心经讲解网
心经讲解网
开元释教录原文 开元释教录译文 开元释教录注音 开元释教录经典 开元释教录视频
主页/ 开元释教录注音/ 文章正文

开元释教录第十九卷(注音)

导读:庚午岁西崇福寺沙门智升撰  合大小乘经律论及圣贤集传见入藏者。总一千七十六部。合五千四十八卷。成四百八十帙...

开元释教录第十九卷(注音)

kāi
yuán
shì
jiào


shí
jiǔ
juàn
(
(

cáng

shàng
)
)

gēng

suì

西
chóng


shā
mén
zhì
shēng
zhuànxiǎo
chéng
jīng

lùn

shèng
xián

chuán
jiàn

cáng
zhě

zǒng

qiān

shí
liù
qiān

shí

juàn

chéng

bǎi

shí
zhì


chéng

cáng

shàng
(
(

chéng
jīng

lùn
zǒng
liù
bǎi
sān
shí


èr
qiān

bǎi

shí

juàn
èr
bǎi

shí

zhì

zhí
liè
jīng
míng

biāo
zhǐ
shù


guǎng
广

)
)


chéng
jīng

bǎi

shí


èr
qiān

bǎi

shí
sān
juàn
èr
bǎi
sān
zhì


chéng

èr
shí
liù


shí

juàn

zhì


chéng
lùn
jiǔ
shíbǎi

shí

juàn

shí
zhì


chéng
jīng
zhòng
dān


sān
bǎi

shí
qiān

bǎi

shí
juàn


bǎi

shí
jiǔ
zhì

bān
ruò

luó

duō
jīng
liù
bǎi
juàn
(
(
shí
liù
huì
shuō
liù
shí
zhì
)
)

wàn

bǎi

shí

zhǐ
fàng
guāng
bān
ruò

luó

jīng
sān
shí
juàn
(
(

yún
fàng
guāng


bān
ruò
jīng
sān
zhì
huò
èr
zhì

yún


bān
ruò
fàng
guāng
)
)

bǎi
liù
shí
liù
zhǐ


bān
ruò

luó

jīng

shí
juàn
(
(

míng

pǐn
bān
ruò
jīng
sēng
yòu

yún
xīn

pǐn
huò
èr
shí

juàn
huò
èr
shí

juàn
sān
shí
juàn
)
)
liù
bǎi
èr
shí
sān
zhǐ
guāng
zàn
bān
ruò

luó

jīng
shí

juàn
(
(

yún
guāng
zàn


bān
ruò
jīng
huò
shí
juàn
)
)
èr
bǎi
èr
shí

zhǐ


bān
ruò

luó

chāo
jīng

juàn
(
(
huò

chāo


míng
cháng
ān
pǐn
jīng

míngpǐn
jīng
huò

juàn
)
)
jiǔ
shí
zhǐ

shàng
èr
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì
dào
xíng
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(

zhì

yún


bān
ruò

luó

dào
xíng
jīng
huò

juàn

yún
bān
ruò
dào
xíng
pǐn
jīng
)
)

bǎi

shí
zhǐ
xiǎo
pǐn
bān
ruò

luó

jīng
shí
juàn
(
(

yún


bān
ruò

luó

jīng

xiǎo
pǐn


zhì
)
)

bǎi

shí
zhǐ

míngjīng

juàn
(
(

zhí
míng

míng

jīng
huò
liù
juàn
)
)
jiǔ
shí

zhǐ
shēng
tiān
wáng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

bǎi
èr
shí

zhǐ
)
)

shàng
èr
jīng
shí

juàn
tóng
zhì
wén
shū
shī

suǒ
shuō


bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
wén
shū
bān
ruò

luó

jīng
huò

juàn
èr
shí

zhǐ
)
)
wén
shū
shī

suǒ
shuō
bān
ruò

luó

jīng

juàn
èr
shí
zhǐ

shǒushàng
qīng
jìng
fēn
wèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng
jué
liǎo
zhū


huàn
huà
sān
mèi
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
shè
wèi
guó)
)

shí
èr
zhǐ
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(
èr

)
)

shí

zhǐ
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn
(
(

shù
lín

sān

)
)

shí

zhǐ
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(
shì
luó
)
)

shí
jiǔ
zhǐ
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng

juàn
(
(
míng
chèn
chéng
zhàn
shēng
lín)
)

shí
èr
zhǐ
shí
xiāng
bān
ruò

luó

jīng

juàn

zhǐ
rén
wáng

guó
bān
ruò

luó

jīng
èr
juàn
(
(

yún
rén
wáng
bān
ruò
jīng
huò

juàn
)
)
èr
shí

zhǐ


bān
ruò

luó


míng
zhòu
jīng

juàn
(
(

yúnmíng
zhòu
jīng
)
)

zhǐ
bān
ruò

luó

duō
xīn
jīng

juàn
(
(

yún
bān
ruò
xīn
jīng
)
)

zhǐ

shàng
shí
èr
jīng
shí

juàn
tóng
zhì

bǎo

jīng

bǎi
èr
shí
juàn
(
(

shí
jiǔ
huì
shuō

chéng


shí
èr
zhì

qiān
jiǔ
bǎi
jiǔ
shí

zhǐ
)
)

fāng
guǎng
广
sān
jiè
jīng
sān
juàn

shí
liù
zhǐ

liàng
qīng
jìng
píng
děng
jué
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún

liàng
qīng
jìng
jīng
huò

juàn
)
)
liù
shí

zhǐ
ā

tuó
jīng
èr
juàn
(
(
shàng
juàn

yún

shuō
zhū

ā

tuó
sān

sān


lóu

tán
guò

rén
dào
jīng

míng

liàng
shòu
寿
jīng
)
)

shí

zhǐ

liàng
shòu
寿
jīng
èr
juàn
sān
shí
jiǔ
zhǐ

shàng

jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
ā
chù

guó
jīng
èr
juàn
(
(

míng
ā
chù

chà
zhū


xué
chéng
pǐn
jīng
)
)

shí
zhǐ

chéng
shí

jīng

juàn
(
(

zhù
wáng
shè
chéng
zhě
)
)
èr
shí
zhǐ

mén
pǐn
jīng

juàn
(
(

yún

mén
jīng
)
)
èr
shí
èr
zhǐ
bāo
tāi
jīng

juàn
(
(

míng
bāo
tāi
shòu
shēn
jīng
)
)

shí

zhǐ
wén
shū
shīyán
jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
yán
jìng


jīng

jīng
zhí
yún


yán
jìng
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ

jìng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
èr
shí

zhǐ

shàng
liù
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì

jiā
luó
yuè
wèn


xíng
jīng

juàn
(
(
huò
yún

jiā
cháng
zhě
wèn

jiā


xíng
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
huàn
shì
rén
xián
jīng

juàn
(
(
huò
yún
rén
xián
huàn
shì
jīng
)
)

shí

zhǐ
jué
dìng


jīng

juàn
(
(

míng

huài

qiē
xīn
shí
)
)

shí

zhǐ

jué
jìng
xīn
jīng
èr
juàn
èr
shí

zhǐ
yōu
tián
wáng
jīng

juàn

zhǐjīng

juàn
(
(
yǒu
jiā
yún


jīng
)
)

zhǐ

jīng

juàn
jiǔ
zhǐ
ā

shì
wáng

ā
shùjīng

juàn
(
(

míng
ā

shì

jīng

zhí
míng
ā
shù

jīng
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

gòu
shī

jīng

juàn
èr
shí
sān
zhǐ

shàng
jiǔ
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


gòu

jīng

juàn
(
(

míng
lùn

biàn
cái

mén
huò
yún

gòu

jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
wén
shū
shī

suǒ
shuō
jìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
yǒu

běn
nǎi
shì
wěi
jīng

xìng
hǎi
cáng

wéi
wén
shū
suǒ
shuō
yīng
shěn
guān

)
)
èr
shí

zhǐ

huàn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
huò

juàn
)
)

shí

zhǐ
shèng
shàn
zhù

tiān

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(
huò

juàn

shí

zhǐ
)
)
tài

shuā

jīng

juàn

zhǐxiāo
jīng

juàn
(
(
huò
yún

xiāo
)
)

zhǐ

shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
huì
shàng


wèn

shàn
quán
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
huò
zhí
yún

shàn
quán
jīng
huò
yún
fāng
biàn
便
suǒjīng
huò
yún
huì
shàng


jīng
huò
yún
shàn
quán
fāng
biàn
便
jīng
)
)
sān
shí
èr
zhǐ

chéng
xiǎn
shí
jīng
èr
juàn
èr
shí

zhǐ

chéng
fāng
děng
yào
huì
jīng

juàn

zhǐ
suǒ
wèn
běn
yuàn
jīng

juàn
(
(
huò

suǒ
wèn


yún


běn
yuàn
jīng

míng


nán
jīng
)
)

zhǐ

bǎo
jīng

juàn
(
(

míng

pǐn


shuō
bān
ruò
jīng

míng

bǎo

jīng

míng


yǎn
bǎo
yán
jīng
)
)

shí
liù
zhǐ


yǎn
bǎo
yán
jīng

juàn
(
(

míng

jiā

pǐn
)
)
èr
shí
zhǐ
shēng
mán
shī

hǒu

chéng

fāng
biàn
便
fāng
guǎng
广
jīng

juàn
(
(

zhí
míng
shēng
mán
jīng
huò
èr
juàn
)
)
shí
jiǔ
zhǐ


suō
wèn
jīng
èr
juàn
sān
shí

zhǐ

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì

fāng
děng


jīng
sān
shí
juàn
(
(
sān
zhì
huò
èr
shí
jiǔ
juàn
huò
sān
shí

juàn
huò
sān
shí
èr
juàn
huò

shí
juàn
)
)
liù
bǎi
èr
shí

zhǐ

fāng
děngcáng
jīng
shí
juàn
(
(

zhì

yún

chéng

fāng
děng

cáng
fēn
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
)
)
èr
bǎi
liù
zhǐ


yuè
cáng
jīng
shí
juàn
(
(

zhì

yún


jīng
yuè
cáng
fēn

shí
èr
huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
)
)
èr
bǎi

shí
jiǔ
zhǐ

chéngcáng
shí
lún
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi
liù
shí

zhǐ

fāng
guǎng
广
shí
lún
jīng

juàn

bǎi
jiǔ
zhǐ
cáng
jīng
sān
juàn
(
(


yún

chéng


jīng


cáng
fēn

shí

huò
èr
juàn
)
)
sān
shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí

juàn
tóng
zhì

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(

míng

kōng
cáng
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ

kōng
cáng


shén
zhòu
jīng

juàn

shí

zhǐ

kōng
yùn


jīng
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
guān

kōng
cáng


jīng

juàn
(
(

míng

kōng
cáng
guān
jīng
huò

guān

)
)
sān
zhǐ


niàn

sān
mèi
jīng
liù
juàn
(
(
huò
huò

juàn
)
)
jiǔ
shí

zhǐ

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì

fāng
děng
niàn

sān
mèi
jīng
shí
juàn
(
(

yún

fāng
děng


jīng


niàn

sān
mèi
fēn

zhì
)
)

