīng

xuān
yún

zhū
wěi
jīng
lùn
rén
jiān
jīng
cáng
wǎng
wǎng
yǒu
zhī


běn
shàng
duō
dài
jiàn
gēng

(
(
zhuàn

zhě
yuē

diǎn
zhōng

yǒu
jīn
guān
zhǔ
lèi
jīng

juàn

shì

jīng

zhōng
jìng

jīng
shì


zhòng
zǎi
yòu
yǒu
zhàn
chá
jīng

jiào
lùn
bìng
fān
chuán
yǒu

wén


guān
biān
zhī
wéi

jiāng
wéi
wèi


biān
zhèng

wéi
zhōng

zǎi
)
)
zhū

xià
shēng
jīng
èr
shí
juàn
shàn
è
yīn
guǒ
jīng

juàn

sān
shí

pǐn
jīng

juàn
(
(
huò)
)
jiè
zhèng
xìn
xié
jīng

juàn

kōng
dào
shì
fēn
bié
shàn
è


jīng

juàn
lǎo

jiào
rén

yào
xiū
cháng
zhù
jīng

juàn

dào
dìng
xíng
jīng

juàn
(
(
jīn

shì


dìng
xíng
jīng
)
)
jué
dìng
yào
huì
jīng

juàn


xiàng

shān
jīng

juàn
(
(
jīnjīng

zhōng
jīng
wén
tóng
míng

)
)
mǎn

jīng
juàn
xià

juàn

wáng
jīng

juàn
(
(


yún
dēng
dāo

jiě
tuō
dào
gān

yào
liú

quán

lái
zhì
xīn
zào

zhě
chú
fán
nǎo

wáng
jīng

míng
niè
pán
bān
ruò

luó

jīng
)
)
jué

jīng

juàn


jīng

juàn

biàn
xié
zhèng

mén
jīng

juàn

xìng
hǎi
cáng
jīng
èr
juàn
(
(


yún

xìng
hǎi
cáng
zhì
néng
jiě
tuō

xīn
xiāng
jīng
)
)
xīn
wáng


shuō
tóu
tuó
jīng

juàn
xīn
xiàng

jué

jīng

juàn

shēn
jīng

juàn
(
(
jīn

shì
jiù

shēn
mìng
jīng
)
)
shēng

cháng
zhě
suǒ
wèn


guān
xíng
jīng

juàn

tiān
xiōng


rén

tiān
pǐn
jīng

juàn
fǎn
liú
jìn
yuán
jīng

juàn
shī

jiū

luó
suǒ
wèn
jīng

juàn

fāng
guǎng
广

bàng

jīng

juàn
běn
shì
jīng

juàn

liàng
mén
jìng
chú
sān
zhàng
tuó
luó

jīng

juàn
sān
mèi
jīng
tóng
zhòng
wèn
pǐn

juàn
tiān


xiàng
jīng

juàn

chéng

jìn
cáng
jīng

juàn
fàn
tiān
wáng
jīng
èr
juàn


jīng

juàn
(
(
huò
yúnyún
chì

)
)


xià
shān
jīng

juàn
shèng
shuǐ
jīng

juàn


xià
shēng
jiù


è
jīng

juàn


jué
dìng
jīng

juàn
xīn
guān
shì
yīn
jīng

juàn
yán
shòu
寿
jīng

juàn
(
(
huò
yún
yán
nián

shòu
寿
jīng
)
)
yán
luó
wáng
jīng

juàn

mìng
jīng

juàn

suàn
jīng

juàn
(
(

yún


shén

jīng

yún
dào
suàn
shén

jīng

zhōu
wéi

fēn
wéi
sān
jīng
zhě


)
)

zàn
míng


chàn
jīng

juàn
yán
luó
wáng
shuō
miǎn


jīng

juàn

huā
guāng
jīng

juàn
sān

lèi
jié

jìng
jīng

juàn

jiào
jīng

juàn

è
chú
bìng
jīng

juàn


wáng
jīng

juàn
bǎo
dēng
wáng
tài

jīng

juàn
yǒngjiāng
sēng
rěn
jiàn


bìng
shì


jīng

juàn
tiān
gōng
jīng

juàn
zhé
dāo
jīng

juàn
(
(
huò
zuò


)
)