bǎi
sān
shí

zhǐ
bān
zhōu
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(

míng
shí
fāng
xiàn
zài


zài
qián

dìng
jīng
huò
yún

bān
zhōu
sān
mèi
jīng
huò
èr
juàn
)
)

shí
zhǐ

bēi


jīng

juàn
(
(

yún


ān

yún


tuó


jīng
)
)

shí

zhǐ

fāng
děng


xián

jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn

yún

fāng
děng


jīng
xián

fēn

yún
xiánjīng

zhí
yún
xián

jīng
)
)

shí
èr
zhǐ

shàng
sān
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
ā
chà

jīng

juàn
(
(
jìn
yuē

jìn

huò

juàn
huò

juàn
huò
yún
ā
chàjīng
)
)
jiǔ
shí
èr
zhǐ

jìnjīng
liù
juàn
(
(
chū

yún


jīng
zhōng

jìn

suǒ
shuō


jìn

pǐn

èr
shí
èr

yún
ā
chà

jīng
huò
zhí
yún

jìn

jīng
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
wáng
jīng
èr
juàn
(
(
huò
)
)
sān
shí

zhǐ

āi
jīng

juàn
(
(
huò
yún

lái

āi
jīng
huò
liù
juàn
huò

juàn
)
)

bǎi

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bǎo

suǒ
wèn
jīng
sān
juàn
(
(
huò
zhí
yún
bǎo

jīng

yún
bǎo

wèn
huì
jīng

yún
bǎo

sān
mèi
jīng
huò

juàn
)
)
liù
shí

zhǐ

yán
tóng

jīng
èr
juàn
(
(
huò
yún

yán


jīng
huò

juàn
)
)

shí

zhǐ

zài
wáng


jīng
èr
juàn
(
(
huò
)
)
sān
shí

zhǐ
duó
xùn
wáng
wèn
jīng
èr
juàn

shí

zhǐ

shàng

jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì
bǎo
xīng
tuó
luó

jīng
shí
juàn
(
(
huò

juàn

zhì
)
)

bǎi
sān
shí
sān
zhǐ

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
liù
shí
juàn
(
(

huì
shuō
jiù

liù
zhì
huò

shí
juàn
)
)

qiān

shí
jiǔ
zhǐ

fāng
guǎng
广

huā
yán
jīng

shí
juàn
(
(
jiǔ
huì
shuō
xīn


zhì
)
)

qiān
sān
bǎi
èr
shí
jiǔ
zhǐ
xìn


yìn

mén
jīng

juàn
jiǔ
shí

zhǐ

zhū

jìng
jiè
zhì
guāng
yán
jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

shí

zhǐ

huā
yán


lái

zhìjìng
jiè
jīng
èr
juàn
èr
shí
èr
zhǐ

fāng
guǎng
广


lái
zhì
jīng

juàn

shí

zhǐ

fāng
guǎng
广

huá
yán
jīng
jìng
jiè
fēn

juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

shí
èr
zhǐ

fāng
guǎng
广

láijìng
jiè
jīng

juàn

shí

zhǐ

chéng
jīn
gāng

zhū


xiū
xíng
fēn

juàn
(
(

míng
jīn
gāng
mán


jiā
xíng
pǐn
)
)

shí

zhǐ

fāng
guǎng
广

huā
yán
jīng
xiū

fēn

juàn
(
(

zhǐ
)
)

shàng

jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì

fāng
guǎng
广

xián
suǒ
shuō
jīng

juàn
(
(
bié
yǒu

běn
xiàng
sān
shí
zhǐ
fēi
shì
běn
jīng
yīng

jiǎn

)
)

zhǐ
zhuāng
yán


xīn
jīng

juàn

zhǐ

fāng
guǎng
广


shí

jīng

juàn

zhǐ
dōu
shā
jīng

juàn

zhǐ


běn

jīng

juàn
(
(

zhí
míng
běn

jīng

míng
jìng
xíng
pǐn
jīng
)
)

shí
èr
zhǐ
zhū


qiú

běn

jīng

juàn
(
(
huò

zhū

)
)

shí

zhǐ


shí
zhù
xíng
dào
pǐn

juàn
(
(

zhí
yún


shí
zhù
)
)

zhǐ


shí
zhù
jīng

juàn

zhǐ
jiàn
bèi

qiē
zhì

jīng

juàn
(
(
huò
shí
juàn

míng
shí
zhù
yòu
míng

huì
guāng
sān
mèi
)
)

bǎi

zhǐ

shàng
jiǔ
jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
shí
zhù
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
)
)
jiǔ
shí

zhǐ
děngsuǒ
wèn
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn

míng

xián


dìng

huò
zhí
yún
děngjīng
)
)

shí
èr
zhǐ
xiǎn

biān


gōng

jīng

juàn
èr
zhǐ

lái
xīng
xiǎn
jīng

juàn
(
(

míng
xīng
xiǎn

huàn
jīng
)
)
liù
shí
liù
zhǐ

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì

shì
pǐn
jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

pǐn

)
)

bǎi
èr
shí
zhǐ
luó


jīng
sān
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

shí
èr
zhǐ

fāng
guǎng
广

huā
yán
jīngjiè
pǐn

juàn
(
(
huò)
)

zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

bān
niè
pán
jīng

shí
juàn
(
(
huò
sān
shí
liù
juàn

zhì
)
)

bǎi
sān
shí
zhǐ

bān
niè
pán
jīng
hòufēn
èr
juàn
(
(

yún

wéi
fēn

yún
hòu
fēn
)
)
sān
shí
jiǔ
zhǐ

bān

huán
jīng
liù
juàn
(
(

yún
fāng
děng

bān

huán
jīng
huò

juàn

bǎi

shí

zhǐ
)
)

shàng
èr
jīng

juàn
tóng
zhì
fāng
děng
bān

huán
jīng
èr
juàn
(
(

míng

bān

huán
jīng
huò
sān
juàn

shí

zhǐ
)
)

tóng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò

sān
mèi

)
)

shí

zhǐ

bēi
jīng

juàn

shí

zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
fāng
guǎng
广

zhuāng
yán
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
shén
tōng
yóu

huò
yún

fāng
guǎng
广
)
)
èr
bǎi

shí

zhǐ

yào
jīng

juàn
(
(

míng
fāng
děng
běn

)
)

bǎi

shí
sān
zhǐ

shàng
èr
jīng
èr
shí
juàn
liǎng
zhì

huā
sān
mèi
jīng

juàn

shí

zhǐ

liàng

jīng

juàn

shí

zhǐ

tán
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(
jiù

yún

yún
fēn
tuó

jīng

zhí
yún
fēn
tuó

jīng
)
)
sān
zhǐ
miào

lián
huā
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
èr
shí

pǐn
sēng
yòu

yún
xīn

huā
jīng

bǎi

shí
èr
zhǐ
)
)

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
zhèng

huā
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
fāng
děng
zhèng

huā
huò

juàn

zhì
)
)

bǎi
jiǔ
shí
zhǐ
tiān
pǐn
miào

lián
huā
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
bǎo

tiān
shòu
lián
wéi

pǐn
huò

juàn
)
)

bǎi

shí

zhǐ
wéi

jié
suǒ
shuō
jīng
sān
juàn
(
(

míng
jiě
tuō
huò
zhí
yún
wéi

jié
jīng
sēng
yòu

yún
xīn
wéi

jié
jīng
)
)
liù
shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
wéi

jié
jīng
èr
juàn
(
(
wéi

jié
shuō
mén
zhī
chèn

míng
dào
mén
sān
mèi
jīng
huò
sān
juàn
)
)

shí

zhǐ
shuō

gòu
chèn
jīng
liù
juàn
jiǔ
shí

zhǐ

fāng
děng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(

míng
wéi

jié

wèn
jīng

míng
shàn

tóng

jīng

zhí
yún
dǐng
wáng
jīng
)
)
èr
shí
zhǐ

chéng
dǐng
wáng
jīng

juàn
(
(

yún
wéi

zhòu
jīng
)
)

shí
liù
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shàn

tóng

jīng
èr
juàn
èr
shí

zhǐ

bēi
fēn
tuó

jīng

juàn
(
(

yún

chéng
bēi
fēn
tuó

jīng

bǎi
liù
shí

zhǐ
)
)

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bēi
huá
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi
jiǔ
shí
jiǔ
zhǐ
jīn
guāng
míng
zuì
shēng
wáng
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi

shí
jiǔ
zhǐ


jīn
guāng
míng
jīng

juàn
(
(
èr
shí

pǐn
)
)

bǎi
èr
shí
zhǐ
dùn
zhēn
tuó
luó
suǒ
wèn
jīng
èr
juàn
(
(
chū
yún
dùn
zhēn
tuó
luó
suǒ
wèn
bǎo

lái
sān
mèi
jīng
huò
yún
dùn
zhēn
tuó
luó

wáng
jīng
huò
sān
juàn
)
)

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

shù
jǐn

luó
wáng
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

míng
shuō
pǐn
huò
yún

shù
jǐn

luó
jīng
)
)
liù
shí

zhǐ

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng
èr
juàn
(
(

yún

shēng
dāo

tiān
pǐn
jīng
huò
sān
juàn
)
)
sān
shí

zhǐ
dào
shénbiàn
huà
jīng

juàn
(
(

míng

dào
shén

jīng
huò
èr
juàn
huò

juàn
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
bǎo

jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi

shí

zhǐ
bǎo
yún
jīng

juàn

bǎi
èr
zhǐ
ā
weí
yuè
zhì
zhē
jīng
sān
juàn
(
(
huò

zhē

huò

juàn
)
)
liù
shí
liù
zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì

tuì
退
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(

míng

tuì
退
zhuǎn
jīng
)
)

shí
sān
zhǐ
guǎng
广

yán
jìng

tuì
退
zhuǎn

lún
jīng

juàn
(
(
huò
liù
juàn
huò
zhí
yún
guǎng
广

yán
jìng
jīng

zhí
yún

tuì
退
zhuǎn

lún
jīng
)
)

shí

zhǐ


dìng

yìn
jīng

juàn
(
(
huò


dìng

dìng

yìn
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ

dìng

dìng
yìn
jīng

juàn

shí
liù
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
děng

zhòng

sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
huò

sān
mèi

huò
zhí
yún
děng

jīng
)
)

shí
zhǐ


qiē


sān
mèi
jīng
sān
juàn

shí
zhǐ
chí
xīn
fàn
tiān
jīng

juàn
(
(

yún
chí
xīn
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng

míng
zhuāng
yán


jīng
yòu
míng
děng

zhū

jīng
fán
shí

pǐn
huò
liù
juàn
)
)
jiǔ
shí

zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


jīng
sēng
yòu

yúnjīng
)
)

shí
sān
zhǐ
shēng

weí
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng
liù
juàn

bǎi

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
chí
rén


jīng

juàn
(
(
chū
yún
chí
rén


suǒ
wèn
yīn
zhǒng
zhū


liǎo
dào
huì
jīng
huò
sān
juàn
)
)

shí

zhǐ
chí
shì
jīng

juàn
(
(

míng

yìn
jīng
huò
sān
juàn
)
)

shí

zhǐ

zhū
fāng
děng
xué
jīng

juàn
(
(
tiān
zhúyuē
sēng
jiā
huò

xué

)
)

shí

zhǐ

chéng
fāng
guǎng
广
zǒng
chí
jīng

juàn
(
(
huò

chéng

)
)

shí

zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
wén
shū
shī

xiàn
bǎo
cáng
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
huò

xiàn

huò
zhí
yún
bǎo
cáng
jīng
)
)

shí
èr
zhǐ

fāng
guǎng
广
bǎo
qiè
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn
)
)

shí
sān
zhǐ

chéng
tóng
xìng
jīng
èr
juàn
(
(

míng

qiē

xíng

zhì


zhē

cáng
shuō
jīng

míng

shí

jīng
huò

juàn
)
)
sān
shí

zhǐ
zhèng


chéng
jīng
èr
juàn
(
(

míng


qiē

jìng
zhì
péi

zhē

cáng
)
)
sān
shí
èr
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shēn

jiě
tuō
jīng

juàn

shí

zhǐ
jiě
shēn

jīng

juàn

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
jiě
jié
jīng

juàn

shí
zhǐ
xiāng

jiě
tuō


luó

liǎo

jīng

juàn
(
(
huò
èr
juàn

míng
jiě
tuō
liǎo

jīng

zhí
yún
xiāng

jiě
tuō
jīng
)
)

shí

zhǐ
yuán
shēng
chū
shēng
fēn

běn
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
yuán
shēng
jīng
èr
shí
sān
zhǐ
)
)
fēn
bié
yuán

chū
shēng

mén
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
fēn
bié
yuán

jīng
)
)
èr
shí
sān
zhǐ
léng

ā

duō
luó
bǎo
jīng

juàn
jiǔ
shí
èr
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì

léng

jīng
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi

shí

zhǐ

chéng

léng

jīng

juàn

bǎi
sān
shí

zhǐ


xíng
fāng
biàn
便
jìng
jiè
shén
tōng
biàn
huà
jīng
sān
juàn

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


zhē

gān

suǒ
shuō
jīng
shí
juàn
(
(

zhì
huò
jiā
shòusuǒ
shuō

huò

juàn
huò

juàn

míng


jìng
jiè
fèn
xùn

mén
jīng
)
)

bǎi
sān
shí
jiǔ
zhǐ

fāng
děng

yún
jīng
liù
juàn
(
(

míng

fāng
děng

xiāng

yún
jīng

míng

yún

xiāng
jīng

míng

yún

cáng
jīng
huò

juàn
huò

juàn
)
)
jiǔ
shí
zhǐ

yún
qǐng

jīng

juàn
(
(


yún

yún
jīng
qǐng

pǐn

liù
shí

)
)
èr
shí
sān
zhǐ

yún
lún
qǐng

jīng
èr
juàn
èr
shí

zhǐ

fāng
děng

yún
qǐng

jīng

juàn
(
(


yún

fāng
děng

yún
jīng
qǐng

pǐn

liù
shí

)
)
èr
shí
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
zhū


xíng
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
sān
shí

zhǐ
zhū

běn

jīng
sān
juàn
sān
shí
jiǔ
zhǐ


bǎo
sān
mèi
jīng

juàn
(
(
huò

sān
mèi

)
)
sān
shí
zhǐ
bǎo

lái
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(

míng


bǎo
sān
mèi
jīng
huò

juàn
sān
shí

zhǐ
)
)
huì
yìn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
bǎo
tián
huì
yìn
sān
mèi
jīng

zhí
yún
huì
yìn
jīng
)
)
èr
shí
zhǐ

lái
zhì
yìn
jīng

juàn
(
(

míng
zhū


shēn
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
liù
jīng
shí

juàn
tóng
zhì

guàn
dǐng
jīng
shí
èr
juàn
(
(

zhì
huò
yún
jiǔ
juàn
wèi
xiáng
)
)

bǎi

shí

zhǐ
yào
shī

lái
běn
yuàn
jīng

juàn
(
(
suí

duō

)
)

shí
èr
zhǐ
yào
shī
liú
li
guāng

lái
běn
yuàn
gōng

jīng

juàn

shí

zhǐ
yào
shī
liú
li
guāng


běn
yuàn
gōng

jīng
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
ā

shì
wáng
jīng
èr
juàn

shí

zhǐ

chāo
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò

juàn
huò
shàng
jiā
wén
shū
shīzhí
yún

chāo
jīng

míng
ā

shì
wáng
pǐn
ān
gōng

yún
gēng
chū
ā

shì
wáng
jīng
)
)
liù
shí

zhǐ
fàng

jīng

juàn

zhǐ

shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
yuè
dēng
sān
mèi
jīng
shí

juàn
(
(
huò
shí
juàn

zhì
)
)

bǎi
jiǔ
shí

zhǐ
yuè
dēng
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
wén
shū
shīxíng
shí
shì
xíng
jīng

míng
dài
huì
sān
mèi
jīng
)
)

shí
zhǐ

suǒ

wàng
jīng

juàn
(
(

míng
xiàng

jīng
)
)
èr
shí
zhǐ
xiàng

jīng

juàn

shí
liù
zhǐ

jìng

mén
jīng

juàn
(
(

yún

jìng

mén
pǐn
shàng
jīn
guāng
shǒu

suǒ
wèn

shǒu
tóng
zhēn
suǒ
kāi
huà
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ

zhuāng
yán

mén
jīng
èr
juàn
(
(

míng
wén
shū
shī

shén
tōng

jīng

míng
shēng
jīn

guāng
míng


jīng
)
)
èr
shí
liù
zhǐ

lái
zhuāng
yán
zhì
néng
guāng
míng


qiē

jìng
jiè
jīng
èr
juàn
(
(

yún

lái


qiē

jìng
jiè
jīng
)
)
sān
shí

zhǐ


qiē
zhū

jìng
jiè
zhì
yán
jīng

juàn

shí
èr
zhǐ
hòu
chū
ā

tuó


jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)

zhǐ
guān

liàng
shòu
寿

jīng

juàn
(
(

yún

liàng
shòu
寿
guān
jīng
)
)

shí
liù
zhǐ
ā

tuó
jīng

juàn
(
(

míng

liàng
shòu
寿
jīng
)
)

zhǐ
chèn
zàn
jìng


shè
shòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
chèn
zàn
jìng

jīng
)
)

shí
zhǐ

shàng
shí

jīng
shí
sān
juàn
tóng
zhì
guān
shàng
shēng
dōu

tiān
jīng

juàn
(
(

yún


shàng
shēng
jīng
)
)

zhǐ


chéng

jīng

juàn

shí

zhǐ


lái
shí
jīng

juàn
sān
zhǐ


xià
shēng
jīng

juàn
(
(

míng


shòu
jué
jīng

yún


chéng

jīng

yún
dāng
xià
chéng


yún
xià
shēng
chéng

chū
yún

zhì
shè


)
)

zhǐ


xià
shēng
chéng

jīng

juàn
(
(

jìng
sān
cáng
xīn

)
)

zhǐ
zhū

yǒng
wáng
jīng

juàn

shí

zhǐ

qiē

gāo
wáng
jīng

juàn
(
(

míng

qiē


wáng
jīng
)
)
èr
shí
zhǐ
shēng
jīng

juàn

shí

zhǐ

wēi
dēng
guāng
xiān
rén
wèn

jīng

juàn

shí

zhǐ
shùn
quán
fāng
biàn
便
jīng
èr
juàn
(
(

míng
zhuǎn

shēn


jīng

yún
weí
quán
fāng
biàn
便
jīng
huò
yún
shùn
quán

jīng

yún
suí
quán

jīng
huò

juàn
)
)
èr
shí

zhǐ

yīng
luò
zhuāng
yán
fāng
biàn
便
pǐn
jīng

juàn
(
(

yún
zhuǎn

shēn


wèn

jīng
)
)
èr
shí
liù
zhǐ

shàng
shí

jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
liù


jīng

juàn
(
(

míng
liùjīng

yún

yúnjīng
huò
jiǔ
juàn
)
)

bǎi

shí

zhǐ
tài
jīng

juàn
(
(
huò
yún)
)

shí
liù
zhǐ


shǎn

jīng

juàn
(
(

yún
xiào

shǎn
jīng

zhí
yún
shǎn
jīng
)
)

zhǐ
shǎn

jīng

juàn
(
(

míng
xiào

shǎn
jīng

míng


shǎn
jīng

míng

shuō
shǎn
jīng

míng
shǎn
běn
jīng

míng
xiào

yǐn
jīng
liù
zhǐ
)
)
tàijīng

juàn
liù
zhǐ
tàijīng

juàn
(
(
huò
zuò


)
)
sān
zhǐ
jiǔ


鹿
jīng

juàn
sān
zhǐ

shàng

jīng
shí

juàn
tóng
zhì


bǎo
qiè
jīng

juàn
liù
zhǐ

chéng

wén


guāng
míng
cáng
jīng

juàn

zhǐ

chéng
biàn
zhào
guāng
míng
cángmén
jīng

juàn
(
(

zhí
yún

chéng
biàn
zhào
guāng
míng
cáng
jīng
)
)
liù
zhǐ
lǎo

rén
jīng

juàn
(
(

yún
lǎo

jīng
huò
yún
lǎo

jīng
)
)
èr
zhǐ
lǎo

jīng

juàn
èr
zhǐ
shēn

jīng

juàn

zhǐ
lǎo


liù
yīng
jīng

juàn
(
(

yún
lǎo

jīng
)
)