jiè
běn
xíng
jīng

juàn
xiū
shàn
xíng
jīng

juàn

tōng
guǎng
广

jīng

juàn

bēi
hǎi
zhōng
yǒng
chūèr
xíng
jīng

juàn
liú
tàn
jīng

juàn

lái
chéng
dào
jīng

juàn
ā

tuó

jué
zhū

zhòng
guān
shēn
jīng

juàn
shí
wǎng
shēng
ā

tuó

guó
jīng

juàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē

shàng
èr
jīng

qīn
jiàn
běn
dàn
qián
guǎng
广
hòu
lüè

bìng


)
)

cáng
jīng

juàn

cáng
guān
shì
yīn
jīng

juàn
(
(

zhǐ
bàn
)
)
jiù


jié
shāo
sān
zāi

jīng

juàn

chéng

jiǎ
yáng

鹿
jīng

juàn
wén
shàn
shēng
xìn
huí
è
jīng

juàn


xià
shēng
zhēn
bié
zuì

jīng

juàn


ruò
jīng

juànduǒ
jīng

juàn

yào
jīng

juàn


jīng

juàn
qīng
jìng
jīng
jìn

shàng
zhēnqiū
huì

jīng

juàn

chū
zhì

jīng

juàn
(
(
jīn

shì

jīng

zhōng
tiān
gōng
jīng

míng
)
)
tài

chéng
dào
jīng

juàn
héng


yuán
jīng

juàn
bǎo

jīng
juàn
xià

juàn


zhé
luó
hàn
jīng

juàn
jiàng
jīng

juàn

duō
sān
mèi
jīng

juàn

wèn
zuì

yīng
bào
jīng

juàn

jiè
jīng

juàn
xiàn
bào
dāng
shòu
jīng

juàn
guān
yīn

wèi
lùn

juàn
(
(
suí

yǒu
rén
wěi
zào
shì
gāo
wáng
guān
shì
yīn
jīng
)
)

yòu
zhū

xià
shēng
jīng
xià


shí


bǎi

juàn

táng
tiān
hòu
tiān

wàn
suì
yuán
nián

chì
dōng
dōu

shòu


shā
mén
míng
quán
děng

kān
dìng
zhòng
jīng

zhōng
wěi
jīng

zhōu

yún


lái
xiāng
chuán
jiē
yún
wěi
miù

guān

wén
yán
rǒng
jiāo


suī
tōu

shuō
zhī
míng

zhōng

rén
móu
zhī
zhuàng


zhuì
qún
pǐn
wǎng

yóu
shū
tiáo
liè
zhī

shàng
(
(
zhuàn

zhě
yuē


shí
jīng


wěi

jiē
wèi
zēng
zǎi
zhōu


biān
suī
yún

lái
xiāng
chuán
jiē
yún
wěi
miù
ér

bié
xiǎn
chū


zhōng
qiě

zhōu

jiàn
zhī

shàng
)
)
sān
jiējuàn
(
(

diǎn

yún
sān
jiē
bié


juàn
zhě


shì
)
)
shí

duàn
míng

sān
juàn
(
(
cháng
fáng

yún
sān
jiē
bié

sān
juàn
zhě


shì
)
)
gēn


yào

èr
juàn
(
(

zhōu

zhōng
chú

zhī
wài
gēng
yǒu
sān
jiē


èr
juàn
zhě

)
)
sān
shí
liù
zhǒng
duì
miàn

shí
cuò


juàn
(
(
míng

qiē
sān
shí
liù
zhǒng
duì
miàn

shí
cuò
)
)

yòu
sān
jiē

dōu
yǒuchū
shì

juàn
sān
jiē


shì
sān
juàn
sān
jiē

sān
shì
liǎng
juàn
sān
jiē

hòu
shì

juàn
sān
jiē

hòu
zhī
sān
běnshù

chéng
yàn
rén
tōng
xíng


juàn
duì
gēn
qiǎn
shēnxīn


juàn
(
(
shàng
jiā
míng
zhū
jīng
zhōng


)
)
duì
gēn
qiǎn
shēn
tóngjuàn
(
(
tóng
qián
jiā


)
)


zhòng
shēng
fèi
xīng
suǒ
yóu


juàn
(
(
shàng
jiā
míng
zhū
jīng
zhōng
duì
gēn
qiǎn
shēn


)
)
xué
qiú
shàn
zhī
shíxīn


juàn
(
(
míng
shì
jiān

zhuó
è
shì
jiè


è
shí
shí
è
zhòng
shēng


xià
xíngzhǒng


rén
zhōng
wèi
dāng
sān
chéng

rén

zhū

chéng
jīng
lùn
xué
qiú
shàn
zhī
shí
xuéxīn

juàn
)
)
guǎng
广
míng

jiè
zhòng
shēng
gēnjuàn
(
(
guǎng
广
míng

jiè
zhòng
shēng
gēn

shàng
xià

xíng
qiǎn
shēn

)
)
lüè
míng

jiè
zhòng
shēng
gēnjuàn
(
(
lüè
míng

jiè
zhòng
shēng
gēn

shàng
xià

xíng
qiǎn
shēn

)
)
shì
jiān
chū
shì
jiān
liǎng
jiē
rénxīn


juàn
(
(
míng
zhū

chéng
xiū
duō
luó

shì
jiān
chū
shì
jiān
liǎng
jiē
rénxīn
tóng


)
)
shì
jiān
shí
zhǒng
è


rén
huí
xīn

dào


juàn
(
(
míng
shí
zhǒng
è


rén

zuì
è
rén
huí
xīn

dào
zhě
duàn
è
xiū
shàn


)
)
xíng
xíng
tóngjuàn
(
(
míng
shì
jiān
chū
shì
jiān
rén
xíng
xíng
tóng


)
)
dāng
gēn

suǒ
xíng


juàn
(
(
míng

miè


èr

bǎi
nián

hòu

qiē
zuì

diān
dǎo
zuì

xié
jiàn
zuì

è
zhòng
shēng
dāng
gēn

suǒ
xíng

)
)
míng
shàn
rén
è
rén
duō
shǎo


juàn
(
(
míng

miè


qiān

bǎi
nián

hòu
shàn
rén
è
rén
duō
)
)
jiùmíng

qiēqiē
liù
shī
wài
dào

èr
juàn
(
(
jiù

qiēmíng

qiē


liù
shī
wài
dào

tóng

)
)
míng

chéng

jìn
cáng


juàn
míng
zhū
jīng
zhōng

yuàn


juàn
lüè

yuàn


juàn
míng
rén
qíng
xíng


juàn

zhòng
zhì


juàn
jìng
sān
bǎo


juàn
(
(
míng
zhū
jīng
zhōng
duì
gēn

xíng
qiǎn
shēn
jìng
sān
bǎo

)
)
duì
gēn

xíng


juàn
(
(
míng

qiē
zhòng
shēng
duì
gēn
shàng
xià

xíngyǒu

duàn
)
)
tóu
tuó

shí


juàn
(
(

zhū
jīng
lùn
lüè
chāo
tóu
tuó

shí

)
)
míng

shí

mén


juàn
zhū
jīng
yào

èr
juàn
shí
lúnmíng
èr
juàn
(
(

fāng
guǎng
广
shí
lún
jīng
xuémíng
)
)
shí
lún
lüè
chāo

juàn
(
(

fāng
guǎng
广
shí
lún
jīnglüè
chāo
chū
)
)


yuè
cáng
fēnmíng

juàn
(
(


yuè
cáng
fēn
jīng
míng
xiàng

zhōng
yào
xíng

rén


lüè
chāomíng
)
)