zhǐ
yuè
guāng
tóng

jīng

juàn
(
(

míng
yuè
míng
tóng

jīng
huò
míng
shēn

jīng
)
)
jiǔ
zhǐ
shēn

ér
běn
jīng

juàn
(
(

yún
shēn
ér
běn
jīng

zuò
dōu
běn


)
)
sān
zhǐ


cháng
zhě
jīng
èr
juàn
(
(

míng
shī

jué
duō
cháng
zhě
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
wén
shū
shī

wèn


jīng

juàn
(
(

míng


shān
dǐng
jīng

míngxíng
jīng

zhí
yún


jīng
)
)

zhǐ


shān
dǐng
jīng

juàn
(
(

yún


dǐng
jīng
)
)

shí
zhǐ
xiàng
tóu
jīng
shè
jīng

juàn
jiǔ
zhǐ

chéng


shān
dǐng
jīng

juàn
jiǔ
zhǐ
cháng
zhě

zhì
jīng

juàn
(
(

zhí
míng
zhì
jīng
)
)

zhǐ


shì
jīng

juàn
(
(

yún
shì
tóng

jīng
huò
zhí
míng
shì
jīng
)
)

zhǐ
shì
tóng

jīng

juàn
(
(

míng
cháng
zhě
zhì
jīng

zhí
yún
zhì
jīng

míng


shì
jīng

zhí
yún
shì
jīng
)
)
sān
zhǐ


jīng

juàn
èr
zhǐ

guāng

jīng

juàn
(
(

yún

guāng
jīng
)
)
liù
zhǐ

gòu
xián

jīng

juàn
(
(
huò
míng
tāi
cáng
jīng
)
)
sān
zhǐ

zhōng

tīng
jīng

juàn
(
(

míng

zhuāng
xiào

jīng
)
)
sān
zhǐ
zhuǎn

shēn
jīng

juàn

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
èr
shí
èr
jīng
èr
shí
sān
juàn
tóng
zhì

shàng

jīng
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
wèi
zēng
yǒu
jīng

juàn
sān
zhǐ
shèn

yǒu
jīng

juàn

zhǐ
jué
dìng
zǒng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
jué
dìng
zǒng
chí
jīng

yún
jué
zǒng
chí
jīng
)
)

zhǐ
bàng

jīng

juàn

zhǐ
bǎo

sān
mèi
wén
shū
wèn

shēn
jīng

juàn
(
(

míng


bǎo

sān
mèi
wén
shū
shīwèn

shēn
jīng
)
)
liù
zhǐ


jiè

xìng
jīng

juàn
(
(
huò
yún


jiè
jīng
)
)
shí
zhǐ

lái
shī

hǒu
jīng

juàn
liù
zhǐ

fāng
guǎng
广
shī

hǒu
jīng

juàn

zhǐ

chéng
bǎi

xiāng
jīng

juàn

zhǐ

chéng
bǎi

zhuāng
yán
xiāng
jīng

juàn
jiǔ
zhǐ

chéng


jīng

juàn
(
(

dān
běn
zhōng
shí
chā
nán
tuó

zhě
èr
míng
suī
tóng
duō
shǎo
quán

)
)

zhǐ


xiū
xíng


jīng

juàn

zhǐ

yǒu

yǒu
jiāo
liàng
gōng

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

yǒu
jiāo
liàng
gōng

jīng
)
)
liù
zhǐ
zuì


jīng

juàn
shí
èr
zhǐ
qián
shì
sān
zhuǎn
jīng

juàn
liù
zhǐ
yín


jīng

juàn

zhǐ
ā

shì
wáng
shòu
jué
jīng

juàn

zhǐ
cǎi
lián
wéi
wáng
shàng

shòu
jué
hào
miào
huá
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
cǎi
lián
wéi
wáng
jīng
)
)
èr
zhǐ
zhèng
gōng
jìng
jīng

juàn
(
(

míng
wēi

tuó
luó

zhōng
shuō
jīng
huò
míng
zhèng

gōng
jìng
jīng
)
)

zhǐ
shàn
jìng
jīng

juàn
(
(

míng
shàn
gōng
jìng
jīng

míng
shàn
gōng
jìng
shī
jīng
)
)

zhǐ
chèn
zàn

chéng
gōng

jīng

juàn

zhǐ
shuō
miào

jué
dìng

zhàng
jīng

juàn
sān
zhǐ

shàng
èr
shí
sān
jīng
èr
shí

juàn
tóng
zhì
jiàn
wáng
jīng

juàn
(
(

yún

xiǎo
jiàn
wáng
jīng
)
)

zhǐ

lái
shì
jiào
shēng
jūn
wáng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shēng
jūn
wáng
jīng
)
)
shí
zhǐ

wéi
shēng
guāng
tiān

shuō
wáng

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
shēng
guāng
tiān

jīng
)
)

zhǐ

fāng
děng
xiū
duō
luó
wáng
jīng

juàn
(
(
huò

wáng

)
)
èr
zhǐ
zhuǎn
yǒu
jīng

juàn
èr
zhǐ
wén
shū
shī

xún
xíng
jīng

juàn

zhǐ
wén
shū
shī

xíng
jīng

juàn

zhǐ
bèi
duō
shù
xià

weí
shí
èr
yīn
yuán
jīng

juàn
(
(

yún
wén
chéng
shí
èr
yīn
yuán
jīng
)
)

zhǐ
yuán

shèng
dào
jīng

juàn

zhǐ
dào
gān
jīng

juàn

zhǐ
liǎo
běn
shēng

jīng

juàn

zhǐ

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

xià
zhù
yún

zhèng
pǐn


chū

qiū
jìng
xíng
zhōng
)
)

zhǐ

lái

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

yún

zhèng

shì
sān
mèi
jīng

yún

lái

shì
sān
mèi
jīng
)
)

zhǐ
guàn


xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(

yún

yuè


guàn
jīng

zhí
yún
guàn
jīng
)
)
èr
zhǐ


chà
tóu
jīng

juàn
(
(

míng
guàn

xíng
xiàng
jīng
)
)
sān
zhǐ
zào

xíng
xiàng

bào
jīng

juàn
sān
zhǐ
zuò

xíng
xiàng
jīng

juàn
(
(

yún
yōu
tián
wáng
zuò

xiàng
jīng

míng
zuò
xiàng
yīn
yuán
jīng
)
)

zhǐ
lóng
shī

jīng

juàn
(
(
huò)
)
èr
zhǐ
lóng
shī


běn

jīng

juàn
(
(
huò
yún
lóng
shī

jīng
huò
yún
lóng
shī
běn
jīng
)
)

zhǐ


xiáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

shén

)
)
sān
zhǐ

yáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún

yáng
jīng
bié
yǒu

běn

yún

yáng
shén
zhòu

bàn
zhǐ

chū
yǒu


míng
hào
zhě
fēi

)
)

zhǐ


xiáng
jīng

juàn
(
(

yún

fāng

shì
jiè


míng
hào
jīng
)
)
èr
zhǐ


míng
hào
jīng

juàn

zhǐ

lán
pén
jīng

juàn
(
(

yún

lán
jīng
)
)
èr
zhǐ
bào
ēn
fèng
pén
jīng

juàn

zhǐ

shuō

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(
sān
cáng
bǎo

weí

)
)
sān
zhǐ

xiàng
gōng

jīng

juàn
(
(
sān
cáng

jìng

)
)

zhǐ
jiāo
liàng
shù
zhū
gōng

jīng

juàn
èr
zhǐ
shù
zhū
gōng

jīng

juàn
(
(

yún
màn
shū
shì

zhòu
cáng
zhōng
xiào
liàng
shù
zhū
gōng


)
)
èr
zhǐ

shàng
èr
shí
jiǔ
jīng
èr
shí
jiǔ
juàn
tóng
zhì

kōng
juàn
suǒ
shén
biàn
zhēn
yán
jīng
sān
shí
juàn
(
(
sān
zhì
)
)

bǎi
èr
shí
liù
zhǐ

kōng
juàn
suǒ
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún

kōng
juàn
suǒ
guān
shì
yīn
xīn
zhòu
jīng
)
)

shí

zhǐ

kōng
juàn
suǒ
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn

shí
sān
zhǐ

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó


zài
wáng
zhòu
jīng
sān
juàn
(
(

míng

kōng
juàn
suǒ
xīn
zhòu
wáng
jīng
)
)
sān
shí

zhǐ

kōng
juàn
suǒ
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng

mén
)
)
sān
shí

zhǐ
qiān
yǎn
qiān

guān
shì
yīn


tuó
luó

shén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)

shí
jiǔ
zhǐ
qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


lǎo
tuó
luó

shēn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
qiān

qiān
yǎn
)
)
èr
shí
èr
zhǐ
qiān
shǒu
qiān
yǎn
guān
shì
yīn


guǎng
广

yuán
mǎn

ài

bēi
xīn
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

shí
jiǔ
zhǐ
)
)
guān
shì
yīn
cáng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)
guān
shì
yīn


tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ

shàng
jiǔ
jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
guān

zài
xīn
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

zhǐ


lún
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

jīng
chū

lián
huā
jīn
gāng
sān
mèi

jiā
chízhàng
ài
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
wén
shū
shī

gēn
běn


tuó
luó

jīng

juàn
(
(

yún

fāng
guǎng
广


cáng
zhōng
wén
shū
shī

gēn
běn


tuó
luómíng


zhòu
wáng
jīng
)
)
sān
zhǐ
màn
shū
shìzhòu
cáng
zhōng


zhòu
wáng
jīng

juàn
sān
zhǐ
shí
èr

míng
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
shí
èr

míng
shén
zhòu
xiào
liàng
gōng

chú
zhàng
miè
zuì
jīng
)
)
liù
zhǐ
chèn
zàn

lái
gōng

shén
zhòu
jīng

juàn
sān
zhǐ
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn
(
(

míng

jīn

kǒng
què
wáng
jīng
bìng
jié
jiè
chǎng


)
)

zhǐ

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn

zhǐ

shuō

jīn

kǒng
què
wáng
zhòu
jīng

juàn

zhǐ
kǒng
què
wáng
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(

yún
kǒng
què
wáng
tuó
luó

jīng
)
)

shí
èr
zhǐ

kǒng
què
zhòu
wáng
jīng
sān
juàn
liù
shí
zhǐ

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
tuó
luó


jīng
shí
èr
juàn
sān
bǎi

shí
sān
zhǐ
shí

miàn
guān
shì
yīn
shén
zhòu
jīng

juàn

shí
zhǐ
shí

miàn
shén
zhòu
xīn
jīng

juàn

shí
zhǐ


zhī
tiān
jīng

juàn
(
(
huò
shàng
jiā
xiǎo

)
)
èr
zhǐ
zhòu

shǒu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
èr
zhǐ
qiān
zhuàn
tuó
luó

guān
shì
yīn


zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
sān
zhǐ
liù

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò
yún
liù

zhòu

)
)
liù
zhǐ


zhī


xīn
zhǔn

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhí
yún


zhī


xīn
jīng
)
)

zhǐ


zhī


zhǔn


míng
tuó
luó

jīng

juàn

shí
liù
zhǐ

shàng
jiǔ
jīng
èr
shí
juàn
èr
zhì
(
(
shàng
zhì

juàn
xià
zhì
shí
sān
juàn
)
)
guān

zài


suí
xīn
zhòu
jīng

juàn
(
(

míng
duō

xīn
jīng
shí
jiǔ
zhǐ
)
)
zhǒng
zhǒng

zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
liù
zhǐ

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

xíng

fèng
zhì

)
)

zhǐ

dǐng
zuì
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhào
sān
cáng

)
)

zhǐ

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

tuó)
)

zhǐ
zuì
shēng

dǐng
tuó
luó

jìng
chú

zhàng
jīng

juàn
(
(

zhào
sān
cáng
zài

)
)
shí
sān
zhǐ

dǐng
zūn
shēng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

jìng
sān
cáng

huò
jiā
zhòu


zhǐ
)
)

liàng
mén
wēi

chí
jīng

juàn
(
(

míng
chéng
dào
jiàngqiē
zhì
jīng
)
)
liù
zhǐ
chū
shēng

liàng
mén
chí
jīng

juàn
(
(
huò
yún
xīn
wēi

chí
jīng
)
)

zhǐ
ā
nán
tuó

qiātuó
jīng

juàn
(
(
huò
yún
chū

liàng
mén
chí
jīng
)
)

shí
zhǐ

liàng
mén


tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún


tuó
luó

jīng
)
)

shí

zhǐ
ā
nán
tuó

qiātuó
lín

jīng

juàn

shí
zhǐ
shè


tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ

xiàng
chū
shēng


jīng

juàn

shí
èr
zhǐ
chū
shēng

biān
mén
tuó
luó

jīng

juàn

shí

zhǐ
shēng
zhuàng

yìn
tuó
luó

jīng

juàn
èr
zhǐ
miào

yìn
zhuàng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
bié
yǒu

běn
shí
liù

zhǐ
fēi
shì
běn
jīng


liú

)
)
èr
zhǐ
shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhìchí

mén
jīng

juàn
(
(

míng


jīng
)
)

shí

zhǐ
zūn
shēng


suǒ
wèn

qiēliàng
mén
tuó
luó

jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún
zūn
shēng


suǒ
wèn

yún


liàng
mén
tuó
luó

)
)
shí

zhǐ
jīn
gāng
shàng
wèi
tuó
luó

jīng

juàn

shí

zhǐ
jīn
gāng
chǎng
tuó
luó

jīng

juàn

shí

zhǐ
shī

fèn
xùn


suǒ
wèn
jīng

juàn
èr
zhǐ
huá

tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
sān
zhǐ
huá

tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
sān
zhǐ
liù

zhòu
wáng
jīng

juàn

zhǐ
liù

shén
zhòu
wáng
jīng

juàn
liù
zhǐ

kōng
cáng


wèn

jīng

juàn
(
(

yún

kōng
cáng


wèn


tuó
luó

zhòu
jīng

yún


shén
zhòu
jīng
)
)
shí
èr
zhǐ

lái
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhòu
jīng

juàn
shí
zhǐ
chí

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
tuó
luó


)
)
sān
zhǐ
tuó
lín


jīng

juàn
(
(

yún
tuó
lín

zhòu
)
)
sān
zhǐ
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
jīng

juàn
(
(

yún
dōng
fāng
zuì
shēng
dēng
wáng

lái
qiǎn
èr


sòng
zhòu
fèng
shì
jiā

lái
zhù

chí
shì
jiān
jīng
)
)
shí
sān
zhǐ
shàn

fāng
biàn
便
tuó
luó

jīng

juàn
liù
zhǐ
jīn
gāng


shàn
mén
tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ

mìng

mén
shén
zhòu
jīng

juàn

shí

zhǐ

gòu
jìng
guāng

tuó
luó

jīng

juàn

shí
èr
zhǐ
qǐng
guān
shì
yīn


xiāo


hài
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
qǐng
guān
shì
yīn
jīng
)
)
shí
èr
zhǐ

shàng
shí
jiǔ
jīng
shí
jiǔ
juàn
tóng
zhì

cáng
bǎi
bǎo
jīng

juàn
(
(

yún

cáng
bǎi
pǐn
)
)

zhǐ
wēn
shì


zhòng
sēng
jīng

juàn
(
(

zhí
yún
wēn
shì
jīng
)
)
sān
zhǐ

lài
jīng

juàn
shí

zhǐ


mèi
jīng

juàn
(
(
huò
yúnjīng

míng


dào
shù
jīng

míng
dào
shù
sān
mèi
jīng
)
)
shí

zhǐ


shēng

jīng

juàn
(
(

míng
chà

jié
jīng
)
)
sān
zhǐ
jīng

juàn

zhǐ
fàn

shǒu

jīng

juàn
(
(

míng
shǒu


jīng
)
)

zhǐ
chéng

guāng
míng
dìng

jīng

juàn
(
(
huò
yún
chéng

guāng
míng
sān
mèi
jīng
huò
zhí
yún
chéng

guāng
míng
jīng
)
)
èr
shí
èr
zhǐ
bǎo
wǎng
jīng

juàn
(
(

yún
bǎo
wǎng
tóng

jīng
)
)
èr
shí
sān
zhǐ


xíng

shí
yuán
shēn
jīng

juàn
(
(

yún


yuán
shēn

shí
shì
jīng

yún

shí
yuán
shēn
xíng
jīng
)
)
liù
zhǐ


xiū
xíng
jīng

juàn
(
(

yún
wēi
shī
cháng
zhě
wèn
guān
shēn
xíng
jīng

yún
cháng
zhě
xiū
xíng
jīng
)
)

zhǐ
zhū


tián
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

tián
jīng
huò
yún
zhū

tián
jīng
)
)

zhǐ

fāng
děng

lái
cáng
jīng

juàn
(
(
huò
zhí
yún

lái
cáng
jīng
)
)
jiǔ
zhǐ


jīng

juàn

zhǐ
jīn

wáng
jīng

juàn
jiǔ
zhǐ
yǎn
dào


jīng

juàn
jiǔ
zhǐ
bǎi

míng
jīng

juàn
liù
zhǐ

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì
chèn
yáng
zhū

gōng

jīng
sān
juàn
(
(

míng

zhū

huā
jīng

míng

huā
jīng

míng
xiàn
zài

míng
jīng
huò

juàn
)
)

shí

zhǐ

zhēn
tiān

jīng
sān
juàn
(
(

yún

zhēn
tiān

suǒ
wèn
jīng

yún
wèn

shì
jīng
huò
èr
juàn
)
)

shí
liù
zhǐ
jīng

juàn
(
(

míng

shēng
dāo

tiān
wéi

shuō

jīng

yún


jīng
huò
èr
juàn
)
)
èr
shí
liù
zhǐ
chú
kǒng
zāi
huàn
jīng

juàn

shí

zhǐ
bèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún
bèi
jīng
chāo
)
)

shí

zhǐ
guān
shì
yīn


shòu

jīng

juàn
(
(

míng
guān
shì
yīn
shòu
jué
jīng

shí
sān
zhǐ
)
)

shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
hǎi
lóng
wáng
jīng

juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)

shí
sān
zhǐ
shǒu
léng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
(
(
huò
èr
juàn

zhí
yún
shǒu
léng
yán
jīng
sēng
yòu

yún
xīn
shǒu
léng
yán
jīng
)
)

shí
èr
zhǐ
guān

xián


xíng

jīng

juàn
(
(
yún
chū
shēn
gōng

jīng
huò

xíngyún

xián
guān
jīng
)
)

shí
liù
zhǐ
guān
yào
wáng
yào
shàng
èr


jīng

juàn
(
(

shí
jiǔ
zhǐ
)
)guāng


suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

yúnguāng


suǒ
shuō
jīng

yún


guāng
hái
tóng


jīng
)
)

shí
èr
zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
shí
zhù
duàn
jié
jīng
shí
juàn
(
(
zuì
shēng
wèn


shí
zhù
chú
gòu
duàn
jié
jīng

míng
shí
qiān

guāng
sān
mèi
dìng

yún
shí

duàn
jié
jīng
huò
shí

juàn
huò
shí

juàn
)
)
èr
bǎi

shí

zhǐ
zhū

yào

jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
yào

jīng
tiān
zhú
yuē

tuó
sēng


)
)

shí
sān
zhǐ
wèi
zēng
yǒu
yīn
yuán
jīng
èr
juàn
(
(
huò

yīn
yuán


luó
hóu
luó
shā


)
)

shí
zhǐ

shàng
sān
jīng
shí

juàn
èr
zhì


yīng
luò
jīng
shí
èr
juàn
(
(

míng
xiàn
zài
bào
huò
shí

juàn
huò
shí
liù
juàn
huò
shí
sān
juàn
)
)
sān
bǎi
sān
shí

zhǐ
chāo

míng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
chāo

míng
jīng
huò
sān
juàn
)
)