yuè
cáng
fēn
chāo

juàn
(
(


yuè
cáng
fēn
jīng
míng
xiàng

zhōng
yào
xíng

rén


lüè
chāo
chū
)
)
yuè
dēng
jīng
yào
lüè

juàn
jiā


cáng
chāo

juàn
(
(
míng

qiē
chū
jiā
rén

zuì
è
chū
jiā
rén
duàn
è
xiū
shàn


jiā


cáng
jīng
shuō
)
)
guǎng
广

jiē

míng

juàn
(
(
guān
yào
wáng
yào
shàng


jīng

míng

juàn
)
)
lüè

jiē

míng

juàn
(
(

shàng
sān
jiē

děng

zhōng
duō

rén
guǎng
广
jiǎo
zhù
)
)

yòu
sān
jiē


zǒng
sān
shíshí

juàn

suí
zhēn


shā
mén
xìn
xíng
zhuàn
(
(
cháng
fáng

yún
zǒng
sān
shí

juàn

diǎn

yún
dōu

shí
juàn

zhōu
wěi

dàn
zǎi
èr
shí
èr

èr
shí
jiǔ
juàn
bìng
shōu

jìn

sān
jiē
xīng
jiào
bēi
yún

shí

juàn
ér

bié
liè

juàn
piān

jīn

sōu
kuò

jiàn

shàng
)
)

xìn
xíng
suǒ
zhuàn
suī
yǐn
jīng
wén
jiē
dǎng

piān
jiàn
wàng
shēng
chuān
穿
záo


guāi
fǎn
shèng
zhǐ

mào
zhēn
zōng

kāi
huáng
èr
shí
nián
yǒu
chì
jìn
duàn

tīng
chuán
xíng

érzhòng
màn
yán

guǎng
广

tóng

xiāng
dǎng
péng
yuán
fán
duō
(
(


xìn
xíng
wéi
jiào
zhǔ
bié
xíngtóng
tiān
shòu

xié
sān
bǎo
)
)
suí
wén
suī
duàn
liú
xíng

néng


gēn
běn


táng
tiān
hòu
zhèng
shèng
zhī
yuán
yǒu
zhì
lìng
dìng
wěi
jīng

qiǎn
sòng

qián
jiàn
jiào
mén

wéi
bèi


bié
chèn

duān


shì
wěizhī
xiàn

yòu
zhǔn
tiān
hòu
shèng

èr
nián
chì


yǒu
xué
sān
jiē
zhě
wéi


shí

cháng
zhāi
jué

chí
jiè
zuò
chán


wài
zhé
xíng
jiē
shì
wéi

dài


kāi
yuán
shén

huáng


shèng

guāng
bèi

qià

yuán

shèng


tiān

yōu

zhú

zhī

fǎn
zhēn
gòu
wàng
chū
zhì
duàn
zhī

kāi
yuán
shí
sān
nián

chǒu
suì
liù
yuè
sān

chì
zhū

sān
jiē
yuàn
bìng
lìng
chú


zhàng

shǐ
使


yuàn
xiāng
tōng
zhòng
sēng
cuòbié
zhù

suǒ
xíngjìn
duàn
chú
huǐ

ruò
gāng
wéi
zòng

xíng
huà
yòu
rén

ér

jiū
zhě

huán


xìng
chéng
míng
zhǐ
shǐ
使

wǎng
fēi


gǎn
wàng
biān
zài

zhèng


bìng
cóng
kān
xiāo

shì
jiāng
lái
(
(

guǎng
广
lüè

jiē
dàn

jīng

chū
suī
shì
xìn
xíng


zhī
shù
míng
zhì
chú
fèi

gǎn
zhé
cún

zǎi


)
)


yǒu
liùyīng
zhī
jīng

juàn
(
(
yòu

jīng

fáng

zhōng
yǒu
)
)
liù
tōng

ài
liù
gēn
jìng


mén
jīng

juàn
(
(
yòu

jīng

fáng

zhōng
yǒu
)
)

yòu
èr

èr
juàn

liáng
sēng
yòu

yún
shí

qiū
shì

yuàn

chāo

jīng

suǒ
chū

suī
hóng
jīngwěi
zào

rán


míng
hào

bié
chéng

juàn


hòu
dài

luàn

míng
zhù


(
(
cháng
fáng

yún
shì
jiē
gòng
yǐn
yòng
wéi

jīng


zǎi
chuán
hòu

shí
yuán
xìng
tóng
jiàn
zuì
)
)

suǒ
zhì
míng
shù
jīng

juàn

yòujuàn

liáng
sēng
yòu

yún
shí

qiū
shì
wáng
zōng
suǒ
zhuàn

chāo

zhòng
jīng
yǒu

shù
lín

dàn

chèn

zhì


luàn
míng
shí

zhù


(
(
cháng
fáng

yún
shǒu

jīng
míng
biān
fēi
zhèng
jīng
shì
suǒ

huò
)
)
jiè
guǒ
zhuāng
yán
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

yǒu

zhāng
sòng
)
)

yòujuàn

suí
fān
jīng
xué
shì
fèi
cháng
fáng

yún

xiāodài
yǒng
míng

nián
cháng
shì

jié
cǎi
jīng

zhuàn
(
(
zhuàn

zhě
yuē
cǎi

wéi
sòng

tóng
wéi
zào

bié

jīng
míng
kǒng
làn

shèng
diǎn
suí
rén
shòu
寿zhōu

biān
zài
wéi
zhōng
jīn

tóng

biān

wéi

)
)
chāo
huá
yán
jīng

shí

juàn
(
(
cháng
fáng

yún
shí
sān
juàn
)
)
chāo
fāng
děng


jīng

shí
èr
juàn
chāojīng

shí
èr
juàn
(
(
cháng
fáng

yún
chāo

chí
)
)
chāojīng
sān
shí

juàn
(
(
cháng
fáng

yún
chāo
bǎi

)
)
chāo
ā
chà

jīng

juàn
(
(
rén
shòu
寿

yún
shí

juàn
)
)
chāo
jìng

sān
mèi
jīng

juàn
(
(
rén
shòu
寿

yún
sān
juàn
)
)
chāo
jīng
sān
juàn
chāo
tāi
jīng
sān
juàn
chāo
yāng
jué

luó
jīng
èr
juàn
chāo
bào
ēn
jīng
èr
juàn
chāo
tóu
tuó
èr
juàn
(
(
chāo

zhōng
shì
cháng
fáng

yún
chāo

tóu
tuó
shì
jīng
)
)
chāo


jīng
èr
juàn
chāo

huá
yào
wáng
pǐn

juàn
chāo
wéi

suǒ
shuō

guó
pǐn

juàn
chāo
wéi

fāng
biàn
便
pǐn

juàn
chāo
wéi

wèn

pǐn

juàn
(
(

diǎn

zhōng

guó
fāng
biàn
便
wèn

sān
pǐn
gòng
èr
juàn
)
)
chāo
ān
bān
shǒu

jīng

juàn
chāo


běn

jīng

juàn
chāo


běn

yuàn
xíng
pǐn

juàn
chāo


jīng
yào
shù

juàn
chāo


sān
mèi
jīng

juàn
chāo
zhào
míng
sān
mèishì
jīng

juàn
chāo
zhū

yào

jīng

juàn
chāo

chéng
fāng
děng
yào
huì
jīng

juàn
chāo

xián
guān
chàn
huǐ


juàn
chāo

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
jīng

juàn
chāo
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng

juàn
chāo
ā

tán


xíng
jīng

juàn
chāo
zhū


xíng
jīng

juàn
chāo

wéi
dào
jīng

juàn
chāo
fēn
bié
jīng

juàn
chāo

guāng
tài

jīng

juàn
chāo

huà

qiū
jīng

juàn
chāo
yōu