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí

juàn
èr
zhì
xián
jié
jīng
shí
sān
juàn
(
(

yún

tuó
jié
sān
mèi
jìn
yuē
xián
jié
dìng

jīng
jiù

yún
xián
jié
sān
mèi
jīng
huò
shí
juàn
huò

juàn

zhì
)
)

bǎi
jiǔ
shí
èr
zhǐ


chéng
jīng
dān


bǎi
sān
shí


èr
bǎi
jiǔ
shí
sān
juàn
èr
shí

zhìtuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)
èr
bǎi
jiǔ
shí

zhǐ

wēi

tuó
luó

jīng
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)
èr
bǎi
liù
shí

zhǐ

míng
jīng
shí
èr
juàn
(
(
huò
yún
shí
sān
juàn
huò
fēn
wéi
èr
shí
juàn
)
)
èr
bǎi

shí
sān
zhǐ
sān
jié
sān
qiān

míng
jīng
sān
juàn
(
(
zhuāng
yán
jié
shàng
xián
jié
zhōng
xīng

宿
jié
xià
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
èr
jīng
shí

juàn
èr
zhì
(
(
shàng
zhì

juàn
xià
zhì

juàn
)
)

qiān

bǎi

míng
jīng

juàn

bǎi
sān
shí

zhǐgōng

zhū

suǒ

niàn
jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yúngōng

jīng
huò

juàn
)
)
sān
shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
huá
shǒu
jīng
shí
sān
juàn
(
(

míng
shè
zhū
shàn
gēn
jīng

míng
shè
zhū


jīng
huò
shí

juàn
huò
shí
èr
juàn
huò
shí
juàn

zhì
)
)
èr
bǎi
èr
shí
jiǔ
zhǐ

fāng
děng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

míng
fāng
děng
tán

tuó
luó

jīng
huò)
)
liù
shí
sān
zhǐ
sēng

zhà
jīng

juàn

shí

zhǐ

zhuāng
yán
sān
mèi
jīng
sān
juàn
sān
shí

zhǐ

fāng
guǎng
广
yuán
jué
xiū
duō
luó
liǎo

jīng

juàn
èr
shí

zhǐ

shàng

jīng
shí
èr
juàn
tóng
zhì
guān

sān
mèi
hǎi
jīng
shí
juàn
(
(
huò
yún
guān

sān
mèi
jīng
huò

juàn

zhì
)
)

bǎi

shí
liù
zhǐ

fāng
biàn
便

bào
ēn
jīng

juàn

bǎi
èr
shí
liù
zhǐ


běn
xíng
jīng
sān
juàn

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


jīng
liù
juàn
(
(
huò

juàn
huò

juàn
)
)

bǎi
èr
shí

zhǐ
guān
chá
zhū

xíng
jīng

juàn
liù
shí
sān
zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


chù
tāi
jīng

juàn
(
(
chū
yún


cóng
dōu
shù
tiān
jiàng
shén

tāi
shuō
guǎng
广

jīng

zhí
yún
tāi
jīng
huò

juàn
huò

juàn
)
)

bǎi
shí

zhǐ
hóng
dào
guǎng
广
xiǎn
sān
mèi
jīng

juàn
(
(

míng
ā
nòu

lóng
wáng
suǒ
wèn
jué
zhū


qīng
jìng
pǐn

míng

jīn
gāng
wèn
dìng

jīng
fán
shí
èr
pǐn
huò
èr
juàn
)
)

shí

zhǐ
shī
dēng
gōng

jīng

juàn
(
(

míng
rán
dēng
jīng
)
)

shí

zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
yāng
jué

luó
jīng

juàn

shí

zhǐ

suǒ
yǒu


jīng

juàn
liù
shí
èr
zhǐ
míng


shí
jiāo

jīng
èr
juàn
(
(
huò

míng


huò


shí

)
)

shí
zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
zhōng
yīn
jīng
èr
juàn
èr
shí

zhǐjīng
èr
juàn
sān
shí

zhǐ
wén
shū
shī

wèn
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
wén
shū
wèn
jīng
)
)

shí

zhǐ
yuè
shàng

jīng
èr
juàn
(
(
wéi

jié
zhī

)
)
èr
shí
jiǔ
zhǐ

fāng
guǎng
广

lái


cáng
jīng
èr
juàn
(
(
èr
shí

zhǐ
)
)

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì

chéng

yán
jīng
sān
juàn

shí
liù
zhǐ
zhàn
chá
shàn
è

bào
jīng
èr
juàn
(
(

míng

chéng
shí

jīng
chū
liù
gēn

jīng

zhí
yún
zhàn
chá
jīng

míng

cáng


jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
lián
huá
miàn
jīng
èr
juàn
èr
shí
sān
zhǐ
wén
shū
shī

wèn


shǔ
jīng

juàn
(
(

yún
wén
shū
wèn
shǔ
jīng
)
)
èr
shí
zhǐ

chéng
zào
xiàng
gōng

jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
èr
shí

zhǐ

shàng

jīng
shí
juàn
tóng
zhì
guǎng
广

bǎo
lóu

shàn
zhù


tuó
luó

jīng
sān
juàn

shí

zhǐdǐng
lún
wáng
jīng

juàn
(
(

míng


dǐng
jīng
huò

juàn
)
)

bǎi
èr
shí

zhǐ

tuó
luózhōng


xīn
zhòu
jīng

juàn

shí

zhǐ

shàng
sān
jīng
jiǔ
juàn
tóng
zhì


dǐng

lái

yīn
xiū
zhèng
liǎo

zhū


wàn
xíng
shǒu
léng
yán
jīng
shí
juàn

zhì

bǎi

shí
sān
zhǐzhē

chéng

shén
biàn
jiā
chí
jīng

juàn
(
(

yúnzhē

chéng

jīng
)
)

bǎi
sān
shí

zhǐtóng

jīng
sān
juàn
(
(

yúnqǐng
wèn
jīng
huò
yún
huò
yúnhuò
èr
juàn
)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhìjié
luó
jīng
sān
juàn
jiǔ
shí

zhǐ
móu

màn
tuó
luó
zhòu
jīng

juàn
(
(
huò

jīng

)
)
sān
shí
sān
zhǐ
jīn
gāng
dǐng


zhōng
lüè
chū
niàn
sòng


juàn
(
(

yún
jīng
)
)

shí

zhǐ

shàng
sān
jīng

juàn
tóng
zhì


suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(
chū
juàn
yún


shíshuō

tuó
luó

shén
zhòu
jīng
)
)

shí
sān
zhǐshén
zhòu
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
sān
shí
jiǔ
zhǐ
wén
shū
shī

bǎo
cáng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

shí

zhǐ
)
)
jīn
gāng
guāng
yàn
zhǐ
fēng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(
èr
shí

zhǐ
)
)
ā
zhà


guǐ
shén

jiāng
shàng

tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhí
yún
ā
zhà


zhòu
jīng
)
)

zhǐ
ā

tuó

yīn
shēng
wáng
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)


xián
tuó
luó

jīng

juàn
sān
zhǐ


bǎo
tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ
liù


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
èr
zhǐ
ān
zhái
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
ān
zhái
zhòu
jīng
)
)

zhǐ


luó
dǎn
jīng

juàn
(
(

yún


luó
dǎn
shén
zhòu
jīng
)
)

zhǐ
xuán
shī

tuó
suǒ
shuō
shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
huàn
shī

suǒ
shuō

huò
zuòyún

tuó


yún
huàn
shì

tuó
jīng
)
)
èr
zhǐ

zhū
tóng

tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
(
(

yún

zhū
tóng

qǐng
qiú
nán

tuó
luó

jīng
)
)

zhǐ
zhū

xīn
tuó
luó

jīng

juàn
sān
zhǐnán
tuó
luó

jīng

juàn
èr
zhǐ

míng


tuó
luó

jīng

juàn
èr
zhǐ
chí
shì
tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ
liù
mén
tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ
qīng
jìng
guān
shì
yīn

xián
tuó
luó

jīng

juàn
(
(

jīng
yǒu

cuò
běn
yīng

shěn
zhī
)
)

zhǐ

shàng
shí
jiǔ
jīng
èr
shí
sān
juàn
tóng
zhì
zhì

tuó
luó

jīng

juàn
sān
zhǐ
zhū


huì
tuó
luó

jīng

juàn

zhǐ
suí
qiú
zài
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
suí
qiú
suǒ

)
)

shí

zhǐ
bǎi
qiān
yìn
tuó
luó

jīng

juàn
èr
zhǐ
jiù
miàn
rán
è
饿
guǐ
tuó
luó

shén
zhòu
jīng

juàn
(
(

yún
shī
è
饿
guǐ
shí
zhòu
jīng
hòu
jiān
yǒu
shī
shuǐ
zhòu
)
)

zhǐ
zhuāng
yán
wáng
tuó
luó

zhòu
jīng

juàn

zhǐ
xiāng
wáng


tuó
luó

zhòu
jīng

juàn
èr
zhǐ

qiē
gōng

zhuāng
yán
wáng
jīng

juàn

shí

zhǐ

chú
zuì
zhàng
zhòu
wáng
jīng

juàn
sān
zhǐ
shàn

jīng

juàn
sān
zhǐ

kōng
cáng


néng
mǎn
zhū
yuàn
zuì
shēng
xīn
tuó
luó

qiú
wén
chí


juàn
(
(

yún

kōng
cáng


qiú
wén
chí

jīng
)
)

zhǐ
jīn
gāng
dǐng
jīng
màn
shū
shì

xīn
tuó
luó

pǐn

juàn

shí

zhǐ
guān

zài


lún

yào

juàn
jiǔ
zhǐ


jīng

juàn

shí
sān
zhǐ

chuí
bān
niè
pán
lüè
shuō
jiào
jiè
jīng

juàn
(
(

yún

lín
bān
niè
pán

míng

jiào
jīng
)
)
liù
zhǐ
chū
shēng


xīn
jīng

juàn

shí

zhǐ

yìn
sān
mèi
jīng

juàn
sān
zhǐ
wén
shū
shī

bān
niè
pán
jīng

juàn

zhǐ

chū


běn

jīng

juàn
(
(
huò)
)

shí

zhǐ
qiān

yīn
yuán
jīng

juàn

shí

zhǐ
xián
shǒu
jīng

juàn
(
(

míng
xián
shǒu

rén
jīng
)
)
sān
zhǐ
yuè
míng


jīng

juàn
(
(
huò
jiā
sān
mèi

huò
yún
yuè
míng
tóng

jīng

yún
yuè
míng
tóng
nán
jīng
)
)
sān
zhǐ
xīn
míng
jīng

juàn
(
(

míng
xīn
míng

fàn
zhì

fàn
zhī
shī
jīng
)
)
sān
zhǐ
miè
shí
fāng
míng
jīng

juàn
(
(
huò
yún
shí
fāng
miè
míng
jīng
)
)
liù
zhǐ

鹿

jīng

juàn
(
(
bié
yǒu

鹿

jīng

juàn


quán
tóng
)
)
sān
zhǐ


jīng

juàn

shí
sān
zhǐ

shàng
èr
shí
liù
jīng
èr
shí
liù
juàn
tóng
zhì

guāng
tài

jīng

juàn
(
(

míng
lài
zhà

luó
suǒ
wèn
guāng

tài

jīng

shí
jiǔ
zhǐ
)
)


jīng

juàn

zhǐ
jiān


jīng

juàn
(
(

míng
láo


jīng
)
)
liù
zhǐ
shāng
zhǔ
tiān

suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(
huò

suǒ
wèn

)
)

shí

zhǐ
zhū

zuì
shàng
wáng
jīng

juàn
èr
shí
sān
zhǐ
shī

zhuāng
yán
wáng


qǐng
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

màn

luó
jīng
)
)

zhǐ

gòu
huì


suǒ
wènjīng

juàn
(
(
liù
zhǐ
)
)
shòu
chí


míng
hào
suǒ
shēng
gōng

jīng

juàn
(
(

zhǐ
)
)