sāi
shòu
jiè
pǐn

juàn
chāo
yōu

sāi
shòu
jiè


juàn
chāo
pín

wéi
guó
wáng

rén
jīng

juàn

liáng
sēng
yòu

yún

cóng
huá
yán
jīng
zhì
pín

wéi
guó
wáng

rén
jīng

fán
sān
shí
liù


bìng

jìng
líng
wén
xuān
wáng
suǒ
chāo
fán
chāo

zài

shàng
zhě

jiē
wén
xuān
suǒ
chāo

chāo
miào

lián
huá
jīng

shí
jiǔ
juàn
chāo
ā

tán


shā

shí
jiǔ
juàn
chāo
wéi

jīng
èr
shí
liù
juàn
chāo


jué
dìng
yào
xíng
jīng
shí
juàn
(
(

yún
jìng
xíng
yōu

sāi
jīng

jīng

yún


jué
dìng
jīng
)
)
chāo
chéng
shí
lùn
jiǔ
juàn
(
(
cháng
fáng

yún

juàn
)
)

yòu
chéng
shí
lùn

liáng
sēng
yòu

yún

yǒng
míng

nián
wén
xuān
wáng

qǐng
dìng
lín
shàng

shì
sēng
róu
xiǎo
zhuāng
yán

shì
huì

děnghóng

gòng
chāo
chū
chāo
shēng
mán
jīng

juàn


huá
jīng
xià
liù

cháng
fáng

yún
shì
wén
xuān
chāo
chū
chāo
wéi

shè
shēn
jīng
liù
juàn
(
(
rén
shòu
寿

yún
sān
juàn
)
)


shàng

jīng


diǎn

yún

shì
wén
xuān
suǒ
chāo

yòu
huá
yán
jīng
xià


shí
sān

èr
bǎi
jiǔ
shí

juàn

kān
jiāo
qún

bìng
shì
nánjìng
líng
wén
xuān
wáng
xiāo

liáng
suǒ
chāo
(
(
cháng
fáng

yún
wáng
ài
hǎo

xún
gōng


zhuàn
jiǎn
wàngwèi
chuán
xíng
hòu
dài
xué
rén
xiāng
zhǒng
chāo

shì
rén
cān

huò
luàn
zhèng
wén


běn
gāng
shù
zhī
yóu
wěi
dàn
shàng

chāo

zhě

shì

liú
lèi


xún
shǐ


bié

diǎn

yún


běn
jīng

chāo
xiǎn
bié
lìng
hòu
xún
zhě
zhī
yǒu
suǒ
yīn
rán
fēng
wèi

tōng


qiè

jiē
měng

zhī
fán

kǎo
xìng

zhī
shū

yǒu
dào
cún
yān

fēi

wàng
ér
sēng
yòu
cháng
fáng
děng
zhū

bìng
zhù

jīng


kǒng
shè
jiāoshī
běn


)
)
jìng

sān
mèi
chāo

juàn

jīng

chāo

juàn
běn

chāo
jīng

juàn
shǎn
chāo
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
jiù

suǒ
zǎi
)
)

bǎi
fàn

jīng
chāo

juàn
(
(
yòu
yún
jiù

suǒ
zǎi
)
)

hǎi
shēn
yǎn
chāo
jīng

juàn
(
(
yòu
yún
shàng
liù
jīng
bìng
shì
jiù
chāo
)
)

yuàn
jīng

bǎi

shí
jiǔ
juàn
(
(
yòu
yún


jīng
jìn
dài
chāo

cuō
zhuàn
qún
jīng

lèi
xiāng
cóng
suī

hào

yuàn
jīng

chāo
shù
)
)

yòu
cóng


liù

xià


shíbǎi

juàn

bìng
míng
làn
zhēn
jīng
wén

zēng
jiǎn

huò

róu


bié

míng


ruò
cóng
zhèng
shōu
kǒng

shí

làn

ruò


wéi
wěi
ér
tuī
běn
yǒu
píng

jìn
tuì
退
èr

shí
nán
quán
dìng

qiě

jiù

biān
zhī
wěi


hòu
xué
xún
lǎn
xìng
xiáng

shī
ěr