lín
niè
pán


zhù
jīng

juàn
(
(
huò
jiā
bān

)
)

zhǐ

zhào
shén
biàn
sān


jīng

juàn

shí
liù
zhǐ
chàshòu

jīng

juàn
sān
zhǐ

zēng

jiǎn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
èr
juàn
zhě

)
)

zhǐ
zào

gōng

jīng

juàn
èr
zhǐ
yòu
rào


gōng

jīng

juàn
(
(

yún
rào

gōng

jīng
)
)
sān
zhǐ

chéng


jīng

juàn
(
(

zhòng

zhōng

zhào
chū
zhě
míng

suī
tóng
jīng

quán

)
)

zhǐ
yǒu


suǒ
wèn

chéng
jīng

juàn
(
(
shí
yǒu

běn


jiǔ
zhǐ
wén
cuò

kān
)
)

zhǐ

chéng
liú
zhuǎn
zhū
yǒu
jīng

juàn
sān
zhǐ
miào

wáng
yīn
yuán
jīng

juàn

zhǐ

wéi
hǎi
lóng
wáng
shuō

yìn
jīng

juàn

zhǐ
shī


tuó
suō
wáng
duàn
ròu
jīng

juàn

zhǐ
bān

huán
hòu
guàn

jīng

juàn
(
(

míng
bān

huán
hòu

bèi
guàn

jīng

zhí
yún
guàn

jīng
)
)
èr
zhǐmíng
jīng

juàn
(
(

yún


jīng
)
)
sān
zhǐ

shàng
èr
shí
èr
jīng
èr
shí
èr
juàn
tóng
zhì
liù

luó

jīng

juàn
(
(
huò
yún

liù

luó

jīng
ān
gōng
yún
chū
fāng
děng

)
)
sān
zhǐ


tóu
shēn
è
饿yīn
yuán
jīng

juàn
(
(
sēng
yòu

yún

shēn
shī
è
饿

jīng
)
)
shí

zhǐ
jīn
gāng
sān
mèi
běn
xìng
qīng
jìng

huài

miè
jīng

juàn
(
(

míng
jīn
gāng
qīng
jìng
jīng
)
)

zhǐ
shī

yuè

běn
shēng
jīng

juàn

zhǐ
cháng
zhě

zhì

jīng

juàn
sān
zhǐ

luó
guó
jīng

juàn
(
(
huò
yún

luó
guó
wáng
jīng
)
)

zhǐ
shí

xiáng
jīng

juàn
èr
zhǐ
cháng
zhě

ān

zhē
shī

hǒu
liǎo

jīng

juàn
liù
zhǐ

qiē
zhì
guāng
míng
xiān
rén

xīn
yīn
yuán

shí
ròu
jīng

juàn

zhǐ
jīn
gāng
sān
mèi
jīng
èr
juàn
(
(
huò

juàn
)
)
èr
shí

zhǐ

miè
jìn
jīng

juàn
sān
zhǐ
shèn
shēn

huí
xiàng
jīng

juàn

zhǐ
tiān
wáng
tài


luó
jīng

juàn
(
(

yún
tài


luó
jīng
huò

tiān
wáng

)
)
èr
zhǐ
yōu


jìng
xíng

mén
jīng
èr
juàn
(
(

zhí
yún
jìng
xíng
jīng
huò

jīng

)
)
sān
shí
èr
zhǐ


rén
jué
jīng

juàn

zhǐ
sān
pǐn


jīng

juàn
(
(

yún


xué
yǒu
sān
bèi
jīng
)
)
sān
zhǐ

bèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún

bèi


jīng
huò
yún

bèi
xué
jīng
)
)
sān
zhǐ
dāng
lái
biàn
jīng

juàn
(
(
huò
yún
dāng
lái
biàn
shí
jīng
)
)
èr
zhǐ
guò


fēn
wèi
jīng

juàn
(
(
huò
yún
guò
shì
)
)
èr
zhǐ
shí
èr
tóu
tuó
jīng

juàn
(
(

míng
shā
mén
tóu
tuó
jīng
)
)

zhǐ
shù


jīng

juàn
sān
zhǐ
cháng
shòu
寿
wáng
jīng

juàn
liù
zhǐ

cháng
zhù
jīng

juàn
èr
zhǐ

shàng
èr
shí
sān
jīng
èr
shí

juàn
tóng
zhì


chéng

èr
shí
liù


shí

juàn

zhìchí
jīng
shí
juàn
(
(
huò

jīng


yún
lùn

míng


jiè
jīng
yòu
míng


jīng
huò

juàn

zhì
)
)

bǎi

shí
liù
zhǐ


shàn
jiè
jīng
jiǔ
juàn
(
(

mínghuò
shí
juàn
)
)

bǎi

shí
zhǐ
jìng

zhàng
jīng

juàn

shí

zhǐ

shàng
èr
jīng
shí
juàn
tóng
zhì
yōu

sāi
jiè
jīng

juàn
(
(
huò

juàn
huò
liù
juàn
huò
shí
juàn
shì
zài
jiā


jiè
)
)

bǎi
sān
shí

zhǐ
fàn
wǎng
jīng
èr
juàn
sān
shí
liù
zhǐ
shòu
shí
shàn
jiè
jīng

juàn

shí
liù
zhǐ

shàng
sān
jīng
shí
juàn
tóng
zhì


yīng
luò
běn

jīng
èr
juàn
(
(
huò
zhí
yún
yīng
luò
běn

jīng
sān
shí
jiǔ
zhǐ
)
)

cáng
jīng

juàn
(
(

míng
xuǎn

zhū

jīng
huò
sān
juàn
huò
èr
juàn
)
)

shí
zhǐ


jiè
běn

juàn
(
(
tán

chèn

)
)

shí

zhǐ


jiè
běn

juàn
(
(
sān
cáng
xuán
zàng

)
)

shí

zhǐ


jiè
jié

wén

juàn
liù
zhǐ


shàn
jiè
jīng

juàn
(
(
yōu


wèn


shòu
jiè

)
)

shí

zhǐ

shàng
liù
jīng
shí
juàn
tóng
zhìjiè
jīng

juàn

shí

zhǐ
yōu

sāi

jiè
wēi

jīng

juàn

shí

zhǐ
wén
shū
shī

jìng

jīng

juàn
(
(
huò
zhēn
míng
jìng

jīng

shí
sān
zhǐ
)
)
qīng
jìng


fāng
guǎng
广
jīng

juàn

shí

zhǐ

diào
yīn
suǒ
wèn
jīng

juàn
(
(

míng

lái
suǒ
shuō
qīng
jìng
diào

jīng
)
)

shí

zhǐ

chéng
sān

chàn
huǐ
jīng

juàn
shí
sān
zhǐ
chàn
huǐ
wén

juàn
èr
zhǐ


cáng
jīng

juàn

shí
zhǐ
sān
màn
tuó

tuó
luó


jīng

juàn

zhǐ


shòu
zhāi
jīng

juàn
sān
zhǐ
wén
shū
huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

míng
wén
shū


huǐ
guò
jīng
)
)
èr
shí

zhǐ
shè


huǐ
guò
jīng

juàn
(
(

zhí
míng
huǐ
guò
jīng
)
)

zhǐ


sān
mèi
jīng

juàn
(
(

zhí
yún


jīng
)
)

zhǐ
shí
shàn

dào
jīng

juàn
liù
zhǐ

shàng
shí

jīng
shí

juàn
tóng
zhì


chéng
lùn

jiǔ
shíbǎi

shí

juàn

shí
zhì
(
(
èr
shíbǎi

shí

juàn
shì
jīng
lùn

shí
liù

sān
bǎi
liù
shí
sān
juàn


lùn
)
)

zhì

lùn

bǎi
juàn
(
(
huò
yún

zhì

jīng
lùn

yún


bān
ruò
shì
lùn
huò

bǎi

shí
juàn
huò

shí
juàn
shí
zhì
)
)
èr
qiān

shí

zhǐ
shí

jīng
lùn
shí
èr
juàn
(
(
huò

shí

juàn

zhì
)
)
èr
bǎi

shí
liù
zhǐ
suǒ
wèn
jīng
lùn

juàn
(
(
huò
liù
juàn
huò

juàn
huò
shí
juàn
)
)

bǎi
èr
shí

zhǐ

chéng
bǎo

jīng
lùn

juàn

shí

zhǐ
bǎo

jīng
lùn

juàn
(
(

yún
bǎo

jīng


yōu


jīng
)
)

shí
èr
zhǐ

shàng
sān
lùn
shí
juàn
tóng
zhì


jīng
lùn

juàn

bǎi

shí

zhǐ
jīn
gāng
bān
ruò
lùn
èr
juàn
(
(

zhuó


zào
)
)
sān
shí
zhǐ
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
sòng

juàn
(
(

yún
néng
duàn
jīn
gāng
lùn
sòng
)
)

zhǐ

shàng
sān
lùn
shí
juàn
tóng
zhì
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng
lùn
sān
juàn
(
(
tiān
qīn


zào
)
)

shí

zhǐ
néng
duàn
jīn
gāng
bān
ruò

luó

duō
jīng
lùn
shì
sān
juàn
(
(

yún
néng
duàn
jīn
gāng
lùn
shì
)
)
sān
shí
sān
zhǐ
jīn
gāng
bān
ruò

luó

jīng


zhuó

huài
jiǎ
míng
lùn
èr
juàn
(
(

míng
gōng

shī
lùn
)
)
sān
shí
sān
zhǐ
wén
shū
shīwèn


jīng
lùn
èr
juàn
(
(

yún
wén
shū
wèn


jīng
lùn

yún


shān
dǐng
lùn
jīng
)
)
sān
shí
zhǐ
miào

lián
huá
jīng
lùn

juàn
(
(

yún
miào

lián
huá
jīng
yōu


shè
èr
shí

zhǐ
)
)

shàng

lùn
shí

juàn
tóng
zhì

huá
jīng
lùn
èr
juàn
(
(
chū
yǒu
guī
jìng
sòng
zhě
shì
huò

juàn


yún
miào

lián
huá
jīng
yōu


shè
)
)
sān
shí
zhǐ
shēng

weí
fàn
tiān
suǒ
wèn
jīng
lùn

juàn
(
(
huò
sān
juàn

shí
jiǔ
zhǐ
)
)
niè
pán
lùn

juàn
(
(
huò
yún

bān
niè
pán
jīng
lùn
)
)

shí
zhǐ
niè
pán
jīng
běn
yǒu
jīn


lùn

juàn
(
(

zhí
yún
běn
yǒu
běn

lùn
)
)
liù
zhǐ

jiào
jīng
lùn

juàn
èr
shí
liù
zhǐ

liàng
shòu
寿
jīng
lùn

juàn
(
(

yún

liàng
shòu
寿
jīng
yōu


shè
yuàn
shēng

)
)

zhǐ
sān


jīng
lùn

juàn
(
(

yún
sān


jīng
yōu


shè
)
)

shí

zhǐ
zhuǎn

lún
jīng
lùn

juàn
(
(

yún
zhuǎn

lún
jīng
yōu


shè
)
)

shí
zhǐ

shàng

lùn
shí
èr
juàn
tóng
zhì
(
(

shàng
shì
jīng
lùn

xià


lùn
)
)


shī

lùn

bǎi
juàn
(
(
shí
zhì
)
)

qiān

bǎi
shí

zhǐ
xiǎn
yáng
shèng
jiào
lùn
èr
shí
juàn
(
(
èr
zhì
)
)
sān
bǎi
sān
shí

zhǐ


shī

lùn
shì

juàn
(
(
zuì
shēng

děng
zhū


zào
)
)
shí
jiǔ
zhǐ
xiǎn
yáng
shèng
jiào
lùn
sòng

juàn
(
(

zhuó
zào
fán
shí

pǐn
)
)

shí
sān
zhǐ
wáng

zhèng

lùn

juàn
èr
shí
zhǐ

chéng
ā
lùn

juàn

bǎi
sān
zhǐ

shàng

lùn
shí
juàn
tóng
zhì

chéng
ā

lùn
shí
liù
juàn
èr
bǎi

shí

zhǐ
zhōng
lùn

juàn
(
(

yún
zhōng
guān
lùn
huò

juàn
)
)
jiǔ
shí

zhǐ

shàng
èr
lùn
èr
shí
juàn
èr
zhì
bān
ruò
dēng
lùn
shì
shí

juàn
èr
bǎi

shí
èr
zhǐ
shí
èr
mén
lùn

juàn
èr
shí

zhǐ
shí

kōng
lùn

juàn
èr
shí
èr
zhǐ
bǎi
lùn
èr
juàn

shí
sān
zhǐ
guǎng
广
bǎi
lùn
běn

juàn

zhǐ

shàng

lùn
èr
shí
juàn
èr
zhì

chéng
guǎng
广
bǎi
lùn
shì
lùn
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi
jiǔ
shí

zhǐ
shí
zhù


shā
lùn
shí

juàn
(
(
huò

lùn

huò
shí
èr
juàn
huò
shí

juàn
)
)
èr
bǎi

shí
liù
zhǐliáng
lùn
liù
juàn
liù
shí

zhǐ

shàng
èr
lùn
èr
shí
juàn
èr
zhì

chéng
zhuāng
yán
jīng
lùn
shí
sān
juàn
(
(
huò
shí

juàn

zhì
)
)
èr
bǎi

zhǐ

zhuāng
yán
lùn
jīng
shí

juàn
(
(
huò

jīng

huò
shí
juàn
)
)
èr
bǎi
jiǔ
zhǐ
shùn
zhōng
lùn
èr
juàn
(
(

yún
shùn
zhōng
lùnbān
ruò

luó

jīng
chū
pǐn

mén
)
)
sān
shí
èr
zhǐ
shè

chéng
lùn
sān
juàn
(
(
zhēn

sān
cáng

)
)

shí
jiǔ
zhǐ

shàng
sān
lùn
èr
shí
juàn
èr
zhì
shè

chéng
lùn
èr
juàn
(
(

tuó
shàn
duō

)
)

shí

zhǐ
shè

chéng
lùn
běn
sān
juàn
(
(
sān
cáng
xuán
zàng

)
)
liù
shí

zhǐ
shè

chéng
lùn
shì
shí

juàn
(
(
tiān
qīn
shì
zhēn


huò
shí
èr
juàn

yún
shì
lùn
)
)
sān
bǎi
èr
shí

zhǐ

shàng
sān
lùn
èr
shí
juàn
èr
zhì
shè

chéng
lùn
shì
lùn
shí
juàn
(
(
shì
qīn
shì

duō


zhì
)
)

bǎi

shí
liù
zhǐ
shè

chéng
lùn
shì
shí
juàn
(
(
shì
qīn
shì
xuán
zàng


zhì
)
)

bǎi

shí
liù
zhǐ
shè

chéng
lùn
shì
shí
juàn
(
(

xìng
shì
xuán
zàng


zhì
èr
bǎi
shí
liù
zhǐ
)
)

xìng
lùn

juàn

shí
sān
zhǐ
jué
dìng
cáng
lùn
sān
juàn

shí
sān
zhǐ
biàn
zhōng
biān
lùn
sòng

juàn

zhǐ
zhōng
biān
fēn
bié
lùn
èr
juàn
(
(
huò
sān
juàn
)
)
sān
shí

zhǐ

shàng

lùn
shí
juàn
tóng
zhì
biàn
zhōng
biān
lùn
sān
juàn
sān
shí
jiǔ
zhǐ
jīu
jìng

chéng
bǎo
xìng
lùn

juàn
(
(

yún
bǎo
xìng
fēn
bié

chéng
zēng
shàng
lùn
huò
sān
juàn
huò
èr
juàn
)
)

shí
zhǐ

chéng
jiù
lùn

juàn

shí
èr
zhǐ

chéng
chéng

lùn

juàn

shí

zhǐ
yīn
míng
zhèng

mén
lùn
běn

juàn
(
(
sān
cáng
xuán
zàng

)
)

shí

zhǐ

shàng

lùn
shí
juàn
tóng
zhì
yīn
míng
zhèng

mén
lùn

juàn
(
(
sān
cáng

jìng

)
)

shí
liù
zhǐ
yīn
míng

zhèng

lùn

juàn
liù
zhǐ
xiǎn
shí
lùn

juàn
(
(

yún
xiǎn
shí
pǐn
cóng

xiāng
lùn
chū
)
)

shí
jiǔ
zhǐ
zhuǎn
shí
lùn

juàn
sān
zhǐ
wéi
shí
lùn

juàn
(
(

míng


xīn
chū
yún
wéi
shí

jìng
jiè
huò
yún
wéi
shí

jìng
jiè
lùn
)
)

shí
jiǔ
zhǐ
wéi
shí
lùn

juàn
(
(
chū
yún
xiū
dào

gòng

)
)

shí
zhǐ
wéi
shí
bǎo
shēng
lùn

juàn
(
(

míng
èr
shí
wéi
shí
shùn
shì
lùn
)
)
liù
shí

zhǐ
wéi
shí
sān
shí
lùn

juàn
èr
zhǐ
wéi
shí
èr
shí
lùn

juàn
shí
zhǐ

shàng
jiǔ
lùn
shí
sān
juàn
tóng
zhì
chéng
wéi
shí
lùn
shí
juàn
(
(

zhì
)
)

bǎi

shí

zhǐ

zhàng

lùn
èr
juàn
sān
shí

zhǐ


chéng
lùn
èr
juàn

shí

zhǐ

chéng
zhǎng
zhēn
lùn
èr
juàn
sān
shí
sān
zhǐ

chéng

yùn
lùn

juàn
(
(
shì
qīn
zào
xuán
zàng

)
)

zhǐ

chéng
guǎng
广

yùn
lùn

juàn
(
(

qián
lùn

běn
huò

guǎng
广

ān
huì
zào

zhào

)
)

shí
sān
zhǐ
bǎo
xíng
wáng
zhèng
lùn

juàn

shí
jiǔ
zhǐ

chéng

xìn
lùn

juàn
(
(
zhēn

sān
cáng

)
)
èr
shí

zhǐ

shàng

lùn
shí
juàn
tóng
zhì

chéng

xìn
lùn
èr
juàn
(
(
shí
chā
nán
tuó

)
)
èr
shí

zhǐxīn
lùn
èr
juàn
(
(
huò
yúnxīn
jīng

yún
jīng
lùn
)
)
èr
shí

zhǐ
sān

xìng
lùn
èr
juàn
(
(

yún
sān

xìng
lùn
pǐn
chū

xiāng
lùn
huò

juàn
)
)
sān
shí

zhǐ
fāng
biàn
便
xīn
lùn

juàn
(
(
huò
èr
juàn
fán

pǐn
)
)

shí

zhǐ

shí
lùn

juàn
(
(

yún

shí
lùn
fǎn
zhì
nán
pǐn
)
)
èr
shí
sān
zhǐ

xiāng

chén
lùn

juàn
(
(
huò
zhí
yún

chén
lùn
)
)
sān
zhǐ
guān
suǒ
yuán
lùn

juàn
sān
zhǐ
guān
suǒ
yuán
lùn
shì

juàn

shí
sān
zhǐ

shàng

lùn
shí

juàn
tóng
zhì
huí
zhèng
lùn

juàn
èr
shí

zhǐ
yuán
shēng
lùn

juàn

shí

zhǐ
shí
èr
yīn
yuán
lùn

juàn

zhǐ

shū

jiā
lùn

juàn
(
(
huò
yún

shū
)
)
sān
zhǐ

chéng
bǎi

míng
mén
lùn

juàn
(
(

yún

chéng
bǎi

míng
mén
lùn
běn
shì
fēn
zhōng
lüè

míng
shù
)
)
èr
zhǐ
bǎi

lùn

juàn

zhǐ
jiě
quán
lùn

juàn
èr
zhǐ
zhǎng
zhōng
lùn

juàn
sān
zhǐ

yīn
jiǎ
shè
lùn

juàn
jiǔ
zhǐ
guān
zǒng
xiāng
lùn
sòng

juàn

zhǐ
zhǐ
guān
mén
lùn
sòng

juàn

zhǐ
shǒu
zhàng
lùn

juàn

zhǐ
liù
mén
jiào
shòu

dìng
lùn

juàn
jiǔ
zhǐ

chéng

jiè

chà
bié
lùn

juàn
liù
zhǐ

wài
dào
xiǎo
chéng

zōng
lùn

juàn
liù
zhǐ

wài
dào
xiǎo
chéng
niè
pán
lùn

juàn

zhǐ

shàng
shí
liù
lùn
shí
liù
juàn
tóng
zhì

dōu


chéng
jīng

lùn
jiàn

cáng
zhě

zǒng
liù
bǎi
sān
shí
èr
qiān

bǎi

shí

juàn

èr
bǎi

shí

zhì


qián
guǎng
广


shù

tóng
zhě

qián
guǎng
广

zhōng


bǎo

jīng
zhū


chéng
fēn
wéi

shí
jiǔ

shàng
wéi
qiàn

shítóng